مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای معماری و شهرسازی

دسته بندی ها

(40)
(13)
(7)
(1)
(1128)
(5)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(4)
(3)
(40)
(2)
(1127)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(40)
(16)
(9)
(1)
(1)
(1057)
(49)
(4)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(47)
(1)
(28)
(22)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(25)
(1)
(1)
(2)
(3)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(21)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(24)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(43)
(7)
(124)
(1)
(1)
(1)
(37)
(2)
(20)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(14)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(8)
(2)
(3)
(20)
(2)
(23)
(2)
(1)
(1)
(30)
(1)
(2)
(5)
(1)
(4)
(1)
(13)
(1)
(3)
(14)
(4)
(1)
(12)
(1)
(10)
(2)
(7)
(1)
(4)
(1)
(3)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(18)
(3)
(1)
(3)
(12)
(1)
(1)
(1)
(7)
(44)
(26)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(9)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(5)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(12)
(1)
(1)
(50)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(28)
(12)
(1)

نویسنده ها

(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(6)
(6)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(45)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)

مترجم ها

(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1194 محصول
اتمسفر

مهندسی

اتمسفر


320,000 ریال

شعر فضا

مهندسی

شعر فضا


700,000 ریال

شهر شاد

مهندسی

شهر شاد


885,000 ریال

ايستايي1

مهندسی

ایستایی1


300,000 ریال

ساعتي صد

مهندسی

ساعتی صد


75,000 ریال

شهـــــر

مهندسی

شهـــــر


520,000 ریال

شهر خلاق

مهندسی

شهر خلاق


68,500 ریال

فضاي پوچ

مهندسی

فضای پوچ


450,000 ریال

انواع فضا

مهندسی

انواع فضا


400,000 ریال

شنيدن شهر

مهندسی

شنیدن شهر


570,000 ریال

قواعد شهر

مهندسی

قواعد شهر


345,000 ریال

منظر شهري

مهندسی

منظر شهری


100,000 ریال

کافه لينتز

مهندسی

کافه لینتز


200,000 ریال

کروکي اراک

مهندسی

کروکی اراک


240,000 ریال

معماري فضا

مهندسی

معماری فضا


1,500,000 ریال

آينده پژوهي

مهندسی

آینده پژوهی


400,000 ریال

اسکيس و رنگ

مهندسی

اسکیس و رنگ


75,000 ریال

انديشه منظر

مهندسی

اندیشه منظر


350,000 ریال

بيان معماري

مهندسی

بیان معماری


950,000 ریال

زبان معماري

مهندسی

زبان معماری


248,000 ریال

شروع معماري

مهندسی

شروع معماری


148,000 ریال

معماري سازه

مهندسی

معماری سازه


120,000 ریال

مکان پايدار

مهندسی

مکان پایدار


150,000 ریال

پلان گرافيک2

مهندسی

پلان گرافیک2


240,000 ریال

حفاظت معماري

مهندسی

حفاظت معماری


230,000 ریال

راندو معماري

مهندسی

راندو معماری


25,000 ریال

سرايش معماري

مهندسی

سرایش معماری


180,000 ریال

فلسفه معماري

مهندسی

فلسفه معماری


450,000 ریال

معماري مکتوب

مهندسی

معماری مکتوب


45,000 ریال

هندسه ترسيمي

مهندسی

هندسه ترسیمی


200,000 ریال

از شار تا شهر

مهندسی

از شار تا شهر


650,000 ریال

حکمت و معماري

مهندسی

حکمت و معماری


750,000 ریال

ديد، فرم، فضا

مهندسی

دید، فرم، فضا


600,000 ریال

ذهن در معماري

مهندسی

ذهن در معماری


700,000 ریال

فرهنگ شهرسازي

فرهنگ لغت

فرهنگ شهرسازی


250,000 ریال

فضاهاي شفابخش

مهندسی

فضاهای شفابخش


595,000 ریال

گرافيک معماري

مهندسی

گرافیک معماری


680,000 ریال

معماري اسلامي

مهندسی

معماری اسلامی


550,000 ریال

معماري و هويت

مهندسی

معماری و هویت


170,000 ریال

اتمسفر ساختمان

مهندسی

اتمسفر ساختمان


450,000 ریال

اسکيس هاي سريع

مهندسی

اسکیس های سریع


500,000 ریال

تاريخ باغ سازي

مهندسی

تاریخ باغ سازی


1,250,000 ریال

حفاظت معمارانه

مهندسی

حفاظت معمارانه


140,000 ریال

درس محوطه سازي

مهندسی

درس محوطه سازی


59,000 ریال

راندو با آبرنگ

مهندسی

راندو با آبرنگ


125,000 ریال

روان شناسي شهر

مهندسی

روان شناسی شهر


110,000 ریال

سازه در معماري

مهندسی

سازه در معماری


980,000 ریال

طبيعت و معماري

مهندسی

طبیعت و معماری


450,000 ریال

طراحي با طبيعت

مهندسی

طراحی با طبیعت


140,000 ریال

عرصه عمومي شهر

مهندسی

عرصه عمومی شهر


185,000 ریال

معماري 20 ورزش

مهندسی

معماری 20 ورزش


98,000 ریال

اتمسفر معمارانه

مهندسی

اتمسفر معمارانه


600,000 ریال

احساسي از تاريخ

مهندسی

احساسی از تاریخ


450,000 ریال

ترکيب در معماري

مهندسی

ترکیب در معماری


870,000 ریال

دلبستگي به مکان

مهندسی

دلبستگی به مکان


189,000 ریال

راهنماي درودگري

مهندسی

راهنمای درودگری


480,000 ریال

روايت در معماري

مهندسی

روایت در معماری


130,000 ریال

سازه هاي فضاکار

مهندسی

سازه های فضاکار


100,000 ریال

مباني نظري مرمت

مهندسی

مبانی نظری مرمت


1,100,000 ریال

محيط هاي پاسخده

مهندسی

محیط های پاسخده


1,510,000 ریال

معماري در ايران

مهندسی

معماری در ایران


200,000 ریال

معماري مهد کودک

مهندسی

معماری مهد کودک


138,000 ریال

معماري و آزادگي

مهندسی

معماری و آزادگی


180,000 ریال

معماري و انفصال

مهندسی

معماری و انفصال


1,200,000 ریال

آنالوطيقاي طراحي

مهندسی

آنالوطیقای طراحی


850,000 ریال

ابعاد شهر پايدار

مهندسی

ابعاد شهر پایدار


200,000 ریال

انسان شناسي مسکن

مهندسی

انسان شناسی مسکن


950,000 ریال

بازانديشي معماري

مهندسی

بازاندیشی معماری


900,000 ریال

حاشيه نشيني شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حاشیه نشینی شهری


400,000 ریال

ديتيل هاي معماري

مهندسی

دیتیل های معماری


128,000 ریال

سازه هاي پيشرفته

مهندسی

سازه های پیشرفته


400,000 ریال

شهرسازي کمال گرا

مهندسی

شهرسازی کمال گرا


70,000 ریال

طراحي مسکن بهينه

مهندسی

طراحی مسکن بهینه


178,000 ریال

فتوشاپ در معماري

مهندسی

فتوشاپ در معماری


680,000 ریال

گرافيک در معماري

مهندسی

گرافیک در معماری


60,000 ریال

مسکن سازي پايدار

مهندسی

مسکن سازی پایدار


80,000 ریال

منشور حقوق اسکان

مهندسی

منشور حقوق اسکان


300,000 ریال

آکوستيک در معماري

مهندسی

آکوستیک در معماری


1,600,000 ریال

پل از منظر معماري

مهندسی

پل از منظر معماری


350,000 ریال

تاريخ معماري مدرن

مهندسی

تاریخ معماری مدرن


850,000 ریال

دايره المعارف شهر

مهندسی

دایره المعارف شهر


250,000 ریال

درک رفتار سازه‌ها

مهندسی

درک رفتار سازه‌ها


700,000 ریال

ديوار(مجموعه طرح)

مهندسی

دیوار


50,000 ریال

روايت پست مدرنيسم

مهندسی

روایت پست مدرنیسم


680,000 ریال

روند معماري داخلي

مهندسی

روند معماری داخلی


1,700,000 ریال

زبان تخصصي معماري

مهندسی

زبان تخصصی معماری


2,500,000 ریال

زبان فضـــــــــا

مهندسی

زبان فضـــــــــا


340,000 ریال

شهر و اقتصاد شهري

مدیریت اقتصاد حسابداری

شهر و اقتصاد شهری


150,000 ریال

شهرسازي در ونکوور

مهندسی

شهرسازی در ونکوور


200,000 ریال

طراحي استاديوم ها

مهندسی

طراحی استادیوم ها


1,100,000 ریال

طراحي براي کودکان

مهندسی

طراحی برای کودکان


1,580,000 ریال

طراحي داخلي چيست؟

مهندسی

طراحی داخلی چیست؟


2,000,000 ریال

کانت براي معماران

مهندسی

کانت برای معماران


600,000 ریال

مباني مسکن پايدار

مهندسی

مبانی مسکن پایدار


1,200,000 ریال

مرمت ابنيه چگونه؟

مهندسی

مرمت ابنیه چگونه؟


450,000 ریال

معماري و فنگ شويي

مهندسی

معماری و فنگ شویی


600,000 ریال

الفباي معماري جلد1

مهندسی

الفبای معماری جلد1


180,000 ریال

انسان طبيعت معماري

مهندسی

انسان طبیعت معماری


1,200,000 ریال

پايداري شهر ايراني

مهندسی

پایداری شهر ایرانی


285,000 ریال

تاريخ مبلمان ايران

مهندسی

تاریخ مبلمان ایران


220,000 ریال

تاريخ معماري مساجد

مهندسی

تاریخ معماری مساجد


840,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي1

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی1


195,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي2

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی2


135,000 ریال

داستان پست مدرنيسم

مهندسی

داستان پست مدرنیسم


800,000 ریال

سيستم هاي ساختماني

مهندسی

سیستم های ساختمانی


2,480,000 ریال

شناخت و تحليل سايت

مهندسی

شناخت و تحلیل سایت


270,000 ریال

شهرسازي و شهرپژوهي

مهندسی

شهرسازی و شهرپژوهی


60,000 ریال

طراحان چه مي دانند

مهندسی

طراحان چه می دانند


900,000 ریال

فرويد براي معماران

مهندسی

فروید برای معماران


700,000 ریال

فلسفه براي معماران

مهندسی

فلسفه برای معماران


1,200,000 ریال

معمار مهندس ساختار

مهندسی

معمار مهندس ساختار


480,000 ریال

معماري براي کودکان

مهندسی

معماری برای کودکان


250,000 ریال

معماري رلان دوبرول

مهندسی

معماری رلان دوبرول


14,500,000 ریال

معماري مدارس آينده

مهندسی

معماری مدارس آینده


200,000 ریال

معماري معاصر مساجد

مهندسی

معماری معاصر مساجد


470,000 ریال

معماري و توپوگرافي

مهندسی

معماری و توپوگرافی


45,000 ریال

معنا در معماري غرب

مهندسی

معنا در معماری غرب


850,000 ریال

مفاهيم پايه معماري

مهندسی

مفاهیم پایه معماری


1,250,000 ریال

هنر و معماري ايران

مهندسی

هنر و معماری ایران


450,000 ریال

هنر و معماري صفويه

مهندسی

هنر و معماری صفویه


280,000 ریال

آموزش کروکي معماري2

مهندسی

آموزش کروکی معماری2


1,400,000 ریال

استراتژي توسعه شهري

مهندسی

استراتژی توسعه شهری


120,000 ریال

انديشيدن درباره فضا

مهندسی

اندیشیدن درباره فضا


1,380,000 ریال

راندو با قلم و مرکب

مهندسی

راندو با قلم و مرکب


180,000 ریال

سازه هاي مشبک فضايي

مهندسی

سازه های مشبک فضایی


120,000 ریال

سفرنامه ميکله ممبره

مهندسی

سفرنامه میکله ممبره


100,000 ریال

شالوده آمايش سرزمين

مهندسی

شالوده آمایش سرزمین


900,000 ریال

شهر با مفاهيم توسعه

مهندسی

شهر با مفاهیم توسعه


75,000 ریال

شهرسازي معاصر ايران

مهندسی

شهرسازی معاصر ایران


920,000 ریال

گادامر براي معماران

مهندسی

گادامر برای معماران


320,000 ریال

گادامر براي معماران

مهندسی

گادامر برای معماران


250,000 ریال

گفتگو با معمار جوان

مهندسی

گفتگو با معمار جوان


56,000 ریال

مباني طراحي معماري1

مهندسی

مبانی طراحی معماری1


150,000 ریال

معماري ايراني نيارش

مهندسی

معماری ایرانی نیارش


580,000 ریال

معماري در چند دقيقه

مهندسی

معماری در چند دقیقه


690,000 ریال

معماري فضاهاي آييني

مهندسی

معماری فضاهای آیینی


145,000 ریال

معـــماري کيفيت گرا

مهندسی

معـــماری کیفیت گرا


1,050,000 ریال

نقشه برداري کاربردي

مهندسی

نقشه برداری کاربردی


1,190,000 ریال

هايدگر براي معماران

مهندسی

هایدگر برای معماران


700,000 ریال

هنر و معماري اسلامي

مهندسی

هنر و معماری اسلامی


850,000 ریال

امکان يک معماري مطلق

مهندسی

امکان یک معماری مطلق


1,250,000 ریال

انرژي و معماري سرآمد

مهندسی

انرژی و معماری سرآمد


580,000 ریال

بنيامين براي معماران

مهندسی

بنیامین برای معماران


700,000 ریال

سازه به مثابه معماري

مهندسی

سازه به مثابه معماری


980,000 ریال

شهرها، طراحي و تکامل

مهندسی

شهرها، طراحی و تکامل


380,000 ریال

فضا ، معماري و فلسفه

مهندسی

فضا ، معماری و فلسفه


1,500,000 ریال

فلسفه هندسه و معماري

مهندسی

فلسفه هندسه و معماری


900,000 ریال

قدرت و حکمروايي شهري

مهندسی

قدرت و حکمروایی شهری


240,000 ریال

گرافيک در ساخت و ساز

مهندسی

گرافیک در ساخت و ساز


95,000 ریال

مثل معمارها فکر کنيد

مهندسی

مثل معمارها فکر کنید


700,000 ریال

محيط هاي شهري پايدار

مهندسی

محیط های شهری پایدار


170,000 ریال

مصالح ساختماني کد491

مهندسی

مصالح ساختمانی کد491


100,000 ریال

معماري اسلامي ايراني

مهندسی

معماری اسلامی ایرانی


138,500 ریال

V-RAY  در معـــــماري

مهندسی

V-RAY در معـــــماری


850,000 ریال

آشنايي با معماري جهان

مهندسی

آشنایی با معماری جهان


1,300,000 ریال

آشنايي با معماري جهان

مهندسی

آشنایی با معماری جهان


850,000 ریال

اصول معماري و شهرسازي

مهندسی

اصول معماری و شهرسازی


200,000 ریال

انديشه معمار از طبيعت

مهندسی

اندیشه معمار از طبیعت


150,000 ریال

ايريگاره براي معماران

مهندسی

ایریگاره برای معماران


500,000 ریال

بنيان محله هاي پايدار

مهندسی

بنیان محله های پایدار


170,000 ریال

پيش بيني عملکرد پروژه

مهندسی

پیش بینی عملکرد پروژه


250,000 ریال

جزئيات اجرايي ساختمان

مهندسی

جزئیات اجرایی ساختمان


180,000 ریال

سير انديشه هاي معماري

مهندسی

سیر اندیشه های معماری


1,500,000 ریال

شهــــرها و طــــراحي

مهندسی

شهــــرها و طــــراحی


120,000 ریال

ضوابط ساخت و ساز شهري

مهندسی

ضوابط ساخت و ساز شهری


200,000 ریال

طراحي شهري:روش و فنون

مهندسی

طراحی شهری:روش و فنون


300,000 ریال

مباني طراحي نورپردازي

مهندسی

مبانی طراحی نورپردازی


880,000 ریال

معمار، مهندس ، ساختار

مهندسی

معمار، مهندس ، ساختار


35,000 ریال

معماري تغيير فرم پذير

مهندسی

معماری تغییر فرم پذیر


620,000 ریال

معماري فرم، فضا و نظم

مهندسی

معماری فرم، فضا و نظم


1,100,000 ریال

معماري فرم، فضا و نظم

مهندسی

معماری فرم، فضا و نظم


1,950,000 ریال

مکان،سياست و راهکارها

مهندسی

مکان،سیاست و راهکارها


160,000 ریال

نور، روشنايي و معماري

مهندسی

نور، روشنایی و معماری


720,000 ریال

باغ هاي ايراني- اسلامي

مهندسی

باغ های ایرانی- اسلامی


2,800,000 ریال

پويايي نظام شهري ايران

مهندسی

پویایی نظام شهری ایران


190,000 ریال

تجهيز مجدد ميراث صنعتي

مهندسی

تجهیز مجدد میراث صنعتی


350,000 ریال

چيستي و مرز طراحي شهري

مهندسی

چیستی و مرز طراحی شهری


100,000 ریال

خلاقيت ترسيم در معماري

مهندسی

خلاقیت ترسیم در معماری


550,000 ریال

راهنماي تصويري پرزانته

مهندسی

راهنمای تصویری پرزانته


148,000 ریال

سازه هاي پارچه اي کششي

مهندسی

سازه های پارچه ای کششی


140,000 ریال

فضاهاي باز فضاهاي مردم

مهندسی

فضاهای باز فضاهای مردم


300,000 ریال

کروکي معماري خط و زمان

مهندسی

کروکی معماری خط و زمان


980,000 ریال

گفتگو با ميس وندر روهه

مهندسی

گفتگو با میس وندر روهه


450,000 ریال

مباني روان شناسي محيطي

مهندسی

مبانی روان شناسی محیطی


300,000 ریال

مباني معماري و شهرسازي

مهندسی

مبانی معماری و شهرسازی


480,000 ریال

مباني نظري معماري جلد2

مهندسی

مبانی نظری معماری جلد2


130,000 ریال

مديريت استراتژيک پروژه

مهندسی

مدیریت استراتژیک پروژه


850,000 ریال

معماري فرم ، فضا و نظم

مهندسی

معماری فرم ، فضا و نظم


1,950,000 ریال

معماري+ مهندسي= ساختار

مهندسی

معماری+ مهندسی= ساختار


35,000 ریال

مقدمه اي بر نوشهرگرايي

مهندسی

مقدمه ای بر نوشهرگرایی


115,000 ریال

هندسه ترسيمي و کاربردي

مهندسی

هندسه ترسیمی و کاربردی


30,000 ریال

آموزش اسکيس طراحي داخلي

مهندسی

آموزش اسکیس طراحی داخلی


2,850,000 ریال

با شهر و منطقه در ايران

مهندسی

با شهر و منطقه در ایران


350,000 ریال

باز طراحي پارک هاي شهري

مهندسی

باز طراحی پارک های شهری


300,000 ریال

برنامه ريزي شهرهاي جديد

مهندسی

برنامه ریزی شهرهای جدید


110,000 ریال

برنامه ريزي مسکن پايدار

مهندسی

برنامه ریزی مسکن پایدار


100,000 ریال

تارزان ها در جنگل رسانه

مهندسی

تارزان ها در جنگل رسانه


125,000 ریال

تعمير و نگهداري ساختمان

مهندسی

تعمیر و نگهداری ساختمان


300,000 ریال

تکنيک هاي کروکي و اسکيس

مهندسی

تکنیک های کروکی و اسکیس


250,000 ریال

چشم اندازي بر کمپيدوليو

مهندسی

چشم اندازی بر کمپیدولیو


120,000 ریال

راهنماي اصولي ماکت‌سازي

مهندسی

راهنمای اصولی ماکت‌سازی


300,000 ریال

روش هاي تحقيق در معماري

مهندسی

روش های تحقیق در معماری


1,000,000 ریال

شارستان:نيم قرن شارستان

مهندسی

شارستان:نیم قرن شارستان


350,000 ریال

طراحي تفرجگاه هاي طبيعي

مهندسی

طراحی تفرجگاه های طبیعی


140,000 ریال

طراحي شهري، فضا و جامعه

مهندسی

طراحی شهری، فضا و جامعه


200,000 ریال

طراحي و ترسيم در معماري

مهندسی

طراحی و ترسیم در معماری


79,000 ریال

فرايند برنامه ريزي مسکن

مهندسی

فرایند برنامه ریزی مسکن


1,200,000 ریال

کارگاه برنامه ريزي شهري

مهندسی

کارگاه برنامه ریزی شهری


1,190,000 ریال

معماري از زمين تا آسمان

مهندسی

معماری از زمین تا آسمان


1,980,000 ریال

معماري و انديشه نقادانه

مهندسی

معماری و اندیشه نقادانه


680,000 ریال

معماري(7سال کنکور آزاد)

کنکور

معماری


300,000 ریال

نظم و بي نظمي در معماري

مهندسی

نظم و بی نظمی در معماری


65,000 ریال

هم مقياس:يکصد فضاي شهري

مهندسی

هم مقیاس:یکصد فضای شهری


120,000 ریال

آموزش اسکيس طراحي معماري

مهندسی

آموزش اسکیس طراحی معماری


2,100,000 ریال

ايده هايي براي طراحي نما

مهندسی

ایده هایی برای طراحی نما


230,000 ریال

برنامه ريزي شهري پارک ها

مهندسی

برنامه ریزی شهری پارک ها


90,000 ریال

تاريخ معماري آمريکا جلد1

مهندسی

تاریخ معماری آمریکا جلد1


135,000 ریال

تاريخ معماري آمريکا جلد2

مهندسی

تاریخ معماری آمریکا جلد2


135,000 ریال

تاريخ معماري آمريکا جلد3

مهندسی

تاریخ معماری آمریکا جلد3


135,000 ریال

تاريخ معماري آمريکا جلد5

مهندسی

تاریخ معماری آمریکا جلد5


135,000 ریال

تهويه مطبوع براي معماران

مهندسی

تهویه مطبوع برای معماران


440,000 ریال

سازه هاي معاصر در معماري

مهندسی

سازه های معاصر در معماری


95,000 ریال

طراحي داخلي منازل مسکوني

مهندسی

طراحی داخلی منازل مسکونی


2,500,000 ریال

طراحي سوپرمارکت هاي مدرن

مهندسی

طراحی سوپرمارکت های مدرن


1,100,000 ریال

طراحي شهري محيطي آب کنار

مهندسی

طراحی شهری محیطی آب کنار


550,000 ریال

عناصر طراحي بصري در منظر

مهندسی

عناصر طراحی بصری در منظر


180,000 ریال

فناوري هاي نوين ساختماني

مهندسی

فناوری های نوین ساختمانی


400,000 ریال

ماهيت معماري (ويراست 3 )

مهندسی

ماهیت معماری


1,280,000 ریال

مديريت شهري در جهان جلد2

مهندسی

مدیریت شهری در جهان جلد2


165,000 ریال

مسکن و تحرک مستقل کودکان

مهندسی

مسکن و تحرک مستقل کودکان


650,000 ریال

معماري:حضور، زبان و مکان

مهندسی

معماری:حضور، زبان و مکان


350,000 ریال

مفاهيم سازه براي معماران

مهندسی

مفاهیم سازه برای معماران


2,800,000 ریال

نور در معماري قديم ايران

مهندسی

نور در معماری قدیم ایران


700,000 ریال

هتل : عملکردهاي معماري 2

مهندسی

هتل : عملکردهای معماری 2


750,000 ریال

آموزش اسکيس راندو و کروکي

مهندسی

آموزش اسکیس راندو و کروکی


750,000 ریال

ارائه بصري در طراحي داخلي

مهندسی

ارائه بصری در طراحی داخلی


990,000 ریال

اصول طراحي و ساخت فرودگاه

مهندسی

اصول طراحی و ساخت فرودگاه


380,000 ریال

برنامه ريزي فضاي سبز شهري

مهندسی

برنامه ریزی فضای سبز شهری


120,000 ریال

پيشينه زيباسازي شهر تهران

مهندسی

پیشینه زیباسازی شهر تهران


300,000 ریال

درآمدي بر مباني نظري منظر

مهندسی

درآمدی بر مبانی نظری منظر


700,000 ریال

راهنماي طراحي منظر در شهر

مهندسی

راهنمای طراحی منظر در شهر


400,000 ریال

سازه هاي پارچه اي تحت کشش

مهندسی

سازه های پارچه ای تحت کشش


145,000 ریال

گونه شناسي فضا در شهرسازي

مهندسی

گونه شناسی فضا در شهرسازی


60,000 ریال

مباني مديريت بحران در شهر

مهندسی

مبانی مدیریت بحران در شهر


195,000 ریال

مجموعه مقالات توسعه شهري1

مهندسی

مجموعه مقالات توسعه شهری1


150,000 ریال

مرجع کامل خانه هاي هوشمند

مهندسی

مرجع کامل خانه های هوشمند


650,000 ریال

مصالح ساختماني(کتاب ارشد)

کنکور

مصالح ساختمانی


640,000 ریال

معماري پيش از تاريخ ايران

مهندسی

معماری پیش از تاریخ ایران


450,000 ریال

معماري مدرن از 1900-کد690

مهندسی

معماری مدرن از 1900-کد690


2,350,000 ریال

معماري و شهرسازي در قرن20

مهندسی

معماری و شهرسازی در قرن20


130,000 ریال

مفاهيم پايه در طراحي فضا2

مهندسی

مفاهیم پایه در طراحی فضا2


600,000 ریال

منظر صوتي:مفاهيم و روش ها

مهندسی

منظر صوتی:مفاهیم و روش ها


200,000 ریال

ارزش ها در طراحي منظر شهري

مهندسی

ارزش ها در طراحی منظر شهری


230,000 ریال

اصول طراحي آموزشگاه موسيقي

مهندسی

اصول طراحی آموزشگاه موسیقی


80,000 ریال

بازساخت شهر:تجربه هايي چند

مهندسی

بازساخت شهر:تجربه هایی چند


575,000 ریال

باوهاوس/وايمار:مدرسه طراحي

مهندسی

باوهاوس/وایمار:مدرسه طراحی


530,000 ریال

جزئيات،ارتقاء دهنده معماري

مهندسی

جزئیات،ارتقاء دهنده معماری


450,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي1

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی1


1,000,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي2

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی2


1,000,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي3

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی3


1,000,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي6

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی6


850,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي7

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی7


850,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي8

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی8


850,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي9

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی9


1,000,000 ریال

سيري در هنر و معماري ايران

مهندسی

سیری در هنر و معماری ایران


550,000 ریال

شبکه ارتباطي در طراحي شهري

مهندسی

شبکه ارتباطی در طراحی شهری


320,000 ریال

شهرسازي (تخيلات و واقعيات)

مهندسی

شهرسازی


390,000 ریال

شهرهاي هوشمند(for dummies)

مهندسی

شهرهای هوشمند


2,200,000 ریال

فروشگاه : عملکردهاي معماري

مهندسی

فروشگاه : عملکردهای معماری


2,600,000 ریال

کاربرد نرم افزار در معماري

مهندسی

کاربرد نرم افزار در معماری


140,000 ریال

کلان شهر:ويژگي‌ها و مفاهيم

مهندسی

کلان شهر:ویژگی‌ها و مفاهیم


350,000 ریال

معماري اجتماعي خانه ايراني

مهندسی

معماری اجتماعی خانه ایرانی


168,000 ریال

معماري ايراني دستگاه شناسي

مهندسی

معماری ایرانی دستگاه شناسی


650,000 ریال

معماري بيوميمتيک و بيوتريز

مهندسی

معماری بیومیمتیک و بیوتریز


690,000 ریال

معماري مدارس پايدار کد2380

مهندسی

معماری مدارس پایدار کد2380


1,300,000 ریال

مفاهيم پايه در طراحي مسکن3

مهندسی

مفاهیم پایه در طراحی مسکن3


600,000 ریال

مهندسي شهرسازي:دکتري دولتي

کنکور

مهندسی شهرسازی:دکتری دولتی


350,000 ریال

نظريه شهري ارزيابي انتقادي

مهندسی

نظریه شهری ارزیابی انتقادی


60,000 ریال

نوسازي و بهسازي شهري کد961

مهندسی

نوسازی و بهسازی شهری کد961


160,000 ریال

هنر و معماري در اديان جهان

مهندسی

هنر و معماری در ادیان جهان


800,000 ریال

آشنايي با مناظر فرهنگي جهان

مهندسی

آشنایی با مناظر فرهنگی جهان


330,000 ریال

ارزيابي اثرات ديداري و منظر

مهندسی

ارزیابی اثرات دیداری و منظر


200,000 ریال

اسناد معماري ايران دفتر اول

مهندسی

اسناد معماری ایران دفتر اول


120,000 ریال

اسناد معماري ايران دفتر دوم

مهندسی

اسناد معماری ایران دفتر دوم


120,000 ریال

باغ و باغ سازي در عصر قاجار

مهندسی

باغ و باغ سازی در عصر قاجار


1,325,000 ریال

راندو و طراحي با قلم و مرکب

مهندسی

راندو و طراحی با قلم و مرکب


600,000 ریال

زبان تخصصي ساختمان و معماري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی ساختمان و معماری


450,000 ریال

زبان تخصصي معماري و شهرسازي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی معماری و شهرسازی


470,000 ریال

ساخت شهر بر اساس مباني هنري

مهندسی

ساخت شهر بر اساس مبانی هنری


100,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي 4

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی 4


1,000,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي 5

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی 5


850,000 ریال

سياست ، اقتصاد معماري و شهر

مهندسی

سیاست ، اقتصاد معماری و شهر


290,000 ریال

طراحي جوامع برنامه ريزي شده

مهندسی

طراحی جوامع برنامه ریزی شده


100,000 ریال

مباني طراحي سازه هاي فضاکار

مهندسی

مبانی طراحی سازه های فضاکار


2,500,000 ریال

مدل سازي اطلاعات ساختمانBIM

مهندسی

مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM


270,000 ریال

مصالح ساختماني براي معماران

مهندسی

مصالح ساختمانی برای معماران


1,500,000 ریال

معماري بيوميميکري و بيوفيلي

مهندسی

معماری بیومیمیکری و بیوفیلی


580,000 ریال

معماري غرب:ريشه ها و مفاهيم

مهندسی

معماری غرب:ریشه ها و مفاهیم


2,450,000 ریال

مفاهيم پايه در تحليل شهري 5

مهندسی

مفاهیم پایه در تحلیل شهری 5


120,000 ریال

مقدمه اي بر روانشناسي محيطي

مهندسی

مقدمه ای بر روانشناسی محیطی


700,000 ریال

نقوش هندسي در معماري اسلامي

مهندسی

نقوش هندسی در معماری اسلامی


250,000 ریال

برنامه ريزي شهري for dummies

مهندسی

برنامه ریزی شهری for dummies


1,100,000 ریال

برنامه ريزي کاربري زمين شهري

مهندسی

برنامه ریزی کاربری زمین شهری


320,000 ریال

بيوديزاين و تکنيک هاي خلاقيت

مهندسی

بیودیزاین و تکنیک های خلاقیت


690,000 ریال

تاثير رنگ در دکوراسيون داخلي

مهندسی

تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی


800,000 ریال

دانشنامه هنر و معماري ايراني

مهندسی

دانشنامه هنر و معماری ایرانی


1,500,000 ریال

درس هايي از گياهان در معماري

مهندسی

درس هایی از گیاهان در معماری


125,000 ریال

راهنماي طراحي دانشکده معماري

مهندسی

راهنمای طراحی دانشکده معماری


178,000 ریال

ساختمان ها چگونه عمل مي کنند

مهندسی

ساختمان ها چگونه عمل می کنند


200,000 ریال

سفالينه گونه موسوم به کوباچه

مهندسی

سفالینه گونه موسوم به کوباچه


1,800,000 ریال

شهر ايراني بخش1:ايران باستان

مهندسی

شهر ایرانی بخش1:ایران باستان


250,000 ریال

شهر خلاق جلد2: اقتصاد پايدار

مهندسی

شهر خلاق جلد2: اقتصاد پایدار


138,000 ریال

شهرنشيني شتابان و کلان شهرها

مهندسی

شهرنشینی شتابان و کلان شهرها


100,000 ریال

طراحي و معماري فضاهاي آموزشي

مهندسی

طراحی و معماری فضاهای آموزشی


280,000 ریال

مباني حومه هاي شهري آمريکايي

مهندسی

مبانی حومه های شهری آمریکایی


50,000 ریال

مباني طراحي ساختمان هاي بلند

مهندسی

مبانی طراحی ساختمان های بلند


1,600,000 ریال

مســـکن پايدار (اصول و اجرا)

مهندسی

مســـکن پایدار


110,000 ریال

مفاهيم اساسي در مطالعات شهري

مهندسی

مفاهیم اساسی در مطالعات شهری


68,000 ریال

مقالاتي در باب شهر و شهرسازي

مهندسی

مقالاتی در باب شهر و شهرسازی


200,000 ریال

ميدان:مباني، شناخت و ارزيابي

مهندسی

میدان:مبانی، شناخت و ارزیابی


900,000 ریال

نقد بازي:جستارهاي نقد معماري

مهندسی

نقد بازی:جستارهای نقد معماری


600,000 ریال

از سياست طراحي تا کيفيت طراحي

مهندسی

از سیاست طراحی تا کیفیت طراحی


250,000 ریال

اصول و مباني ترسيم و پرسپکتيو

مهندسی

اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو


280,000 ریال

برنامه ريزي شهرهاي جديد کد358

مهندسی

برنامه ریزی شهرهای جدید کد358


100,000 ریال

برنامه ريزي کاربري اراضي شهري

مهندسی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


300,000 ریال

بنيان هاي شهر و شهرسازي ايران

مهندسی

بنیان های شهر و شهرسازی ایران


4,500,000 ریال

تاريخ شکل شهر تا انقلاب صنعتي

مهندسی

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی


2,280,000 ریال

طراحي مفهومي ساختمان هاي بلند

مهندسی

طراحی مفهومی ساختمان های بلند


1,100,000 ریال

کتاب جامع مديريت پروژه و ساخت

کنکور

کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت


210,000 ریال

گامي به سوي انديشه هاي معماري

مهندسی

گامی به سوی اندیشه های معماری


65,000 ریال

مرجع و مشخصات فني طراحي داخلي

مهندسی

مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی


2,100,000 ریال

معماري محوطه و طراحي فضاي سبز

مهندسی

معماری محوطه و طراحی فضای سبز


290,000 ریال

نظريه مدرنيته در معماري ايران

مهندسی

نظریه مدرنیته در معماری ایران


1,800,000 ریال

نقش مبلمان شهري در دفاع پنهان

مهندسی

نقش مبلمان شهری در دفاع پنهان


238,000 ریال

برنامه ريزي توسعه راهبردي شهري

مهندسی

برنامه ریزی توسعه راهبردی شهری


200,000 ریال

بيمارستان : عملکردهاي معماري 4

مهندسی

بیمارستان : عملکردهای معماری 4


2,600,000 ریال

تادائو آندو:گفتگو با دانشجويان

مهندسی

تادائو آندو:گفتگو با دانشجویان


950,000 ریال

چگونه فضايي کودکانه طراحي کنيم

مهندسی

چگونه فضایی کودکانه طراحی کنیم


320,000 ریال

چگونه معمارانه طراحي کنيم؟جلد2

مهندسی

چگونه معمارانه طراحی کنیم؟جلد2


2,200,000 ریال

حکمت هاي پنهان در معماري ايران

مهندسی

حکمت های پنهان در معماری ایران


750,000 ریال

درس هايي براي دانشجويان معماري

مهندسی

درس هایی برای دانشجویان معماری


1,200,000 ریال

زبان ساده و جامع نقشه کشي جلد1

مهندسی

زبان ساده و جامع نقشه کشی جلد1


170,000 ریال

زيبايي شناسي هنر و معماري جهان

مهندسی

زیبایی شناسی هنر و معماری جهان


450,000 ریال

شاخص هاي سنجش جدايي گزيني شهري

مهندسی

شاخص های سنجش جدایی گزینی شهری


220,000 ریال

طراحي فني ساختمان:علمي کاربردي

مهندسی

طراحی فنی ساختمان:علمی کاربردی


650,000 ریال

مرجع و مشخصات فني طراحي معماري

مهندسی

مرجع و مشخصات فنی طراحی معماری


1,500,000 ریال

مسکن پايدار براي شهرهاي پايدار

مهندسی

مسکن پایدار برای شهرهای پایدار


220,000 ریال

مفهوم سکونت بسوي معماري تمثيلي

مهندسی

مفهوم سکونت بسوی معماری تمثیلی


480,000 ریال

مقدمه اي بر طراحي نواحي مسکوني

مهندسی

مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی


160,000 ریال

نظر بازي:جستارهاي نظريه معماري

مهندسی

نظر بازی:جستارهای نظریه معماری


950,000 ریال

هندسه و تزيين در معماري اسلامي

مهندسی

هندسه و تزیین در معماری اسلامی


1,200,000 ریال

هوش مصنوعي در معماري و ساختمان

مهندسی

هوش مصنوعی در معماری و ساختمان


550,000 ریال

آب و فاضلاب:اصول و مباني معماري

مهندسی

آب و فاضلاب:اصول و مبانی معماری


250,000 ریال

جايگاه شهرهاي جديد در نظام شهري

مهندسی

جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری


45,000 ریال

ديدگاه هاي نو در سيستم هاي شهري

مهندسی

دیدگاه های نو در سیستم های شهری


280,000 ریال

شهر زيست پذير از مباني تا معاني

مهندسی

شهر زیست پذیر از مبانی تا معانی


200,000 ریال

طراحي شهر خرد:مباني و چارچوب ها

مهندسی

طراحی شهر خرد:مبانی و چارچوب ها


100,000 ریال

طرح لرزه اي براي مهندسان معماري

مهندسی

طرح لرزه ای برای مهندسان معماری


500,000 ریال

فضاي عمومي ابعاد مديريتي کد2032

مهندسی

فضای عمومی ابعاد مدیریتی کد2032


330,000 ریال

مجتمع آموزشي:عملکردهاي معماري 9

مهندسی

مجتمع آموزشی:عملکردهای معماری 9


2,600,000 ریال

مديريت در محوطه هاي ميراث جهاني

مهندسی

مدیریت در محوطه های میراث جهانی


150,000 ریال

مسکن پايدار(اصول و اجرا)ويراست2

مهندسی

مسکن پایدار


150,000 ریال

مسکن و معماري در سرزمين هاي کهن

مهندسی

مسکن و معماری در سرزمین های کهن


120,000 ریال

معماري تعاملي:دنياي انطباق پذير

مهندسی

معماری تعاملی:دنیای انطباق پذیر


1,280,000 ریال

معماري و ادراکات حسي:چشمان پوست

مهندسی

معماری و ادراکات حسی:چشمان پوست


350,000 ریال

معنا و صورت در معماري معاصر غرب

مهندسی

معنا و صورت در معماری معاصر غرب


230,000 ریال

مفاهيم پايه در روان شناسي محيطي

مهندسی

مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی


800,000 ریال

مقدماتي بر روش هاي طراحي معماري

مهندسی

مقدماتی بر روش های طراحی معماری


450,000 ریال

آموزش گام به گام کروکي در معماري

مهندسی

آموزش گام به گام کروکی در معماری


250,000 ریال

اسکچينگ در معماري داخلي و مبلمان

مهندسی

اسکچینگ در معماری داخلی و مبلمان


1,100,000 ریال

بازآفريني شهري  (يک کتاب راهنما)

مهندسی

بازآفرینی شهری


200,000 ریال

برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين

مهندسی

برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین


950,000 ریال

تاريخ طراحي داخلي از 1900 کد2415

مهندسی

تاریخ طراحی داخلی از 1900 کد2415


950,000 ریال

تاريخ منظر از رنسانس تا پست مدرن

مهندسی

تاریخ منظر از رنسانس تا پست مدرن


1,500,000 ریال

تغييرات اقليمي و ساختارهاي محيطي

مهندسی

تغییرات اقلیمی و ساختارهای محیطی


900,000 ریال

رهيافت نهادي در مديريت زمين شهري

مهندسی

رهیافت نهادی در مدیریت زمین شهری


195,000 ریال

شهرسازي دال ها: پيوستگي و گسستگي

مهندسی

شهرسازی دال ها: پیوستگی و گسستگی


145,000 ریال

شهرنشيني در عصر تغييرات آب و هوا

مهندسی

شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوا


200,000 ریال

طراحي شهري (نقش و نگار-آرايه ها)

مهندسی

طراحی شهری


350,000 ریال

کتاب مرجع معماري داخلي قرن بيستم

مهندسی

کتاب مرجع معماری داخلی قرن بیستم


2,600,000 ریال

مباني کامل شناخت رنگ براي طراحان

هنرهای تجسمی

مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان


1,650,000 ریال

مباني نظام تفکيک زمين در شهرسازي

مهندسی

مبانی نظام تفکیک زمین در شهرسازی


100,000 ریال

مجموعه معماري(کنکور ارشد)91-1400

کنکور

مجموعه معماری


2,400,000 ریال

هندسه ايراني:کاربرد هندسه در عمل

مهندسی

هندسه ایرانی:کاربرد هندسه در عمل


600,000 ریال

اصول و مباني برنامه ريزي منطقه‌اي

مهندسی

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه‌ای


100,000 ریال

برنامه ريزي مسکن روستايي در ايران

مهندسی

برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران


180,000 ریال

پرسش هاي ادراک:پديدارشناسي معماري

مهندسی

پرسش های ادراک:پدیدارشناسی معماری


900,000 ریال

تفکر ترسيمي براي معماران و طراحان

مهندسی

تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان


780,000 ریال

جزئيات معماري در ساختمان هاي مدرن

مهندسی

جزئیات معماری در ساختمان های مدرن


200,000 ریال

چگونه زندگي همگاني را مطالعه کنيم

مهندسی

چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم


1,500,000 ریال

مجتمع اقامتي : عملکردهاي معماري 3

مهندسی

مجتمع اقامتی : عملکردهای معماری 3


750,000 ریال

معماري اسلامي:کارشناسي ارشد کد156

کنکور

معماری اسلامی:کارشناسی ارشد کد156


170,000 ریال

مهندسي و معماري آب انبارهاي ايران

مهندسی

مهندسی و معماری آب انبارهای ایران


680,000 ریال

نگاره:اسکيس ،راندو، گرافيک معماري

مهندسی

نگاره:اسکیس ،راندو، گرافیک معماری


190,000 ریال

آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي

مهندسی

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی


200,000 ریال

ارائه مکان هاي با کيفيت طراحي شهري

مهندسی

ارائه مکان های با کیفیت طراحی شهری


350,000 ریال

استانداردها و راهنماهاي طراحي شهري

مهندسی

استانداردها و راهنماهای طراحی شهری


95,000 ریال

برنامه ريزي براي شهر تاريخي سمرقند

مهندسی

برنامه ریزی برای شهر تاریخی سمرقند


118,000 ریال

بيان گرافيکي براي معماران و طراحان

مهندسی

بیان گرافیکی برای معماران و طراحان


1,350,000 ریال

تجارب کاربردي اقتصاد شهري در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارب کاربردی اقتصاد شهری در ایران


220,000 ریال

تکه انگاري فرايندي در طراحي معماري

مهندسی

تکه انگاری فرایندی در طراحی معماری


500,000 ریال

خشت و خيال:شرح معماري اسلامي ايران

مهندسی

خشت و خیال:شرح معماری اسلامی ایران


6,000,000 ریال

روان شناسي شناختي و معماري بيوفيلي

مهندسی

روان شناسی شناختی و معماری بیوفیلی


550,000 ریال

زيست فيزيک و زيست مکانيک در معماري

مهندسی

زیست فیزیک و زیست مکانیک در معماری


690,000 ریال

سيري در انديشه هاي تکنولوژي معماري

مهندسی

سیری در اندیشه های تکنولوژی معماری


220,000 ریال

طبيعت،خلاقيت و منظر طبيعي (لندآرت)

مهندسی

طبیعت،خلاقیت و منظر طبیعی


590,000 ریال

طراح کيست؟(اشياء، مکان ها،پيام ها)

هنرهای تجسمی

طراح کیست؟


60,000 ریال

طراحي حجم و فرم (آموزش اسکيس جلد3)

مهندسی

طراحی حجم و فرم