مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر مدیریت اقتصاد حسابداری

دسته بندی ها

(70)
(14)
(294)
(6)
(95)

موضوع های اصلی

(1)
(7)
(3)
(14)
(11)
(2)
(66)
(4)
(3)
(70)
(269)
(29)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(17)
(3)
(1)
(22)
(1)
(1)
(7)
(3)
(66)
(1)
(11)
(1)
(213)
(16)
(2)
(2)
(1)
(70)
(7)
(9)
(2)
(2)
(10)
(5)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(4)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(4)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(5)
(2)
(1)
(2)
(30)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(10)
(3)
(2)
(9)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(2)
(2)
(4)
(4)
(12)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(16)
(1)
(3)
(5)
(26)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
479 محصول
مرگ تخصص

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرگ تخصص


1,420,000 ریال

بهاي زندگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهای زندگی


2,300,000 ریال

کليات پژوهش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات پژوهش


170,000 ریال

مسئول دفتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئول دفتری


220,000 ریال

مديريت عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت عمومی


2,400,000 ریال

اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت


3,000,000 ریال

پژوهش عملياتي

کنکور

پژوهش عملیاتی


3,400,000 ریال

راه استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه استارتاپی


780,000 ریال

روش تحقيق کيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق کیفی


400,000 ریال

سفر قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر قیمت گذاری


500,000 ریال

چم و خم استخدام

مدیریت اقتصاد حسابداری

چم و خم استخدام


1,000,000 ریال

دولت صنفي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دولت صنفی: جلد2


340,000 ریال

سود، فراي اهداف

مهندسی

سود، فرای اهداف


540,000 ریال

مديريت تکنولوژي

مهندسی

مدیریت تکنولوژی


2,900,000 ریال

آمار for dummies

علوم پایه

آمار for dummies


1,300,000 ریال

کليات علم اقتصاد

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات علم اقتصاد


7,600,000 ریال

محاسبات کمي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبات کمی مالی


3,000,000 ریال

هنـــــــــر رزم

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنـــــــــر رزم


1,250,000 ریال

آمار کاربردي جلد2

علوم پایه

آمار کاربردی جلد2


1,800,000 ریال

استنباط آماري جلد1

علوم پایه

استنباط آماری جلد1


1,800,000 ریال

اشتراک جهاني منابع

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشتراک جهانی منابع


90,000 ریال

راه و رسم گوش دادن

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه و رسم گوش دادن


1,980,000 ریال

سلسله درس هاي تفکر

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلسله درس های تفکر


1,100,000 ریال

نوابغ بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوابغ بازار سرمایه


1,100,000 ریال

استراتژي قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی قیمت گذاری


1,300,000 ریال

روش تحقيق در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت


2,000,000 ریال

عقد و اوراق استصناع

مدیریت اقتصاد حسابداری

عقد و اوراق استصناع


90,000 ریال

محصول خوب، محصول بد

مدیریت اقتصاد حسابداری

محصول خوب، محصول بد


800,000 ریال

مديريت در چند دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت در چند دقیقه


2,100,000 ریال

اداره کتابخانه کد232

مدیریت اقتصاد حسابداری

اداره کتابخانه کد232


39,000 ریال

بازاريابي خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات مالی


4,300,000 ریال

بهره وري for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهره وری for dummies


4,500,000 ریال

رنسانس اقتصادي آلمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

رنسانس اقتصادی آلمان


880,000 ریال

روش تحقيق مورد پژوهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق مورد پژوهی


1,500,000 ریال

سواد مالي شخصي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی شخصی: جلد2


900,000 ریال

همين حالا استخدام شو

مدیریت اقتصاد حسابداری

همین حالا استخدام شو


1,600,000 ریال

PUBLIC ADMINISTRATION

مدیریت اقتصاد حسابداری

PUBLIC ADMINISTRATION


70,000 ریال

آمار براي مديريت جلد1

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد1


500,000 ریال

آمار براي مديريت جلد2

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد2


600,000 ریال

آموزش سرپرست دبيرخانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش سرپرست دبیرخانه


270,000 ریال

استراتژي مالي(کاپلان)

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی مالی


3,000,000 ریال

بودجه بندي يک هفته اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بودجه بندی یک هفته ای


1,720,000 ریال

مدل سازي مالي با اکسل

مهندسی

مدل سازی مالی با اکسل


3,900,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


3,400,000 ریال

نگاهي به حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به حاکمیت شرکتی


420,000 ریال

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


1,200,000 ریال

تحليل شناسي پيش بينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل شناسی پیش بینانه


820,000 ریال

روان شناسي مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی مالی رفتاری


1,200,000 ریال

کاربرد آمار در جغرافيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد آمار در جغرافیا


2,300,000 ریال

مديريت مالي(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت مالی


3,240,000 ریال

ارتباط شناسي و کتابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباط شناسی و کتابداری


150,000 ریال

اطلس چوب هاي تجاري جهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

اطلس چوب های تجاری جهان


1,900,000 ریال

پژوهش و ارائه در مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و ارائه در مهندسی


1,050,000 ریال

روش تحقيق در علوم تجربي

مهندسی

روش تحقیق در علوم تجربی


85,000 ریال

اصول و انديشه هاي تعاوني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و اندیشه های تعاونی


720,000 ریال

سازمان ها و مراکز فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان ها و مراکز فرهنگی


450,000 ریال

مديريت استراتژيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک پیشرفته


485,000 ریال

آنچه يک دانشجو بايد بداند

مدیریت اقتصاد حسابداری

آنچه یک دانشجو باید بداند


100,000 ریال

ماليه عمومي و اقتصاد دولت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالیه عمومی و اقتصاد دولت


1,500,000 ریال

مديريت مجموعه سازي کد2277

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مجموعه سازی کد2277


200,000 ریال

ترسيم نقشه هاي علمي کد2130

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترسیم نقشه های علمی کد2130


140,000 ریال

تفکر و يادگيري با فاوا ICT

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر و یادگیری با فاوا ICT


60,000 ریال

طراحي پژوهش در علوم رفتاري

روانشناسی مددکاری مشاوره

طراحی پژوهش در علوم رفتاری


140,000 ریال

مديريت مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت مالی: کارشناسی ارشد


3,850,000 ریال

ارزيابي علم فناوري و نوآوري

روانشناسی مددکاری مشاوره

ارزیابی علم فناوری و نوآوری


480,000 ریال

بانک تست کارشناسي ارشد GMAT

کنکور

بانک تست کارشناسی ارشد GMAT


4,350,000 ریال

حقوق قراردادها(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق قراردادها


5,100,000 ریال

سيستم اطلاعاتي استراتژيکSIS

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم اطلاعاتی استراتژیکSIS


270,000 ریال

فلسفه علم و روش شناسي تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق


2,900,000 ریال

کتاب شناسي توصيفي روش پژوهش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب شناسی توصیفی روش پژوهش


15,000 ریال

مطالعات توسعه و مولفه منابع

مدیریت اقتصاد حسابداری

مطالعات توسعه و مولفه منابع


210,000 ریال

مقررات صادرات و واردات 1402

حقوق معارف الهیات

مقررات صادرات و واردات 1402


9,950,000 ریال

نامه نگاري بازرگاني آکسفورد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نامه نگاری بازرگانی آکسفورد


3,000,000 ریال

هوش تجاري يک رويکرد مديريتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش تجاری یک رویکرد مدیریتی


1,600,000 ریال

هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مصنوعی در بازارهای مالی


2,000,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی: جلد1


750,000 ریال

برنامه ريزي درسي(دکتري آزاد)

کنکور

برنامه ریزی درسی


200,000 ریال

راهنماي نگارش پژوهش هاي علمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای نگارش پژوهش های علمی


1,400,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق در علوم انسانی


1,490,000 ریال

مديريت زنجيره تامين و واردات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت زنجیره تامین و واردات


2,300,000 ریال

مديريت کارخانه:تحت عدم قطعيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کارخانه:تحت عدم قطعیت


400,000 ریال

مديريت و پردازش کلان داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و پردازش کلان داده ها


2,000,000 ریال

تجارتي موفق از نگاه وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت


825,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1


2,400,000 ریال

افکار عمومي و معيارهاي سنجش آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن


200,000 ریال

تحليل داده هاي آماري با SPSS24

مهندسی

تحلیل داده های آماری با SPSS24


4,000,000 ریال

روش تحقيق پيمايشي:راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق پیمایشی:راهنمای عملی


380,000 ریال

روش هاي تحقيق براي علوم رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق برای علوم رفتاری


1,400,000 ریال

طراحي کتابخانه ديجيتالي کد2241

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی کتابخانه دیجیتالی کد2241


170,000 ریال

عملگرايي به شرط عقلانيت اخلاقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

عملگرایی به شرط عقلانیت اخلاقی


1,500,000 ریال

مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


280,000 ریال

تعالي سازماني:مطالعه موردي گمرک

حقوق معارف الهیات

تعالی سازمانی:مطالعه موردی گمرک


220,000 ریال

زبان تخصصي مديريت تبليغات تجاري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری


95,000 ریال

اخلاق حرفه اي در مهندسي و مديريت

مهندسی

اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت


2,030,000 ریال

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازرگانی بین المللی


3,950,000 ریال

تفويض امور(کارسپاري):مشاور همراه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفویض امور


150,000 ریال

دگرسنجي براي متخصصان علم اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات


200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 3و4(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 3و4


90,000 ریال

سازماندهي رايانه اي منابع کد2443

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازماندهی رایانه ای منابع کد2443


550,000 ریال

زبان تخصصي مديريت (کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت


2,450,000 ریال

صندلي بزرگ:اصول معماري هيات مديره

مدیریت اقتصاد حسابداری

صندلی بزرگ:اصول معماری هیات مدیره


2,690,000 ریال

فرهنگ تشريحي مالي و بانکي آکسفورد

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد


1,500,000 ریال

مديريت آموزشي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی:


3,250,000 ریال

مهارت هاي مساله يابي و تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری


1,000,000 ریال

نمايه هاي تخصصي الکترونيکي کد1843

مدیریت اقتصاد حسابداری

نمایه های تخصصی الکترونیکی کد1843


1,760,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1 کد135

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کد135


2,800,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 2 کد112

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کد112


2,200,000 ریال

اخلاق اطلاعات مبادي و مسائل کد2448

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق اطلاعات مبادی و مسائل کد2448


900,000 ریال

روش تحقيق در مديريت و علوم اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت و علوم اجتماعی


1,900,000 ریال

زنجيره بلوکي (بلاکچين) for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره بلوکی


950,000 ریال

کاربرد رايانه در مديريت و حسابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری


1,600,000 ریال

ماخذشناسي تحليلي کتب مديريت اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی


150,000 ریال

مديريت صنعتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت صنعتی


300,000 ریال

آشنايي با اطلاعات و ارتباطات کد1746

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات کد1746


700,000 ریال

آشنايي با مقررات گمرکي و ترخيص کالا

حقوق معارف الهیات

آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا


5,560,000 ریال

آمار جلد1:مفاهيم ،روش ها و کاربردها

علوم پایه

آمار جلد1:مفاهیم ،روش ها و کاربردها


750,000 ریال

تاريخ صنعت گاز مايع در جهان و ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاریخ صنعت گاز مایع در جهان و ایران


390,000 ریال

Commercial Correspondence & Workbook

فرهنگ لغت

Commercial Correspondence & Workbook


4,100,000 ریال

درس هاي زندگي و مديريت در سرخ و سپيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

درس های زندگی و مدیریت در سرخ و سپید


500,000 ریال

مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي کد267

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی کد267


180,000 ریال

آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد جلد1

علوم پایه

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد1


135,000 ریال

بالادست:حل مشکلات پيش از آنکه رخ دهند

مدیریت اقتصاد حسابداری

بالادست:حل مشکلات پیش از آنکه رخ دهند


3,080,000 ریال

مجموعه مديريت اجرايي(کنکور ارشد)80/94

کنکور

مجموعه مدیریت اجرایی


750,000 ریال

مديريت بازرگاني-بازاريابي(دکتري آزاد)

کنکور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی


400,000 ریال

زبان تخصصي مديريت صنعتي و مهندسي صنايع

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع


50,000 ریال

نظريه توسعه نيافتگي تعاوني ها در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران


250,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت:    (جلد1و2)

کنکور

آمار و کاربرد آن در مدیریت:


4,000,000 ریال

پذيرايي و تشريفات در سازمان ها و ادارات

سبک زندگی

پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات


1,750,000 ریال

تغيير:رخدادهاي بزرگ چگونه فراگير ميشود؟

روانشناسی عمومی

تغییر:رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر میشود؟


1,840,000 ریال

روش تحقيق در مديريت:کنکور کارشناسي ارشد

کنکور

روش تحقیق در مدیریت:کنکور کارشناسی ارشد


70,000 ریال

طراحي و کنترل زنجيره تامين :رويکردي کمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و کنترل زنجیره تامین :رویکردی کمی


2,800,000 ریال

کاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت

علوم پایه

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت


2,300,000 ریال

کتاب سوال:چه چيز باعث ميشود پاسخ بدهيد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب سوال:چه چیز باعث میشود پاسخ بدهید؟


1,500,000 ریال

راهنماي استفاده از رده بندي کنگره کد2048

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره کد2048


170,000 ریال

روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی


2,000,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد142

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد142


2,950,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد143

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد143


2,800,000 ریال

حقوق بازرگاني بين المللي:حوزه هاي کاربردي

حقوق معارف الهیات

حقوق بازرگانی بین المللی:حوزه های کاربردی


1,100,000 ریال

خلاصه و حل مسائل مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,450,000 ریال

دايره المعارف مالي کمي و مديريت ريسک جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف مالی کمی و مدیریت ریسک جلد1


1,350,000 ریال

راهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش7)

مهندسی

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه


2,300,000 ریال

هوش مالي براي درک معني ومقدار واقعي اعداد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی برای درک معنی ومقدار واقعی اعداد


2,000,000 ریال

آمار احتمال و استنتاج آماري در اقتصاد جلد1

علوم پایه

آمار احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد1


1,700,000 ریال

اصول طراحي نرم افزارهاي کتابخانه اي کد2488

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای کد2488


760,000 ریال

تجارت الکترونيک و برنامه ريزي منابع سازمان

مهندسی

تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان


750,000 ریال

تغيير آفرين:چگونه نظر ديگران را تغيير دهيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

تغییر آفرین:چگونه نظر دیگران را تغییر دهیم


950,000 ریال

چهار هزار هفته:مديريت زمان براي انسان فاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهار هزار هفته:مدیریت زمان برای انسان فانی


1,450,000 ریال

مباني و روش هاي آموزش سواد اطلاعاتي کد1860

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی کد1860


900,000 ریال

مديريت استراتژيک سازمان هاي بهداشت و درمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک سازمان های بهداشت و درمان


550,000 ریال

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني کد279

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی کد279


1,480,000 ریال

اصول مهندسي دفن زباله:مباني طراحي لندفيل ها

مهندسی

اصول مهندسی دفن زباله:مبانی طراحی لندفیل ها


1,500,000 ریال

راهنماي جامع مدل سازي برنامه ريزي خطي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع مدل سازی برنامه ریزی خطی: جلد1


750,000 ریال

زبان تخصصي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


170,000 ریال

301 را براي داشتن يک محيط کاري شاد و با نشاط

مدیریت اقتصاد حسابداری

301 را برای داشتن یک محیط کاری شاد و با نشاط


38,000 ریال

روش تحقيق در علم اطلاعات و دانش شناسي کد1808

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی کد1808


1,540,000 ریال

مديريت و برنامه ريزي استراتژيک(رويکردي جامع)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک


1,400,000 ریال

مديريت-جلد2(مجموعه آزمون ارشد کليه گرايش ها)

کنکور

مدیریت-جلد2


200,000 ریال

مروري جامع بر پژوهش عملياتي (کارشناسي ارشد )

کنکور

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی


140,000 ریال

اخلاق حرفه اي در کتابداري و اطلاع رساني کد1546

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی کد1546


850,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت و حسابداري(ارشد)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری


3,300,000 ریال

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي کار

حقوق معارف الهیات

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار


500,000 ریال

خودم و مسائل مهم تر:تاملاتي بر زندگي چارلز هندي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودم و مسائل مهم تر:تاملاتی بر زندگی چارلز هندی


1,620,000 ریال

زبان تخصصي مديريت با تاکيد بر سازمان هاي دريايي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر سازمان های دریایی


120,000 ریال

مديريت تکنولوژي :رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تکنولوژی :رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت


2,200,000 ریال

استاندارد ISO/IEC27001:2022 , ISO/IEC 27002:2022

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاندارد ISO/IEC27001:2022 , ISO/IEC 27002:2022


3,480,000 ریال

اقتصاد خرد و کلان ويژه رشته مديريت:کارشناسي ارشد

کنکور

اقتصاد خرد و کلان ویژه رشته مدیریت:کارشناسی ارشد


3,600,000 ریال

امنيت سايبري:بينش هايي از مجله کسب و کار هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

امنیت سایبری:بینش هایی از مجله کسب و کار هاروارد


415,000 ریال

راهنماي حل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد184

علوم پایه

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد184


1,600,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي و مقدمات آمار کد619

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی و مقدمات آمار کد619


60,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري و ريسک:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:کارشناسی ارشد و دکتری


3,200,000 ریال

آشنايي با مباني و اصول الگوها و استانداردهاي مصرف

مهندسی

آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف


350,000 ریال

روش هاي آماري براي متخصصان کتابداري و اطلاع رساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی


620,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي مديريت حسابداري اقتصاد کد107

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی مدیریت حسابداری اقتصاد کد107


2,400,000 ریال

مشکلات تهيه و توزيع کاغذ و چگونگي اصلاح يارانه آن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشکلات تهیه و توزیع کاغذ و چگونگی اصلاح یارانه آن


58,000 ریال

منابع اطلاعاتي در حوزه هاي مديريت، اقتصاد و بودجه

مدیریت اقتصاد حسابداری

منابع اطلاعاتی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و بودجه


190,000 ریال

آمار در علم سنجي و علم اطلاعات و دانش شناسي کد2097

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی کد2097


270,000 ریال

دستنامه عملي آزمون هاي علوم کتابداري و اطلاع رساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

دستنامه عملی آزمون های علوم کتابداری و اطلاع رسانی


600,000 ریال

راهنماي حل رياضيات و کاربردآن در مديريت جلد1 کد180

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات و کاربردآن در مدیریت جلد1 کد180


1,800,000 ریال

زبان فارسي ويژه رشته مديريت اجرايي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی:


240,000 ریال

مروري جامع بر زبان تخصصي مديريت ويژه کارشناسي ارشد

کنکور

مروری جامع بر زبان تخصصی مدیریت ویژه کارشناسی ارشد


390,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی برای رشته های اقتصاد، مدیریت ، حسابداری


400,000 ریال

پايگاه هاي اطلاعاتي علم سنجي در ايران و جهان کد2549

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی در ایران و جهان کد2549


1,360,000 ریال

کاربرد مواد و تجهيزات ديداري شنيداري در کتابخانه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد مواد و تجهیزات دیداری شنیداری در کتابخانه ها


55,000 ریال

کاربردهاي آمار با نرم افزارهاي SPSS,LISREL,SMARTPLS

مهندسی

کاربردهای آمار با نرم افزارهای SPSS,LISREL,SMARTPLS


2,200,000 ریال

کتابخانه هاي ديجيتالي در عصر اطلاع رساني الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی


20,000 ریال

کيفي پژوهي:پژوهش پژوهشگري و پژوهش نامه نويسي(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

کیفی پژوهی:پژوهش پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی


5,000,000 ریال

مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد کد789

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد کد789


90,000 ریال

نظريه هاي مالي پيشرفته جلد1:بنيان هاي نظريه هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه های مالی پیشرفته جلد1:بنیان های نظریه های مالی


480,000 ریال

وام دهي شخص به شخص:بستري براي تامين مالي کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

وام دهی شخص به شخص:بستری برای تامین مالی کسب و کارها


500,000 ریال

8مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي:جلد1

کنکور

8مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی:جلد1


150,000 ریال

ايران و راه ابريشم نوين:از ژئوپوليتيک راه تا ديپلماسي

تاریخ و جغرافیا

ایران و راه ابریشم نوین:از ژئوپولیتیک راه تا دیپلماسی


2,500,000 ریال

بانک تهيدستان:وام هاي کوچک ،ابزار مبارزه با فقر جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بانک تهیدستان:وام های کوچک ،ابزار مبارزه با فقر جهانی


1,600,000 ریال

مباحث ويژه روابط کار و صنعت(با مقدمه اي بر کارآفريني)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث ویژه روابط کار و صنعت


150,000 ریال

مديريت استراتژيک در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


2,200,000 ریال

راهنماي حل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد117

علوم پایه

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد117


550,000 ریال

رقص همپاي شريک(6 گام بسوي مشارکتي بزرگ در کار و زندگي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

رقص همپای شریک


39,000 ریال

رياضيات عمومي :دکترا و ارشد( مديريت، اقتصاد، حسابداري)

کنکور

ریاضیات عمومی :دکترا و ارشد


4,950,000 ریال

مهماني گوگل:گوگل را عاشق خود کنيد و با گوگل شام بخوريد

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهمانی گوگل:گوگل را عاشق خود کنید و با گوگل شام بخورید


490,000 ریال

حساب ديفرانسيل انتگرال و هندسه تحليلي جلد1ق2(ويرايش 14)

مهندسی

حساب دیفرانسیل انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1ق2


3,500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد2(ويرايش 14)

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد2


1,850,000 ریال

آشنايي با علم سنجي(مباني، مفاهيم ،روابط و ريشه ها)کد1562

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با علم سنجی


3,200,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1و2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1و2


800,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد115

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد115


1,600,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم انساني با نگرشي بر پايان نامه نويسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش های تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان نامه نویسی


1,500,000 ریال

زبان تخصصي مديريت امور فرهنگي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت امور فرهنگی cultural affairs management


1,300,000 ریال

طراحي و مديريت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني  کد1787

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کد1787


180,000 ریال

نظام هاي همکاري در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني کد2116

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کد2116


130,000 ریال

تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد1ق1

مهندسی

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1ق1


5,500,000 ریال

گفتارهايي در مديريت رفتار سازماني:دوره دکتري مجموعه مديريت

کنکور

گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی:دوره دکتری مجموعه مدیریت


350,000 ریال

تحليل پوششي داده ها:مدل هاي کمي در ارزيابي عملکرد سازمان ها

علوم پایه

تحلیل پوششی داده ها:مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها


850,000 ریال

روش تحقيق ويژه مديريت و حسابداري و ساير رشته هاي علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری و سایر رشته های علوم انسانی


900,000 ریال

آمار و احتمال کاربرد آن در مديريت و حسابداري(ويژه آزمون ارشد)

کنکور

آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری


2,800,000 ریال

راهنماي حل رياضيات پيش‌دانشگاهي (مديريت حسابداري اقتصاد)کد130

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات پیش‌دانشگاهی


1,800,000 ریال

مجموعه سوالات مديريت مالي(ارشد) و تئوري هاي مالي(دکتري)سراسري

کنکور

مجموعه سوالات مدیریت مالی


330,000 ریال

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام:بانک سوالات تاليفي و آزمون

کنکور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:بانک سوالات تالیفی و آزمون


160,000 ریال

ماهيت روش شناسي تحقيق:راهنماي فشرده براي دانشجويان ارشد و دکتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماهیت روش شناسی تحقیق:راهنمای فشرده برای دانشجویان ارشد و دکتری


110,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت کد671 ويژه رشته هاي مديريت و حسابداري

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت کد671 ویژه رشته های مدیریت و حسابداری


1,200,000 ریال

مديريت گرايش مالي جلد3:مجموعه سوالات ارشد دانشگاه سراسري

کنکور

مدیریت گرایش مالی جلد3:مجموعه سوالات ارشد دانشگاه سراسری 71-1400


1,700,000 ریال

برنامه ريزي بنگاه:استفاده از اصول شي گرا و نگاهي به داده هاي بزرگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بنگاه:استفاده از اصول شی گرا و نگاهی به داده های بزرگ


300,000 ریال

اقتصاد خرد/ قاسمي

کنکور

اقتصاد خرد/ قاسمی شرح کامل درس، نکات کاربردی و سوالات چهارگزینه ای


650,000 ریال

روش تحقيق (روش شناسي کمي و کيفي با رويکرد پايان نامه و مقاله نويسي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش تحقیق


2,350,000 ریال

آمار و احتمالات(ويژه رشته مديريت اقتصاد حسابداري-کارشناسي ارشد-دکتري

کنکور

آمار و احتمالات


4,650,000 ریال

آموزش پيشرفته برنامه ريزي و کنترل پروژه با Primavera P6 V.7(باسي دي)

مهندسی

آموزش پیشرفته برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera P6 V.7


2,000,000 ریال

ارزيابي عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها


250,000 ریال

مديريت مالي- تهراني

کنکور

مدیریت مالی- تهرانی شرح درس، مثال های آموزشی، آزمون های کارشناسی ارشد


3,000,000 ریال

رياضيات عمومي :کارشناسي ارشد و دکتري رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري

کنکور

ریاضیات عمومی :کارشناسی ارشد و دکتری رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری


2,900,000 ریال

تئوري هاي مديريت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تئوری های مدیریت:


4,800,000 ریال

قواعد مبدا در موافقت نامه تجارت آزاد بين ايران و شوراي همکاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قواعد مبدا در موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس


35,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت2:مسائل حل شده و سوالات چهارگزينه اي کد78

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2:مسائل حل شده و سوالات چهارگزینه ای کد78 0


100,000 ریال

کتاب پي تک:مرجع سرمايه گذاران کارآفرينان و روياپردازان در زمينه صنعت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب پی تک:مرجع سرمایه گذاران کارآفرینان و رویاپردازان در زمینه صنعت پرداخت


1,170,000 ریال

راهنماي تحليل داده ها و کنترل کيفيت با استفاده از روش هاي تجمعي BSI

علوم پایه

راهنمای تحلیل داده ها و کنترل کیفیت با استفاده از روش های تجمعی BSI جلد1 کد763


270,000 ریال

رياضي و آمار:کارشناسي ارشد و دکتري مديريت، حسابداري، اقتصاد،جغرافيا

کنکور

ریاضی و آمار:کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، حسابداری، اقتصاد،جغرافیا وقت اضافه)


280,000 ریال

روش هاي تحقيق کمي و کيفي مديريت دولتي و سازمان هاي غيرانتفاعي جلد2:

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی جلد2: روش های کیفی


140,000 ریال

راهنماي حل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت کد676

علوم پایه

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت کد676 ویژه رشته های مدیریت و حسابداری


1,100,000 ریال

کاربرد تئوري فضاي محصول و پيچيدگي اقتصادي در متنوع سازي صادرات

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع سازی صادرات :مطالعه موردی صنایع پایین دست پتروشیمی


710,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی


فاقد موجودی

آمار مديريت

علوم پایه

آمار مدیریت


فاقد موجودی

اقتصاد کلان

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد کلان


فاقد موجودی

فوتبال سنجي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فوتبال سنجی


فاقد موجودی

مديريت ريسک

مهندسی

مدیریت ریسک


فاقد موجودی

مزيت رقابتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مزیت رقابتی


فاقد موجودی

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


فاقد موجودی

فرهنگ مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ مدیریت


فاقد موجودی

مدرسه هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدرسه هوشمند


فاقد موجودی

آمار استنباطي

علوم پایه

آمار استنباطی


فاقد موجودی

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


فاقد موجودی

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


فاقد موجودی

اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت


فاقد موجودی

انرژي و عدالت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انرژی و عدالت


فاقد موجودی

روش هاي آماري

علوم پایه

روش های آماری


فاقد موجودی

رهبري دليرانه

روانشناسی عمومی

رهبری دلیرانه


فاقد موجودی

قوانين روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین روزانه


فاقد موجودی

کودک و مطالعه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کودک و مطالعه


فاقد موجودی

نظريه بازي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی ها


فاقد موجودی

کتابچه تشريفات

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابچه تشریفات


فاقد موجودی

روش شناسي تاريخ

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش شناسی تاریخ


فاقد موجودی

ISI به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ISI به زبان ساده


فاقد موجودی

آمار در بازرگاني

علوم پایه

آمار در بازرگانی


فاقد موجودی

هنـــــــــر رزم

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنـــــــــر رزم


فاقد موجودی

اخلاق در محيط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق در محیط کار


فاقد موجودی

از پژوهش تا تصميم

مدیریت اقتصاد حسابداری

از پژوهش تا تصمیم


فاقد موجودی

بهره وري در اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهره وری در اسلام


فاقد موجودی

فرهنگ جامع مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ جامع مدیریت


فاقد موجودی

قيمت گذاري در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری در عمل


فاقد موجودی

ماکياولي و مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماکیاولی و مدیریت


فاقد موجودی

اصول و فنون مذاکره

روانشناسی عمومی

اصول و فنون مذاکره


فاقد موجودی

بازار پول و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار پول و سرمایه


فاقد موجودی

رياضيات عمومي جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی جلد1


فاقد موجودی

قيمت گذاري منصفانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری منصفانه


فاقد موجودی

مديريت نوآوري جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد1


فاقد موجودی

مديريت نوآوري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد2


فاقد موجودی

اسلام و سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسلام و سرمایه داری


فاقد موجودی

اصول و روش هاي آمار

علوم پایه

اصول و روش های آمار


فاقد موجودی

تضامن در اسناد تجاري

حقوق معارف الهیات

تضامن در اسناد تجاری


فاقد موجودی

رياضيات پيش دانشگاهي

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی


فاقد موجودی

زبان تخصصي کارآفريني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کارآفرینی


فاقد موجودی

سواد مالي شخصي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی شخصی: جلد1


فاقد موجودی

مديريت دارايي فيزيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دارایی فیزیکی


فاقد موجودی

13 اشتباه مهلک مديران

مدیریت اقتصاد حسابداری

13 اشتباه مهلک مدیران


فاقد موجودی

اقتصاد مديريت پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت پیشرفته


فاقد موجودی

درآمدي بر اطلاع شناسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر اطلاع شناسی


فاقد موجودی

راهنماي جامع Amos 6.0

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع Amos 6.0


فاقد موجودی

مباني نشر کتاب: کد203

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی نشر کتاب: کد203


فاقد موجودی

تحليل آماري چند متغيره

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره


فاقد موجودی

تحليل بازار مسکن ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بازار مسکن ایران


فاقد موجودی

راهنماي عملي روش تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی روش تحقیق


فاقد موجودی

سياست رهاي پولي و مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست رهای پولی و مالی


فاقد موجودی

کتابخانه و کتابداري479

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه و کتابداری479


فاقد موجودی

اجرا و نگارش پژوهش کيفي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اجرا و نگارش پژوهش کیفی


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت صنعتي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی


فاقد موجودی

مستندسازي(علمي کاربردي)

مهندسی

مستندسازی


فاقد موجودی

آموزش فهرست نويسي توصيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش فهرست نویسی توصیفی


فاقد موجودی

اصول و فنون اجراي مصاحبه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون اجرای مصاحبه


فاقد موجودی

خدمت عالي به مشتري کد944

مدیریت اقتصاد حسابداری

خدمت عالی به مشتری کد944


فاقد موجودی

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL

مهندسی

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL


فاقد موجودی

مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

مقدمه ای بر ریاضیات مالی


فاقد موجودی

اصطلاحات بين المللي گمرکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصطلاحات بین المللی گمرکی


فاقد موجودی

اصول مقاله نويسي تحقيقاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مقاله نویسی تحقیقاتی


فاقد موجودی

کنترل کيفيت آماري پيشرفته

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری پیشرفته


فاقد موجودی

آمار تحليلي و استنتاجي1373

علوم پایه

آمار تحلیلی و استنتاجی1373


فاقد موجودی

از چيزهاي ارزان بيزار بودن

مدیریت اقتصاد حسابداری

از چیزهای ارزان بیزار بودن


فاقد موجودی

اصول علم اقتصاد-اقتصاد خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول علم اقتصاد-اقتصاد خرد


فاقد موجودی

برنامه ريزي بهداشت و درمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بهداشت و درمان


فاقد موجودی

خودآموز اصول و فنون سخنوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز اصول و فنون سخنوری


فاقد موجودی

رياضيات پيش‌ دانشگاهي جلد2

علوم پایه

ریاضیات پیش‌ دانشگاهی جلد2


فاقد موجودی

مجموعه مقالات حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی


فاقد موجودی

مديريت بازاريابي:کتاب ارشد

کنکور

مدیریت بازاریابی:کتاب ارشد


فاقد موجودی

مديريت توليد:کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت تولید:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

مواجهه با نظام سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواجهه با نظام سرمایه داری


فاقد موجودی

1000پرسش 10 آزمون کارآفريني

کنکور

1000پرسش 10 آزمون کارآفرینی


فاقد موجودی

آينده پژوهي و هنر آينده گرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده پژوهی و هنر آینده گرا


فاقد موجودی

اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق

مهندسی

اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق


فاقد موجودی

تئوري و مسائل اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت


فاقد موجودی

چهره هاي فين تک ايران: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهره های فین تک ایران: جلد1


فاقد موجودی

راهنماي تحليل آماري پيشرفته

کنکور

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته


فاقد موجودی

راهنماي عملي اينکوترمز 2020

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی اینکوترمز 2020


فاقد موجودی

عملگرايي، آري اما به شرط...

مدیریت اقتصاد حسابداری

عملگرایی، آری اما به شرط...


فاقد موجودی

آمار و کاربرد آن در مديريت 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


فاقد موجودی

روان شناسي کار(علمي کاربردي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی کار


فاقد موجودی

تئوري هاي مديريت:ارشد و دکترا

کنکور

تئوری های مدیریت:ارشد و دکترا


فاقد موجودی

فصلي در پژوهش هاي علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

فصلی در پژوهش های علوم انسانی


فاقد موجودی

مرجع شناسي عمومي لاتين کد1145

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع شناسی عمومی لاتین کد1145


فاقد موجودی

آيين نگارش مقاله علمي - پژوهشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

آیین نگارش مقاله علمی - پژوهشی


فاقد موجودی

تقلب و فساد مالي:پيشگيري و کشف

مدیریت اقتصاد حسابداری

تقلب و فساد مالی:پیشگیری و کشف


فاقد موجودی

تقويت هشياري عاطفي در محيط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تقویت هشیاری عاطفی در محیط کار


فاقد موجودی

روش تحقيق در مديريت و حسابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت و حسابداری


فاقد موجودی

روش تحقيق معاصر در علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی


فاقد موجودی

کاربرد آمار استنباطي در مديريت

علوم پایه

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت


فاقد موجودی

آمار و کاربرد آن در مديريت جلد2

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2


فاقد موجودی

به سوي جوامع دانايي محور کد1289

مدیریت اقتصاد حسابداری

به سوی جوامع دانایی محور کد1289


فاقد موجودی

حکمراني و ماليه شرکت هاي تعاوني

مدیریت اقتصاد حسابداری

حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی


فاقد موجودی

دايره المعارف مدل هاي مالي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف مدل های مالی جلد1


فاقد موجودی

مديريت دولتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت دولتی:کنکور دکتری سراسری


فاقد موجودی

مديريت صنعتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت صنعتی:کنکور دکتری سراسری


فاقد موجودی

منطق فازي و کاربرد آن در مديريت

علوم پایه

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت


فاقد موجودی

آموزش سرمايه گذاري به شيوه شزوما

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش سرمایه گذاری به شیوه شزوما


فاقد موجودی

آموزش هاي کاربردي مسئول رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش های کاربردی مسئول رسانه ای


فاقد موجودی

از صفر تا صد اتوماسيون هاي اداري

مهندسی

از صفر تا صد اتوماسیون های اداری


فاقد موجودی

تحقيق عملي:راهنماي مربيان آموزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق عملی:راهنمای مربیان آموزشی


فاقد موجودی

طراحي نوين در مهندسي (Ecodesign)

مهندسی

طراحی نوین در مهندسی


فاقد موجودی

آشنايي با بانک هاي اطلاعاتي کد404

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بانک های اطلاعاتی کد404


فاقد موجودی

آموزش منشي و مسئول دفتر مدير عامل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش منشی و مسئول دفتر مدیر عامل


فاقد موجودی

پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی


فاقد موجودی

چگونه خدماتي با کيفيت ارائه کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه خدماتی با کیفیت ارائه کنیم؟


فاقد موجودی

find your whyچراي تان را پيدا کنيد

زبان انگلیسی

find your whyچرای تان را پیدا کنید


فاقد موجودی

چرا اين ها را در مدرسه يادم ندادند

مدیریت اقتصاد حسابداری

چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند


فاقد موجودی

رانتيريسم:رستنگاه ناکارآمدي و فساد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رانتیریسم:رستنگاه ناکارآمدی و فساد


فاقد موجودی

روش شناسي تحقيق و نگارش پايان نامه

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش شناسی تحقیق و نگارش پایان نامه


فاقد موجودی

مديريت دولتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت دولتی


فاقد موجودی

مديريت منابع انساني در کتابخانه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها


فاقد موجودی

مديريت واردات اعتبار اسنادي -براتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت واردات اعتبار اسنادی -براتی


فاقد موجودی

آمار (1) کاربرد آمار در مديريت جلد1

علوم پایه

آمار


فاقد موجودی

پذيرايي و تشريفات در ضيافت هاي رسمي

سبک زندگی

پذیرایی و تشریفات در ضیافت های رسمی


فاقد موجودی

چگونه در بازارهاي مالي موفق بمانيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟


فاقد موجودی

گنجينه کامل نگارش هاي علمي دانشجويي

مدیریت اقتصاد حسابداری