مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای معماری و شهرسازی

دسته بندی ها

(40)
(15)
(7)
(2)
(1255)
(6)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(11)
(3)
(4)
(4)
(1)
(40)
(2)
(1255)
(3)

موضوع های فرعی

(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(40)
(16)
(9)
(2)
(1)
(1182)
(52)
(4)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(47)
(1)
(28)
(1)
(23)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(1)
(1)
(2)
(3)
(10)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(21)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(24)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(43)
(1)
(9)
(132)
(1)
(2)
(1)
(1)
(43)
(2)
(22)
(1)
(1)
(2)
(14)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(13)
(2)
(1)
(5)
(2)
(2)
(8)
(1)
(3)
(3)
(31)
(2)
(25)
(2)
(1)
(1)
(1)
(30)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(14)
(1)
(5)
(14)
(5)
(1)
(16)
(1)
(12)
(2)
(7)
(1)
(4)
(1)
(3)
(6)
(2)
(1)
(1)
(2)
(19)
(6)
(1)
(3)
(12)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(71)
(28)
(6)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(9)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(5)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(13)
(12)
(1)
(1)
(53)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(29)
(13)
(1)

نویسنده ها

(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(6)
(6)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(4)
(6)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(46)
(24)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)

مترجم ها

(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1325 محصول
فرش فيلم

مهندسی

فرش فیلم


1,200,000 ریال

مرمت شهري

مهندسی

مرمت شهری


1,600,000 ریال

منظر شهري

مهندسی

منظر شهری


100,000 ریال

انديشه منظر

مهندسی

اندیشه منظر


1,050,000 ریال

تمرين معماري

مهندسی

تمرین معماری


1,498,000 ریال

سرايش معماري

مهندسی

سرایش معماری


180,000 ریال

از شار تا شهر

مهندسی

از شار تا شهر


1,300,000 ریال

تکنيکهاي راندو

مهندسی

تکنیکهای راندو


3,000,000 ریال

راندو با آبرنگ

مهندسی

راندو با آبرنگ


125,000 ریال

سازه در معماري

مهندسی

سازه در معماری


2,900,000 ریال

ترکيب در معماري

مهندسی

ترکیب در معماری


3,000,000 ریال

محيط هاي پاسخده

مهندسی

محیط های پاسخده


3,100,000 ریال

تاسيسات و زيبايي

مهندسی

تاسیسات و زیبایی


1,250,000 ریال

حاشيه نشيني شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حاشیه نشینی شهری


500,000 ریال

سازه هاي پيشرفته

مهندسی

سازه های پیشرفته


400,000 ریال

شهر دوستدار زنان

مهندسی

شهر دوستدار زنان


1,000,000 ریال

طراحي مسکن بهينه

مهندسی

طراحی مسکن بهینه


178,000 ریال

مباني طراحي شهري

مهندسی

مبانی طراحی شهری


1,200,000 ریال

هنرهاي نوين ساخت

مهندسی

هنرهای نوین ساخت


1,300,000 ریال

آسايش در پناه باد

مهندسی

آسایش در پناه باد


500,000 ریال

پل از منظر معماري

مهندسی

پل از منظر معماری


350,000 ریال

تاريخ طراحي داخلي

مهندسی

تاریخ طراحی داخلی


5,400,000 ریال

تحليل فضاهاي شهري

مهندسی

تحلیل فضاهای شهری


1,600,000 ریال

دايره المعارف شهر

مهندسی

دایره المعارف شهر


250,000 ریال

درک رفتار سازه‌ها

مهندسی

درک رفتار سازه‌ها


2,900,000 ریال

روند معماري داخلي

مهندسی

روند معماری داخلی


2,200,000 ریال

شهرسازي در ونکوور

مهندسی

شهرسازی در ونکوور


200,000 ریال

طراحي استاديوم ها

مهندسی

طراحی استادیوم ها


1,100,000 ریال

طراحي داخلي و رنگ

هنرهای تجسمی

طراحی داخلی و رنگ


1,400,000 ریال

فرايند طراحي شهري

مهندسی

فرایند طراحی شهری


3,900,000 ریال

فرهنگ بصري معماري

مهندسی

فرهنگ بصری معماری


1,500,000 ریال

يادداشت هاي منهتن

مهندسی

یادداشت های منهتن


700,000 ریال

اجراي طاق هاي خشتي

مهندسی

اجرای طاق های خشتی


1,850,000 ریال

الفباي معماري جلد1

مهندسی

الفبای معماری جلد1


2,400,000 ریال

الفباي معماري جلد2

مهندسی

الفبای معماری جلد2


720,000 ریال

تاريخ حفاظت معماري

مهندسی

تاریخ حفاظت معماری


2,750,000 ریال

تجزيه و تحليل سايت

مهندسی

تجزیه و تحلیل سایت


1,500,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي1

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی1


1,950,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي2

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی2


135,000 ریال

راهنماي طراحي مقطع

مهندسی

راهنمای طراحی مقطع


2,200,000 ریال

سازه هاي بيومورفيک

مهندسی

سازه های بیومورفیک


1,050,000 ریال

طراحان چه مي دانند

مهندسی

طراحان چه می دانند


950,000 ریال

طراحان چه مي دانند

مهندسی

طراحان چه می دانند


900,000 ریال

فرهنگ معماري داخلي

فرهنگ لغت

فرهنگ معماری داخلی


4,000,000 ریال

مباني مديريت پروژه

مهندسی

مبانی مدیریت پروژه


2,600,000 ریال

معماري براي کودکان

مهندسی

معماری برای کودکان


250,000 ریال

معماري جهان باستان

مهندسی

معماری جهان باستان


1,800,000 ریال

معماري روستايي 1-2

مهندسی

معماری روستایی 1-2


1,500,000 ریال

معماري و توپوگرافي

مهندسی

معماری و توپوگرافی


45,000 ریال

آموزش کروکي معماري1

مهندسی

آموزش کروکی معماری1


1,600,000 ریال

استراتژي توسعه شهري

مهندسی

استراتژی توسعه شهری


1,650,000 ریال

انديشيدن درباره فضا

مهندسی

اندیشیدن درباره فضا


4,640,000 ریال

تغيير شکل در معماري

مهندسی

تغییر شکل در معماری


1,200,000 ریال

راندو با قلم و مرکب

مهندسی

راندو با قلم و مرکب


180,000 ریال

روش هاي اجراي پروژه

مهندسی

روش های اجرای پروژه


1,300,000 ریال

شالوده آمايش سرزمين

مهندسی

شالوده آمایش سرزمین


2,600,000 ریال

شهر با مفاهيم توسعه

مهندسی

شهر با مفاهیم توسعه


1,100,000 ریال

شهرسازي معاصر ايران

مهندسی

شهرسازی معاصر ایران


1,500,000 ریال

گادامر براي معماران

مهندسی

گادامر برای معماران


250,000 ریال

معماري در چند دقيقه

مهندسی

معماری در چند دقیقه


2,100,000 ریال

هنر و معماري اسلامي

مهندسی

هنر و معماری اسلامی


1,500,000 ریال

انرژي و معماري سرآمد

مهندسی

انرژی و معماری سرآمد


580,000 ریال

بنيامين براي معماران

مهندسی

بنیامین برای معماران


700,000 ریال

طراحي در معماري شهري

مهندسی

طراحی در معماری شهری


6,850,000 ریال

فضا ، معماري و فلسفه

مهندسی

فضا ، معماری و فلسفه


1,500,000 ریال

مباني طراحي پرسپکتيو

مهندسی

مبانی طراحی پرسپکتیو


1,950,000 ریال

مصالح ساختماني کد491

مهندسی

مصالح ساختمانی کد491


1,600,000 ریال

هزار سال معماري جهان

مهندسی

هزار سال معماری جهان


4,000,000 ریال

آتشگهي در خواب آتش ها

مهندسی

آتشگهی در خواب آتش ها


4,500,000 ریال

آشنايي با معماري جهان

مهندسی

آشنایی با معماری جهان


2,000,000 ریال

اصول معماري و شهرسازي

مهندسی

اصول معماری و شهرسازی


200,000 ریال

پرسپکتيو غير معمارانه

مهندسی

پرسپکتیو غیر معمارانه


2,700,000 ریال

سير انديشه هاي معماري

مهندسی

سیر اندیشه های معماری


1,500,000 ریال

شاهراه ها در شاهکارها

مهندسی

شاهراه ها در شاهکارها


1,600,000 ریال

شهــــرها و طــــراحي

مهندسی

شهــــرها و طــــراحی


120,000 ریال

طراحي در معماري داخلي

مهندسی

طراحی در معماری داخلی


4,000,000 ریال

فن شناسي معماري ايران

مهندسی

فن شناسی معماری ایران


2,300,000 ریال

معمار، مهندس ، ساختار

مهندسی

معمار، مهندس ، ساختار


35,000 ریال

معماري تغيير فرم پذير

مهندسی

معماری تغییر فرم پذیر


1,600,000 ریال

معماري فرم، فضا و نظم

مهندسی

معماری فرم، فضا و نظم


4,500,000 ریال

مکان،سياست و راهکارها

مهندسی

مکان،سیاست و راهکارها


160,000 ریال

از ايده تا معماري جلد1

مهندسی

از ایده تا معماری جلد1


3,500,000 ریال

خلاقيت ترسيم در معماري

مهندسی

خلاقیت ترسیم در معماری


1,100,000 ریال

دانشنامه ديداري معماري

مهندسی

دانشنامه دیداری معماری


1,280,000 ریال

مباني معماري و شهرسازي

مهندسی

مبانی معماری و شهرسازی


480,000 ریال

معماري فرم ، فضا و نظم

مهندسی

معماری فرم ، فضا و نظم


2,800,000 ریال

آموزش اسکيس طراحي داخلي

مهندسی

آموزش اسکیس طراحی داخلی


3,500,000 ریال

با شهر و منطقه در ايران

مهندسی

با شهر و منطقه در ایران


1,000,000 ریال

برنامه ريزي مسکن پايدار

مهندسی

برنامه ریزی مسکن پایدار


100,000 ریال

تارزان ها در جنگل رسانه

مهندسی

تارزان ها در جنگل رسانه


125,000 ریال

تعمير و نگهداري ساختمان

مهندسی

تعمیر و نگهداری ساختمان


1,790,000 ریال

تکنيک هاي کروکي و اسکيس

مهندسی

تکنیک های کروکی و اسکیس


950,000 ریال

چرا معماري مهــــم است؟

مهندسی

چرا معماری مهــــم است؟


1,500,000 ریال

روش هاي تحقيق در معماري

مهندسی

روش های تحقیق در معماری


1,900,000 ریال

سبک شناسي معماري ايراني

مهندسی

سبک شناسی معماری ایرانی


2,950,000 ریال

فرايند برنامه ريزي مسکن

مهندسی

فرایند برنامه ریزی مسکن


1,500,000 ریال

فرايندهاي طراحي ديجيتال

مهندسی

فرایندهای طراحی دیجیتال


1,850,000 ریال

کارگاه برنامه ريزي شهري

مهندسی

کارگاه برنامه ریزی شهری


1,190,000 ریال

مباني برنامه‌ ريزي شهري

مهندسی

مبانی برنامه‌ ریزی شهری


1,500,000 ریال

مباني سازه براي معماران

مهندسی

مبانی سازه برای معماران


2,900,000 ریال

معماري از زمين تا آسمان

مهندسی

معماری از زمین تا آسمان


1,380,000 ریال

معماري(7سال کنکور آزاد)

کنکور

معماری


300,000 ریال

101نکته در طراحي بام سبز

مهندسی

101نکته در طراحی بام سبز


790,000 ریال

بنيان ها در مطالعات مسکن

مهندسی

بنیان ها در مطالعات مسکن


800,000 ریال

درک معماري از طريق ترسيم

مهندسی

درک معماری از طریق ترسیم


2,500,000 ریال

طراحي داخلي منازل مسکوني

مهندسی

طراحی داخلی منازل مسکونی


2,500,000 ریال

طراحي شهري محيطي آب کنار

مهندسی

طراحی شهری محیطی آب کنار


550,000 ریال

فناوري هاي نوين ساختماني

مهندسی

فناوری های نوین ساختمانی


3,200,000 ریال

مديريت شهري در جهان جلد2

مهندسی

مدیریت شهری در جهان جلد2


165,000 ریال

مسکن و تحرک مستقل کودکان

مهندسی

مسکن و تحرک مستقل کودکان


650,000 ریال

نور در معماري قديم ايران

مهندسی

نور در معماری قدیم ایران


4,980,000 ریال

هتل : عملکردهاي معماري 2

مهندسی

هتل : عملکردهای معماری 2


3,500,000 ریال

آموزش اسکيس راندو و کروکي

مهندسی

آموزش اسکیس راندو و کروکی


750,000 ریال

اصول و قوانين طراحي داخلي

مهندسی

اصول و قوانین طراحی داخلی


1,200,000 ریال

بنيادهاي فهم تاريخ معماري

مهندسی

بنیادهای فهم تاریخ معماری


3,800,000 ریال

درآمدي بر مباني نظري منظر

مهندسی

درآمدی بر مبانی نظری منظر


700,000 ریال

دهکده سازگار با محيط زيست

مهندسی

دهکده سازگار با محیط زیست


1,850,000 ریال

گرايش هاي معماري  ايسم ها

مهندسی

گرایش های معماری ایسم ها


2,600,000 ریال

مصالح ساختماني(کتاب ارشد)

کنکور

مصالح ساختمانی


1,980,000 ریال

معماري و شهرسازي در قرن20

مهندسی

معماری و شهرسازی در قرن20


130,000 ریال

مفاهيم پايه در طراحي فضا2

مهندسی

مفاهیم پایه در طراحی فضا2


600,000 ریال

بازساخت شهر:تجربه هايي چند

مهندسی

بازساخت شهر:تجربه هایی چند


575,000 ریال

باوهاوس/وايمار:مدرسه طراحي

مهندسی

باوهاوس/وایمار:مدرسه طراحی


1,100,000 ریال

جزئيات،ارتقاء دهنده معماري

مهندسی

جزئیات،ارتقاء دهنده معماری


1,100,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي3

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی3


1,000,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي6

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی6


850,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي7

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی7


1,500,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي8

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی8


850,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي9

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی9


1,000,000 ریال

سيري در هنر و معماري ايران

مهندسی

سیری در هنر و معماری ایران


1,700,000 ریال

شبکه ارتباطي در طراحي شهري

مهندسی

شبکه ارتباطی در طراحی شهری


720,000 ریال

شهرهاي هوشمند به زبان ساده

مهندسی

شهرهای هوشمند به زبان ساده


2,500,000 ریال

شهرهاي هوشمند(for dummies)

مهندسی

شهرهای هوشمند


2,200,000 ریال

طراحي دکوراسيون اتاق نشيمن

مهندسی

طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن


850,000 ریال

عناصر سازه اي براي معماران

مهندسی

عناصر سازه ای برای معماران


3,600,000 ریال

کاربرد نرم افزار در معماري

مهندسی

کاربرد نرم افزار در معماری


140,000 ریال

کلان شهر:ويژگي‌ها و مفاهيم

مهندسی

کلان شهر:ویژگی‌ها و مفاهیم


2,500,000 ریال

معماري ايراني دستگاه شناسي

مهندسی

معماری ایرانی دستگاه شناسی


2,000,000 ریال

مفاهيم پايه در طراحي داخلي

مهندسی

مفاهیم پایه در طراحی داخلی


2,500,000 ریال

مهندسي شهرسازي:دکتري دولتي

کنکور

مهندسی شهرسازی:دکتری دولتی


350,000 ریال

هنر و معماري اسلامي2 کد659

مهندسی

هنر و معماری اسلامی2 کد659


7,400,000 ریال

هنر و معماري در اديان جهان

مهندسی

هنر و معماری در ادیان جهان


2,500,000 ریال

آرکيوگرم:معماري بدون معماري

مهندسی

آرکیوگرم:معماری بدون معماری


2,200,000 ریال

آشنايي با مناظر فرهنگي جهان

مهندسی

آشنایی با مناظر فرهنگی جهان


330,000 ریال

باغ و باغ سازي در عصر قاجار

مهندسی

باغ و باغ سازی در عصر قاجار


2,800,000 ریال

راندو و طراحي با قلم و مرکب

مهندسی

راندو و طراحی با قلم و مرکب


2,500,000 ریال

زبان تخصصي معماري و شهرسازي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی معماری و شهرسازی


1,150,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي 4

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی 4


1,000,000 ریال

سبک شناسي در معماري داخلي 5

مهندسی

سبک شناسی در معماری داخلی 5


850,000 ریال

طراحي جوامع برنامه ريزي شده

مهندسی

طراحی جوامع برنامه ریزی شده


100,000 ریال

مباني طراحي سازه هاي فضاکار

مهندسی

مبانی طراحی سازه های فضاکار


2,500,000 ریال

مصالح ساختماني براي معماران

مهندسی

مصالح ساختمانی برای معماران


2,300,000 ریال

نظريه هاي پسامدرن در معماري

مهندسی

نظریه های پسامدرن در معماری


1,500,000 ریال

101 نکته درمورد چيستي معماري

مهندسی

101 نکته درمورد چیستی معماری


790,000 ریال

برنامه ريزي شهري for dummies

مهندسی

برنامه ریزی شهری for dummies


1,500,000 ریال

راهنماي طراحي دانشکده معماري

مهندسی

راهنمای طراحی دانشکده معماری


178,000 ریال

ساختن و سکونت:اخلاق براي شهر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ساختن و سکونت:اخلاق برای شهر


3,500,000 ریال

شهر خلاق جلد2: اقتصاد پايدار

مهندسی

شهر خلاق جلد2: اقتصاد پایدار


138,000 ریال

شهرنشيني شتابان و کلان شهرها

مهندسی

شهرنشینی شتابان و کلان شهرها


100,000 ریال

عناصر معماري از صورت تا مکان

مهندسی

عناصر معماری از صورت تا مکان


500,000 ریال

مباني حومه هاي شهري آمريکايي

مهندسی

مبانی حومه های شهری آمریکایی


50,000 ریال

مباني طراحي ساختمان هاي بلند

مهندسی

مبانی طراحی ساختمان های بلند


3,000,000 ریال

مقالاتي در باب شهر و شهرسازي

مهندسی

مقالاتی در باب شهر و شهرسازی


200,000 ریال

نقد بازي:جستارهاي نقد معماري

مهندسی

نقد بازی:جستارهای نقد معماری


600,000 ریال

از سياست طراحي تا کيفيت طراحي

مهندسی

از سیاست طراحی تا کیفیت طراحی


250,000 ریال

اصول و مباني ترسيم و پرسپکتيو

مهندسی

اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو


1,500,000 ریال

برنامه ريزي شهرهاي جديد کد358

مهندسی

برنامه ریزی شهرهای جدید کد358


1,160,000 ریال

برنامه ريزي کاربري اراضي شهري

مهندسی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


980,000 ریال

تاريخ باغ و باغ سازي در ايران

مهندسی

تاریخ باغ و باغ سازی در ایران


3,000,000 ریال

تاريخ شکل شهر تا انقلاب صنعتي

مهندسی

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی


4,100,000 ریال

گذري بر معماري متقدم مسلمانان

مهندسی

گذری بر معماری متقدم مسلمانان


1,700,000 ریال

مجموعه شش جلدي ايسم ها با قاب

مهندسی

مجموعه شش جلدی ایسم ها با قاب


15,600,000 ریال

مرجع و مشخصات فني طراحي داخلي

مهندسی

مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی


3,750,000 ریال

نقش مبلمان شهري در دفاع پنهان

مهندسی

نقش مبلمان شهری در دفاع پنهان


238,000 ریال

نوآوري اجتماعي در مديريت شهري

مهندسی

نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری


2,400,000 ریال

101نکته درباره ايسم هاي معماري

مهندسی

101نکته درباره ایسم های معمار