مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای جامعه شناسی

دسته بندی ها

(2)
(6)
(1036)
(25)
(7)
(2)

موضوع های اصلی

(7)
(4)
(1)
(2)
(5)
(5)
(4)
(1)
(1013)
(2)
(9)
(2)
(16)
(6)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1007)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(2)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(35)
(19)
(1)
(1)
(6)
(18)
(1)
(45)
(3)
(1)
(1)
(15)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(24)
(2)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(5)
(1)
(35)
(32)
(4)
(25)
(1)
(1)
(1)
(4)
(10)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(6)
(1)
(4)
(2)
(3)
(32)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(9)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(24)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(51)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(10)
(1)
(4)
(2)
(25)
(8)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(3)
(7)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(15)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(3)
(8)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(3)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(9)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(2)
(2)
(1)
(7)
(72)
(1)
(10)
(3)
(1)
(5)
(1)
(11)
(7)
(1)
(2)
(1)
(5)
(16)
(6)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(14)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1078 محصول
راه پول

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راه پول


290,000 ریال

شهروندي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شهروندی


110,000 ریال

دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دموکراسی


100,000 ریال

ماکس وبر

فلسفه

ماکس وبر


110,000 ریال

زن و زبان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زن و زبان


154,000 ریال

شوک آينده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شوک آینده


1,900,000 ریال

قلمرو جبر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قلمرو جبر


350,000 ریال

بنام زندگي

روانشناسی عمومی

بنام زندگی


390,000 ریال

ساخت جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ساخت جامعه


950,000 ریال

فرهنگ عامه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ عامه


1,450,000 ریال

يادگار عمر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

یادگار عمر


1,300,000 ریال

انسان شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی


280,000 ریال

انسان شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی


410,000 ریال

انسان شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی


250,000 ریال

تعدد فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تعدد فرهنگی


580,000 ریال

دين ديجيتال

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دین دیجیتال


560,000 ریال

دين و جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دین و جامعه


1,250,000 ریال

رسانه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی


250,000 ریال

شيفتگان مرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیفتگان مرگ


570,000 ریال

فرهنگ عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ عمومی


480,000 ریال

ارتباط شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباط شناسی


960,000 ریال

جنگ بي پايان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ بی پایان


490,000 ریال

انسان و حيوان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان و حیوان


380,000 ریال

دين نمرده است

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دین نمرده است


1,700,000 ریال

سياست شادکامي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست شادکامی


670,000 ریال

فرهنگ و جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ و جامعه


1,300,000 ریال

گريز از آزادي

روانشناسی عمومی

گریز از آزادی


950,000 ریال

مارکس و آزادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مارکس و آزادی


250,000 ریال

ورزش در جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ورزش در جامعه


850,000 ریال

آمــــــــريکا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آمــــــــریکا


550,000 ریال

ارزيابي نيازها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارزیابی نیازها


340,000 ریال

بحران روانکاوي

روانشناسی عمومی

بحران روانکاوی


280,000 ریال

برون از آفريقا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برون از آفریقا


560,000 ریال

خانواده ايراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خانواده ایرانی


145,000 ریال

روش تحقيق کيفي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش تحقیق کیفی


700,000 ریال

سرمايه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرمایه اجتماعی


790,000 ریال

فقر احمق ميکند

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فقر احمق میکند


990,000 ریال

فناوري و فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فناوری و فرهنگ


480,000 ریال

گفتمان و جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گفتمان و جامعه


400,000 ریال

ابن بطوطه-نشرني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ابن بطوطه-نشرنی


1,600,000 ریال

اراده به دانستن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اراده به دانستن


560,000 ریال

ارتباطات انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات انسانی


500,000 ریال

تغييرات اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تغییرات اجتماعی


640,000 ریال

جامعه شناسي دين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی دین


1,100,000 ریال

جامعه شناسي شهر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی شهر


105,000 ریال

جامعه شناسي شهر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی شهر


420,000 ریال

جامعه شناسي قتل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی قتل


530,000 ریال

جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی هنر


290,000 ریال

جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی هنر


550,000 ریال

جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی هنر


598,000 ریال

جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی هنر


300,000 ریال

جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی هنر


420,000 ریال

جغرافياي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جغرافیای فرهنگی


899,000 ریال

جهاني سازي ديگر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهانی سازی دیگر


120,000 ریال

خانواده و فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خانواده و فرهنگ


420,000 ریال

خودکشي در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خودکشی در ایران


600,000 ریال

ديپلماسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیپلماسی فرهنگی


250,000 ریال

ديکتاتورزاده ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیکتاتورزاده ها


1,580,000 ریال

شوخي هاي کيهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شوخی های کیهانی


300,000 ریال

غلبه بر بيشعوري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

غلبه بر بیشعوری


400,000 ریال

فرهنگ و دانشگاه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ و دانشگاه


520,000 ریال

نقد عقل اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نقد عقل اجتماعی


75,000 ریال

توحيدگرايي و صلح

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توحیدگرایی و صلح


125,000 ریال

جامعه شناسي تمدن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی تمدن


1,070,000 ریال

جامعه شناسي دولت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی دولت


750,000 ریال

جامعه شناسي زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی زنان


1,400,000 ریال

جامعه شناسي ورزش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی ورزش


40,000 ریال

حاشيه نشيني شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حاشیه نشینی شهری


400,000 ریال

روان شناسي شايعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روان شناسی شایعه


215,000 ریال

صد سال پس از ميد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

صد سال پس از مید


1,080,000 ریال

عقلانيت روش علمي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عقلانیت روش علمی


75,000 ریال

ما چگونه ما شديم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ما چگونه ما شدیم


1,200,000 ریال

مباني پژوهش کيفي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی پژوهش کیفی


980,000 ریال

نظريه هاي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های فرهنگی


420,000 ریال

نگارش مردم نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نگارش مردم نگاری


220,000 ریال

انسان‌ شناسي شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان‌ شناسی شهری


1,700,000 ریال

انسان شناسي عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی عمومی


300,000 ریال

تاريخ اجتماي مردن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ اجتمای مردن


420,000 ریال

تاريخ فرهنگ ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ فرهنگ ایران


950,000 ریال

توريسم و کاهش فقر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توریسم و کاهش فقر


140,000 ریال

جامعه شناس و مورخ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناس و مورخ


200,000 ریال

جامعه شناسي پزشکي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی پزشکی


1,650,000 ریال

جامعه شناسي پزشکي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی پزشکی


2,600,000 ریال

جامعه شناسي جنسيت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جنسیت


600,000 ریال

جامعه شناسي عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی عمومی


1,150,000 ریال

جامعه شناسي عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی عمومی


78,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی فرهنگ


400,000 ریال

جامعه شناسي معرفت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی معرفت


823,000 ریال

جهـــــان در 2050

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهـــــان در 2050


1,670,000 ریال

در خود گره خوردگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در خود گره خوردگی


340,000 ریال

سرگذشت جامعه سيال

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرگذشت جامعه سیال


1,100,000 ریال

شاخص هاي دين داري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شاخص های دین داری


650,000 ریال

فرهنگ اقوام ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ اقوام ایران


550,000 ریال

فعاليت هاي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فعالیت های فرهنگی


500,000 ریال

گامي به سوي توسعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گامی به سوی توسعه


160,000 ریال

مباني انسان‌شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی انسان‌شناسی


900,000 ریال

مباني جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی


220,000 ریال

مباني جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی


620,000 ریال

مباني جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی


450,000 ریال

مباني جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی


600,000 ریال

مباني جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی


380,000 ریال

مباني جمعيت‌شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جمعیت‌شناسی


500,000 ریال

مدرسه زيبايي کابل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدرسه زیبایی کابل


600,000 ریال

مهارت هاي ارتباطي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهارت های ارتباطی


250,000 ریال

نظريه جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه جامعه شناسی


2,900,000 ریال

نظريه علمي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه علمی فرهنگی


250,000 ریال

نه گفتن کافي نيست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نه گفتن کافی نیست


450,000 ریال

اتحاديه ها قدم اول

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اتحادیه ها قدم اول


200,000 ریال

امپراتوري نشانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امپراتوری نشانه ها


680,000 ریال

امور فرهنگي بانوان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امور فرهنگی بانوان


420,000 ریال

انسان شناسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی فرهنگی


3,300,000 ریال

برنامه ريزي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برنامه ریزی فرهنگی


440,000 ریال

پاندمي مرم و روايت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پاندمی مرم و روایت


640,000 ریال

جامعه شناسي تاريخي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی تاریخی


240,000 ریال

جامعه شناسي جوانان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جوانان


175,000 ریال

جامعه شناسي جوانان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جوانان


33,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی فرهنگی


150,000 ریال

جامعه شناسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی فرهنگی


1,280,000 ریال

خيابان، فضا و قدرت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خیابان، فضا و قدرت


800,000 ریال

روايي و سنجش روايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روایی و سنجش روایی


250,000 ریال

سرطان اجتماعي فساد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرطان اجتماعی فساد


350,000 ریال

علم و تبعيض جنسيتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

علم و تبعیض جنسیتی


330,000 ریال

فرار از اردوگاه 14

ادبیات

فرار از اردوگاه 14


920,000 ریال

مردم نگاري انتقادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم نگاری انتقادی


130,000 ریال

مردم نگاري خانواده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم نگاری خانواده


130,000 ریال

مسئله شناسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مسئله شناسی فرهنگی


700,000 ریال

مصيبتهاي شاغل بودن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مصیبتهای شاغل بودن


275,000 ریال

مفاخر فرهنگي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مفاخر فرهنگی ایران


550,000 ریال

مقدمات جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمات جامعه شناسی


950,000 ریال

نشانه شناسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نشانه شناسی فرهنگی


1,550,000 ریال

وبر:راهنماي کمبريج

فلسفه

وبر:راهنمای کمبریج


600,000 ریال

هم کنش گرايي نمادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هم کنش گرایی نمادی


490,000 ریال

اخلاق ،جنسيت و زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخلاق ،جنسیت و زنان


380,000 ریال

اسلام و سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسلام و سرمایه داری


820,000 ریال

برنامه ريزي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برنامه ریزی اجتماعی


1,050,000 ریال

برنامه ريزي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برنامه ریزی اجتماعی


300,000 ریال

تغيير اجتماعي کد639

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تغییر اجتماعی کد639


150,000 ریال

جامعه شناسي احساسات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی احساسات


170,000 ریال

جامعه شناسي روستايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی روستایی


250,000 ریال

جامعه شناسي روستايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی روستایی


1,000,000 ریال

چهارده متفکر مسلمان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چهارده متفکر مسلمان


800,000 ریال

درآمدي بر کار و شغل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر کار و شغل


120,000 ریال

درباره توتاليتاريسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درباره توتالیتاریسم


1,000,000 ریال

دين و نظريه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دین و نظریه اجتماعی


250,000 ریال

علم: کاوشي در محتوا

فلسفه

علم: کاوشی در محتوا


680,000 ریال

فضا و نظريه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فضا و نظریه اجتماعی


520,000 ریال

فمينيسم: زشت و زيبا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فمینیسم: زشت و زیبا


480,000 ریال

قدرت نوآوري اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت نوآوری اجتماعی


385,000 ریال

گذار از سرمايه داري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گذار از سرمایه داری


230,000 ریال

مطالعات اجتماعي مرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات اجتماعی مرگ


1,300,000 ریال

از کتاب رهايي نداريم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

از کتاب رهایی نداریم


375,000 ریال

اصول ديپلماسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول دیپلماسی فرهنگی


550,000 ریال

افکار عمومي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

افکار عمومی در ایران


50,000 ریال

پالايش اجتماعي معرفت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پالایش اجتماعی معرفت


175,000 ریال

تحليل گفتمان کاربردي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل گفتمان کاربردی


900,000 ریال

توسعه پايدار روستايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توسعه پایدار روستایی


170,000 ریال

جامعه شناسي تکنولوژي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی تکنولوژی


460,000 ریال

جهاني شدن(بايسته ها)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهانی شدن


850,000 ریال

خبر(راهنماي کاربران)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبر


590,000 ریال

دختران زيرزميني کابل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دختران زیرزمینی کابل


700,000 ریال

درآمدي بر تحقيق کيفي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر تحقیق کیفی


1,240,000 ریال

روش هاي ترکيبي پژوهش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های ترکیبی پژوهش


160,000 ریال

سرگذشت يک جامعه شناس

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرگذشت یک جامعه شناس


290,000 ریال

شرح زندگاني من 2جلدي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شرح زندگانی من 2جلدی


5,800,000 ریال

فرهنگ و زندگي روزمره

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ و زندگی روزمره


375,000 ریال

کوويد 19:نوآغاز بزرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کووید 19:نوآغاز بزرگ


600,000 ریال

گفتمان و پذيرش ديگري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گفتمان و پذیرش دیگری


400,000 ریال

مانيفست پس از 150سال

فلسفه

مانیفست پس از 150سال


400,000 ریال

مانيفست علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مانیفست علوم اجتماعی


90,000 ریال

مردم شناسي اديان شرق

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم شناسی ادیان شرق


180,000 ریال

مصرف و فرهنگ: کد1560

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مصرف و فرهنگ: کد1560


480,000 ریال

نظريه اجتماعي کلاسيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه اجتماعی کلاسیک


1,300,000 ریال

توسعه و ترويج روستايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توسعه و ترویج روستایی


360,000 ریال

تئوري توسعه و سه جهان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تئوری توسعه و سه جهان


600,000 ریال

جامعه شناسي جهاني شدن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جهانی شدن


150,000 ریال

جامعه شناسي محيط زيست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی محیط زیست


180,000 ریال

درآمدي بر انسان‌شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر انسان‌شناسی


800,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر جامعه شناسی


680,000 ریال

درآمدي به جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی به جامعه شناسی


1,500,000 ریال

درباره مطالعات فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درباره مطالعات فرهنگی


240,000 ریال

روش هاي خانواده پژوهي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های خانواده پژوهی


50,000 ریال

شر زمين را درمي نوردد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شر زمین را درمی نوردد


150,000 ریال

شهرها در اقتصاد جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

شهرها در اقتصاد جهانی


200,000 ریال

فرهنگ و رفتار اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ و رفتار اجتماعی


220,000 ریال

قواعد روش جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قواعد روش جامعه شناسی


220,000 ریال

مبارزه عليه وضع موجود

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبارزه علیه وضع موجود


750,000 ریال

مباني جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی هنر


2,500,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی


820,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی


550,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی


850,000 ریال

ايران و نظام بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران و نظام بین الملل


125,000 ریال

تهران نامه(حروف آ-الف)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تهران نامه


2,000,000 ریال

جامعه شناسي شهري کد595

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی شهری کد595


200,000 ریال

جامعه شناسي کار و پيشه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی کار و پیشه


60,000 ریال

جامعه شناسي نخبه پروري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی نخبه پروری


450,000 ریال

جامعه شناسي نظام جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی نظام جهانی


70,000 ریال

جامعه شناسي و رنج هايش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی و رنج هایش


179,000 ریال

خشم شهري:شورش طردشدگان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خشم شهری:شورش طردشدگان


1,250,000 ریال

درآمدي به گفتمان شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی به گفتمان شناسی


120,000 ریال

روش شناسي علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش شناسی علوم اجتماعی


1,280,000 ریال

مانيفست ضد سرمايه داري

فلسفه

مانیفست ضد سرمایه داری


540,000 ریال

آسيب شناسي فرار از خانه

روانشناسی مددکاری مشاوره

آسیب شناسی فرار از خانه


160,000 ریال

انسان شناسي زبان شناختي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی زبان شناختی


400,000 ریال

تاملي در مدرنيته ايراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاملی در مدرنیته ایرانی


650,000 ریال

جامعه شناسي پست مدرنيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی پست مدرنیسم


220,000 ریال

جامعه شناسي پست مدرنيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی پست مدرنیسم


795,000 ریال

جامعه شناسي و محيط زيست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی و محیط زیست


120,000 ریال

جهاني شدن و تنوع فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهانی شدن و تنوع فرهنگی


1,300,000 ریال

خشونت و نظم هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خشونت و نظم های اجتماعی


1,200,000 ریال

در آمدي بر نظريه فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در آمدی بر نظریه فرهنگی


1,180,000 ریال

درآمدي بر روش هاي پژوهش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر روش های پژوهش


495,000 ریال

طراحي پژوهش هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

طراحی پژوهش های اجتماعی


1,460,000 ریال

فرهنگ رنسانس در ايتاليا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ رنسانس در ایتالیا


2,950,000 ریال

قانون عشق و قانون خشونت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قانون عشق و قانون خشونت


280,000 ریال

کوويد 19-باز تنظيم بزرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کووید 19-باز تنظیم بزرگ


700,000 ریال

گاهشماري جشن هاي زردشتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گاهشماری جشن های زردشتی


300,000 ریال

گفتمان هاي جامعه ايراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گفتمان های جامعه ایرانی


900,000 ریال

مباني جامعه شناسي معرفت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی معرفت


1,580,000 ریال

مديريت روستايي در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت روستایی در ایران


360,000 ریال

مصر باستان(for dummies)

تاریخ و جغرافیا

مصر باستان


1,500,000 ریال

اصول جامعه شناسي اقتصادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول جامعه شناسی اقتصادی


1,200,000 ریال

انسان شناسي عمومي: کد393

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی عمومی: کد393


1,700,000 ریال

انسان شناسي و زندگي مدرن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انسان شناسی و زندگی مدرن


1,250,000 ریال

تغيير جمعيت و آينده جهان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تغییر جمعیت و آینده جهان


350,000 ریال

تغييرات اجتماعي و فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تغییرات اجتماعی و فرهنگی


520,000 ریال

جامعه شناسي به زبان ساده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی به زبان ساده


1,145,000 ریال

جامعه شناسي جوانان ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جوانان ایران


920,000 ریال

جامعه شناسي گردشگري شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی گردشگری شهری


380,000 ریال

جامعه شناسي- مختصر مفيد7

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی- مختصر مفید7


250,000 ریال

جوان، شهر و زندگي روزمره

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جوان، شهر و زندگی روزمره


150,000 ریال

دولت و برنامه هاي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت و برنامه های فرهنگی


420,000 ریال

سازمان ها و مراکز فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان ها و مراکز فرهنگی


450,000 ریال

عقايد و رسوم مردم خراسان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عقاید و رسوم مردم خراسان


1,200,000 ریال

کشاکش آرا در جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کشاکش آرا در جامعه شناسی


1,560,000 ریال

ماکس وبر: درآمدي انتقادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ماکس وبر: درآمدی انتقادی


118,000 ریال

مباني جامعه شناسي جوانان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی جوانان


680,000 ریال

متفکران بزرگ جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

متفکران بزرگ جامعه شناسی


1,480,000 ریال

مفاهيم اساسي جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مفاهیم اساسی جامعه شناسی


425,000 ریال

آيا انسان پيروز خواهد شد؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آیا انسان پیروز خواهد شد؟


480,000 ریال

بي دولتي، دولت، آرمان شهر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بی دولتی، دولت، آرمان شهر


985,000 ریال

تبارشناسي قومي و حيات ملي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تبارشناسی قومی و حیات ملی


400,000 ریال

جامعه شناسي (for dummies)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی


1,300,000 ریال

جامعه شناسي آموزش و پرورش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی آموزش و پرورش


600,000 ریال

جامعه شناسي آموزش و پرورش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی آموزش و پرورش


90,000 ریال

جامعه شناسي ادبيات کد2379

ادبیات

جامعه شناسی ادبیات کد2379


900,000 ریال

جامعه شناسي تعليم و تربيت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی تعلیم و تربیت


46,000 ریال

جامعه شناسي چشم و هم چشمي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی چشم و هم چشمی


139,000 ریال

جامعه شناسي(مفاهيم کليدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی


750,000 ریال

جمعيت شناسي ايران: کد2278

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جمعیت شناسی ایران: کد2278


130,000 ریال

درآمدي به مطالعات خانواده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی به مطالعات خانواده


980,000 ریال

ده مقاله از مارکس و انگلس

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ده مقاله از مارکس و انگلس


560,000 ریال

زمان، مصرف و زندگي روزمره

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زمان، مصرف و زندگی روزمره


600,000 ریال

سوژه گفتمان و علوم انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سوژه گفتمان و علوم انسانی


98,000 ریال

شايعه:مفاهيم علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شایعه:مفاهیم علوم اجتماعی


600,000 ریال

فرهنگ جامعه شناسي انتقادي

فرهنگ لغت

فرهنگ جامعه شناسی انتقادی


2,400,000 ریال

فرهنگ صلح از روان تا جهان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ صلح از روان تا جهان


680,000 ریال

فرهنگ عمومي(علمي کاربردي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ عمومی


550,000 ریال

کاوش در جامعه شناسي رواني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاوش در جامعه شناسی روانی


220,000 ریال

مباني جامعه شناسي در ورزش

تربیت بدنی ورزشی

مبانی جامعه شناسی در ورزش


2,490,000 ریال

مفاهيم و نظريه هاي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مفاهیم و نظریه های فرهنگی


950,000 ریال

نماد و نشانه شناسي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نماد و نشانه شناسی فرهنگی


580,000 ریال

آيين و هنر در فرهنگ ايراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آیین و هنر در فرهنگ ایرانی


310,000 ریال

پژوهش کيفي از نظريه تا عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پژوهش کیفی از نظریه تا عمل


2,450,000 ریال

تحليل و کاربرد جمعيت شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی


150,000 ریال

جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی


130,000 ریال

جامعه شناسي شهري و روستايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی شهری و روستایی


580,000 ریال

جامعه شناسي: گيدنز (صبوري)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی: گیدنز


2,600,000 ریال

درآمدي بر نظريه هاي فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر نظریه های فرهنگی


320,000 ریال

زندگي روزمره در دوره طاعون

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زندگی روزمره در دوره طاعون


1,450,000 ریال

سرمايه اجتماعي و روسپي گري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرمایه اجتماعی و روسپی گری


220,000 ریال

قواعد جديد روش جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قواعد جدید روش جامعه شناسی


750,000 ریال

مسئله ايران(مجموعه مقالات)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مسئله ایران


3,000,000 ریال

معناي نژادپرستي براي دخترم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

معنای نژادپرستی برای دخترم


5,000 ریال

مقدمه اي بر مرور سيستماتيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر مرور سیستماتیک


750,000 ریال

من نجـــــود 10 ساله مطلقه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

من نجـــــود 10 ساله مطلقه


80,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي کد28

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی کد28


1,700,000 ریال

آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی


400,000 ریال

آموزش و پرورش و هويت جوانان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش و پرورش و هویت جوانان


105,000 ریال

تحقيق پيشرفته با گروه کانون

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحقیق پیشرفته با گروه کانون


75,000 ریال

جامعه شناسي کاربردي: کد2043

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی کاربردی: کد2043


100,000 ریال

جامعه شناسي: گيدنز(چاوشيان)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی: گیدنز


2,800,000 ریال

جامعه فرسودگي، جامعه شفافيت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه فرسودگی، جامعه شفافیت


590,000 ریال

چه کسي بر جهان حکومت مي کند

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چه کسی بر جهان حکومت می کند


1,100,000 ریال

درآمدي بر انسان شناسي فاجعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر انسان شناسی فاجعه


700,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي حافظه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر جامعه شناسی حافظه


899,000 ریال

رفتار شناسي فرهنگي ايرانيان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان


550,000 ریال

زندگي روزمره تهي دستان شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زندگی روزمره تهی دستان شهری


900,000 ریال

کرونا و جامعه مدني در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کرونا و جامعه مدنی در ایران


890,000 ریال

لومپن ها در سياست عصر پهلوي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

لومپن ها در سیاست عصر پهلوی


585,000 ریال

مباحثي در منطق علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مباحثی در منطق علوم اجتماعی


25,000 ریال

محافظه کاري: خيال تا واقعيت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

محافظه کاری: خیال تا واقعیت


300,000 ریال

مردم‌شناسي ارتباطات خودماني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم‌شناسی ارتباطات خودمانی


45,000 ریال

مقدمات آمار در علوم اجتماعي

علوم پایه

مقدمات آمار در علوم اجتماعی


25,000 ریال

مقدمه اي بر انسان شناسي دين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر انسان شناسی دین


950,000 ریال

ميان فرهنگي بودن بدون فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

میان فرهنگی بودن بدون فرهنگ


250,000 ریال

نظريه و روش در تحليل گفتمان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه و روش در تحلیل گفتمان


860,000 ریال

همبستگي اجتماعي و دشمنان آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

همبستگی اجتماعی و دشمنان آن


1,200,000 ریال

آسيب شناسي کجروي هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آسیب شناسی کجروی های اجتماعی


21,000 ریال

اخلاق و حقوق بين الملل کد385

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخلاق و حقوق بین الملل کد385


100,000 ریال

پنجاه متفکر کليدي روان شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پنجاه متفکر کلیدی روان شناسی


725,000 ریال

جامعه شناسي ازدواج و خانواده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی ازدواج و خانواده


1,380,000 ریال

جامعه شناسي انحرافات اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی


1,100,000 ریال

جامعه شناسي سينماي پدرخوانده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی سینمای پدرخوانده


290,000 ریال

جامعه شناسي محيط زيست کد1870

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی محیط زیست کد1870


320,000 ریال

چرا مردان بايد خوش پوش باشند

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چرا مردان باید خوش پوش باشند


200,000 ریال

درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر


850,000 ریال

ده درس براي جهان پس از کرونا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ده درس برای جهان پس از کرونا


1,150,000 ریال

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی


250,000 ریال

زندگي روزمره در شهرهاي جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زندگی روزمره در شهرهای جهانی


319,000 ریال

سلامت زاغه از سلول تا خيابان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سلامت زاغه از سلول تا خیابان


800,000 ریال

سلامت شهروندان و حاشيه نشيني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سلامت شهروندان و حاشیه نشینی


1,250,000 ریال

شکوه مرگبار:يک فيلم بيولوژيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شکوه مرگبار:یک فیلم بیولوژیک


280,000 ریال

طرح تحقيق در تحقيقات اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی


980,000 ریال

عشقي :سيماي نجيب يک آنارشيست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عشقی :سیمای نجیب یک آنارشیست


750,000 ریال

عقلانيت و توسعه يافتگي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران


1,500,000 ریال

علوم اجتماعي و سير تکويني آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن


700,000 ریال

فرهنگ شهرگرايي و برنامه ريزي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ شهرگرایی و برنامه ریزی


250,000 ریال

گره:ازدواج زودهنگام در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گره:ازدواج زودهنگام در ایران


990,000 ریال

مباني رويکرد اجتماعي به حقوق

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق


157,000 ریال

مسائلي از فرهنگ و هنر و زبان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان


750,000 ریال

مقدمه اي بر انسان شناسي شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر انسان شناسی شهری


1,200,000 ریال

مقدمه اي بر جنبش هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی


1,400,000 ریال

نظريه پيچيدگي و علوم اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پیچیدگی و علوم اجتماعی


850,000 ریال

نظريه هاي کلاسيک جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی


1,600,000 ریال

همبستگي اجتماعي وفاق اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

همبستگی اجتماعی وفاق اجتماعی


240,000 ریال

آسيب شناسي اجتماعي(صفاري نيا)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی


500,000 ریال

آينده بنيانگذاران جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده بنیانگذاران جامعه شناسی


450,000 ریال

جامعه شناسي تاريخ اقدام عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی


198,000 ریال

جامعه شناسي هنر:شيوه هاي ديدن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی هنر:شیوه های دیدن


620,000 ریال

جهان بدني و آخرالزمان کرونايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهان بدنی و آخرالزمان کرونایی


200,000 ریال

حافظه اجتماعي و روايت داستاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حافظه اجتماعی و روایت داستانی


770,000 ریال

در نسبت عدالت و حقوق با دوستي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در نسبت عدالت و حقوق با دوستی


720,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي اقتصادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر جامعه شناسی اقتصادی


525,000 ریال

ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی


680,000 ریال

عکس هاي يادگاري با جامعه مدني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

عکس های یادگاری با جامعه مدنی


100,000 ریال

فرهنگ عامه طايفه ايلخاص باصري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ عامه طایفه ایلخاص باصری


250,000 ریال

مباني انسان شناسي(مردم شناسي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی انسان شناسی


115,000 ریال

مباني و مرزهاي حکمراني مشورتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی و مرزهای حکمرانی مشورتی


1,350,000 ریال

مورد پژوهي در تحقيقات اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی


360,000 ریال

بيکاري جوانان در مناطق روستايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بیکاری جوانان در مناطق روستایی


170,000 ریال

جامعه شناسي روشنفکران ماکس وبر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی روشنفکران ماکس وبر


75,000 ریال

جامعه شناسي کار و مديريت صنعتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی کار و مدیریت صنعتی


90,000 ریال

جامعه مدني و کرونا:تجربه جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه مدنی و کرونا:تجربه جهانی


640,000 ریال

دولت و تجربه هاي مدني در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت و تجربه های مدنی در ایران


169,000 ریال

روانشناسي اجتماعي(for dummies)

روانشناسی عمومی

روانشناسی اجتماعی


450,000 ریال

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر


95,000 ریال

شهر و محروميت اجتماعي در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شهر و محرومیت اجتماعی در ایران


300,000 ریال

قدرت خواندن از سقراط تا توييتر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت خواندن از سقراط تا توییتر


580,000 ریال

مفهوم فرهنگ :تاريخچه و ارزيابي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مفهوم فرهنگ :تاریخچه و ارزیابی


550,000 ریال

آداب و آيينهاي گذر:انسان ايراني

تاریخ و جغرافیا

آداب و آیینهای گذر:انسان ایرانی


850,000 ریال

آموزش صلح با رويکرد ميان فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش صلح با رویکرد میان فرهنگی


500,000 ریال

اقتصاد و فرهنگEconomy & culture

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد و فرهنگEconomy & culture


550,000 ریال

اندرزنامه نويسي در ايران باستان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندرزنامه نویسی در ایران باستان


690,000 ریال

تاريخ اجتماعي زنان در عصر قاجار

تاریخ و جغرافیا

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار


1,100,000 ریال

جامعه شناسي آنتوني گيدنز(2جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی آنتونی گیدنز


2,400,000 ریال

جامعه شناسي سوانح و حوادث طبيعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی سوانح و حوادث طبیعی


160,000 ریال

چگونگي اجراي پژوهش هاي اجتما عي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چگونگی اجرای پژوهش های اجتما عی


110,000 ریال

چگونه در عصر ديجيتال عقب نمانيم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چگونه در عصر دیجیتال عقب نمانیم


440,000 ریال

مطالعات فرهنگي:مقدمه اي کاربردي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات فرهنگی:مقدمه ای کاربردی


1,100,000 ریال

مفاهيم و نظريه هاي رفاه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مفاهیم و نظریه های رفاه اجتماعی


1,050,000 ریال

مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده


400,000 ریال

مورد کاوي در سياست گذاري فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مورد کاوی در سیاست گذاری فرهنگی


1,000,000 ریال

نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی


290,000 ریال

Scracity کمبود يا فقر احمق ميکند

زبان انگلیسی

Scracity کمبود یا فقر احمق میکند


420,000 ریال

انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی


680,000 ریال

جامعه خطر:به سوي مدرنيته اي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه خطر:به سوی مدرنیته ای نوین


1,250,000 ریال

جامعه شناسي پيشقراول در غرب جديد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید


58,000 ریال

جامعه شناسي روابط عمومي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی روابط عمومی در ایران


110,000 ریال