مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کامپیوتر

دسته بندی ها

(84)
(5)
(12)
(1202)

موضوع های اصلی

(2)
(4)
(2)
(1)
(84)
(10)
(1200)

موضوع های فرعی

(5)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(84)
(1179)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(6)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(9)
(11)
(4)
(52)
(16)
(22)
(1)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(27)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(24)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(21)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(9)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(3)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(9)
(4)
(1)
(12)
(1)
(4)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(96)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(7)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(84)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(43)
(4)
(3)
(1)
(11)
(1)
(2)
(2)
(3)
(56)
(1)
(1)
(73)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(4)
(1)
(7)
(1)
(6)
(1)
(7)
(1)
(3)
(49)
(18)
(1)
(5)
(4)
(4)
(2)
(1)
(2)
(33)
(47)
(4)
(3)
(3)
(1)
(2)
(20)
(12)
(4)
(34)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(15)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(3)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(16)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(10)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(21)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1303 محصول
SEO

مهندسی

SEO


550,000 ریال

علم داده

مهندسی

علم داده


540,000 ریال

کليد VIBER

مهندسی

کلید VIBER


50,000 ریال

کليد وبلاگ

مهندسی

کلید وبلاگ


160,000 ریال

هوش مصنوعي

مهندسی

هوش مصنوعی


3,000,000 ریال

حل مسائل GO

مهندسی

حل مسائل GO


600,000 ریال

رايانش ابري

مهندسی

رایانش ابری


182,000 ریال

شبکه TCP/IP

مهندسی

شبکه TCP/IP


1,300,000 ریال

وبلاگ نويسي

مهندسی

وبلاگ نویسی


350,000 ریال

تجزيه کلاستر

مهندسی

تجزیه کلاستر


90,000 ریال

سئو 2022 seo

مهندسی

سئو 2022 seo


970,000 ریال

کلان داده ها

مهندسی

کلان داده ها


950,000 ریال

کليد انيميشن

مهندسی

کلید انیمیشن


280,000 ریال

کليد نوت بوک

مهندسی

کلید نوت بوک


150,000 ریال

کليد ويندوز8

مهندسی

کلید ویندوز8


180,000 ریال

يادگيري عميق

مهندسی

یادگیری عمیق


2,100,000 ریال

دکتراي سئوseo

مهندسی

دکترای سئوseo


740,000 ریال

شبکه هاي عصبي

مهندسی

شبکه های عصبی


300,000 ریال

کورل دراو2018

مهندسی

کورل دراو2018


250,000 ریال

Flutter در عمل

مهندسی

Flutter در عمل


1,400,000 ریال

آشنايي با GAMS

مهندسی

آشنایی با GAMS


115,000 ریال

الگوريتم ژنتيک

مهندسی

الگوریتم ژنتیک


80,000 ریال

سيستم هاي خبره

مهندسی

سیستم های خبره


200,000 ریال

کامپيوتر و مغز

مهندسی

کامپیوتر و مغز


450,000 ریال

کليد ساخت بازي

مهندسی

کلید ساخت بازی


190,000 ریال

کليد فلش FLASH

مهندسی

کلید فلش FLASH


180,000 ریال

ماراتون سئوseo

مهندسی

ماراتون سئوseo


500,000 ریال

مباني کامپيوتر

مهندسی

مبانی کامپیوتر


980,000 ریال

PHPبه زبان ساده

مهندسی

PHPبه زبان ساده


1,200,000 ریال

تجارت الکترونيک

مهندسی

تجارت الکترونیک


200,000 ریال

تجارت الکترونيک

مهندسی

تجارت الکترونیک


840,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


100,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

شبکه هاي بي سيم

مهندسی

شبکه های بی سیم


1,700,000 ریال

کاربر ICDL 2016

مهندسی

کاربر ICDL 2016


4,300,000 ریال

کليد موزيک سازي

مهندسی

کلید موزیک سازی


280,000 ریال

کليد ياهو مسنجر

مهندسی

کلید یاهو مسنجر


30,000 ریال

معماري کامپيوتر

مهندسی

معماری کامپیوتر


1,200,000 ریال

تجارت الکترونيکي

مهندسی

تجارت الکترونیکی


125,000 ریال

راهنماي سريع ++c

مهندسی

راهنمای سریع ++c


220,000 ریال

فتوشاپ در معماري

مهندسی

فتوشاپ در معماری


680,000 ریال

گرافيک کامپيوتري

مهندسی

گرافیک کامپیوتری


50,000 ریال

مباني رايانش امن

مهندسی

مبانی رایانش امن


260,000 ریال

داده کاوي کاربردي

مهندسی

داده کاوی کاربردی


2,200,000 ریال

طراحي الگوريتم ها

مهندسی

طراحی الگوریتم ها


250,000 ریال

طراحي الگوريتم ها

مهندسی

طراحی الگوریتم ها


290,000 ریال

طراحي رابط کاربري

مهندسی

طراحی رابط کاربری


650,000 ریال

علوم زمين با مطلب

مهندسی

علوم زمین با مطلب


150,000 ریال

کاربرد ICDL کد838

مهندسی

کاربرد ICDL کد838


1,400,000 ریال

کاوش دادگان انبوه

مهندسی

کاوش دادگان انبوه


450,000 ریال

کليد طراحي بروشور

مهندسی

کلید طراحی بروشور


190,000 ریال

کليد ورد2013 WORD

مهندسی

کلید ورد2013 WORD


420,000 ریال

منطق فازي در مطلب

مهندسی

منطق فازی در مطلب


750,000 ریال

مهندسي نرم افزار2

مهندسی

مهندسی نرم افزار2


70,000 ریال

آموزش کاربردي php7

مهندسی

آموزش کاربردی php7


580,000 ریال

الگوريتم و فلوچارت

مهندسی

الگوریتم و فلوچارت


1,280,000 ریال

الگوريتم هاي باهوش

مهندسی

الگوریتم های باهوش


250,000 ریال

الگوريتم هاي موازي

مهندسی

الگوریتم های موازی


80,000 ریال

تحليل شناسي تجويزي

مهندسی

تحلیل شناسی تجویزی


450,000 ریال

فهم دولت الکترونيک

مهندسی

فهم دولت الکترونیک


120,000 ریال

کليد SPSS(باسي دي)

مهندسی

کلید SPSS


180,000 ریال

کليد خريد کامپيوتر

مهندسی

کلید خرید کامپیوتر


120,000 ریال

مرجع کامل3.0 V-ray

مهندسی

مرجع کامل3.0 V-ray


130,000 ریال

هوش مصنوعي کاربردي

مهندسی

هوش مصنوعی کاربردی


2,100,000 ریال

يادگيري الکترونيکي

مهندسی

یادگیری الکترونیکی


620,000 ریال

يادگيري ماشين با R

مهندسی

یادگیری ماشین با R


600,000 ریال

اصول شبکه هاي موردي

مهندسی

اصول شبکه های موردی


100,000 ریال

اينترنت اشياي صنعتي

مهندسی

اینترنت اشیای صنعتی


500,000 ریال

برنامه نويسي سيستمي

مهندسی

برنامه نویسی سیستمی


18,000 ریال

برنامه نويسي شي گرا

مهندسی

برنامه نویسی شی گرا


800,000 ریال

تحليل هاي عظيم داده

مهندسی

تحلیل های عظیم داده


500,000 ریال

توسعه امن نرم افزار

مهندسی

توسعه امن نرم افزار


380,000 ریال

زبان تخصصي کامپيوتر

کنکور

زبان تخصصی کامپیوتر


200,000 ریال

طراحي شبکه هاي عصبي

مهندسی

طراحی شبکه های عصبی


1,250,000 ریال

فرهنگ مديريت آموزشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

فرهنگ مدیریت آموزشی


500,000 ریال

کليد اکسل2016 excel

مهندسی

کلید اکسل2016 excel


520,000 ریال

کنترل و مديريت بانک

مدیریت اقتصاد حسابداری

کنترل و مدیریت بانک


150,000 ریال

مباني نوين کامپيوتر

مهندسی

مبانی نوین کامپیوتر


120,000 ریال

مرجع کامل2.20 V-ray

مهندسی

مرجع کامل2.20 V-ray


110,000 ریال

Corel Draw کورل دراو

مهندسی

Corel Draw کورل دراو


1,600,000 ریال

آزمايشگاه سيستم عامل

مهندسی

آزمایشگاه سیستم عامل


90,000 ریال

آموزش PYTHON در 7روز

مهندسی

آموزش PYTHON در 7روز


600,000 ریال

آموزش تعميرات موبايل

مهندسی

آموزش تعمیرات موبایل


370,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,250,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


800,000 ریال

تحليل و طراحي شي گرا

مهندسی

تحلیل و طراحی شی گرا


600,000 ریال

چند رسانه اي ديجيتال

مهندسی

چند رسانه ای دیجیتال


240,000 ریال

داده کاوي و کشف دانش

مهندسی

داده کاوی و کشف دانش


800,000 ریال

ساختمان داده ها در C

مهندسی

ساختمان داده ها در C


270,000 ریال

سيستم عامل(سري شومز)

مهندسی

سیستم عامل


220,000 ریال

کسب و کار الکترونيکي

مهندسی

کسب و کار الکترونیکی


800,000 ریال

کليد مبارزه با ويروس

مهندسی

کلید مبارزه با ویروس


160,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی فناوری اطلاعات


500,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی فناوری اطلاعات


850,000 ریال

محيط هاي چندرسانه اي

مهندسی

محیط های چندرسانه ای


100,000 ریال

مدل سازي سري داده ها

مهندسی

مدل سازی سری داده ها


400,000 ریال

مديريت شبکه هاي محلي

مهندسی

مدیریت شبکه های محلی


65,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2022

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2022


1,450,000 ریال

هفت در هفت آموزش DB2

مهندسی

هفت در هفت آموزش DB2


200,000 ریال

هوش مصنوعي با پايتون

مهندسی

هوش مصنوعی با پایتون


2,200,000 ریال

يادگيري عميق با مطلب

مهندسی

یادگیری عمیق با مطلب


550,000 ریال

V-RAY  در معـــــماري

مهندسی

V-RAY در معـــــماری


850,000 ریال

بازاريابي موتور جستجو

مهندسی

بازاریابی موتور جستجو


500,000 ریال

داده کاوي با کلمنتاين

مهندسی

داده کاوی با کلمنتاین


200,000 ریال

درسنامه يادگيري ماشين

مهندسی

درسنامه یادگیری ماشین


750,000 ریال

ساختمان داده‌ها در++C

مهندسی

ساختمان داده‌ها در++C


1,200,000 ریال

سيستم عامل(کتاب ارشد)

کنکور

سیستم عامل


980,000 ریال

سيستم هاي هوشمند جلد1

مهندسی

سیستم های هوشمند جلد1


60,000 ریال

شبکه هاي بي سيم سيسکو

مهندسی

شبکه های بی سیم سیسکو


800,000 ریال

کليد  CATIA(مدل سازي)

مهندسی

کلید CATIA


40,000 ریال

کليد ترفندهاي وردWORD

مهندسی

کلید ترفندهای وردWORD


350,000 ریال

کليد حسابداري در اکسل

مهندسی

کلید حسابداری در اکسل


420,000 ریال

گرافيک رايانه اي جلد1

مهندسی

گرافیک رایانه ای جلد1


300,000 ریال

گرافيک رايانه اي جلد2

مهندسی

گرافیک رایانه ای جلد2


180,000 ریال

مرجع کامل رايانش ابري

مهندسی

مرجع کامل رایانش ابری


1,400,000 ریال

چهره شما بيست سال ديگر

مهندسی

چهره شما بیست سال دیگر


20,000 ریال

خريد و فروش الکترونيکي

مهندسی

خرید و فروش الکترونیکی


390,000 ریال

داده کاوي کاربردي با R

مهندسی

داده کاوی کاربردی با R


1,500,000 ریال

روشهاي نوين بهينه سازي

مهندسی

روشهای نوین بهینه سازی


450,000 ریال

سيستم هاي عامل پيشرفته

مهندسی

سیستم های عامل پیشرفته


40,000 ریال

طراحي سيستم هاي شي گرا

مهندسی

طراحی سیستم های شی گرا


200,000 ریال

کامپايلر:کارشناسي ارشد

کنکور

کامپایلر:کارشناسی ارشد


660,000 ریال

کدنويسي تميز در پايتون

مهندسی

کدنویسی تمیز در پایتون


2,150,000 ریال

کسب و کار و تجارت نوين

مهندسی

کسب و کار و تجارت نوین


185,000 ریال

کليد 3D MAX متحرک سازي

مهندسی

کلید 3D MAX متحرک سازی


120,000 ریال

گرافيک کامپيوتري کد823

مهندسی

گرافیک کامپیوتری کد823


500,000 ریال

مديريت توسعه نرم افزار

مهندسی

مدیریت توسعه نرم افزار


200,000 ریال

مطلب matlab   براي همه

مهندسی

مطلب matlab برای همه


1,800,000 ریال

معماهاي الگوريتمي جلد1

مهندسی

معماهای الگوریتمی جلد1


300,000 ریال

مفاهيم امنيت نرم افزار

مهندسی

مفاهیم امنیت نرم افزار


150,000 ریال

هوش مصنوعي در محيط کار

مهندسی

هوش مصنوعی در محیط کار


650,000 ریال

يادگيرِي Adobe Connect

مهندسی

یادگیرِی Adobe Connect


500,000 ریال

آموزش فريم ورک KENDO UI

مهندسی

آموزش فریم ورک KENDO UI


360,000 ریال

امنيت داده‌ها(با سي دي)

مهندسی

امنیت داده‌ها


990,000 ریال

رندر سازي با تري دي مکس

مهندسی

رندر سازی با تری دی مکس


80,000 ریال

شبکه هاي حسگر بي سيمWSN

مهندسی

شبکه های حسگر بی سیمWSN


175,000 ریال

عکاسي و رندرينگ با VRAY

مهندسی

عکاسی و رندرینگ با VRAY


850,000 ریال

کليد پريماورا Primavera

مهندسی

کلید پریماورا Primavera


120,000 ریال

کنترل فازي:هوش محاسباتي

مهندسی

کنترل فازی:هوش محاسباتی


880,000 ریال

mathematica در مهندسي آب

مهندسی

mathematica در مهندسی آب


120,000 ریال

آموزش عملي يادگيري ماشين

مهندسی

آموزش عملی یادگیری ماشین


1,740,000 ریال

اصول فناوري اطلاعات جلد1

مهندسی

اصول فناوری اطلاعات جلد1


1,200,000 ریال

الگوريتم هاي فرا ابتکاري

مهندسی

الگوریتم های فرا ابتکاری


520,000 ریال

اينترنت اشيا:آينده بازار

مهندسی

اینترنت اشیا:آینده بازار


280,000 ریال

برنامه نويسي VBA در اکسل

مهندسی

برنامه نویسی VBA در اکسل


850,000 ریال

برنامه نويسي به زبان ++C

مهندسی

برنامه نویسی به زبان ++C


2,550,000 ریال

برنامه نويسي به زبان ++C

مهندسی

برنامه نویسی به زبان ++C


2,800,000 ریال

جاسوس افزار و آگهي افزار

مهندسی

جاسوس افزار و آگهی افزار


120,000 ریال

خودآموز نرم افزار Derive

مهندسی

خودآموز نرم افزار Derive


36,000 ریال

روشهاي SSP با MATLABمطلب

مهندسی

روشهای SSP با MATLABمطلب


100,000 ریال

شروع کار با اينترنت اشيا

مهندسی

شروع کار با اینترنت اشیا


350,000 ریال

کليد اتوکد صنعتي AUTOCAD

مهندسی

کلید اتوکد صنعتی AUTOCAD


380,000 ریال

کليد تبديل فرمت(باسي دي)

مهندسی

کلید تبدیل فرمت


280,000 ریال

کليد کورل دراوCOREL DRAW

مهندسی

کلید کورل دراوCOREL DRAW


180,000 ریال

کليد نصب ويندوز(باسي دي)

مهندسی

کلید نصب ویندوز


230,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها

مهندسی

نظریه زبان ها و ماشین ها


300,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها

مهندسی

نظریه زبان ها و ماشین ها


2,800,000 ریال

امنيت در تجارت الکترونيکي

مهندسی

امنیت در تجارت الکترونیکی


390,000 ریال

امنيت در تجارت الکترونيکي

مهندسی

امنیت در تجارت الکترونیکی


290,000 ریال

پنج سيستم عامل برتر کد834

مهندسی

پنج سیستم عامل برتر کد834


200,000 ریال

درآمدي بر تجارت الکترونيک

مهندسی

درآمدی بر تجارت الکترونیک


187,000 ریال

درس و کنکور سريع++c کد358

کنکور

درس و کنکور سریع++c کد358


800,000 ریال

شبکه هاي کامپيوتري بي سيم

مهندسی

شبکه های کامپیوتری بی سیم


165,000 ریال

طراحي الگوريتم(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی الگوریتم


1,980,000 ریال

طراحي و تحليل الگوريتم ها

مهندسی

طراحی و تحلیل الگوریتم ها


500,000 ریال

طراحي و تحليل الگوريتم ها

مهندسی

طراحی و تحلیل الگوریتم ها


900,000 ریال

فناوري اطلاعات و ارتباطات

مهندسی

فناوری اطلاعات و ارتباطات


30,000 ریال

کليد ترفندهاي اکسل EXCELL

مهندسی

کلید ترفندهای اکسل EXCELL


420,000 ریال

کليد خريد گوشي تلفن همراه

مهندسی

کلید خرید گوشی تلفن همراه


260,000 ریال

کليد طراحي سايت wordpress

مهندسی

کلید طراحی سایت wordpress


380,000 ریال

کليد نرم افزارهاي گرافيکي

مهندسی

کلید نرم افزارهای گرافیکی


280,000 ریال

مرجع کامل تجارت الکترونيک

مهندسی

مرجع کامل تجارت الکترونیک


2,950,000 ریال

مرجع کامل دولت الکترونيکي

مهندسی

مرجع کامل دولت الکترونیکی


950,000 ریال

معماري مرجع اينترنت صنعتي

مهندسی

معماری مرجع اینترنت صنعتی


110,000 ریال

مفاهيم سيستم عامل ويرايش8

مهندسی

مفاهیم سیستم عامل ویرایش8


2,400,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


2,500,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


2,000,000 ریال

work flow را آسان بياموزيد

مهندسی

work flow را آسان بیاموزید


320,000 ریال

آموزش کاربردي لينوکس linux

مهندسی

آموزش کاربردی لینوکس linux


700,000 ریال

آموزش کامپيوتر ويژه دبيران

مهندسی

آموزش کامپیوتر ویژه دبیران


380,000 ریال

آموزش گام به گام ويندوز 11

مهندسی

آموزش گام به گام ویندوز 11


1,200,000 ریال

الگوريتم ها ومحاسبات موازي

مهندسی

الگوریتم ها ومحاسبات موازی


390,000 ریال

الگوريتم هاي ژنتيک در مطلب

مهندسی

الگوریتم های ژنتیک در مطلب


850,000 ریال

پايگاه داده ها:(کتاب ارشد)

کنکور

پایگاه داده ها:


2,400,000 ریال

دستور فني تعميرات کامپيوتر

مهندسی

دستور فنی تعمیرات کامپیوتر


850,000 ریال

دولت و بانکداري الکترونيکي

مهندسی

دولت و بانکداری الکترونیکی


100,000 ریال

کتاب درسي سيستم عامل کد788

مهندسی

کتاب درسی سیستم عامل کد788


350,000 ریال

کتاب درسي مدار منطقي کد776

مهندسی

کتاب درسی مدار منطقی کد776


550,000 ریال

کليد سرويس هاي آنلاين گوگل

مهندسی

کلید سرویس های آنلاین گوگل


230,000 ریال

مباحث پيشرفته در داده کاوي

مهندسی

مباحث پیشرفته در داده کاوی


2,000,000 ریال

مباني شبکه هاي توزيع محتوا

مهندسی

مبانی شبکه های توزیع محتوا


200,000 ریال

محاسبات نرم در مطلب matlab

مهندسی

محاسبات نرم در مطلب matlab


575,000 ریال

هوش مصنوعي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی:


2,400,000 ریال

اصول و طراحي پايگاه داده‌ها

مهندسی

اصول و طراحی پایگاه داده‌ها


250,000 ریال

اينترنت اشيا و مدل صنعتي آن

مهندسی

اینترنت اشیا و مدل صنعتی آن


550,000 ریال

برنامه نويسي به زبان اسمبلي

مهندسی

برنامه نویسی به زبان اسمبلی


280,000 ریال

پايتون- يادگيري ماشينphyton

مهندسی

پایتون- یادگیری ماشینphyton


1,300,000 ریال

پروتکلهاي امنيتي و رمزنگاري

مهندسی

پروتکلهای امنیتی و رمزنگاری


220,000 ریال

چگونه با ++C برنامه بنويسيم

مهندسی

چگونه با ++C برنامه بنویسیم


2,500,000 ریال

خودآموز تصويري ACCESS  2019

مهندسی

خودآموز تصویری ACCESS 2019


850,000 ریال

خودآموز تصويري ورد2019 word

مهندسی

خودآموز تصویری ورد2019 word


1,500,000 ریال

راهنماي جامع HTML-DHTML-XML

مهندسی

راهنمای جامع HTML-DHTML-XML


1,950,000 ریال

ساختمان داده ها (کتاب ارشد)

کنکور

ساختمان داده ها


1,740,000 ریال

ساختمان داده ها به زبان ++C

مهندسی

ساختمان داده ها به زبان ++C


500,000 ریال

شهروند الکترونيکي E-citizen

مهندسی

شهروند الکترونیکی E-citizen


110,000 ریال

شيوه ارائه مطالب علمي - فني

مهندسی

شیوه ارائه مطالب علمی - فنی


100,000 ریال

طراحي صفحات وب به زبان ساده

مهندسی

طراحی صفحات وب به زبان ساده


900,000 ریال

متن کاوي:نگرش يادگيري ماشين

مهندسی

متن کاوی:نگرش یادگیری ماشین


2,000,000 ریال

مديريت کيفيت فناوري اطلاعات

مهندسی

مدیریت کیفیت فناوری اطلاعات


190,000 ریال

معماري کامپيوتر (کتاب ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر


1,490,000 ریال

مقدمه اي بر بازيابي اطلاعات

مهندسی

مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات


2,300,000 ریال

يادگيري ماشين براي open cv4

مهندسی

یادگیری ماشین برای open cv4


1,600,000 ریال

650برنامه#C با حل کامل آن ها

مهندسی

650برنامه#C با حل کامل آن ها


1,350,000 ریال

آموزش کاربردي پاورپوينت 2016

مهندسی

آموزش کاربردی پاورپوینت 2016


115,000 ریال

ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات

مهندسی

ابزارهای نوین فناوری اطلاعات


150,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال با مطلب

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال با مطلب


2,250,000 ریال

تجارت و کسب و کار الکترونيکي

مهندسی

تجارت و کسب و کار الکترونیکی


440,000 ریال

خودآموز تصويري اکسل2019 EXEL

مهندسی

خودآموز تصویری اکسل2019 EXEL


1,500,000 ریال

رمز و رازهاي Windows 8 & 8.1

مهندسی

رمز و رازهای Windows 8 & 8.1


275,000 ریال

سيستم هاي عامل پيشرفته:دکتري

کنکور

سیستم های عامل پیشرفته:دکتری


460,000 ریال

شبکه هاي عصبي در مطلب matlab

مهندسی

شبکه های عصبی در مطلب matlab


1,500,000 ریال

شبکه هاي عصبي و يادگيري عميق

مهندسی

شبکه های عصبی و یادگیری عمیق


2,750,000 ریال

شبکه هاي عصبي و يادگيري عميق

مهندسی

شبکه های عصبی و یادگیری عمیق


2,200,000 ریال

فتوشاپ براي همه PHOTOSHOP CC

مهندسی

فتوشاپ برای همه PHOTOSHOP CC


750,000 ریال

فرمول ها و توابع در اکسل2019

مهندسی

فرمول ها و توابع در اکسل2019


950,000 ریال

فرمول ها و توابع در اکسلexel

مهندسی

فرمول ها و توابع در اکسلexel


1,500,000 ریال

کاربرد نرم افزار R در مديريت

مهندسی

کاربرد نرم افزار R در مدیریت


475,000 ریال

کليد اتوکد ساختماني AUTO CAD

مهندسی

کلید اتوکد ساختمانی AUTO CAD


360,000 ریال

کليد ترفندهاي تلگرامtelegram

مهندسی

کلید ترفندهای تلگرامtelegram


150,000 ریال

مديريت منابع علمي با EndNote

مهندسی

مدیریت منابع علمی با EndNote


98,000 ریال

مرجع کامل Windows 8(باسي دي)

مهندسی

مرجع کامل Windows 8


300,000 ریال

مقدمه اي بر الگوريتم ها جلد2

مهندسی

مقدمه ای بر الگوریتم ها جلد2


250,000 ریال

مهندسي نرم افزار:راهيان ارشد

کنکور

مهندسی نرم افزار:راهیان ارشد


1,180,000 ریال

يادگيري عميق با پايتونphyton

مهندسی

یادگیری عمیق با پایتونphyton


1,500,000 ریال

يادگيري عميق با پايتونphyton

مهندسی

یادگیری عمیق با پایتونphyton


2,500,000 ریال

يادگيري عميق با مطلب- Matlab

مهندسی

یادگیری عمیق با مطلب- Matlab


500,000 ریال

يادگيري ماشين عملي با ML.NET

مهندسی

یادگیری ماشین عملی با ML.NET


1,050,000 ریال

آموزش رياضيات با طعم کامپيوتر

مهندسی

آموزش ریاضیات با طعم کامپیوتر


150,000 ریال

اطلاعات و ارتباطات:کتاب تمرين

مهندسی

اطلاعات و ارتباطات:کتاب تمرین


36,000 ریال

امنيت کاربران گوشي هاي هوشمند

مهندسی

امنیت کاربران گوشی های هوشمند


265,000 ریال

بازاريابي ديجيتال for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال for dummies


1,900,000 ریال

پردازش تصاوير ديجيتال در مطلب

مهندسی

پردازش تصاویر دیجیتال در مطلب


575,000 ریال

پرسش و پاسخ در سيستم هاي خبره

مهندسی

پرسش و پاسخ در سیستم های خبره


230,000 ریال

تست امنيت با kali netahaunter

مهندسی

تست امنیت با kali netahaunter


600,000 ریال

داده کاوي (مفاهيم و تکنيک ها)

مهندسی

داده کاوی


2,400,000 ریال

راهنماي جامع phpBB 3(باسي دي)

مهندسی

راهنمای جامع phpBB 3


45,000 ریال

سيستم عامل مقدماتي:کتاب تمرين

مهندسی

سیستم عامل مقدماتی:کتاب تمرین


27,500 ریال

سيستم هاي توزيعي اصول و روشها

مهندسی

سیستم های توزیعی اصول و روشها


1,590,000 ریال

شبکه‌هاي کامپيوتري(کتاب ارشد)

کنکور

شبکه‌های کامپیوتری


1,760,000 ریال

طراحي سيستم هاي تحمل پذير خطا

مهندسی

طراحی سیستم های تحمل پذیر خطا


670,000 ریال

کتاب درسي ساختمان گسسته کد770

مهندسی

کتاب درسی ساختمان گسسته کد770


450,000 ریال

کليد CATIA(مونتاژ و نقشه کشي)

مهندسی

کلید CATIA


120,000 ریال

مباني شبکه و سخت افزار کد2165

مهندسی

مبانی شبکه و سخت افزار کد2165


600,000 ریال

مباني و مديريت فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات


800,000 ریال

متن کاوي به کمک يادگيري ماشين

مهندسی

متن کاوی به کمک یادگیری ماشین


990,000 ریال

متن کاوي و تحليل آماري در عمل

مهندسی

متن کاوی و تحلیل آماری در عمل


450,000 ریال

محاسبات آماري با S-plus کد627

مهندسی

محاسبات آماری با S-plus کد627


90,000 ریال

مصورسازي تعاملي داده ها با D3

مهندسی

مصورسازی تعاملی داده ها با D3


230,000 ریال

مهندسي اينترنت با TCP/IP جلد1

مهندسی

مهندسی اینترنت با TCP/IP جلد1


125,000 ریال

آموزش کاربردي ويندوز 8 windows

مهندسی

آموزش کاربردی ویندوز 8 windows


275,000 ریال

اصول مهندسي اينترنت(با سي دي )

مهندسی

اصول مهندسی اینترنت


1,390,000 ریال

با فرترن برنامه بنويسيمfortran

مهندسی

با فرترن برنامه بنویسیمfortran


90,000 ریال

برنامه نويسي ASP.NET با VB.NET

مهندسی

برنامه نویسی ASP.NET با VB.NET


110,000 ریال

برنامه نويسي با پايتون3 python

مهندسی

برنامه نویسی با پایتون3 python


990,000 ریال

تحليل داده هاي آماري با SPSS24

مهندسی

تحلیل داده های آماری با SPSS24


1,350,000 ریال

خدمات الکترونيکي(علمي کاربردي)

مهندسی

خدمات الکترونیکی


180,000 ریال

خودآموز تصويري powerpoint 2019

مهندسی

خودآموز تصویری powerpoint 2019


1,500,000 ریال

ذخيره و بازيابي اطلاعات کد2192

مهندسی

ذخیره و بازیابی اطلاعات کد2192


190,000 ریال

شبکه هاي عصبي(اصول و کارکردها)

مهندسی

شبکه های عصبی


500,000 ریال

کتاب درسي طراحي الگوريتم کد789

مهندسی

کتاب درسی طراحی الگوریتم کد789


250,000 ریال

کليد بازيابي اطلاعات (ويراست2)

مهندسی

کلید بازیابی اطلاعات


150,000 ریال

مدل هاي نويز در تصاوير ديجيتال

مهندسی

مدل های نویز در تصاویر دیجیتال


500,000 ریال

مرجع کاربران گوسين 98 Gaussian

مهندسی

مرجع کاربران گوسین 98 Gaussian


180,000 ریال

مرجع کاربردي برنامه نويسان iOS

مهندسی

مرجع کاربردی برنامه نویسان iOS


950,000 ریال

مرجع کوچک کلاس برنامه نويسي #C

مهندسی

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی #C


750,000 ریال

مهندسي نرم افزار (تحليل سيستم)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


1,000,000 ریال

مهندسي نرم افزار جلد1(ويراست8)

مهندسی

مهندسی نرم افزار جلد1


2,500,000 ریال

مهندسي نرم افزار جلد1(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار جلد1


800,000 ریال

مهندسي نرم افزار جلد2(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار جلد2


990,000 ریال

40پروژه کاربردي اندرويد android

مهندسی

40پروژه کاربردی اندروید android


270,000 ریال

SOFTWARE ENGINEERING 10 Edition

مهندسی

SOFTWARE ENGINEERING 10 Edition


1,900,000 ریال

آموزش براساس پروژه primavera P6

مهندسی

آموزش براساس پروژه primavera P6


1,120,000 ریال

آموزش برنامه نويسي شي گرا در #C

مهندسی

آموزش برنامه نویسی شی گرا در #C


850,000 ریال

آهنگ سازي و تدوين صدا با CUBASE

مهندسی

آهنگ سازی و تدوین صدا با CUBASE


245,000 ریال

اخلاق حرفه اي در فناوري اطلاعات

مهندسی

اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات


200,000 ریال

امنيت سايبري:جعبه ابزار تيم آبي

مهندسی

امنیت سایبری:جعبه ابزار تیم آبی


500,000 ریال

پايگاه داده ها جلد1:راهيان ارشد

کنکور

پایگاه داده ها جلد1:راهیان ارشد


1,150,000 ریال

چگونه برنامه بنويسيم C :ويراست8

مهندسی

چگونه برنامه بنویسیم C :ویراست8


1,590,000 ریال

درس و کنکور کامپايلر(ارشد)کد473

کنکور

درس و کنکور کامپایلر


450,000 ریال

راهنماي جامع Lab View (باسي دي)

مهندسی

راهنمای جامع Lab View


1,380,000 ریال

شبکه هاي اجتماعي:ابعاد و مفاهيم

مهندسی

شبکه های اجتماعی:ابعاد و مفاهیم


400,000 ریال

شيوه هاي جستجو در سايت هاي خبري

مهندسی

شیوه های جستجو در سایت های خبری


550,000 ریال

طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشکال

مهندسی

طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکال


270,000 ریال

فناوري اطلاعات براي مديريت جلد2

مهندسی

فناوری اطلاعات برای مدیریت جلد2


129,900 ریال

کتاب درسي ساختمان داده ها کد784

مهندسی

کتاب درسی ساختمان داده ها کد784


720,000 ریال

کليد اکشن اسکريپت action script

مهندسی

کلید اکشن اسکریپت action script


45,000 ریال

کليد نرم افزارهاي گوگل(باسي دي)

مهندسی

کلید نرم افزارهای گوگل


150,000 ریال

مباني طراحي و تحليل الگوريتم ها

مهندسی

مبانی طراحی و تحلیل الگوریتم ها


1,200,000 ریال

مباني کامپيوتر و فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


300,000 ریال

مدلسازي پويايي شناسي سيستم با R

مهندسی

مدلسازی پویایی شناسی سیستم با R


470,000 ریال

مدلسازي و شبيه سازي رايانش ابري

مهندسی

مدلسازی و شبیه سازی رایانش ابری


210,000 ریال

مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات

مهندسی

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات


150,000 ریال

مرجع کوچک کلاس برنامه نويسي ++C

مهندسی

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی ++C


750,000 ریال

مرجع کوچک کلاس برنامه نويسي PHP

مهندسی

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی PHP


750,000 ریال

معماري کامپيوتر:(کارشناسي ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر:


1,800,000 ریال

معماري نرم افزار با رويکرد عملي

مهندسی

معماری نرم افزار با رویکرد عملی


250,000 ریال

مقدمه اي بر بازاريابي الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک


320,000 ریال

هوش مصنوعي پيشرفته جلد2 ويراست3

مهندسی

هوش مصنوعی پیشرفته جلد2 ویراست3


2,600,000 ریال

آموزش گام به گام برنامه نويسي #C

مهندسی

آموزش گام به گام برنامه نویسی #C


1,550,000 ریال

اينترنت اشيا:مفاهيم و پياده سازي

مهندسی

اینترنت اشیا:مفاهیم و پیاده سازی


240,000 ریال

بانک اطلاعات علمي - کاربردي جلد2

مهندسی

بانک اطلاعات علمی - کاربردی جلد2


230,000 ریال

برنامه نويسي شبکه به زبان C#.NET

مهندسی

برنامه نویسی شبکه به زبان C#.NET


200,000 ریال

تحليل شبکه هاي اجتماعي با NodeXL

مهندسی

تحلیل شبکه های اجتماعی با NodeXL


550,000 ریال

خوشه بندي داده ها(تحليل خوشه اي)

مهندسی

خوشه بندی داده ها


690,000 ریال

رابط گرافيکي کاربر در MATLAB GUI

مهندسی

رابط گرافیکی کاربر در MATLAB GUI


780,000 ریال

راهناي جامع Exchange Server 2016

مهندسی

راهنای جامع Exchange Server 2016


530,000 ریال

راهنماي جامع کاربران Mac مکينتاش

مهندسی

راهنمای جامع کاربران Mac مکینتاش


290,000 ریال

طراحي الگوريتم ها با شبکه کد ++C

مهندسی

طراحی الگوریتم ها با شبکه کد ++C


350,000 ریال

طراحي رابط کاربري PyQT در پايتون

مهندسی

طراحی رابط کاربری PyQT در پایتون


850,000 ریال

طراحي و تحليل الگوريتم هاي موازي

مهندسی

طراحی و تحلیل الگوریتم های موازی


290,000 ریال

کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

مهندسی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات


280,000 ریال

کلاس درس photoshop cc در يک کتاب

مهندسی

کلاس درس photoshop cc در یک کتاب


1,280,000 ریال

مباني فناوري هاي اطلاعاتي کد1187

مهندسی

مبانی فناوری های اطلاعاتی کد1187


190,000 ریال

مباني محاسبات عددي و مطلب matlab

مهندسی

مبانی محاسبات عددی و مطلب matlab


400,000 ریال

مهندسي کامپيوتر(7سال کنکور آزاد)

کنکور

مهندسی کامپیوتر


300,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست 7) جلد 1

مهندسی

مهندسی نرم افزار


1,000,000 ریال

VLSI:کارشناسي ارشد کامپيوتر پارسه

کنکور

VLSI:کارشناسی ارشد کامپیوتر پارسه


250,000 ریال

آموزش نرم افزار آرتيستر Artisteer

مهندسی

آموزش نرم افزار آرتیستر Artisteer


180,000 ریال

چند رسانه اي:ساخت و اجرا(ويراست7)

مهندسی

چند رسانه ای:ساخت و اجرا


120,000 ریال

خودآموز طراحي صفحات وب با ASP.NET

مهندسی

خودآموز طراحی صفحات وب با ASP.NET


880,000 ریال

داده ساختارها و مباني الگوريتم ها

مهندسی

داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها


1,400,000 ریال

روش هاي توليد: علمي کاربردي کد636

کنکور

روش های تولید: علمی کاربردی کد636


320,000 ریال

شبکه هاي اجتماعي:آناليز و ارزش ها

مهندسی

شبکه های اجتماعی:آنالیز و ارزش ها


120,000 ریال

شبکه هاي کامپيوتري جلد2 (ويراست5)

مهندسی

شبکه های کامپیوتری جلد2


2,500,000 ریال

کنکور ارشد سيستم عامل:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد سیستم عامل:راهیان ارشد


700,000 ریال

مهندسي اجتماعي: علم هک کردن انسان

مهندسی

مهندسی اجتماعی: علم هک کردن انسان


2,090,000 ریال

نگاهي مختصر به مفاهيم پايگاه داده

مهندسی

نگاهی مختصر به مفاهیم پایگاه داده


600,000 ریال

هک قانوني با PYTHON 3 سطح مقدماتي

مهندسی

هک قانونی با PYTHON 3 سطح مقدماتی


600,000 ریال

آمار پيشرفته کاربردي همراه با spss

مهندسی

آمار پیشرفته کاربردی همراه با spss


980,000 ریال

آموزش #C با مثال هاي کاربردي کد624

مهندسی

آموزش #C با مثال های کاربردی کد624


300,000 ریال

آموزش 3Ds Max از مبتدي تا حرفه اي4

مهندسی

آموزش 3Ds Max از مبتدی تا حرفه ای4


80,000 ریال

آموزش اتوکد ويژه معماران و مهندسين

مهندسی

آموزش اتوکد ویژه معماران و مهندسین


270,000 ریال

آموزش برنامه نويسيAndroid(باسي دي)

مهندسی

آموزش برنامه نویسیAndroid


750,000 ریال

استانداردها و چالشهاي اينترنت اشيا

مهندسی

استانداردها و چالشهای اینترنت اشیا


350,000 ریال

اصول و الگوهاي سيستم هاي توزيع شده

مهندسی

اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده


1,000,000 ریال

الگوريتم ژنتيک و بهينه سازي مهندسي

مهندسی

الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی


149,000 ریال

امن سازي ميکروسافت ويندوز سرور2008

مهندسی

امن سازی میکروسافت ویندوز سرور2008


150,000 ریال

انتقال داده ها:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

انتقال داده ها:کارشناسی ارشد پارسه


220,000 ریال

انقلاب در سرويس دهي با شبکه هوشمند

مهندسی

انقلاب در سرویس دهی با شبکه هوشمند


35,000 ریال

اينترنت اشيا :پيشران دنياي ديجيتال

مهندسی

اینترنت اشیا :پیشران دنیای دیجیتال


1,100,000 ریال

برنامه نويسي اندرويد (for dummies)

مهندسی

برنامه نویسی اندروید


450,000 ریال

راهنماي استفاده از نرم افزار مندلي

مهندسی

راهنمای استفاده از نرم افزار مندلی


160,000 ریال

روشهاي نوين تحليل و طراحي سيستم ها

مهندسی

روشهای نوین تحلیل و طراحی سیستم ها


350,000 ریال

رهيافت حل مسئله در معماري کامپيوتر

مهندسی

رهیافت حل مسئله در معماری کامپیوتر


290,000 ریال

سيستم عامل (درس و کنکور ارشد)کد145

کنکور

سیستم عامل


350,000 ریال

شبکه هاي پتـــري :انواع و کاربردها

مهندسی

شبکه های پتـــری :انواع و کاربردها


300,000 ریال

شبيه سازي سيستم هاي گسسته - پيشامد

مهندسی

شبیه سازی سیستم های گسسته - پیشامد


900,000 ریال

طراحي و ساخت کامپايلرها(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی و ساخت کامپایلرها


760,000 ریال

کليد فشرده سازي:روايت دوم(باسي دي)

مهندسی

کلید فشرده سازی:روایت دوم


35,000 ریال

گواهي امضاي ديجيتال و کاربردهاي آن

مهندسی

گواهی امضای دیجیتال و کاربردهای آن


400,000 ریال

مرجع آموزش کاربردي Swedge(باسي دي)

مهندسی

مرجع آموزش کاربردی Swedge


52,000 ریال

معماري کامپيوتر با رويکرد حل مسائل

مهندسی

معماری کامپیوتر با رویکرد حل مسائل


900,000 ریال

مفاهيم سيستم هاي پايگاه داده‌ جلد2

مهندسی

مفاهیم سیستم های پایگاه داده‌ جلد2


1,550,000 ریال

مفاهيم و اصول طراحي سيستم هاي عامل

مهندسی

مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل


2,950,000 ریال

مفاهيم و مباني سيستم عامل(ويرايش8)

مهندسی

مفاهیم و مبانی سیستم عامل


1,150,000 ریال

نظريه پردازي داده بنياد با  NVIVO8

مهندسی

نظریه پردازی داده بنیاد با NVIVO8


81,000 ریال

آشنايي با اصول و کاربرد رايانش ابري

مهندسی

آشنایی با اصول و کاربرد رایانش ابری


168,000 ریال

آموزش جامع توابع در اکسل2019  excel

مهندسی

آموزش جامع توابع در اکسل2019 excel


850,000 ریال

الگوريتم هاي تکاملي و محاسبات زيستي

مهندسی

الگوریتم های تکاملی و محاسبات زیستی


950,000 ریال

برنامه نويسي ++C (سري شاوم SCHAUMS)

مهندسی

برنامه نویسی ++C


1,650,000 ریال

برنامه نويسي با مطلب  matlab  کد214

مهندسی

برنامه نویسی با مطلب matlab کد214


450,000 ریال

بينايي رايانه توسط openCV با پايتون

مهندسی

بینایی رایانه توسط openCV با پایتون


550,000 ریال

خدمات ارزش افزوده در فناوري اطلاعات

مهندسی

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات


95,000 ریال

خودآموز تصويري adobe photoshop 2022

مهندسی

خودآموز تصویری adobe photoshop 2022


1,850,000 ریال

شبکه هاي کامپيوتري جلد اول(ويراست5)

مهندسی

شبکه های کامپیوتری جلد اول


1,590,000 ریال

کلان داده ها:استخراج ذخيره و پردازش

مهندسی

کلان داده ها:استخراج ذخیره و پردازش


720,000 ریال

کليد اکسل براي مهندسان عمران Excell

مهندسی

کلید اکسل برای مهندسان عمران Excell


620,000 ریال

مباحث پيشرفته در شبکه هاي کامپيوتري

مهندسی

مباحث پیشرفته در شبکه های کامپیوتری


180,000 ریال

مدلسازي مالي و سرمايه گذاري در اکسل

مهندسی

مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل


2,750,000 ریال

مدلسازي مالي و سرمايه گذاري در مطلب

مهندسی

مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در مطلب


1,700,000 ریال

مرجع کامل برنامه نويسي پايتونpython

مهندسی

مرجع کامل برنامه نویسی پایتونpython


3,050,000 ریال

معماري کامپيوتر(کارشناسي ارشد)کد596

کنکور

معماری کامپیوتر


320,000 ریال

مفاهيم سيستم هاي پايگاه داده:‌ جلد1

مهندسی

مفاهیم سیستم های پایگاه داده:‌ جلد1


1,650,000 ریال

مقدمه اي بر الگوريتم هاي فراابتکاري

مهندسی

مقدمه ای بر الگوریتم های فراابتکاری


540,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها(کتاب ارشد)

کنکور

نظریه زبان ها و ماشین ها


1,140,000 ریال

يادگيري الکترونيکي از آموزش تا پايش

مهندسی

یادگیری الکترونیکی از آموزش تا پایش


145,000 ریال

اصول سيستم هاي چند رسانه اي(باسي دي)

مهندسی

اصول سیستم های چند رسانه ای


520,000 ریال

اصول طراحي پايگاه داده ها(کتاب ارشد)

کنکور

اصول طراحی پایگاه داده ها


1,980,000 ریال

پردازش تصاوير همراه با MATLAB,OpenCV

مهندسی

پردازش تصاویر همراه با MATLAB,OpenCV


150,000 ریال

تحليل کيفي داده با ATLAS-ti(باسي دي)

مهندسی

تحلیل کیفی داده با ATLAS-ti


850,000 ریال

جاوا: چگونه برنامه بنويسيم(ويراست11)

مهندسی

جاوا: چگونه برنامه بنویسیم


2,990,000 ریال

جاوا9براي برنامه نويسانJAVA--ويراست4

مهندسی

جاوا9برای برنامه نویسانJAVA--ویراست4


2,500,000 ریال

چارچوب کوبيت 2019: مقدمه و روش شناسي

مهندسی

چارچوب کوبیت 2019: مقدمه و روش شناسی


560,000 ریال

دولت الکترونيک:مفهوم راهبرد و فرايند

مهندسی

دولت الکترونیک:مفهوم راهبرد و فرایند


600,000 ریال

راهنماي جامع مدرک بين الملليLPIC-305

مهندسی

راهنمای جامع مدرک بین المللیLPIC-305


450,000 ریال

راهنماي کاربران براي تحليل شبکه در R

مهندسی

راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R


700,000 ریال

ساختمان گسسته(درس و کنکور ارشد)کد434

کنکور

ساختمان گسسته


350,000 ریال

شبکه ها:اجتماعي،اطلاعات،بيولوژيک،متن

مهندسی

شبکه ها:اجتماعی،اطلاعات،بیولوژیک،متن


1,600,000 ریال

کتاب آموزشي Text Maker 2012(باسي دي)

مهندسی

کتاب آموزشی Text Maker 2012


70,000 ریال

گرافيک کامپيوتري در برنامه نويسي ++C

مهندسی

گرافیک کامپیوتری در برنامه نویسی ++C


135,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات: رويکرد اقتصادي

مهندسی

مبانی فناوری اطلاعات: رویکرد اقتصادی


180,000 ریال

مقدمه اي بر آمار و spss در روانشناسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مقدمه ای بر آمار و spss در روانشناسی


2,500,000 ریال

مقدمه اي بر الگوريتم ها جلد1:ويراست3

مهندسی

مقدمه ای بر الگوریتم ها جلد1:ویراست3


1,290,000 ریال

مقدمه اي بر الگوريتم ها جلد2:ويراست3

مهندسی

مقدمه ای بر الگوریتم ها جلد2:ویراست3


1,390,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها

مهندسی

مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها


1,800,000 ریال