مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شعر

دسته بندی ها

(1)
(948)
(1)

موضوع های اصلی

(944)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(930)
(1)
(6)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(7)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(25)
(1)
(3)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(63)
(1)
(3)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(4)
(35)
(1)
(3)
(2)
(58)
(2)
(1)
(2)
(2)
(27)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(6)
(4)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(6)
(1)
(1)
(3)
(9)
(2)
(1)
(3)
(7)
(2)
(1)
(4)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(11)
(52)
(1)
(1)
(7)
(4)
(1)
(1)
(3)
(3)
(135)
(4)
(1)
(1)
(1)
(11)
(18)
(16)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(15)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(28)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(26)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(7)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(7)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)

مترجم ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
950 محصول
پم

ادبیات

پم


6,000 ریال

ابر

ادبیات

ابر


100,000 ریال

کتاب

ادبیات

کتاب


750,000 ریال

لکنت

ادبیات

لکنت


300,000 ریال

مقدس

ادبیات

مقدس


250,000 ریال

وجود

ادبیات

وجود


950,000 ریال

هديه

ادبیات

هدیه


1,750,000 ریال

آن ها

ادبیات

آن ها


850,000 ریال

اقليت

ادبیات

اقلیت


750,000 ریال

اکنون

ادبیات

اکنون


750,000 ریال

پيامبر

ادبیات

پیامبر


600,000 ریال

پيامبر

ادبیات

پیامبر


1,000,000 ریال

سخن دل

ادبیات

سخن دل


6,000 ریال

مرگ قو

ادبیات

مرگ قو


1,100,000 ریال

مشاعره

ادبیات

مشاعره


220,000 ریال

مشاعره

ادبیات

مشاعره


700,000 ریال

خدا هست

ادبیات

خدا هست


24,000 ریال

ساز وطن

ادبیات

ساز وطن


80,000 ریال

گنج غزل

ادبیات

گنج غزل


950,000 ریال

نيت خير

ادبیات

نیت خیر


900,000 ریال

اتاق آبي

ادبیات

اتاق آبی


34,000 ریال

اشترنامه

ادبیات

اشترنامه


220,000 ریال

جنات عدن

ادبیات

جنات عدن


350,000 ریال

حريق باد

ادبیات

حریق باد


250,000 ریال

دير مغان

ادبیات

دیر مغان


600,000 ریال

شرف نامه

ادبیات

شرف نامه


1,600,000 ریال

گلشن راز

ادبیات

گلشن راز


1,250,000 ریال

هشت کتاب

ادبیات

هشت کتاب


650,000 ریال

هشت کتاب

ادبیات

هشت کتاب


1,200,000 ریال

هشت کتاب

ادبیات

هشت کتاب


650,000 ریال

هفت پيکر

ادبیات

هفت پیکر


1,250,000 ریال

اشک مهتاب

ادبیات

اشک مهتاب


950,000 ریال

خورشيد شب

ادبیات

خورشید شب


1,000,000 ریال

ساقي نامه

ادبیات

ساقی نامه


320,000 ریال

سنگ آفتاب

ادبیات

سنگ آفتاب


60,000 ریال

شرح هجران

ادبیات

شرح هجران


4,500 ریال

شعبده باز

ادبیات

شعبده باز


200,000 ریال

کبريت خيس

ادبیات

کبریت خیس


290,000 ریال

گناه دريا

ادبیات

گناه دریا


380,000 ریال

لــــورکا

ادبیات

لــــورکا


2,100,000 ریال

هواي تازه

ادبیات

هوای تازه


750,000 ریال

ابر و کوچه

ادبیات

ابر و کوچه


480,000 ریال

افسانه آخر

ادبیات

افسانه آخر


700,000 ریال

پرند پندار

ادبیات

پرند پندار


50,000 ریال

حافظ جاويد

ادبیات

حافظ جاوید


1,000,000 ریال

خـــرپژوهي

ادبیات

خـــرپژوهی


550,000 ریال

خمسه نظامي

ادبیات

خمسه نظامی


4,800,000 ریال

ديوان جامي

ادبیات

دیوان جامی


3,500,000 ریال

ديوان عطار

ادبیات

دیوان عطار


2,250,000 ریال

زردشت نامه

ادبیات

زردشت نامه


900,000 ریال

سايبان سرخ

ادبیات

سایبان سرخ


70,000 ریال

سفينه ترمد

ادبیات

سفینه ترمد


550,000 ریال

غزلواره ها

ادبیات

غزلواره ها


1,650,000 ریال

قصائد سعدي

ادبیات

قصائد سعدی


280,000 ریال

کتاب دوستي

ادبیات

کتاب دوستی


280,000 ریال

کلام خاموش

ادبیات

کلام خاموش


1,600,000 ریال

گذر از آتش

ادبیات

گذر از آتش


120,000 ریال

منطق الطير

ادبیات

منطق الطیر


3,200,000 ریال

آقاي هيچ کس

ادبیات

آقای هیچ کس


690,000 ریال

احتضار جنين

ادبیات

احتضار جنین


100,000 ریال

از سکوي سرخ

ادبیات

از سکوی سرخ


1,350,000 ریال

افسانه نيما

ادبیات

افسانه نیما


260,000 ریال

بوستان سعدي

ادبیات

بوستان سعدی


450,000 ریال

بوستان سعدي

ادبیات

بوستان سعدی


620,000 ریال

بوستان سعدي

ادبیات

بوستان سعدی


550,000 ریال

بوستان سعدي

ادبیات

بوستان سعدی


2,750,000 ریال

بوستان سعدي

ادبیات

بوستان سعدی


75,000 ریال

پس از پايان

ادبیات

پس از پایان


550,000 ریال

خلقيات نيما

ادبیات

خلقیات نیما


55,000 ریال

ديـــــــدن

ادبیات

دیـــــــدن


900,000 ریال

سايه آسوريک

ادبیات

سایه آسوریک


90,000 ریال

سبز بايد شد

ادبیات

سبز باید شد


3,500 ریال

سيب قهوه اي

ادبیات

سیب قهوه ای


29,500 ریال

غزلهاي سعدي

ادبیات

غزلهای سعدی


3,900,000 ریال

غزليات سعدي

ادبیات

غزلیات سعدی


980,000 ریال

گلستان سعدي

ادبیات

گلستان سعدی


2,500,000 ریال

گلستان سعدي

ادبیات

گلستان سعدی


580,000 ریال

مثنوي معنوي

ادبیات

مثنوی معنوی


3,250,000 ریال

معشوق مجازي

ادبیات

معشوق مجازی


250,000 ریال

ويترين خالي

ادبیات

ویترین خالی


400,000 ریال

آيدا در آينه

ادبیات

آیدا در آینه


350,000 ریال

آينه در آينه

ادبیات

آینه در آینه


900,000 ریال

از ديار آشتي

ادبیات

از دیار آشتی


480,000 ریال

اسفنديارنامه

ادبیات

اسفندیارنامه


850,000 ریال

برگها در باد

ادبیات

برگها در باد


13,000 ریال

به سوي آسمان

ادبیات

به سوی آسمان


200,000 ریال

بي بال پريدن

ادبیات

بی بال پریدن


120,000 ریال

خسرو و شيرين

ادبیات

خسرو و شیرین


700,000 ریال

درخت بي زمين

ادبیات

درخت بی زمین


430,000 ریال

درخت زهرآگين

ادبیات

درخت زهرآگین


235,000 ریال

دل نوشته ها3

ادبیات

دل نوشته ها3


50,000 ریال

زبده الاسرار

ادبیات

زبده الاسرار


1,500,000 ریال

سکوت آبي حوا

ادبیات

سکوت آبی حوا


24,000 ریال

شعر و انديشه

ادبیات

شعر و اندیشه


896,000 ریال

طرحي از حافظ

ادبیات

طرحی از حافظ


350,000 ریال

کشور دلواپسي

ادبیات

کشور دلواپسی


15,000 ریال

ليلي و مجنون

ادبیات

لیلی و مجنون


1,150,000 ریال

ليلي و مجنون

ادبیات

لیلی و مجنون


80,000 ریال

ماه در مرداب

ادبیات

ماه در مرداب


600,000 ریال

ميان بازي ها

ادبیات

میان بازی ها


200,000 ریال

ميرزاده عشقي

ادبیات

میرزاده عشقی


1,400,000 ریال

نشان اهل خدا

ادبیات

نشان اهل خدا


22,000 ریال

آدم‌ها روي پل

ادبیات

آدم‌ها روی پل


395,000 ریال

آه به خط بريل

ادبیات

آه به خط بریل


250,000 ریال

اتاقش اقيانوس

ادبیات

اتاقش اقیانوس


280,000 ریال

اسرار التوحيد

ادبیات

اسرار التوحید


2,200,000 ریال

املت دسته دار

ادبیات

املت دسته دار


350,000 ریال

اين هم از اين

ادبیات

این هم از این


150,000 ریال

باران صبحگاهي

ادبیات

باران صبحگاهی


1,200,000 ریال

پاييز برگ زرد

ادبیات

پاییز برگ زرد


550,000 ریال

چاي گس سلاطين

ادبیات

چای گس سلاطین


50,000 ریال

شاخ نبات حافظ

ادبیات

شاخ نبات حافظ


2,500,000 ریال

شهنامه چنگيزي

ادبیات

شهنامه چنگیزی


1,500,000 ریال

غزلهاي شيدايي

ادبیات

غزلهای شیدایی


180,000 ریال

منتخب شاهنامه

ادبیات

منتخب شاهنامه


1,500,000 ریال

نام من گم شده

ادبیات

نام من گم شده


26,000 ریال

ابراهيم در آتش

ادبیات

ابراهیم در آتش


105,000 ریال

جمجمه هاي خالي

ادبیات

جمجمه های خالی


40,000 ریال

چهره پنهان حرف

ادبیات

چهره پنهان حرف


850,000 ریال

حافظ شيرين سخن

ادبیات

حافظ شیرین سخن


1,100,000 ریال

دستور زبان عشق

ادبیات

دستور زبان عشق


135,000 ریال

ديوان شمس طبسي

ادبیات

دیوان شمس طبسی


1,200,000 ریال

شرح مثنوي جلد1

ادبیات

شرح مثنوی جلد1


1,500,000 ریال

شرح مثنوي جلد2

ادبیات

شرح مثنوی جلد2


1,500,000 ریال

شرح مثنوي جلد3

ادبیات

شرح مثنوی جلد3


1,500,000 ریال

شرح مثنوي جلد5

ادبیات

شرح مثنوی جلد5


780,000 ریال

ضــــــــــــد

ادبیات

ضــــــــــــد


850,000 ریال

کليات شمس هرمس

ادبیات

کلیات شمس هرمس


3,400,000 ریال

مثل جوهر در آب

ادبیات

مثل جوهر در آب


79,000 ریال

ياد بعضي نفرات

ادبیات

یاد بعضی نفرات


1,250,000 ریال

اگر عشق نبود...

ادبیات

اگر عشق نبود...


350,000 ریال

حافظ قزويني-غني

ادبیات

حافظ قزوینی-غنی


2,250,000 ریال

خانه دوست کجاست

ادبیات

خانه دوست کجاست


17,000 ریال

دردي به  نام من

ادبیات

دردی به نام من


60,000 ریال

ديوان غربي شرقي

ادبیات

دیوان غربی شرقی


580,000 ریال

ديوان نسيم شمال

ادبیات

دیوان نسیم شمال


1,500,000 ریال

سروده هاي رودکي

ادبیات

سروده های رودکی


2,000,000 ریال

شاهنامه(12جلدي)

ادبیات

شاهنامه


60,000,000 ریال

عاشقانه هاي الف

ادبیات

عاشقانه های الف


100,000 ریال

فرامرزنامه کوچک

ادبیات

فرامرزنامه کوچک


750,000 ریال

قهوه ات يخ نکند

ادبیات

قهوه ات یخ نکند


270,000 ریال

کليات سعدي زوار

ادبیات

کلیات سعدی زوار


2,500,000 ریال

گزيده شعر فارسي

ادبیات

گزیده شعر فارسی


700,000 ریال

گل سرخي بر گيسو

ادبیات

گل سرخی بر گیسو


20,000 ریال

گلستان و بوستان

ادبیات

گلستان و بوستان


1,400,000 ریال

موسيقي شعر نيما

ادبیات

موسیقی شعر نیما


450,000 ریال

يحيي:مجموعه شعر

ادبیات

یحیی:مجموعه شعر


200,000 ریال

آيا ديگر بار....

ادبیات

آیا دیگر بار....


4,000 ریال

از سکوت تا فرياد

ادبیات

از سکوت تا فریاد


450,000 ریال

اي شمع‌ها بسوزيد

ادبیات

ای شمع‌ها بسوزید


1,400,000 ریال

تو پرنده من درخت

کودک و نوجوان

تو پرنده من درخت


14,000 ریال

ديوان حکيم سنايي

ادبیات

دیوان حکیم سنایی


2,500,000 ریال

ديوان غربي- شرقي

ادبیات

دیوان غربی- شرقی


660,000 ریال

ديوان منصور حلاج

ادبیات

دیوان منصور حلاج


450,000 ریال

روئيدن از روياها

ادبیات

روئیدن از رویاها


20,000 ریال

ســـــــــرمه اي

ادبیات

ســـــــــرمه ای


400,000 ریال

شمس من و خداي من

ادبیات

شمس من و خدای من


1,850,000 ریال

گزيده غزليات شمس

ادبیات

گزیده غزلیات شمس


1,750,000 ریال

مـــــــــــادرد

ادبیات

مـــــــــــادرد


75,000 ریال

مثنوي معنوي رحلي

ادبیات

مثنوی معنوی رحلی


7,000,000 ریال

مکتب حافظ(2جلدي)

ادبیات

مکتب حافظ


2,600,000 ریال

هديه هاي عاشقانه

ادبیات

هدیه های عاشقانه


150,000 ریال

آخرين زلزله تهران

ادبیات

آخرین زلزله تهران


100,000 ریال

باد اگر نرود نيست

ادبیات

باد اگر نرود نیست


150,000 ریال

بوستان سعدي(جيبي)

ادبیات

بوستان سعدی


200,000 ریال

پياده از تجريش...

ادبیات

پیاده از تجریش...


150,000 ریال

ديوان حافظ (جيبي)

ادبیات

دیوان حافظ


450,000 ریال

ديوان سنايي غزنوي

ادبیات

دیوان سنایی غزنوی


2,800,000 ریال

ديوان غربي-  شرقي

ادبیات

دیوان غربی- شرقی


1,490,000 ریال

ديوان کليم کاشاني

ادبیات

دیوان کلیم کاشانی


1,850,000 ریال

سمک عيار (6 جلدي)

ادبیات

سمک عیار


8,200,000 ریال

سه گانه خاورميانه

ادبیات

سه گانه خاورمیانه


420,000 ریال

شعر و پديدارشناسي

ادبیات

شعر و پدیدارشناسی


270,000 ریال

طربنامه(شعر سپيد)

ادبیات

طربنامه


80,000 ریال

عاشقانه هاي متنبي

ادبیات

عاشقانه های متنبی


320,000 ریال

کليات عبيد زاکاني

ادبیات

کلیات عبید زاکانی


1,800,000 ریال

کليات نظامي گنجوي

ادبیات

کلیات نظامی گنجوی


3,100,000 ریال

گريه هاي امپراتور

ادبیات

گریه های امپراتور


750,000 ریال

ما به عشق محتاجيم

ادبیات

ما به عشق محتاجیم


35,000 ریال

واژه نامه شاهنامه

ادبیات

واژه نامه شاهنامه


2,500,000 ریال

از پيله تا پروانگي

ادبیات

از پیله تا پروانگی


180,000 ریال

پازک و سالک ايراني

ادبیات

پازک و سالک ایرانی


270,000 ریال

پايکوبي روي ميخ ها

ادبیات

پایکوبی روی میخ ها


280,000 ریال

حافظ نامه (2 جلدي)

ادبیات

حافظ نامه


3,180,000 ریال

در خم گيسوي دلتنگي

ادبیات

در خم گیسوی دلتنگی


180,000 ریال

دنياي اين روزاي من

ادبیات

دنیای این روزای من


1,350,000 ریال

ديوان ظهير فاريابي

ادبیات

دیوان ظهیر فاریابی


350,000 ریال

ديوان ظهير فاريابي

ادبیات

دیوان ظهیر فاریابی


600,000 ریال

ديوان محتشم کاشاني

ادبیات

دیوان محتشم کاشانی


1,450,000 ریال

ديوان محتشم کاشاني

ادبیات

دیوان محتشم کاشانی


3,100,000 ریال

سروده هاي باب ديلن

ادبیات

سروده های باب دیلن


250,000 ریال

شکفتن ها و رستن ها

ادبیات

شکفتن ها و رستن ها


600,000 ریال

کم خوانده هاي سعدي

ادبیات

کم خوانده های سعدی


650,000 ریال

گلستان سعدي(وزيري)

ادبیات

گلستان سعدی


420,000 ریال

بهشت گمشده (2 جلدي)

ادبیات

بهشت گمشده


5,500,000 ریال

جاودانه عبيد زاکاني

ادبیات

جاودانه عبید زاکانی


1,500,000 ریال

درياي گوهر (3 جلدي)

ادبیات

دریای گوهر


4,200,000 ریال

دوباره مي سازمت وطن

ادبیات

دوباره می سازمت وطن


1,200,000 ریال

ديوان پروين اعتصامي

ادبیات

دیوان پروین اعتصامی


750,000 ریال

ديوان خاقاني شرواني

ادبیات

دیوان خاقانی شروانی


2,500,000 ریال

ديوان رودکي‌سمرقندي

ادبیات

دیوان رودکی‌سمرقندی


500,000 ریال

راز پنهان شد آشکارا

ادبیات

راز پنهان شد آشکارا


60,000 ریال

صداي راه پله مي آيد

ادبیات

صدای راه پله می آید


400,000 ریال

مجموعه شعر هشت بهشت

ادبیات

مجموعه شعر هشت بهشت


200,000 ریال

هفت پيکر حکيم نظامي

ادبیات

هفت پیکر حکیم نظامی


850,000 ریال

365 روز در صحبت سعدي

ادبیات

365 روز در صحبت سعدی


550,000 ریال

از اين تپه ها هيچ يک

ادبیات

از این تپه ها هیچ یک


170,000 ریال

با نقره هاي نگاه ماه

ادبیات

با نقره های نگاه ماه


22,000 ریال

شکل شناسي فرامرزنامه

ادبیات

شکل شناسی فرامرزنامه


300,000 ریال

شيرواره:مجموعه اشعار

ادبیات

شیرواره:مجموعه اشعار


150,000 ریال

عمر خيام(فارسي روسي)

ادبیات

عمر خیام


600,000 ریال

کليات اشرف مازندراني

ادبیات

کلیات اشرف مازندرانی


2,550,000 ریال

کليات فخرالدين عراقي

ادبیات

کلیات فخرالدین عراقی


1,800,000 ریال

کليات فخرالدين عراقي

ادبیات

کلیات فخرالدین عراقی


380,000 ریال

نسخه اقدم(منظومه ها)

ادبیات

نسخه اقدم


650,000 ریال

احمد شاملو در پس آينه

ادبیات

احمد شاملو در پس آینه


1,850,000 ریال

تذکره الاولياء(2جلدي)

ادبیات

تذکره الاولیاء


9,500,000 ریال

تصور کن :مجموعه ترانه

ادبیات

تصور کن :مجموعه ترانه


150,000 ریال

جوانه هاي کوچک پاييزي

ادبیات

جوانه های کوچک پاییزی


35,000 ریال

ديوان مسعود سعد سلمان

ادبیات

دیوان مسعود سعد سلمان


1,300,000 ریال

ديوان منوچهري دامغاني

ادبیات

دیوان منوچهری دامغانی


1,500,000 ریال

شاهنامه فردوسي(4جلدي)

ادبیات

شاهنامه فردوسی


13,500,000 ریال

شرح ديوان خاقاني جلد4

ادبیات

شرح دیوان خاقانی جلد4


1,700,000 ریال

شناخت نامه احمد شاملو

ادبیات

شناخت نامه احمد شاملو


1,200,000 ریال

عطر کلمات:غزل واره ها

ادبیات

عطر کلمات:غزل واره ها


20,000 ریال

کتاب شمس تبريز2:شعرها

ادبیات

کتاب شمس تبریز2:شعرها


760,000 ریال

گزينه اشعار حميد مصدق

ادبیات

گزینه اشعار حمید مصدق


400,000 ریال

گزينه اشعار نيمايوشيج

ادبیات

گزینه اشعار نیمایوشیج


490,000 ریال

نارنجي تند:مجموعه شعر

ادبیات

نارنجی تند:مجموعه شعر


500,000 ریال

365 روز در صحبت مولانا

ادبیات

365 روز در صحبت مولانا


2,750,000 ریال

آن وعده هاي پرپر ديروز

ادبیات

آن وعده های پرپر دیروز


35,000 ریال

برگ زرين(مجموعه اشعار)

ادبیات

برگ زرین


100,000 ریال

خسرو آواز ايران(2جلدي)

ادبیات

خسرو آواز ایران


6,000,000 ریال

خوابي که به تعبير نشست

ادبیات

خوابی که به تعبیر نشست


160,000 ریال

ديوان حکيم سنايي غزنوي

ادبیات

دیوان حکیم سنایی غزنوی


2,000,000 ریال

زندگي و شعر حسين منزوي

ادبیات

زندگی و شعر حسین منزوی


1,100,000 ریال

زني با آبشاري روي شانه

ادبیات

زنی با آبشاری روی شانه


75,000 ریال

سر حافظ در حديث ديگران

ادبیات

سر حافظ در حدیث دیگران


180,000 ریال

سروده هاي ايام سالمندي

ادبیات

سروده های ایام سالمندی


350,000 ریال

شاملو به روايت خرمشاهي

ادبیات

شاملو به روایت خرمشاهی


850,000 ریال

شرح ديوان خاقاني(جلد2)

ادبیات

شرح دیوان خاقانی


1,850,000 ریال

شرح غزليات حافظ(4جلدي)

ادبیات

شرح غزلیات حافظ


5,950,000 ریال

کليات ديوان وحشي بافقي

ادبیات

کلیات دیوان وحشی بافقی


1,800,000 ریال

گلها همه آفتاب‌گردانند

ادبیات

گلها همه آفتاب‌گردانند


220,000 ریال

لطفا صندلي عقب بنشينيد

ادبیات

لطفا صندلی عقب بنشینید


100,000 ریال

مجموعه اشعار حميد مصدق

ادبیات

مجموعه اشعار حمید مصدق


1,350,000 ریال

مجموعه اشعار رهي معيري

ادبیات

مجموعه اشعار رهی معیری


1,650,000 ریال

مجموعه اشعار فرخي يزدي

ادبیات

مجموعه اشعار فرخی یزدی


500,000 ریال

مــــــــن رويايي دارم

ادبیات

مــــــــن رویایی دارم


1,500,000 ریال

دريچه اي به ژرفناي خيال

ادبیات

دریچه ای به ژرفنای خیال


3,000 ریال

ديوان بيدل دهلوي(2جلدي)

ادبیات

دیوان بیدل دهلوی


3,650,000 ریال

ديوان حافظ(جيبي با قاب)

ادبیات

دیوان حافظ


450,000 ریال

ديوان حکيم سنايي(2جلدي)

ادبیات

دیوان حکیم سنایی


5,800,000 ریال

ديوان حکيم فرخي سيستاني

ادبیات

دیوان حکیم فرخی سیستانی


1,500,000 ریال

ديوان عبدالرزاق اصفهاني

ادبیات

دیوان عبدالرزاق اصفهانی


1,250,000 ریال

زير چتر تو باران مي آيد

ادبیات

زیر چتر تو باران می آید


400,000 ریال

شرح مثنوي شريف (3 جلدي)

ادبیات

شرح مثنوی شریف


2,800,000 ریال

فالنامه کامل ديوان حافظ

ادبیات

فالنامه کامل دیوان حافظ


890,000 ریال

کتاب عاشقان:فالنامه عشق

ادبیات

کتاب عاشقان:فالنامه عشق


2,100,000 ریال

کليات جاودانه نسيم شمال

ادبیات

کلیات جاودانه نسیم شمال


2,700,000 ریال

کليات نظامي گنجوي 2جلدي

ادبیات

کلیات نظامی گنجوی 2جلدی


3,800,000 ریال

کمي بزرگتر از تمام جهان

ادبیات

کمی بزرگتر از تمام جهان


250,000 ریال

گزينه اشعار سيروس شميسا

ادبیات

گزینه اشعار سیروس شمیسا


370,000 ریال

لطفا اين کتاب را بکاريد

ادبیات

لطفا این کتاب را بکارید


170,000 ریال

مجموعه اشعار جواد مجابي

ادبیات

مجموعه اشعار جواد مجابی


1,250,000 ریال

مجموعه اشعار حافظ موسوي

ادبیات

مجموعه اشعار حافظ موسوی


550,000 ریال

مجموعه اشعار حسين منزوي

ادبیات

مجموعه اشعار حسین منزوی


2,500,000 ریال

مرداد چشمانت:مجموعه شعر

ادبیات

مرداد چشمانت:مجموعه شعر


150,000 ریال

منشآت قائم مقام فراهاني

ادبیات

منشآت قائم مقام فراهانی


1,950,000 ریال

نامورنامه8:داستان سياوش

ادبیات

نامورنامه8:داستان سیاوش


480,000 ریال

احمد شاملو(شعر زمان ما1)

ادبیات

احمد شاملو


550,000 ریال

با من چيزي از ابرها بنوش

ادبیات

با من چیزی از ابرها بنوش


580,000 ریال

جنون منطقي(مجموعه ترانه)

ادبیات

جنون منطقی


950,000 ریال

دندانهايت پيانو مينوازند

ادبیات

دندانهایت پیانو مینوازند


80,000 ریال

ديوان پروين اعتصامي جيبي

ادبیات

دیوان پروین اعتصامی جیبی


95,000 ریال

ديوان حافظ(دوزبانه)شوميز

ادبیات

دیوان حافظ


350,000 ریال

ديوان حافظ(وزيري قابدار)

ادبیات

دیوان حافظ


1,500,000 ریال

ديوان ناصر خسرو قبادياني

ادبیات

دیوان ناصر خسرو قبادیانی


1,400,000 ریال

شعر ايراني PERSIAN POEMS

ادبیات

شعر ایرانی PERSIAN POEMS


1,400,000 ریال

فريدون مشيري:گزيده اشعار

ادبیات

فریدون مشیری:گزیده اشعار


525,000 ریال

کليات اشعار خواجو کرماني

ادبیات

کلیات اشعار خواجو کرمانی


1,650,000 ریال

گزينه اشعار سياوش کسرايي

ادبیات

گزینه اشعار سیاوش کسرایی


1,200,000 ریال

گزينه اشعار فروغ فرخ‌زاد

ادبیات

گزینه اشعار فروغ فرخ‌زاد


390,000 ریال

گلستان سعدي(پالتويي چرم)

کتب نفیس

گلستان سعدی


950,000 ریال

مجموعه اشعار خسرو گلسرخي

ادبیات

مجموعه اشعار خسرو گلسرخی


900,000 ریال

مجموعه اشعار عارف قزويني

ادبیات

مجموعه اشعار عارف قزوینی


950,000 ریال

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

ادبیات

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد


900,000 ریال

مجموعه اشعار نصرت رحماني

ادبیات

مجموعه اشعار نصرت رحمانی


1,100,000 ریال

من عاشقم(شعر روسي فارسي)

ادبیات

من عاشقم


750,000 ریال

The Rose Garden of Persia

ادبیات

The Rose Garden of Persia


1,700,000 ریال

آينه دان:کارگاه مکتوب شعر

ادبیات

آینه دان:کارگاه مکتوب شعر


2,180,000 ریال

اشعار ولايي آذري اسفرايني

ادبیات

اشعار ولایی آذری اسفراینی


670,000 ریال

با به از من: مجموعه اشعار

ادبیات

با به از من: مجموعه اشعار


850,000 ریال

پندنامه :فرهنگ امثال سعدي

ادبیات

پندنامه :فرهنگ امثال سعدی


590,000 ریال

پيش پرده و پيش پرده خواني

ادبیات

پیش پرده و پیش پرده خوانی


180,000 ریال

ديوان حافظ (وزيري قابدار)

ادبیات

دیوان حافظ


3,500,000 ریال

سروده ايي براي عاشقان شهر

ادبیات

سروده ایی برای عاشقان شهر


40,000 ریال

فروغ فرخزاد(مجموعه اشعار)

ادبیات

فروغ فرخزاد


1,050,000 ریال

کليات سعدي(آسان خوان چرم)

ادبیات

کلیات سعدی


2,600,000 ریال

گزينه اشعار سيمين بهبهاني

ادبیات

گزینه اشعار سیمین بهبهانی


220,000 ریال

گزينه اشعار قيصر امين پور

ادبیات

گزینه اشعار قیصر امین پور


390,000 ریال

گزينه اشعار يدالله رويايي

ادبیات

گزینه اشعار یدالله رویایی


49,000 ریال

مجموعه اشعار شير کو بي کس

ادبیات

مجموعه اشعار شیر کو بی کس


2,700,000 ریال

مجموعه اشعار نادر نادرپور

ادبیات

مجموعه اشعار نادر نادرپور


1,750,000 ریال

آنتولوژي شعر اجتماعي ايران

ادبیات

آنتولوژی شعر اجتماعی ایران


1,480,000 ریال

اکتاويوپاز:صدايي از آن خود

ادبیات

اکتاویوپاز:صدایی از آن خود


380,000 ریال

ديوان شهريار(2 جلدي)قابدار

ادبیات

دیوان شهریار


4,150,000 ریال

ديوان صائب تبريزي (2 جلدي)

ادبیات

دیوان صائب تبریزی


2,850,000 ریال

رباعيات خيام(وزيري سه لتي)

ادبیات

رباعیات خیام


1,000,000 ریال

سوختن در آب غرق شدن در آتش

ادبیات

سوختن در آب غرق شدن در آتش


620,000 ریال

شفيعي کدکني(شعر زمان ما16)

ادبیات

شفیعی کدکنی


725,000 ریال

شمس لنگرودي(شعر زمان ما15)

ادبیات

شمس لنگرودی


1,250,000 ریال

عبارت از چيست؟(مسائل شعر2)

ادبیات

عبارت از چیست؟


1,750,000 ریال

عطر بيدار زمين(مجموعه غزل)

ادبیات

عطر بیدار زمین


82,000 ریال

کليات اشعار اميرخسرو دهلوي

ادبیات

کلیات اشعار امیرخسرو دهلوی


1,500,000 ریال

گزينه اشعار محمدعلي سپانلو

ادبیات

گزینه اشعار محمدعلی سپانلو


65,000 ریال

مجموعه اشعار محمدعلي بهمني

ادبیات

مجموعه اشعار محمدعلی بهمنی


1,450,000 ریال

مجموعه اشعار يدالله رويايي

ادبیات

مجموعه اشعار یدالله رویایی


1,350,000 ریال

مي باقي:74مقاله حافظ پژوهي

ادبیات

می باقی:74مقاله حافظ پژوهی


1,200,000 ریال

نثر و شرح مثنوي شريف 3جلدي

ادبیات

نثر و شرح مثنوی شریف 3جلدی


4,300,000 ریال

نصرت رحماني(شعر زمان ما11)

ادبیات

نصرت رحمانی


950,000 ریال

و دست هايت بوي نور مي دهند

ادبیات

و دست هایت بوی نور می دهند


200,000 ریال

هوشنگ ابتهاج(شعرزمان ما20)

ادبیات

هوشنگ ابتهاج


1,950,000 ریال

ادبيات ضدشکار:در نقد آهوکشي

ادبیات

ادبیات ضدشکار:در نقد آهوکشی


580,000 ریال

اسکارلت دهه شصت(مجموعه شعر)

ادبیات

اسکارلت دهه شصت


380,000 ریال

پسته لال سکوت دندان شکن است

ادبیات

پسته لال سکوت دندان شکن است


100,000 ریال

ديوان حاج ميرزاحبيب خراساني

ادبیات

دیوان حاج میرزاحبیب خراسانی


1,250,000 ریال

ديوان دوزبانه پروين اعتصامي

ادبیات

دیوان دوزبانه پروین اعتصامی


1,200,000 ریال

سهراب سپهري (شعر زمان ما 3)

ادبیات

سهراب سپهری


850,000 ریال

سياوش کسرايي(شعر زمان ما 7)

ادبیات

سیاوش کسرایی


550,000 ریال

شرح مشکلات ديوان حکيم سنايي

ادبیات

شرح مشکلات دیوان حکیم سنایی


1,800,000 ریال

فال کامل ديوان حافظ با معني

ادبیات

فال کامل دیوان حافظ با معنی


350,000 ریال

کوتاه درباره عشـــــــــــق

ادبیات

کوتاه درباره عشـــــــــــق


45,000 ریال

لحظه ي زندگي(سايه هاي رنگي)

ادبیات

لحظه ی زندگی


80,000 ریال

منوچهر آتشي (شعر زمان ما 8)

ادبیات

منوچهر آتشی


1,550,000 ریال

نادر نادرپور(شعر زمان ما10)

ادبیات

نادر نادرپور


1,450,000 ریال

يورکنامه نو:سفرنامه نيويورک

ادبیات

یورکنامه نو:سفرنامه نیویورک


180,000 ریال

بر چکاد چکامه عشاق(شعر عربي)

ادبیات

بر چکاد چکامه عشاق


1,850,000 ریال

جاودانه هاي شعر در ادب فارسي

ادبیات

جاودانه های شعر در ادب فارسی


135,000 ریال

چشمه روشن (ديداري با شاعران)

ادبیات

چشمه روشن


3,950,000 ریال

خانه اين تابستان(مجموعه شعر)

ادبیات

خانه این تابستان


62,000 ریال

خداي به سپيدي ياس/مهادوي يکه

ادبیات

خدای به سپیدی یاس/مهادوی یکه


120,000 ریال

خوشه:يادنامه نخستين هفته شعر

ادبیات

خوشه:یادنامه نخستین هفته شعر


2,250,000 ریال

خيابان خوابها:مجموعه شعر طنز

ادبیات

خیابان خوابها:مجموعه شعر طنز


70,000 ریال

ديوان اميري فيروزکوهي(3جلدي)

ادبیات

دیوان امیری فیروزکوهی


1,800,000 ریال

ديوان کامل حکيم قاآني شيرازي

ادبیات

دیوان کامل حکیم قاآنی شیرازی


2,700,000 ریال

سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير

ادبیات

سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر


700,000 ریال

سيدعلي صالحي (شعر زمان ما 9)

ادبیات

سیدعلی صالحی


1,350,000 ریال

شاهنامه هفت لشکر:طومار نقالي

ادبیات

شاهنامه هفت لشکر:طومار نقالی


2,200,000 ریال

فروغ فرخ‌زاد (شعر زمان ما 4)

ادبیات

فروغ فرخ‌زاد


1,200,000 ریال

قلــــــم داد:مجموعه شعر طنز

ادبیات

قلــــــم داد:مجموعه شعر طنز


85,000 ریال

گزينه اشعار کيومرث منشي زاده

ادبیات

گزینه اشعار کیومرث منشی زاده


230,000 ریال

گلستان سعدي(جيبي قابدار چرم)

ادبیات

گلستان سعدی


1,400,000 ریال

مجموعه اشعار اسماعيل شاهرودي

ادبیات

مجموعه اشعار اسماعیل شاهرودی


950,000 ریال

مجموعه کامل اشعار نيما يوشيج

ادبیات

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج


2,300,000 ریال

هفتاد سال عاشقانه(شعر فارسي)

ادبیات

هفتاد سال عاشقانه


1,880,000 ریال

يدالله رويايي(شعر زمان ما12)

ادبیات

یدالله رویایی


140,000 ریال

اشارات سلوکي در هفت خوان رستم

ادبیات

اشارات سلوکی در هفت خوان رستم


50,000 ریال

اشراقها:اوراق مصور آرتور رمبو

ادبیات

اشراقها:اوراق مصور آرتور رمبو


960,000 ریال

اقبال‌نامه حکيم نظامي گنجه‌اي

ادبیات

اقبال‌نامه حکیم نظامی گنجه‌ای


1,030,000 ریال

بايکوت:دل نوشته علي قاضي نظام

ادبیات

بایکوت:دل نوشته علی قاضی نظام


1,690,000 ریال

تاريخ تلخ به روايت احمد شاملو

ادبیات

تاریخ تلخ به روایت احمد شاملو


650,000 ریال

رباعي هاي خيام (با جعبه فلزي)

ادبیات

رباعی های خیام


1,450,000 ریال

سهراب سپهري (مجموعه سروده ها)

ادبیات

سهراب سپهری


1,150,000 ریال

سيمين بهبهاني (شعر زمان ما 6)

ادبیات

سیمین بهبهانی


550,000 ریال

شعر نو ازآغاز تا امروز 2 جلدي

ادبیات

شعر نو ازآغاز تا امروز 2 جلدی


1,800,000 ریال

فردوسي و شاهنامه سرايي(2جلدي)

ادبیات

فردوسی و شاهنامه سرایی


2,250,000 ریال

فريدون توللي (شعر زمان ما 18)

ادبیات

فریدون توللی


1,250,000 ریال

کليات اشعار مولانا فيض کاشاني

ادبیات

کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی


1,900,000 ریال

مشق عشق:مجموعه اشعار/دفتر اول

ادبیات

مشق عشق:مجموعه اشعار/دفتر اول


1,100,000 ریال

مقدمه کمبريج بر اميلي ديکنسون

ادبیات

مقدمه کمبریج بر امیلی دیکنسون


390,000 ریال

نامه حکمت: فرهنگ امثال مولانا

ادبیات

نامه حکمت: فرهنگ امثال مولانا


600,000 ریال

بهشت بي امکانات:مجموعه شعر طنز

ادبیات

بهشت بی امکانات:مجموعه شعر طنز


70,000 ریال

پروانه اي زير پوست: مجموعه شعر

ادبیات

پروانه ای زیر پوست: مجموعه شعر


480,000 ریال

پير پرنيان انديش(در صحبت سايه)

ادبیات

پیر پرنیان اندیش


9,500,000 ریال

حافظ(جيبي چرم 2جلدي)

ادبیات

حافظ


1,500,000 ریال

در تطبيق  بوستان و گلستان سعدي

ادبیات

در تطبیق بوستان و گلستان سعدی


600,000 ریال

ديوان شاه نعمت‌الله ولي کرماني

ادبیات

دیوان شاه نعمت‌الله ولی کرمانی


3,250,000 ریال

ديوان شهريار (2 جلدي) بدون قاب

ادبیات

دیوان شهریار


3,750,000 ریال

ديوان مولانا بيدل دهلوي(2جلدي)

ادبیات

دیوان مولانا بیدل دهلوی


3,800,000 ریال

غزل غزل هاي سيمرغ(شعر دوزبانه)

ادبیات

غزل غزل های سیمرغ


550,000 ریال

کليات شمس تبريزي باقاب (پارسه)

ادبیات

کلیات شمس تبریزی باقاب


3,500,000 ریال

گزينه اشعار فروغ فرخزاد (جيبي)

ادبیات

گزینه اشعار فروغ فرخزاد


260,000 ریال

گلستان سعدي (وزيري قابدار چرم)

ادبیات

گلستان سعدی


2,600,000 ریال

مجموعه اشعار شمس لنگرودي: جلد1

ادبیات

مجموعه اشعار شمس لنگرودی: جلد1


1,250,000 ریال

مجموعه تا صبح شب يلدا(باسي دي)

ادبیات

مجموعه تا صبح شب یلدا


1,300,000 ریال

مهدي اخوان ثالث (شعر زمان ما2)

ادبیات

مهدی اخوان ثالث


975,000 ریال

آهوي وحشي:هشت مقاله درباره حافظ

ادبیات

آهوی وحشی:هشت مقاله درباره حافظ


300,000 ریال

بامداد هميشه:يادنامه احمد شاملو

ادبیات

بامداد همیشه:یادنامه احمد شاملو


650,000 ریال

ديوان حافظ شيرازي(فرانسه فارسي)

ادبیات

دیوان حافظ شیرازی


585,000 ریال

عصر طلايي و عصر نقره اي شعر روس

ادبیات

عصر طلایی و عصر نقره ای شعر روس


1,200,000 ریال

مجموعه اشعار حسن گلمحمدي(فرياد)

ادبیات

مجموعه اشعار حسن گلمحمدی


400,000 ریال

مجموعه اشعار حميد مصدق(پالتويي)

ادبیات

مجموعه اشعار حمید مصدق


900,000 ریال

مجموعه اشعار فدريکوگارسيا لورکا

ادبیات

مجموعه اشعار فدریکوگارسیا لورکا


900,000 ریال

مجموعه اشعار نيمايوشيج(پالتويي)

ادبیات

مجموعه اشعار نیمایوشیج


1,200,000 ریال

مخزن الاسرار حکيم نظامي گنجه‌اي

ادبیات

مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجه‌ای


580,000 ریال

منظومه هاي پندگزار در ادب فارسي

ادبیات

منظومه های پندگزار در ادب فارسی


100,000 ریال

هرچه مي شمارم يک فصل بيشتر نيست

ادبیات

هرچه می شمارم یک فصل بیشتر نیست

430,000 ریال
365,500 ریال

بعد از سکوت(منتخب اشعار-دوزبانه)

ادبیات

بعد از سکوت


200,000 ریال

بوي کاهگل آواز پرنده:گزيده اشعار

ادبیات

بوی کاهگل آواز پرنده:گزیده اشعار


900,000 ریال

رسم شقايق(سوگنامه قيصر امين پور)

ادبیات

رسم شقایق


60,000 ریال

عاشقانه هاي متنبي1 با شناخت نامه

ادبیات

عاشقانه های متنبی1 با شناخت نامه


580,000 ریال

گلچين بوستان سعدي با شرح و تفسير

ادبیات

گلچین بوستان سعدی با شرح و تفسیر


3,500 ریال

مجموعه اشعار منوچهر آتشي (2جلدي)

ادبیات

مجموعه اشعار منوچهر آتشی


6,250,000 ریال

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاري

ادبیات

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری


1,200,000 ریال

نزار قباني(عاشقانه سراي بي همتا)

ادبیات

نزار قبانی


1,250,000 ریال

نيمابيز:شعرهاي ماندگار نيمايوشيج

ادبیات

نیمابیز:شعرهای ماندگار نیمایوشیج


680,000 ریال

واقعيت روياي من است:مجموعه اشعار

ادبیات

واقعیت رویای من است:مجموعه اشعار


980,000 ریال

هوا را از من بگير خنده ات را نه!

ادبیات

هوا را از من بگیر خنده ات را نه!


480,000 ریال

تفسير مايکل بري بر هفت پيکر نظامي

ادبیات

تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی


1,200,000 ریال

سهراب سپهري (مجموعه سروده ها)جيبي

ادبیات

سهراب سپهری


980,000 ریال

شهرزاد پشت چراغ قرمز(گزيده اشعار)

ادبیات

شهرزاد پشت چراغ قرمز


32,000 ریال

گزيده شاهنامه فردوسي به نظم و نثر

ادبیات

گزیده شاهنامه فردوسی به نظم و نثر


650,000 ریال

مجموعه اشعار شمس لنگرودي دفتر دوم

ادبیات

مجموعه اشعار شمس لنگرودی دفتر دوم


900,000 ریال

هايکو(شعر ژاپني از آغاز تا امروز)

ادبیات

هایکو


980,000 ریال

آينه خالي:هنوز حضوري در آينه ندارم

ادبیات

آینه خالی:هنوز حضوری در آینه ندارم


100,000 ریال

از خواب هاي من گل بنفشه روييده است

ادبیات

از خواب های من گل بنفشه روییده است


980,000 ریال

بفرماييد بنشيد صندلي عزيز(شعر طنز)

ادبیات

بفرمایید بنشید صندلی عزیز


53,000 ریال

تنها براي تو مي نويسم بي بي باران!

ادبیات

تنها برای تو می نویسم بی بی باران!


350,000 ریال

حــــــرف هايي که نمي خواستم بداني

ادبیات

حــــــرف هایی که نمی خواستم بدانی


50,000 ریال

گزيده اشعار حکيم مهدي الهي قمشه اي

ادبیات

گزیده اشعار حکیم مهدی الهی قمشه ای


285,000 ریال

گزينه اشعار محمود مشرف آزاد تهراني

ادبیات

گزینه اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی


33,000 ریال

مجموعه اشعار سياوش کسرايي(پالتويي)

ادبیات

مجموعه اشعار سیاوش کسرایی


1,550,000 ریال

مجموعه اشعار سيدعلي صالحي دفتر سوم

ادبیات

مجموعه اشعار سیدعلی صالحی دفتر سوم


1,950,000 ریال

مجموعه اشعار نصرت رحماني(پالتويِي)

ادبیات

مجموعه اشعار نصرت رحمانی


1,100,000 ریال

هفت پيکر يا ديوان سلطان احمد جلاير

ادبیات

هفت پیکر یا دیوان سلطان احمد جلایر


5,000,000 ریال

يلدايي ها:گزيده هاي دوبيتي و رباعي

ادبیات

یلدایی ها:گزیده های دوبیتی و رباعی


100,000 ریال

VERTIGE  سرگيجه: شعر به زبان فرانسه

زبانهای خارجی غیر از انگلیسی

VERTIGE سرگیجه: شعر به زبان فرانسه


800,000 ریال

آنگاه پس از تندر (منتخب 8 دفتر شعر)

ادبیات

آنگاه پس از تندر


1,100,000 ریال

حماسه در ادبيات انقلاب اسلامي ايران

ادبیات

حماسه در ادبیات انقلاب اسلامی ایران


270,000 ریال

سلطنت صدا در فنجان چاي من رشد ميکند

ادبیات

سلطنت صدا در فنجان چای من رشد میکند


55,000 ریال

گنجينه هاي پارسي:تصنيفها و ترانه ها

ادبیات

گنجینه های پارسی:تصنیفها و ترانه ها


280,000 ریال

متن و شرح مثنوي مولانا (دوره 7جلدي)

ادبیات

متن و شرح مثنوی مولانا


9,500,000 ریال

مجموعه اشعار سيمين بهبهاني دفتر دوم

ادبیات

مجموعه اشعار سیمین بهبهانی دفتر دوم


950,000 ریال

مجموعه اشعار محمود مشرف آزاد تهراني

ادبیات

مجموعه اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی


190,000 ریال

به سرخي آتش، به طعم دود (مجموعه شعر)

ادبیات

به سرخی آتش، به طعم دود


1,200,000 ریال

خاري سرگشته در بيابان:ديوان باباطاهر

ادبیات

خاری سرگشته در بیابان:دیوان باباطاهر


650,000 ریال

ديوان باباطاهر:چهارزبانه پالتويي چرم

ادبیات

دیوان باباطاهر:چهارزبانه پالتویی چرم


1,150,000 ریال

ديوان کامل جهان ملک خاتون(قرن 8 ه.ق)

ادبیات

دیوان کامل جهان ملک خاتون


1,850,000 ریال

رباعيات خيام(وزيري قابدار پنج زبانه)

ادبیات

رباعیات خیام


1,100,000 ریال

رشد معنوي:شرح منظوم ابيات مشکل مثنوي

ادبیات

رشد معنوی:شرح منظوم ابیات مشکل مثنوی


500,000 ریال

شمس پرنده:48 غزل از ديوان شمس تبريزي

ادبیات

شمس پرنده:48 غزل از دیوان شمس تبریزی


570,000 ریال

کتاب مستطاب گربه و موش مالک و مستاجر

ادبیات

کتاب مستطاب گربه و موش مالک و مستاجر


80,000 ریال

گلشن راز/ سروده هاي شيخ محمود شبستري

ادبیات

گلشن راز/ سروده های شیخ محمود شبستری


480,000 ریال

مجموعه اشعار دفتر اول: سيمين بهبهاني

ادبیات

مجموعه اشعار دفتر اول: سیمین بهبهانی


1,650,000 ریال

آتش در آب- دو زبانه the water a flame

ادبیات

آتش در آب- دو زبانه the water a flame


1,200,000 ریال

اين شفا برسد به دست مجروح ترين روياها

ادبیات

این شفا برسد به دست مجروح ترین رویاها


75,000 ریال

ديوان حافظ 1/16 چرم قابدار با فالنامه

ادبیات

دیوان حافظ 1/16 چرم قابدار با فالنامه


1,150,000 ریال

سيب نقره اي ماه:نقد غزلهاي حسين منزوي

ادبیات

سیب نقره ای ماه:نقد غزلهای حسین منزوی


49,000 ریال

فروغ فرخزاد(مجموعه سروده ها با سي دي)

ادبیات

فروغ فرخزاد


1,100,000 ریال

مجموعه اشعار فدريکو گارسيا لورکا جلد1

ادبیات

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا جلد1


370,000 ریال

مجموعه اشعار فدريکو گارسيا لورکا جلد2

ادبیات

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا جلد2


900,000 ریال

از زخم قلب...(گزينه شعرها و خوانش شعر)

ادبیات

از زخم قلب...


670,000 ریال

حافظ شيراز (به روايت احمد شاملو) وزيري

ادبیات

حافظ شیراز


1,950,000 ریال

ديوان حافظ شيرازي به همراه تفسير و فال

ادبیات

دیوان حافظ شیرازی به همراه تفسیر و فال


110,000 ریال

ديوان حافظ1/16 چرم بدون قاب با فالنامه

ادبیات

دیوان حافظ1/16 چرم بدون قاب با فالنامه


750,000 ریال

شعرها و يادهاي دفترهاي کاهي:مجموعه شعر

ادبیات

شعرها و یادهای دفترهای کاهی:مجموعه شعر


420,000 ریال

مجموعه آثار سيمين بهبهاني(3جلدي باقاب)

ادبیات

مجموعه آثار سیمین بهبهانی


4,200,000 ریال

مجموعه آثار شمس لنگرودي (2جلدي قابدار)

ادبیات

مجموعه آثار شمس لنگرودی


2,350,000 ریال

امشب کنار غزل هاي من بخواب (مجموعه غزل)

ادبیات

امشب کنار غزل های من بخواب


600,000 ریال

بازتاب نفس صبحدمان (2 جلدي کليات اشعار)

ادبیات

بازتاب نفس صبحدمان


4,600,000 ریال

ديوان حافظ به انضمام فال(جيبي چرم)تحرير

ادبیات

دیوان حافظ به انضمام فال


1,200,000 ریال

شبان بزرگ اميد:زندگي و شعر سياوس کسرايي

ادبیات

شبان بزرگ امید:زندگی و شعر سیاوس کسرایی


250,000 ریال

گزيده اي از سروده هاي رابيندرانات تاگور

ادبیات

گزیده ای از سروده های رابیندرانات تاگور


600,000 ریال

مجموعه اشعار باباطاهر خيام رودکي(باقاب)

کتب نفیس

مجموعه اشعار باباطاهر خیام رودکی


1,750,000 ریال

نغمه عشاق:گزيده ديوان حکيم الهي قمشه اي

ادبیات

نغمه عشاق:گزیده دیوان حکیم الهی قمشه ای


550,000 ریال

يادمان:همزاد عاشقان جهان(قيصر امين پور)

ادبیات

یادمان:همزاد عاشقان جهان


250,000 ریال

اشک معشوق:مجموعه اشعار مهدي حميدي شيرازي

ادبیات

اشک معشوق:مجموعه اشعار مهدی حمیدی شیرازی


2,500,000 ریال

بي نشاني:با عشق و فرزانگي مولانا:دوزبانه

ادبیات

بی نشانی:با عشق و فرزانگی مولانا:دوزبانه


400,000 ریال

ترانه ها و آهنگ‌هاي جاودانه همراه با نت1

ادبیات

ترانه ها و آهنگ‌های جاودانه همراه با نت1


1,800,000 ریال

ترانه ها و آهنگ‌هاي جاودانه همراه با نت2

موسیقی

ترانه ها و آهنگ‌های جاودانه همراه با نت2


1,500,000 ریال

ترانه ها و آهنگ‌هاي جاودانه همراه با نت3

ادبیات

ترانه ها و آهنگ‌های جاودانه همراه با نت3


980,000 ریال

خانه ام ابريست...شعر نيما از سنت تا تجدد

ادبیات

خانه ام ابریست...شعر نیما از سنت تا تجدد


1,400,000 ریال

شاعر آينه‌ها (بررسي سبک هندي و شعر بيدل)

ادبیات

شاعر آینه‌ها


1,050,000 ریال

فيروزه جان:بر ساحل اقيانوس عطار نيشابوري

ادبیات

فیروزه جان:بر ساحل اقیانوس عطار نیشابوری


350,000 ریال

گزينه اشعار نزار قباني(عشق با صداي بلند)

ادبیات

گزینه اشعار نزار قبانی


1,550,000 ریال

از مصاحبت آفتاب (زندگي و شعر سهراب سپهري)

ادبیات

از مصاحبت آفتاب


1,500,000 ریال

انسانم آرزوست:برگزيده و شرح غزليات مولانا

ادبیات

انسانم آرزوست:برگزیده و شرح غزلیات مولانا


1,750,000 ریال

ايرج افشار:مشاهير کتابشناسي معاصر ايران17

ادبیات

ایرج افشار:مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران17


50,000 ریال

پاييز سال بعد:مجموعه ترانه هاي رستاک حلاج

ادبیات

پاییز سال بعد:مجموعه ترانه های رستاک حلاج


325,000 ریال

جواني باراني بود پاريس ابري اصفهان آفتابي

ادبیات

جوانی بارانی بود پاریس ابری اصفهان آفتابی


450,000 ریال

خلاصه حديقه حکيم سنايي غزنوي با شرح ابيات

ادبیات

خلاصه حدیقه حکیم سنایی غزنوی با شرح ابیات


350,000 ریال

ديوان کامل شاه نعمت اله ولي ماهاني کرماني

ادبیات

دیوان کامل شاه نعمت اله ولی ماهانی کرمانی


2,000,000 ریال

مجموعه آثار نيمايوشيج(مجموعه 3جلدي باقاب)

ادبیات

مجموعه آثار نیمایوشیج


3,470,000 ریال

مجموعه اشعار سيدعلي صالحي: دفتر يکم شعرها

ادبیات

مجموعه اشعار سیدعلی صالحی: دفتر یکم شعرها


2,200,000 ریال

بخوان خط خاموش عشق:ترانه هاي ويليام شکسپير

ادبیات

بخوان خط خاموش عشق:ترانه های ویلیام شکسپیر


75,000 ریال

پنج آبتني و مقالات ديگر درباره فروغ فرخزاد

ادبیات

پنج آبتنی و مقالات دیگر درباره فروغ فرخزاد


550,000 ریال

جاودانه‌ها 1 (ترانه ها و تصنيفهاي ماندگار)

ادبیات

جاودانه‌ها 1


990,000 ریال

ديوان حافظ - جيبي همراه با فالنامه (باقاب)

ادبیات

دیوان حافظ - جیبی همراه با فالنامه


950,000 ریال

ديوان حافظ شيرازي با فالنامه (جيبي قابدار)

ادبیات

دیوان حافظ شیرازی با فالنامه


1,800,000 ریال

ديوان صفي عليشاه به همراه مثنوي بحرالحقايق

ادبیات

دیوان صفی علیشاه به همراه مثنوی بحرالحقایق


1,700,000 ریال

شعر آينه انديشه(بازخواني شعرهاي ضياء موحد)

ادبیات

شعر آینه اندیشه


45,000 ریال

پيگرد و رهايي افراشته:برگي از دفتر خودکامگي

ادبیات

پیگرد و رهایی افراشته:برگی از دفتر خودکامگی


350,000 ریال

دوستت دارم:1000 سال دوستت دارم در شعر ايران

ادبیات

دوستت دارم:1000 سال دوستت دارم در شعر ایران


1,800,000 ریال

ديوان ناصرخسرو قبادياني(چرم پالتويي قابدار)

ادبیات

دیوان ناصرخسرو قبادیانی


2,300,000 ریال

رنگ هاي رفته دنيا و گزيده اي از پرنده پنهان

ادبیات

رنگ های رفته دنیا و گزیده ای از پرنده پنهان


520,000 ریال

روشن‌تر از خاموشي (برگزيده شعر امروز ايران)

ادبیات

روشن‌تر از خاموشی


1,700,000 ریال

سي و سه مرغ:هايکوها و تصاويري از ترانه حبيب

ادبیات

سی و سه مرغ:هایکوها و تصاویری از ترانه حبیب


1,300,000 ریال

گهواره سبز افرا (زندگي و شعر سيمين بهبهاني)

ادبیات

گهواره سبز افرا


680,000 ریال

مجموعه آثار احمد شاملو(دفتر1:شعرها1378-1323

ادبیات

مجموعه آثار احمد شاملو


2,950,000 ریال

هفت زائر وادي عشق(شعر دوزبانه فرانسه فارسي)

ادبیات

هفت زائر وادی عشق


1,200,000 ریال

خيام صادق:مجموعه آثار صادق هدايت درباره خيام

ادبیات

خیام صادق:مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام


650,000 ریال

ديوان غزليات حافظ (معني واژه‌ها و شرح ابيات)

ادبیات

دیوان غزلیات حافظ


2,350,000 ریال

عرفان مثنوي:سراج السالکين(منتخب مثنوي مولوي)

ادبیات

عرفان مثنوی:سراج السالکین


1,450,000 ریال

داستان داستان‌ها (رستم و اسفنديار در شاهنامه)

ادبیات

داستان داستان‌ها


550,000 ریال

داستان دگرديسي:روند دگرگوني هاي شعر نيمايوشيج

ادبیات

داستان دگردیسی:روند دگرگونی های شعر نیمایوشیج


1,650,000 ریال

ديوان حافظ همراه با متن کامل فالنامه جلد رنگي

ادبیات

دیوان حافظ همراه با متن کامل فالنامه جلد رنگی


800,000 ریال

ديوان خلاق المعاني کمال الدين اسماعيل اصفهاني

ادبیات

دیوان خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل اصفهانی


1,900,000 ریال

شرح ديوان اشعار حکيم ناصر خسرو قبادياني -جلد1

ادبیات

شرح دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی -جلد1


250,000 ریال

شعري ناتمام بر زندگي:گزيده اشعار پرسي بيش شلي

ادبیات

شعری ناتمام بر زندگی:گزیده اشعار پرسی بیش شلی


480,000 ریال

مجموعه اشعار علي صالحي (دفتر دوم:بازسرايي ها)

ادبیات

مجموعه اشعار علی صالحی


4,000,000 ریال

هزار پرنده عاشق:گزيده اشعار محمدابراهيم جعفري

ادبیات

هزار پرنده عاشق:گزیده اشعار محمدابراهیم جعفری


1,300,000 ریال

دره علف هزار رنگ:جنگي از گردانده هاي بيژن الهي

ادبیات

دره علف هزار رنگ:جنگی از گردانده های بیژن الهی


1,200,000 ریال

شعر رهايي است (نمونه‌هايي از شعر امروز ايران )

ادبیات

شعر رهایی است


880,000 ریال

به رسم حقيقت و زيبايي(زندگي و شعر اسماعيل خوئي)

ادبیات

به رسم حقیقت و زیبایی


200,000 ریال

راز مانا:زندگي و ديدگاههاي استاد محمدرضا شجريان

ادبیات

راز مانا:زندگی و دیدگاههای استاد محمدرضا شجریان


600,000 ریال

سير و سفري در گلستان ادب پارسي از حافظ تا حميدي

ادبیات

سیر و سفری در گلستان ادب پارسی از حافظ تا حمیدی

175,000 ریال
148,750 ریال

سير و سفري در گلستان ادب پارسي از سعدي تا سپهري

ادبیات

سیر و سفری در گلستان ادب پارسی از سعدی تا سپهری


130,000 ریال

کليات اشعار اوحدي مراغه اي: منطق العشاق- جام جم

ادبیات

کلیات اشعار اوحدی مراغه ای: منطق العشاق- جام جم


1,650,000 ریال

آزادگي و صلح کل:انديشه وصعت مشرب در شعر عصر صفوي

ادبیات

آزادگی و صلح کل:اندیشه وصعت مشرب در شعر عصر صفوی


1,350,000 ریال

اميد آفتابي من:نامه هاي احمد شاملو به پسرش سامان

ادبیات

امید آفتابی من:نامه های احمد شاملو به پسرش سامان


80,000 ریال

ديوان حزين لاهيجي .به انضمام تاريخ وسفرنامه حزين

ادبیات

دیوان حزین لاهیجی .به انضمام تاریخ وسفرنامه حزین


1,750,000 ریال

سه دفتر (گناه درياـ ابر و کوچه ـبهار را باور کن)

ادبیات

سه دفتر


1,700,000 ریال

سير و سفري در گلستان ادب پارسي از سنايي تا توللي

ادبیات

سیر و سفری در گلستان ادب پارسی از سنایی تا توللی


450,000 ریال

مثل خون در رگ هاي من:نامه هاي احمد شاملو به آيدا

ادبیات

مثل خون در رگ های من:نامه های احمد شاملو به آیدا


1,500,000 ریال

برسد به دست باران:گلچيني از برترين شعرهاي خانواده

ادبیات

برسد به دست باران:گلچینی از برترین شعرهای خانواده


170,000 ریال

فرياد حکيم توس(شناخت حماسه هاي عرفاني در شاهنامه)

ادبیات

فریاد حکیم توس


150,000 ریال

اصفهان پشت ميکروفون:مجموعه ترانه خانه ترانه اصفهان

ادبیات

اصفهان پشت میکروفون:مجموعه ترانه خانه ترانه اصفهان


220,000 ریال

در اقليم روشنايي:تفسير چند غزل از حکيم سنايي غزنوي

ادبیات

در اقلیم روشنایی:تفسیر چند غزل از حکیم سنایی غزنوی


600,000 ریال

زرتشت و ترانه‌هاي شادماني (بازسرايي گات‌هاي اوستا)

ادبیات

زرتشت و ترانه‌های شادمانی


80,000 ریال

بن‌بست‌ها و ببرهاي عاشق (گزينه شعر معاصراحمد شاملو)

ادبیات

بن‌بست‌ها و ببرهای عاشق


585,000 ریال

گل و گياه در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات)

ادبیات

گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی


3,600,000 ریال

ديوان حافظ قابدار بافالنامه با جلد سلفون سفيد قابدار

ادبیات

دیوان حافظ قابدار بافالنامه با جلد سلفون سفید قابدار


2,900,000 ریال

انگاره هاي گزافه: جستاري از فرايند غلو در فرهنگ عمومي

ادبیات

انگاره های گزافه: جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی


115,000 ریال

شاهنامه فردوسي به زبان ساده براي جوانان(3جلدي قابدار)

ادبیات

شاهنامه فردوسی به زبان ساده برای جوانان


2,000,000 ریال

گلستان سعدي-بوستان سعدي-غزليات سعدي(3جلدي-جيبي باقاب)

ادبیات

گلستان سعدی-بوستان سعدی-غزلیات سعدی


2,200,000 ریال

مرکب سپيد:مجموعه شعرسه زبانه (آلماني، فارسي، انگليسي)

ادبیات

مرکب سپید:مجموعه شعرسه زبانه


1,250,000 ریال

خط هفتم کيميانويس:هنگام عبور از کوچه مشرف به مزار فروغ

ادبیات

خط هفتم کیمیانویس:هنگام عبور از کوچه مشرف به مزار فروغ


480,000 ریال

خنياگر ميهن: زندگي نقد تحليل و گزيده اشعار عارف قزويني

ادبیات

خنیاگر میهن: زندگی نقد تحلیل و گزیده اشعار عارف قزوینی


375,000 ریال

رباعيات حکيم عمر خيام (فارسي- انگليسي- فرانسه)سه زبانه

ادبیات

رباعیات حکیم عمر خیام


500,000 ریال

فرهنگ شعر نو فارسي از افسانه تا هميشه(نيمايوشيج) 2جلدي

ادبیات

فرهنگ شعر نو فارسی از افسانه تا همیشه


1,500,000 ریال

پند و پيوند:گزارش زيباشناختي و باورشناختي بيست غزل حافظ

ادبیات

پند و پیوند:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل حافظ


450,000 ریال

بيدل و افسون حيرت:بازشناخت شعر بيدل دهلوي با شرح چهل غزل

ادبیات

بیدل و افسون حیرت:بازشناخت شعر بیدل دهلوی با شرح چهل غزل


1,870,000 ریال

در ستايش از مقام مـــــادر:زيباترين گفته هاي مشاهير جهان

ادبیات

در ستایش از مقام مـــــادر:زیباترین گفته های مشاهیر جهان


12,000 ریال

انواع قالب ها و سبک هاي شعر در ادبيات فارسي:مدرن و کلاسيک

ادبیات

انواع قالب ها و سبک های شعر در ادبیات فارسی:مدرن و کلاسیک


350,000 ریال

با بار عشق و آينه و نور در آستانه شب و دلتنگي(مجموعه شعر)

ادبیات

با بار عشق و آینه و نور در آستانه شب و دلتنگی


35,000 ریال

شاهنامه فردوسي: تصحيح انتقادي و شرح يکايک ابيات: دفتر ششم

ادبیات

شاهنامه فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات: دفتر ششم


3,000,000 ریال

غبار بر ماه:واکاوي احوال امير پازواري از وراي شعر و تاريخ

ادبیات

غبار بر ماه:واکاوی احوال امیر پازواری از ورای شعر و تاریخ


68,000 ریال

آسماني‌تر از نام خورشيد (زندگي و شعر فريدون مشيري ) 2 جلدي

ادبیات

آسمانی‌تر از نام خورشید


1,360,000 ریال

بلکه داهادئينمه ديم(شايد ديگر نتوانم بگويم)مجموعه شعر آذري

ادبیات

بلکه داهادئینمه دیم


350,000 ریال

درآمدي بر سير تحول و تطور طنز در زبان ترکي آذربايجاني جلد1

ادبیات

درآمدی بر سیر تحول و تطور طنز در زبان ترکی آذربایجانی جلد1


100,000 ریال

شاهکارهاي شيخ فريدالدين عطار نيشابوري(باقاب)فارسي- انگليسي

ادبیات

شاهکارهای شیخ فریدالدین عطار نیشابوری


1,250,000 ریال

نغمه هاي سياوش:متن آوازها و تصنيف‌هاي استاد محمدرضا شجريان

ادبیات

نغمه های سیاوش:متن آوازها و تصنیف‌های استاد محمدرضا شجریان


650,000 ریال

پهلوان جهان :زندگي و کردهاي رستم(برگزيده از شاهنامه فردوسي)

ادبیات

پهلوان جهان :زندگی و کردهای رستم


1,400,000 ریال

نحوه تشکيل و دريافت متن در اشعار معاصر(نيما سپهري باباچاهي)

ادبیات

نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر


390,000 ریال

دو خانه دو خاموش گويا:خوانش دو شعر از کلارا خانس واحمد شاملو

ادبیات

دو خانه دو خاموش گویا:خوانش دو شعر از کلارا خانس واحمد شاملو


450,000 ریال

ترنم هاي باران در بهاران:مجموعه دوبيتي از شاعران ديروز و امروز

ادبیات

ترنم های باران در بهاران:مجموعه دوبیتی از شاعران دیروز و امروز


350,000 ریال

ديوان الامام علي:برگردان منظوم ترکي از ديوان منسوب به حضرت علي

ادبیات

دیوان الامام علی:برگردان منظوم ترکی از دیوان منسوب به حضرت علی


450,000 ریال

جان جان (منتخباتي از ديوان شمس 2 زبانه همراه با ترجمه و توضيحات)

ادبیات

جان جان