مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی

دسته بندی ها

(2)
(18)
(7)
(507)

موضوع های اصلی

(506)
(6)
(2)
(6)
(1)
(10)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(486)
(9)
(4)
(10)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(6)
(4)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(33)
(5)
(1)
(35)
(2)
(1)
(86)
(3)
(1)
(3)
(6)
(12)
(8)
(13)
(9)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(22)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(17)
(17)
(2)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(7)
(2)
(3)
(5)
(1)
(19)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(13)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(14)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
534 محصول
معاني

ادبیات

معانی


900,000 ریال

لذت متن

ادبیات

لذت متن


320,000 ریال

بينامتنيت

ادبیات

بینامتنیت


985,000 ریال

گيسوي سخن

ادبیات

گیسوی سخن


1,300,000 ریال

قلمرو سعدي

ادبیات

قلمرو سعدی


480,000 ریال

تاريخ بيهقي

ادبیات

تاریخ بیهقی


2,500,000 ریال

تاريخ بيهقي

ادبیات

تاریخ بیهقی


4,800,000 ریال

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


550,000 ریال

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


1,200,000 ریال

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


880,000 ریال

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


1,500,000 ریال

قابوس ‌نامه

ادبیات

قابوس ‌نامه


2,000,000 ریال

بيان و معاني

ادبیات

بیان و معانی


800,000 ریال

درباره ترجمه

ادبیات

درباره ترجمه


750,000 ریال

عروض و قافيه

ادبیات

عروض و قافیه


650,000 ریال

نقشي از حافظ

ادبیات

نقشی از حافظ


680,000 ریال

ادبيات کودکان

ادبیات

ادبیات کودکان


1,200,000 ریال

زبان در ترازو

ادبیات

زبان در ترازو


500,000 ریال

فارسي مقدماتي

ادبیات

فارسی مقدماتی


120,000 ریال

مکاتبات اداري

ادبیات

مکاتبات اداری


1,200,000 ریال

مکتب هاي ادبي

ادبیات

مکتب های ادبی


1,200,000 ریال

نگاهي به صائب

ادبیات

نگاهی به صائب


480,000 ریال

گفتمان و ترجمه

ادبیات

گفتمان و ترجمه


620,000 ریال

ژانر (نوع ادبي)

ادبیات

ژانر


550,000 ریال

سحر بيان خاقاني

ادبیات

سحر بیان خاقانی


450,000 ریال

فرهنگ سبک شناسي

ادبیات

فرهنگ سبک شناسی


900,000 ریال

مباني واج شناسي

ادبیات

مبانی واج شناسی


300,000 ریال

آيين نگارش اداري

ادبیات

آیین نگارش اداری


900,000 ریال

اصول شکسته نويسي

ادبیات

اصول شکسته نویسی


418,000 ریال

تاريخ زبان فارسي

ادبیات

تاریخ زبان فارسی


950,000 ریال

زبان و ادب فارسي

ادبیات

زبان و ادب فارسی


550,000 ریال

شيوه نگارش فارسي

ادبیات

شیوه نگارش فارسی


260,000 ریال

عقلا بر خلاف عقل

ادبیات

عقلا بر خلاف عقل


350,000 ریال

فارسي عمومي جديد

ادبیات

فارسی عمومی جدید


450,000 ریال

فرهنگ چين:ادبيات

ادبیات

فرهنگ چین:ادبیات


160,000 ریال

فرهنگ فارسي عميد

فرهنگ لغت

فرهنگ فارسی عمید


3,500,000 ریال

فن ترجمه انگليسي

ادبیات

فن ترجمه انگلیسی


1,400,000 ریال

فنون ترجمه شفاهي

زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

فنون ترجمه شفاهی


400,000 ریال

دستور زبان فارسي1

ادبیات

دستور زبان فارسی1


900,000 ریال

سبک شناسي کاربردي

ادبیات

سبک شناسی کاربردی


500,000 ریال

سيري در ديوان شمس

ادبیات

سیری در دیوان شمس


680,000 ریال

فارسي عمومي کد712

ادبیات

فارسی عمومی کد712


750,000 ریال

قرائت عربي1 کد541

ادبیات

قرائت عربی1 کد541


70,000 ریال

قرائت عربي2 کد627

ادبیات

قرائت عربی2 کد627


230,000 ریال

گزيده تاريخ بيهقي

ادبیات

گزیده تاریخ بیهقی


25,000 ریال

گزينه تاريخ بيهقي

ادبیات

گزینه تاریخ بیهقی


650,000 ریال

گلشن راز (باغ دل)

ادبیات

گلشن راز


650,000 ریال

اصول و مباني ترجمه

ادبیات

اصول و مبانی ترجمه


620,000 ریال

پيشگامان نظم فارسي

ادبیات

پیشگامان نظم فارسی


750,000 ریال

در گلگشت ادب فارسي

ادبیات

در گلگشت ادب فارسی


600,000 ریال

درسنامه نظريه ادبي

ادبیات

درسنامه نظریه ادبی


800,000 ریال

سخن شيرين پارسي612

ادبیات

سخن شیرین پارسی612


1,390,000 ریال

عروض به زبان امروز

ادبیات

عروض به زبان امروز


680,000 ریال

فارسي عمومي- خاتمي

ادبیات

فارسی عمومی- خاتمی


1,300,000 ریال

مکتب هاي ادبي جهان

ادبیات

مکتب های ادبی جهان


780,000 ریال

آئين نگارش و ويرايش

ادبیات

آئین نگارش و ویرایش


1,350,000 ریال

شيوه نامه ويراستاري

ادبیات

شیوه نامه ویراستاری


150,000 ریال

غمنامه رستم و سهراب

ادبیات

غمنامه رستم و سهراب


980,000 ریال

مکتب هاي ادبي 2جلدي

ادبیات

مکتب های ادبی 2جلدی


2,950,000 ریال

نخستين درسهاي ترجمه

ادبیات

نخستین درسهای ترجمه


300,000 ریال

آهنگ شعر فارسي کد337

ادبیات

آهنگ شعر فارسی کد337


120,000 ریال

بازانديشي زبان فارسي

ادبیات

بازاندیشی زبان فارسی


685,000 ریال

تاريخ بيهقي (2 جلدي)

ادبیات

تاریخ بیهقی


11,000,000 ریال

درآمدي بر معني شناسي

ادبیات

درآمدی بر معنی شناسی


1,650,000 ریال

درآمدي به فلسفه زبان

فلسفه

درآمدی به فلسفه زبان


650,000 ریال

دستور زبان فارسي (2)

ادبیات

دستور زبان فارسی


1,550,000 ریال

راهنماي ويرايش کد433

ادبیات

راهنمای ویرایش کد433


690,000 ریال

شکل شناسي فرامرزنامه

ادبیات

شکل شناسی فرامرزنامه


300,000 ریال

فارسي عمومي(کاخ سخن)

ادبیات

فارسی عمومی


790,000 ریال

فارسي عمومي-احمدنژاد

ادبیات

فارسی عمومی-احمدنژاد


900,000 ریال

فرهنگواره نامه نگاري

ادبیات

فرهنگواره نامه نگاری


730,000 ریال

گزيده متون ادب فارسي

ادبیات

گزیده متون ادب فارسی


780,000 ریال

مدخل حماسه ملي ايران

ادبیات

مدخل حماسه ملی ایران


400,000 ریال

ويرايش و زبان داستان

ادبیات

ویرایش و زبان داستان


550,000 ریال

يادگيري ادبي: کد2181

ادبیات

یادگیری ادبی: کد2181


170,000 ریال

شيوه نامه گزارش نويسي

ادبیات

شیوه نامه گزارش نویسی


480,000 ریال

گزيده منطق الطير عطار

ادبیات

گزیده منطق الطیر عطار


540,000 ریال

نگارش و ويرايش: کد379

ادبیات

نگارش و ویرایش: کد379


1,460,000 ریال

خاقاني، شاعري دير آشنا

ادبیات

خاقانی، شاعری دیر آشنا


480,000 ریال

دستور چالشي زبان فارسي

ادبیات

دستور چالشی زبان فارسی


1,400,000 ریال

دستور زبان فارسي معاصر

ادبیات

دستور زبان فارسی معاصر


1,800,000 ریال

دستور زبان فارسي معاصر

ادبیات

دستور زبان فارسی معاصر


520,000 ریال

روش تصحيح انتقادي متون

ادبیات

روش تصحیح انتقادی متون


360,000 ریال

زبانشناسي و زبان فارسي

ادبیات

زبانشناسی و زبان فارسی


850,000 ریال

شعر ساده فارسي کد 1402

ادبیات

شعر ساده فارسی کد 1402


100,000 ریال

شواهد عربي مرزبان نامه

حقوق معارف الهیات

شواهد عربی مرزبان نامه


85,000 ریال

وزن شعر فارسي(درسنامه)

ادبیات

وزن شعر فارسی


950,000 ریال

پارسي سرايان آسياي صغير

ادبیات

پارسی سرایان آسیای صغیر


500,000 ریال

داستان هاي منظوم عرفاني

ادبیات

داستان های منظوم عرفانی


145,000 ریال

دستور تاريخي زبان فارسي

ادبیات

دستور تاریخی زبان فارسی


750,000 ریال

دستور زبان فارسي باستان

ادبیات

دستور زبان فارسی باستان


200,000 ریال

راهنماي کامل نامه نگاري

ادبیات

راهنمای کامل نامه نگاری


1,450,000 ریال

زبان شناسي(for dummies)

ادبیات

زبان شناسی


1,500,000 ریال

سبک شناسي شعر(ويرايش 2)

ادبیات

سبک شناسی شعر


1,500,000 ریال

فارسي عمومي-اسماعيل آذر

ادبیات

فارسی عمومی-اسماعیل آذر


1,450,000 ریال

متون و قواعد زبان عربي1

ادبیات

متون و قواعد زبان عربی1


550,000 ریال

از پست و بلند ترجمه جلد2

ادبیات

از پست و بلند ترجمه جلد2


660,000 ریال

استعاره:مقدمه اي کاربردي

ادبیات

استعاره:مقدمه ای کاربردی


750,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد 2

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران جلد 2


1,500,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد 4

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران جلد 4


1,000,000 ریال

راهنماي زبان هاي ايراني2

ادبیات

راهنمای زبان های ایرانی2


850,000 ریال

رزم نامه رستم و اسفنديار

ادبیات

رزم نامه رستم و اسفندیار


1,250,000 ریال

زبان و نگارش فارسي: کد16

ادبیات

زبان و نگارش فارسی: کد16


700,000 ریال

نثر ساده فارسي : کد 1389

ادبیات

نثر ساده فارسی : کد 1389


26,000 ریال

نگاهي تازه به معني شناسي

ادبیات

نگاهی تازه به معنی شناسی


598,000 ریال

آشنايي با معني شناسي صوري

ادبیات

آشنایی با معنی شناسی صوری


3,750,000 ریال

اصول و طبقه بندي نقد ادبي

ادبیات

اصول و طبقه بندی نقد ادبی


850,000 ریال

بديع:زيباشناسي سخن پارسي3

ادبیات

بدیع:زیباشناسی سخن پارسی3


620,000 ریال

بيان:زيباشناسي سخن پارسي1

ادبیات

بیان:زیباشناسی سخن پارسی1


620,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران: جلد 3

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران: جلد 3


1,000,000 ریال

جامعه شناسي ادبيات کد2379

ادبیات

جامعه شناسی ادبیات کد2379


900,000 ریال

فنون و صناعات ادبي: کد161

ادبیات

فنون و صناعات ادبی: کد161


240,000 ریال

نگاهي تازه به گزارش نويسي

ادبیات

نگاهی تازه به گزارش نویسی


110,000 ریال

نمونه هاي شعر ساده کد1039

ادبیات

نمونه های شعر ساده کد1039


200,000 ریال

درآمدي به اصول و روش ترجمه

ادبیات

درآمدی به اصول و روش ترجمه


1,300,000 ریال

گفتن نتوانيم نگفتن نتوانيم

ادبیات

گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم


450,000 ریال

معاني:زيباشناسي سخن پارسي2

ادبیات

معانی:زیباشناسی سخن پارسی2


930,000 ریال

مي باقي:74مقاله حافظ پژوهي

ادبیات

می باقی:74مقاله حافظ پژوهی


1,200,000 ریال

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

ادبیات

آشنایی با تاریخ ادبیات جهان


700,000 ریال

تاريخ ادبيات در ايران: جلد1

ادبیات

تاریخ ادبیات در ایران: جلد1


2,000,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران5:دقيقي

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران5:دقیقی


760,000 ریال

جاودانه هاي شعر و ادب فارسي

ادبیات

جاودانه های شعر و ادب فارسی


20,000 ریال

زبان شناسي: مفاهيم و مقدمات

ادبیات

زبان شناسی: مفاهیم و مقدمات


650,000 ریال

گزيده سياست نامه(سيرالملوک)

ادبیات

گزیده سیاست نامه


500,000 ریال

مقدمه‌اي بر رستم و اسفنديار

ادبیات

مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار


470,000 ریال

از ني نامه:گزيده مثنوي معنوي

ادبیات

از نی نامه:گزیده مثنوی معنوی


1,650,000 ریال

بازنگري در تاريخ بلاغت مدرسي

ادبیات

بازنگری در تاریخ بلاغت مدرسی


900,000 ریال

روش تحقيق و شناخت مراجع ادبي

ادبیات

روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی


1,250,000 ریال

گفتارهايي در نظريه مدرن ژانر

ادبیات

گفتارهایی در نظریه مدرن ژانر


2,750,000 ریال

آشنايي با زبان و ادبيات فارسي

ادبیات

آشنایی با زبان و ادبیات فارسی


600,000 ریال

ايران چه حرفي براي گفتن دارد؟

ادبیات

ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟


500,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران5:منوچهري

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران5:منوچهری


220,000 ریال

دستور مختصر تاريخي زبان فارسي

ادبیات

دستور مختصر تاریخی زبان فارسی


1,200,000 ریال

ديباي زربفت:گزيده تاريخ بيهقي

ادبیات

دیبای زربفت:گزیده تاریخ بیهقی


1,950,000 ریال

فرهنگ توصيفي دستور زبان فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی


3,400,000 ریال

مرجع شناسي عمومي فارسي و عربي

ادبیات

مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی


35,000 ریال

خورشيدي که در شاهنامه مي درخشد

ادبیات

خورشیدی که در شاهنامه می درخشد


130,000 ریال

زبان شناسي شناختي الف - ب جلد2

ادبیات

زبان شناسی شناختی الف - ب جلد2


750,000 ریال

شاعران حوزه ادبي خراسان کد2502

ادبیات

شاعران حوزه ادبی خراسان کد2502


1,610,000 ریال

نظامي گنجه اي و پنج گنج کد2440

ادبیات

نظامی گنجه ای و پنج گنج کد2440


640,000 ریال

ساز و کارهاي تحليل نشانه شناختي

ادبیات

ساز و کارهای تحلیل نشانه شناختی


200,000 ریال

فارسي آسان(5جلدي)بدون کتاب معلم

زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

فارسی آسان


2,000,000 ریال

کژتابيهاي ذهن و زبان(طنزي تازه)

ادبیات

کژتابیهای ذهن و زبان


1,350,000 ریال

نظريه و نقد ادبي: جلد2 / کد2201

ادبیات

نظریه و نقد ادبی: جلد2 / کد2201


450,000 ریال

داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي

ادبیات

داستان های دل انگیز ادبیات فارسی


490,000 ریال

زبان و ادبيات فارسي(فارسي عمومي)

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی


40,000 ریال

گزيده مرصادالعباد نجم الدين رازي

ادبیات

گزیده مرصادالعباد نجم الدین رازی


850,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران4:تاريخ بلعمي

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران4:تاریخ بلعمی


200,000 ریال

تفسير مايکل بري بر هفت پيکر نظامي

ادبیات

تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی


1,200,000 ریال

درويش گنج بخش( گزيده کشف‌المحجوب)

ادبیات

درویش گنج بخش


1,850,000 ریال

زبان و ادبيات فارسي(علمي کاربردي)

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی


650,000 ریال

زبان هاي ايراني نو در آسياي مرکزي

ادبیات

زبان های ایرانی نو در آسیای مرکزی


1,250,000 ریال

گونه شناسي نثر فارسي در عصر قاجار

ادبیات

گونه شناسی نثر فارسی در عصر قاجار


1,050,000 ریال

مباني درست نويسي زبان فارسي معيار

ادبیات

مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار


800,000 ریال

بحران رهبري نقد ادبي  و رساله حافظ

ادبیات

بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ


1,530,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران4:فرخي سيستاني

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران4:فرخی سیستانی


760,000 ریال

خمي از شراب رباني:گزيده مقالات شمس

ادبیات

خمی از شراب ربانی:گزیده مقالات شمس


1,600,000 ریال

ديباي ديداري(متن کامل تاريخ بيهقي)

ادبیات

دیبای دیداری


3,300,000 ریال

زبان شناسي کاربردي و مطالعات ترجمه

ادبیات

زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه


900,000 ریال

مجموعه رنگين گل (گزيده اشعار صائب)

ادبیات

مجموعه رنگین گل


1,450,000 ریال

وزن و قافيه شعر بلوچي عروض و قافيه

ادبیات

وزن و قافیه شعر بلوچی عروض و قافیه


270,000 ریال

از زبان‌شناسي به ادبيات: جلد2 (شعر)

ادبیات

از زبان‌شناسی به ادبیات: جلد2


450,000 ریال

بلاغت ساختارهاي نحوي در تاريخ بيهقي

ادبیات

بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی


600,000 ریال

چنين گفت اقبال:انديشه ها و آموزه ها

ادبیات

چنین گفت اقبال:اندیشه ها و آموزه ها


280,000 ریال

در عشق، زنده بودن: گزيده غزليات شمس

ادبیات

در عشق، زنده بودن: گزیده غزلیات شمس


1,650,000 ریال

روزشمار زبان و ادبيات فارسي (2جلدي)

ادبیات

روزشمار زبان و ادبیات فارسی


3,800,000 ریال

فارسي عمومي( گزيده نظم و نثر پارسي)

ادبیات

فارسی عمومی


1,500,000 ریال

فرهنگ جامع زبان فارسي جلد2 (ا-اخيي)

ادبیات

فرهنگ جامع زبان فارسی جلد2


1,200,000 ریال

فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي(5جلدي)

ادبیات

فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی


20,000,000 ریال

احوال دل گداخته:گزيده مکتوبات مولانا

ادبیات

احوال دل گداخته:گزیده مکتوبات مولانا


1,650,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 1 (خلاصه جلد 1و2)

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران 1


1,500,000 ریال

سايه هاي شکار شده:گزيده مقالات فارسي

ادبیات

سایه های شکار شده:گزیده مقالات فارسی


220,000 ریال

سبک شناسي:نظريه ها رويکردها و روش ها

ادبیات

سبک شناسی:نظریه ها رویکردها و روش ها


1,200,000 ریال

فارسي عمومي/ درسنامه دانشگاهي- فتوحي

ادبیات

فارسی عمومی/ درسنامه دانشگاهی- فتوحی


1,200,000 ریال

فرهنگ فارسي  معين

فرهنگ لغت

فرهنگ فارسی معین حروف از اول تا آخر


3,500,000 ریال

مفلس کيميافروش نقد و تحليل شعر انوري

ادبیات

مفلس کیمیافروش نقد و تحلیل شعر انوری


1,300,000 ریال

ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما

ادبیات

ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما


280,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 8:شاهنامه فردوسي

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران 8:شاهنامه فردوسی


1,900,000 ریال

درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي

ادبیات

درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی


950,000 ریال

دستور زبان فارسي بر پايه نظريه گشتاري

ادبیات

دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری


150,000 ریال

سبک شناسي شعر پارسي از رودکي تا شاملو

ادبیات

سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو


1,100,000 ریال

ادبيات الکترونيک :مجموعه مقالات کد2424

ادبیات

ادبیات الکترونیک :مجموعه مقالات کد2424


800,000 ریال

ادبيات کودک در ايران: درسنامه دانشگاهي

ادبیات

ادبیات کودک در ایران: درسنامه دانشگاهی


600,000 ریال

بدين شيرين سخن گفتن: گزيده غزلهاي سعدي

ادبیات

بدین شیرین سخن گفتن: گزیده غزلهای سعدی


1,450,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 3:عصر غزنوي عنصري

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران 3:عصر غزنوی عنصری


280,000 ریال

زبان شناسي عملي(راهنماي بررسي گويش ها)

ادبیات

زبان شناسی عملی


90,000 ریال

صداي سخن عشــــــــق:گزيده غزليات حافظ

ادبیات

صدای سخن عشــــــــق:گزیده غزلیات حافظ


1,450,000 ریال

فارسي عمومي براي دانشگاههاي سراسر کشور

ادبیات

فارسی عمومی برای دانشگاههای سراسر کشور


1,450,000 ریال

فارسي عمومي دانشگاه علمي کاربردي کد623

ادبیات

فارسی عمومی دانشگاه علمی کاربردی کد623


550,000 ریال

گزاره هايي در ادبيات معاصر ايران (شعر)

ادبیات

گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران


1,200,000 ریال

نگاهي از چندسو به ويراستار و ويراستاري

ادبیات

نگاهی از چندسو به ویراستار و ویراستاری


1,200,000 ریال

نواخوان بزم صاحبدلان:گزيده کشف الاسرار

ادبیات

نواخوان بزم صاحبدلان:گزیده کشف الاسرار


1,200,000 ریال

ترجمه ديداري شنيداري :مفاهيم و اصطلاحات

ادبیات

ترجمه دیداری شنیداری :مفاهیم و اصطلاحات


350,000 ریال

درست و غلط در زبان از ديدگاه زبان شناسي

ادبیات

درست و غلط در زبان از دیدگاه زبان شناسی


1,890,000 ریال

زبان شناسي و ادبيات(تاريخچه چند اصطلاح)

ادبیات

زبان شناسی و ادبیات


500,000 ریال

گلچين متون ادب فارسي و کليات ادبي کد677

ادبیات

گلچین متون ادب فارسی و کلیات ادبی کد677


500,000 ریال

نحو جديد کد1189:دستور کاربردي زبان عربي

حقوق معارف الهیات

نحو جدید کد1189:دستور کاربردی زبان عربی


130,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران2:رودکي پدر شعرفارسي

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران2:رودکی پدر شعرفارسی


500,000 ریال

اين جويبار جاري:زبان و ادبيات فارسي عمومي

ادبیات

این جویبار جاری:زبان و ادبیات فارسی عمومی


890,000 ریال

بلاغت و عروض و قافيه در ادب فارسي (2جلدي)

ادبیات

بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی


2,250,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران7:عصر غزنوي ناصر خسرو

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران7:عصر غزنوی ناصر خسرو


1,700,000 ریال

خلاصه حديقه حکيم سنايي غزنوي با شرح ابيات

ادبیات

خلاصه حدیقه حکیم سنایی غزنوی با شرح ابیات


680,000 ریال

در دري:فارسي عمومي براي دانشگاه ها کد1040

ادبیات

در دری:فارسی عمومی برای دانشگاه ها کد1040


130,000 ریال

زبانشناسي سوسور:ساختارگرايي و پديدارشناسي

ادبیات

زبانشناسی سوسور:ساختارگرایی و پدیدارشناسی


960,000 ریال

گزاره هايي در ادبيات معاصر ايران (داستان)

ادبیات

گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران


900,000 ریال

پرسش هايي در باب زبان:نگين هاي زبان شناسي2

ادبیات

پرسش هایی در باب زبان:نگین های زبان شناسی2


750,000 ریال

غلط ننويسيم (فرهنگ دشواري‌‌هاي زبان فارسي)

ادبیات

غلط ننویسیم


950,000 ریال

آواشناسي زبان فارسي/ آواها و ساخت آوايي هجا

ادبیات

آواشناسی زبان فارسی/ آواها و ساخت آوایی هجا


950,000 ریال

اصطلاح شناسي و ترجمه تخصصي:دستنامه دانشگاهي

ادبیات

اصطلاح شناسی و ترجمه تخصصی:دستنامه دانشگاهی


600,000 ریال

راهنماي کامل برگزيده متون ادب فارسي ويراست2

ادبیات

راهنمای کامل برگزیده متون ادب فارسی ویراست2


35,000 ریال

نگارستان :گزيده نظم و نثر فارسي و علوم ادبي

ادبیات

نگارستان :گزیده نظم و نثر فارسی و علوم ادبی


1,200,000 ریال

از بهار حماسه تا زمستان اميد(فارسي دانشگاهي)

ادبیات

از بهار حماسه تا زمستان امید


40,000 ریال

جام عروس خاوري(شرح شش قصيده از ديوان خاقاني)

ادبیات

جام عروس خاوری


70,000 ریال

جمله سازي ساده فارسي براي عرب زبان ها کد1407

ادبیات

جمله سازی ساده فارسی برای عرب زبان ها کد1407


100,000 ریال

رستم و سهراب (شرح نقد و تحليل داستان): کد442

ادبیات

رستم و سهراب


90,000 ریال

زبان و ادبيات فارسي (مديريت اجرايي)ارشد ساکو

کنکور

زبان و ادبیات فارسی


350,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد1:خلاصه تاريخ اول و دوم

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران جلد1:خلاصه تاریخ اول و دوم


2,300,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران در دوره بازگشت ادبي(2جلدي)

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی


1,390,000 ریال

زايش اشاره و گفتار و سيرتحول آن فن و شيه بيان

ادبیات

زایش اشاره و گفتار و سیرتحول آن فن و شیه بیان


550,000 ریال

سبک شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي(دوره 3 جلدي)

ادبیات

سبک شناسی یاتاریخ تطور نثر فارسی


2,800,000 ریال

شرح ديوان اشعار حکيم ناصر خسرو قبادياني -جلد1

ادبیات

شرح دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی -جلد1


250,000 ریال

عروض فارسي:شيوه اي نو براي آموزش عروض و قافيه

ادبیات

عروض فارسی:شیوه ای نو برای آموزش عروض و قافیه


1,450,000 ریال

فرهنگ اساطير و داستان واره ها در ادبيات فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی


2,200,000 ریال

پرده سحر سحري:گزيده مخزن الاسرار نظامي گنجه اي

ادبیات

پرده سحر سحری:گزیده مخزن الاسرار نظامی گنجه ای


500,000 ریال

فارسي عمومي:دريچه اي بر شاهکارهاي ادبيات فارسي

ادبیات

فارسی عمومی:دریچه ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی


299,000 ریال

نگارستان ادب:گزيده نظم و نثر فارسي و علوم ادبي

ادبیات

نگارستان ادب:گزیده نظم و نثر فارسی و علوم ادبی


850,000 ریال

ادبيات تطبيقي (مفاهيم، مکاتب، انواع و پيکره ها)

ادبیات

ادبیات تطبیقی


1,600,000 ریال

ادبيات تطبيقي در سايه ادبيات جهان:مجموعه مقالات

ادبیات

ادبیات تطبیقی در سایه ادبیات جهان:مجموعه مقالات


640,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران1:عصر غزنوي ابوريحان بيروني

ادبیات

تاریخ و ادبیات ایران1:عصر غزنوی ابوریحان بیرونی


500,000 ریال

روش ها و مهارت هاي تحقيق در ادبيات و مرجع شناسي

ادبیات

روش ها و مهارت های تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی


1,050,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي زبان و ادبيات فارسي کد2801

کنکور

مجموعه سوالات دکترای زبان و ادبیات فارسی کد2801


120,000 ریال

زين آتش نهفته:پژوهشي در ايهام هاي پنهان شعر حافظ

ادبیات

زین آتش نهفته:پژوهشی در ایهام های پنهان شعر حافظ


1,250,000 ریال

دستور زبان فارسي(واژگان و پيوندهاي ساختي): کد 968

ادبیات

دستور زبان فارسی


190,000 ریال

ديباي پيروزه:گزيده و شرح متون تاريخي فارسي کد2348

ادبیات

دیبای پیروزه:گزیده و شرح متون تاریخی فارسی کد2348


600,000 ریال

ساخت نوايي زبان فارسي:تکيه واژگاني و آهنگ: کد2188

ادبیات

ساخت نوایی زبان فارسی:تکیه واژگانی و آهنگ: کد2188


190,000 ریال

الگوهاي روايي افسانه ها و اسطوره هاي ايراني کد2351

ادبیات

الگوهای روایی افسانه ها و اسطوره های ایرانی کد2351


500,000 ریال

تاريخ ادبي و تاريخ نگاري ادبي(مجموعه مقالات)کد2454

ادبیات

تاریخ ادبی و تاریخ نگاری ادبی


700,000 ریال

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه هاي زبان شناسي1

ادبیات

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه های زبان شناسی1


550,000 ریال

مباني نقد ادبي:راهنماي رويکردهاي انتقادي به ادبيات

ادبیات

مبانی نقد ادبی:راهنمای رویکردهای انتقادی به ادبیات


1,950,000 ریال

PERSIAN for dummies (آموزش زبان فارسي براي خارجيان)

ادبیات

PERSIAN for dummies


1,200,000 ریال

شکاريم يک سر همه پيش مرگ:جستارها گفتارها و نوشتارها

ادبیات

شکاریم یک سر همه پیش مرگ:جستارها گفتارها و نوشتارها


880,000 ریال

فرهنگ پيشوندها و پسندهاي فارسي: دستور براي لغت سازي

ادبیات

فرهنگ پیشوندها و پسندهای فارسی: دستور برای لغت سازی


1,900,000 ریال

گلستان سعدي:شرح دشواري ها و تحليل ساختاري چند حکايت

ادبیات

گلستان سعدی:شرح دشواری ها و تحلیل ساختاری چند حکایت


60,000 ریال

مثنوي هاي بهرام و بهروز از بنايي هروي و وقار شيرازي

ادبیات

مثنوی های بهرام و بهروز از بنایی هروی و وقار شیرازی


650,000 ریال

ترجمه:نظريات دانشمندان و فيلسوفان جهان پيرامون ترجمه

ادبیات

ترجمه:نظریات دانشمندان و فیلسوفان جهان پیرامون ترجمه


600,000 ریال

درس هايي براي همه عمر:حکمت ها و حکايت هاي قابوس نامه

ادبیات

درس هایی برای همه عمر:حکمت ها و حکایت های قابوس نامه


650,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات پزشکي و داروشناسي در ادب فارسي کد1920

ادبیات

فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی کد1920


170,000 ریال

پژوهش و نگارش(روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي)

ادبیات

پژوهش و نگارش


350,000 ریال

جامعه شناسي در ادبيات فارسي:اجتماعيات در ادبيات فارسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی در ادبیات فارسی:اجتماعیات در ادبیات فارسی


600,000 ریال

اخلاق نوشتن و15مقاله ديگر درباره نوشتن و ترجمه و ويرايش

ادبیات

اخلاق نوشتن و15مقاله دیگر درباره نوشتن و ترجمه و ویرایش


2,400,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران و قلمرو زبان فارسي 1 با رويکرد ژانري

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 1 با رویکرد ژانری


1,100,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران و قلمرو زبان فارسي 3 با رويکرد ژانري

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی 3 با رویکرد ژانری


1,250,000 ریال

تاريخ ترجمه در ايران از دوران باستان تا پايان عصر قاجار

ادبیات

تاریخ ترجمه در ایران از دوران باستان تا پایان عصر قاجار


850,000 ریال

خواندن و نگارش انتقادي براي مقاطع تحصيلات تکميلي کد2397

ادبیات

خواندن و نگارش انتقادی برای مقاطع تحصیلات تکمیلی کد2397


1,000,000 ریال

دفتر صوفي:برگزيده و شرح و توضيح پانزده متن منثور عرفاني

ادبیات

دفتر صوفی:برگزیده و شرح و توضیح پانزده متن منثور عرفانی


770,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران و قلمرو زبان فارسي (4) با رويکرد ژانري

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی


1,250,000 ریال

وسوسه عاشقي(بررسي تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبيات ايران)

ادبیات

وسوسه عاشقی


200,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران و قلمرو زبان فارسي (2 ) با رويکرد ژانري

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی


1,100,000 ریال

طعم سکوت: مديريت زبان و جايگاه خاموشي در آثار سخنوران فارسي

ادبیات

طعم سکوت: مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی


580,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران (2) از آغاز سلجوقيان تا حمله مغول: کد1931

ادبیات

تاریخ ادبیات ایران


110,000 ریال

تاريخ ادبيات فارسي/ادبيات شفاهي زبان هاي ايراني(جلد18 پيوست2)

ادبیات

تاریخ ادبیات فارسی/ادبیات شفاهی زبان های ایرانی


1,500,000 ریال

ساخت دستوري زبان فارسي:توصيف ساخت دستوري زبان فارسي د ر مثنوي

ادبیات

ساخت دستوری زبان فارسی:توصیف ساخت دستوری زبان فارسی د ر مثنوی


1,500,000 ریال

چکامه هاي بلند جاهلي:ترجمه و شرح لغات و موارد دشوار معلقات سبع

ادبیات

چکامه های بلند جاهلی:ترجمه و شرح لغات و موارد دشوار معلقات سبع


600,000 ریال

نوشته هاي پراکنده(دفتر هفتم:دوازده گفتگو)نگين هاي زبان شناسي35

ادبیات

نوشته های پراکنده


395,000 ریال

جز طنيني يک ترانه نيستم:تاملي فلسفي درباره شعر و زيست جهان فروغ

ادبیات

جز طنینی یک ترانه نیستم:تاملی فلسفی درباره شعر و زیست جهان فروغ


240,000 ریال

شراب بندگي:متون عرفاني به زبان فارسي :نظم3(از پير بلخ تا شيخ جام)

ادبیات

شراب بندگی:متون عرفانی به زبان فارسی :نظم3


100,000 ریال

درآمدي بر ادبيات شناسي :راهنماي اصول آموزش و پژوهش در ادبيات فارسي

ادبیات

درآمدی بر ادبیات شناسی :راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی


1,100,000 ریال

تبيين انواع ادبي در ادبيات مکتبخانه اي ايران(باتکيه بر روشي نظام مند)

ادبیات

تبیین انواع ادبی در ادبیات مکتبخانه ای ایران


1,800,000 ریال

حديقه الحقيقه:گزينش و گزارش از تمام باب هاي حديقه الحقيقه سنايي غزنوي

ادبیات

حدیقه الحقیقه:گزینش و گزارش از تمام باب های حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی


145,000 ریال

تعيين همبستگي هاي نحوي و آوايي در ساخت ارتقايي و مبتداسازي در زبان

ادبیات

تعیین همبستگی های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی


60,000 ریال

فهرست نسخه هاي خطي فارسي در کتابخانه موسسه سند شناسي(سندالوجي)

ادبیات

فهرست نسخه های خطی فارسی در کتابخانه موسسه سند شناسی


40,000 ریال

ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن: کد825

ادبیات

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن: کد825 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان


1,690,000 ریال

چگونه مقاله بنويسيم؟راهنمايي براي دانشجويان زبان و ادبيات

ادبیات

چگونه مقاله بنویسیم؟راهنمایی برای دانشجویان زبان و ادبیات how ton write essays & dissertations


450,000 ریال

بيان

ادبیات

بیان


فاقد موجودی

استعاره

ادبیات

استعاره


فاقد موجودی

فن ترجمه

ادبیات

فن ترجمه


فاقد موجودی

درس مثنوي

ادبیات

درس مثنوی


فاقد موجودی

فن مطالعه

ادبیات

فن مطالعه


فاقد موجودی

آيين دبيري

ادبیات

آیین دبیری


فاقد موجودی

ترجمه کاوي

ادبیات

ترجمه کاوی


فاقد موجودی

جادوي زبان

ادبیات

جادوی زبان


فاقد موجودی

زبان شناسي

ادبیات

زبان شناسی


فاقد موجودی

زبان و ذهن

ادبیات

زبان و ذهن


فاقد موجودی

سياست نامه

ادبیات

سیاست نامه


فاقد موجودی

سياست نامه

ادبیات

سیاست نامه


فاقد موجودی

غايت ابداع

ادبیات

غایت ابداع


فاقد موجودی

گويش شناسي

ادبیات

گویش شناسی


فاقد موجودی

نعل در آتش

ادبیات

نعل در آتش


فاقد موجودی

آموزش ترجمه

ادبیات

آموزش ترجمه


فاقد موجودی

خلاصه مثنوي

ادبیات

خلاصه مثنوی


فاقد موجودی

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


فاقد موجودی

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


فاقد موجودی

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


فاقد موجودی

فارسي عمومي

ادبیات

فارسی عمومی


فاقد موجودی

فرهنگ عروضي

ادبیات

فرهنگ عروضی


فاقد موجودی

گزارش نويسي

ادبیات

گزارش نویسی


فاقد موجودی

فارسي در سفر

زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

فارسی در سفر


فاقد موجودی

در حضرت سيمرغ

ادبیات

در حضرت سیمرغ


فاقد موجودی

معيار الاشعار

ادبیات

معیار الاشعار


فاقد موجودی

اصول علم معاني

ادبیات

اصول علم معانی


فاقد موجودی

تاملي در ترجمه

ادبیات

تاملی در ترجمه


فاقد موجودی

فارسي عمومي نو

ادبیات

فارسی عمومی نو


فاقد موجودی

فناوري و ترجمه

ادبیات

فناوری و ترجمه


فاقد موجودی

بازانديشي ترجمه

ادبیات

بازاندیشی ترجمه


فاقد موجودی

دل بي قرار سعدي

ادبیات

دل بی قرار سعدی


فاقد موجودی

ساخت زبان فارسي

ادبیات

ساخت زبان فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ شفاهي سخن

فرهنگ لغت

فرهنگ شفاهی سخن


فاقد موجودی

کدو مطبخ قلندري

ادبیات

کدو مطبخ قلندری


فاقد موجودی

آواشناسي(فونتيک)

ادبیات

آواشناسی


فاقد موجودی

آوايي از ژرفـــا

ادبیات

آوایی از ژرفـــا


فاقد موجودی

پيوند وحي و خيال

ادبیات

پیوند وحی و خیال


فاقد موجودی

تاريخ زبان فارسي

ادبیات

تاریخ زبان فارسی


فاقد موجودی

دستور زبان فارسي

ادبیات

دستور زبان فارسی


فاقد موجودی

دستور زبان فارسي

ادبیات

دستور زبان فارسی


فاقد موجودی

مکاتب زبان شناسي

ادبیات

مکاتب زبان شناسی


فاقد موجودی

مهارت‌هاي خواندن

ادبیات

مهارت‌های خواندن


فاقد موجودی

مهارت‌هاي مطالعه

ادبیات

مهارت‌های مطالعه


فاقد موجودی

نهج الادب(2جلدي)

ادبیات

نهج الادب


فاقد موجودی

يادنامه ناصرخسرو

ادبیات

یادنامه ناصرخسرو


فاقد موجودی

حکايات قابوس نامه

ادبیات

حکایات قابوس نامه


فاقد موجودی

درسنامه زبان عبري

ادبیات

درسنامه زبان عبری


فاقد موجودی

زبان آموزي: کد596

ادبیات

زبان آموزی: کد596


فاقد موجودی

طلايه ي ادب فارسي

ادبیات

طلایه ی ادب فارسی


فاقد موجودی

گزيده تاريخ بيهقي

ادبیات

گزیده تاریخ بیهقی


فاقد موجودی

گزيده قابوس‌ نامه

ادبیات

گزیده قابوس‌ نامه


فاقد موجودی

مقدمات زبان شناسي

ادبیات

مقدمات زبان شناسی


فاقد موجودی

منطق الطير کد1500

ادبیات

منطق الطیر کد1500


فاقد موجودی

ترجمه در روزگار ما

ادبیات

ترجمه در روزگار ما


فاقد موجودی

جنبش هاي ادبي جلد1

ادبیات

جنبش های ادبی جلد1


فاقد موجودی

جنبش هاي ادبي جلد2

ادبیات

جنبش های ادبی جلد2


فاقد موجودی

زبان شناسي کاربردي

ادبیات

زبان شناسی کاربردی


فاقد موجودی

شاعران حوزه خراسان

ادبیات

شاعران حوزه خراسان


فاقد موجودی

شيوه نامه نقد ادبي

ادبیات

شیوه نامه نقد ادبی


فاقد موجودی

گزيده اشعار خاقاني

ادبیات

گزیده اشعار خاقانی


فاقد موجودی

معاني و بيان کد238

ادبیات

معانی و بیان کد238


فاقد موجودی

نگاهي تازه به بديع

ادبیات

نگاهی تازه به بدیع


فاقد موجودی

داستان رستم و سهراب

ادبیات

داستان رستم و سهراب


فاقد موجودی

دستور زبان پارســـي

ادبیات

دستور زبان پارســـی


فاقد موجودی

دويست و يک غزل صائب

ادبیات

دویست و یک غزل صائب


فاقد موجودی

شکل گيري زبان فارسي

ادبیات

شکل گیری زبان فارسی


فاقد موجودی

مجموعه ادبيات فارسي

ادبیات

مجموعه ادبیات فارسی


فاقد موجودی

وزن شناسي شعر فارسي

ادبیات

وزن شناسی شعر فارسی


فاقد موجودی

از گوشه و کنار ترجمه

ادبیات

از گوشه و کنار ترجمه


فاقد موجودی

صرف و نحو عربي کد120

ادبیات

صرف و نحو عربی کد120


فاقد موجودی

برگزيده متون نثر عربي

ادبیات

برگزیده متون نثر عربی


فاقد موجودی

ترجمه :فعاليتي هدفمند

ادبیات

ترجمه :فعالیتی هدفمند


فاقد موجودی

جامع الصنايع و لاوزان

ادبیات

جامع الصنایع و لاوزان


فاقد موجودی

دوره زبان شناسي عمومي

ادبیات

دوره زبان شناسی عمومی


فاقد موجودی

شاعران حوزه ادبي عراق

ادبیات

شاعران حوزه ادبی عراق


فاقد موجودی

گزيده اشعار ناصر خسرو

ادبیات

گزیده اشعار ناصر خسرو


فاقد موجودی

متن پنهان غزليات حافظ

ادبیات

متن پنهان غزلیات حافظ


فاقد موجودی

مسائل زبان شناسي نوين

ادبیات

مسائل زبان شناسی نوین


فاقد موجودی

وزن و قافيه شعر فارسي

ادبیات

وزن و قافیه شعر فارسی


فاقد موجودی

آشنايي با عروض و قافيه

ادبیات

آشنایی با عروض و قافیه


فاقد موجودی

انواع نثر فارسي: کد539

ادبیات

انواع نثر فارسی: کد539


فاقد موجودی

برگزيده متون ادب پارسي

ادبیات

برگزیده متون ادب پارسی


فاقد موجودی

تاريخ مختصر زبان شناسي

ادبیات

تاریخ مختصر زبان شناسی


فاقد موجودی

تحليل شعر فارسي کد1388

ادبیات

تحلیل شعر فارسی کد1388


فاقد موجودی

چالش ميان فارسي و عربي

ادبیات

چالش میان فارسی و عربی


فاقد موجودی

ديوان حکيم کسايي مروزي

ادبیات

دیوان حکیم کسایی مروزی


فاقد موجودی

راهنماي نگارش و ويرايش

ادبیات

راهنمای نگارش و ویرایش


فاقد موجودی

ساخت زبان فارسي کد1085

ادبیات

ساخت زبان فارسی کد1085


فاقد موجودی

قابوس‌نامه عنصرالمعالي

ادبیات

قابوس‌نامه عنصرالمعالی


فاقد موجودی

کليات زبان‌شناسي کد461

ادبیات

کلیات زبان‌شناسی کد461


فاقد موجودی

اصول و روش ترجمه: کد235

ادبیات

اصول و روش ترجمه: کد235


فاقد موجودی

تاريخ زبان فارسي: کد105

ادبیات

تاریخ زبان فارسی: کد105


فاقد موجودی

توصيف وآموزش زبان فارسي

ادبیات

توصیف وآموزش زبان فارسی


فاقد موجودی

سبک‌ شناسي نثر(ويرايش2)

ادبیات

سبک‌ شناسی نثر


فاقد موجودی

فرهنگ معاصر(فارسي-عربي)

فرهنگ لغت

فرهنگ معاصر


فاقد موجودی

قرائت متون عربي1 کد1616

حقوق معارف الهیات

قرائت متون عربی1 کد1616


فاقد موجودی

از پست و بلند ترجمه جلد1

ادبیات

از پست و بلند ترجمه جلد1


فاقد موجودی

پيکرشناسي شاهنامه فردوسي

ادبیات

پیکرشناسی شاهنامه فردوسی


فاقد موجودی

تاريخ زبان شناسي: کد1168

ادبیات

تاریخ زبان شناسی: کد1168


فاقد موجودی

تشبيه(تطور، تحليل و نقد)

ادبیات

تشبیه


فاقد موجودی

راهنماي زبان هاي ايراني1

ادبیات

راهنمای زبان های ایرانی1


فاقد موجودی

زبان شناسي: منظري ايراني

ادبیات

زبان شناسی: منظری ایرانی


فاقد موجودی

ساخت گرايي و نشانه شناسي

ادبیات

ساخت گرایی و نشانه شناسی


فاقد موجودی

شيوه استدلال نحوي: کد914

ادبیات

شیوه استدلال نحوی: کد914


فاقد موجودی

نامه باستان: جلد2/ کد619

ادبیات

نامه باستان: جلد2/ کد619


فاقد موجودی

نامه باستان: جلد4/ کد782

ادبیات

نامه باستان: جلد4/ کد782


فاقد موجودی

نقد ادبي:معرفي مکاتب نقد

ادبیات

نقد ادبی:معرفی مکاتب نقد


فاقد موجودی

هويت ايراني و زبان فارسي

ادبیات

هویت ایرانی و زبان فارسی


فاقد موجودی

برگزيده مرصادالعباد کد463

ادبیات

برگزیده مرصادالعباد کد463


فاقد موجودی

سنجش ترجمه در محيط آموزشي

ادبیات

سنجش ترجمه در محیط آموزشی


فاقد موجودی

شعر و شهود: جستارهاي ادبي

ادبیات

شعر و شهود: جستارهای ادبی


فاقد موجودی

عربي1:قواعد و متون کد2430

ادبیات

عربی1:قواعد و متون کد2430


فاقد موجودی

فرهنگ ادبيات فارسي  معاصر

فرهنگ لغت

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر


فاقد موجودی

گزيده اشعار خاقاني شرواني

ادبیات

گزیده اشعار خاقانی شروانی


فاقد موجودی

گزيده مقامات حريري کد1915

ادبیات

گزیده مقامات حریری کد1915


فاقد موجودی

گفتگومندي در ادبيات و هنر

ادبیات

گفتگومندی در ادبیات و هنر


فاقد موجودی

نشانه شناسي :مقالات کليدي

ادبیات

نشانه شناسی :مقالات کلیدی


فاقد موجودی

آشنايي با اوزان عروضي جلد3

ادبیات

آشنایی با اوزان عروضی جلد3


فاقد موجودی

برگزيده متون و نگارش فارسي

ادبیات

برگزیده متون و نگارش فارسی


فاقد موجودی

پايه گذاران نثر جديد فارسي

ادبیات

پایه گذاران نثر جدید فارسی


فاقد موجودی

پيشگامان شعر فارسي: کد1976

ادبیات

پیشگامان شعر فارسی: کد1976


فاقد موجودی

تاريخ بيهقي به روايتي ديگر

ادبیات

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر


فاقد موجودی

درس زندگي:گزيده قابوس نامه

ادبیات

درس زندگی:گزیده قابوس نامه


فاقد موجودی

دستور زبان فارسي (5 استاد)

ادبیات

دستور زبان فارسی


فاقد موجودی

فرهنگ ادبيات فارسي (2جلدي)

فرهنگ لغت

فرهنگ ادبیات فارسی


فاقد موجودی

مزديسنا و ادب پارسي (جلد1)

ادبیات

مزدیسنا و ادب پارسی


فاقد موجودی

مزديسنا و ادب پارسي (جلد2)

ادبیات

مزدیسنا و ادب پارسی


فاقد موجودی

تحقيق در زبان شناسي کاربردي

ادبیات

تحقیق در زبان شناسی کاربردی


فاقد موجودی

درباره زبان (مجموعه مقالات)

ادبیات

درباره زبان


فاقد موجودی

دستور زبان فارسي (1) :کد438

ادبیات

دستور زبان فارسی


فاقد موجودی

گزيده اشعار مسعود سعد سلمان

ادبیات

گزیده اشعار مسعود سعد سلمان


فاقد موجودی

گزيده اشعار مسعود سعد سلمان

ادبیات

گزیده اشعار مسعود سعد سلمان


فاقد موجودی

گزيده سياست نامه(سيرالملوک)

ادبیات

گزیده سیاست نامه


فاقد موجودی

گفتمان شناسي رايج و انتقادي

ادبیات

گفتمان شناسی رایج و انتقادی


فاقد موجودی

گوهر ادب فارسي(فارسي عمومي)

ادبیات

گوهر ادب فارسی


فاقد موجودی

مرجع شناسي ادبي و روش تحقيق

ادبیات

مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق


فاقد موجودی

نگاهي به ادبيات معاصر ايران

ادبیات

نگاهی به ادبیات معاصر ایران


فاقد موجودی

آشنايي با مباني عرفان و تصوف

ادبیات

آشنایی با مبانی عرفان و تصوف


فاقد موجودی

داستان ها و پيام ها در مثنوي

ادبیات

داستان ها و پیام ها در مثنوی


فاقد موجودی

درسنامه دانشگاهي فارسي عمومي

ادبیات

درسنامه دانشگاهی فارسی عمومی


فاقد موجودی

علم معاني و دستور زبان فارسي

ادبیات

علم معانی و دستور زبان فارسی


فاقد موجودی

فارسي عمومي:درسنامه دانشگاهي

ادبیات

فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی


فاقد موجودی

فارسي عمومي براي رشته هاي هنر

ادبیات

فارسی عمومی برای رشته های هنر


فاقد موجودی

گزيده قصايد سعدي:انتخاب و شرح

ادبیات

گزیده قصاید سعدی:انتخاب و شرح


فاقد موجودی

نظام آوايي زبان فارسي: کد1703

ادبیات

نظام آوایی زبان فارسی: کد1703


فاقد موجودی

واج شناسي نظريه بهينگي: کد930

ادبیات

واج شناسی نظریه بهینگی: کد930


فاقد موجودی

برگزيده اي ديوان خاقاني کد1958

ادبیات

برگزیده ای دیوان خاقانی کد1958


فاقد موجودی

تاريخ مختصر زبان شناسي ساختگرا

ادبیات

تاریخ مختصر زبان شناسی ساختگرا


فاقد موجودی

گزيده غزليات سعدي:انتخاب و شرح

ادبیات

گزیده غزلیات سعدی:انتخاب و شرح


فاقد موجودی

توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي

ادبیات

توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی


فاقد موجودی

خواص الحيوان:ترجمه حيات الحيوان

ادبیات

خواص الحیوان:ترجمه حیات الحیوان


فاقد موجودی

دامني از گل (گزيده گلستان سعدي)

ادبیات

دامنی از گل


فاقد موجودی

درآمدي بر ادبيات تطبيقي: کد2237

ادبیات

درآمدی بر ادبیات تطبیقی: کد2237


فاقد موجودی

درآمدي بر تمثيل در ادبيات فارسي

ادبیات

درآمدی بر تمثیل در ادبیات فارسی


فاقد موجودی

فارسي باستان:کتيبه ها واژه نامه

ادبیات

فارسی باستان:کتیبه ها واژه نامه


فاقد موجودی

گزيده متون تفسيري فارسي : کد989

ادبیات

گزیده متون تفسیری فارسی : کد989


فاقد موجودی

گلگشتهاي ادبي و زباني(دفتر دوم)

ادبیات

گلگشتهای ادبی و زبانی


فاقد موجودی

نظريه و نقد ادبي: جلد1 (کد2200)

ادبیات

نظریه و نقد ادبی: جلد1


فاقد موجودی

آواشناسي:بررسي علمي گفتار کد1542

ادبیات

آواشناسی:بررسی علمی گفتار کد1542


فاقد موجودی

استاندارد مرجع آموزشي زبان فارسي

ادبیات

استاندارد مرجع آموزشی زبان فارسی


فاقد موجودی

شاهنامه1:نامورنامه شهريار کد1875

ادبیات