مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کامپیوتر

دسته بندی ها

(76)
(13)
(14)
(1315)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(12)
(3)
(1)
(1)
(76)
(11)
(1312)
(1)

موضوع های فرعی

(5)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(76)
(1289)
(4)
(8)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(6)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(11)
(11)
(4)
(67)
(18)
(23)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(28)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(15)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(34)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(22)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(10)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(3)
(10)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(9)
(6)
(1)
(1)
(4)
(12)
(1)
(4)
(10)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(105)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(4)
(4)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(7)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(89)
(1)
(6)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(62)
(3)
(4)
(3)
(1)
(12)
(1)
(2)
(2)
(3)
(57)
(1)
(1)
(84)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(7)
(1)
(6)
(1)
(7)
(1)
(4)
(50)
(19)
(1)
(7)
(4)
(6)
(2)
(1)
(2)
(28)
(36)
(4)
(3)
(3)
(1)
(2)
(20)
(13)
(4)
(35)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(12)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(6)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(15)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(11)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(4)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1419 محصول
فرترن 90

مهندسی

فرترن 90


1,380,000 ریال

clean code

زبان انگلیسی

clean code


4,000,000 ریال

کليد VIBER

مهندسی

کلید VIBER


50,000 ریال

هوش مصنوعي

مهندسی

هوش مصنوعی


4,500,000 ریال

حل مسائل GO

مهندسی

حل مسائل GO


600,000 ریال

رايانش ابري

مهندسی

رایانش ابری


182,000 ریال

شبکه TCP/IP

مهندسی

شبکه TCP/IP


3,550,000 ریال

ظهور جاوا13

مهندسی

ظهور جاوا13


1,200,000 ریال

وبلاگ نويسي

مهندسی

وبلاگ نویسی


800,000 ریال

يادگيري ژرف

مهندسی

یادگیری ژرف


2,550,000 ریال

کدنويسي تميز

مهندسی

کدنویسی تمیز


3,800,000 ریال

کلان داده ها

مهندسی

کلان داده ها


1,450,000 ریال

کليد انيميشن

مهندسی

کلید انیمیشن


280,000 ریال

کليد نوت بوک

مهندسی

کلید نوت بوک


150,000 ریال

کليد ويندوز7

مهندسی

کلید ویندوز7


280,000 ریال

کليد ويندوز8

مهندسی

کلید ویندوز8


180,000 ریال

يادگيري عميق

مهندسی

یادگیری عمیق


3,500,000 ریال

شبکه هاي عصبي

مهندسی

شبکه های عصبی


600,000 ریال

کورل دراو2018

مهندسی

کورل دراو2018


250,000 ریال

يادگيري ماشين

مهندسی

یادگیری ماشین


3,200,000 ریال

Flutter در عمل

مهندسی

Flutter در عمل


2,200,000 ریال

انتقال داده‌ها

مهندسی

انتقال داده‌ها


2,500,000 ریال

برنامه نويسي C

مهندسی

برنامه نویسی C


1,500,000 ریال

سيستم هاي خبره

مهندسی

سیستم های خبره


1,250,000 ریال

سيستم هاي عامل

مهندسی

سیستم های عامل


2,800,000 ریال

کامپيوتر و مغز

مهندسی

کامپیوتر و مغز


650,000 ریال

کليد فلش FLASH

مهندسی

کلید فلش FLASH


180,000 ریال

ماراتون سئوseo

مهندسی

ماراتون سئوseo


500,000 ریال

اکنون کلان داده

مهندسی

اکنون کلان داده


1,250,000 ریال

بازاريابي محتوا

مهندسی

بازاریابی محتوا


800,000 ریال

پروژه هاي React

مهندسی

پروژه های React


2,590,000 ریال

تجارت الکترونيک

مهندسی

تجارت الکترونیک


200,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


100,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

خدمات الکترونيک

مهندسی

خدمات الکترونیک


120,000 ریال

کاربر ICDL 2016

مهندسی

کاربر ICDL 2016


4,800,000 ریال

کليد موزيک سازي

مهندسی

کلید موزیک سازی


280,000 ریال

کليد ياهو مسنجر

مهندسی

کلید یاهو مسنجر


30,000 ریال

معماري کامپيوتر

مهندسی

معماری کامپیوتر


2,400,000 ریال

++C به زبان ساده

مهندسی

++C به زبان ساده


1,250,000 ریال

برنامه نويسي ++C

مهندسی

برنامه نویسی ++C


950,000 ریال

تجزيه و تحليل وب

مهندسی

تجزیه و تحلیل وب


700,000 ریال

راهنماي سريع ++c

مهندسی

راهنمای سریع ++c


220,000 ریال

هنر کدنويسي تميز

مهندسی

هنر کدنویسی تمیز


1,300,000 ریال

LAB VIEW براي همه

مهندسی

LAB VIEW برای همه


2,500,000 ریال

آشنايي با گراف ها

علوم پایه

آشنایی با گراف ها


1,050,000 ریال

ترجمه ماشيني عصبي

مهندسی

ترجمه ماشینی عصبی


1,700,000 ریال

داده کاوي کاربردي

مهندسی

داده کاوی کاربردی


4,000,000 ریال

طراحي رابط کاربري

مهندسی

طراحی رابط کاربری


1,600,000 ریال

علم داده با جوليا

مهندسی

علم داده با جولیا


2,045,000 ریال

کاربرد ICDL کد838

مهندسی

کاربرد ICDL کد838


1,950,000 ریال

کاوش دادگان انبوه

مهندسی

کاوش دادگان انبوه


2,450,000 ریال

منطق فازي در مطلب

مهندسی

منطق فازی در مطلب


750,000 ریال

مهندسي نرم افزار2

مهندسی

مهندسی نرم افزار2


70,000 ریال

Compilers کامپايلر

زبان انگلیسی

Compilers کامپایلر


5,750,000 ریال

آموزش کاربردي php7

مهندسی

آموزش کاربردی php7


580,000 ریال

الگوريتم و فلوچارت

مهندسی

الگوریتم و فلوچارت


2,200,000 ریال

امنيت شبکه پيشرفته

مهندسی

امنیت شبکه پیشرفته


1,100,000 ریال

خودآموز سريع latex

مهندسی

خودآموز سریع latex


650,000 ریال

شبيه سازي در arena

مهندسی

شبیه سازی در arena


750,000 ریال

کليد SPSS(باسي دي)

مهندسی

کلید SPSS


420,000 ریال

مباني هوش محاسباتي

مهندسی

مبانی هوش محاسباتی


2,300,000 ریال

مدل سازي عامل محور

مهندسی

مدل سازی عامل محور


2,100,000 ریال

مرجع کامل3.0 V-ray

مهندسی

مرجع کامل3.0 V-ray


130,000 ریال

مقدمه اي در رباتيک

مهندسی

مقدمه ای در رباتیک


4,500,000 ریال

هکرهاي قانونمندCEH

مهندسی

هکرهای قانونمندCEH


3,200,000 ریال

هوش مصنوعي کاربردي

مهندسی

هوش مصنوعی کاربردی


2,100,000 ریال

يادگيري الکترونيکي

مهندسی

یادگیری الکترونیکی


1,660,000 ریال

يادگيري ماشين با R

مهندسی

یادگیری ماشین با R


1,100,000 ریال

اينترنت اشياي صنعتي

مهندسی

اینترنت اشیای صنعتی


750,000 ریال

برنامه نويسي شي گرا

مهندسی

برنامه نویسی شی گرا


1,100,000 ریال

تحليل هاي عظيم داده

مهندسی

تحلیل های عظیم داده


500,000 ریال

طراحي شبکه هاي عصبي

مهندسی

طراحی شبکه های عصبی


2,250,000 ریال

کليد تلگرامtelegram

مهندسی

کلید تلگرامtelegram


280,000 ریال

مباني نوين کامپيوتر

مهندسی

مبانی نوین کامپیوتر


900,000 ریال

chatGPT براي مبتديان

مهندسی

chatGPT برای مبتدیان


1,780,000 ریال

آموزش گام به گام SQL

مهندسی

آموزش گام به گام SQL


1,700,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,000,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,550,000 ریال

تحليل و طراحي شي گرا

مهندسی

تحلیل و طراحی شی گرا


870,000 ریال

چند رسانه اي ديجيتال

مهندسی

چند رسانه ای دیجیتال


240,000 ریال

راهنماي جامع اينترنت

مهندسی

راهنمای جامع اینترنت


2,200,000 ریال

فناوري هاي وب کد2267

مهندسی

فناوری های وب کد2267


1,260,000 ریال

کليد مبارزه با ويروس

مهندسی

کلید مبارزه با ویروس


160,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات

مهندسی

مبانی فناوری اطلاعات


1,950,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2022

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2022


2,000,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2024

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2024


4,950,000 ریال

هوش مصنوعي با پايتون

مهندسی

هوش مصنوعی با پایتون


4,500,000 ریال

يادگيري عميق با مطلب

مهندسی

یادگیری عمیق با مطلب


1,400,000 ریال

بازاريابي موتور جستجو

مهندسی

بازاریابی موتور جستجو


500,000 ریال

برنامه نويسي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه نویسی بیت کوین


1,350,000 ریال

درسنامه يادگيري ماشين

مهندسی

درسنامه یادگیری ماشین


750,000 ریال

ساختمان داده ها با++C

مهندسی

ساختمان داده ها با++C


165,000 ریال

سيستم عامل(کتاب ارشد)

کنکور

سیستم عامل


2,870,000 ریال

شبکه هاي بي سيم سيسکو

مهندسی

شبکه های بی سیم سیسکو


2,000,000 ریال

شبکه هاي عصبي در spss

مهندسی

شبکه های عصبی در spss


750,000 ریال

گرافيک رايانه اي جلد1

مهندسی

گرافیک رایانه ای جلد1


800,000 ریال

مدل سازي مالي با اکسل

مهندسی

مدل سازی مالی با اکسل


3,900,000 ریال

مرجع کامل رايانش ابري

مهندسی

مرجع کامل رایانش ابری


2,950,000 ریال

1000سوال در سيستم عامل

مهندسی

1000سوال در سیستم عامل


1,500,000 ریال

پردازش تصوير با پايتون

مهندسی

پردازش تصویر با پایتون


2,790,000 ریال

خريد و فروش الکترونيکي

مهندسی

خرید و فروش الکترونیکی


1,100,000 ریال

داده کاوي کاربردي با R

مهندسی

داده کاوی کاربردی با R


1,500,000 ریال

روشهاي نوين بهينه سازي

مهندسی

روشهای نوین بهینه سازی


450,000 ریال

گرافيک کامپيوتري کد823

مهندسی

گرافیک کامپیوتری کد823


500,000 ریال

مديريت توسعه نرم افزار

مهندسی

مدیریت توسعه نرم افزار


850,000 ریال

مرجع کامل لينوکس linux

مهندسی

مرجع کامل لینوکس linux


5,500,000 ریال

مطلب matlab   براي همه

مهندسی

مطلب matlab برای همه


2,500,000 ریال

مهندسي معکوس نرم افزار

مهندسی

مهندسی معکوس نرم افزار


2,500,000 ریال

هوش مصنوعي در محيط کار

مهندسی

هوش مصنوعی در محیط کار


650,000 ریال

يادگيرِي Adobe Connect

مهندسی

یادگیرِی Adobe Connect


500,000 ریال

آموزش فريم ورک KENDO UI

مهندسی

آموزش فریم ورک KENDO UI


360,000 ریال

چت جي پي تي for dummies

مهندسی

چت جی پی تی for dummies


1,550,000 ریال

راهنماي جامع اتوکد 2023

مهندسی

راهنمای جامع اتوکد 2023


3,900,000 ریال

کتاب آموزشي فرترن 90/95

مهندسی

کتاب آموزشی فرترن 90/95


525,000 ریال

کنترل فازي:هوش محاسباتي

مهندسی

کنترل فازی:هوش محاسباتی


880,000 ریال

معماري کامپيوتر پيشرفته

مهندسی

معماری کامپیوتر پیشرفته


5,500,000 ریال

يادگيري ماشين با پايتون

مهندسی

یادگیری ماشین با پایتون


1,950,000 ریال

اصول فناوري اطلاعات جلد1

مهندسی

اصول فناوری اطلاعات جلد1


2,800,000 ریال

الگوريتم هاي فرا ابتکاري

مهندسی

الگوریتم های فرا ابتکاری


750,000 ریال

برنامه نويسي VBA در اکسل

مهندسی

برنامه نویسی VBA در اکسل


395,000 ریال

برنامه نويسي به زبان ++C

مهندسی

برنامه نویسی به زبان ++C


6,500,000 ریال

جاسوس افزار و آگهي افزار

مهندسی

جاسوس افزار و آگهی افزار


120,000 ریال

خودآموز تصويري Photoshop

مهندسی

خودآموز تصویری Photoshop


3,950,000 ریال

خودآموز نرم افزار Derive

مهندسی

خودآموز نرم افزار Derive


36,000 ریال

راهنماي جامع کالي لينوکس

مهندسی

راهنمای جامع کالی لینوکس


4,200,000 ریال

روشهاي SSP با MATLABمطلب

مهندسی

روشهای SSP با MATLABمطلب


100,000 ریال

شروع کار با اينترنت اشيا

مهندسی

شروع کار با اینترنت اشیا


350,000 ریال

طراحي شبکه (for dummies)

مهندسی

طراحی شبکه


1,500,000 ریال

مدلسازي مالي با اکسلEXEL

مهندسی

مدلسازی مالی با اکسلEXEL


950,000 ریال

مهندسي نرم افزار ويراست9

مهندسی

مهندسی نرم افزار ویراست9


5,500,000 ریال

اصول طراحي پايگاه داده ها

مهندسی

اصول طراحی پایگاه داده ها


1,950,000 ریال

امنيت در تجارت الکترونيکي

مهندسی

امنیت در تجارت الکترونیکی


2,800,000 ریال

امنيت در تجارت الکترونيکي

مهندسی

امنیت در تجارت الکترونیکی


3,300,000 ریال

برنامه نويسي به زبان RUST

مهندسی

برنامه نویسی به زبان RUST


3,950,000 ریال

برنامه نويسي به زبان جاوا

مهندسی

برنامه نویسی به زبان جاوا


6,100,000 ریال

پنج سيستم عامل برتر کد834

مهندسی

پنج سیستم عامل برتر کد834


200,000 ریال

درس و کنکور سريع++c کد358

کنکور

درس و کنکور سریع++c کد358


2,800,000 ریال

رايانش ابري:اصول و مفاهيم

مهندسی

رایانش ابری:اصول و مفاهیم


1,650,000 ریال

شبکه هاي کامپيوتري بي سيم

مهندسی

شبکه های کامپیوتری بی سیم


165,000 ریال

طراحي الگوريتم(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی الگوریتم


3,980,000 ریال

کليد انيميشن سه بعدي maya

مهندسی

کلید انیمیشن سه بعدی maya


480,000 ریال

مرجع کامل دولت الکترونيکي

مهندسی

مرجع کامل دولت الکترونیکی


950,000 ریال

معماري مرجع اينترنت صنعتي

مهندسی

معماری مرجع اینترنت صنعتی


110,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


4,000,000 ریال

مهندسي نرم افزار(ويراست9)

مهندسی

مهندسی نرم افزار


3,500,000 ریال

work flow را آسان بياموزيد

مهندسی

work flow را آسان بیاموزید


320,000 ریال

آموزش کامپيوتر ويژه دبيران

مهندسی

آموزش کامپیوتر ویژه دبیران


380,000 ریال

آموزش گام به گام ويندوز 11

مهندسی

آموزش گام به گام ویندوز 11


1,200,000 ریال

الگوريتم ها ومحاسبات موازي

مهندسی

الگوریتم ها ومحاسبات موازی


1,350,000 ریال

الگوريتم هاي ژنتيک در مطلب

مهندسی

الگوریتم های ژنتیک در مطلب


850,000 ریال

اندرويد براي برنامه نويسان

مهندسی

اندروید برای برنامه نویسان


2,000,000 ریال

پايگاه داده ها:(کتاب ارشد)

کنکور

پایگاه داده ها:


2,400,000 ریال

خودآموز تصويري office 2016

مهندسی

خودآموز تصویری office 2016


1,500,000 ریال

دولت و بانکداري الکترونيکي

مهندسی

دولت و بانکداری الکترونیکی


100,000 ریال

کتاب درسي سيستم عامل کد788

مهندسی

کتاب درسی سیستم عامل کد788


350,000 ریال

کتاب درسي مدار منطقي کد776

مهندسی

کتاب درسی مدار منطقی کد776


550,000 ریال

مباحث پيشرفته در داده کاوي

مهندسی

مباحث پیشرفته در داده کاوی


2,000,000 ریال

محاسبات نرم در مطلب matlab

مهندسی

محاسبات نرم در مطلب matlab


2,000,000 ریال

مرجع کامل برنامه نويسي ++c

مهندسی

مرجع کامل برنامه نویسی ++c


2,800,000 ریال

هوش مصنوعي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی:


3,950,000 ریال

آموزش کامپيوتر به زبان ساده

مهندسی

آموزش کامپیوتر به زبان ساده


2,000,000 ریال

اصول ساختمان داده‌ها در ++C

مهندسی

اصول ساختمان داده‌ها در ++C


1,800,000 ریال

اصول و طراحي پايگاه داده‌ها

مهندسی

اصول و طراحی پایگاه داده‌ها


950,000 ریال

برنامه نويسي به زبان اسمبلي

مهندسی

برنامه نویسی به زبان اسمبلی


3,500,000 ریال

چگونه با ++C برنامه بنويسيم

مهندسی

چگونه با ++C برنامه بنویسیم


6,500,000 ریال

خودآموز تصويري 3ds max 2024

مهندسی

خودآموز تصویری 3ds max 2024


3,950,000 ریال

خودآموز تصويري ACCESS  2016

مهندسی

خودآموز تصویری ACCESS 2016


1,500,000 ریال

خودآموز تصويري ACCESS  2019

مهندسی

خودآموز تصویری ACCESS 2019


1,500,000 ریال

خودآموز تصويري ورد2019 word

مهندسی

خودآموز تصویری ورد2019 word


1,500,000 ریال

داده کــــــاوي جلد1:مفاهيم

مهندسی

داده کــــــاوی جلد1:مفاهیم


3,600,000 ریال

داده کاوي:مفاهيم و تکنيک ها

مهندسی

داده کاوی:مفاهیم و تکنیک ها


3,000,000 ریال

راهنماي جامع HTML-DHTML-XML

مهندسی

راهنمای جامع HTML-DHTML-XML


2,200,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(2) کد329

کنکور

ریاضی علم کامپیوتر


1,600,000 ریال

ساختمان داده ها (کتاب ارشد)

کنکور

ساختمان داده ها


3,740,000 ریال

شيوه ارائه مطالب علمي - فني

مهندسی

شیوه ارائه مطالب علمی - فنی


480,000 ریال

طراحي صفحات وب به زبان ساده

مهندسی

طراحی صفحات وب به زبان ساده


1,400,000 ریال

متن کاوي:نگرش يادگيري ماشين

مهندسی

متن کاوی:نگرش یادگیری ماشین


2,000,000 ریال

مديريت کيفيت فناوري اطلاعات

مهندسی

مدیریت کیفیت فناوری اطلاعات


190,000 ریال

معماري کامپيوتر (کتاب ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر


1,490,000 ریال

مقدمه اي بر بازيابي اطلاعات

مهندسی

مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات


4,000,000 ریال

مقدمه اي بر تجارت الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر تجارت الکترونیک


250,000 ریال

يادگيري ماشين براي open cv4

مهندسی

یادگیری ماشین برای open cv4


1,600,000 ریال

650برنامه#C با حل کامل آن ها

مهندسی

650برنامه#C با حل کامل آن ها


3,500,000 ریال

آموزش کاربردي پاورپوينت 2016

مهندسی

آموزش کاربردی پاورپوینت 2016


115,000 ریال

ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات

مهندسی

ابزارهای نوین فناوری اطلاعات


150,000 ریال

الفباي امنيت وب در سمت کاربر

مهندسی

الفبای امنیت وب در سمت کاربر


550,000 ریال

بهينه سازي موتورهاي جستجوSEO

مهندسی

بهینه سازی موتورهای جستجوSEO


580,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال با مطلب

مهندسی