مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برق و الکترونیک

دسته بندی ها

(66)
(9)
(1)
(795)

موضوع های اصلی

(8)
(2)
(1)
(66)
(1)
(793)

موضوع های فرعی

(1)
(768)
(1)
(2)
(66)
(7)
(6)
(2)
(2)
(16)

انتشارات / تولید کننده ها

(13)
(7)
(12)
(5)
(1)
(1)
(4)
(8)
(1)
(3)
(2)
(11)
(1)
(1)
(1)
(11)
(9)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(38)
(18)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(12)
(4)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(7)
(4)
(2)
(1)
(3)
(6)
(1)
(6)
(18)
(1)
(3)
(5)
(1)
(5)
(4)
(6)
(1)
(2)
(2)
(32)
(20)
(1)
(11)
(21)
(8)
(2)
(23)
(1)
(1)
(2)
(1)
(22)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(5)
(10)
(7)
(1)
(2)
(8)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(8)
(61)
(4)
(1)
(1)
(1)
(10)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(6)
(14)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(6)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(15)
(14)
(3)
(2)
(1)
(5)
(22)
(9)
(4)
(1)
(1)
(43)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(7)
(3)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(15)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(20)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
871 محصول
کيفيت توان

مهندسی

کیفیت توان


69,000 ریال

الکترونيک 3

مهندسی

الکترونیک 3


480,000 ریال

کنترل بهينه

مهندسی

کنترل بهینه


1,250,000 ریال

ايمني در برق

مهندسی

ایمنی در برق


1,300,000 ریال

کنترل تطبيقي

مهندسی

کنترل تطبیقی


420,000 ریال

کنترل تطبيقي

مهندسی

کنترل تطبیقی


750,000 ریال

مخابرات سيار

مهندسی

مخابرات سیار


1,400,000 ریال

شناسايي سيستم

مهندسی

شناسایی سیستم


350,000 ریال

مباني نيروگاه

مهندسی

مبانی نیروگاه


420,000 ریال

برقکار ساختمان

مهندسی

برقکار ساختمان


1,000,000 ریال

حفاظت و رله ها

مهندسی

حفاظت و رله ها


950,000 ریال

مهندسي روشنايي

مهندسی

مهندسی روشنایی


400,000 ریال

مهندسي روشنايي

مهندسی

مهندسی روشنایی


600,000 ریال

60 پروژه با PLC

مهندسی

60 پروژه با PLC


800,000 ریال

آنتن هاي هوشمند

مهندسی

آنتن های هوشمند


100,000 ریال

الکترونيک صنعتي

مهندسی

الکترونیک صنعتی


1,300,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


80,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

شبکه هاي بي سيم

مهندسی

شبکه های بی سیم


1,700,000 ریال

فيزيک الکترونيک

مهندسی

فیزیک الکترونیک


1,300,000 ریال

الکترونيک3 کد747

مهندسی

الکترونیک3 کد747


450,000 ریال

دوربين مدار بسته

مهندسی

دوربین مدار بسته


500,000 ریال

راهنماي جامع AVR

مهندسی

راهنمای جامع AVR


1,480,000 ریال

مباني مهندسي برق

مهندسی

مبانی مهندسی برق


2,950,000 ریال

محاسبه عدم قطعيت

مهندسی

محاسبه عدم قطعیت


450,000 ریال

مدارهاي الکتريکي

مهندسی

مدارهای الکتریکی


330,000 ریال

مدارهاي مخابراتي

مهندسی

مدارهای مخابراتی


950,000 ریال

مهندسي مايکروويو

مهندسی

مهندسی مایکروویو


1,750,000 ریال

ميدان ها و امواج

مهندسی

میدان ها و امواج


1,100,000 ریال

الکترونيک ديجيتال

مهندسی

الکترونیک دیجیتال


950,000 ریال

تحليل و طراحي آنتن

مهندسی

تحلیل و طراحی آنتن


1,300,000 ریال

تئوري فيلتر تطبيقي

مهندسی

تئوری فیلتر تطبیقی


600,000 ریال

سيستم هاي مخابراتي

مهندسی

سیستم های مخابراتی


150,000 ریال

عايق‌ها و فشار قوي

مهندسی

عایق‌ها و فشار قوی


300,000 ریال

مطلب در مهندسي برق

مهندسی

مطلب در مهندسی برق


1,300,000 ریال

نقشه هاي برق صنعتي

مهندسی

نقشه های برق صنعتی


900,000 ریال

اصول الکترونيک جلد1

مهندسی

اصول الکترونیک جلد1


1,300,000 ریال

برق ساختمان پيشرفته

مهندسی

برق ساختمان پیشرفته


180,000 ریال

برقکار صنعتي درجه 1

مهندسی

برقکار صنعتی درجه 1


900,000 ریال

تاسيسات برق نيروگاه

مهندسی

تاسیسات برق نیروگاه


198,000 ریال

جنگ الکترونيکEW 104

مهندسی

جنگ الکترونیکEW 104


1,200,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي

مهندسی

سیستم های کنترل خطی


170,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي

کنکور

سیستم های کنترل خطی


650,000 ریال

کنترل حرکت توسط DSP

مهندسی

کنترل حرکت توسط DSP


240,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


300,000 ریال

برقکار ساختمان درجه1

مهندسی

برقکار ساختمان درجه1


1,000,000 ریال

برقکار ساختمان درجه2

مهندسی

برقکار ساختمان درجه2


900,000 ریال

حفاظت سيستم هاي قدرت

مهندسی

حفاظت سیستم های قدرت


650,000 ریال

رله و حفاظت سيستم‌ها

مهندسی

رله و حفاظت سیستم‌ها


250,000 ریال

سيگنال ها و سيستم ها

مهندسی

سیگنال ها و سیستم ها


2,190,000 ریال

مباني الکترونيک جلد1

مهندسی

مبانی الکترونیک جلد1


1,850,000 ریال

مباني الکترونيک جلد2

مهندسی

مبانی الکترونیک جلد2


1,390,000 ریال

منابع تغذيه سوئيچينگ

مهندسی

منابع تغذیه سوئیچینگ


1,910,000 ریال

نيروگاه بادي فراساحل

مهندسی

نیروگاه بادی فراساحل


950,000 ریال

نيروگاه هاي مولد برق

مهندسی

نیروگاه های مولد برق


200,000 ریال

الکترومغناطيس پيشرفته

مهندسی

الکترومغناطیس پیشرفته


950,000 ریال

الکترونيک1(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک1


1,740,000 ریال

تجهيزات نيروگاه 2جلدي

مهندسی

تجهیزات نیروگاه 2جلدی


220,000 ریال

توليد انرژِي الکتريکي

مهندسی

تولید انرژِی الکتریکی


285,000 ریال

جنگ الکترونيک پيشرفته

مهندسی

جنگ الکترونیک پیشرفته


450,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق


1,360,000 ریال

سنتز مدارها و فيلترها

مهندسی

سنتز مدارها و فیلترها


400,000 ریال

سيستم هاي کنترل بهينه

مهندسی

سیستم های کنترل بهینه


1,400,000 ریال

شبکه هاي توزيع هوشمند

مهندسی

شبکه های توزیع هوشمند


650,000 ریال

فيزيک قطعات نيمه هادي

مهندسی

فیزیک قطعات نیمه هادی


50,000 ریال

کنترل غير خطي کاربردي

مهندسی

کنترل غیر خطی کاربردی


1,500,000 ریال

مباني ميکروالکترونيک1

مهندسی

مبانی میکروالکترونیک1


1,600,000 ریال

مدارهاي الکتريکي جلد1

مهندسی

مدارهای الکتریکی جلد1


1,825,000 ریال

مدارهاي الکتريکي جلد2

مهندسی

مدارهای الکتریکی جلد2


1,880,000 ریال

مدارهاي منطقي پيشرفته

مهندسی

مدارهای منطقی پیشرفته


230,000 ریال

الکترونيک صنعتي (رشيد)

مهندسی

الکترونیک صنعتی


600,000 ریال

الکترونيک صنعتي (لندر)

مهندسی

الکترونیک صنعتی


400,000 ریال

برق جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد1:کارشناسی ارشد


110,000 ریال

برق جلد5:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد5:کارشناسی ارشد


90,000 ریال

تحليل مدار for dummies

مهندسی

تحلیل مدار for dummies


1,700,000 ریال

دستگاه هاي اندازه‌گيري

مهندسی

دستگاه های اندازه‌گیری


63,000 ریال

ردپاي کربن در صنعت برق

مهندسی

ردپای کربن در صنعت برق


250,000 ریال

طراحي پست هاي فشار قوي

مهندسی

طراحی پست های فشار قوی


400,000 ریال

طراحي پست هاي فشار قوي

مهندسی

طراحی پست های فشار قوی


100,000 ریال

طراحي مدارهاي الکتريکي

مهندسی

طراحی مدارهای الکتریکی


700,000 ریال

کتاب راهنماي فيبر نوري

مهندسی

کتاب راهنمای فیبر نوری


200,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي 1و2

مهندسی

ماشین های الکتریکی 1و2


800,000 ریال

مدارهاي پالس و ديجيتال

مهندسی

مدارهای پالس و دیجیتال


300,000 ریال

10 پروژه با AVR باسي دي

مهندسی

10 پروژه با AVR باسی دی


210,000 ریال

اصول و اجزا کنترل صنعتي

مهندسی

اصول و اجزا کنترل صنعتی


600,000 ریال

برق صنعتي پيشرفته کاپا1

مهندسی

برق صنعتی پیشرفته کاپا1


650,000 ریال

توليد برق در نيروگاه ها

مهندسی

تولید برق در نیروگاه ها


450,000 ریال

دستيار ناظر برق ساختمان

مهندسی

دستیار ناظر برق ساختمان


2,730,000 ریال

دنياي الکترونيک ديجيتال

مهندسی

دنیای الکترونیک دیجیتال


500,000 ریال

سيستم هاي کنترل بازنشان

مهندسی

سیستم های کنترل بازنشان


200,000 ریال

کنترل ماشينهاي الکتريکي

مهندسی

کنترل ماشینهای الکتریکی


450,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي مخصوص

مهندسی

ماشینهای الکتریکی مخصوص


450,000 ریال

مدارهاي الکتريکي 2 جلد4

مهندسی

مدارهای الکتریکی 2 جلد4


690,000 ریال

مدارهاي الکتريکي2 نلسون

مهندسی

مدارهای الکتریکی2 نلسون


950,000 ریال

مفاهيم و کاربردهاي FTTX

مهندسی

مفاهیم و کاربردهای FTTX


240,000 ریال

11 پروژه با AVR(باسي دي)

مهندسی

11 پروژه با AVR


1,540,000 ریال

الکترونيک2(ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک2


2,840,000 ریال

خودآموز نرم افزار Neplan

مهندسی

خودآموز نرم افزار Neplan


35,000 ریال

راهنماي آموزشي FATEK HMI

مهندسی

راهنمای آموزشی FATEK HMI


1,800,000 ریال

راهنماي آموزشي FATEK PLC

مهندسی

راهنمای آموزشی FATEK PLC


2,400,000 ریال

سيستم هاي کنترل يوکوگاوا

مهندسی

سیستم های کنترل یوکوگاوا


400,000 ریال

طراحي شبکه هاي توزيع برق

مهندسی

طراحی شبکه های توزیع برق


1,200,000 ریال

طراحي ماشين هاي الکتريکي

مهندسی

طراحی ماشین های الکتریکی


500,000 ریال

طراحي نوين ترانسفورماتور

مهندسی

طراحی نوین ترانسفورماتور


1,000,000 ریال

فن ورز پست هاي توزيع برق

مهندسی

فن ورز پست های توزیع برق


750,000 ریال

مدارهاي الکتريکي 1 نلسون

مهندسی

مدارهای الکتریکی 1 نلسون


1,500,000 ریال

digital communication 5ED

مهندسی

digital communication 5ED


2,600,000 ریال

VHDL برنامه نويسي با مثال

مهندسی

VHDL برنامه نویسی با مثال


1,550,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت جلد1

مهندسی

بررسی سیستم های قدرت جلد1


800,000 ریال

پردازش سيگنال رادار مايمو

مهندسی

پردازش سیگنال رادار مایمو


2,000,000 ریال

تحليل مهندسي مدار ويراست8

مهندسی

تحلیل مهندسی مدار ویراست8


2,950,000 ریال

تمرينات کاربردي fatek plc

مهندسی

تمرینات کاربردی fatek plc


1,000,000 ریال

تئوري آنتن2 تحليل و طراحي

مهندسی

تئوری آنتن2 تحلیل و طراحی


1,250,000 ریال

خودآموز روباتيک (باسي دي)

مهندسی

خودآموز روباتیک


1,220,000 ریال

ريزپردازنده و زبان اسمبلي

مهندسی

ریزپردازنده و زبان اسمبلی


2,000,000 ریال

سنسورهاي (حسگرهاي)ديجيتال

مهندسی

سنسورهای


690,000 ریال

سيستم هاي کنترل مدرن جلد2

مهندسی

سیستم های کنترل مدرن جلد2


248,000 ریال

شناسايي سيستم هاي غير خطي

مهندسی

شناسایی سیستم های غیر خطی


270,000 ریال

طراحي منبع تغذيه سوئيچينگ

مهندسی

طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ


2,100,000 ریال

کنترل مدرن،تئوري و کاربرد

مهندسی

کنترل مدرن،تئوری و کاربرد


1,200,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي ويراست6

مهندسی

ماشینهای الکتریکی ویراست6


590,000 ریال

مکانيک و کنترل در روباتيک

مهندسی

مکانیک و کنترل در روباتیک


500,000 ریال

نصب و راه اندازي UPS جلد1

مهندسی

نصب و راه اندازی UPS جلد1


220,000 ریال

اصول مخابرات بي سيم و سيار

مهندسی

اصول مخابرات بی سیم و سیار


300,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت: جلد1

مهندسی

بررسی سیستم های قدرت: جلد1


150,000 ریال

برنامه ريزي سيستم هاي قدرت

مهندسی

برنامه ریزی سیستم های قدرت


340,000 ریال

تحليل ماشينهاي الکتريکي1و2

مهندسی

تحلیل ماشینهای الکتریکی1و2


200,000 ریال

حفاظت سيستم هاي قدرت صنعتي

مهندسی

حفاظت سیستم های قدرت صنعتی


450,000 ریال

سيستم توزيع انرژي الکتريکي

مهندسی

سیستم توزیع انرژی الکتریکی


250,000 ریال

مباني بررسي سيستم هاي قدرت

مهندسی

مبانی بررسی سیستم های قدرت


185,000 ریال

مباني جنگ الکترونيک راداري

مهندسی

مبانی جنگ الکترونیک راداری


2,200,000 ریال

محرکه هاي الکتريکي پيشرفته

مهندسی

محرکه های الکتریکی پیشرفته


120,000 ریال

مهندسي ريز موج (مايکروويو)

مهندسی

مهندسی ریز موج


500,000 ریال

مهندسي کنترل (ويراست پنجم)

مهندسی

مهندسی کنترل


2,690,000 ریال

مهندسي مايکروويو (ويراست4)

مهندسی

مهندسی مایکروویو


1,100,000 ریال

مهندسي مايکروويو (ويراست4)

مهندسی

مهندسی مایکروویو


690,000 ریال

ميکروالکترونيک RF(ويراست2)

مهندسی

میکروالکترونیک RF


1,190,000 ریال

ميکروالکترونيک RF(ويراست2)

مهندسی

میکروالکترونیک RF


2,950,000 ریال

جدول هاي مهندسي برق وسترمان

مهندسی

جدول های مهندسی برق وسترمان


500,000 ریال

راهنماي جامع Wincc(باسي دي)

مهندسی

راهنمای جامع Wincc


1,140,000 ریال

رهيافت حل مسئله در مخابرات1

مهندسی

رهیافت حل مسئله در مخابرات1


45,000 ریال

سيستم هاي مخابراتي(ويراست5)

مهندسی

سیستم های مخابراتی


2,590,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي(ويرايش 5)

مهندسی

ماشینهای الکتریکی


55,000 ریال

مرجع کامل برق ساختمان درجه2

مهندسی

مرجع کامل برق ساختمان درجه2


440,000 ریال

ميکروکنترلرهاي AVR(باسي دي)

مهندسی

میکروکنترلرهای AVR


2,000,000 ریال

اتوماسيون صنعتي با OBA8 LOGO

مهندسی

اتوماسیون صنعتی با OBA8 LOGO


380,000 ریال

اصول مهندسي مايکروويو و آنتن

مهندسی

اصول مهندسی مایکروویو و آنتن


1,400,000 ریال

الکترومغناطيس مهندسي ويرايش7

مهندسی

الکترومغناطیس مهندسی ویرایش7


1,000,000 ریال

الکترونيک ديجيتال(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک دیجیتال


1,680,000 ریال

بررسي و طراحي سيستم هاي قدرت

مهندسی

بررسی و طراحی سیستم های قدرت


800,000 ریال

توليد انرژي در مناطق بياباني

مهندسی

تولید انرژی در مناطق بیابانی


170,000 ریال

سيستم هاي مخابرات الکترونيکي

مهندسی

سیستم های مخابرات الکترونیکی


390,000 ریال

شبکه هاي هوشمند و ريزشبکه ها

مهندسی

شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها


1,300,000 ریال

کنترل مقاوم سيستم هاي تاخيري

مهندسی

کنترل مقاوم سیستم های تاخیری


730,000 ریال

مباني فيزيک و مدار الکترونيک

مهندسی

مبانی فیزیک و مدار الکترونیک


500,000 ریال

مدارهاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی2


2,440,000 ریال

مقدمه اي بر ابزار دقيق صنعتي

مهندسی

مقدمه ای بر ابزار دقیق صنعتی


1,600,000 ریال

مقدمه اي بر سيستم رادار جلد1

مهندسی

مقدمه ای بر سیستم رادار جلد1


1,600,000 ریال

مقدمه اي بر سيستم رادار جلد2

مهندسی

مقدمه ای بر سیستم رادار جلد2


1,500,000 ریال

ميکروکنترلرهاي AVR به زبان C

مهندسی

میکروکنترلرهای AVR به زبان C


1,300,000 ریال

آموزش کامل اينورتر C2000 دلتا

مهندسی

آموزش کامل اینورتر C2000 دلتا


2,700,000 ریال

الکترونيک قدرت(تحليل و طراحي)

مهندسی

الکترونیک قدرت


560,000 ریال

تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي

مهندسی

تئوری جامع ماشین های الکتریکی


1,600,000 ریال

رله ها و حفاظت سيستم هاي قدرت

مهندسی

رله ها و حفاظت سیستم های قدرت


800,000 ریال

رهيافت حل مسئله در تکنيک پالس

مهندسی

رهیافت حل مسئله در تکنیک پالس


600,000 ریال

سيستم هاي غيرخطي: جلد1(تحليل)

مهندسی

سیستم های غیرخطی: جلد1


700,000 ریال

سيستم هاي کنترل مدرن ويرايش12

مهندسی

سیستم های کنترل مدرن ویرایش12


2,500,000 ریال

فيلترهاي ديجيتال:اصول و طراحي

مهندسی

فیلترهای دیجیتال:اصول و طراحی


650,000 ریال

مباني مهندسي برق1 (707 مساله)

مهندسی

مبانی مهندسی برق1


670,000 ریال

مباني ميکروالکترونيک(ويراست2)

مهندسی

مبانی میکروالکترونیک


2,390,000 ریال

آشنايي عملي با آردوينو ARDUINO

مهندسی

آشنایی عملی با آردوینو ARDUINO


1,190,000 ریال

آموزش نرم افزار EMTP (باسي دي)

مهندسی

آموزش نرم افزار EMTP


140,000 ریال

اتوماسيون کنترل برق صنعتي ناظر

مهندسی

اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر


400,000 ریال

الکترونيک کاربردي به زبان ساده

مهندسی

الکترونیک کاربردی به زبان ساده


500,000 ریال

برنامه ريزي پيشرفته سيستم قدرت

مهندسی

برنامه ریزی پیشرفته سیستم قدرت


900,000 ریال

تاسيسات الکتريکي و روشنايي فني

مهندسی

تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی


600,000 ریال

راهنماي جامع اينورترهاي GEFRAN

مهندسی

راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN


350,000 ریال

سيستم هاي خورشيدي متصل به شبکه

مهندسی

سیستم های خورشیدی متصل به شبکه


790,000 ریال

طراحي ماشين هاي الکتريکي گردان

مهندسی

طراحی ماشین های الکتریکی گردان


1,638,000 ریال

طراحي و تحليل تاسيسات الکتريکي

مهندسی

طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی


1,210,000 ریال

کتاب آموزش سيستم هاي سرو کينکو

مهندسی

کتاب آموزش سیستم های سرو کینکو


300,000 ریال

کنترل خطي جلد اول:ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلد اول:ارشد و دکتری


1,300,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي1(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی1


870,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی2


1,680,000 ریال

مباحث تکميلي ماشينهاي الکتريکي

مهندسی

مباحث تکمیلی ماشینهای الکتریکی


250,000 ریال

معرفي سيستم هاي SCADA(باسي دي)

مهندسی

معرفی سیستم های SCADA


1,100,000 ریال

مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق

مهندسی

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق


1,250,000 ریال

ميدان ها و امواج الکترومغناطيس

مهندسی

میدان ها و امواج الکترومغناطیس


1,800,000 ریال

ميدانهاي الکترومغناطيسي متناوب

مهندسی

میدانهای الکترومغناطیسی متناوب


1,000,000 ریال

آموزش پروژه محور نرم افزار etap

مهندسی

آموزش پروژه محور نرم افزار etap


450,000 ریال

اصول صوت شناسي در آب هاي کم عمق

مهندسی

اصول صوت شناسی در آب های کم عمق


500,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت(کتاب ارشد)

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


1,440,000 ریال

تاسيسات الکتريکي در توزيع انرژي

مهندسی

تاسیسات الکتریکی در توزیع انرژی


1,600,000 ریال

حفاظت پيشرفته در سيستم هاي قدرت

مهندسی

حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت


300,000 ریال

حفاظت پيشرفته موتورهاي الکتريکي

مهندسی

حفاظت پیشرفته موتورهای الکتریکی


42,000 ریال

رهيافت سيستمهاي کنترل (ويراست5)

مهندسی

رهیافت سیستمهای کنترل


950,000 ریال

شبکه هوشمند(فن آوري و کاربردها)

مهندسی

شبکه هوشمند


700,000 ریال

طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ CMOS

مهندسی

طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS


2,850,000 ریال

کاملترين مرجع کاربردي PCS7 جلد2

مهندسی

کاملترین مرجع کاربردی PCS7 جلد2


4,000,000 ریال

مدار منطقي با نرم افزار VERILOG

مهندسی

مدار منطقی با نرم افزار VERILOG


590,000 ریال

آشنايي با پردازي آماري سيگنال ها

مهندسی

آشنایی با پردازی آماری سیگنال ها


1,000,000 ریال

آموزش گام به گام نرم افزار EPLAN

مهندسی

آموزش گام به گام نرم افزار EPLAN


1,900,000 ریال

ابزارها و اندازه‌گيري الکترونيکي

مهندسی

ابزارها و اندازه‌گیری الکترونیکی


120,000 ریال

حفاظت کاربردي سيستم هاي الکتريکي

مهندسی

حفاظت کاربردی سیستم های الکتریکی


120,000 ریال

ديناميک و پايداري سيستم هاي قدرت

مهندسی

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت


1,600,000 ریال

راهنماي استفاده سريع از HMI دلتا

مهندسی

راهنمای استفاده سریع از HMI دلتا


2,600,000 ریال

ريزشبکه ها و شبکه هاي توزيع فعال

مهندسی

ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال


700,000 ریال

طراحي و تحليل مدار منطقي ديجيتال

مهندسی

طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال


1,600,000 ریال

طراحي و کاربرد کليدهاي فشار قدرت

مهندسی

طراحی و کاربرد کلیدهای فشار قدرت


220,000 ریال

فيبر نوري (آزمايش و اندازه‌گيري)

مهندسی

فیبر نوری


55,000 ریال

مباني ماشينهاي الکتريکي(ويراست5)

مهندسی

مبانی ماشینهای الکتریکی


1,500,000 ریال

مباني ماشينهاي الکتريکي(ويراست5)

مهندسی

مبانی ماشینهای الکتریکی


2,450,000 ریال

مدارهاي الکتريکي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی جلد1


2,980,000 ریال

مهندسي انتشار امواج راديويي جلد1

مهندسی

مهندسی انتشار امواج رادیویی جلد1


320,000 ریال

مهندسي سيستم هاي کنترل (ويراست7)

مهندسی

مهندسی سیستم های کنترل


2,000,000 ریال

مهندسي فشار قوي الکتريکي پيشرفته

مهندسی

مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته


720,000 ریال

نصب و تنظيم درب کنترل از راه دور

مهندسی

نصب و تنظیم درب کنترل از راه دور


50,000 ریال

Digital Design 5ED(طراحي ديجيتال)

مهندسی

Digital Design 5ED


1,500,000 ریال

اصول و مباني الکترومغناطيس مهندسي

مهندسی

اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی


230,000 ریال

الکترومغناطيس مهندسي پيشرفته جلد1

مهندسی

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته جلد1


1,620,000 ریال

الکترومغناطيس مهندسي پيشرفته جلد2

مهندسی

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته جلد2


1,620,000 ریال

رهيافت حل مسئله در الکترونيک جلد2

مهندسی

رهیافت حل مسئله در الکترونیک جلد2


990,000 ریال

طراحي و شبيه سازي الکتريکي با ADS

مهندسی

طراحی و شبیه سازی الکتریکی با ADS


1,200,000 ریال

مجموعه مهندسي برق (کارشناسي ارشد)

کنکور

مجموعه مهندسی برق


3,800,000 ریال

مدارهاي الکتريکي(درس وکنکور ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی


42,000 ریال

مهندسي تاسيسات الکتريکي و روشنايي

مهندسی

مهندسی تاسیسات الکتریکی و روشنایی


480,000 ریال

نظريه اساسي مدارها و شبکه‌ها جلد2

مهندسی

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها جلد2


2,200,000 ریال

آموزش جامع ارتباطات فيبر نوري جلد2

مهندسی

آموزش جامع ارتباطات فیبر نوری جلد2


320,000 ریال

آموزش گام به گام ePLAN electric P8

مهندسی

آموزش گام به گام ePLAN electric P8


1,800,000 ریال

آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسي برق

مهندسی

آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسی برق


500,000 ریال

انرژي هاي تجديدپذير تعادل ولتاژ DC

مهندسی

انرژی های تجدیدپذیر تعادل ولتاژ DC


670,000 ریال

تاسيسات برقي براي دانشجويان معماري

مهندسی

تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری


1,400,000 ریال

تحليل سيستم هاي قدرت الکتريکي مدرن

مهندسی

تحلیل سیستم های قدرت الکتریکی مدرن


300,000 ریال

تشريح مسائل ماشينهاي الکتريکي جلد1

مهندسی

تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی جلد1


800,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي(بانک تست ارشد)

کنکور

سیستم های کنترل خطی


780,000 ریال

مباني برق براي برقکاران و نوآموزان

مهندسی

مبانی برق برای برقکاران و نوآموزان


650,000 ریال

مونتاژکار و نصاب تابلوهاي الکتريکي

مهندسی

مونتاژکار و نصاب تابلوهای الکتریکی


2,000,000 ریال

مهندسي برق جلد1-مجموعه سوالات ارشد

کنکور

مهندسی برق جلد1-مجموعه سوالات ارشد


150,000 ریال

مهندسي مايکروويو(مباني و کاربردها)

مهندسی

مهندسی مایکروویو


450,000 ریال

نمونه سازي FPGA با مثالهاي از VHDL

مهندسی

نمونه سازی FPGA با مثالهای از VHDL


1,250,000 ریال

برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي انرژي

مهندسی

برنامه ریزی و تحلیل سیستم های انرژی


1,250,000 ریال

تحليل و طراحي مدارهاي منطقي ديجيتال

مهندسی

تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال


1,390,000 ریال

راهنماي جامع اينورترهاي ولتاژ متوسط

مهندسی

راهنمای جامع اینورترهای ولتاژ متوسط


300,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,250,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,300,000 ریال

سيستم هاي مخابراتي ديجيتال و آنالوگ

مهندسی

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ


190,000 ریال

طراحي و بهينه سازي شبکه راديويي GSM

مهندسی

طراحی و بهینه سازی شبکه رادیویی GSM


250,000 ریال

کنترل سيستمهاي درايو ماشين الکتريکي

مهندسی

کنترل سیستمهای درایو ماشین الکتریکی


1,970,000 ریال

مباني طراحي شبکه هاي برق فشار متوسط

مهندسی

مبانی طراحی شبکه های برق فشار متوسط


2,300,000 ریال

مجموعه مهندسي برق قدرت(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق قدرت


300,000 ریال

مدارهاي ميکروالکترونيک جلد1 ويراست7

مهندسی

مدارهای میکروالکترونیک جلد1 ویراست7


1,500,000 ریال

مرجع جامع و کامل ميکروکنترلرهاي AVR

مهندسی

مرجع جامع و کامل میکروکنترلرهای AVR


1,400,000 ریال

مرجع کامل شمارنده هاي سرعت بالا HSC

مهندسی

مرجع کامل شمارنده های سرعت بالا HSC


250,000 ریال

مشارکت منابع تجديدپذير در بازار برق

مهندسی

مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار برق


850,000 ریال

مقدمه اي بر خواص مغناطيسي مواد جلد1

مهندسی

مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد جلد1


170,000 ریال

ميکروکنترلر هاي AVR  و کاربردهاي آن

مهندسی

میکروکنترلر های AVR و کاربردهای آن


890,000 ریال

آموزش آرميچر پيچي به زبان ساده کد141

مهندسی

آموزش آرمیچر پیچی به زبان ساده کد141


750,000 ریال

آموزش جامع نرم افزار Protel(باسي دي)

مهندسی

آموزش جامع نرم افزار Protel


300,000 ریال

ارزيابي اقتصادي پروژه ها در صنعت برق

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزیابی اقتصادی پروژه ها در صنعت برق


600,000 ریال

الکترونيک1و2 (کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک1و2


2,900,000 ریال

پايداري و کنترل سيستمهاي قدرت(2جلدي)

مهندسی

پایداری و کنترل سیستمهای قدرت


1,550,000 ریال

تحليل و طراحي مدارهاي الکترونيک جلد1

مهندسی

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک جلد1


1,300,000 ریال

روش هاي نوين در بررسي سيستم هاي قدرت

مهندسی

روش های نوین در بررسی سیستم های قدرت

175,000 ریال
148,750 ریال

سيستمهاي کنترل خطي جلد2ويراست9 کد715

مهندسی

سیستمهای کنترل خطی جلد2ویراست9 کد715


400,000 ریال

مباحث ويژه در طراحي لينک هاي راديويي

مهندسی

مباحث ویژه در طراحی لینک های رادیویی


320,000 ریال

مباني الکترومغناطيس:ميدان ها و امواج

مهندسی

مبانی الکترومغناطیس:میدان ها و امواج


450,000 ریال

مباني ميکروپروسسورها و مدارهاي واسطه

مهندسی

مبانی میکروپروسسورها و مدارهای واسطه


200,000 ریال

متره و برآورد تاسيسات برقي و مکانيکي

مهندسی

متره و برآورد تاسیسات برقی و مکانیکی


500,000 ریال

مجموعه مهندسي برق کنترل(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق کنترل


300,000 ریال

مدارهاي ميکروالکترونيک جلد1(ويراست6)

مهندسی

مدارهای میکروالکترونیک جلد1


1,500,000 ریال

مرجع کامل آموزش تخصصي نرم افزار HFSS

مهندسی

مرجع کامل آموزش تخصصی نرم افزار HFSS


800,000 ریال

ميکروکنترلر 8051 با زبان اسمبلي و سي

مهندسی

میکروکنترلر 8051 با زبان اسمبلی و سی


90,000 ریال

VHDL تحليل و مدلسازي سيستمهاي ديجيتال

مهندسی

VHDL تحلیل و مدلسازی سیستمهای دیجیتال


1,650,000 ریال

آشنايي با مواد مغناطيسي جلد1(ويراست2)

مهندسی

آشنایی با مواد مغناطیسی جلد1


195,000 ریال

آموزش ميکروکنترلرهاي AVR به زبان سي c

مهندسی

آموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان سی c


750,000 ریال

اصول کارکرد الکترو موتورهاي القاييWEG

مهندسی

اصول کارکرد الکترو موتورهای القاییWEG


200,000 ریال

بررسي و طراحي سيستم هاي قدرت(ويرايش5)

مهندسی

بررسی و طراحی سیستم های قدرت


1,600,000 ریال

پردازش سيگنال گسسته در زمان1(باسي دي)

مهندسی

پردازش سیگنال گسسته در زمان1


1,190,000 ریال

پردازش سيگنال گسسته در زمان2(باسي دي)

مهندسی

پردازش سیگنال گسسته در زمان2


1,190,000 ریال

تاسيسات الکترونيکي و ارتباطات ساختمان

مهندسی

تاسیسات الکترونیکی و ارتباطات ساختمان


600,000 ریال

تحليل و طراحي مدارهاي الکترونيک: جلد2

مهندسی

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک: جلد2


1,500,000 ریال

تعمير موتورهاي الکتريکي سه فاز القايي

مهندسی

تعمیر موتورهای الکتریکی سه فاز القایی


800,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي جلد6:ماشينهاي مخصوص

مهندسی

ماشینهای الکتریکی جلد6:ماشینهای مخصوص


450,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي:تجزيه و تحليل مسائل

مهندسی

ماشینهای الکتریکی:تجزیه و تحلیل مسائل


75,000 ریال

محاسبات عملي ترانسفورماتورها و چوک ها

مهندسی

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها


800,000 ریال

مهارتهاي کارگاهي رشته برق و الکترونيک

مهندسی

مهارتهای کارگاهی رشته برق و الکترونیک


185,000 ریال

ميکروپايتون:پايتون براي ميکروکنترلرها

مهندسی

میکروپایتون:پایتون برای میکروکنترلرها


1,750,000 ریال

نيروگاه‌هاي جديد پربازده و کم آلاينده

مهندسی

نیروگاه‌های جدید پربازده و کم آلاینده


250,000 ریال

آنتن براي تمام کاربردها(ويژه پيام نور)

مهندسی

آنتن برای تمام کاربردها


390,000 ریال

اختصارات و عبارت در سيستم هاي مخابراتي

مهندسی

اختصارات و عبارت در سیستم های مخابراتی


900,000 ریال

انتقال انرژي به فواصل دور ( کتاب اول )

مهندسی

انتقال انرژی به فواصل دور


85,000 ریال

بهينه سازي بهره برداري سيستم قدرت جلد1

مهندسی

بهینه سازی بهره برداری سیستم قدرت جلد1


325,000 ریال

بهينه سازي بهره برداري سيستم قدرت جلد2

مهندسی

بهینه سازی بهره برداری سیستم قدرت جلد2


330,000 ریال

تبديل توان و کنترل سيستم هاي انرژي باد

مهندسی

تبدیل توان و کنترل سیستم های انرژی باد


585,000 ریال

سيستم هاي غيرخطي: جلد2 (طراحي و کنترل)

مهندسی

سیستم های غیرخطی: جلد2


650,000 ریال

شبکه هاي هوشمند(زيرساخت ها و ارتباطات)

مهندسی

شبکه های هوشمند


250,000 ریال

طراحي و اجراي تابلوهاي برق low voltage

مهندسی

طراحی و اجرای تابلوهای برق low voltage


1,400,000 ریال

کنترل خطي جلددوم:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلددوم:کارشناسی ارشد و دکتری


720,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي جلد5:ماشينهاي سنکرون

مهندسی

ماشینهای الکتریکی جلد5:ماشینهای سنکرون


740,000 ریال

مباني طراحي و تجهيزات پست‌هاي فشار قوي

مهندسی

مبانی طراحی و تجهیزات پست‌های فشار قوی


185,000 ریال

مباني مهندسي سيستم هاي انرژي تجديدپذير

مهندسی

مبانی مهندسی سیستم های انرژی تجدیدپذیر


410,000 ریال

مهندسي برق جلد1:بانک سوالات ارشد پارسه

کنکور

مهندسی برق جلد1:بانک سوالات ارشد پارسه


250,000 ریال

مهندسي برق جلد2:بانک سوالات ارشد پارسه

کنکور

مهندسی برق جلد2:بانک سوالات ارشد پارسه


250,000 ریال

25پروژه کاربردي با آردوينو  ARDUINOجلد1

مهندسی

25پروژه کاربردی با آردوینو ARDUINOجلد1


1,000,000 ریال

آشنايي با تجهيزات نيروگاهي و پالايشگاهي

مهندسی

آشنایی با تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی


350,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها جلد1

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد1


3,190,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها جلد2

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد2


1,300,000 ریال

تشريح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله

مهندسی

تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله


70,000 ریال

راهنماي مسائل طراحي ديجيتال(موريس مانو)

مهندسی

راهنمای مسائل طراحی دیجیتال


1,000,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي: جلد1 ويراست9 کد714

مهندسی

سیستم های کنترل خطی: جلد1 ویراست9 کد714


400,000 ریال

طراحي مدارهاي ديجيتال با System Verilog

مهندسی

طراحی مدارهای دیجیتال با System Verilog


570,000 ریال

قطعات و مدارات الکترونيک جلد2(ويرايش10)

مهندسی

قطعات و مدارات الکترونیک جلد2


1,000,000 ریال

کنترل توان راکتيو در سيستم هاي الکتريکي

مهندسی

کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی


1,200,000 ریال

مدارهاي مخابراتي براي سامانه هاي بي سيم

مهندسی

مدارهای مخابراتی برای سامانه های بی سیم


1,900,000 ریال

مفاهيم پايه اي مهندسي برق گرايش مخابرات

مهندسی

مفاهیم پایه ای مهندسی برق گرایش مخابرات


120,000 ریال

هندبوک اشنايدر:راهنماي تاسيسات الکتريکي

مهندسی

هندبوک اشنایدر:راهنمای تاسیسات الکتریکی


2,350,000 ریال

آشنايي با ساختار کامپيوتر و ميکروپروسسور

مهندسی

آشنایی با ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور


700,000 ریال

ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت

مهندسی

ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت


250,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها کد723

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها کد723


350,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل سيستم هاي کنترل

مهندسی

تحلیل و تشریح کامل مسائل سیستم های کنترل


145,000 ریال

تشريح کامل مسائل ماشينهاي الکتريکي چاپمن

مهندسی

تشریح کامل مسائل ماشینهای الکتریکی چاپمن


100,000 ریال

خطوط انتقال مخابراتي (جلد1:خطوط غيرفعال)

مهندسی

خطوط انتقال مخابراتی


450,000 ریال

راهنماي حل مسائل تکنيک پالس-معتمدي کد419

مهندسی

راهنمای حل مسائل تکنیک پالس-معتمدی کد419


650,000 ریال

قطعات و مدارات الکترونيک جلد1 (ويرايش10)

مهندسی

قطعات و مدارات الکترونیک جلد1


1,000,000 ریال

ماشينهاي الکتريکي (جلد2-ترانسفورماتورها)

مهندسی

ماشینهای الکتریکی


480,000 ریال

مرجع کامل ميکروکنترلرهاي ARM سري LPC176x

مهندسی

مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM سری LPC176x


2,600,000 ریال

Design of Analog CMOS Integrated Circuits

مهندسی

Design of Analog CMOS Integrated Circuits


1,900,000 ریال

اصول توليد، انتقال و توزيع انرژي الکتريکي

مهندسی

اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی


1,500,000 ریال

الکترومغناطيس:مسائل کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

الکترومغناطیس:مسائل کارشناسی ارشد و دکتری


158,000 ریال

الکترونيک1و2:به همراه سوالات ارشد و دکتري

کنکور

الکترونیک1و2:به همراه سوالات ارشد و دکتری


2,120,000 ریال

الکترونيک2:مباني طراحي مدارهاي الکترونيکي

مهندسی

الکترونیک2:مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی


1,800,000 ریال

حفاظت سيستم هاي توليد انرژي الکتريکي جلد1

مهندسی

حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی جلد1


60,000 ریال

حفاظت سيستم هاي توليد انرژي الکتريکي جلد2

مهندسی

حفاظت سیستم های تولید انرژی الکتریکی جلد2


35,000 ریال

روشهاي حل مسئله در الکترونيک نيمه هادي ها

مهندسی

روشهای حل مسئله در الکترونیک نیمه هادی ها


380,000 ریال

ساختار و منطق رله هاي حفاظتي ديجيتال جلد1

مهندسی

ساختار و منطق رله های حفاظتی دیجیتال جلد1


250,000 ریال

فلزکاري در برق ساختمان و برق صنعتي درجه 2

مهندسی

فلزکاری در برق ساختمان و برق صنعتی درجه 2


25,000 ریال

کتاب درسي ريزپردازنده و زبان اسمبلي کد803

مهندسی

کتاب درسی ریزپردازنده و زبان اسمبلی کد803


720,000 ریال

کنکور ارشد رياضيات مهندسي برق:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد ریاضیات مهندسی برق:راهیان ارشد


1,400,000 ریال

مهندسي سيستم هاي کنتـــــرل جلد1(ويراست6)

مهندسی

مهندسی سیستم های کنتـــــرل جلد1


990,000 ریال

مهندسي سيستم هاي کنتـــــرل جلد2(ويراست6)

مهندسی

مهندسی سیستم های کنتـــــرل جلد2


960,000 ریال

ميکروکنترلرهاي AVR با پروژه هاي 100% عملي

مهندسی

میکروکنترلرهای AVR با پروژه های 100% عملی


890,000 ریال

يکپارچه سازي پاسخگويي بار درون زنجيره برق

مهندسی

یکپارچه سازی پاسخگویی بار درون زنجیره برق


700,000 ریال

افکار تجديدپذير:پيل سوختي و پنل فتوولتاييک

مهندسی

افکار تجدیدپذیر:پیل سوختی و پنل فتوولتاییک


540,000 ریال

تحليل ماشين هاي الکتريکي و سيستم هاي محرکه

مهندسی

تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه


1,500,000 ریال

تحليل ماشينهاي الکتريکي و سامانه هاي درايو

مهندسی

تحلیل ماشینهای الکتریکی و سامانه های درایو


299,000 ریال

ترانسفورماتور از راه اندازي تا بهره برداري

مهندسی

ترانسفورماتور از راه اندازی تا بهره برداری


150,000 ریال

تشريح کامل مسائل بررسي سيستم هاي قدرت جلد2

مهندسی

تشریح کامل مسائل بررسی سیستم های قدرت جلد2


75,000 ریال

درس و کنکور طراحي آنالوگ CMOSمدارهاي مجتمع

کنکور

درس و کنکور طراحی آنالوگ CMOSمدارهای مجتمع


150,000 ریال

راهنماي جامع مانيتورينگ صنعتي LS (باسي دي)

مهندسی

راهنمای جامع مانیتورینگ صنعتی LS


120,000 ریال

ريز پردازنده هاي پيشرفته از 8086 تا پنتيوم

مهندسی

ریز پردازنده های پیشرفته از 8086 تا پنتیوم


620,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

ماشین های الکتریکی:


1,950,000 ریال

مجموعه پروژه هاي پيشرفته اتوماسيون siemens

مهندسی

مجموعه پروژه های پیشرفته اتوماسیون siemens


1,000,000 ریال

نظريه اصولي مدارهاي الکتريکي(خطي و غيرخطي)

مهندسی

نظریه اصولی مدارهای الکتریکی


2,800,000 ریال

آموزش سريع مانيتورينگ با simatic wincc جلد1

مهندسی

آموزش سریع مانیتورینگ با simatic wincc جلد1


950,000 ریال

الکترونيک صنعتي(المان ها-مدارها و کاربردها)

مهندسی

الکترونیک صنعتی


650,000 ریال

الکترونيک3:بررسي و طراحي مدارهاي الکترونيکي

مهندسی

الکترونیک3:بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی


390,000 ریال

تاريخ روابط بين الملل:آزمون ارشد علوم سياسي

کنکور

تاریخ روابط بین الملل:آزمون ارشد علوم سیاسی


100,000 ریال

تجزيه و تحليل مسائل نظريه اساسي مدارها جلد1

مهندسی

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها جلد1


1,950,000 ریال

توليد بهره برداري و کنترل در سيستم هاي قدرت

مهندسی

تولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت


580,000 ریال

توليد بهره برداري و کنترل در سيستم هاي قدرت

مهندسی

تولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت


800,000 ریال

تئوري طراحي و تحليل ماشينهاي الکتريکي مخصوص

مهندسی

تئوری طراحی و تحلیل ماشینهای الکتریکی مخصوص


450,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

سیستم های کنترل خطی:


2,800,000 ریال

ميکروکنترلرهاي AVR برنامه نويسي اسمبلي و سي

مهندسی

میکروکنترلرهای AVR برنامه نویسی اسمبلی و سی


950,000 ریال

الکترونيک صنعتي(مدارات،دستگاهها و کاربرد آن)

مهندسی

الکترونیک صنعتی


1,600,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

بررسی سیستم های قدرت:


1,100,000 ریال

پروژه هاي کاربردي PLC هاي سري DVP دلتا Delta

مهندسی

پروژه های کاربردی PLC های سری DVP دلتا Delta


2,600,000 ریال

سنسورهاي فيبرنوري براي دستگاههاي IOTو هوشمند

مهندسی

سنسورهای فیبرنوری برای دستگاههای IOTو هوشمند


200,000 ریال

شبکه هاي توزيع برق هوايي روکش دار و عايق شده

مهندسی

شبکه های توزیع برق هوایی روکش دار و عایق شده


350,000 ریال

کنترل کننده هاي FACTS در انتقال و توزيع توان

مهندسی

کنترل کننده های FACTS در انتقال و توزیع توان


400,000 ریال

مباني Zwave: کنترل بي سيم در خانه هاي هوشمند

مهندسی

مبانی Zwave: کنترل بی سیم در خانه های هوشمند


250,000 ریال

موتورهاي القايي خطي (تحليل طراحي و مدل سازي)

مهندسی

موتورهای القایی خطی


150,000 ریال

هندبوک جامع تاسيسات الکتريکي (نظارت و طراحي)

مهندسی

هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی


3,690,000 ریال

اصول طراحي و کنترل آلبوم نقشه هاي برق ساختمان

مهندسی

اصول طراحی و کنترل آلبوم نقشه های برق ساختمان


1,780,000 ریال

پخش بار در شبکه هاي قدرت به هم پيوسته و شعاعي

مهندسی

پخش بار در شبکه های قدرت به هم پیوسته و شعاعی


250,000 ریال

پياده سازي اينترنت اشيا با استفاده از آردوينو

مهندسی

پیاده سازی اینترنت اشیا با استفاده از آردوینو


500,000 ریال

تشريح کامل مسائل تحليل مهندسي مدار(1) ويراست7

مهندسی

تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار


600,000 ریال

سيستم کنترل گسسته DCS(مرجع کاربردي DCS زيمنس)

مهندسی

سیستم کنترل گسسته DCS


500,000 ریال

کاملترين مرجع کاربردي شبکه صنعتي مدباس modbus

مهندسی

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی مدباس modbus


2,000,000 ریال

کنکور ارشد بانک سوالات مهندسي برق:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد بانک سوالات مهندسی برق:راهیان ارشد


350,000 ریال

متمم طراحي ديجيتال(مدار منطقي)ويراست4:باسي دي

مهندسی

متمم طراحی دیجیتال


75,000 ریال

مرجع تخصصي ARDUINO به همراه پروژه هاي کاربردي

مهندسی

مرجع تخصصی ARDUINO به همراه پروژه های کاربردی


1,350,000 ریال

مرجع کامل خودآموز LOGOلوگو و نمايشگر(باسي دي)

مهندسی

مرجع کامل خودآموز LOGOلوگو و نمایشگر


50,000 ریال

کاملترين راهنماي سيستم هاي شناسايي خودکار RFID

مهندسی

کاملترین راهنمای سیستم های شناسایی خودکار RFID


300,000 ریال

مباني طراحي مدارهاي الکترونيک مدارهاي مخابراتي

مهندسی

مبانی طراحی مدارهای الکترونیک مدارهای مخابراتی


2,000,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي مهندسي برق-مخابرات(ميدان)

کنکور

مجموعه سوالات دکترای مهندسی برق-مخابرات


120,000 ریال

مقدمه اي بر مدل سازي و شبيه سازي جنگ الکترونيک

مهندسی

مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک


600,000 ریال

هوشمندسازي با logo8 به همراه پروژه هاي کاربردي

مهندسی

هوشمندسازی با logo8 به همراه پروژه های کاربردی


1,980,000 ریال

آموزش تعمير لوازم خانگي به زبان ساده جلد1 کد105

مهندسی

آموزش تعمیر لوازم خانگی به زبان ساده جلد1 کد105


300,000 ریال

آموزش تعمير لوازم خانگي به زبان ساده جلد2 کد106

مهندسی

آموزش تعمیر لوازم خانگی به زبان ساده جلد2 کد106


300,000 ریال

الکترونيک قدرت :مدارها عناصر و کابردها(ويراست4)

مهندسی

الکترونیک قدرت :مدارها عناصر و کابردها


3,500,000 ریال

بهينه سازي شبکه هاي مخابراتي تغذيه شونده بي سيم

مهندسی

بهینه سازی شبکه های مخابراتی تغذیه شونده بی سیم


250,000 ریال

تجزيه و تحليل عددي در مهندسي به روش المان محدود

مهندسی

تجزیه و تحلیل عددی در مهندسی به روش المان محدود


480,000 ریال

تجزيه و تحليل مسائل ماشينهاي الکتريکي2 پي سي سن

مهندسی

تجزیه و تحلیل مسائل ماشینهای الکتریکی2 پی سی سن


140,000 ریال

تحليل مدارهاي الکتريکي2:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تحلیل مدارهای الکتریکی2:


2,600,000 ریال

حالت هاي گذراي الکترومغناطيسي در سيستم هاي قدرت

مهندسی

حالت های گذرای الکترومغناطیسی در سیستم های قدرت


334,000 ریال

راهنماي مسائل مدارهاي الکتريکي نلسون(فصل 1تا14)

مهندسی

راهنمای مسائل مدارهای الکتریکی نلسون


115,000 ریال

شبيه سازي الکترومغناطيسي با استفاده از روش FDTD

مهندسی

شبیه سازی الکترومغناطیسی با استفاده از روش FDTD


150,000 ریال

آموزش گام به گام تکنولوژي برق صنعتي(الکتروتکنيک)

مهندسی

آموزش گام به گام تکنولوژی برق صنعتی


1,000,000 ریال

اصول مخابرات بي سيم نوري مبتني بر ديودهاي نوراني

مهندسی

اصول مخابرات بی سیم نوری مبتنی بر دیودهای نورانی


250,000 ریال

الکترومغناطيس ويژه رشته مهندسي برق(ارشد و دکتري)

کنکور

الکترومغناطیس ویژه رشته مهندسی برق


1,020,000 ریال

الکترونيک قدرت :مبدلهاي توان بالا و محرکه هاي AC

مهندسی

الکترونیک قدرت :مبدلهای توان بالا و محرکه های AC


580,000 ریال

انرژي خورشيدي:زمين گرمايي و ساير منابع انرژي پاک

مهندسی

انرژی خورشیدی:زمین گرمایی و سایر منابع انرژی پاک


1,000,000 ریال

تجزيه و تحليل ماشينهاي الکتريکي و سيستمهاي محرکه

مهندسی

تجزیه و تحلیل ماشینهای الکتریکی و سیستمهای محرکه


2,400,000 ریال

تشريح مسائل مباني ماشينهاي الکتريکي جلد2 ويراست5

مهندسی

تشریح مسائل مبانی ماشینهای الکتریکی جلد2 ویراست5


230,000 ریال

تشريح مسائل و خلاصه درس ماشين هاي الکتريکي: جلد2

مهندسی

تشریح مسائل و خلاصه درس ماشین های الکتریکی: جلد2


800,000 ریال

حل مساله هاي الکترونيک ديجيتال و VLSI: جلد2:VLSI

مهندسی

حل مساله های الکترونیک دیجیتال و VLSI: جلد2:VLSI


150,000 ریال

رهيافت حل مسئله در مدارهاي الکتريکي جلد1:ويراست2

مهندسی

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی جلد1:ویراست2


590,000 ریال

رهيافت حل مسئله در مدارهاي الکتريکي جلد2:ويراست2

مهندسی

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی جلد2:ویراست2


490,000 ریال

سيستم هاي قدرت الکتريکي جلد2:تحليل شبکه هاي قدرت

مهندسی

سیستم های قدرت الکتریکی جلد2:تحلیل شبکه های قدرت


840,000 ریال

آموزش ميکروکنترلر برد آردوينو از مبتدي تا پيشرفته

مهندسی

آموزش میکروکنترلر برد آردوینو از مبتدی تا پیشرفته


450,000 ریال

بهره برداري، بهينه سازي و کنترل در سيستم هاي قدرت

مهندسی

بهره برداری، بهینه سازی و کنترل در سیستم های قدرت


2,190,000 ریال

سيم پيچي عيب يابي و تعمير انواع موتورهاي الکتريکي

مهندسی

سیم پیچی عیب یابی و تعمیر انواع موتورهای الکتریکی


1,500,000 ریال

مدارهاي مخابراتي در فرکانس راديويي و رژيم غير خطي

مهندسی

مدارهای مخابراتی در فرکانس رادیویی و رژیم غیر خطی


400,000 ریال

مرجع کامل مهندسي نصب و راه اندازي سيستم هاي کنترل

مهندسی

مرجع کامل مهندسی نصب و راه اندازی سیستم های کنترل


300,000 ریال

نقشه کشي(َشبيه سازي)در سيستم هاي مخابراتي ديجيتال

مهندسی

نقشه کشی(َشبیه سازی)در سیستم های مخابراتی دیجیتال


170,000 ریال

طراحي مدارهاي الکتريکي با Autocad Electrical(جديد)

مهندسی

طراحی مدارهای الکتریکی با Autocad Electrical


850,000 ریال

طراحي مدارهاي منطق ديجيتال به کمک Verilog(باسي دي)

مهندسی

طراحی مدارهای منطق دیجیتال به کمک Verilog


700,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي: جلد2(تئوري، عملکرد و کاربردها)

مهندسی

ماشین های الکتریکی: جلد2


1,400,000 ریال

آموزش کامل آردوينو ARDUINO براساس پروژه هاي کاربردي

مهندسی

آموزش کامل آردوینو ARDUINO براساس پروژه های کاربردی


1,500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق مخابرات: کد1482

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برق مخابرات: کد1482


50,000 ریال

تشريح کامل مسائل تحليل مهندسي مدار جلد2(ويراست7)هيت

مهندسی

تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار جلد2


170,000 ریال

طراحي مبتني بر عملکرد سيستم هاي حفاظت در برابر حريق

مهندسی

طراحی مبتنی بر عملکرد سیستم های حفاظت در برابر حریق


750,000 ریال

مرجع کامل کنترل حرکت اتوماسيون(انکودرها-سروموتورها)

مهندسی

مرجع کامل کنترل حرکت اتوماسیون


800,000 ریال

واژه نامه الکترونيک (انگليسي فارسي -فارسي انگليسي )

فرهنگ لغت

واژه نامه الکترونیک


60,000 ریال

تجربيات عملي در نقشه خواني ايستگاه هاي فشارقوي: جلد1

مهندسی

تجربیات عملی در نقشه خوانی ایستگاه های فشارقوی: جلد1


700,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مهندسي کنترل اوگاتا ويراست5

مهندسی

تحلیل و تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا ویراست5


650,000 ریال

تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ جلد2:مدارهاي cmos

مهندسی

تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ جلد2:مدارهای cmos


2,500,000 ریال

ديود پيوندي PN:سلسله درسهايي در ادوات حالت جامد جلد2

مهندسی

دیود پیوندی PN:سلسله درسهایی در ادوات حالت جامد جلد2


150,000 ریال

روبات مسيرياب (به همراه دستور کار آزمايشگاه روباتيک)

مهندسی

روبات مسیریاب


680,000 ریال

سيستم هاي ديناميکي،مکانيک سماوي و مدارهاي ماهواره اي

مهندسی

سیستم های دینامیکی،مکانیک سماوی و مدارهای ماهواره ای


128,000 ریال

کنترل برداري و ديناميک محرکه هاي الکتريکيAC(باسي دي)

مهندسی

کنترل برداری و دینامیک محرکه های الکتریکیAC


170,000 ریال

محاسبه و طراحي موتورهاي الکتريکي القايي سه فاز(جلد1)

مهندسی

محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی القایی سه فاز


800,000 ریال

مدلسازي تحليل و شبيه سازي سيستمهاي غيرخطي مرتبه کسري

مهندسی

مدلسازی تحلیل و شبیه سازی سیستمهای غیرخطی مرتبه کسری


180,000 ریال

مرجع کامل سنسورها ابزار دقيق و سيستم هاي اندازه گيري

مهندسی

مرجع کامل سنسورها ابزار دقیق و سیستم های اندازه گیری


3,000,000 ریال

ميکروکنترلر 8051 با پروژه هاي 100% عملي ( با سي دي )

مهندسی

میکروکنترلر 8051 با پروژه های 100% عملی


300,000 ریال

تشريح کامل مسائل الکترومغناطيس ميدان و موج جلد1-- چنگ

مهندسی

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج جلد1-- چنگ


850,000 ریال

نگاهي کاربردي به سيستم هاي زمين حفاظت صاعقه و شيلدينگ

مهندسی

نگاهی کاربردی به سیستم های زمین حفاظت صاعقه و شیلدینگ


1,800,000 ریال

آموزش کاربردي مباحث پيشرفته(مهندسي برق) با مطلب MATLAB

مهندسی

آموزش کاربردی مباحث پیشرفته


1,900,000 ریال

تشريح جامع مسائل پردازش سيگنال گسسته در زمان: جلد1 dsp

مهندسی

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان: جلد1 dsp


820,000 ریال

تشريح جامع مسائل پردازش سيگنال گسسته در زمان: جلد2 dsp

مهندسی

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان: جلد2 dsp


770,000 ریال

مباني نيمه‌هادي:سلسله درس هايي در ادوات حالت جامد جلد1

مهندسی

مبانی نیمه‌هادی:سلسله درس هایی در ادوات حالت جامد جلد1


200,000 ریال

Principles Of Electric Machines & Power Electronics 3ED

مهندسی

Principles Of Electric Machines & Power Electronics 3ED


1,900,000 ریال

آموزش کاربردي visual designer نرم افزار proteus پروتئوس

مهندسی

آموزش کاربردی visual designer نرم افزار proteus پروتئوس


700,000 ریال

ايمني برق:ايمني و حفاظت فردي-پيشگيري از سوانح و تجهيزات

مهندسی

ایمنی برق:ایمنی و حفاظت فردی-پیشگیری از سوانح و تجهیزات


430,000 ریال

بهره برداري از سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختاريافته

مهندسی

بهره برداری از سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختاریافته


335,000 ریال

خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونيکي(مدلسازي و تحليل)

مهندسی

خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونیکی


40,000 ریال

خودآموز جامع  ميني پي ال سي لوگو Mini PLC Logo(باسي دي)

مهندسی

خودآموز جامع مینی پی ال سی لوگو Mini PLC Logo


80,000 ریال

سيستم هاي قدرت الکتريکي جلد3: تحليل بهره برداري و کنترل

مهندسی

سیستم های قدرت الکتریکی جلد3: تحلیل بهره برداری و کنترل


540,000 ریال

طراحي شبکه هاي الکتريکي و الکترونيکي(فيلتر و سنتز مدار)

مهندسی

طراحی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی


700,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد رهيافت مدارهاي الکتريکي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد رهیافت مدارهای الکتریکی:راهیان ارشد


120,000 ریال

مباني مهندسي برق (مدار،قدرت ، الکترونيک ، مخابرات و ...

مهندسی

مبانی مهندسی برق


140,000 ریال

مهندسي خورشيدي فرآيندهاي حرارتي2

مهندسی

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی2 کاربرد و روش های طراحی


1,250,000 ریال

حفاظت تجهيزات نيروگاهي:رله هاي غيرجرياني و مطالعات موردي

مهندسی

حفاظت تجهیزات نیروگاهی:رله های غیرجریانی و مطالعات موردی


700,000 ریال

راهنماي آموزش کنترل کننده هاي برنامه پذير DELTA PLC جلد1

مهندسی

راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر DELTA PLC جلد1


1,600,000 ریال

طراحي و ساخت پوشش الکترومغناطيسي(اصول علمي و مسائل عملي)

مهندسی

طراحی و ساخت پوشش الکترومغناطیسی


230,000 ریال

مرجع کامل مونيتورهاي صنعتي LS کره جنوبي سري XGT(باسي دي)

مهندسی

مرجع کامل مونیتورهای صنعتی LS کره جنوبی سری XGT


70,000 ریال

آشنايي با سيستم تشخيص امواج راديويي:الزامات و مفاهيم RFID

مهندسی

آشنایی با سیستم تشخیص امواج رادیویی:الزامات و مفاهیم RFID


195,000 ریال

آموزش کاربردي شبيه سازي سيستم هاي قدرت در PS CAD(باسي دي)

مهندسی

آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های قدرت در PS CAD


270,000 ریال

حل جامع مسائل سيگنال ها و سيستم ها: اپنهايم- ويلسکي- نواب

مهندسی

حل جامع مسائل سیگنال ها و سیستم ها: اپنهایم- ویلسکی- نواب


850,000 ریال

درس و کنکور سيستم هاي کنترل خطي جلد1(کارشناسي ارشد) کد655

کنکور

درس و کنکور سیستم های کنترل خطی جلد1


170,000 ریال

درس و کنکور سيستم هاي کنترل خطي جلد2(کارشناسي ارشد) کد684

کنکور

درس و کنکور سیستم های کنترل خطی جلد2


230,000 ریال

مرجع کامل اينورترهايLS  :سيستم جامع کنترل موتورهاي القايي

مهندسی

مرجع کامل اینورترهایLS :سیستم جامع کنترل موتورهای القایی


750,000 ریال

الکترونيک قدرت:مفاهيم پايه و کاربرد آن در انرژي هاي پايدار

مهندسی

الکترونیک قدرت:مفاهیم پایه و کاربرد آن در انرژی های پایدار


700,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها(تست هاي تاليفي و آزمون)

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها


1,280,000 ریال

ترانزيستور دو قطبي پيوندي:سلسله درسهايي در ادوات حالت جامد

مهندسی

ترانزیستور دو قطبی پیوندی:سلسله درسهایی در ادوات حالت جامد


120,000 ریال

آموزش نرم افزار آلتيوم ديزاينر 10  Altium Designer(باسي دي)

مهندسی

آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر 10 Altium Designer


1,500,000 ریال

طرز کار و کاربردهاي اهم مترهاي عقربه‌اي(از سير تا پياز...!)

مهندسی

طرز کار و کاربردهای اهم مترهای عقربه‌ای


159,000 ریال

مقدمه اي بر سيستم هاي نهفته با رويکرد سيستمهاي سايبر-فيزيکي

مهندسی

مقدمه ای بر سیس