مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زبانشناسی و نشانه شناسی ادبی

دسته بندی ها

(3)
(1)
(1)
(82)

موضوع های اصلی

(82)
(1)
(1)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(8)
(73)
(1)
(3)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(14)
(1)
(1)
(29)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
87 محصول
استعاره

ادبیات

استعاره


400,000 ریال

ادب و نگارش

ادبیات

ادب و نگارش


150,000 ریال

متنهاي پهلوي

ادبیات

متنهای پهلوی


950,000 ریال

گفتمان و ترجمه

ادبیات

گفتمان و ترجمه


620,000 ریال

آويزه هاي بيهقي

ادبیات

آویزه های بیهقی


150,000 ریال

مباني واج شناسي

ادبیات

مبانی واج شناسی


300,000 ریال

اصول ترجمه حقوقي

ادبیات

اصول ترجمه حقوقی


310,000 ریال

کتاب پنجم دينکرد

ادبیات

کتاب پنجم دینکرد


400,000 ریال

مباني دستور شناختي

ادبیات

مبانی دستور شناختی


500,000 ریال

از گوشه و کنار ترجمه

ادبیات

از گوشه و کنار ترجمه


495,000 ریال

درآمدي بر گويش شناسي

ادبیات

درآمدی بر گویش شناسی


260,000 ریال

فرهنگ توصيفي معني شناسي

ادبیات

فرهنگ توصیفی معنی شناسی


1,100,000 ریال

متفکران بزرگ نشانه شناسي

ادبیات

متفکران بزرگ نشانه شناسی


850,000 ریال

ترجمه بينانشانه اي کد2304

ادبیات

ترجمه بینانشانه ای کد2304


360,000 ریال

درآمدي تازه بر فلسفه زبان

ادبیات

درآمدی تازه بر فلسفه زبان


750,000 ریال

فرهنگ توصيفي مطالعات ادبي

ادبیات

فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی


500,000 ریال

آشنايي با نشانه شناسي اجتماعي

ادبیات

آشنایی با نشانه شناسی اجتماعی


495,000 ریال

مقدمه اي بر زبان شناسي شناختي

ادبیات

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی


560,000 ریال

زبان شناسي شناختي الف - ب جلد1

ادبیات

زبان شناسی شناختی الف - ب جلد1


940,000 ریال

پردازش متن و گفتار فارسي کد2511

ادبیات

پردازش متن و گفتار فارسی کد2511


3,930,000 ریال

تاريخ بيهقي از منظر فرهنگ شناسي

ادبیات

تاریخ بیهقی از منظر فرهنگ شناسی


1,350,000 ریال

ساز و کارهاي تحليل نشانه شناختي

ادبیات

ساز و کارهای تحلیل نشانه شناختی


200,000 ریال

مباحث کليدي در فراگيري زبان دوم

ادبیات

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم


400,000 ریال

نوآم چامسکي و انقلاب زبان شناسي

ادبیات

نوآم چامسکی و انقلاب زبان شناسی


110,000 ریال

درآمدي بر زبان شناسي شناختي کد1420

ادبیات

درآمدی بر زبان شناسی شناختی کد1420


340,000 ریال

واژه نامه توصيفي زبان شناسي شناختي

ادبیات

واژه نامه توصیفی زبان شناسی شناختی


600,000 ریال

مجموعه مقالات سومين هم انديشي صرف:8

ادبیات

مجموعه مقالات سومین هم اندیشی صرف:8


55,000 ریال

فرهنگ زبان آموز پيشرفته فارسي: کد2252

فرهنگ لغت

فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی: کد2252


2,800,000 ریال

زبان شناسي عملي(راهنماي بررسي گويش ها)

ادبیات

زبان شناسی عملی


90,000 ریال

زبانشناسي چامسکيايي و رقيبان آن کد2476

ادبیات

زبانشناسی چامسکیایی و رقیبان آن کد2476


1,500,000 ریال

کتاب جامع زبان شناسي همگاني دکتري نيمه متمرکز

کنکور

کتاب جامع زبان شناسی همگانی دکتری نیمه متمرکز


1,200,000 ریال

دبستان پارسي:براي پارسي آموزان پرداخته شده است

ادبیات

دبستان پارسی:برای پارسی آموزان پرداخته شده است


399,990 ریال

مجموعه مقالات نخستين هم انديشي عصب شناسي زبان:7

ادبیات

مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی عصب شناسی زبان:7


35,000 ریال

معنا و معرفت در زبان و تربيت:جستاري ميان رشته اي

ادبیات

معنا و معرفت در زبان و تربیت:جستاری میان رشته ای


1,400,000 ریال

دستور زبان فارسي(واژگان و پيوندهاي ساختي): کد 968

ادبیات

دستور زبان فارسی


190,000 ریال

ساخت نوايي زبان فارسي:تکيه واژگاني و آهنگ: کد2188

ادبیات

ساخت نوایی زبان فارسی:تکیه واژگانی و آهنگ: کد2188


190,000 ریال

آشنايي با نظريه هاي نقدادبي:نگين هاي زبان شناسي 36

ادبیات

آشنایی با نظریه های نقدادبی:نگین های زبان شناسی 36


550,000 ریال

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه هاي زبان شناسي1

ادبیات

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه های زبان شناسی1


550,000 ریال

فرهنگ توصيفي فلسفه زبان:فرهنگنامه هاي زبان شناسي 16

ادبیات

فرهنگ توصیفی فلسفه زبان:فرهنگنامه های زبان شناسی 16


1,100,000 ریال

مجموعه مقالات دومين هم انديشي زبان شناسي رايانشي:10

ادبیات

مجموعه مقالات دومین هم اندیشی زبان شناسی رایانشی:10


60,000 ریال

نشانه ها:درآمدي بر نشانه شناسي:نگين هاي زبان شناسي 5

ادبیات

نشانه ها:درآمدی بر نشانه شناسی:نگین های زبان شناسی 5


750,000 ریال

دستور شناختي »:مباني نظري و کاربست آن در زبان فارسي کد2318

ادبیات

دستور شناختی »:مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی کد2318


290,000 ریال

نوشته هاي پراکنده دفتر چهارم:برگردان هايي در باب زبان شناسي

ادبیات

نوشته های پراکنده دفتر چهارم:برگردان هایی در باب زبان شناسی


200,000 ریال

تقابل تحليلي زبان شناختي و روان شناختي:نگين هاي زبان شناسي40

ادبیات

تقابل تحلیلی زبان شناختی و روان شناختی:نگین های زبان شناسی40


550,000 ریال

تمهيداتي براي طرح نظريه اي در باب زبان:نگين هاي زبان شناسي31

ادبیات

تمهیداتی برای طرح نظریه ای در باب زبان:نگین های زبان شناسی31


550,000 ریال

نوشته هاي پراکنده(دفتر ششم:نام آوا و خط)نگين هاي زبان شناسي33

ادبیات

نوشته های پراکنده


395,000 ریال

نوشته هاي پراکنده(دفتر هفتم:دوازده گفتگو)نگين هاي زبان شناسي35

ادبیات

نوشته های پراکنده


395,000 ریال

حديث خداوندي و بندگي:تحليل تاريخ بيهقي از ديدگاه ادبي اجتماعي و

ادبیات

حدیث خداوندی و بندگی:تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی اجتماعی و روان شناختی


2,100,000 ریال

حوزه زبان و ادبيات:مجموعه مقالات نخستين همايش ملي فرهنگ زبان و زيست بو

ادبیات

حوزه زبان و ادبیات:مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ زبان و زیست بو م مازندران


650,000 ریال

فهرست نسخه هاي خطي فارسي در کتابخانه موسسه سند شناسي(سندالوجي)

ادبیات

فهرست نسخه های خطی فارسی در کتابخانه موسسه سند شناسی


40,000 ریال

زبان زنده

ادبیات

زبان زنده


فاقد موجودی

زبور پهلوي

ادبیات

زبور پهلوی


فاقد موجودی

تاريخ خط ميخي

ادبیات

تاریخ خط میخی


فاقد موجودی

سير زبان شناسي

ادبیات

سیر زبان شناسی


فاقد موجودی

سبک شناسي ادراکي

ادبیات

سبک شناسی ادراکی


فاقد موجودی

وزن و قافيه شعر فارسي

ادبیات

وزن و قافیه شعر فارسی


فاقد موجودی

ساختگرايي ونشانه شناسي

ادبیات

ساختگرایی ونشانه شناسی


فاقد موجودی

تاريخ زبان شناسي: کد1168

ادبیات

تاریخ زبان شناسی: کد1168


فاقد موجودی

روايت:نگين هاي زبان شناسي32

ادبیات

روایت:نگین های زبان شناسی32


فاقد موجودی

زبان پهلوي:ادبيات و دستور آن

ادبیات

زبان پهلوی:ادبیات و دستور آن


فاقد موجودی

زبان در عرصه هاي ذهن و جامعه

ادبیات

زبان در عرصه های ذهن و جامعه


فاقد موجودی

زبان ها چگونه آموخته مي شوند؟

ادبیات

زبان ها چگونه آموخته می شوند؟


فاقد موجودی

واج شناسي نظريه بهينگي: کد930

ادبیات

واج شناسی نظریه بهینگی: کد930


فاقد موجودی

تاريخ مختصر زبان شناسي ساختگرا

ادبیات

تاریخ مختصر زبان شناسی ساختگرا


فاقد موجودی

زبان شناسي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

زبان شناسی:کارشناسی ارشدودکتری


فاقد موجودی

ذهن:درآمدي بر علوم شناختي: کد1599

روانشناسی مددکاری مشاوره

ذهن:درآمدی بر علوم شناختی: کد1599


فاقد موجودی

معناي معني(نگين هاي زبان شناسي26)

ادبیات

معنای معنی


فاقد موجودی

درآمدي بر زبان شناسي معاصر: کد1118

ادبیات

درآمدی بر زبان شناسی معاصر: کد1118


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده دفتر اول:معني شناسي

ادبیات

نوشته های پراکنده دفتر اول:معنی شناسی


فاقد موجودی

فارسي باستان:دستور زبان،متون،واژه نامه

ادبیات

فارسی باستان:دستور زبان،متون،واژه نامه


فاقد موجودی

ارداويراف نامه(ارداويرازنامه):متن پهلوي

ادبیات

ارداویراف نامه


فاقد موجودی

معني کاربرد شناختي:نگين هاي زبان شناسي34

ادبیات

معنی کاربرد شناختی:نگین های زبان شناسی34


فاقد موجودی

واج شناسي: کد1068(رويکردهاي قاعده بنياد)

ادبیات

واج شناسی: کد1068


فاقد موجودی

واژه ها بدون معني:نگين هاي زبان شناسي 11

ادبیات

واژه ها بدون معنی:نگین های زبان شناسی 11


فاقد موجودی

نگاهي به زبان:يک بررسي زبان شناختي: کد136

ادبیات

نگاهی به زبان:یک بررسی زبان شناختی: کد136


فاقد موجودی

آشنايي با زبانها و خطوط ايران پيش از اسلام

ادبیات

آشنایی با زبانها و خطوط ایران پیش از اسلام


فاقد موجودی

پانزده گفتار در باب ترجمه(ترجمه زبان آلماني)

ادبیات

پانزده گفتار در باب ترجمه


فاقد موجودی

درسنامه نحو زبان فارسي:نگين هاي زبان شناسي42

ادبیات

درسنامه نحو زبان فارسی:نگین های زبان شناسی42


فاقد موجودی

زبان شناسي کاربردي و مسائل ميان رشته اي زبان

ادبیات

زبان شناسی کاربردی و مسائل میان رشته ای زبان


فاقد موجودی

استعاره هايي که باور داريم:نگين هاي زبان شناسي 22

ادبیات

استعاره هایی که باور داریم:نگین های زبان شناسی 22


فاقد موجودی

فرهنگ زبان شناسي کاربردي:فرهنگ نامه زبان شناسي 11

ادبیات

فرهنگ زبان شناسی کاربردی:فرهنگ نامه زبان شناسی 11


فاقد موجودی

آشنايي با معني شناسي ساختگرا:نگين هاي زبان شناسي25

ادبیات

آشنایی با معنی شناسی ساختگرا:نگین های زبان شناسی25


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مباني نظري ترجمه:نگين هاي زبان شناسي41

ادبیات

مقدمه ای بر مبانی نظری ترجمه:نگین های زبان شناسی41


فاقد موجودی

زبان شناسي و واژه شناسي:کارشناسي ارشدLinguistics & Morphology

کنکور

زبان شناسی و واژه شناسی:کارشناسی ارشدLinguistics & Morphology


فاقد موجودی

جغرافياي انديشه  چگونه آسيايي ها وغربي ها متفاوت از هم مي انديشند

ادبیات

جغرافیای اندیشه چگونه آسیایی ها وغربی ها متفاوت از هم می اندیشند


فاقد موجودی

ترجمه و زبان:تبييني بر پايه نظريه هاي زبان شناسي(نگين هاي زبانشناسي28)

ادبیات

ترجمه و زبان:تبیینی بر پایه نظریه های زبان شناسی


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده دفتر دوم:نشانه شناسي و مطالعات ادبي:نگين هاي

ادبیات

نوشته های پراکنده دفتر دوم:نشانه شناسی و مطالعات ادبی:نگین های زبان شناسی7


فاقد موجودی