مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زبانشناسی و نشانه شناسی ادبی

دسته بندی ها

(3)
(1)
(1)
(94)

موضوع های اصلی

(94)
(1)
(1)
(3)

موضوع های فرعی

(1)
(10)
(83)
(1)
(3)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(15)
(1)
(1)
(2)
(30)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
99 محصول
زبان زنده

ادبیات

زبان زنده


2,650,000 ریال

سير زبان شناسي

ادبیات

سیر زبان شناسی


1,700,000 ریال

گفتمان و ترجمه

ادبیات

گفتمان و ترجمه


620,000 ریال

آويزه هاي بيهقي

ادبیات

آویزه های بیهقی


150,000 ریال

کتاب پنجم دينکرد

ادبیات

کتاب پنجم دینکرد


1,500,000 ریال

از گوشه و کنار ترجمه

ادبیات

از گوشه و کنار ترجمه


1,500,000 ریال

درآمدي بر گويش شناسي

ادبیات

درآمدی بر گویش شناسی


630,000 ریال

زبانشناسي و نقد ادبي

ادبیات

زبانشناسی و نقد ادبی


800,000 ریال

وزن و قافيه شعر فارسي

ادبیات

وزن و قافیه شعر فارسی


1,000,000 ریال

متفکران بزرگ نشانه شناسي

ادبیات

متفکران بزرگ نشانه شناسی


850,000 ریال

ترجمه بينانشانه اي کد2304

ادبیات

ترجمه بینانشانه ای کد2304


360,000 ریال

استعاره و پارادايم هاي ترجمه

ادبیات

استعاره و پارادایم های ترجمه


1,800,000 ریال

زبان پهلوي:ادبيات و دستور آن

ادبیات

زبان پهلوی:ادبیات و دستور آن


1,500,000 ریال

تاريخ مختصر زبان شناسي ساختگرا

ادبیات

تاریخ مختصر زبان شناسی ساختگرا


2,450,000 ریال

زبان شناسي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

زبان شناسی:کارشناسی ارشدودکتری


2,750,000 ریال

پردازش متن و گفتار فارسي کد2511

ادبیات

پردازش متن و گفتار فارسی کد2511


3,930,000 ریال

ذهن:درآمدي بر علوم شناختي: کد1599

روانشناسی مددکاری مشاوره

ذهن:درآمدی بر علوم شناختی: کد1599


1,720,000 ریال

مقدمه اي بر معناشناسي زبان شناختي

ادبیات

مقدمه ای بر معناشناسی زبان شناختی


2,300,000 ریال

آغازگران پژوهش زبان پهلوي در ايران

ادبیات

آغازگران پژوهش زبان پهلوی در ایران


1,400,000 ریال

فرهنگ زبان آموز پيشرفته فارسي: کد2252

فرهنگ لغت

فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی: کد2252


2,800,000 ریال

استعاره هايي که با آن ها زندگي مي کنيم

ادبیات

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم


2,550,000 ریال

زبانشناسي چامسکيايي و رقيبان آن کد2476

ادبیات

زبانشناسی چامسکیایی و رقیبان آن کد2476


1,500,000 ریال

ارداويراف نامه(ارداويرازنامه):متن پهلوي

ادبیات

ارداویراف نامه


2,500,000 ریال

دستور مختصر امروز بر پايه زبان شناسي جديد

ادبیات

دستور مختصر امروز بر پایه زبان شناسی جدید


2,500,000 ریال

زبان شناسي جمله :نگاهي جامع به مسائل زبان

ادبیات

زبان شناسی جمله :نگاهی جامع به مسائل زبان


3,500,000 ریال

معنا و معرفت در زبان و تربيت:جستاري ميان رشته اي

ادبیات

معنا و معرفت در زبان و تربیت:جستاری میان رشته ای


1,400,000 ریال

دستور زبان فارسي(واژگان و پيوندهاي ساختي): کد 968

ادبیات

دستور زبان فارسی


190,000 ریال

ساخت نوايي زبان فارسي:تکيه واژگاني و آهنگ: کد2188

ادبیات

ساخت نوایی زبان فارسی:تکیه واژگانی و آهنگ: کد2188


190,000 ریال

دستور شناختي »:مباني نظري و کاربست آن در زبان فارسي کد2318

ادبیات

دستور شناختی »:مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی کد2318


800,000 ریال

ضرورتهاي علمي واژه  سازي درزبان فار سي:بررسي موردي اصطلاحات زبان فيزيک

ادبیات

ضرورتهای علمی واژه سازی درزبان فار سی:بررسی موردی اصطلاحات زبان فیزیک


520,000 ریال

فهرست نسخه هاي خطي فارسي در کتابخانه موسسه سند شناسي(سندالوجي)

ادبیات

فهرست نسخه های خطی فارسی در کتابخانه موسسه سند شناسی


40,000 ریال

استعاره

ادبیات

استعاره


فاقد موجودی

زبور پهلوي

ادبیات

زبور پهلوی


فاقد موجودی

ادب و نگارش

ادبیات

ادب و نگارش


فاقد موجودی

متنهاي پهلوي

ادبیات

متنهای پهلوی


فاقد موجودی

تاريخ خط ميخي

ادبیات

تاریخ خط میخی


فاقد موجودی

مباني واج شناسي

ادبیات

مبانی واج شناسی


فاقد موجودی

اصول ترجمه حقوقي

ادبیات

اصول ترجمه حقوقی


فاقد موجودی

سبک شناسي ادراکي

ادبیات

سبک شناسی ادراکی


فاقد موجودی

مباني دستور شناختي

ادبیات

مبانی دستور شناختی


فاقد موجودی

ساختگرايي ونشانه شناسي

ادبیات

ساختگرایی ونشانه شناسی


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي معني شناسي

ادبیات

فرهنگ توصیفی معنی شناسی


فاقد موجودی

نظرها و نظريه هاي ترجمه

ادبیات

نظرها و نظریه های ترجمه


فاقد موجودی

تاريخ زبان شناسي: کد1168

ادبیات

تاریخ زبان شناسی: کد1168


فاقد موجودی

درآمدي تازه بر فلسفه زبان

ادبیات

درآمدی تازه بر فلسفه زبان


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي مطالعات ادبي

ادبیات

فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی


فاقد موجودی

روايت:نگين هاي زبان شناسي32

ادبیات

روایت:نگین های زبان شناسی32


فاقد موجودی

زبان در عرصه هاي ذهن و جامعه

ادبیات

زبان در عرصه های ذهن و جامعه


فاقد موجودی

آشنايي با نشانه شناسي اجتماعي

ادبیات

آشنایی با نشانه شناسی اجتماعی


فاقد موجودی

زبان ها چگونه آموخته مي شوند؟

ادبیات

زبان ها چگونه آموخته می شوند؟


فاقد موجودی

مقدمه اي بر زبان شناسي شناختي

ادبیات

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی


فاقد موجودی

واج شناسي نظريه بهينگي: کد930

ادبیات

واج شناسی نظریه بهینگی: کد930


فاقد موجودی

زبان شناسي شناختي الف - ب جلد1

ادبیات

زبان شناسی شناختی الف - ب جلد1


فاقد موجودی

تاريخ بيهقي از منظر فرهنگ شناسي

ادبیات

تاریخ بیهقی از منظر فرهنگ شناسی


فاقد موجودی

ساز و کارهاي تحليل نشانه شناختي

ادبیات

ساز و کارهای تحلیل نشانه شناختی


فاقد موجودی

مباحث کليدي در فراگيري زبان دوم

ادبیات

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم


فاقد موجودی

نوآم چامسکي و انقلاب زبان شناسي

ادبیات

نوآم چامسکی و انقلاب زبان شناسی


فاقد موجودی

معناي معني(نگين هاي زبان شناسي26)

ادبیات

معنای معنی


فاقد موجودی

درآمدي بر زبان شناسي شناختي کد1420

ادبیات

درآمدی بر زبان شناسی شناختی کد1420


فاقد موجودی

درآمدي بر زبان شناسي معاصر: کد1118

ادبیات

درآمدی بر زبان شناسی معاصر: کد1118


فاقد موجودی

واژه نامه توصيفي زبان شناسي شناختي

ادبیات

واژه نامه توصیفی زبان شناسی شناختی


فاقد موجودی

مجموعه مقالات سومين هم انديشي صرف:8

ادبیات

مجموعه مقالات سومین هم اندیشی صرف:8


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده دفتر اول:معني شناسي

ادبیات

نوشته های پراکنده دفتر اول:معنی شناسی


فاقد موجودی

زبان شناسي عملي(راهنماي بررسي گويش ها)

ادبیات

زبان شناسی عملی


فاقد موجودی

زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبان شناسي)

ادبیات

زبان و تفکر


فاقد موجودی

فارسي باستان:دستور زبان،متون،واژه نامه

ادبیات

فارسی باستان:دستور زبان،متون،واژه نامه


فاقد موجودی

معني کاربرد شناختي:نگين هاي زبان شناسي34

ادبیات

معنی کاربرد شناختی:نگین های زبان شناسی34


فاقد موجودی

واج شناسي: کد1068(رويکردهاي قاعده بنياد)

ادبیات

واج شناسی: کد1068


فاقد موجودی

واژه ها بدون معني:نگين هاي زبان شناسي 11

ادبیات

واژه ها بدون معنی:نگین های زبان شناسی 11


فاقد موجودی

نگاهي به زبان:يک بررسي زبان شناختي: کد136

ادبیات

نگاهی به زبان:یک بررسی زبان شناختی: کد136


فاقد موجودی

آشنايي با زبانها و خطوط ايران پيش از اسلام

ادبیات

آشنایی با زبانها و خطوط ایران پیش از اسلام


فاقد موجودی

پانزده گفتار در باب ترجمه(ترجمه زبان آلماني)

ادبیات

پانزده گفتار در باب ترجمه


فاقد موجودی

درسنامه نحو زبان فارسي:نگين هاي زبان شناسي42

ادبیات

درسنامه نحو زبان فارسی:نگین های زبان شناسی42


فاقد موجودی

زبان شناسي کاربردي و مسائل ميان رشته اي زبان

ادبیات

زبان شناسی کاربردی و مسائل میان رشته ای زبان


فاقد موجودی

کتاب جامع زبان شناسي همگاني دکتري نيمه متمرکز

کنکور

کتاب جامع زبان شناسی همگانی دکتری نیمه متمرکز


فاقد موجودی

دبستان پارسي:براي پارسي آموزان پرداخته شده است

ادبیات

دبستان پارسی:برای پارسی آموزان پرداخته شده است


فاقد موجودی

مجموعه مقالات نخستين هم انديشي عصب شناسي زبان:7

ادبیات

مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی عصب شناسی زبان:7


فاقد موجودی

استعاره هايي که باور داريم:نگين هاي زبان شناسي 22

ادبیات

استعاره هایی که باور داریم:نگین های زبان شناسی 22


فاقد موجودی

زبان شناسي نظري کد771 :پيدايش و تکوين دستور زايشي

ادبیات

زبان شناسی نظری کد771 :پیدایش و تکوین دستور زایشی


فاقد موجودی

فرهنگ زبان شناسي کاربردي:فرهنگ نامه زبان شناسي 11

ادبیات

فرهنگ زبان شناسی کاربردی:فرهنگ نامه زبان شناسی 11


فاقد موجودی

آشنايي با معني شناسي ساختگرا:نگين هاي زبان شناسي25

ادبیات

آشنایی با معنی شناسی ساختگرا:نگین های زبان شناسی25


فاقد موجودی

آشنايي با نظريه هاي نقدادبي:نگين هاي زبان شناسي 36

ادبیات

آشنایی با نظریه های نقدادبی:نگین های زبان شناسی 36


فاقد موجودی

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه هاي زبان شناسي1

ادبیات

فرهنگ جامع مطالعات ترجمه:فرهنگنامه های زبان شناسی1


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مباني نظري ترجمه:نگين هاي زبان شناسي41

ادبیات

مقدمه ای بر مبانی نظری ترجمه:نگین های زبان شناسی41


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي فلسفه زبان:فرهنگنامه هاي زبان شناسي 16

ادبیات

فرهنگ توصیفی فلسفه زبان:فرهنگنامه های زبان شناسی 16


فاقد موجودی

مجموعه مقالات دومين هم انديشي زبان شناسي رايانشي:10

ادبیات

مجموعه مقالات دومین هم اندیشی زبان شناسی رایانشی:10


فاقد موجودی

نشانه ها:درآمدي بر نشانه شناسي:نگين هاي زبان شناسي 5

ادبیات

نشانه ها:درآمدی بر نشانه شناسی:نگین های زبان شناسی 5


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده دفتر چهارم:برگردان هايي در باب زبان شناسي

ادبیات

نوشته های پراکنده دفتر چهارم:برگردان هایی در باب زبان شناسی


فاقد موجودی

تقابل تحليلي زبان شناختي و روان شناختي:نگين هاي زبان شناسي40

ادبیات

تقابل تحلیلی زبان شناختی و روان شناختی:نگین های زبان شناسی40


فاقد موجودی

تمهيداتي براي طرح نظريه اي در باب زبان:نگين هاي زبان شناسي31

ادبیات

تمهیداتی برای طرح نظریه ای در باب زبان:نگین های زبان شناسی31


فاقد موجودی

زبان شناسي و واژه شناسي:کارشناسي ارشدLinguistics & Morphology

کنکور

زبان شناسی و واژه شناسی:کارشناسی ارشدLinguistics & Morphology


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده(دفتر ششم:نام آوا و خط)نگين هاي زبان شناسي33

ادبیات

نوشته های پراکنده


فاقد موجودی

آشنايي با زبان شناسي در مطالعات ادب فارسي:نگين هاي زبان شناسي3

ادبیات

آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی:نگین های زبان شناسی3


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده(دفتر هفتم:دوازده گفتگو)نگين هاي زبان شناسي35

ادبیات

نوشته های پراکنده


فاقد موجودی

جغرافياي انديشه  چگونه آسيايي ها وغربي ها متفاوت از هم مي انديشند

ادبیات

جغرافیای اندیشه چگونه آسیایی ها وغربی ها متفاوت از هم می اندیشند


فاقد موجودی

ترجمه و زبان:تبييني بر پايه نظريه هاي زبان شناسي(نگين هاي زبانشناسي28)

ادبیات

ترجمه و زبان:تبیینی بر پایه نظریه های زبان شناسی


فاقد موجودی

نوشته هاي پراکنده دفتر دوم:نشانه شناسي و مطالعات ادبي:نگين هاي

ادبیات

نوشته های پراکنده دفتر دوم:نشانه شناسی و مطالعات ادبی:نگین های زبان شناسی7


فاقد موجودی

حديث خداوندي و بندگي:تحليل تاريخ بيهقي از ديدگاه ادبي اجتماعي و

ادبیات

حدیث خداوندی و بندگی:تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی اجتماعی و روان شناختی


فاقد موجودی

حوزه زبان و ادبيات:مجموعه مقالات نخستين همايش ملي فرهنگ زبان و زيست بو

ادبیات

حوزه زبان و ادبیات:مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ زبان و زیست بو م مازندران


فاقد موجودی