مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر مدیریت اقتصاد حسابداری

دسته بندی ها

(69)
(14)
(278)
(6)
(94)

موضوع های اصلی

(7)
(4)
(14)
(11)
(2)
(67)
(4)
(3)
(69)
(253)
(27)

موضوع های فرعی

(2)
(2)
(18)
(3)
(1)
(22)
(1)
(7)
(3)
(67)
(1)
(11)
(1)
(196)
(14)
(2)
(2)
(1)
(69)
(7)
(9)
(2)
(2)
(10)
(5)
(1)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(6)
(5)
(2)
(1)
(2)
(27)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(2)
(2)
(4)
(3)
(12)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(5)
(4)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(16)
(1)
(3)
(5)
(26)
(1)
(1)
(14)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
461 محصول
مرگ تخصص

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرگ تخصص


880,000 ریال

بهاي زندگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهای زندگی


2,300,000 ریال

فوتبال سنجي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فوتبال سنجی


1,750,000 ریال

کليات پژوهش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات پژوهش


170,000 ریال

مزيت رقابتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مزیت رقابتی


350,000 ریال

مسئول دفتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئول دفتری


220,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


120,000 ریال

مدرسه هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدرسه هوشمند


35,000 ریال

مديريت عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت عمومی


1,900,000 ریال

آمار استنباطي

علوم پایه

آمار استنباطی


1,300,000 ریال

اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت


860,000 ریال

اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت


125,000 ریال

انرژي و عدالت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انرژی و عدالت


180,000 ریال

پژوهش عملياتي

کنکور

پژوهش عملیاتی


2,000,000 ریال

راه استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه استارتاپی


780,000 ریال

رهبري دليرانه

روانشناسی عمومی

رهبری دلیرانه


550,000 ریال

قوانين روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین روزانه


2,199,000 ریال

کودک و مطالعه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کودک و مطالعه


60,000 ریال

نظريه بازي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی ها


1,500,000 ریال

سفر قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر قیمت گذاری


500,000 ریال

کتابچه تشريفات

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابچه تشریفات


225,000 ریال

دولت صنفي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دولت صنفی: جلد2


340,000 ریال

روش شناسي تاريخ

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش شناسی تاریخ


950,000 ریال

سود، فراي اهداف

مهندسی

سود، فرای اهداف


540,000 ریال

مديريت تکنولوژي

مهندسی

مدیریت تکنولوژی


2,700,000 ریال

آمار for dummies

علوم پایه

آمار for dummies


1,300,000 ریال

کليات علم اقتصاد

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلیات علم اقتصاد


5,000,000 ریال

محاسبات کمي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبات کمی مالی


3,000,000 ریال

آمار کاربردي جلد2

علوم پایه

آمار کاربردی جلد2


145,000 ریال

بهره وري در اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهره وری در اسلام


420,000 ریال

قيمت گذاري در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری در عمل


400,000 ریال

ماکياولي و مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماکیاولی و مدیریت


400,000 ریال

استنباط آماري جلد1

علوم پایه

استنباط آماری جلد1


1,000,000 ریال

اشتراک جهاني منابع

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشتراک جهانی منابع


90,000 ریال

اصول و فنون مذاکره

روانشناسی عمومی

اصول و فنون مذاکره


700,000 ریال

راه و رسم گوش دادن

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه و رسم گوش دادن


1,480,000 ریال

سلسله درس هاي تفکر

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلسله درس های تفکر


800,000 ریال

قيمت گذاري منصفانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری منصفانه


330,000 ریال

مديريت نوآوري جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد1


650,000 ریال

نوابغ بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوابغ بازار سرمایه


700,000 ریال

استراتژي قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی قیمت گذاری


1,300,000 ریال

اسلام و سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسلام و سرمایه داری


820,000 ریال

روش تحقيق در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت


2,000,000 ریال

عقد و اوراق استصناع

مدیریت اقتصاد حسابداری

عقد و اوراق استصناع


90,000 ریال

اداره کتابخانه کد232

مدیریت اقتصاد حسابداری

اداره کتابخانه کد232


39,000 ریال

بازاريابي خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات مالی


900,000 ریال

بهره وري for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهره وری for dummies


2,250,000 ریال

زبان تخصصي کارآفريني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کارآفرینی


250,000 ریال

سواد مالي شخصي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی شخصی: جلد2


900,000 ریال

مديريت دارايي فيزيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دارایی فیزیکی


1,500,000 ریال

همين حالا استخدام شو

مدیریت اقتصاد حسابداری

همین حالا استخدام شو


1,600,000 ریال

PUBLIC ADMINISTRATION

مدیریت اقتصاد حسابداری

PUBLIC ADMINISTRATION


70,000 ریال

آمار براي مديريت جلد1

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد1


500,000 ریال

آمار براي مديريت جلد2

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد2


600,000 ریال

آموزش سرپرست دبيرخانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش سرپرست دبیرخانه


270,000 ریال

اقتصاد مديريت پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مدیریت پیشرفته


250,000 ریال

مدل سازي مالي با اکسل

مهندسی

مدل سازی مالی با اکسل


2,400,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


2,480,000 ریال

نگاهي به حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به حاکمیت شرکتی


420,000 ریال

تحليل آماري چند متغيره

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره


600,000 ریال

تحليل شناسي پيش بينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل شناسی پیش بینانه


820,000 ریال

راهنماي عملي روش تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی روش تحقیق


66,000 ریال

روان شناسي مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی مالی رفتاری


1,200,000 ریال

سياست رهاي پولي و مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست رهای پولی و مالی


400,000 ریال

کتابخانه و کتابداري479

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه و کتابداری479


640,000 ریال

مديريت مالي(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت مالی


1,540,000 ریال

ارتباط شناسي و کتابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباط شناسی و کتابداری


150,000 ریال

اطلس چوب هاي تجاري جهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

اطلس چوب های تجاری جهان


1,900,000 ریال

روش تحقيق در علوم تجربي

مهندسی

روش تحقیق در علوم تجربی


85,000 ریال

فرهنگ ثروت آفرين(8جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ ثروت آفرین


3,600,000 ریال

مستندسازي(علمي کاربردي)

مهندسی

مستندسازی


350,000 ریال

آموزش فهرست نويسي توصيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش فهرست نویسی توصیفی


35,000 ریال

اصول و انديشه هاي تعاوني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و اندیشه های تعاونی


720,000 ریال

اصول و فنون اجراي مصاحبه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون اجرای مصاحبه


850,000 ریال

خدمت عالي به مشتري کد944

مدیریت اقتصاد حسابداری

خدمت عالی به مشتری کد944


45,000 ریال

سازمان ها و مراکز فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان ها و مراکز فرهنگی


450,000 ریال

مديريت استراتژيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک پیشرفته


485,000 ریال

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL

مهندسی

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL


2,500,000 ریال

مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,500,000 ریال

آنچه يک دانشجو بايد بداند

مدیریت اقتصاد حسابداری

آنچه یک دانشجو باید بداند


100,000 ریال

اصطلاحات بين المللي گمرکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصطلاحات بین المللی گمرکی


550,000 ریال

ماليه عمومي و اقتصاد دولت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالیه عمومی و اقتصاد دولت


650,000 ریال

مديريت مجموعه سازي کد2277

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مجموعه سازی کد2277


200,000 ریال

از چيزهاي ارزان بيزار بودن

مدیریت اقتصاد حسابداری

از چیزهای ارزان بیزار بودن


170,000 ریال

ترسيم نقشه هاي علمي کد2130

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترسیم نقشه های علمی کد2130


140,000 ریال

تفکر و يادگيري با فاوا ICT

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر و یادگیری با فاوا ICT


60,000 ریال

خودآموز اصول و فنون سخنوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز اصول و فنون سخنوری


470,000 ریال

طراحي پژوهش در علوم رفتاري

روانشناسی مددکاری مشاوره

طراحی پژوهش در علوم رفتاری


140,000 ریال

مديريت بازاريابي:کتاب ارشد

کنکور

مدیریت بازاریابی:کتاب ارشد


140,000 ریال

مديريت مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت مالی: کارشناسی ارشد


2,600,000 ریال

مواجهه با نظام سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواجهه با نظام سرمایه داری


180,000 ریال

ارزيابي علم فناوري و نوآوري

روانشناسی مددکاری مشاوره

ارزیابی علم فناوری و نوآوری


480,000 ریال

بانک تست کارشناسي ارشد GMAT

کنکور

بانک تست کارشناسی ارشد GMAT


3,850,000 ریال

تئوري و مسائل اقتصاد مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت


180,000 ریال

چهره هاي فين تک ايران: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهره های فین تک ایران: جلد1


320,000 ریال

حقوق قراردادها(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق قراردادها


2,700,000 ریال

راهنماي تحليل آماري پيشرفته

کنکور

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته


600,000 ریال

سيستم اطلاعاتي استراتژيکSIS

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم اطلاعاتی استراتژیکSIS


270,000 ریال

عملگرايي، آري اما به شرط...

مدیریت اقتصاد حسابداری

عملگرایی، آری اما به شرط...


1,850,000 ریال

فلسفه علم و روش شناسي تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق


1,600,000 ریال

کتاب شناسي توصيفي روش پژوهش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب شناسی توصیفی روش پژوهش


15,000 ریال

مطالعات توسعه و مولفه منابع

مدیریت اقتصاد حسابداری

مطالعات توسعه و مولفه منابع


210,000 ریال

نامه نگاري بازرگاني آکسفورد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نامه نگاری بازرگانی آکسفورد


3,000,000 ریال

هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مصنوعی در بازارهای مالی


1,500,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی: جلد1


750,000 ریال

برنامه ريزي درسي(دکتري آزاد)

کنکور

برنامه ریزی درسی


200,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق در علوم انسانی


980,000 ریال

مديريت کارخانه:تحت عدم قطعيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کارخانه:تحت عدم قطعیت


400,000 ریال

مديريت و پردازش کلان داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و پردازش کلان داده ها


2,000,000 ریال

تجارتي موفق از نگاه وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت


825,000 ریال

مرجع شناسي عمومي لاتين کد1145

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع شناسی عمومی لاتین کد1145


16,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1


1,900,000 ریال

افکار عمومي و معيارهاي سنجش آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن


200,000 ریال

تحليل داده هاي آماري با SPSS24

مهندسی

تحلیل داده های آماری با SPSS24


1,350,000 ریال

تقلب و فساد مالي:پيشگيري و کشف

مدیریت اقتصاد حسابداری

تقلب و فساد مالی:پیشگیری و کشف


120,000 ریال

روش تحقيق پيمايشي:راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق پیمایشی:راهنمای عملی


380,000 ریال

روش تحقيق در مديريت و حسابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق در مدیریت و حسابداری


260,000 ریال

روش تحقيق معاصر در علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی


1,250,000 ریال

روش هاي تحقيق براي علوم رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق برای علوم رفتاری


1,400,000 ریال

طراحي کتابخانه ديجيتالي کد2241

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی کتابخانه دیجیتالی کد2241


170,000 ریال

مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


280,000 ریال

تعالي سازماني:مطالعه موردي گمرک

حقوق معارف الهیات

تعالی سازمانی:مطالعه موردی گمرک


220,000 ریال

زبان تخصصي مديريت تبليغات تجاري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری


95,000 ریال

مديريت صنعتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت صنعتی:کنکور دکتری سراسری


350,000 ریال

اخلاق حرفه اي در مهندسي و مديريت

مهندسی

اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت


1,690,000 ریال

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازرگانی بین المللی


2,400,000 ریال

تحقيق عملي:راهنماي مربيان آموزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق عملی:راهنمای مربیان آموزشی


63,000 ریال

تفويض امور(کارسپاري):مشاور همراه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفویض امور


150,000 ریال

دگرسنجي براي متخصصان علم اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات


200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 3و4(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 3و4


90,000 ریال

سازماندهي رايانه اي منابع کد2443

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازماندهی رایانه ای منابع کد2443


550,000 ریال

طراحي نوين در مهندسي (Ecodesign)

مهندسی

طراحی نوین در مهندسی


38,000 ریال

آشنايي با بانک هاي اطلاعاتي کد404

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بانک های اطلاعاتی کد404


290,000 ریال

پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی


940,000 ریال

مديريت آموزشي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی:


2,250,000 ریال

مهارت هاي مساله يابي و تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری


250,000 ریال

نمايه هاي تخصصي الکترونيکي کد1843

مدیریت اقتصاد حسابداری

نمایه های تخصصی الکترونیکی کد1843


1,100,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1 کد135

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کد135


1,650,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 2 کد112

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کد112


1,100,000 ریال

اخلاق اطلاعات مبادي و مسائل کد2448

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق اطلاعات مبادی و مسائل کد2448


900,000 ریال

رانتيريسم:رستنگاه ناکارآمدي و فساد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رانتیریسم:رستنگاه ناکارآمدی و فساد


220,000 ریال

روش شناسي تحقيق و نگارش پايان نامه

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش شناسی تحقیق و نگارش پایان نامه


1,300,000 ریال

زنجيره بلوکي (بلاکچين) for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره بلوکی


950,000 ریال

ماخذشناسي تحليلي کتب مديريت اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی


150,000 ریال

مديريت دولتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت دولتی


300,000 ریال

مديريت صنعتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت صنعتی


300,000 ریال

مديريت واردات اعتبار اسنادي -براتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت واردات اعتبار اسنادی -براتی


590,000 ریال

آشنايي با اطلاعات و ارتباطات کد1746

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات کد1746


700,000 ریال

آشنايي با مقررات گمرکي و ترخيص کالا

حقوق معارف الهیات

آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا


2,150,000 ریال

آمار (1) کاربرد آمار در مديريت جلد1

علوم پایه

آمار


57,000 ریال

آمار جلد1:مفاهيم ،روش ها و کاربردها

علوم پایه

آمار جلد1:مفاهیم ،روش ها و کاربردها


750,000 ریال

تاريخ صنعت گاز مايع در جهان و ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاریخ صنعت گاز مایع در جهان و ایران


390,000 ریال

چگونه در بازارهاي مالي موفق بمانيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟


80,000 ریال

ماليه عمومي و بودجه:(کارشناسي ارشد)

کنکور

مالیه عمومی و بودجه:


2,600,000 ریال

مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه های راف و مجموعه های خاکستری


170,000 ریال

Commercial Correspondence & Workbook

فرهنگ لغت

Commercial Correspondence & Workbook


3,000,000 ریال

درس هاي زندگي و مديريت در سرخ و سپيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

درس های زندگی و مدیریت در سرخ و سپید


500,000 ریال

رفتار مصرف کننده بين المللي در قرن21

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن21


135,000 ریال

روش تحقيق و راهنماي پايان نامه نويسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی


250,000 ریال

مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي کد267

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی کد267


180,000 ریال

روش تحقيق جلد1:اصول و مباني روش تحقيق

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق جلد1:اصول و مبانی روش تحقیق


200,000 ریال

قوانين و مقررات برگزاري مناقصات دولتي

حقوق معارف الهیات

قوانین و مقررات برگزاری مناقصات دولتی


40,000 ریال

مجموعه مديريت اجرايي(کنکور ارشد)80/94

کنکور

مجموعه مدیریت اجرایی


750,000 ریال

مديريت بازرگاني-بازاريابي(دکتري آزاد)

کنکور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی


400,000 ریال

تحليلي بر توليد و تجارت پوشاک در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیلی بر تولید و تجارت پوشاک در ایران


35,000 ریال

چگونه تحقيق علمي انجام دهيم(روش تحقيق)

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه تحقیق علمی انجام دهیم


300,000 ریال

روز خود را سازماندهي کنيد(مديريت زمان)

مدیریت اقتصاد حسابداری

روز خود را سازماندهی کنید


110,000 ریال

روش شناسي کاربردي تحقيق در علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی


1,000,000 ریال

روش هاي تحقيق ترکيبي :تلفيق نظريه وعمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق ترکیبی :تلفیق نظریه وعمل


1,250,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد(1و2)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد


2,000,000 ریال

زبان تخصصي مديريت صنعتي و مهندسي صنايع

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع


50,000 ریال

طراحي و پياده سازي کتابخانه الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی


60,000 ریال

فرهنگ تشريحي مديريت و بازرگاني آکسفورد

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد


1,000,000 ریال

نظريه توسعه نيافتگي تعاوني ها در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران


250,000 ریال

نقش و جايگاه واحدهاي صنفي کوچک و متوسط

مدیریت اقتصاد حسابداری

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط


520,000 ریال

پذيرايي و تشريفات در سازمان ها و ادارات

سبک زندگی

پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات


1,350,000 ریال

تغيير:رخدادهاي بزرگ چگونه فراگير ميشود؟

روانشناسی عمومی

تغییر:رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر میشود؟


1,840,000 ریال

روش تحقيق در مديريت:کنکور کارشناسي ارشد

کنکور

روش تحقیق در مدیریت:کنکور کارشناسی ارشد


70,000 ریال

طراحي و کنترل زنجيره تامين :رويکردي کمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و کنترل زنجیره تامین :رویکردی کمی


2,800,000 ریال

کاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت

علوم پایه

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت


700,000 ریال

کتاب سوال:چه چيز باعث ميشود پاسخ بدهيد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب سوال:چه چیز باعث میشود پاسخ بدهید؟


650,000 ریال

درآمدي بر کاربرد آمار در تحقيقات اجتماعي

علوم پایه

درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی


650,000 ریال

راهنماي استفاده از رده بندي کنگره کد2048

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره کد2048


170,000 ریال

روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی


2,000,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد142

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد142


1,600,000 ریال

حقوق بازرگاني بين المللي:حوزه هاي کاربردي

حقوق معارف الهیات

حقوق بازرگانی بین المللی:حوزه های کاربردی


1,100,000 ریال

خلاصه و حل مسائل مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,450,000 ریال

دايره المعارف مالي کمي و مديريت ريسک جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف مالی کمی و مدیریت ریسک جلد1


1,350,000 ریال

راهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش7)

مهندسی

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه


1,900,000 ریال

ناگفته هاي شرکت سازي و شرکت داري در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران


200,000 ریال

هوش مالي براي درک معني ومقدار واقعي اعداد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی برای درک معنی ومقدار واقعی اعداد


1,500,000 ریال

آمار احتمال و استنتاج آماري در اقتصاد جلد1

علوم پایه

آمار احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد1


1,700,000 ریال

آينده ممکن: مانيفستي براي جهاني سخاوتمندتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده ممکن: مانیفستی برای جهانی سخاوتمندتر


540,000 ریال

تجارت الکترونيک و برنامه ريزي منابع سازمان

مهندسی

تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان


750,000 ریال

تغيير آفرين:چگونه نظر ديگران را تغيير دهيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

تغییر آفرین:چگونه نظر دیگران را تغییر دهیم


950,000 ریال

چهار هزار هفته:مديريت زمان براي انسان فاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهار هزار هفته:مدیریت زمان برای انسان فانی


950,000 ریال

کتابخانه هاي ديجيتال:مبادله اطلاعات کد1506

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه های دیجیتال:مبادله اطلاعات کد1506


46,000 ریال

مديريت استراتژيک سازمان هاي بهداشت و درمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک سازمان های بهداشت و درمان


550,000 ریال

آمار و احتمال براي رشته هاي اقتصاد و مديريت

علوم پایه

آمار و احتمال برای رشته های اقتصاد و مدیریت


1,600,000 ریال

آمار، احتمال و استنتاج آماري در اقتصاد جلد2

علوم پایه

آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد2


500,000 ریال

رياضيات پايه:رياضيات و کاربرد آن در مديريت1

علوم پایه

ریاضیات پایه:ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1


1,500,000 ریال

زبان تخصصي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


170,000 ریال

شيوه تهيه پژوهش نامه(براي تدوين پايان نامه)

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه تهیه پژوهش نامه


130,000 ریال

301 را براي داشتن يک محيط کاري شاد و با نشاط

مدیریت اقتصاد حسابداری

301 را برای داشتن یک محیط کاری شاد و با نشاط


38,000 ریال

مديريت-جلد2(مجموعه آزمون ارشد کليه گرايش ها)

کنکور

مدیریت-جلد2


200,000 ریال

مروري جامع بر پژوهش عملياتي (کارشناسي ارشد )

کنکور

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی


140,000 ریال

اخلاق حرفه اي در کتابداري و اطلاع رساني کد1546

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی کد1546


850,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت و حسابداري(ارشد)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری


1,850,000 ریال

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي کار

حقوق معارف الهیات

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار


500,000 ریال

آيا اصول اخلاقي در دنياي مصرف کننده شانسي دارد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیا اصول اخلاقی در دنیای مصرف کننده شانسی دارد؟


1,800,000 ریال

خودم و مسائل مهم تر:تاملاتي بر زندگي چارلز هندي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودم و مسائل مهم تر:تاملاتی بر زندگی چارلز هندی


700,000 ریال

راهنماي نگارش نامه هاي بازرگاني به زبان انگليسي

زبان انگلیسی

راهنمای نگارش نامه های بازرگانی به زبان انگلیسی


1,250,000 ریال

زبان تخصصي مديريت با تاکيد بر سازمان هاي دريايي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر سازمان های دریایی


120,000 ریال

مديريت تکنولوژي :رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تکنولوژی :رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت


2,200,000 ریال

اقتصاد خرد و کلان ويژه رشته مديريت:کارشناسي ارشد

کنکور

اقتصاد خرد و کلان ویژه رشته مدیریت:کارشناسی ارشد


3,650,000 ریال

راهنماي حل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد184

علوم پایه

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد184


650,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي و مقدمات آمار کد619

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی و مقدمات آمار کد619


60,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات فناوري هاي مالي فين تک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه قوانین و مقررات فناوری های مالی فین تک ها


1,600,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري و ريسک:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:کارشناسی ارشد و دکتری


2,650,000 ریال

آشنايي با مباني و اصول الگوها و استانداردهاي مصرف

مهندسی

آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف


350,000 ریال

اصول و روش هاي تجزيه و تحليل هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

اصول و روش های تجزیه و تحلیل های آماری چند متغیره


60,000 ریال

تلنگر، تلنگر، تفکر، تفکر:روش هاي تغيير رفتار مدني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تلنگر، تلنگر، تفکر، تفکر:روش های تغییر رفتار مدنی


300,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي مديريت حسابداري اقتصاد کد107

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی مدیریت حسابداری اقتصاد کد107


1,400,000 ریال

مشکلات تهيه و توزيع کاغذ و چگونگي اصلاح يارانه آن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشکلات تهیه و توزیع کاغذ و چگونگی اصلاح یارانه آن


58,000 ریال

منابع اطلاعاتي در حوزه هاي مديريت، اقتصاد و بودجه

مدیریت اقتصاد حسابداری

منابع اطلاعاتی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و بودجه


190,000 ریال

مروري جامع بر زبان تخصصي مديريت ويژه کارشناسي ارشد

کنکور

مروری جامع بر زبان تخصصی مدیریت ویژه کارشناسی ارشد


390,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی برای رشته های اقتصاد، مدیریت ، حسابداری


400,000 ریال

تحليل داده هاي کيفي بااستفاده از نرم افزار Atlas.ti

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل داده های کیفی بااستفاده از نرم افزار Atlas.ti


340,000 ریال

راهنماي عملي ويرايش 22 رده بندي دهدهي ديويي: کد1223

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی ویرایش 22 رده بندی دهدهی دیویی: کد1223


35,000 ریال

کاربرد مواد و تجهيزات ديداري شنيداري در کتابخانه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد مواد و تجهیزات دیداری شنیداری در کتابخانه ها


55,000 ریال

کاربردهاي آمار با نرم افزارهاي SPSS,LISREL,SMARTPLS

مهندسی

کاربردهای آمار با نرم افزارهای SPSS,LISREL,SMARTPLS


1,300,000 ریال

کتابخانه هاي ديجيتالي در عصر اطلاع رساني الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی


20,000 ریال

کيفي پژوهي:پژوهش پژوهشگري و پژوهش نامه نويسي(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

کیفی پژوهی:پژوهش پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی


5,000,000 ریال

مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد کد789

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد کد789


90,000 ریال

نظريه هاي مالي پيشرفته جلد1:بنيان هاي نظريه هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه های مالی پیشرفته جلد1:بنیان های نظریه های مالی


480,000 ریال

وام دهي شخص به شخص:بستري براي تامين مالي کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

وام دهی شخص به شخص:بستری برای تامین مالی کسب و کارها


500,000 ریال

8مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي:جلد1

کنکور

8مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی:جلد1


150,000 ریال

مباحث ويژه روابط کار و صنعت(با مقدمه اي بر کارآفريني)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث ویژه روابط کار و صنعت


150,000 ریال

مديريت استراتژيک در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


1,100,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري و ريسک:مجموعه سوالات چهارگزينه اي

کنکور

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:مجموعه سوالات چهارگزینه ای


60,000 ریال

راهنماي حل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد117

علوم پایه

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد117


550,000 ریال

رقص همپاي شريک(6 گام بسوي مشارکتي بزرگ در کار و زندگي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

رقص همپای شریک


39,000 ریال

رياضيات عمومي :دکترا و ارشد( مديريت، اقتصاد، حسابداري)

کنکور

ریاضیات عمومی :دکترا و ارشد


2,850,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد2(ويرايش 14)

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد2


1,850,000 ریال

روش هاي آماري براي دانشجويان رشته هاي حسابداري و مديريت

علوم پایه

روش های آماری برای دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت


120,000 ریال

همه چيز بودن:راهنماي آنان که هنوز نميدانند چه کاره شوند

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز بودن:راهنمای آنان که هنوز نمیدانند چه کاره شوند


590,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1و2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1و2


800,000 ریال

روش هاي تحقيق در علوم انساني با نگرشي بر پايان نامه نويسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روش های تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان نامه نویسی


1,500,000 ریال

زبان تخصصي مديريت امور فرهنگي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت امور فرهنگی cultural affairs management


500,000 ریال

طراحي و مديريت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني  کد1787

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کد1787


180,000 ریال

نظام هاي همکاري در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني کد2116

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کد2116


130,000 ریال

راهنما و حل تمرين رياضيات عمومي (اقتصا،د مديريت، حسابداري)

علوم پایه

راهنما و حل تمرین ریاضیات عمومی


125,000 ریال

گفتارهايي در مديريت رفتار سازماني:دوره دکتري مجموعه مديريت

کنکور

گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی:دوره دکتری مجموعه مدیریت


350,000 ریال

تحليل پوششي داده ها:مدل هاي کمي در ارزيابي عملکرد سازمان ها

علوم پایه

تحلیل پوششی داده ها:مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها


580,000 ریال

روش تحقيق ويژه مديريت و حسابداري و ساير رشته هاي علوم انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری و سایر رشته های علوم انسانی


900,000 ریال

آمار و احتمال کاربرد آن در مديريت و حسابداري(ويژه آزمون ارشد)

کنکور

آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری


2,000,000 ریال

راهنماي حل رياضيات پيش‌دانشگاهي (مديريت حسابداري اقتصاد)کد130

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات پیش‌دانشگاهی


1,100,000 ریال

فهرست نويسي منابع الکترونيکي با استفاده از قواعد انگلو-امريکن

مدیریت اقتصاد حسابداری

فهرست نویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد انگلو-امریکن


25,000 ریال

مجموعه سوالات مديريت مالي(ارشد) و تئوري هاي مالي(دکتري)سراسري

کنکور

مجموعه سوالات مدیریت مالی


330,000 ریال

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام:بانک سوالات تاليفي و آزمون

کنکور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:بانک سوالات تالیفی و آزمون


160,000 ریال

رياضيات مقدماتي قابل استفاده رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري

کنکور

ریاضیات مقدماتی قابل استفاده رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری


600,000 ریال

ماهيت روش شناسي تحقيق:راهنماي فشرده براي دانشجويان ارشد و دکتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماهیت روش شناسی تحقیق:راهنمای فشرده برای دانشجویان ارشد و دکتری


110,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت کد671 ويژه رشته هاي مديريت و حسابداري

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت کد671 ویژه رشته های مدیریت و حسابداری


1,200,000 ریال

مديريت گرايش مالي جلد3:مجموعه سوالات ارشد دانشگاه سراسري

کنکور

مدیریت گرایش مالی جلد3:مجموعه سوالات ارشد دانشگاه سراسری 71-1400


1,700,000 ریال

برنامه ريزي بنگاه:استفاده از اصول شي گرا و نگاهي به داده هاي بزرگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بنگاه:استفاده از اصول شی گرا و نگاهی به داده های بزرگ


300,000 ریال

اقتصاد خرد/ قاسمي

کنکور

اقتصاد خرد/ قاسمی شرح کامل درس، نکات کاربردی و سوالات چهارگزینه ای


650,000 ریال

نظريه هاي عمومي مديريت(مجموعه سوالات طبقه بندي شده دانشگاه سراسري)

کنکور

نظریه های عمومی مدیریت


125,000 ریال

نظريه مجموعه‌هاي فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع و مديريت کد296

علوم پایه

نظریه مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت کد296


1,200,000 ریال

آموزش پيشرفته برنامه ريزي و کنترل پروژه با Primavera P6 V.7(باسي دي)

مهندسی

آموزش پیشرفته برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera P6 V.7


1,100,000 ریال

ارزيابي عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها


250,000 ریال

مديريت مالي- تهراني

کنکور

مدیریت مالی- تهرانی شرح درس، مثال های آموزشی، آزمون های کارشناسی ارشد


2,000,000 ریال

رياضيات عمومي :کارشناسي ارشد و دکتري رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري

کنکور

ریاضیات عمومی :کارشناسی ارشد و دکتری رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری


2,900,000 ریال

قوانين ناپلئون :درس هايي از ناپلئون بناپارت براي موفقيت در کار و زندگي

روانشناسی عمومی

قوانین ناپلئون :درس هایی از ناپلئون بناپارت برای موفقیت در کار و زندگی

650,000 ریال
552,500 ریال

کنکور دکتري رياضيات ويژه رشته هاي مديريت، حسابداري، اقتصاد:راهيان ارشد

کنکور

کنکور دکتری ریاضیات ویژه رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد:راهیان ارشد


300,000 ریال

تئوري هاي مديريت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تئوری های مدیریت:


2,950,000 ریال

قواعد مبدا در موافقت نامه تجارت آزاد بين ايران و شوراي همکاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قواعد مبدا در موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس


35,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت2:مسائل حل شده و سوالات چهارگزينه اي کد78

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2:مسائل حل شده و سوالات چهارگزینه ای کد78 0


100,000 ریال

کتاب پي تک:مرجع سرمايه گذاران کارآفرينان و روياپردازان در زمينه صنعت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب پی تک:مرجع سرمایه گذاران کارآفرینان و رویاپردازان در زمینه صنعت پرداخت


1,170,000 ریال

راهنماي حل مسائل تشريحي حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه: جلد 1ق2

مهندسی

راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه: جلد 1ق2


220,000 ریال

راهنماي تحليل داده ها و کنترل کيفيت با استفاده از روش هاي تجمعي BSI

علوم پایه

راهنمای تحلیل داده ها و کنترل کیفیت با استفاده از روش های تجمعی BSI جلد1 کد763


270,000 ریال

رياضي و آمار:کارشناسي ارشد و دکتري مديريت، حسابداري، اقتصاد،جغرافيا

کنکور

ریاضی و آمار:کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، حسابداری، اقتصاد،جغرافیا وقت اضافه)


280,000 ریال

سفر پايان نامه:راهنماي عملي و جامع براي برنامه ريزي نگارش و دفاع از

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر پایان نامه:راهنمای عملی و جامع برای برنامه ریزی نگارش و دفاع از پایان نامه


750,000 ریال

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه سراسري74-93

کنکور

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سراسری74-93


330,000 ریال

روش هاي تحقيق کمي و کيفي مديريت دولتي و سازمان هاي غيرانتفاعي جلد1:

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی جلد1: روش های کمی


240,000 ریال

مروي جامع بر مباني و نظريه هاي خط مشي گذاري عمومي ويژه آزمون دکتري

کنکور

مروی جامع بر مبانی و نظریه های خط مشی گذاری عمومی ویژه آزمون دکتری مدیریت دولتی


1,200,000 ریال

راهنماي حل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت کد676

علوم پایه

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت کد676 ویژه رشته های مدیریت و حسابداری


1,100,000 ریال

کاربرد تئوري فضاي محصول و پيچيدگي اقتصادي در متنوع سازي صادرات

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع سازی صادرات :مطالعه موردی صنایع پایین دست پتروشیمی


710,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی


فاقد موجودی

آمار مديريت

علوم پایه

آمار مدیریت


فاقد موجودی

اقتصاد کلان

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد کلان


فاقد موجودی

مديريت ريسک

مهندسی

مدیریت ریسک


فاقد موجودی

فرهنگ مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ مدیریت


فاقد موجودی

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


فاقد موجودی

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


فاقد موجودی

روش هاي آماري

علوم پایه

روش های آماری


فاقد موجودی

روش تحقيق کيفي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق کیفی


فاقد موجودی

چم و خم استخدام

مدیریت اقتصاد حسابداری

چم و خم استخدام


فاقد موجودی

ISI به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ISI به زبان ساده


فاقد موجودی

آمار در بازرگاني

علوم پایه

آمار در بازرگانی


فاقد موجودی

هنـــــــــر رزم

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنـــــــــر رزم


فاقد موجودی

هنـــــــــر رزم

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنـــــــــر رزم


فاقد موجودی

اخلاق در محيط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق در محیط کار


فاقد موجودی

از پژوهش تا تصميم

مدیریت اقتصاد حسابداری

از پژوهش تا تصمیم


فاقد موجودی

فرهنگ جامع مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ جامع مدیریت


فاقد موجودی

بازار پول و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار پول و سرمایه


فاقد موجودی

رياضيات عمومي جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی جلد1


فاقد موجودی

مديريت نوآوري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد2


فاقد موجودی

اصول و روش هاي آمار

علوم پایه

اصول و روش های آمار


فاقد موجودی

مديريت در چند دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت در چند دقیقه


فاقد موجودی

تضامن در اسناد تجاري

حقوق معارف الهیات

تضامن در اسناد تجاری


فاقد موجودی

رنسانس اقتصادي آلمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

رنسانس اقتصادی آلمان


فاقد موجودی

روش تحقيق مورد پژوهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق مورد پژوهی


فاقد موجودی

رياضيات پيش دانشگاهي

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی


فاقد موجودی

سواد مالي شخصي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی شخصی: جلد1


فاقد موجودی

13 اشتباه مهلک مديران

مدیریت اقتصاد حسابداری

13 اشتباه مهلک مدیران


فاقد موجودی

استراتژي مالي(کاپلان)

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی مالی


فاقد موجودی

درآمدي بر اطلاع شناسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر اطلاع شناسی


فاقد موجودی

راهنماي جامع Amos 6.0

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع Amos 6.0


فاقد موجودی

تحليل بازار مسکن ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بازار مسکن ایران


فاقد موجودی

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

کاربرد آمار در جغرافيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد آمار در جغرافیا


فاقد موجودی

اجرا و نگارش پژوهش کيفي

روانشناسی مددکاری مشاوره

اجرا و نگارش پژوهش کیفی


فاقد موجودی

پژوهش و ارائه در مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و ارائه در مهندسی


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت صنعتي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی


فاقد موجودی

اصول مقاله نويسي تحقيقاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مقاله نویسی تحقیقاتی


فاقد موجودی

کنترل کيفيت آماري پيشرفته

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری پیشرفته


فاقد موجودی

آمار تحليلي و استنتاجي1373

علوم پایه

آمار تحلیلی و استنتاجی1373


فاقد موجودی

اصول علم اقتصاد-اقتصاد خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول علم اقتصاد-اقتصاد خرد


فاقد موجودی

برنامه ريزي بهداشت و درمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بهداشت و درمان


فاقد موجودی

رياضيات پيش‌ دانشگاهي جلد2

علوم پایه

ریاضیات پیش‌ دانشگاهی جلد2


فاقد موجودی

مجموعه مقالات حاکميت شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی


فاقد موجودی

مديريت توليد:کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت تولید:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

1000پرسش 10 آزمون کارآفريني

کنکور

1000پرسش 10 آزمون کارآفرینی


فاقد موجودی

آينده پژوهي و هنر آينده گرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده پژوهی و هنر آینده گرا


فاقد موجودی

اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق

مهندسی

اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق


فاقد موجودی

راهنماي عملي اينکوترمز 2020

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی اینکوترمز 2020


فاقد موجودی

مقررات صادرات و واردات 1401

حقوق معارف الهیات

مقررات صادرات و واردات 1401


فاقد موجودی

هوش تجاري يک رويکرد مديريتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش تجاری یک رویکرد مدیریتی


فاقد موجودی

آمار و کاربرد آن در مديريت 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


فاقد موجودی

راهنماي نگارش پژوهش هاي علمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای نگارش پژوهش های علمی


فاقد موجودی

روان شناسي کار(علمي کاربردي)

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی کار


فاقد موجودی

تئوري هاي مديريت:ارشد و دکترا

کنکور

تئوری های مدیریت:ارشد و دکترا


فاقد موجودی

فصلي در پژوهش هاي علوم انساني

روانشناسی مددکاری مشاوره

فصلی در پژوهش های علوم انسانی


فاقد موجودی

آيين نگارش مقاله علمي - پژوهشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

آیین نگارش مقاله علمی - پژوهشی


فاقد موجودی

تقويت هشياري عاطفي در محيط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تقویت هشیاری عاطفی در محیط کار


فاقد موجودی

کاربرد آمار استنباطي در مديريت

علوم پایه

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت


فاقد موجودی

آمار و کاربرد آن در مديريت جلد2

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2


فاقد موجودی

به سوي جوامع دانايي محور کد1289

مدیریت اقتصاد حسابداری

به سوی جوامع دانایی محور کد1289


فاقد موجودی

حکمراني و ماليه شرکت هاي تعاوني

مدیریت اقتصاد حسابداری

حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی


فاقد موجودی

دايره المعارف مدل هاي مالي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف مدل های مالی جلد1


فاقد موجودی

مديريت دولتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت دولتی:کنکور دکتری سراسری


فاقد موجودی

منطق فازي و کاربرد آن در مديريت

علوم پایه

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت


فاقد موجودی

آموزش هاي کاربردي مسئول رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش های کاربردی مسئول رسانه ای


فاقد موجودی

از صفر تا صد اتوماسيون هاي اداري

مهندسی

از صفر تا صد اتوماسیون های اداری


فاقد موجودی

آموزش منشي و مسئول دفتر مدير عامل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش منشی و مسئول دفتر مدیر عامل


فاقد موجودی

چگونه خدماتي با کيفيت ارائه کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه خدماتی با کیفیت ارائه کنیم؟


فاقد موجودی

زبان تخصصي مديريت (کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي مالي و بانکي آکسفورد

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد


فاقد موجودی