مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کامپیوتر

دسته بندی ها

(82)
(5)
(12)
(1234)

موضوع های اصلی

(2)
(4)
(2)
(1)
(82)
(10)
(1232)

موضوع های فرعی

(5)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(82)
(1211)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(6)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(9)
(11)
(4)
(55)
(16)
(23)
(1)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(27)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(15)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(33)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(21)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(9)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(3)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(9)
(5)
(1)
(12)
(1)
(4)
(9)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(98)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(7)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(87)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(44)
(4)
(3)
(1)
(11)
(1)
(2)
(2)
(3)
(56)
(1)
(1)
(74)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(7)
(1)
(6)
(1)
(7)
(1)
(3)
(50)
(19)
(1)
(5)
(4)
(6)
(2)
(1)
(2)
(33)
(45)
(4)
(3)
(3)
(1)
(2)
(20)
(12)
(4)
(34)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(14)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(10)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(21)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1333 محصول
SEO

مهندسی

SEO


550,000 ریال

کليد VIBER

مهندسی

کلید VIBER


50,000 ریال

هوش مصنوعي

مهندسی

هوش مصنوعی


3,000,000 ریال

حل مسائل GO

مهندسی

حل مسائل GO


600,000 ریال

رايانش ابري

مهندسی

رایانش ابری


182,000 ریال

شبکه TCP/IP

مهندسی

شبکه TCP/IP


2,350,000 ریال

وبلاگ نويسي

مهندسی

وبلاگ نویسی


800,000 ریال

يادگيري ژرف

مهندسی

یادگیری ژرف


1,400,000 ریال

پردازش موازي

مهندسی

پردازش موازی


500,000 ریال

تجزيه کلاستر

مهندسی

تجزیه کلاستر


90,000 ریال

کدنويسي تميز

مهندسی

کدنویسی تمیز


2,200,000 ریال

کلان داده ها

مهندسی

کلان داده ها


950,000 ریال

کليد انيميشن

مهندسی

کلید انیمیشن


280,000 ریال

کليد نوت بوک

مهندسی

کلید نوت بوک


150,000 ریال

کليد ويندوز8

مهندسی

کلید ویندوز8


180,000 ریال

شبکه هاي عصبي

مهندسی

شبکه های عصبی


300,000 ریال

کورل دراو2018

مهندسی

کورل دراو2018


250,000 ریال

يادگيري ماشين

مهندسی

یادگیری ماشین


2,300,000 ریال

يادگيري ماشين

مهندسی

یادگیری ماشین


800,000 ریال

Flutter در عمل

مهندسی

Flutter در عمل


1,400,000 ریال

برنامه نويسي C

مهندسی

برنامه نویسی C


1,050,000 ریال

دولت الکترونيک

مهندسی

دولت الکترونیک


750,000 ریال

سيستم هاي خبره

مهندسی

سیستم های خبره


1,250,000 ریال

سيستم هاي عامل

مهندسی

سیستم های عامل


2,800,000 ریال

کامپيوتر و مغز

مهندسی

کامپیوتر و مغز


500,000 ریال

کليد فلش FLASH

مهندسی

کلید فلش FLASH


180,000 ریال

ماراتون سئوseo

مهندسی

ماراتون سئوseo


500,000 ریال

مباني کامپيوتر

مهندسی

مبانی کامپیوتر


980,000 ریال

PHPبه زبان ساده

مهندسی

PHPبه زبان ساده


1,200,000 ریال

الفباي کامپيوتر

مهندسی

الفبای کامپیوتر


1,500,000 ریال

بازاريابي محتوا

مهندسی

بازاریابی محتوا


800,000 ریال

تجارت الکترونيک

مهندسی

تجارت الکترونیک


200,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


100,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

شبکه هاي بي سيم

مهندسی

شبکه های بی سیم


1,700,000 ریال

کاربر ICDL 2016

مهندسی

کاربر ICDL 2016


4,300,000 ریال

کليد موزيک سازي

مهندسی

کلید موزیک سازی


280,000 ریال

کليد ياهو مسنجر

مهندسی

کلید یاهو مسنجر


30,000 ریال

معماري کامپيوتر

مهندسی

معماری کامپیوتر


2,400,000 ریال

++C به زبان ساده

مهندسی

++C به زبان ساده


1,250,000 ریال

تجارت الکترونيکي

مهندسی

تجارت الکترونیکی


125,000 ریال

تجزيه و تحليل وب

مهندسی

تجزیه و تحلیل وب


700,000 ریال

راهنماي سريع ++c

مهندسی

راهنمای سریع ++c


220,000 ریال

فتوشاپ در معماري

مهندسی

فتوشاپ در معماری


680,000 ریال

گرافيک کامپيوتري

مهندسی

گرافیک کامپیوتری


50,000 ریال

هنر کدنويسي تميز

مهندسی

هنر کدنویسی تمیز


1,050,000 ریال

LAB VIEW براي همه

مهندسی

LAB VIEW برای همه


2,500,000 ریال

داده کاوي کاربردي

مهندسی

داده کاوی کاربردی


2,200,000 ریال

طراحي الگوريتم ها

مهندسی

طراحی الگوریتم ها


290,000 ریال

طراحي الگوريتم ها

مهندسی

طراحی الگوریتم ها


2,500,000 ریال

طراحي رابط کاربري

مهندسی

طراحی رابط کاربری


650,000 ریال

کاوش دادگان انبوه

مهندسی

کاوش دادگان انبوه


450,000 ریال

کليد طراحي بروشور

مهندسی

کلید طراحی بروشور


190,000 ریال

منطق فازي در مطلب

مهندسی

منطق فازی در مطلب


750,000 ریال

مهندسي نرم افزار2

مهندسی

مهندسی نرم افزار2


70,000 ریال

آموزش کاربردي php7

مهندسی

آموزش کاربردی php7


580,000 ریال

امنيت شبکه پيشرفته

مهندسی

امنیت شبکه پیشرفته


1,100,000 ریال

کليد SPSS(باسي دي)

مهندسی

کلید SPSS


420,000 ریال

کليد خريد کامپيوتر

مهندسی

کلید خرید کامپیوتر


120,000 ریال

مباني هوش محاسباتي

مهندسی

مبانی هوش محاسباتی


950,000 ریال

مرجع کامل3.0 V-ray

مهندسی

مرجع کامل3.0 V-ray


130,000 ریال

هوش مصنوعي کاربردي

مهندسی

هوش مصنوعی کاربردی


2,100,000 ریال

يادگيري ماشين با R

مهندسی

یادگیری ماشین با R


1,100,000 ریال

اصول شبکه هاي موردي

مهندسی

اصول شبکه های موردی


100,000 ریال

اينترنت اشياي صنعتي

مهندسی

اینترنت اشیای صنعتی


500,000 ریال

برنامه نويسي شي گرا

مهندسی

برنامه نویسی شی گرا


800,000 ریال

پايتون به زبان ساده

مهندسی

پایتون به زبان ساده


1,650,000 ریال

تحليل هاي عظيم داده

مهندسی

تحلیل های عظیم داده


500,000 ریال

توسعه امن نرم افزار

مهندسی

توسعه امن نرم افزار


380,000 ریال

زبان تخصصي کامپيوتر

کنکور

زبان تخصصی کامپیوتر


200,000 ریال

طراحي شبکه هاي عصبي

مهندسی

طراحی شبکه های عصبی


2,250,000 ریال

فرهنگ مديريت آموزشي

روانشناسی مددکاری مشاوره

فرهنگ مدیریت آموزشی


500,000 ریال

کنترل و مديريت بانک

مدیریت اقتصاد حسابداری

کنترل و مدیریت بانک


150,000 ریال

مباني نوين کامپيوتر

مهندسی

مبانی نوین کامپیوتر


120,000 ریال

آزمايشگاه سيستم عامل

مهندسی

آزمایشگاه سیستم عامل


90,000 ریال

آموزش تعميرات موبايل

مهندسی

آموزش تعمیرات موبایل


370,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,250,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,000,000 ریال

چند رسانه اي ديجيتال

مهندسی

چند رسانه ای دیجیتال


240,000 ریال

سيستم عامل(سري شومز)

مهندسی

سیستم عامل


220,000 ریال

کسب و کار الکترونيکي

مهندسی

کسب و کار الکترونیکی


800,000 ریال

کليد مبارزه با ويروس

مهندسی

کلید مبارزه با ویروس


160,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی فناوری اطلاعات


1,560,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی فناوری اطلاعات


1,200,000 ریال

محيط هاي چندرسانه اي

مهندسی

محیط های چندرسانه ای


100,000 ریال

مدل سازي سري داده ها

مهندسی

مدل سازی سری داده ها


400,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2022

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2022


1,450,000 ریال

مرجع کامل هک و ضد هک

مهندسی

مرجع کامل هک و ضد هک


2,790,000 ریال

هفت در هفت آموزش DB2

مهندسی

هفت در هفت آموزش DB2


200,000 ریال

بازاريابي موتور جستجو

مهندسی

بازاریابی موتور جستجو


500,000 ریال

داده کاوي با کلمنتاين

مهندسی

داده کاوی با کلمنتاین


200,000 ریال

درسنامه يادگيري ماشين

مهندسی

درسنامه یادگیری ماشین


750,000 ریال

ساختمان داده‌ها در++C

مهندسی

ساختمان داده‌ها در++C


1,500,000 ریال

سيستم عامل(کتاب ارشد)

کنکور

سیستم عامل


2,870,000 ریال

سيستم هاي هوشمند جلد1

مهندسی

سیستم های هوشمند جلد1


60,000 ریال

شبکه هاي بي سيم سيسکو

مهندسی

شبکه های بی سیم سیسکو


800,000 ریال

شبکه هاي عصبي در spss

مهندسی

شبکه های عصبی در spss


750,000 ریال

کليد ترفندهاي وردWORD

مهندسی

کلید ترفندهای وردWORD


350,000 ریال

گرافيک رايانه اي جلد2

مهندسی

گرافیک رایانه ای جلد2


180,000 ریال

مدل سازي مالي با اکسل

مهندسی

مدل سازی مالی با اکسل


2,400,000 ریال

داده کاوي کاربردي با R

مهندسی

داده کاوی کاربردی با R


1,500,000 ریال

روشهاي نوين بهينه سازي

مهندسی

روشهای نوین بهینه سازی


450,000 ریال

سيستم هاي عامل پيشرفته

مهندسی

سیستم های عامل پیشرفته


40,000 ریال

کدنويسي تميز در پايتون

مهندسی

کدنویسی تمیز در پایتون


2,150,000 ریال

کليد 3D MAX متحرک سازي

مهندسی

کلید 3D MAX متحرک سازی


120,000 ریال

گرافيک کامپيوتري کد823

مهندسی

گرافیک کامپیوتری کد823


500,000 ریال

مديريت توسعه نرم افزار

مهندسی

مدیریت توسعه نرم افزار


200,000 ریال

مرجع کامل لينوکس linux

مهندسی

مرجع کامل لینوکس linux


2,750,000 ریال

مطلب matlab   براي همه

مهندسی

مطلب matlab برای همه


2,500,000 ریال

معماهاي الگوريتمي جلد1

مهندسی

معماهای الگوریتمی جلد1


650,000 ریال

مفاهيم امنيت نرم افزار

مهندسی

مفاهیم امنیت نرم افزار


150,000 ریال

مهندسي معکوس نرم افزار

مهندسی

مهندسی معکوس نرم افزار


2,500,000 ریال

هوش مصنوعي در محيط کار

مهندسی

هوش مصنوعی در محیط کار


650,000 ریال

يادگيرِي Adobe Connect

مهندسی

یادگیرِی Adobe Connect


500,000 ریال

آموزش فريم ورک KENDO UI

مهندسی

آموزش فریم ورک KENDO UI


360,000 ریال

امنيت داده‌ها(با سي دي)

مهندسی

امنیت داده‌ها


1,390,000 ریال

راهنماي جامع اتوکد 2022

مهندسی

راهنمای جامع اتوکد 2022


2,000,000 ریال

کتاب آموزشي فرترن 90/95

مهندسی

کتاب آموزشی فرترن 90/95


525,000 ریال

کليد پريماورا Primavera

مهندسی

کلید پریماورا Primavera


120,000 ریال

کنترل فازي:هوش محاسباتي

مهندسی

کنترل فازی:هوش محاسباتی


880,000 ریال

يادگيري ماشين با پايتون

مهندسی

یادگیری ماشین با پایتون


950,000 ریال

آموزش عملي يادگيري ماشين

مهندسی

آموزش عملی یادگیری ماشین


1,740,000 ریال

اصول فناوري اطلاعات جلد1

مهندسی

اصول فناوری اطلاعات جلد1


1,200,000 ریال

الگوريتم هاي فرا ابتکاري

مهندسی

الگوریتم های فرا ابتکاری


520,000 ریال

برنامه نويسي VBA در اکسل

مهندسی

برنامه نویسی VBA در اکسل


850,000 ریال

برنامه نويسي به زبان ++C

مهندسی

برنامه نویسی به زبان ++C


2,800,000 ریال

جاسوس افزار و آگهي افزار

مهندسی

جاسوس افزار و آگهی افزار


120,000 ریال

خودآموز نرم افزار Derive

مهندسی

خودآموز نرم افزار Derive


36,000 ریال

روشهاي SSP با MATLABمطلب

مهندسی

روشهای SSP با MATLABمطلب


100,000 ریال

شروع کار با اينترنت اشيا

مهندسی

شروع کار با اینترنت اشیا


350,000 ریال

طراحي شبکه (for dummies)

مهندسی

طراحی شبکه


1,500,000 ریال

کليد اتوکد صنعتي AUTOCAD

مهندسی

کلید اتوکد صنعتی AUTOCAD


380,000 ریال

مدلسازي مالي با اکسلEXEL

مهندسی

مدلسازی مالی با اکسلEXEL


950,000 ریال

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL

مهندسی

مرجع کامل اکسل2019 EXCEL


2,500,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها

مهندسی

نظریه زبان ها و ماشین ها


2,800,000 ریال

آموزش گام به گام MSP 2019

مهندسی

آموزش گام به گام MSP 2019


1,500,000 ریال

امنيت در تجارت الکترونيکي

مهندسی

امنیت در تجارت الکترونیکی


390,000 ریال

پنج سيستم عامل برتر کد834

مهندسی

پنج سیستم عامل برتر کد834


200,000 ریال

شبکه هاي کامپيوتري بي سيم

مهندسی

شبکه های کامپیوتری بی سیم


165,000 ریال

طراحي الگوريتم(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی الگوریتم


1,980,000 ریال

طراحي و تحليل الگوريتم ها

مهندسی

طراحی و تحلیل الگوریتم ها


900,000 ریال

کليد خريد گوشي تلفن همراه

مهندسی

کلید خرید گوشی تلفن همراه


260,000 ریال

کليد مطلب(باسي دي) MATLAB

مهندسی

کلید مطلب


480,000 ریال

کليد نرم افزارهاي گرافيکي

مهندسی

کلید نرم افزارهای گرافیکی


280,000 ریال

مرجع کامل تجارت الکترونيک

مهندسی

مرجع کامل تجارت الکترونیک


2,950,000 ریال

مرجع کامل دولت الکترونيکي

مهندسی

مرجع کامل دولت الکترونیکی


950,000 ریال

معماري مرجع اينترنت صنعتي

مهندسی

معماری مرجع اینترنت صنعتی


110,000 ریال

مفاهيم سيستم عامل ويرايش8

مهندسی

مفاهیم سیستم عامل ویرایش8


2,400,000 ریال

مهندسي محصولات نرم افزاري

مهندسی

مهندسی محصولات نرم افزاری


1,480,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


2,000,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


3,500,000 ریال

work flow را آسان بياموزيد

مهندسی

work flow را آسان بیاموزید


320,000 ریال

آزمايشگاه مهندسي نرم افزار

مهندسی

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار


1,100,000 ریال

آموزش کاربردي اکسل2019EXEL

مهندسی

آموزش کاربردی اکسل2019EXEL


850,000 ریال

آموزش کاربردي لينوکس linux

مهندسی

آموزش کاربردی لینوکس linux


700,000 ریال

آموزش کامپيوتر ويژه دبيران

مهندسی

آموزش کامپیوتر ویژه دبیران


380,000 ریال

آموزش گام به گام ويندوز 11

مهندسی

آموزش گام به گام ویندوز 11


1,200,000 ریال

الگوريتم ها ومحاسبات موازي

مهندسی

الگوریتم ها ومحاسبات موازی


390,000 ریال

الگوريتم هاي ژنتيک در مطلب

مهندسی

الگوریتم های ژنتیک در مطلب


850,000 ریال

پايگاه داده ها:(کتاب ارشد)

کنکور

پایگاه داده ها:


2,400,000 ریال

خودآموز تصويري office 2016

مهندسی

خودآموز تصویری office 2016


1,500,000 ریال

دستور فني تعميرات کامپيوتر

مهندسی

دستور فنی تعمیرات کامپیوتر


850,000 ریال

دولت و بانکداري الکترونيکي

مهندسی

دولت و بانکداری الکترونیکی


100,000 ریال

کتاب درسي سيستم عامل کد788

مهندسی

کتاب درسی سیستم عامل کد788


350,000 ریال

کتاب درسي مدار منطقي کد776

مهندسی

کتاب درسی مدار منطقی کد776


550,000 ریال

مباحث پيشرفته در داده کاوي

مهندسی

مباحث پیشرفته در داده کاوی


2,000,000 ریال

محاسبات نرم در مطلب matlab

مهندسی

محاسبات نرم در مطلب matlab


2,000,000 ریال

هوش مصنوعي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی:


3,200,000 ریال

اصول ساختمان داده‌ها در ++C

مهندسی

اصول ساختمان داده‌ها در ++C


1,800,000 ریال

اينترنت اشيا و مدل صنعتي آن

مهندسی

اینترنت اشیا و مدل صنعتی آن


550,000 ریال

پايتون- يادگيري ماشينphyton

مهندسی

پایتون- یادگیری ماشینphyton


1,300,000 ریال

پروتکلهاي امنيتي و رمزنگاري

مهندسی

پروتکلهای امنیتی و رمزنگاری


220,000 ریال

چگونه با ++C برنامه بنويسيم

مهندسی

چگونه با ++C برنامه بنویسیم


3,400,000 ریال

خودآموز تصويري ACCESS  2019

مهندسی

خودآموز تصویری ACCESS 2019


850,000 ریال

خودآموز تصويري ورد2019 word

مهندسی

خودآموز تصویری ورد2019 word


1,500,000 ریال

داده کاوي(مفاهيم و تکنيکها)

مهندسی

داده کاوی


2,950,000 ریال

راهنماي جامع HTML-DHTML-XML

مهندسی

راهنمای جامع HTML-DHTML-XML


2,200,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(2) کد329

کنکور

ریاضی علم کامپیوتر


950,000 ریال

شهروند الکترونيکي E-citizen

مهندسی

شهروند الکترونیکی E-citizen


110,000 ریال

شيوه ارائه مطالب علمي - فني

مهندسی

شیوه ارائه مطالب علمی - فنی


100,000 ریال

متن کاوي:نگرش يادگيري ماشين

مهندسی

متن کاوی:نگرش یادگیری ماشین


2,000,000 ریال

مديريت کيفيت فناوري اطلاعات

مهندسی

مدیریت کیفیت فناوری اطلاعات


190,000 ریال

معماري کامپيوتر (کتاب ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر


1,490,000 ریال

مقدمه اي بر بازيابي اطلاعات

مهندسی

مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات


2,300,000 ریال

650برنامه#C با حل کامل آن ها

مهندسی

650برنامه#C با حل کامل آن ها


1,350,000 ریال

آموزش کاربردي پاورپوينت 2016

مهندسی

آموزش کاربردی پاورپوینت 2016


115,000 ریال

ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات

مهندسی

ابزارهای نوین فناوری اطلاعات


150,000 ریال

برنامه نويسي با پايتونPYTHON

مهندسی

برنامه نویسی با پایتونPYTHON


3,200,000 ریال

برنامه نويسي با جاوا اسکريپت

مهندسی

برنامه نویسی با جاوا اسکریپت


2,000,000 ریال

بهينه سازي موتورهاي جستجوSEO

مهندسی

بهینه سازی موتورهای جستجوSEO


580,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال با مطلب

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال با مطلب


2,250,000 ریال

تجارت و کسب و کار الکترونيکي

مهندسی

تجارت و کسب و کار الکترونیکی


750,000 ریال

رمز و رازهاي Windows 8 & 8.1

مهندسی

رمز و رازهای Windows 8 & 8.1


275,000 ریال

ساختمان داده با پايتونPYTHON

مهندسی

ساختمان داده با پایتونPYTHON


1,400,000 ریال

شبکه هاي عصبي در مطلب matlab

مهندسی

شبکه های عصبی در مطلب matlab


1,500,000 ریال

شبکه هاي عصبي و يادگيري عميق

مهندسی

شبکه های عصبی و یادگیری عمیق


2,750,000 ریال

فتوشاپ براي همه PHOTOSHOP CC

مهندسی

فتوشاپ برای همه PHOTOSHOP CC


750,000 ریال

فرمول ها و توابع در اکسل2019

مهندسی

فرمول ها و توابع در اکسل2019


950,000 ریال

کاربرد نرم افزار R در مديريت

مهندسی

کاربرد نرم افزار R در مدیریت


475,000 ریال

کليد اتوکد ساختماني AUTO CAD

مهندسی

کلید اتوکد ساختمانی AUTO CAD


360,000 ریال

کليد ترفندهاي تلگرامtelegram

مهندسی

کلید ترفندهای تلگرامtelegram


150,000 ریال

مديريت منابع علمي با EndNote

مهندسی

مدیریت منابع علمی با EndNote


98,000 ریال

مرجع کامل Windows 8(باسي دي)

مهندسی

مرجع کامل Windows 8


300,000 ریال

مقدمه اي بر الگوريتم ها جلد1

مهندسی

مقدمه ای بر الگوریتم ها جلد1


2,900,000 ریال

مقدمه اي بر الگوريتم ها جلد2

مهندسی

مقدمه ای بر الگوریتم ها جلد2


2,900,000 ریال

مهندسي نرم افزار:راهيان ارشد

کنکور

مهندسی نرم افزار:راهیان ارشد


1,180,000 ریال

يادگيري عميق با پايتونphyton

مهندسی

یادگیری عمیق با پایتونphyton


2,500,000 ریال

يادگيري عميق با مطلب- Matlab

مهندسی

یادگیری عمیق با مطلب- Matlab


850,000 ریال

يادگيري ماشين عملي با ML.NET

مهندسی

یادگیری ماشین عملی با ML.NET


1,050,000 ریال

آموزش رياضيات با طعم کامپيوتر

مهندسی

آموزش ریاضیات با طعم کامپیوتر


150,000 ریال

اطلاعات و ارتباطات:کتاب تمرين

مهندسی

اطلاعات و ارتباطات:کتاب تمرین


36,000 ریال