مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سینما

دسته بندی ها

(1)
(15)
(398)

موضوع های اصلی

(15)
(2)
(1)
(9)
(387)

موضوع های فرعی

(3)
(22)
(12)
(1)
(364)
(9)
(2)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(12)
(3)
(1)
(1)
(8)
(5)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(12)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(3)
(28)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(18)
(1)
(29)
(1)
(14)
(1)
(11)
(8)
(1)
(2)
(6)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(20)
(2)
(1)
(7)
(1)
(8)
(1)
(1)
(2)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(12)
(10)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
414 محصول
مقصد

هنرهای نمایشی

مقصد


200,000 ریال

مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث


780,000 ریال

اشغال

هنرهای نمایشی

اشغال


400,000 ریال

رود سرخ

هنرهای نمایشی

رود سرخ


120,000 ریال

لذت نقد

هنرهای نمایشی

لذت نقد


1,900,000 ریال

پرده نئي

هنرهای نمایشی

پرده نئی


700,000 ریال

متروپليس

هنرهای نمایشی

متروپلیس


120,000 ریال

جري لوييس

هنرهای نمایشی

جری لوییس


220,000 ریال

روز واقعه

هنرهای نمایشی

روز واقعه


150,000 ریال

سرگذشت من

ادبیات

سرگذشت من


800,000 ریال

کارگاه ها

هنرهای نمایشی

کارگاه ها


2,100,000 ریال

کتاب فيلم

هنرهای نمایشی

کتاب فیلم


900,000 ریال

هنر سينما

هنرهای نمایشی

هنر سینما


3,600,000 ریال

پدر خوانده

ادبیات

پدر خوانده


150,000 ریال

خدعه و عشق

هنرهای نمایشی

خدعه و عشق


720,000 ریال

سينماگرافي

هنرهای نمایشی

سینماگرافی


450,000 ریال

تاريخ سينما

هنرهای نمایشی

تاریخ سینما


3,980,000 ریال

تکنيک صحنه1

هنرهای نمایشی

تکنیک صحنه1


550,000 ریال

دکتر ژيواگو

هنرهای نمایشی

دکتر ژیواگو


190,000 ریال

دوربين مولف

هنرهای تجسمی

دوربین مولف


1,200,000 ریال

عناصر سينما

هنرهای نمایشی

عناصر سینما


780,000 ریال

بچه هاي بهشت

هنرهای نمایشی

بچه های بهشت


170,000 ریال

صدا در سينما

هنرهای نمایشی

صدا در سینما


1,600,000 ریال

فيلم در فيلم

هنرهای نمایشی

فیلم در فیلم


400,000 ریال

مباني سينما2

هنرهای نمایشی

مبانی سینما2


550,000 ریال

مباني سينما3

هنرهای نمایشی

مبانی سینما3


600,000 ریال

مستند در عمل

هنرهای نمایشی

مستند در عمل


250,000 ریال

از نفس افتاده

هنرهای نمایشی

از نفس افتاده


850,000 ریال

ايستگاه سلجوق

هنرهای نمایشی

ایستگاه سلجوق


160,000 ریال

بازيگر و بدنش

هنرهای نمایشی

بازیگر و بدنش


350,000 ریال

تکنيک بازيگري

هنرهای نمایشی

تکنیک بازیگری


525,000 ریال

فن تدوين فيلم

هنرهای نمایشی

فن تدوین فیلم


1,500,000 ریال

مباني بازيگري

هنرهای نمایشی

مبانی بازیگری


550,000 ریال

هيچکاک در قاب

هنرهای نمایشی

هیچکاک در قاب


600,000 ریال

تکنولوژي سينما

هنرهای نمایشی

تکنولوژی سینما


1,500,000 ریال

دستور زبان نما

هنرهای نمایشی

دستور زبان نما


800,000 ریال

گفتگو با فليني

هنرهای نمایشی

گفتگو با فلینی


900,000 ریال

باغ وحش شيشه اي

هنرهای نمایشی

باغ وحش شیشه ای


270,000 ریال

زوال دولت نادري

هنرهای نمایشی

زوال دولت نادری


35,000 ریال

صدا دوربين حرکت

هنرهای نمایشی

صدا دوربین حرکت


900,000 ریال

فرهنگ کوچک وحشت

هنرهای نمایشی

فرهنگ کوچک وحشت


1,000,000 ریال

گرايش هاي سينما

هنرهای نمایشی

گرایش های سینما


900,000 ریال

6درس اول بازيگري

هنرهای نمایشی

6درس اول بازیگری


590,000 ریال

اين مردم نازنين!

هنرهای نمایشی

این مردم نازنین!


300,000 ریال

دستور زبان تدوين

هنرهای نمایشی

دستور زبان تدوین


850,000 ریال

نوشتن فيلم کوتاه

هنرهای نمایشی

نوشتن فیلم کوتاه


1,700,000 ریال

و شبم پرستاره شد

هنرهای نمایشی

و شبم پرستاره شد


1,200,000 ریال

تاريخ سينماي هنري

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای هنری


1,800,000 ریال

سينماي ديويد لينچ

هنرهای نمایشی

سینمای دیوید لینچ


1,150,000 ریال

سينماي فريدون گله

هنرهای نمایشی

سینمای فریدون گله


700,000 ریال

فيلم سازي سه بعدي

هنرهای تجسمی

فیلم سازی سه بعدی


245,000 ریال

کتاب مرجع بازيگري

هنرهای نمایشی

کتاب مرجع بازیگری


650,000 ریال

نشانه شناسي سينما

هنرهای نمایشی

نشانه شناسی سینما


1,500,000 ریال

تاريخ سينماي مستند

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای مستند


1,200,000 ریال

تدوين فيلم و ويدئو

هنرهای نمایشی

تدوین فیلم و ویدئو


1,100,000 ریال

تصوير سينما اجتماع

هنرهای نمایشی

تصویر سینما اجتماع


695,000 ریال

سينما :کنش اجتماعي

هنرهای نمایشی

سینما :کنش اجتماعی


400,000 ریال

سينماي ناصر تقوايي

هنرهای نمایشی

سینمای ناصر تقوایی


1,200,000 ریال

هفت کوتوله و تمساح

هنرهای نمایشی

هفت کوتوله و تمساح


320,000 ریال

ازو و بوطيقاي سينما

هنرهای نمایشی

ازو و بوطیقای سینما


745,000 ریال

ساختن يک فيلم کوتاه

هنرهای نمایشی

ساختن یک فیلم کوتاه


600,000 ریال

سر کلاس با کيارستمي

هنرهای نمایشی

سر کلاس با کیارستمی


980,000 ریال

سينماي ژان پيرملويل

هنرهای نمایشی

سینمای ژان پیرملویل


1,100,000 ریال

شش کارگردان اروپايي

هنرهای نمایشی

شش کارگردان اروپایی


550,000 ریال

همشهري کين:فيلمنامه

هنرهای نمایشی

همشهری کین:فیلمنامه


500,000 ریال

تئوري هاي اساسي فيلم

هنرهای نمایشی

تئوری های اساسی فیلم


750,000 ریال

داستان سرايي سه بعدي

هنرهای نمایشی

داستان سرایی سه بعدی


450,000 ریال

درک تئوري فيلم: جلد2

هنرهای نمایشی

درک تئوری فیلم: جلد2


880,000 ریال

روزي روزگاري هاليوود

هنرهای نمایشی

روزی روزگاری هالیوود


1,100,000 ریال

سفر به شب (فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

سفر به شب


250,000 ریال

لبه پرتگاه(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

لبه پرتگاه


250,000 ریال

مباني فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

مبانی فیلمنامه نویسی


980,000 ریال

پول:يک فيلم يک جهان20

هنرهای نمایشی

پول:یک فیلم یک جهان20


580,000 ریال

رودررو با اصغر فرهادي

هنرهای نمایشی

رودررو با اصغر فرهادی


1,050,000 ریال

طلوع:يک فيلم يک جهان8

هنرهای نمایشی

طلوع:یک فیلم یک جهان8


250,000 ریال

ظهور در عکاسي و سينما

هنرهای تجسمی

ظهور در عکاسی و سینما


350,000 ریال

فيلمسازي(for dummies)

هنرهای نمایشی

فیلمسازی


2,250,000 ریال

فيلمنامه براي انيميشن

هنرهای نمایشی

فیلمنامه برای انیمیشن


1,458,000 ریال

لذت فيلمسازي براي همه

هنرهای نمایشی

لذت فیلمسازی برای همه


120,000 ریال

مــــــاندگار(ناميرا)

هنرهای نمایشی

مــــــاندگار


95,000 ریال

101نکته فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

101نکته فیلمنامه نویسی


500,000 ریال

آهوسلندر طلحک و ديگران

هنرهای نمایشی

آهوسلندر طلحک و دیگران


400,000 ریال

تئوري و عمل مستند خلاق

هنرهای نمایشی

تئوری و عمل مستند خلاق


700,000 ریال

چگونه فيلم دوبله کنيم؟

هنرهای نمایشی

چگونه فیلم دوبله کنیم؟


1,350,000 ریال

ديروز باراني(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

دیروز بارانی


60,000 ریال

فيلم نوآر:درآمدي کوتاه

هنرهای نمایشی

فیلم نوآر:درآمدی کوتاه


1,150,000 ریال

فيلمنامه نويسي پيشرفته

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی پیشرفته


1,450,000 ریال

گزيده نقدهاي رابين وود

هنرهای نمایشی

گزیده نقدهای رابین وود


290,000 ریال

تدوينگر از نگاه تدوينگر

هنرهای نمایشی

تدوینگر از نگاه تدوینگر


1,900,000 ریال

چگونه فيلمنامه بنويسيم1

هنرهای نمایشی

چگونه فیلمنامه بنویسیم1


900,000 ریال

سينماي اگزيستانسياليستي

هنرهای نمایشی

سینمای اگزیستانسیالیستی


980,000 ریال

پرورش صدا و بيان هنرپيشه

هنرهای نمایشی

پرورش صدا و بیان هنرپیشه


990,000 ریال

حرفه بازيگري از الف تا ي

هنرهای نمایشی

حرفه بازیگری از الف تا ی


1,800,000 ریال

سينما به روايت هواردهاکس

هنرهای نمایشی

سینما به روایت هواردهاکس


880,000 ریال

فيلمسفه:فلسفه فيلم ساخته

هنرهای نمایشی

فیلمسفه:فلسفه فیلم ساخته


440,000 ریال

مطالعات پويانمايي کد2002

هنرهای نمایشی

مطالعات پویانمایی کد2002


220,000 ریال

تاريخ هنر براي فيلمسازان1

هنرهای نمایشی

تاریخ هنر برای فیلمسازان1


1,500,000 ریال

تاريخ هنر براي فيلمسازان2

هنرهای نمایشی

تاریخ هنر برای فیلمسازان2


1,500,000 ریال

خون آشام:يک فيلم يک جهان9

هنرهای نمایشی

خون آشام:یک فیلم یک جهان9


250,000 ریال

درآمدي بر مطالعات سينمايي

هنرهای نمایشی

درآمدی بر مطالعات سینمایی


1,080,000 ریال

راهنمايي بر ادبيات و فيلم

هنرهای نمایشی

راهنمایی بر ادبیات و فیلم


800,000 ریال

سال هايي که سينما مهم بود

هنرهای نمایشی

سال هایی که سینما مهم بود


1,500,000 ریال

سايه ها:يک فيلم يک جهان19

هنرهای نمایشی

سایه ها:یک فیلم یک جهان19


600,000 ریال

سينماگران قرن بيست و يک/2

هنرهای نمایشی

سینماگران قرن بیست و یک/2


750,000 ریال

کتاب شناسي سينما در ايران

هنرهای نمایشی

کتاب شناسی سینما در ایران


550,000 ریال

کيارستمي در کايه دو سينما

هنرهای نمایشی

کیارستمی در کایه دو سینما


780,000 ریال

گفت و گو با عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

گفت و گو با عباس کیارستمی


850,000 ریال

آني هال:يک فيلم يک جهان 14

هنرهای نمایشی

آنی هال:یک فیلم یک جهان 14


320,000 ریال

برخورد کوتاه:25نقد،25منتقد

هنرهای نمایشی

برخورد کوتاه:25نقد،25منتقد


320,000 ریال

کارگاه بازيگري براي دوربين

هنرهای نمایشی

کارگاه بازیگری برای دوربین


250,000 ریال

نابخشوده:يک فيلم يک جهان10

هنرهای نمایشی

نابخشوده:یک فیلم یک جهان10


250,000 ریال

ادبيات نقاشي و سينماي تخيلي

هنرهای نمایشی

ادبیات نقاشی و سینمای تخیلی


150,000 ریال

زنان در آستانه فروپاشي عصبي

هنرهای نمایشی

زنان در آستانه فروپاشی عصبی


150,000 ریال

سبک و ژانر در تئاتر و سينما

هنرهای نمایشی

سبک و ژانر در تئاتر و سینما


2,700,000 ریال

شب آمريکايي (روز به جاي شب)

هنرهای نمایشی

شب آمریکایی


160,000 ریال

فن سينما و بازيگري در سينما

هنرهای نمایشی

فن سینما و بازیگری در سینما


1,560,000 ریال

فيلمنامه نويسي(for dummies)

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی


2,400,000 ریال

کلاس هاي بازيگري استلا آدلر

هنرهای نمایشی

کلاس های بازیگری استلا آدلر


590,000 ریال

وصيت‌نامه ققنوس (فيلم‌نامه)

هنرهای نمایشی

وصیت‌نامه ققنوس


9,000 ریال

چگونه فيلمنامه بنويسيم: جلد2

هنرهای نمایشی

چگونه فیلمنامه بنویسیم: جلد2


900,000 ریال

راهنماي خلاقيت فيلمنامه نويس

هنرهای نمایشی

راهنمای خلاقیت فیلمنامه نویس


580,000 ریال

فيلم نامه نويس:حرفه سينماگر1

هنرهای نمایشی

فیلم نامه نویس:حرفه سینماگر1


1,600,000 ریال

فيلمسازي:اصول و شيوه هاي عمل

هنرهای تجسمی

فیلمسازی:اصول و شیوه های عمل


1,440,000 ریال

منيزيوم:فيلم نامه روان شناسي

هنرهای نمایشی

منیزیوم:فیلم نامه روان شناسی


499,000 ریال

موج نوي فرانسه(يک مکتب هنري)

هنرهای نمایشی

موج نوی فرانسه


580,000 ریال

هفت فيلم نامه از اصغر فرهادي

هنرهای نمایشی

هفت فیلم نامه از اصغر فرهادی


2,550,000 ریال

چگونه بهترين بازيگر جهان شوم؟

هنرهای نمایشی

چگونه بهترین بازیگر جهان شوم؟


650,000 ریال

سابقه خشونت:يک فيلم يک جهان16

هنرهای نمایشی

سابقه خشونت:یک فیلم یک جهان16


720,000 ریال

قواعد فرم در مصاحبه تلويزيوني

هنرهای نمایشی

قواعد فرم در مصاحبه تلویزیونی


500,000 ریال

بهرام بيضايي و وقتي همه خوابيم

هنرهای نمایشی

بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم


450,000 ریال

تاثير تکنولوژي بر بيان سينمايي

هنرهای نمایشی

تاثیر تکنولوژی بر بیان سینمایی


680,000 ریال

تکنيک فيلمبرداري جلوه هاي ويژه

هنرهای نمایشی

تکنیک فیلمبرداری جلوه های ویژه


500,000 ریال

روانشناسي براي فيلمنامه نويسان

هنرهای نمایشی

روانشناسی برای فیلمنامه نویسان


1,100,000 ریال

14 آبان روز آتش:گفتگو با انقلاب

هنرهای نمایشی

14 آبان روز آتش:گفتگو با انقلاب


850,000 ریال

اسطوره سينما:جان فورد و سينمايش

هنرهای نمایشی

اسطوره سینما:جان فورد و سینمایش


5,500,000 ریال

تبارشناسي ستاره‌اي سينماي ايران

هنرهای نمایشی

تبارشناسی ستاره‌ای سینمای ایران


55,000 ریال

چگونه يک فيلمنامه محشر بنويسيم؟

هنرهای نمایشی

چگونه یک فیلمنامه محشر بنویسیم؟


1,350,000 ریال

سانشوي مباشر:يک فيلم يک جهان 11

هنرهای نمایشی

سانشوی مباشر:یک فیلم یک جهان 11


320,000 ریال

سينما به روايت ژان پي ير مل ويل

هنرهای نمایشی

سینما به روایت ژان پی یر مل ویل


750,000 ریال

شب مردگان زنده:يک فيلم يک جهان3

هنرهای نمایشی

شب مردگان زنده:یک فیلم یک جهان3


250,000 ریال

نمايش رنج تهران در سينماي ايران

هنرهای نمایشی

نمایش رنج تهران در سینمای ایران


660,000 ریال

زيبايي شناسي سينماي هنري ايتاليا

هنرهای نمایشی

زیبایی شناسی سینمای هنری ایتالیا


460,000 ریال

سينماي زنده (لايو)و تکنيک هاي آن

هنرهای نمایشی

سینمای زنده


720,000 ریال

مباني مطالعات سينمايي و نقد فيلم

هنرهای نمایشی

مبانی مطالعات سینمایی و نقد فیلم


960,000 ریال

درسهايي که از هفت سامورايي آموختم

هنرهای نمایشی

درسهایی که از هفت سامورایی آموختم


590,000 ریال

سينماي مستند ايران(عرصه تفاوت ها)

هنرهای نمایشی

سینمای مستند ایران


900,000 ریال

فيلم همچون فلسفه:انديشيدن بر پرده

هنرهای نمایشی

فیلم همچون فلسفه:اندیشیدن بر پرده


650,000 ریال

نظريه رونکاوانه فيلم و قاعده بازي

هنرهای نمایشی

نظریه رونکاوانه فیلم و قاعده بازی


960,000 ریال

هميشه استاد:آلفرد هيچاک و سينمايش

هنرهای نمایشی

همیشه استاد:آلفرد هیچاک و سینمایش


5,600,000 ریال

اصول فيلمنامه نويسي به سبک هاليوود

هنرهای نمایشی

اصول فیلمنامه نویسی به سبک هالیوود


700,000 ریال

بازيگري جلد2 -مجموعه تئاتر وقلم 11

هنرهای نمایشی

بازیگری جلد2 -مجموعه تئاتر وقلم 11


580,000 ریال

بوطيقاي ژيژک:چهار مقاله و شرح آنها

هنرهای نمایشی

بوطیقای ژیژک:چهار مقاله و شرح آنها


280,000 ریال

ترمينولوژي تحليلي فيلمنامه:کانون 4

هنرهای نمایشی

ترمینولوژی تحلیلی فیلمنامه:کانون 4


700,000 ریال

در حال و هواي عشق:يک فيلم يک جهان1

هنرهای نمایشی

در حال و هوای عشق:یک فیلم یک جهان1


320,000 ریال

شکسپير در شوروي:ادبيات تئاتر سينما

هنرهای نمایشی

شکسپیر در شوروی:ادبیات تئاتر سینما


450,000 ریال

هرگز بزرگ نشو!داستان زندگي جکي چان

ادبیات

هرگز بزرگ نشو!داستان زندگی جکی چان


500,000 ریال

هيروشيما عشق من:يک فيلم يک جهان 12

هنرهای نمایشی

هیروشیما عشق من:یک فیلم یک جهان 12


420,000 ریال

تاريخ جامع سينماي جهان(2جلدي باقاب)

هنرهای نمایشی

تاریخ جامع سینمای جهان


9,800,000 ریال

توليد و کارگرداني در تلويزيون کد584

هنرهای نمایشی

تولید و کارگردانی در تلویزیون کد584


310,000 ریال

فيلم جستار از مونتني تا مارکر و بعد

هنرهای نمایشی

فیلم جستار از مونتنی تا مارکر و بعد


1,450,000 ریال

يک عمر، يک راه، يک عشق: خسرو سينايي

هنرهای نمایشی

یک عمر، یک راه، یک عشق: خسرو سینایی


350,000 ریال

آنها زندگي ميکنند:يک فيلم يک جهان 15

هنرهای نمایشی

آنها زندگی میکنند:یک فیلم یک جهان 15


390,000 ریال

ترکيب بندي تصوير در سينما و تلويزيون

هنرهای تجسمی

ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون


1,700,000 ریال

کم يعني زياد:فن نگارش فيلمنامه کوتاه

هنرهای نمایشی

کم یعنی زیاد:فن نگارش فیلمنامه کوتاه


2,400,000 ریال

گذري بر آواز و ترانه در سينماي ايران

هنرهای نمایشی

گذری بر آواز و ترانه در سینمای ایران


550,000 ریال

دفترهاي سرافينو گوبيو فيلمبردار سينما

ادبیات

دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما


580,000 ریال

زير زمين کوستوريتسا در بوته نقد سياسي

هنرهای نمایشی

زیر زمین کوستوریتسا در بوته نقد سیاسی


1,350,000 ریال

ساختار اسطوره اي در داستان و فيلمنامه

هنرهای نمایشی

ساختار اسطوره ای در داستان و فیلمنامه


1,650,000 ریال

فاسبيندر:زندگي و مرگ نابغه اي عصيانگر

هنرهای نمایشی

فاسبیندر:زندگی و مرگ نابغه ای عصیانگر


2,500,000 ریال

تاريخ سينماي ايران از آغاز تا سال 1357

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1357


2,000,000 ریال

نقدي بر ترانه عليدوستي در سينماي ايران

هنرهای نمایشی

نقدی بر ترانه علیدوستی در سینمای ایران


70,000 ریال

گفتگوهاي سينمايي با سيد محمد بهشتي جلد2

هنرهای نمایشی

گفتگوهای سینمایی با سید محمد بهشتی جلد2


815,000 ریال

من سفرم:پاره نامه هايي از عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

من سفرم:پاره نامه هایی از عباس کیارستمی


980,000 ریال

آقاي بازيگر:زندگي و آثار عزت اله انتظامي

ادبیات

آقای بازیگر:زندگی و آثار عزت اله انتظامی


1,550,000 ریال

ابزارهاي کمدي نويسي:مسئله جدي بانمک بودن

هنرهای نمایشی

ابزارهای کمدی نویسی:مسئله جدی بانمک بودن


1,600,000 ریال

سلطان موج نو:بازخواني آثار فرانسوا تروفو

هنرهای نمایشی

سلطان موج نو:بازخوانی آثار فرانسوا تروفو


170,000 ریال

کايه دو سينما:گزيده مقالات اساسي (2جلدي)

هنرهای نمایشی

کایه دو سینما:گزیده مقالات اساسی


3,200,000 ریال

اکران مدرنيسم:سينماي هنري اروپا 1950-1980

هنرهای نمایشی

اکران مدرنیسم:سینمای هنری اروپا 1950-1980


1,000,000 ریال

داستان :ساختار ،سبک و اصول فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

داستان :ساختار ،سبک و اصول فیلمنامه نویسی


2,900,000 ریال

قصه ها از کجا مي آيند؟از فيلمنامه و زندگي

هنرهای نمایشی

قصه ها از کجا می آیند؟از فیلمنامه و زندگی


580,000 ریال

من خانه م:پاره نامه هايي از عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

من خانه م:پاره نامه هایی از عباس کیارستمی


980,000 ریال

نظريه فيلم:مقدمه اي مبتني بر حواس پنجگانه

هنرهای نمایشی

نظریه فیلم:مقدمه ای مبتنی بر حواس پنجگانه


1,260,000 ریال

بازيهايي براي بازيگران و نابازيگران کد2396

هنرهای نمایشی

بازیهایی برای بازیگران و نابازیگران کد2396


1,100,000 ریال

راهنماي نگارش فيلم‌نامه (سينما و تلويزيون)

هنرهای نمایشی

راهنمای نگارش فیلم‌نامه


950,000 ریال

سينماي ژاپن:از آغاز تا پايان جنگ جهاني دوم

هنرهای نمایشی

سینمای ژاپن:از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم


2,000,000 ریال

فرهنگ فيلم هاي سينماي ايران با قاب (4جلدي)

هنرهای نمایشی

فرهنگ فیلم های سینمای ایران با قاب


5,450,000 ریال

بودو از غرق شدن نجات يافت:يک فيلم يک جهان18

هنرهای نمایشی

بودو از غرق شدن نجات یافت:یک فیلم یک جهان18


580,000 ریال

در مسير فيلمسازي:مقدمه اي بر مهارت کارگردان

هنرهای نمایشی

در مسیر فیلمسازی:مقدمه ای بر مهارت کارگردان


400,000 ریال

راجر کورمن: مظهر فيلم سازي مستقل در هاليوود

هنرهای نمایشی

راجر کورمن: مظهر فیلم سازی مستقل در هالیوود


490,000 ریال

کتاب سينما:مقالاتي درباره فيلم و نظريه فيلم

هنرهای نمایشی

کتاب سینما:مقالاتی درباره فیلم و نظریه فیلم


980,000 ریال

نما به نما:کارگرداني فيلم(از تصور تا تصوير)

هنرهای نمایشی

نما به نما:کارگردانی فیلم


2,300,000 ریال

واکاوي شخصيت پردازي در سينماي دارن آرنوفسکي

هنرهای نمایشی

واکاوی شخصیت پردازی در سینمای دارن آرنوفسکی


700,000 ریال

هفتاد و پنج سال اول به روايت بهمن فرمان آرا

ادبیات

هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا


2,700,000 ریال

110روش براي آموزش سينما به کودکان و نوجوانان

هنرهای نمایشی

110روش برای آموزش سینما به کودکان و نوجوانان


545,000 ریال

اضطرابهاي نوآر:جنس نژاد و مادري در فيلم نوآر

هنرهای نمایشی

اضطرابهای نوآر:جنس نژاد و مادری در فیلم نوآر


750,000 ریال

عشق سال هاي فيلم فارسي و نوزايي سينماي ايران

هنرهای نمایشی

عشق سال های فیلم فارسی و نوزایی سینمای ایران


385,000 ریال

مدرنيسم در سينما:سينماي هنري اروپا 1950-1980

هنرهای نمایشی

مدرنیسم در سینما:سینمای هنری اروپا 1950-1980


980,000 ریال

نوشته بر باد:گفتگو با داگلاس سرک -جان هاليدي

هنرهای نمایشی

نوشته بر باد:گفتگو با داگلاس سرک -جان هالیدی


275,000 ریال

بيخود و بي جهت:زندگينامه وودي آلن به قلم خودش

ادبیات

بیخود و بی جهت:زندگینامه وودی آلن به قلم خودش


970,000 ریال

روزگار همايون :يادنامه زنده ياد همايون شهنواز

ادبیات

روزگار همایون :یادنامه زنده یاد همایون شهنواز


550,000 ریال

نقش يک رويا:خاطرات سينمايي ايوب شهبازي(شوميز)

ادبیات

نقش یک رویا:خاطرات سینمایی ایوب شهبازی


3,400,000 ریال

ترک هاي روي ديوار:7جستار در سينماي اصغر فرهادي

هنرهای نمایشی

ترک های روی دیوار:7جستار در سینمای اصغر فرهادی


725,000 ریال

يک عمر با عزت:يادنامه زنده ياد عزت اله انتظامي

هنرهای نمایشی

یک عمر با عزت:یادنامه زنده یاد عزت اله انتظامی


850,000 ریال

ماليخولياي زمان:سيري در سينماي الکساندر ساکوروف

هنرهای نمایشی

مالیخولیای زمان:سیری در سینمای الکساندر ساکوروف


1,600,000 ریال

منطقه:کتابي درباره فيلمي درباره سفري به يک اتاق

هنرهای نمایشی

منطقه:کتابی درباره فیلمی درباره سفری به یک اتاق


190,000 ریال

الگوهاي بسط فيلمنامه سينمايي به مجموعه تلويزيوني

هنرهای نمایشی

الگوهای بسط فیلمنامه سینمایی به مجموعه تلویزیونی


650,000 ریال

تک گويي ها در سينماي ايران جلد اول از 1311تا1359

هنرهای نمایشی

تک گویی ها در سینمای ایران جلد اول از 1311تا1359


1,580,000 ریال

نقش يک رويا:خاطرات سينمايي ايوب شهبازي(گالينگور)

ادبیات

نقش یک رویا:خاطرات سینمایی ایوب شهبازی


4,200,000 ریال

ميکل آنجلو سرخ، آنتونيوني آبي:8جستار درباره سينما

هنرهای نمایشی

میکل آنجلو سرخ، آنتونیونی آبی:8جستار درباره سینما


1,950,000 ریال

پرده سوم:چگونه يک پايان بزرگ براي فيلمنامه بنويسيم

هنرهای نمایشی

پرده سوم:چگونه یک پایان بزرگ برای فیلمنامه بنویسیم


400,000 ریال

گفتگو با آندري زويا گينتسف:کارگاه پيشرفته فيلم سازي

هنرهای نمایشی

گفتگو با آندری زویا گینتسف:کارگاه پیشرفته فیلم سازی


480,000 ریال

مفاهيم پنهان در فيلمنامه(آنچه در زير سطح نهفته است)

هنرهای نمایشی

مفاهیم پنهان در فیلمنامه


400,000 ریال

از وسترن اسپاگتي تا عصر نوستالژي(تاريخ سينماي ايتاليا)

هنرهای نمایشی

از وسترن اسپاگتی تا عصر نوستالژی


300,000 ریال

جنگ ها و بدن ها:نشانه تن در فرهنگ و سينماي پساجنگ ژاپن

هنرهای نمایشی

جنگ ها و بدن ها:نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن


880,000 ریال

بازيگرداني:خلق بازيهاي به يادماندني در سينما و تلويزيون

هنرهای نمایشی

بازیگردانی:خلق بازیهای به یادماندنی در سینما و تلویزیون


1,200,000 ریال

سينماي اعتراض فيلمساز معترض:جامعه شناسي اعتراض در سينما

هنرهای نمایشی

سینمای اعتراض فیلمساز معترض:جامعه شناسی اعتراض در سینما


350,000 ریال

ادبيات نمايشي در ايران: جلد4 (دوره طلايي نمايش در ايران)

هنرهای نمایشی

ادبیات نمایشی در ایران: جلد4


2,400,000 ریال

هميشه ميان ابرها:سينما و زندگي به روايت نوري بيلگه جيلان

هنرهای نمایشی

همیشه میان ابرها:سینما و زندگی به روایت نوری بیلگه جیلان


750,000 ریال

بازنمايي خاورميانه نوين از ديگاه سينماي هاليوود و جهان عرب

هنرهای نمایشی

بازنمایی خاورمیانه نوین از دیگاه سینمای هالیوود و جهان عرب


650,000 ریال

بي خود و بي جهت:يک اتوبيوگرافي(زندگينامه خودنوشت وودي آلن)

هنرهای نمایشی

بی خود و بی جهت:یک اتوبیوگرافی


950,000 ریال

کشف فيلم کوتاه:تاريخ و سبک فيلم هاي کوتاه داستاني واقع نما

هنرهای نمایشی

کشف فیلم کوتاه:تاریخ و سبک فیلم های کوتاه داستانی واقع نما


850,000 ریال

صد صحنه گفتگو:100الگو براي صحنه هاي گفتگو در فيلم هاي سينمايي

هنرهای نمایشی

صد صحنه گفتگو:100الگو برای صحنه های گفتگو در فیلم های سینمایی


900,000 ریال

هنر فليم کوتاه داستاني:مطالعه نما به نماي نه فيلم کلاسيک مدرن

هنرهای نمایشی

هنر فلیم کوتاه داستانی:مطالعه نما به نمای نه فیلم کلاسیک مدرن


2,000,000 ریال

اين سو واقعيت آن سو خيال:گزيده داستانهاي کوتاه فارسي براي اقتباس

هنرهای نمایشی

این سو واقعیت آن سو خیال:گزیده داستانهای کوتاه فارسی برای اقتباس


2,600,000 ریال

لنزبازي:تاثير لنز در سينما و عکاسي از پايه تا آنامورفيک و دکوپاژ

هنرهای نمایشی

لنزبازی:تاثیر لنز در سینما و عکاسی از پایه تا آنامورفیک و دکوپاژ


1,800,000 ریال

مشاوره تخصصي فيلم نامه:چگونه هر فيلم نامه اي را بهتر کنيم کد2261

هنرهای نمایشی

مشاوره تخصصی فیلم نامه:چگونه هر فیلم نامه ای را بهتر کنیم کد2261


250,000 ریال

هميشه باز مي گردم...جستارهايي درباره بازيگران فيلم سازان و فيلم ها

هنرهای نمایشی

همیشه باز می گردم...جستارهایی درباره بازیگران فیلم سازان و فیلم ها


1,750,000 ریال

يادداشت هايي در باب سينماتوگرافي همراه با مقاله اي از سوزان سانتاگ

هنرهای نمایشی

یادداشت هایی در باب سینماتوگرافی همراه با مقاله ای از سوزان سانتاگ


450,000 ریال

مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود کيميايي از خط قرمز تا فرياد

هنرهای نمایشی

مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار مسعود کیمیایی از خط قرمز تا فریاد


550,000 ریال

زبان زنان: بررسي زبان زنانه در نمايشنامه هاي نغمه ثميني و چيستا يثربي

هنرهای نمایشی

زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه های نغمه ثمینی و چیستا یثربی


150,000 ریال

همراه با باد:جستارها گفتارها و نوشته ها درباره فيلم مستند و مستندسازان

هنرهای نمایشی

همراه با باد:جستارها گفتارها و نوشته ها درباره فیلم مستند و مستندسازان


570,000 ریال

شجاع:زندگينامه بازيگر مشهور هاليوود و مبارزاتش عليه بي عدالتيها در

هنرهای نمایشی

شجاع:زندگینامه بازیگر مشهور هالیوود و مبارزاتش علیه بی عدالتیها در جامعه


480,000 ریال

تا تکينه گاه روايت:7جستار فلسفي درباره فيلم جاده مالهاند ساخته ديويد

هنرهای نمایشی

تا تکینه گاه روایت:7جستار فلسفی درباره فیلم جاده مالهاند ساخته دیوید لینچ


500,000 ریال

خلاقيت در بازيگري(آموزش کاربردي بازيگري با بررسي شيوه هاي بازيگران

هنرهای نمایشی

خلاقیت در بازیگری


400,000 ریال

لاکان-هيچکاک:آنچه ميخواستيد درباره لاکان بدانيد اما جرات پرسيدنش از هي

هنرهای نمایشی

لاکان-هیچکاک:آنچه میخواستید درباره لاکان بدانید اما جرات پرسیدنش از هی چکاک را نداشتید


580,000 ریال

بازيگري و کارگرداني در تئاتر و سينما از نگاه دو کارگردان برجسته

هنرهای نمایشی

بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان


590,000 ریال

مجموعه آثار استانيسلاوسکي(3جلدي):کار هنرپيشه روي خود:نقش آفريني-آماده

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار استانیسلاوسکی


3,800,000 ریال

سگ کشي

هنرهای نمایشی

سگ کشی


فاقد موجودی

تله مرگ

هنرهای نمایشی

تله مرگ


فاقد موجودی

درک فيلم

هنرهای نمایشی

درک فیلم


فاقد موجودی

عافيتگاه

هنرهای نمایشی

عافیتگاه


فاقد موجودی

عيار تنها

هنرهای نمایشی

عیار تنها


فاقد موجودی

قدرت فيلم

هنرهای نمایشی

قدرت فیلم


فاقد موجودی

هتلبان شب

هنرهای نمایشی

هتلبان شب


فاقد موجودی

هنر سينما

هنرهای نمایشی

هنر سینما


فاقد موجودی

سينما و من

هنرهای نمایشی

سینما و من


فاقد موجودی

نسيه و نقد

هنرهای نمایشی

نسیه و نقد


فاقد موجودی

بازيگري متد

هنرهای نمایشی

بازیگری متد


فاقد موجودی

سفر نويسنده

هنرهای نمایشی

سفر نویسنده


فاقد موجودی

سينما چيست؟

هنرهای نمایشی

سینما چیست؟


فاقد موجودی

بارت و سينما

هنرهای نمایشی

بارت و سینما


فاقد موجودی

تعمق در فيلم

هنرهای نمایشی

تعمق در فیلم


فاقد موجودی

چارلي چاپلين

هنرهای نمایشی

چارلی چاپلین


فاقد موجودی

درباره سينما

هنرهای نمایشی

درباره سینما


فاقد موجودی

قصه در سينما

هنرهای نمایشی

قصه در سینما


فاقد موجودی

تحليل بازيگري

هنرهای نمایشی

تحلیل بازیگری


فاقد موجودی

تکنيک بازيگري

هنرهای نمایشی

تکنیک بازیگری


فاقد موجودی

شهرها و سينما

هنرهای نمایشی

شهرها و سینما


فاقد موجودی

عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

عباس کیارستمی


فاقد موجودی

آينه هاي روبرو

هنرهای نمایشی

آینه های روبرو


فاقد موجودی

اسطوره و سينما

هنرهای نمایشی

اسطوره و سینما


فاقد موجودی

زمين(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

زمین


فاقد موجودی

سينما آلن بديو

هنرهای نمایشی

سینما آلن بدیو


فاقد موجودی

قصبه(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

قصبه


فاقد موجودی

کارگرداني فيلم

هنرهای نمایشی

کارگردانی فیلم


فاقد موجودی

متافيزيک سينما

هنرهای نمایشی

متافیزیک سینما


فاقد موجودی

خلــــــق شخصيت

هنرهای نمایشی

خلــــــق شخصیت


فاقد موجودی

زن سينما:کانون4

هنرهای نمایشی

زن سینما:کانون4


فاقد موجودی

کارگرداني مستند

هنرهای نمایشی

کارگردانی مستند


فاقد موجودی

مباني سينما (1)

هنرهای نمایشی

مبانی سینما


فاقد موجودی

مفاهيم نقد فيلم

هنرهای نمایشی

مفاهیم نقد فیلم


فاقد موجودی

بيان بدني بازيگر

هنرهای نمایشی

بیان بدنی بازیگر


فاقد موجودی

داستان گويي بصري

هنرهای نمایشی

داستان گویی بصری


فاقد موجودی

دکوپاژهاي مرجع 3

هنرهای نمایشی

دکوپاژهای مرجع 3


فاقد موجودی

سينماگران قرن 21

هنرهای نمایشی

سینماگران قرن 21


فاقد موجودی

وودي آلن و فلسفه

هنرهای نمایشی

وودی آلن و فلسفه


فاقد موجودی

با آخرين نفس هايم

هنرهای نمایشی

با آخرین نفس هایم


فاقد موجودی

راهنماي فيلم نوآر

هنرهای نمایشی

راهنمای فیلم نوآر


فاقد موجودی

گفتگو با وودي آلن

هنرهای نمایشی

گفتگو با وودی آلن


فاقد موجودی

درخشش ابدي ذهن پاک

هنرهای نمایشی

درخشش ابدی ذهن پاک


فاقد موجودی

قصه هاي ميرکفن پوش

هنرهای نمایشی

قصه های میرکفن پوش


فاقد موجودی

کتاب مسعود کيميايي

هنرهای نمایشی

کتاب مسعود کیمیایی


فاقد موجودی

گفتگو با آل پاچينو

هنرهای نمایشی

گفتگو با آل پاچینو


فاقد موجودی

گفتگو با تارکوفسکي

هنرهای نمایشی

گفتگو با تارکوفسکی


فاقد موجودی

گفتگو با کيشلوفسکي

هنرهای نمایشی

گفتگو با کیشلوفسکی


فاقد موجودی

من اسپارتاکوس هستم

هنرهای نمایشی

من اسپارتاکوس هستم


فاقد موجودی

تدوين(انواع برش ها)

هنرهای نمایشی

تدوین


فاقد موجودی

ترانه اي براي سينما

هنرهای نمایشی

ترانه ای برای سینما


فاقد موجودی

چشم کارگردان کد2251

هنرهای نمایشی

چشم کارگردان کد2251


فاقد موجودی

خيلي دور خيلي نزديک

هنرهای نمایشی

خیلی دور خیلی نزدیک


فاقد موجودی

فروغ فرخزاد و سينما

هنرهای نمایشی

فروغ فرخزاد و سینما


فاقد موجودی

فيلم و جامعه ايراني

هنرهای نمایشی

فیلم و جامعه ایرانی


فاقد موجودی

فيلمنامه نويسي ژانر

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی ژانر


فاقد موجودی

بازيگر؛ حضور صحنه اي

هنرهای نمایشی

بازیگر؛ حضور صحنه ای


فاقد موجودی

درک تئوري فيلم: جلد1

هنرهای نمایشی

درک تئوری فیلم: جلد1


فاقد موجودی

عناصر فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

عناصر فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

کارگردان آماده ميشود

هنرهای نمایشی

کارگردان آماده میشود


فاقد موجودی

گفتگو با بيلي وايلدر

هنرهای نمایشی

گفتگو با بیلی وایلدر


فاقد موجودی

نگارش فيلمنامه کوتاه

هنرهای نمایشی

نگارش فیلمنامه کوتاه


فاقد موجودی

نگارش فيلمنامه مستند

هنرهای نمایشی

نگارش فیلمنامه مستند


فاقد موجودی

هانکه به روايت هانکه

هنرهای نمایشی

هانکه به روایت هانکه


فاقد موجودی

آن سبو بشکست:فيلمنامه

هنرهای نمایشی

آن سبو بشکست:فیلمنامه


فاقد موجودی

ديباچه ي نوين شاهنامه

هنرهای نمایشی

دیباچه ی نوین شاهنامه


فاقد موجودی

راهنماي فيلمنامه نويس

هنرهای نمایشی

راهنمای فیلمنامه نویس


فاقد موجودی

زندگي و مرگ شاه يوحنا

هنرهای نمایشی

زندگی و مرگ شاه یوحنا


فاقد موجودی

سه خواهر (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

سه خواهر


فاقد موجودی

سينما به روايت هيچکاک

هنرهای نمایشی

سینما به روایت هیچکاک


فاقد موجودی

سينماي مهرجويي و يونگ

هنرهای نمایشی

سینمای مهرجویی و یونگ


فاقد موجودی

فرهنگ جهاني فيلم جلد5

هنرهای نمایشی

فرهنگ جهانی فیلم جلد5


فاقد موجودی

تدوين مکان و زمان فيلم

هنرهای نمایشی

تدوین مکان و زمان فیلم


فاقد موجودی

درخشش:يک فيلم يک جهان4

هنرهای نمایشی

درخشش:یک فیلم یک جهان4


فاقد موجودی

سبک هاي بازيگري کد2034

هنرهای نمایشی

سبک های بازیگری کد2034


فاقد موجودی

لطيف است شب:نمايش نامه

هنرهای نمایشی

لطیف است شب:نمایش نامه


فاقد موجودی

مصاحبه با فدريکو فليني

هنرهای نمایشی

مصاحبه با فدریکو فلینی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نظريه فيلم

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر نظریه فیلم


فاقد موجودی

هيچکاک به روايت هيچکاک

هنرهای نمایشی

هیچکاک به روایت هیچکاک


فاقد موجودی

استيون اسپيلبرگ و فلسفه

هنرهای نمایشی

استیون اسپیلبرگ و فلسفه


فاقد موجودی

تکنيکهاي فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

تکنیکهای فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

چگونه فيلمنامه بنويسيم3

هنرهای نمایشی

چگونه فیلمنامه بنویسیم3


فاقد موجودی

ذن و هنر نگارش فيلمنامه

هنرهای نمایشی

ذن و هنر نگارش فیلمنامه


فاقد موجودی

روزي روزگاري در هاليوود

ادبیات

روزی روزگاری در هالیوود


فاقد موجودی

زمين آهن است و آسمان مس

هنرهای نمایشی

زمین آهن است و آسمان مس


فاقد موجودی

قدرت بازيگر:تکنيک چوبوک

هنرهای نمایشی

قدرت بازیگر:تکنیک چوبوک


فاقد موجودی

لوليتا:يک فيلم يک جهان7

هنرهای نمایشی

لولیتا:یک فیلم یک جهان7


فاقد موجودی

يادنامه سهراب شهيد ثالث

هنرهای نمایشی

یادنامه سهراب شهید ثالث


فاقد موجودی

130نکته در باب کارگرداني

هنرهای نمایشی

130نکته در باب کارگردانی


فاقد موجودی

کامران شيردل:تنها در قاب

ادبیات

کامران شیردل:تنها در قاب


فاقد موجودی

مقدمه اي بر هاليوود جديد

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر هالیوود جدید


فاقد موجودی

از نگاه سينماگران دهه1360

هنرهای نمایشی

از نگاه سینماگران دهه1360


فاقد موجودی

جعبه ابزاري براي فيلم ساز

هنرهای تجسمی

جعبه ابزاری برای فیلم ساز


فاقد موجودی

لذت تماشاي فيلم در قرن 21

هنرهای نمایشی

لذت تماشای فیلم در قرن 21


فاقد موجودی

تصويرها:زندگاني من در فيلم

ادبیات

تصویرها:زندگانی من در فیلم


فاقد موجودی

تکنيک فيلمنامه نويسي ناتشل

هنرهای نمایشی

تکنیک فیلمنامه نویسی ناتشل


فاقد موجودی

مستند از ايده تا فيلمنامه1

هنرهای نمایشی

مستند از ایده تا فیلمنامه1


فاقد موجودی

يادنامه استاد جمشيد مشايخي

ادبیات

یادنامه استاد جمشید مشایخی


فاقد موجودی

آندري تارکوفسکي عناصر سينما

هنرهای نمایشی

آندری تارکوفسکی عناصر سینما


فاقد موجودی

پالپ فيکشن:يک فيلم يک جهان2

هنرهای نمایشی

پالپ فیکشن:یک فیلم یک جهان2


فاقد موجودی

راهنماي عملي فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

راهنمای عملی فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

مستند از فيلمنامه تا تدوين2

هنرهای نمایشی

مستند از فیلمنامه تا تدوین2


فاقد موجودی

حقايق درباره ليلا دختر ادريس

هنرهای نمایشی

حقایق درباره لیلا دختر ادریس


فاقد موجودی

راه داستان:فن و روح نويسندگي

هنرهای نمایشی

راه داستان:فن و روح نویسندگی


فاقد موجودی

سکوت بره ها:يک فيلم يک جهان6

هنرهای نمایشی

سکوت بره ها:یک فیلم یک جهان6


فاقد موجودی

شکسپير براي فيلم نامه نويسان

هنرهای نمایشی

شکسپیر برای فیلم نامه نویسان


فاقد موجودی

طراحي حرکت (درس هاي بازيگري)

هنرهای نمایشی

طراحی حرکت


فاقد موجودی

مباني مطالعات سينمايي کد1666

هنرهای نمایشی

مبانی مطالعات سینمایی کد1666


فاقد موجودی

مفاهيم زيبايي شناسي در سينما

هنرهای نمایشی

مفاهیم زیبایی شناسی در سینما


فاقد موجودی

پرونده قديمي پيرآباد:فيلمنامه

هنرهای نمایشی

پرونده قدیمی پیرآباد:فیلمنامه


فاقد موجودی

کليد تدوين فيلمadobe premiere

هنرهای نمایشی

کلید تدوین فیلمadobe premiere


فاقد موجودی

هفت سامورايي:يک فيلم يک جهان5

هنرهای نمایشی

هفت سامورایی:یک فیلم یک جهان5


فاقد موجودی

اصول کارگرداني در سينما و فيلم

هنرهای نمایشی

اصول کارگردانی در سینما و فیلم


فاقد موجودی

راهنماي فيلمنامه نويسي انيميشن

هنرهای نمایشی

راهنمای فیلمنامه نویسی انیمیشن


فاقد موجودی

فيلمنامه نويسي براي پرمشغله ها

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی برای پرمشغله ها


فاقد موجودی

مجموعه آثار علي حاتمي (2 جلدي)

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار علی حاتمی


فاقد موجودی

نجات گربه:آموزش فيلمنامه نويسي

هنرهای نمایشی

نجات گربه:آموزش فیلمنامه نویسی


فاقد موجودی

صد صحنه، صد قاعده:روايت سينمايي

هنرهای نمایشی

صد صحنه، صد قاعده:روایت سینمایی


فاقد موجودی

طرح پيش نويس و مجموعه تلويزيوني

هنرهای نمایشی

طرح پیش نویس و مجموعه تلویزیونی


فاقد موجودی

مفاهيم کليدي در مطالعات سينمايي

هنرهای نمایشی

مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی


فاقد موجودی

101 نکته که در مدرسه فيلم آموختم

هنرهای نمایشی

101 نکته که در مدرسه فیلم آموختم


فاقد موجودی

آواز در باران:يک فيلم يک جهان 13

هنرهای نمایشی

آواز در باران:یک فیلم یک جهان 13


فاقد موجودی

درس هاي بازيگري:بازي براي دوربين

هنرهای نمایشی

درس های بازیگری:بازی برای دوربین


فاقد موجودی

عباس کيارستمي و درسهايي از سينما

هنرهای نمایشی

عباس کیارستمی و درسهایی از سینما


فاقد موجودی

فيلمنامه نويسي شخصيت محور کد1574

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی شخصیت محور کد1574


فاقد موجودی

ترجمه تنهايي :نوشته هايي از سينما

هنرهای نمایشی

ترجمه تنهایی :نوشته هایی از سینما


فاقد موجودی

هدف را بزن:زندگي و آثار آل پاچينو

هنرهای نمایشی

هدف را بزن:زندگی و آثار آل پاچینو


فاقد موجودی

تاريخ سينما از قرن نوزدهم تا امروز

هنرهای نمایشی

تاریخ سینما از قرن نوزدهم تا امروز


فاقد موجودی

شکستن امواج سينماي لارس فون تري يه

هنرهای نمایشی

شکستن امواج سینمای لارس فون تری یه


فاقد موجودی

فيلم سازي ديجيتال کم بودجه و مستقل

هنرهای تجسمی

فیلم سازی دیجیتال کم بودجه و مستقل


فاقد موجودی

ابر سينما:فلسفه فيلم در عصر ديجيتال

هنرهای نمایشی

ابر سینما:فلسفه فیلم در عصر دیجیتال


فاقد موجودی

تکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما

هنرهای تجسمی

تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما


فاقد موجودی

امبرسون هاي باشکوه:يک فيلم يک جهان17

هنرهای نمایشی

امبرسون های باشکوه:یک فیلم یک جهان17


فاقد موجودی

اميد بازيافته:سينماي آندري تارکوفسکي

هنرهای نمایشی

امید بازیافته:سینمای آندری تارکوفسکی


فاقد موجودی

تمام خاطره دنيا:مصاحبه ها با الن رنه

هنرهای نمایشی

تمام خاطره دنیا:مصاحبه ها با الن رنه


فاقد موجودی

فيلمنامه نويسي براي سينما و تلويزيون

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی برای سینما و تلویزیون


فاقد موجودی

کنار رودخانه پيدرا نشستم و گريه کردم

هنرهای نمایشی

کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم


فاقد موجودی

چگونه کارگرداني کنيم(دستور زبان فيلم)

هنرهای نمایشی

چگونه کارگردانی کنیم


فاقد موجودی

سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپيشگي

هنرهای نمایشی

سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی


فاقد موجودی

جايگاه دين در سينماي ديني پس از انقلاب

هنرهای نمایشی

جایگاه دین در سینمای دینی پس از انقلاب


فاقد موجودی

فيلمنامه نويسي:برانگيختن احساس/ کد2013

هنرهای نمایشی

فیلمنامه نویسی:برانگیختن احساس/ کد2013


فاقد موجودی

ايمني و اخلاق در حرفه عکاسي و فيلم سازي

هنرهای تجسمی

ایمنی و اخلاق در حرفه عکاسی و فیلم سازی


فاقد موجودی

چهره‌پردازي براي سينما تلويزيون و تئاتر

هنرهای نمایشی

چهره‌پردازی برای سینما تلویزیون و تئاتر


فاقد موجودی

دکوپاژهاي مرجع 2: دکوپاژ صحنه هاي گفتگو

هنرهای نمایشی

دکوپاژهای مرجع 2: دکوپاژ صحنه های گفتگو


فاقد موجودی

راهنمايي کوچک براي نوشتن درباره فيلم ها

هنرهای نمایشی

راهنمایی کوچک برای نوشتن درباره فیلم ها


فاقد موجودی

کوئنتين تارانتينو: همه آنچه بايد بدانيد

هنرهای نمایشی

کوئنتین تارانتینو: همه آنچه باید بدانید


فاقد موجودی

نيمه تاريک نابغه:زندگينامه آلفرد هيچکاک

ادبیات

نیمه تاریک نابغه:زندگینامه آلفرد هیچکاک


فاقد موجودی

هيچکاک فلسفي:سرگيجه و اضطرابهاي بي خبري

تاریخ و فلسفه هنر

هیچکاک فلسفی:سرگیجه و اضطرابهای بی خبری


فاقد موجودی

آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم کد1345

هنرهای نمایشی

آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم کد1345


فاقد موجودی

سر کلاس فيلمسازي الکساندر مکندريک:کانون3

هنرهای نمایشی

سر کلاس فیلمسازی الکساندر مکندریک:کانون3


فاقد موجودی

شب تاريکي روح:جايگاه و ارزشهاي گونه وحشت

هنرهای نمایشی

شب تاریکی روح:جایگاه و ارزشهای گونه وحشت


فاقد موجودی

وانمايي در سينما و ادبيات داستاني کد2140

هنرهای نمایشی

وانمایی در سینما و ادبیات داستانی کد2140


فاقد موجودی

هنر بازيگري:با مقدمه اي از مارلون براندو

هنرهای نمایشی

هنر بازیگری:با مقدمه ای از مارلون براندو


فاقد موجودی

پايان يک آغاز (گروه ژيگا-ورتوف 1967/1976)

هنرهای نمایشی

پایان یک آغاز


فاقد موجودی

مثل عکسي سياه و سفيد:100نام فرانسوآ تروفو

هنرهای نمایشی

مثل عکسی سیاه و سفید:100نام فرانسوآ تروفو


فاقد موجودی

سي سال سينما:گزيده مقالات سينمايي1355-1385

هنرهای نمایشی

سی سال سینما:گزیده مقالات سینمایی1355-1385


فاقد موجودی

ژانرهاي سينمايي از شمايل شناسي تا ايدئولوژي

هنرهای نمایشی

ژانرهای سینمایی از شمایل شناسی تا ایدئولوژی


فاقد موجودی

تحليل و درک فيلم در جهان پست مدرن و پس از آن

هنرهای نمایشی

تحلیل و درک فیلم در جهان پست مدرن و پس از آن


فاقد موجودی

سينما اگر باشد:تاريخ تحليلي سينماي پس از انقلاب

هنرهای نمایشی

سینما اگر باشد:تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب


فاقد موجودی

همه مي گويند دوستت دارم:وودي آلن در آينه سه فيلم

هنرهای نمایشی

همه می گویند دوستت دارم:وودی آلن در آینه سه فیلم


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيلمنامه نويسي و کالبدشکافي يک فيلمنامه

هنرهای نمایشی

مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه


فاقد موجودی

جمشيد مشايخي:در گفتگو با زاون قوکاسيان و ويدا مشايخي

هنرهای نمایشی

جمشید مشایخی:در گفتگو با زاون قوکاسیان و ویدا مشایخی


فاقد موجودی

در ستايش زندگي:يک روز ويژه از نزديک با عباس کيارستمي

هنرهای نمایشی

در ستایش زندگی:یک روز ویژه از نزدیک با عباس کیارستمی


فاقد موجودی

مباني فرم فيلم:ارتباط ديد فووآل با مباني هنرهاي بصري

هنرهای نمایشی

مبانی فرم فیلم:ارتباط دید فووآل با مبانی هنرهای بصری


فاقد موجودی