مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر مدیریت اقتصاد حسابداری

دسته بندی ها

(70)
(13)
(265)
(5)
(94)

موضوع های اصلی

(6)
(3)
(14)
(10)
(2)
(67)
(4)
(3)
(70)
(241)
(27)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(18)
(3)
(1)
(22)
(1)
(6)
(3)
(67)
(11)
(1)
(184)
(14)
(2)
(2)
(1)
(70)
(7)
(9)
(1)
(2)
(10)
(5)
(1)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(5)
(2)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(2)
(1)
(9)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(2)
(2)
(4)
(3)
(12)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(4)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(17)
(1)
(1)
(5)
(26)
(1)
(1)
(14)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
447 محصول
مرگ تخصص

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرگ تخصص


880,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی


1,350,000 ریال

کليات پژوهش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات پژوهش


170,000 ریال

مزيت رقابتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مزیت رقابتی


350,000 ریال

مسئول دفتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئول دفتری


220,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


120,000 ریال

مدرسه هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدرسه هوشمند


35,000 ریال

مديريت عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت عمومی


1,900,000 ریال

آمار استنباطي

علوم پایه

آمار استنباطی


1,300,000 ریال

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


350,000 ریال

اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت


860,000 ریال

اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت


125,000 ریال

انرژي و عدالت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انرژی و عدالت


180,000 ریال

پژوهش عملياتي

کنکور

پژوهش عملیاتی


1,500,000 ریال

راه استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه استارتاپی


780,000 ریال

روش هاي آماري

علوم پایه

روش های آماری


160,000 ریال

رهبري دليرانه

روانشناسی عمومی

رهبری دلیرانه


550,000 ریال

کودک و مطالعه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کودک و مطالعه


60,000 ریال

نظريه بازي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی ها


860,000 ریال

سفر قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر قیمت گذاری


500,000 ریال

کتابچه تشريفات

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابچه تشریفات


225,000 ریال

دولت صنفي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دولت صنفی: جلد2


340,000 ریال

روش شناسي تاريخ

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش شناسی تاریخ


700,000 ریال

سود، فراي اهداف

مهندسی

سود، فرای اهداف


540,000 ریال

مديريت تکنولوژي

مهندسی

مدیریت تکنولوژی


1,200,000 ریال

آمار for dummies

علوم پایه

آمار for dummies


1,300,000 ریال

کليات علم اقتصاد

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات علم اقتصاد


3,500,000 ریال

محاسبات کمي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبات کمی مالی


3,000,000 ریال

هنـــــــــر رزم

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنـــــــــر رزم


450,000 ریال

آمار کاربردي جلد2

علوم پایه

آمار کاربردی جلد2


145,000 ریال

از پژوهش تا تصميم

مدیریت اقتصاد حسابداری

از پژوهش تا تصمیم


150,000 ریال

بهره وري در اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهره وری در اسلام


420,000 ریال

قيمت گذاري در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری در عمل


400,000 ریال

ماکياولي و مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماکیاولی و مدیریت


400,000 ریال

استنباط آماري جلد1

علوم پایه

استنباط آماری جلد1


1,000,000 ریال

اشتراک جهاني منابع

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشتراک جهانی منابع


90,000 ریال

اصول و فنون مذاکره

روانشناسی عمومی

اصول و فنون مذاکره


700,000 ریال

بازار پول و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار پول و سرمایه


980,000 ریال

رياضيات عمومي جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی جلد1


150,000 ریال

سلسله درس هاي تفکر

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلسله درس های تفکر


800,000 ریال

قيمت گذاري منصفانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری منصفانه


330,000 ریال

مديريت نوآوري جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد1


650,000 ریال

مديريت نوآوري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد2


750,000 ریال

نوابغ بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوابغ بازار سرمایه


700,000 ریال

اسلام و سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسلام و سرمایه داری


820,000 ریال

روش تحقيق در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت


1,200,000 ریال

عقد و اوراق استصناع

مدیریت اقتصاد حسابداری

عقد و اوراق استصناع


90,000 ریال

اداره کتابخانه کد232

مدیریت اقتصاد حسابداری

اداره کتابخانه کد232


39,000 ریال

بازاريابي خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات مالی


900,000 ریال

بهره وري for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهره وری for dummies


2,250,000 ریال

تضامن در اسناد تجاري

حقوق معارف الهیات

تضامن در اسناد تجاری


210,000 ریال

زبان تخصصي کارآفريني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کارآفرینی


250,000 ریال

سواد مالي شخصي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی شخصی: جلد2


900,000 ریال

مديريت دارايي فيزيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دارایی فیزیکی


1,500,000 ریال

همين حالا استخدام شو

مدیریت اقتصاد حسابداری

همین حالا استخدام شو


1,600,000 ریال

PUBLIC ADMINISTRATION

مدیریت اقتصاد حسابداری

PUBLIC ADMINISTRATION


70,000 ریال

آمار براي مديريت جلد1

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد1


500,000 ریال

آمار براي مديريت جلد2

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد2


600,000 ریال

آموزش سرپرست دبيرخانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش سرپرست دبیرخانه


270,000 ریال

استراتژي مالي(کاپلان)

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی مالی


800,000 ریال

اقتصاد مديريت پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت پیشرفته


250,000 ریال

درآمدي بر اطلاع شناسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر اطلاع شناسی


150,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


1,580,000 ریال

نگاهي به حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به حاکمیت شرکتی


420,000 ریال

تحليل آماري چند متغيره

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره


600,000 ریال

تحليل شناسي پيش بينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل شناسی پیش بینانه


820,000 ریال

راهنماي عملي روش تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی روش تحقیق


66,000 ریال

سياست رهاي پولي و مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست رهای پولی و مالی


400,000 ریال

کتابخانه و کتابداري479

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه و کتابداری479


350,000 ریال

مديريت مالي(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت مالی


1,540,000 ریال

پژوهش و ارائه در مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و ارائه در مهندسی


550,000 ریال

روش تحقيق در علوم تجربي

مهندسی

روش تحقیق در علوم تجربی


85,000 ریال

فرهنگ ثروت آفرين(8جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ ثروت آفرین


3,600,000 ریال

مستندسازي(علمي کاربردي)

مهندسی

مستندسازی


350,000 ریال

آموزش فهرست نويسي توصيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش فهرست نویسی توصیفی


35,000 ریال

اصول و انديشه هاي تعاوني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و اندیشه های تعاونی


720,000 ریال

اصول و فنون اجراي مصاحبه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون اجرای مصاحبه


850,000 ریال

خدمت عالي به مشتري کد944

مدیریت اقتصاد حسابداری

خدمت عالی به مشتری کد944


45,000 ریال

سازمان ها و مراکز فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان ها و مراکز فرهنگی


450,000 ریال

مديريت استراتژيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک پیشرفته


485,000 ریال

مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,500,000 ریال

آنچه يک دانشجو بايد بداند

مدیریت اقتصاد حسابداری

آنچه یک دانشجو باید بداند


100,000 ریال

ماليه عمومي و اقتصاد دولت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالیه عمومی و اقتصاد دولت


650,000 ریال

مديريت مجموعه سازي کد2277

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مجموعه سازی کد2277


200,000 ریال

از چيزهاي ارزان بيزار بودن

مدیریت اقتصاد حسابداری

از چیزهای ارزان بیزار بودن


170,000 ریال

ترسيم نقشه هاي علمي کد2130

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترسیم نقشه های علمی کد2130


140,000 ریال

تفکر و يادگيري با فاوا ICT

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر و یادگیری با فاوا ICT


60,000 ریال

خودآموز اصول و فنون سخنوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز اصول و فنون سخنوری


470,000 ریال

رياضيات پيش‌ دانشگاهي جلد2

علوم پایه

ریاضیات پیش‌ دانشگاهی جلد2


40,000 ریال

طراحي پژوهش در علوم رفتاري

روانشناسی مددکاری مشاوره

طراحی پژوهش در علوم رفتاری


140,000 ریال

مجموعه مقالات حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی


350,000 ریال

مديريت بازاريابي:کتاب ارشد

کنکور

مدیریت بازاریابی:کتاب ارشد


140,000 ریال

مديريت مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت مالی: کارشناسی ارشد


1,950,000 ریال

مواجهه با نظام سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواجهه با نظام سرمایه داری


180,000 ریال

1000پرسش 10 آزمون کارآفريني

کنکور

1000پرسش 10 آزمون کارآفرینی


145,000 ریال

اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق

مهندسی

اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق


580,000 ریال

بانک تست کارشناسي ارشد GMAT

کنکور

بانک تست کارشناسی ارشد GMAT


3,850,000 ریال

تئوري و مسائل اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت


180,000 ریال

چهره هاي فين تک ايران: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهره های فین تک ایران: جلد1


320,000 ریال

حقوق قراردادها(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق قراردادها


1,500,000 ریال

راهنماي تحليل آماري پيشرفته

کنکور

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته


600,000 ریال

راهنماي عملي اينکوترمز 2020

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی اینکوترمز 2020


500,000 ریال

سيستم اطلاعاتي استراتژيکSIS

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم اطلاعاتی استراتژیکSIS


270,000 ریال

فلسفه علم و روش شناسي تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق


890,000 ریال

کتاب شناسي توصيفي روش پژوهش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب شناسی توصیفی روش پژوهش


15,000 ریال

مطالعات توسعه و مولفه منابع

مدیریت اقتصاد حسابداری

مطالعات توسعه و مولفه منابع


210,000 ریال

نامه نگاري بازرگاني آکسفورد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نامه نگاری بازرگانی آکسفورد


2,000,000 ریال

هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مصنوعی در بازارهای مالی


700,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


450,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی: جلد1


750,000 ریال

برنامه ريزي درسي(دکتري آزاد)

کنکور

برنامه ریزی درسی


200,000 ریال

راهنماي نگارش پژوهش هاي علمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای نگارش پژوهش های علمی


480,000 ریال

روان شناسي کار(علمي کاربردي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی کار


420,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق در علوم انسانی


490,000 ریال

مديريت کارخانه:تحت عدم قطعيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کارخانه:تحت عدم قطعیت


400,000 ریال

مديريت و پردازش کلان داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و پردازش کلان داده ها


2,000,000 ریال

تئوري هاي مديريت:ارشد و دکترا

کنکور

تئوری های مدیریت:ارشد و دکترا


940,000 ریال

فصلي در پژوهش هاي علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

فصلی در پژوهش های علوم انسانی


100,000 ریال

مرجع شناسي عمومي لاتين کد1145

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع شناسی عمومی لاتین کد1145


16,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1


900,000 ریال

آيين نگارش مقاله علمي - پژوهشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

آیین نگارش مقاله علمی - پژوهشی


1,300,000 ریال

افکار عمومي و معيارهاي سنجش آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن


200,000 ریال

تحليل داده هاي آماري با SPSS24

مهندسی

تحلیل داده های آماری با SPSS24


1,350,000 ریال

تقلب و فساد مالي:پيشگيري و کشف

مدیریت اقتصاد حسابداری

تقلب و فساد مالی:پیشگیری و کشف


120,000 ریال

روش تحقيق پيمايشي:راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق پیمایشی:راهنمای عملی


380,000 ریال

روش تحقيق در مديريت و حسابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت و حسابداری


260,000 ریال

روش تحقيق معاصر در علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی


1,250,000 ریال

روش هاي تحقيق براي علوم رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق برای علوم رفتاری


1,400,000 ریال

طراحي کتابخانه ديجيتالي کد2241

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی کتابخانه دیجیتالی کد2241


170,000 ریال

مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


280,000 ریال

به سوي جوامع دانايي محور کد1289

مدیریت اقتصاد حسابداری

به سوی جوامع دانایی محور کد1289


130,000 ریال

تعالي سازماني:مطالعه موردي گمرک

حقوق معارف الهیات

تعالی سازمانی:مطالعه موردی گمرک


220,000 ریال

زبان تخصصي مديريت تبليغات تجاري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری


95,000 ریال

مديريت صنعتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت صنعتی:کنکور دکتری سراسری


350,000 ریال

آموزش هاي کاربردي مسئول رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش های کاربردی مسئول رسانه ای


890,000 ریال

اخلاق حرفه اي در مهندسي و مديريت

مهندسی

اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت


1,690,000 ریال

تحقيق عملي:راهنماي مربيان آموزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق عملی:راهنمای مربیان آموزشی


63,000 ریال

تفويض امور(کارسپاري):مشاور همراه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفویض امور


150,000 ریال

دگرسنجي براي متخصصان علم اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات


200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 3و4(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 3و4


90,000 ریال

سازماندهي رايانه اي منابع کد2443

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازماندهی رایانه ای منابع کد2443


550,000 ریال

طراحي نوين در مهندسي (Ecodesign)

مهندسی

طراحی نوین در مهندسی


38,000 ریال

آشنايي با بانک هاي اطلاعاتي کد404

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بانک های اطلاعاتی کد404


290,000 ریال

مديريت آموزشي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی:


1,850,000 ریال

مهارت هاي مساله يابي و تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری


250,000 ریال

نمايه هاي تخصصي الکترونيکي کد1843

مدیریت اقتصاد حسابداری

نمایه های تخصصی الکترونیکی کد1843


1,100,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1 کد135

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کد135


950,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 2 کد112

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کد112


1,100,000 ریال

اخلاق اطلاعات مبادي و مسائل کد2448

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق اطلاعات مبادی و مسائل کد2448


900,000 ریال

رانتيريسم:رستنگاه ناکارآمدي و فساد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رانتیریسم:رستنگاه ناکارآمدی و فساد


220,000 ریال

روش تحقيق در مديريت و علوم اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت و علوم اجتماعی


350,000 ریال

روش شناسي تحقيق و نگارش پايان نامه

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش شناسی تحقیق و نگارش پایان نامه


900,000 ریال

زنجيره بلوکي (بلاکچين) for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره بلوکی


950,000 ریال

ماخذشناسي تحليلي کتب مديريت اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی


150,000 ریال

مديريت دولتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت دولتی


300,000 ریال

مديريت صنعتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت صنعتی


300,000 ریال

مديريت منابع انساني در کتابخانه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها


65,000 ریال

مديريت واردات اعتبار اسنادي -براتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت واردات اعتبار اسنادی -براتی


590,000 ریال

آشنايي با اطلاعات و ارتباطات کد1746

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات کد1746


700,000 ریال

آشنايي با مقررات گمرکي و ترخيص کالا

حقوق معارف الهیات

آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا


2,150,000 ریال

آمار (1) کاربرد آمار در مديريت جلد1

علوم پایه

آمار


57,000 ریال

آمار جلد1:مفاهيم ،روش ها و کاربردها

علوم پایه

آمار جلد1:مفاهیم ،روش ها و کاربردها


750,000 ریال

پذيرايي و تشريفات در ضيافت هاي رسمي

سبک زندگی

پذیرایی و تشریفات در ضیافت های رسمی


455,000 ریال

تاريخ صنعت گاز مايع در جهان و ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاریخ صنعت گاز مایع در جهان و ایران


390,000 ریال

چگونه در بازارهاي مالي موفق بمانيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟


80,000 ریال

ماليه عمومي و بودجه:(کارشناسي ارشد)

کنکور

مالیه عمومی و بودجه:


2,600,000 ریال

مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه های راف و مجموعه های خاکستری


170,000 ریال

Commercial Correspondence & Workbook

فرهنگ لغت

Commercial Correspondence & Workbook


400,000 ریال

اصول نگارش طرح تحقيق(پروپوزال نويسي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول نگارش طرح تحقیق


350,000 ریال

درس هاي زندگي و مديريت در سرخ و سپيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

درس های زندگی و مدیریت در سرخ و سپید


500,000 ریال

رفتار مصرف کننده بين المللي در قرن21

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن21


135,000 ریال

روش تحقيق و راهنماي پايان نامه نويسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی


250,000 ریال

مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي کد267

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی کد267


180,000 ریال

روش تحقيق جلد1:اصول و مباني روش تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق جلد1:اصول و مبانی روش تحقیق


200,000 ریال

قوانين و مقررات برگزاري مناقصات دولتي

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات برگزاری مناقصات دولتی


40,000 ریال

مجموعه مديريت اجرايي(کنکور ارشد)80/94

کنکور

مجموعه مدیریت اجرایی


750,000 ریال

مديريت بازرگاني-بازاريابي(دکتري آزاد)

کنکور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی


400,000 ریال

آشنايي با مفاهيم پايه در روش هاي آماري

علوم پایه

آشنایی با مفاهیم پایه در روش های آماری


150,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان مديريت بازرگاني

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی


119,000 ریال

تحليلي بر توليد و تجارت پوشاک در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیلی بر تولید و تجارت پوشاک در ایران


35,000 ریال

روز خود را سازماندهي کنيد(مديريت زمان)

مدیریت اقتصاد حسابداری

روز خود را سازماندهی کنید


110,000 ریال

روش شناسي کاربردي تحقيق در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی


1,000,000 ریال

روش هاي تحقيق ترکيبي :تلفيق نظريه وعمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق ترکیبی :تلفیق نظریه وعمل


580,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد(1و2)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد


1,500,000 ریال

زبان تخصصي مديريت صنعتي و مهندسي صنايع

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع


50,000 ریال

طراحي و پياده سازي کتابخانه الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی


60,000 ریال

فرهنگ تشريحي مديريت و بازرگاني آکسفورد

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد


1,000,000 ریال

فرهنگ مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

فرهنگ لغت

فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


220,000 ریال

نظريه توسعه نيافتگي تعاوني ها در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران


250,000 ریال

نقش و جايگاه واحدهاي صنفي کوچک و متوسط

مدیریت اقتصاد حسابداری

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط


520,000 ریال

تحقيق عملي :راهنماي مجريان تغيير و تحول

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق عملی :راهنمای مجریان تغییر و تحول


43,000 ریال

روش تحقيق در مديريت:کنکور کارشناسي ارشد

کنکور

روش تحقیق در مدیریت:کنکور کارشناسی ارشد


70,000 ریال

کاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت

علوم پایه

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت


700,000 ریال

کتاب سوال:چه چيز باعث ميشود پاسخ بدهيد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب سوال:چه چیز باعث میشود پاسخ بدهید؟


650,000 ریال

درآمدي بر کاربرد آمار در تحقيقات اجتماعي

علوم پایه

درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی


650,000 ریال

راهنماي استفاده از رده بندي کنگره کد2048

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره کد2048


170,000 ریال

روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی


1,350,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد142

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد142


1,200,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد143

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد143


1,200,000 ریال

خلاصه و حل مسائل مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,450,000 ریال

دايره المعارف مالي کمي و مديريت ريسک جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف مالی کمی و مدیریت ریسک جلد1


1,350,000 ریال

هوش مالي براي درک معني ومقدار واقعي اعداد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی برای درک معنی ومقدار واقعی اعداد


1,000,000 ریال

آينده ممکن: مانيفستي براي جهاني سخاوتمندتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده ممکن: مانیفستی برای جهانی سخاوتمندتر


540,000 ریال

تجارت الکترونيک و برنامه ريزي منابع سازمان

مهندسی

تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان


750,000 ریال

کتابخانه هاي ديجيتال:مبادله اطلاعات کد1506

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه های دیجیتال:مبادله اطلاعات کد1506


46,000 ریال

مديريت استراتژيک سازمان هاي بهداشت و درمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک سازمان های بهداشت و درمان


550,000 ریال

آمار و احتمال براي رشته هاي اقتصاد و مديريت

علوم پایه

آمار و احتمال برای رشته های اقتصاد و مدیریت


1,600,000 ریال

آمار، احتمال و استنتاج آماري در اقتصاد جلد2

علوم پایه

آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد2


500,000 ریال

رياضيات پايه:رياضيات و کاربرد آن در مديريت1

علوم پایه

ریاضیات پایه:ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1


950,000 ریال

زبان تخصصي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


170,000 ریال

شيوه تهيه پژوهش نامه(براي تدوين پايان نامه)

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه تهیه پژوهش نامه


130,000 ریال

301 را براي داشتن يک محيط کاري شاد و با نشاط

مدیریت اقتصاد حسابداری

301 را برای داشتن یک محیط کاری شاد و با نشاط


38,000 ریال

پيش بيني براي ثروت آفريني با املاک و مستغلات

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش بینی برای ثروت آفرینی با املاک و مستغلات


280,000 ریال

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک(رويکردي جامع)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک


480,000 ریال

مديريت-جلد2(مجموعه آزمون ارشد کليه گرايش ها)

کنکور

مدیریت-جلد2


200,000 ریال

مروري جامع بر پژوهش عملياتي (کارشناسي ارشد )

کنکور

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی


140,000 ریال

روش تحقيق پيشرفته براي دانشجويان ارشد و دکترا

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق پیشرفته برای دانشجویان ارشد و دکترا


1,250,000 ریال

اخلاق حرفه اي در کتابداري و اطلاع رساني کد1546

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی کد1546


850,000 ریال

حل المسائل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد(1و2)

کنکور

حل المسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد


180,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت و حسابداري(ارشد)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری


1,850,000 ریال

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي کار

حقوق معارف الهیات

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار


500,000 ریال

واژگان گرامر و تست زبان تخصصي مديريت بازاريابي

کنکور

واژگان گرامر و تست زبان تخصصی مدیریت بازاریابی


180,000 ریال

خودم و مسائل مهم تر:تاملاتي بر زندگي چارلز هندي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودم و مسائل مهم تر:تاملاتی بر زندگی چارلز هندی


700,000 ریال

زبان تخصصي مديريت با تاکيد بر سازمان هاي دريايي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر سازمان های دریایی


120,000 ریال

مديريت تکنولوژي :رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تکنولوژی :رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت


2,200,000 ریال

امنيت سايبري:بينش هايي از مجله کسب و کار هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

امنیت سایبری:بینش هایی از مجله کسب و کار هاروارد


415,000 ریال

راهنماي حل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد184

علوم پایه

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد184


280,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي و مقدمات آمار کد619

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی و مقدمات آمار کد619


60,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات فناوري هاي مالي فين تک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه قوانین و مقررات فناوری های مالی فین تک ها


1,600,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري و ريسک:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:کارشناسی ارشد و دکتری


2,650,000 ریال

هوش تجاري:داده کاوي و بهينه سازي براي تصميم گيري

مهندسی

هوش تجاری:داده کاوی و بهینه سازی برای تصمیم گیری


185,000 ریال

آشنايي با مباني و اصول الگوها و استانداردهاي مصرف

مهندسی

آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف


350,000 ریال

اصول و روش هاي تجزيه و تحليل هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

اصول و روش های تجزیه و تحلیل های آماری چند متغیره


60,000 ریال

تلنگر، تلنگر، تفکر، تفکر:روش هاي تغيير رفتار مدني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تلنگر، تلنگر، تفکر، تفکر:روش های تغییر رفتار مدنی


300,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي مديريت حسابداري اقتصاد کد107

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی مدیریت حسابداری اقتصاد کد107


950,000 ریال

کنکور ارشد و دکتري زبان تخصصي مديريت :راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد و دکتری زبان تخصصی مدیریت :راهیان ارشد


350,000 ریال

مشکلات تهيه و توزيع کاغذ و چگونگي اصلاح يارانه آن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشکلات تهیه و توزیع کاغذ و چگونگی اصلاح یارانه آن


58,000 ریال

منابع اطلاعاتي در حوزه هاي مديريت، اقتصاد و بودجه

مدیریت اقتصاد حسابداری

منابع اطلاعاتی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و بودجه


190,000 ریال

آمار در علم سنجي و علم اطلاعات و دانش شناسي کد2097

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی کد2097


270,000 ریال

راهنماي حل رياضيات و کاربردآن در مديريت جلد1 کد180

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات و کاربردآن در مدیریت جلد1 کد180


880,000 ریال

زبان فارسي ويژه رشته مديريت اجرايي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی:


240,000 ریال

مدلسازي معادلات ساختاري کمترين مربعات جزئي pls-sem

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی pls-sem


300,000 ریال

مروري جامع بر زبان تخصصي مديريت ويژه کارشناسي ارشد

کنکور

مروری جامع بر زبان تخصصی مدیریت ویژه کارشناسی ارشد


390,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی برای رشته های اقتصاد، مدیریت ، حسابداری


400,000 ریال

تحليل داده هاي کيفي بااستفاده از نرم افزار Atlas.ti

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل داده های کیفی بااستفاده از نرم افزار Atlas.ti


340,000 ریال

راهنماي عملي ويرايش 22 رده بندي دهدهي ديويي: کد1223

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی ویرایش 22 رده بندی دهدهی دیویی: کد1223


35,000 ریال

رياضيات براي اقتصاد، مديريت و حسابداري:ارشد و دکترا

کنکور

ریاضیات برای اقتصاد، مدیریت و حسابداری:ارشد و دکترا


650,000 ریال

کاربرد مواد و تجهيزات ديداري شنيداري در کتابخانه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد مواد و تجهیزات دیداری شنیداری در کتابخانه ها


55,000 ریال

کاربردهاي آمار با نرم افزارهاي SPSS,LISREL,SMARTPLS

مهندسی

کاربردهای آمار با نرم افزارهای SPSS,LISREL,SMARTPLS


550,000 ریال

کتابخانه هاي ديجيتالي در عصر اطلاع رساني الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی


20,000 ریال

کيفي پژوهي:پژوهش پژوهشگري و پژوهش نامه نويسي(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

کیفی پژوهی:پژوهش پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی


3,000,000 ریال

مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد کد789

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد کد789


90,000 ریال

نظريه هاي مالي پيشرفته جلد1:بنيان هاي نظريه هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه های مالی پیشرفته جلد1:بنیان های نظریه های مالی


480,000 ریال

وام دهي شخص به شخص:بستري براي تامين مالي کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

وام دهی شخص به شخص:بستری برای تامین مالی کسب و کارها


500,000 ریال

8مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي:جلد1

کنکور

8مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی:جلد1


150,000 ریال

مباحث ويژه روابط کار و صنعت(با مقدمه اي بر کارآفريني)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث ویژه روابط کار و صنعت


150,000 ریال

مديريت استراتژيک در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


1,100,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري و ريسک:مجموعه سوالات چهارگزينه اي

کنکور

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:مجموعه سوالات چهارگزینه ای


60,000 ریال

راهنماي حل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد117

علوم پایه

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد117


120,000 ریال

رقص همپاي شريک(6 گام بسوي مشارکتي بزرگ در کار و زندگي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

رقص همپای شریک


39,000 ریال

رياضيات عمومي :دکترا و ارشد( مديريت، اقتصاد، حسابداري)

کنکور

ریاضیات عمومی :دکترا و ارشد


2,850,000 ریال

رياضيات ويژه رشته هاي  مديريت، حسابداري، اقتصاد(دکترا)

کنکور

ریاضیات ویژه رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد


450,000 ریال

مهماني گوگل:گوگل را عاشق خود کنيد و با گوگل شام بخوريد

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهمانی گوگل:گوگل را عاشق خود کنید و با گوگل شام بخورید


490,000 ریال

حساب ديفرانسيل انتگرال و هندسه تحليلي جلد1ق2(ويرايش 14)

مهندسی

حساب دیفرانسیل انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1ق2


950,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد2(ويرايش 14)

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد2


1,850,000 ریال

راهنماي کامل آمار و کاربرد آن در مديريت (عادل آذر) جلد1

مهندسی

راهنمای کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت


120,000 ریال

روش هاي آماري براي دانشجويان رشته هاي حسابداري و مديريت

علوم پایه

روش های آماری برای دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت


120,000 ریال

همه چيز بودن:راهنماي آنان که هنوز نميدانند چه کاره شوند

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز بودن:راهنمای آنان که هنوز نمیدانند چه کاره شوند


450,000 ریال

آشنايي با علم سنجي(مباني، مفاهيم ،روابط و ريشه ها)کد1562

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با علم سنجی


890,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد115

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد115


550,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم انساني با نگرشي بر پايان نامه نويسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش های تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان نامه نویسی


1,500,000 ریال

زبان تخصصي مديريت امور فرهنگي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت امور فرهنگی cultural affairs management


500,000 ریال

طراحي و مديريت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني  کد1787

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کد1787


180,000 ریال

نظام هاي همکاري در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني کد2116

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کد2116


130,000 ریال

حل و تشريح مسائل تحليل آماري جلد1 (براساس کتاب بامني مقدم)

علوم پایه

حل و تشریح مسائل تحلیل آماری جلد1


250,000 ریال

راهنما و حل تمرين رياضيات عمومي (اقتصا،د مديريت، حسابداري)

علوم پایه

راهنما و حل تمرین ریاضیات عمومی


125,000 ریال

گفتارهايي در مديريت رفتار سازماني:دوره دکتري مجموعه مديريت

کنکور

گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی:دوره دکتری مجموعه مدیریت


350,000 ریال

تحليل پوششي داده ها:مدل هاي کمي در ارزيابي عملکرد سازمان ها

علوم پایه

تحلیل پوششی داده ها:مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها


580,000 ریال

روش تحقيق ويژه مديريت و حسابداري و ساير رشته هاي علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری و سایر رشته های علوم انسانی


900,000 ریال

آمار و احتمال کاربرد آن در مديريت و حسابداري(ويژه آزمون ارشد)

کنکور

آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری


1,750,000 ریال

راهنماي حل رياضيات پيش‌دانشگاهي (مديريت حسابداري اقتصاد)کد130

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات پیش‌دانشگاهی


250,000 ریال

رياضيات مقدماتي رشته هاي علوم انساني،کارداني آموزشکده هاي فني

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی رشته های علوم انسانی،کاردانی آموزشکده های فنی


160,000 ریال

فهرست نويسي منابع الکترونيکي با استفاده از قواعد انگلو-امريکن

مدیریت اقتصاد حسابداری

فهرست نویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد انگلو-امریکن


25,000 ریال

مجموعه سوالات مديريت مالي(ارشد) و تئوري هاي مالي(دکتري)سراسري

کنکور

مجموعه سوالات مدیریت مالی


330,000 ریال

مديريت فناوري اطلاعات کد2167:مجموعه آزمون هاي دکتري

کنکور

مدیریت فناوری اطلاعات کد2167:مجموعه آزمون های دکتری سال 91-99


2,100,000 ریال

مديريت منابع انساني:مجموعه سوالات آزمون کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مدیریت منابع انسانی:مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری


130,000 ریال

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام:بانک سوالات تاليفي و آزمون

کنکور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:بانک سوالات تالیفی و آزمون


160,000 ریال

پژوهش و نگارش پايان نامه براي دانشجويان رشته هاي مالي و مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و نگارش پایان نامه برای دانشجویان رشته های مالی و مدیریت


400,000 ریال

رياضيات مقدماتي قابل استفاده رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري

کنکور

ریاضیات مقدماتی قابل استفاده رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری


300,000 ریال

ماهيت روش شناسي تحقيق:راهنماي فشرده براي دانشجويان ارشد و دکتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماهیت روش شناسی تحقیق:راهنمای فشرده برای دانشجویان ارشد و دکتری


110,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت کد671 ويژه رشته هاي مديريت و حسابداري

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت کد671 ویژه رشته های مدیریت و حسابداری


950,000 ریال

استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT ويژه آزمون دکترا و داوطلبان رشته MBA

کنکور

استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT ویژه آزمون دکترا و داوطلبان رشته MBA


960,000 ریال

برنامه ريزي بنگاه:استفاده از اصول شي گرا و نگاهي به داده هاي بزرگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بنگاه:استفاده از اصول شی گرا و نگاهی به داده های بزرگ


300,000 ریال

اقتصاد خرد/ قاسمي

کنکور

اقتصاد خرد/ قاسمی شرح کامل درس، نکات کاربردی و سوالات چهارگزینه ای


650,000 ریال

نظريه هاي عمومي مديريت(مجموعه سوالات طبقه بندي شده دانشگاه سراسري)

کنکور

نظریه های عمومی مدیریت


125,000 ریال

نظريه مجموعه‌هاي فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع و مديريت کد296

علوم پایه

نظریه مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت کد296


650,000 ریال

آمار و احتمالات(ويژه رشته مديريت اقتصاد حسابداري-کارشناسي ارشد-دکتري

کنکور

آمار و احتمالات


2,400,000 ریال

آموزش پيشرفته برنامه ريزي و کنترل پروژه با Primavera P6 V.7(باسي دي)

مهندسی

آموزش پیشرفته برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera P6 V.7


1,100,000 ریال

ارزيابي عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها


250,000 ریال

مديريت مالي- تهراني

کنکور

مدیریت مالی- تهرانی شرح درس، مثال های آموزشی، آزمون های کارشناسی ارشد


1,500,000 ریال

رياضيات عمومي :کارشناسي ارشد و دکتري رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري

کنکور

ریاضیات عمومی :کارشناسی ارشد و دکتری رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری


1,800,000 ریال

قوانين ناپلئون :درس هايي از ناپلئون بناپارت براي موفقيت در کار و زندگي

روانشناسی عمومی

قوانین ناپلئون :درس هایی از ناپلئون بناپارت برای موفقیت در کار و زندگی

650,000 ریال
552,500 ریال

کنکور دکتري رياضيات ويژه رشته هاي مديريت، حسابداري، اقتصاد:راهيان ارشد

کنکور

کنکور دکتری ریاضیات ویژه رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد:راهیان ارشد


300,000 ریال

تئوري هاي مديريت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تئوری های مدیریت:


2,950,000 ریال

قواعد مبدا در موافقت نامه تجارت آزاد بين ايران و شوراي همکاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قواعد مبدا در موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس


35,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت2:مسائل حل شده و سوالات چهارگزينه اي کد78

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2:مسائل حل شده و سوالات چهارگزینه ای کد78 0


100,000 ریال

سيستم هاي مديريت براي سازمان هاي آموزشي استاندارد بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی استاندارد بین المللی iso 21001:2018


300,000 ریال

کتاب پي تک:مرجع سرمايه گذاران کارآفرينان و روياپردازان در زمينه صنعت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب پی تک:مرجع سرمایه گذاران کارآفرینان و رویاپردازان در زمینه صنعت پرداخت


1,170,000 ریال

راهنماي حل مسائل تشريحي حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه: جلد 1ق2

مهندسی

راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه: جلد 1ق2


220,000 ریال

راهنماي تحليل داده ها و کنترل کيفيت با استفاده از روش هاي تجمعي BSI

علوم پایه

راهنمای تحلیل داده ها و کنترل کیفیت با استفاده از روش های تجمعی BSI جلد1 کد763


270,000 ریال

رياضي و آمار:کارشناسي ارشد و دکتري مديريت، حسابداري، اقتصاد،جغرافيا

کنکور

ریاضی و آمار:کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، حسابداری، اقتصاد،جغرافیا وقت اضافه)


280,000 ریال

سفر پايان نامه:راهنماي عملي و جامع براي برنامه ريزي نگارش و دفاع از

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر پایان نامه:راهنمای عملی و جامع برای برنامه ریزی نگارش و دفاع از پایان نامه


750,000 ریال

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه سراسري74-93

کنکور

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سراسری74-93


330,000 ریال

روش هاي تحقيق کمي و کيفي مديريت دولتي و سازمان هاي غيرانتفاعي جلد1:

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی جلد1: روش های کمی


240,000 ریال

روش هاي تحقيق کمي و کيفي مديريت دولتي و سازمان هاي غيرانتفاعي جلد2:

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی جلد2: روش های کیفی


140,000 ریال

مدلسازي و شبيه سازي عامل محور در برنامه ريزي و اقتصاد شهري بانرم افزار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدلسازی و شبیه سازی عامل محور در برنامه ریزی و اقتصاد شهری بانرم افزار any logic


800,000 ریال

راهنماي حل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت کد676

علوم پایه

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت کد676 ویژه رشته های مدیریت و حسابداری


500,000 ریال

آمار مديريت

علوم پایه

آمار مدیریت


فاقد موجودی

اقتصاد کلان

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد کلان


فاقد موجودی

مديريت ريسک

مهندسی

مدیریت ریسک


فاقد موجودی

فرهنگ مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ مدیریت


فاقد موجودی

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


فاقد موجودی

قوانين روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین روزانه


فاقد موجودی

روش تحقيق کيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق کیفی


فاقد موجودی

چم و خم استخدام

مدیریت اقتصاد حسابداری

چم و خم استخدام


فاقد موجودی

ISI به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ISI به زبان ساده


فاقد موجودی

آمار در بازرگاني

علوم پایه

آمار در بازرگانی


فاقد موجودی

هنـــــــــر رزم

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنـــــــــر رزم


فاقد موجودی

اخلاق در محيط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق در محیط کار


فاقد موجودی

فرهنگ جامع مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ جامع مدیریت


فاقد موجودی

استراتژي قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی قیمت گذاری


فاقد موجودی

اصول و روش هاي آمار

علوم پایه

اصول و روش های آمار


فاقد موجودی

مديريت در چند دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت در چند دقیقه


فاقد موجودی

رنسانس اقتصادي آلمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

رنسانس اقتصادی آلمان


فاقد موجودی

روش تحقيق مورد پژوهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق مورد پژوهی


فاقد موجودی

رياضيات پيش دانشگاهي

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی


فاقد موجودی

سواد مالي شخصي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی شخصی: جلد1


فاقد موجودی

13 اشتباه مهلک مديران

مدیریت اقتصاد حسابداری

13 اشتباه مهلک مدیران


فاقد موجودی

راهنماي جامع Amos 6.0

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع Amos 6.0


فاقد موجودی

مدل سازي مالي با اکسل

مهندسی

مدل سازی مالی با اکسل


فاقد موجودی

تحليل بازار مسکن ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بازار مسکن ایران


فاقد موجودی

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

روان شناسي مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی مالی رفتاری


فاقد موجودی

کاربرد آمار در جغرافيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد آمار در جغرافیا


فاقد موجودی

اجرا و نگارش پژوهش کيفي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اجرا و نگارش پژوهش کیفی


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت صنعتي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی


فاقد موجودی

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL

مهندسی

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL


فاقد موجودی

اصطلاحات بين المللي گمرکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصطلاحات بین المللی گمرکی


فاقد موجودی

اصول مقاله نويسي تحقيقاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مقاله نویسی تحقیقاتی


فاقد موجودی

کنترل کيفيت آماري پيشرفته

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری پیشرفته


فاقد موجودی

آمار تحليلي و استنتاجي1373

علوم پایه

آمار تحلیلی و استنتاجی1373


فاقد موجودی

اصول علم اقتصاد-اقتصاد خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول علم اقتصاد-اقتصاد خرد


فاقد موجودی

برنامه ريزي بهداشت و درمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بهداشت و درمان


فاقد موجودی

مديريت توليد:کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت تولید:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

آينده پژوهي و هنر آينده گرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده پژوهی و هنر آینده گرا


فاقد موجودی

ارزيابي علم فناوري و نوآوري

روانشناسی مددکاری مشاوره

ارزیابی علم فناوری و نوآوری


فاقد موجودی

مقررات صادرات و واردات 1401

حقوق معارف الهیات

مقررات صادرات و واردات 1401


فاقد موجودی

هوش تجاري يک رويکرد مديريتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش تجاری یک رویکرد مدیریتی


فاقد موجودی

تجارتي موفق از نگاه وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت


فاقد موجودی

تقويت هشياري عاطفي در محيط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تقویت هشیاری عاطفی در محیط کار


فاقد موجودی

کاربرد آمار استنباطي در مديريت

علوم پایه

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت


فاقد موجودی

آمار و کاربرد آن در مديريت جلد2

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2


فاقد موجودی

حکمراني و ماليه شرکت هاي تعاوني

مدیریت اقتصاد حسابداری

حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی


فاقد موجودی

دايره المعارف مدل هاي مالي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف مدل های مالی جلد1


فاقد موجودی

مديريت دولتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت دولتی:کنکور دکتری سراسری


فاقد موجودی

منطق فازي و کاربرد آن در مديريت

علوم پایه

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت


فاقد موجودی

از صفر تا صد اتوماسيون هاي اداري

مهندسی

از صفر تا صد اتوماسیون های اداری


فاقد موجودی

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازرگانی بین المللی


فاقد موجودی

آموزش منشي و مسئول دفتر مدير عامل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش منشی و مسئول دفتر مدیر عامل


فاقد موجودی

پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی


فاقد موجودی

چگونه خدماتي با کيفيت ارائه کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه خدماتی با کیفیت ارائه کنیم؟


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت (کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي مالي و بانکي آکسفورد

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد


فاقد موجودی

find your whyچراي تان را پيدا کنيد

زبان انگلیسی

find your whyچرای تان را پیدا کنید


فاقد موجودی

چرا اين ها را در مدرسه يادم ندادند

مدیریت اقتصاد حسابداری

چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند


فاقد موجودی

گنجينه کامل نگارش هاي علمي دانشجويي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گنجینه کامل نگارش های علمی دانشجویی


فاقد موجودی

احتمال و آمار در مهندسي و علم مديريت

مهندسی

احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت


فاقد موجودی

آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد جلد1

علوم پایه

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد1


فاقد موجودی

آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد جلد2

علوم پایه

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد2


فاقد موجودی

مجموعه سوالات کنکور دکتري سراسري مالي

کنکور

مجموعه سوالات کنکور دکتری سراسری مالی


فاقد موجودی

مديريت دولتي:بانک سوالات کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت دولتی:بانک سوالات کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

اصول و مباني مديريت(کارشناسي ارشد)کد490

کنکور

اصول و مبانی مدیریت


فاقد موجودی

اقتصاد مديريت با تاکيد بر تئوري بازي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت با تاکید بر تئوری بازی ها


فاقد موجودی

پذيرايي و تشريفات در سازمان ها و ادارات

سبک زندگی

پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات


فاقد موجودی

تئوري هاي مالي جلد1:مديريت مالي پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های مالی جلد1:مدیریت مالی پیشرفته


فاقد موجودی

تئوري هاي مالي جلد2:مديريت مالي پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های مالی جلد2:مدیریت مالی پیشرفته


فاقد موجودی

طراحي و کنترل زنجيره تامين :رويکردي کمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و کنترل زنجیره تامین :رویکردی کمی


فاقد موجودی

چگونه پايان نامه بنويسيم(در علوم انساني)

روانشناسی مددکاری مشاوره

چگونه پایان نامه بنویسیم


فاقد موجودی

مديريت فناوري اطلاعات:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت فناوری اطلاعات:کنکور دکتری سراسری


فاقد موجودی

راهنماي عملي و گام به گام پروپوزال نويسي1

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی و گام به گام پروپوزال نویسی1


فاقد موجودی

راهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش7)

مهندسی

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه


فاقد موجودی

ناگفته هاي شرکت سازي و شرکت داري در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران


فاقد موجودی

آمار احتمال و استنتاج آماري در اقتصاد جلد1

علوم پایه

آمار احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد1


فاقد موجودی

مباني و روش هاي آموزش سواد اطلاعاتي کد1860

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی کد1860


فاقد موجودی

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني کد279

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی کد279


فاقد موجودی

روش کاربردي برنامه ريزي پيشرفته کيفيت محصول

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش کاربردی برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول


فاقد موجودی

طراحي و ايجاد صنايع همراه با آموزش comfar 3

مهندسی

طراحی و ایجاد صنایع همراه با آموزش comfar 3


فاقد موجودی

پول چگونه کار ميکند:يک راهنماي جامع و تصويري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول چگونه کار میکند:یک راهنمای جامع و تصویری


فاقد موجودی

روش تحقيق در علم اطلاعات و دانش شناسي کد1808

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی کد1808


فاقد موجودی

زبان مدل سازي لينگو lingo(جلد1)آموزش مقدماتي

مهندسی

زبان مدل سازی لینگو lingo


فاقد موجودی

کليات بودجه ريزي در بنگاه هاي اقتصادي: جلد 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی: جلد 1


فاقد موجودی

مديريت-جلد3(مجموعه آزمون ارشد کليه گرايش ها)

کنکور

مدیریت-جلد3


فاقد موجودی

دانشنامه ابزارها و نهادهاي مالي:400ابزار مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشنامه ابزارها و نهادهای مالی:400ابزار مالی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر تحليل واريانس:طرح ، تحليل و تفسير

علوم پایه

مقدمه ای بر تحلیل واریانس:طرح ، تحلیل و تفسیر


فاقد موجودی

نظريه مجموعه فازي شهودي و کاربرد آن در مديريت

علوم پایه

نظریه مجموعه فازی شهودی و کاربرد آن در مدیریت


فاقد موجودی

نگاهي به مديريت توسعه پايدار و توسعه در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به مدیریت توسعه پایدار و توسعه در ایران


فاقد موجودی

اقتصاد سنجي سري زماني مالي با Eviews, Splus, R

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد سنجی سری زمانی مالی با Eviews, Splus, R


فاقد موجودی

روش تحقيق با تاکيد بر تمرين عمليات پايان نويسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق با تاکید بر تمرین عملیات پایان نویسی


فاقد موجودی

رياضيات مقدماتي براي رشته هاي علوم انساني جلد1

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی برای رشته های علوم انسانی جلد1


فاقد موجودی

رياضيات و کاربرد آن در مديريت حسابداري و اقتصاد

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت حسابداری و اقتصاد


فاقد موجودی

مديريت اجرايي-جلد1(مجموعه سوالات کارشناسي ارشد)

کنکور

مدیریت اجرایی-جلد1


فاقد موجودی

مديريت اجرايي-جلد2(مجموعه سوالات کارشناسي ارشد)

کنکور

مدیریت اجرایی-جلد2


فاقد موجودی

اقتصاد خرد و کلان ويژه رشته مديريت:کارشناسي ارشد

کنکور

اقتصاد خرد و کلان ویژه رشته مدیریت:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

رهبري سرالکس فرگوسن:سيري در زندگي و اسرار موفقيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

رهبری سرالکس فرگوسن:سیری در زندگی و اسرار موفقیت


فاقد موجودی

اصول پايان نامه نويسي از انتخاب موضوع تا دفاع نهايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی


فاقد موجودی

55بازي کارآفرينانه و استارت آپي براي کارآفرينان فردا

مدیریت اقتصاد حسابداری

55بازی کارآفرینانه و استارت آپی برای کارآفرینان فردا


فاقد موجودی

مباني نظري و عملي پژوهش در مديريت:کنکور ارشد و دکتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی نظری و عملی پژوهش در مدیریت:کنکور ارشد و دکتری


فاقد موجودی

بانک تهيدستان:وام هاي کوچک ،ابزار مبارزه با فقر جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانک تهیدستان:وام های کوچک ،ابزار مبارزه با فقر جهانی


فاقد موجودی

تشريح مسائل آمار و کاربرد آن درمديريت (عادل آذر) جلد1

علوم پایه

تشریح مسائل آمار و کاربرد آن درمدیریت


فاقد موجودی

رهنمود ارزيابي و گزارشگري کنترل هاي داخلي توسط مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

رهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی توسط مدیریت


فاقد موجودی

آموزش شماتيک برنامه ريزي و کنترل پروژه با Primavera P6

مهندسی

آموزش شماتیک برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera P6


فاقد موجودی

تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت (عادل آذر) جلد1

علوم پایه

تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت


فاقد موجودی

رياضيات به سبک من(کاربرد آن در مديريت حسابداري اقتصاد)

کنکور

ریاضیات به سبک من


فاقد موجودی

مکاتبات بازرگاني International business correspondence

زبان انگلیسی

مکاتبات بازرگانی International business correspondence


فاقد موجودی

چهره هاي گوناگون تيلوريسم:تئوري مديريت علمي بعد از 1945

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهره های گوناگون تیلوریسم:تئوری مدیریت علمی بعد از 1945


فاقد موجودی

مهندسي مالي و مدل سازي بازارها با رويکرد نرم افزار مطلب

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار مطلب


فاقد موجودی

مديريت سرمايه گذاري جلد2:تجزيه و تحليل اوراق بهادار اصلي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری جلد2:تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی


فاقد موجودی

تحليل و تشريح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1و2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1و2


فاقد موجودی

مديريت سرمايه گذاري4:نظريه مدرن پرتفوي طراحي ساخت و حفاظت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری4:نظریه مدرن پرتفوی طراحی ساخت و حفاظت


فاقد موجودی

قوانين مالي و محاسباتي و اداري:مجموعه پرسش هاي چهارگزينه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین مالی و محاسباتی و اداری:مجموعه پرسش های چهارگزینه ای


فاقد موجودی

مديريت سرمايه گذاري جلد1:جزوه سرمايه گذاري بازارها و نهادها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری جلد1:جزوه سرمایه گذاری بازارها و نهادها


فاقد موجودی

مرجع کامل رفتار مصرف کننده:ويژه آزمون دکتري مديريت بازرگاني

کنکور

مرجع کامل رفتار مصرف کننده:ویژه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی


فاقد موجودی

فرهنگ تخصصي اصطلاحات IFRS:استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ تخصصی اصطلاحات IFRS:استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی


فاقد موجودی

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسي همراه با دستورهاي نرم افزاريSPSS

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی همراه با دستورهای نرم افزاریSPSS


فاقد موجودی

مجموعه سوالات ارشد مديريت گرايش مالي جلد3: دانشگاه سراسري

کنکور

مجموعه سوالات ارشد مدیریت گرایش مالی جلد3: دانشگاه سراسری 71-1400


فاقد موجودی

مروري جامع بر زبان تخصصي حسابداري، اقتصاد و  بانکداري (امور مالي)

کنکور

مروری جامع بر زبان تخصصی حسابداری، اقتصاد و بانکداری


فاقد موجودی

تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت (عادل آذر) جلد2:تحليل آماري

علوم پایه

تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت


فاقد موجودی

روش تحقيق (روش شناسي کمي و کيفي با رويکرد پايان نامه و مقاله نويسي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش تحقیق


فاقد موجودی

روش هاي پژوهش و تحليل آماري مثال هاي پژوهشي با spss , amos(ويراست16)

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های پژوهش و تحلیل آماری مثال های پژوهشی با spss , amos


فاقد موجودی

روش هاي تحقيق در فناوري اطلاعات با تاکيد بر تعامل انسان و رايانه جلد1

مهندسی

روش های تحقیق در فناوری اطلاعات با تاکید بر تعامل انسان و رایانه جلد1


فاقد موجودی

کنکور ارشد رياضيات ويژه رشته هاي مديريت، حسابداري، اقتصاد:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد ریاضیات ویژه رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد:راهیان ارشد


فاقد موجودی

چالش با افراد بدقلق در محيط کار:مجموعه مهارت هاي زندگي دانشگاه هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

چالش با افراد بدقلق در محیط کار:مجموعه مهارت های زندگی دانشگاه هاروارد


فاقد موجودی

مديريت سرمايه گذاري جلد3:مالي رفتاري کارائي بازار و تحليلگري فني و بني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری جلد3:مالی رفتاری کارائی بازار و تحلیلگری فنی و بنی ادی


فاقد موجودی

مروري بر مديريت منابع انساني :کارشناسي ارشد و دکتري رشته مديريت

کنکور

مروری بر مدیریت منابع انسانی :کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت


فاقد موجودی

مروي جامع بر مباني و نظريه هاي خط مشي گذاري عمومي ويژه آزمون دکتري

کنکور

مروی جامع بر مبانی و نظریه های خط مشی گذاری عمومی ویژه آزمون دکتری مدیریت دولتی


فاقد موجودی

راهنماي گام به گام تدوين پروپوزال و نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد و

روانشناسی مددکاری مشاوره

راهنمای گام به گام تدوین پروپوزال و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری


فاقد موجودی

سازمان هاي پولي و مالي بين المللي با نگرشي بر ادغام هاي اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های پولی و مالی بین المللی با نگرشی بر ادغام های اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای


فاقد موجودی