مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تئاتر

دسته بندی ها

(1)
(13)
(742)

موضوع های اصلی

(10)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(738)

موضوع های فرعی

(7)
(1)
(1)
(1)
(4)
(725)
(1)
(2)
(1)
(12)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(18)
(1)
(1)
(3)
(10)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(7)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(3)
(2)
(26)
(1)
(4)
(3)
(13)
(10)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(22)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(106)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(2)
(5)
(8)
(10)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(4)
(1)
(3)
(2)
(23)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(3)
(1)
(73)
(2)
(2)
(24)
(2)
(1)
(2)
(6)
(21)
(46)
(14)
(2)
(2)
(1)
(1)
(13)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(22)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(11)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(46)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

مترجم ها

(6)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(12)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(7)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(2)
(1)
(6)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
756 محصول
پدر

هنرهای نمایشی

پدر


1,300,000 ریال

چرخ

هنرهای نمایشی

چرخ


1,300,000 ریال

اتلو

هنرهای نمایشی

اتلو

1,330,000 ریال
1,130,500 ریال

اسلو

هنرهای نمایشی

اسلو


1,600,000 ریال

دوئل

هنرهای نمایشی

دوئل


780,000 ریال

رسوس

هنرهای نمایشی

رسوس


1,150,000 ریال

شبکه

هنرهای نمایشی

شبکه


1,450,000 ریال

مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث

1,130,000 ریال
960,500 ریال

مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث


1,250,000 ریال

هکوب

هنرهای نمایشی

هکوب


960,000 ریال

هملت

هنرهای نمایشی

هملت

1,690,000 ریال
1,436,500 ریال

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


1,950,000 ریال

يرما

هنرهای نمایشی

یرما


800,000 ریال

اتللو

هنرهای نمایشی

اتللو


1,500,000 ریال

اتللو

هنرهای نمایشی

اتللو


900,000 ریال

تيفوس

هنرهای نمایشی

تیفوس


695,000 ریال

طوفان

هنرهای نمایشی

طوفان


1,450,000 ریال

کرگدن

هنرهای نمایشی

کرگدن


1,430,000 ریال

کرگدن

هنرهای نمایشی

کرگدن


1,450,000 ریال

الکترا

هنرهای نمایشی

الکترا


1,150,000 ریال

انتخاب

هنرهای نمایشی

انتخاب


300,000 ریال

فاتحان

هنرهای نمایشی

فاتحان


850,000 ریال

چرخدنده

هنرهای نمایشی

چرخدنده


800,000 ریال

چيمريکا

هنرهای نمایشی

چیمریکا


1,650,000 ریال

دگرديسي

هنرهای نمایشی

دگردیسی


250,000 ریال

سابرينا

هنرهای نمایشی

سابرینا


1,420,000 ریال

شاه لير

هنرهای نمایشی

شاه لیر

1,400,000 ریال
1,190,000 ریال

مرد سوم

ادبیات

مرد سوم


700,000 ریال

ايفي ژني

هنرهای نمایشی

ایفی ژنی


980,000 ریال

جن زدگان

هنرهای نمایشی

جن زدگان


1,200,000 ریال

دون ژوان

هنرهای نمایشی

دون ژوان


980,000 ریال

کاليگولا

هنرهای نمایشی

کالیگولا


1,450,000 ریال

کروکوديل

هنرهای نمایشی

کروکودیل


980,000 ریال

منهاي دو

هنرهای نمایشی

منهای دو


1,000,000 ریال

آقاي ماير

هنرهای نمایشی

آقای مایر


1,300,000 ریال

اما ابرها

هنرهای نمایشی

اما ابرها


1,950,000 ریال

بند انگشت

هنرهای نمایشی

بند انگشت


740,000 ریال

پايان خوش

هنرهای نمایشی

پایان خوش


600,000 ریال

خواب نامه

هنرهای نمایشی

خواب نامه


1,200,000 ریال

درد مختصر

هنرهای نمایشی

درد مختصر


300,000 ریال

دشمن مردم

هنرهای نمایشی

دشمن مردم


2,150,000 ریال

دن کاميلو

هنرهای نمایشی

دن کامیلو


180,000 ریال

روز قضاوت

هنرهای نمایشی

روز قضاوت


950,000 ریال

زنان تروا

هنرهای نمایشی

زنان تروا


1,450,000 ریال

غبار بنفش

هنرهای نمایشی

غبار بنفش


450,000 ریال

گارد سفيد

هنرهای نمایشی

گارد سفید


600,000 ریال

گوشه نشين

ادبیات

گوشه نشین


1,200,000 ریال

مزار شريف

هنرهای نمایشی

مزار شریف


300,000 ریال

ميراث باد

هنرهای نمایشی

میراث باد


850,000 ریال

والکري ها

هنرهای نمایشی

والکری ها


780,000 ریال

هنر تئاتر

هنرهای نمایشی

هنر تئاتر


950,000 ریال

از تو برکت

هنرهای نمایشی

از تو برکت


980,000 ریال

بازي سرباز

هنرهای نمایشی

بازی سرباز


1,120,000 ریال

بي تابستان

هنرهای نمایشی

بی تابستان


780,000 ریال

تاجر ونيزي

هنرهای نمایشی

تاجر ونیزی


1,250,000 ریال

توافق نامه

هنرهای نمایشی

توافق نامه


950,000 ریال

خداي کشتار

هنرهای نمایشی

خدای کشتار


650,000 ریال

دست نامرئي

هنرهای نمایشی

دست نامرئی


200,000 ریال

عروسک خانه

هنرهای نمایشی

عروسک خانه


1,320,000 ریال

عروسک خانه

هنرهای نمایشی

عروسک خانه


1,750,000 ریال

عقاب دو سر

هنرهای نمایشی

عقاب دو سر


1,700,000 ریال

عمارت تالي

هنرهای نمایشی

عمارت تالی


200,000 ریال

غرب غم زده

هنرهای نمایشی

غرب غم زده


1,860,000 ریال

فانوس خيال

هنرهای نمایشی

فانوس خیال


2,960,000 ریال

کفش پاي چپ

هنرهای نمایشی

کفش پای چپ


650,000 ریال

ماهاباراتا

هنرهای نمایشی

ماهاباراتا


2,500,000 ریال

مرغ دريايي

هنرهای نمایشی

مرغ دریایی


220,000 ریال

نمايش چيست

هنرهای نمایشی

نمایش چیست


1,550,000 ریال

14 (چهارده)

هنرهای نمایشی

14


520,000 ریال

آگوستو بوآل

هنرهای نمایشی

آگوستو بوآل


360,000 ریال

بازيگري متد

هنرهای نمایشی

بازیگری متد


720,000 ریال

بوته آزمايش

هنرهای نمایشی

بوته آزمایش


2,300,000 ریال

تمام عشق من

هنرهای نمایشی

تمام عشق من


840,000 ریال

جوليوس سزار

هنرهای نمایشی

جولیوس سزار

1,080,000 ریال
918,000 ریال

در اين دنيا

هنرهای نمایشی

در این دنیا


250,000 ریال

درخواست کار

هنرهای نمایشی

درخواست کار


1,100,000 ریال

درياچه پيما

هنرهای نمایشی

دریاچه پیما


820,000 ریال

دکابريست ها

هنرهای نمایشی

دکابریست ها


900,000 ریال

ساعت ملاقات

هنرهای نمایشی

ساعت ملاقات


650,000 ریال

سرخ پوست ها

هنرهای نمایشی

سرخ پوست ها


1,100,000 ریال

عقل و احساس

هنرهای نمایشی

عقل و احساس


890,000 ریال

مرغابي وحشي

هنرهای نمایشی

مرغابی وحشی


2,090,000 ریال

مرگ سينمايي

هنرهای نمایشی

مرگ سینمایی


1,250,000 ریال

مرگ فروشنده

هنرهای نمایشی

مرگ فروشنده


1,430,000 ریال

مرگ فروشنده

هنرهای نمایشی

مرگ فروشنده


1,300,000 ریال

مسير نوراني

هنرهای نمایشی

مسیر نورانی


520,000 ریال

هانري چهارم

هنرهای نمایشی

هانری چهارم


360,000 ریال

اژدهاي طلايي

هنرهای نمایشی

اژدهای طلایی


250,000 ریال

بازيگر پنهان

هنرهای نمایشی

بازیگر پنهان


1,550,000 ریال

تک پرده ايها

هنرهای نمایشی

تک پرده ایها


1,460,000 ریال

توپ پلاستيکي

هنرهای نمایشی

توپ پلاستیکی


400,000 ریال

دستهاي آلوده

هنرهای نمایشی

دستهای آلوده


1,550,000 ریال

شوهر ايده آل

هنرهای نمایشی

شوهر ایده آل


400,000 ریال

فاوست(شوميز)

هنرهای نمایشی

فاوست


2,650,000 ریال

کتاب بازيگري

هنرهای نمایشی

کتاب بازیگری


850,000 ریال

ليوينگ تئاتر

هنرهای نمایشی

لیوینگ تئاتر


2,520,000 ریال

نامه ي اداري

هنرهای نمایشی

نامه ی اداری


570,000 ریال

آژانس اتومبيل

هنرهای نمایشی

آژانس اتومبیل


500,000 ریال

آنتيـــــگونه

هنرهای نمایشی

آنتیـــــگونه


1,450,000 ریال

بازيگر و بدنش

هنرهای نمایشی

بازیگر و بدنش


1,100,000 ریال

بسي ناگفته ها

هنرهای نمایشی

بسی ناگفته ها


980,000 ریال

پنج نمايشنامه

هنرهای نمایشی

پنج نمایشنامه


4,200,000 ریال

پنج نمايشنامه

هنرهای نمایشی

پنج نمایشنامه


3,750,000 ریال

رومئو و ژوليت

هنرهای نمایشی

رومئو و ژولیت

1,280,000 ریال
1,088,000 ریال

شبهاي آوينيون

هنرهای نمایشی

شبهای آوینیون


150,000 ریال

کيمياگر(جيبي)

هنرهای نمایشی

کیمیاگر


1,000,000 ریال

مجلس ضربت زدن

هنرهای نمایشی

مجلس ضربت زدن


200,000 ریال

ويتسک/نظاميان

هنرهای نمایشی

ویتسک/نظامیان


1,980,000 ریال

پدرو و کاپيتان

هنرهای نمایشی

پدرو و کاپیتان


480,000 ریال

تصوير يک سياره

هنرهای نمایشی

تصویر یک سیاره


300,000 ریال

تئاتر بي حيوان

هنرهای نمایشی

تئاتر بی حیوان


1,150,000 ریال

تئاتر و همزادش

هنرهای نمایشی

تئاتر و همزادش


1,350,000 ریال

داستان داروتيا

هنرهای نمایشی

داستان داروتیا


1,600,000 ریال

در انتظار گودو

هنرهای نمایشی

در انتظار گودو


1,300,000 ریال

شکسپير و ايران

هنرهای نمایشی

شکسپیر و ایران


395,000 ریال

شگفت و بي شکست

هنرهای نمایشی

شگفت و بی شکست


1,260,000 ریال

قصه،بازي،نمايش

کودک و نوجوان

قصه،بازی،نمایش


850,000 ریال

مامورهاي اعدام

هنرهای نمایشی

مامورهای اعدام


1,080,000 ریال

مريم و مردآويج

هنرهای نمایشی

مریم و مردآویج


160,000 ریال

من هستم گيلگمش

هنرهای نمایشی

من هستم گیلگمش


510,000 ریال

اصول دراماتورژي

هنرهای نمایشی

اصول دراماتورژی


2,420,000 ریال

انسان نيک سچوان

هنرهای نمایشی

انسان نیک سچوان


980,000 ریال

بودا(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

بودا


700,000 ریال

پارادوکس بازيگر

هنرهای نمایشی

پارادوکس بازیگر


980,000 ریال

تابلو:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

تابلو:نمایشنامه


450,000 ریال

توفان:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

توفان:نمایشنامه


570,000 ریال

جاي پاي قنديلها

هنرهای نمایشی

جای پای قندیلها


10,000 ریال

کالبدشناسي درام

هنرهای نمایشی

کالبدشناسی درام


1,350,000 ریال

اورستس خون و نور

هنرهای نمایشی

اورستس خون و نور


500,000 ریال

بيان بدني بازيگر

هنرهای نمایشی

بیان بدنی بازیگر


1,600,000 ریال

پياده روي در ماه

هنرهای نمایشی

پیاده روی در ماه


250,000 ریال

تئاتر براي زندگي

هنرهای نمایشی

تئاتر برای زندگی


2,600,000 ریال

جوزف ک:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

جوزف ک:نمایشنامه


240,000 ریال

حکم در برابر حکم

هنرهای نمایشی

حکم در برابر حکم


1,300,000 ریال

خداحافظي در ژوئن

هنرهای نمایشی

خداحافظی در ژوئن


165,000 ریال

دو تخم مرغ در مه

هنرهای نمایشی

دو تخم مرغ در مه


26,000 ریال

دوازه قطعه کوتاه

هنرهای نمایشی

دوازه قطعه کوتاه


1,400,000 ریال

دور از آشوب جهان

هنرهای نمایشی

دور از آشوب جهان


1,480,000 ریال

رام کردن زن سرکش

هنرهای نمایشی

رام کردن زن سرکش


1,500,000 ریال

رد ترس:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

رد ترس:نمایشنامه


460,000 ریال

صبحانه با موگابه

هنرهای نمایشی

صبحانه با موگابه


380,000 ریال

ما عاشقان بي خبر

هنرهای نمایشی

ما عاشقان بی خبر


350,000 ریال

مونسرا:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

مونسرا:نمایشنامه


700,000 ریال

و شبم پرستاره شد

هنرهای نمایشی

و شبم پرستاره شد


1,200,000 ریال

انسان، عشق، عدالت

هنرهای نمایشی

انسان، عشق، عدالت


3,200,000 ریال

ايوانف(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

ایوانف


750,000 ریال

تراژدي کوريولانوس

هنرهای نمایشی

تراژدی کوریولانوس


1,980,000 ریال

جامعه شناسي تئاتر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی تئاتر


5,650,000 ریال

جين اير:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

جین ایر:نمایشنامه


460,000 ریال

حالا بي حساب شديم

هنرهای نمایشی

حالا بی حساب شدیم


660,000 ریال

کتاب مرجع بازيگري

هنرهای نمایشی

کتاب مرجع بازیگری


1,650,000 ریال

متن هايي براي هيچ

هنرهای نمایشی

متن هایی برای هیچ


980,000 ریال

محاکمه اندرسن ويل

هنرهای نمایشی

محاکمه اندرسن ویل


1,200,000 ریال

پسر خانواده وينزلو

هنرهای نمایشی

پسر خانواده وینزلو


520,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 1

هنرهای نمایشی

تاریخ تئاتر جهان 1


4,900,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 2

هنرهای نمایشی

تاریخ تئاتر جهان 2


4,000,000 ریال

تاريخ تئاتر جهان 3

هنرهای نمایشی

تاریخ تئاتر جهان 3


4,000,000 ریال

تدريس مطالعات اجرا

هنرهای نمایشی

تدریس مطالعات اجرا


1,200,000 ریال

کلانتري غيرانتفاعي

هنرهای نمایشی

کلانتری غیرانتفاعی


90,000 ریال

گـــــــــــــــاو

هنرهای نمایشی

گـــــــــــــــاو


450,000 ریال

معلم ادبيات فرانسه

هنرهای نمایشی

معلم ادبیات فرانسه


670,000 ریال

نظريه و تحليل درام

هنرهای نمایشی

نظریه و تحلیل درام


4,250,000 ریال

به سوي تئاتر بي چيز

هنرهای نمایشی

به سوی تئاتر بی چیز


2,100,000 ریال

خاطرات عمارت هزارتو

هنرهای نمایشی

خاطرات عمارت هزارتو


390,000 ریال

کين سهراب خون سياوش

هنرهای نمایشی

کین سهراب خون سیاوش


1,090,000 ریال

آيسخولوس:مجموعه آثار

هنرهای نمایشی

آیسخولوس:مجموعه آثار


2,400,000 ریال

اصول کارگرداني تئاتر

هنرهای نمایشی

اصول کارگردانی تئاتر


1,600,000 ریال

به دوزخ اي بي گناهان

هنرهای نمایشی

به دوزخ ای بی گناهان


1,800,000 ریال

رکوئيم براي يک راهبه

هنرهای نمایشی

رکوئیم برای یک راهبه


1,100,000 ریال

سير طولاني روز در شب

هنرهای نمایشی

سیر طولانی روز در شب


2,120,000 ریال

شيوه پردازي در تئاتر

هنرهای نمایشی

شیوه پردازی در تئاتر


1,500,000 ریال

نمايشنامه هاي آموزشي

هنرهای نمایشی

نمایشنامه های آموزشی


2,000,000 ریال

آقاي نويسنده و همکارش

هنرهای نمایشی

آقای نویسنده و همکارش


1,150,000 ریال

بازيگري و پرفرمنس آرت

هنرهای نمایشی

بازیگری و پرفرمنس آرت


750,000 ریال

حلقه: کمدي در سه پرده

هنرهای نمایشی

حلقه: کمدی در سه پرده


680,000 ریال

خلق شخصيت هاي ماندگار

هنرهای نمایشی

خلق شخصیت های ماندگار


2,250,000 ریال

دوران هاي زندگي انسان

هنرهای نمایشی

دوران های زندگی انسان


460,000 ریال

زنوزي هاي زيراب کرمان

هنرهای نمایشی

زنوزی های زیراب کرمان


95,000 ریال

فيلسوف ها و ديوانه ها

هنرهای نمایشی

فیلسوف ها و دیوانه ها


1,900,000 ریال

لبخند باشکوه آقاي گيل

هنرهای نمایشی

لبخند باشکوه آقای گیل


1,500,000 ریال

مباني کارگرداني تئاتر

هنرهای نمایشی

مبانی کارگردانی تئاتر


7,000,000 ریال

تک پرده اي هاي فرانسوي

هنرهای نمایشی

تک پرده ای های فرانسوی


2,000,000 ریال

تئاتر و تماشاگر کد2212

هنرهای نمایشی

تئاتر و تماشاگر کد2212


280,000 ریال

خانواده واقع گراي جونز

هنرهای نمایشی

خانواده واقع گرای جونز


380,000 ریال

رانندگي براي خانم ديزي

هنرهای نمایشی

رانندگی برای خانم دیزی


200,000 ریال

سبک هاي بازيگري کد2034

هنرهای نمایشی

سبک های بازیگری کد2034


3,200,000 ریال

سوخمه کوتاه سوخمه بلند

هنرهای نمایشی

سوخمه کوتاه سوخمه بلند


115,000 ریال

شب شرقي و ايستگاه هفتم

هنرهای نمایشی

شب شرقی و ایستگاه هفتم


980,000 ریال

کرياس:شاه نشين-اندروني

هنرهای نمایشی

کریاس:شاه نشین-اندرونی


1,100,000 ریال

کودک مدفون و غرب واقعي

هنرهای نمایشی

کودک مدفون و غرب واقعی


1,880,000 ریال

نشانه شناسي لباس تئاتر

هنرهای نمایشی

نشانه شناسی لباس تئاتر


350,000 ریال

ننه دلاور و فرزندان او

هنرهای نمایشی

ننه دلاور و فرزندان او


950,000 ریال

وحشي:کمدي در چهار پرده

هنرهای نمایشی

وحشی:کمدی در چهار پرده


1,980,000 ریال

پس از باران43:سرژي بلبل

هنرهای نمایشی

پس از باران43:سرژی بلبل


1,400,000 ریال

پس از داروين(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

پس از داروین


500,000 ریال

پنلوپه :کمدي در سه پرده

هنرهای نمایشی

پنلوپه :کمدی در سه پرده


1,500,000 ریال

پيشگامان نمايش در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پیشگامان نمایش در ایران


3,000,000 ریال

تاجر ونيزي (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

تاجر ونیزی


1,200,000 ریال

دايي وانيا (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

دایی وانیا


650,000 ریال

زندگي گاليله(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

زندگی گالیله


1,950,000 ریال

زندگي گاليله(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

زندگی گالیله


800,000 ریال

شگردهاي نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

شگردهای نمایشنامه نویسی


800,000 ریال

قدرت بازيگر:تکنيک چوبوک

هنرهای نمایشی

قدرت بازیگر:تکنیک چوبوک


4,400,000 ریال

کالبدشکافي چهارفليمنامه

هنرهای نمایشی

کالبدشکافی چهارفلیمنامه


2,950,000 ریال

مراسم قطع دست در اسپوکن

هنرهای نمایشی

مراسم قطع دست در اسپوکن


980,000 ریال

پرورش صدا و بيان هنرپيشه

هنرهای نمایشی

پرورش صدا و بیان هنرپیشه


1,950,000 ریال

تاريخ تئاتر سياسي(2جلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر سیاسی


1,850,000 ریال

دست هاي آلوده(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

دست های آلوده


1,980,000 ریال

رومئو و ژوليت(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

رومئو و ژولیت


2,000,000 ریال

شب را توصيف کن:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

شب را توصیف کن:نمایشنامه


860,000 ریال

ضيافت و ميراث(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

ضیافت و میراث


400,000 ریال

فيلادلفيا من دارم مي آم!

هنرهای نمایشی

فیلادلفیا من دارم می آم!


570,000 ریال

تئاتر و اجراي پسا سينمايي

هنرهای نمایشی

تئاتر و اجرای پسا سینمایی


2,600,000 ریال

رومئو و ژوليت (نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

رومئو و ژولیت


2,250,000 ریال

شنيدم گوسفندي را بزرگي...

هنرهای نمایشی

شنیدم گوسفندی را بزرگی...


100,000 ریال

فرضيه زمين مسطح:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

فرضیه زمین مسطح:نمایشنامه


480,000 ریال

قتل به روايت پو:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

قتل به روایت پو:نمایشنامه


550,000 ریال

مقدمه بر تئاتر:آينه طبيعت

هنرهای نمایشی

مقدمه بر تئاتر:آینه طبیعت


1,100,000 ریال

نمايش در چين (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

نمایش در چین


1,500,000 ریال

هفت شاهدخت و ژويزل و درون

هنرهای نمایشی

هفت شاهدخت و ژویزل و درون


1,200,000 ریال

آموزش بازيگري در قرن بيستم

هنرهای نمایشی

آموزش بازیگری در قرن بیستم


2,450,000 ریال

پنجاه کارگردان کليدي تئاتر

هنرهای نمایشی

پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


3,620,000 ریال

دانشنامه آثار بهرام بيضايي

هنرهای نمایشی

دانشنامه آثار بهرام بیضایی


2,200,000 ریال

دشمن مردم و ايبسن آشوبگراي

هنرهای نمایشی

دشمن مردم و ایبسن آشوبگرای


600,000 ریال

راهنماي تمرينات متد اکتينگ

هنرهای نمایشی

راهنمای تمرینات متد اکتینگ


2,550,000 ریال

ساحل آرمانشهر کتاب اول:سفر

هنرهای نمایشی

ساحل آرمانشهر کتاب اول:سفر


1,150,000 ریال

عروسي فيگارو يا روز ديوانه

هنرهای نمایشی

عروسی فیگارو یا روز دیوانه


710,000 ریال

ساحل آرمانشهر کتاب سوم:نجات

هنرهای نمایشی

ساحل آرمانشهر کتاب سوم:نجات


1,200,000 ریال

موليير و چهارنمايشنامه برتر

هنرهای نمایشی

مولییر و چهارنمایشنامه برتر


1,000,000 ریال

نمايشنامه نويسي for dummies

هنرهای نمایشی

نمایشنامه نویسی for dummies


1,300,000 ریال

آشپزخانه و متعلقات:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

آشپزخانه و متعلقات:نمایشنامه


380,000 ریال

اصول و فنون بدلکاري در سينما

هنرهای نمایشی

اصول و فنون بدلکاری در سینما


30,000 ریال

پــــــــات:مجموعه نمايشنامه

هنرهای نمایشی

پــــــــات:مجموعه نمایشنامه


50,000 ریال

راهنماي عملي ساخت وسايل صحنه

هنرهای نمایشی

راهنمای عملی ساخت وسایل صحنه


880,000 ریال

راهنماي عملي نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی


2,750,000 ریال

آنتوني و کلئوپاترا(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

آنتونی و کلئوپاترا


630,000 ریال

اتاق شماره 6 و چندداستان ديگر

هنرهای نمایشی

اتاق شماره 6 و چندداستان دیگر


1,900,000 ریال

بداهه پردازي در تئاتر: کد1832

هنرهای نمایشی

بداهه پردازی در تئاتر: کد1832


900,000 ریال

زنان تروا و توئستس(نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

زنان تروا و توئستس


1,900,000 ریال

فرناندو کراپ اين نامه را نوشت

هنرهای نمایشی

فرناندو کراپ این نامه را نوشت


300,000 ریال

مرد خيلي راحت:يک چالش بااحساس

هنرهای نمایشی

مرد خیلی راحت:یک چالش بااحساس


1,250,000 ریال

هنرمند از پله ها پايين مي آيد

هنرهای نمایشی

هنرمند از پله ها پایین می آید


320,000 ریال

رابرت اوپنهايمر و تثليث نامقدس

هنرهای نمایشی

رابرت اوپنهایمر و تثلیث نامقدس


1,120,000 ریال

شکلک:دورتادور دنيا نمايشنامه46

هنرهای نمایشی

شکلک:دورتادور دنیا نمایشنامه46


1,100,000 ریال

شهادت يا يک کم آسايشي که داريم

هنرهای نمایشی

شهادت یا یک کم آسایشی که داریم


1,700,000 ریال

کنفرانس يالتا و قطار هيچ و پوچ

هنرهای نمایشی

کنفرانس یالتا و قطار هیچ و پوچ


480,000 ریال

مرگ تراژدي(تئاتر:نظريه و اجرا)

هنرهای نمایشی

مرگ تراژدی


2,160,000 ریال

يک سه گانه و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

یک سه گانه و دو نمایشنامه دیگر


1,450,000 ریال

باد بزن خانم ويندرمير:نمايشنامه

هنرهای نمایشی

باد بزن خانم ویندرمیر:نمایشنامه


650,000 ریال

پنج نمايشنامه از انقلاب مشروطيت

هنرهای نمایشی

پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت


750,000 ریال

تاريخ درام و تئاتر اروپا(2جلدي)

هنرهای نمایشی

تاریخ درام و تئاتر اروپا


4,500,000 ریال

جستارهايي در نمايش خلاق و درمان

هنرهای نمایشی

جستارهایی در نمایش خلاق و درمان


1,550,000 ریال

درآمدي به نمايشنامه شناسي کد772

هنرهای نمایشی

درآمدی به نمایشنامه شناسی کد772


2,660,000 ریال

انسان شناسي حرکات آييني و نمايشي

هنرهای نمایشی

انسان شناسی حرکات آیینی و نمایشی


1,700,000 ریال

تمثيلات:شش نمايشنامه و يک داستان

هنرهای نمایشی

تمثیلات:شش نمایشنامه و یک داستان


2,300,000 ریال

عروس : نمايشنامه اي در چهار پرده

هنرهای نمایشی

عروس : نمایشنامه ای در چهار پرده


950,000 ریال

کارگردان ها در تمرين: جهان پنهان

هنرهای نمایشی

کارگردان ها در تمرین: جهان پنهان


750,000 ریال

نامه هاي کنستانتين استانيسلاوسکي

ادبیات

نامه های کنستانتین استانیسلاوسکی


6,000,000 ریال

آنتيگون:دورتادور دنيا نمايشنامه22

هنرهای نمایشی

آنتیگون:دورتادور دنیا نمایشنامه22


1,300,000 ریال

روشنايي هاي بوهم:نمايشنامه گروتسک

هنرهای نمایشی

روشنایی های بوهم:نمایشنامه گروتسک


1,300,000 ریال

زنان پنجشنبه:درام معاصر فرانسوي17

هنرهای نمایشی

زنان پنجشنبه:درام معاصر فرانسوی17


170,000 ریال

سيندخت :دورتادور دنيا نمايشنامه44

هنرهای نمایشی

سیندخت :دورتادور دنیا نمایشنامه44


1,600,000 ریال

شهر، روستا وضعيت هاي کمتر اضطراري

هنرهای نمایشی

شهر، روستا وضعیت های کمتر اضطراری


1,900,000 ریال

مانفرد:دورتادور دنيا  نمايشنامه39

هنرهای نمایشی

مانفرد:دورتادور دنیا نمایشنامه39


1,400,000 ریال

تاريخ سري سلطان در آبسکون(فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

تاریخ سری سلطان در آبسکون


400,000 ریال

خاطرات موريس مترلينگ و سه کتاب ديگر

ادبیات

خاطرات موریس مترلینگ و سه کتاب دیگر


4,400,000 ریال

در انتظار گودو و چند نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

در انتظار گودو و چند نمایشنامه دیگر


3,950,000 ریال

ساحل آرمانشهر کتاب دوم:کشتي شکستگان

هنرهای نمایشی

ساحل آرمانشهر کتاب دوم:کشتی شکستگان


1,050,000 ریال

فرهنگ لغات اجرا و تئاتر معاصر راتلج

هنرهای نمایشی

فرهنگ لغات اجرا و تئاتر معاصر راتلج


3,500,000 ریال

آدم آدم است. بچه فيل استنطاق لوکولوس

هنرهای نمایشی

آدم آدم است. بچه فیل استنطاق لوکولوس


1,500,000 ریال

دراماتورژي دلقک:نظريه و عمل خلق دلقک

هنرهای نمایشی

دراماتورژی دلقک:نظریه و عمل خلق دلقک


1,900,000 ریال

رؤيا در شب نيمه تابستان (نمايش‌نامه)

هنرهای نمایشی

رؤیا در شب نیمه تابستان


1,500,000 ریال

سويه هاي نوين در آموزش هنرهاي نمايشي

هنرهای نمایشی

سویه های نوین در آموزش هنرهای نمایشی


3,400,000 ریال

موناليزاي ادبيات:مقالاتي درباره هملت

هنرهای نمایشی

مونالیزای ادبیات:مقالاتی درباره هملت


2,250,000 ریال

اتاق شماره 6-دراماتورژي و تمرين نگاري

هنرهای نمایشی

اتاق شماره 6-دراماتورژی و تمرین نگاری


3,000,000 ریال

پزشک نازنين:دورتادور دنيا نمايشنامه16

هنرهای نمایشی

پزشک نازنین:دورتادور دنیا نمایشنامه16


1,200,000 ریال

تئوري هاي فيلمنامه در سينماي داستاني1

هنرهای نمایشی

تئوری های فیلمنامه در سینمای داستانی1


3,800,000 ریال

روباهان کوچک:دورتادور دنيا نمايشنامه32

هنرهای نمایشی

روباهان کوچک:دورتادور دنیا نمایشنامه32


1,500,000 ریال

سوخته از يخ:دورتادور دنيا  نمايشنامه47

هنرهای نمایشی

سوخته از یخ:دورتادور دنیا نمایشنامه47


1,100,000 ریال

گردونه آتش:تفسيرهايي بر تراژدي شکسپيري

هنرهای نمایشی

گردونه آتش:تفسیرهایی بر تراژدی شکسپیری


5,450,000 ریال

ساعت25/اشخاص:دورتادور دنيا  نمايشنامه23

هنرهای نمایشی

ساعت25/اشخاص:دورتادور دنیا نمایشنامه23


1,300,000 ریال

سه کاربرد چاقو درباب طبيعت و مقصود درام

هنرهای نمایشی

سه کاربرد چاقو درباب طبیعت و مقصود درام


940,000 ریال

آخرين پرسيمرغ:دورتادور دنيا  نمايشنامه27

هنرهای نمایشی

آخرین پرسیمرغ:دورتادور دنیا نمایشنامه27


1,500,000 ریال

آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم کد1345

هنرهای نمایشی

آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم کد1345


2,260,000 ریال

اتلو:داستان غم انگيز اتلو مغربي در ونديک

هنرهای نمایشی

اتلو:داستان غم انگیز اتلو مغربی در وندیک


1,200,000 ریال

پنجره زيرزمين:دورتادور دنيا  نمايشنامه33

هنرهای نمایشی

پنجره زیرزمین:دورتادور دنیا نمایشنامه33


1,600,000 ریال

تحليل انواع داستان(رمان، درام، فيلمنامه)

هنرهای نمایشی

تحلیل انواع داستان


1,300,000 ریال

چطور کاملا ناپديد شويم و هرگز پيدا نشويم

هنرهای نمایشی

چطور کاملا ناپدید شویم و هرگز پیدا نشویم


1,600,000 ریال

حکايت دجال:مکاشفه اي در نقد واپسين انسان

هنرهای نمایشی

حکایت دجال:مکاشفه ای در نقد واپسین انسان


500,000 ریال

داستان يک پلکان:دورتادور دنيا نمايشنامه2

هنرهای نمایشی

داستان یک پلکان:دورتادور دنیا نمایشنامه2


1,400,000 ریال

ضرورت تئاتر:هنر تماشا کردن و تماشايي شدن

هنرهای نمایشی

ضرورت تئاتر:هنر تماشا کردن و تماشایی شدن


3,450,000 ریال

هنر بازيگري:با مقدمه اي از مارلون براندو

هنرهای نمایشی

هنر بازیگری:با مقدمه ای از مارلون براندو


3,500,000 ریال

آنتيگونه به روايت برتولت برشت و دو داستان

هنرهای نمایشی

آنتیگونه به روایت برتولت برشت و دو داستان


1,150,000 ریال

آينده در تخم مرغ هاست و دو نمايشنامه ديگر

هنرهای نمایشی

آینده در تخم مرغ هاست و دو نمایشنامه دیگر


1,350,000 ریال

استانيسلاوسکي:يک مقدمه(تئاتر:نظريه و اجرا)

هنرهای نمایشی

استانیسلاوسکی:یک مقدمه


1,180,000 ریال

اين سه تسخيرناپذير(تئاترمدرن-تئاتر ابزورد)

هنرهای نمایشی

این سه تسخیرناپذیر


1,850,000 ریال

بازي-بازيگري:راهنمايي براي کارگاههاي تئاتر

هنرهای نمایشی

بازی-بازیگری:راهنمایی برای کارگاههای تئاتر


2,080,000 ریال

لطيفه پس از شام:دورتادور دنيا  نمايشنامه36

هنرهای نمایشی

لطیفه پس از شام:دورتادور دنیا نمایشنامه36


1,400,000 ریال

آواز قو و چند تک پرده اي ديگر(شش نمايشنامه)

هنرهای نمایشی

آواز قو و چند تک پرده ای دیگر


850,000 ریال

سه روايت از زندگي:دورتادور دنيا  نمايشنامه7

هنرهای نمایشی

سه روایت از زندگی:دورتادور دنیا نمایشنامه7


1,200,000 ریال

حواستون به پيرزنهايي که از تنهايي پوسين باشه

هنرهای نمایشی

حواستون به پیرزنهایی که از تنهایی پوسین باشه


950,000 ریال

نوشتن براي صحنه:راهنماي عملي نمايشنامه نويسي

هنرهای نمایشی

نوشتن برای صحنه:راهنمای عملی نمایشنامه نویسی


3,850,000 ریال

آژاکس:اقتباسي نو از نمايشنامه آژاکس اثر سوفکل

هنرهای نمایشی

آژاکس:اقتباسی نو از نمایشنامه آژاکس اثر سوفکل


750,000 ریال

خرد رنج آموخته:اورستيا به روايت هيوبرت دريفوس

هنرهای نمایشی

خرد رنج آموخته:اورستیا به روایت هیوبرت دریفوس


820,000 ریال

زبان تمشک هاي وحشي:دور تا دور دنيا نمايشنامه45

هنرهای نمایشی

زبان تمشک های وحشی:دور تا دور دنیا نمایشنامه45


980,000 ریال

نظريه هاي جديد در مطالعات ادبيات نمايشي و تئاتر

هنرهای نمایشی

نظریه های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر


1,880,000 ریال

ريچارد سوم اجرا نميشود:دورتادور دنيا نمايشنامه37

هنرهای نمایشی

ریچارد سوم اجرا نمیشود:دورتادور دنیا نمایشنامه37


1,300,000 ریال

صحنه روشنگري(2جلدي قابدار)آثار نمايشي سيدعلي نصر

هنرهای نمایشی

صحنه روشنگری


19,000,000 ریال

داستان زندگي فيل آفريقايي:دورتادور دنيا نمايشنامه42

هنرهای نمایشی

داستان زندگی فیل آفریقایی:دورتادور دنیا نمایشنامه42


950,000 ریال

هفت خفتگان:نمايشنامه اي اقتباسي براساس قصه اصحاب کهف

هنرهای نمایشی

هفت خفتگان:نمایشنامه ای اقتباسی براساس قصه اصحاب کهف


950,000 ریال

برش هاي کوتاه:نئورئاليزم ايتاليا، بازسازي سينمايي شهر

هنرهای نمایشی

برش های کوتاه:نئورئالیزم ایتالیا، بازسازی سینمایی شهر


1,150,000 ریال

ديوبندان و دو نمايشنامه ديگر:دورتادور دنيا  نمايشنامه26

هنرهای نمایشی

دیوبندان و دو نمایشنامه دیگر:دورتادور دنیا نمایشنامه26


980,000 ریال

نظريه هاي تئاتر از يونان باستان تاپايان عصر روشنگري: جلد1

هنرهای نمایشی

نظریه های تئاتر از یونان باستان تاپایان عصر روشنگری: جلد1


4,900,000 ریال

سه نمايشنامه عروسکي:عروسکها،غروب در دياري غريب،قصه ماه پنهان

هنرهای نمایشی

سه نمایشنامه عروسکی:عروسکها،غروب در دیاری غریب،قصه ماه پنهان


300,000 ریال

شخصيت بيگانه و بيگانگي در ادبيات نمايشي معاصر ايران و آمريکا

هنرهای نمایشی

شخصیت بیگانه و بیگانگی در ادبیات نمایشی معاصر ایران و آمریکا


490,000 ریال

شيوه فني نمايشنامه خواني از پايان تا آغاز و از آغاز تا پايان

هنرهای نمایشی

شیوه فنی نمایشنامه خوانی از پایان تا آغاز و از آغاز تا پایان


1,980,000 ریال

نظريه هاي تئاتر:يک بررسي تاريخي و انتقادي از يونان تا دوران معاصر

هنرهای نمایشی

نظریه های تئاتر:یک بررسی تاریخی و انتقادی از یونان تا دوران معاصر


5,800,000 ریال

داستان شورانگيز بازرگان ونديکي منظومه شاعر معروف شکسپير(تاجرونيزي)

هنرهای نمایشی

داستان شورانگیز بازرگان وندیکی منظومه شاعر معروف شکسپیر


1,450,000 ریال

قانون پيران باراهي نو براي خشنود کردن تان:دورتادور دنيا  نمايشنامه34

هنرهای نمایشی

قانون پیران باراهی نو برای خشنود کردن تان:دورتادور دنیا نمایشنامه34


1,700,000 ریال

سرقت آتش از خدايان:راهنماي جامع داستان نويسي براي نويسندگان و

هنرهای نمایشی

سرقت آتش از خدایان:راهنمای جامع داستان نویسی برای نویسندگان و فیلم سازان


1,200,000 ریال

با چراغ در آينه هاي قناس:بهار دوم در ادبيات نمايشي از انقلاب فرانسه تا

هنرهای نمایشی

با چراغ در آینه های قناس:بهار دوم در ادبیات نمایشی از انقلاب فرانسه تا رخداد 1968


3,300,000 ریال

بازيگري و کارگرداني در تئاتر و سينما از نگاه دو کارگردان برجسته

هنرهای نمایشی

بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما از نگاه دو کارگردان برجسته الیا کازان و اینگمار برگمان


590,000 ریال

مجموعه آثار استانيسلاوسکي(3جلدي):کار هنرپيشه روي خود:نقش آفريني-آماده

هنرهای نمایشی

مجموعه آثار استانیسلاوسکی


5,000,000 ریال

رگ

هنرهای نمایشی

رگ


فاقد موجودی

اسم

هنرهای نمایشی

اسم


فاقد موجودی

چرخ

هنرهای نمایشی

چرخ


فاقد موجودی

دار

هنرهای نمایشی

دار


فاقد موجودی

صبا

هنرهای نمایشی

صبا


فاقد موجودی

عچق

هنرهای نمایشی

عچق


فاقد موجودی

جنگل

هنرهای نمایشی

جنگل


فاقد موجودی

حمام

هنرهای نمایشی

حمام


فاقد موجودی

خسيس

هنرهای نمایشی

خسیس


فاقد موجودی

دوزخ

هنرهای نمایشی

دوزخ


فاقد موجودی

ذبيح

هنرهای نمایشی

ذبیح


فاقد موجودی

ساعت

هنرهای نمایشی

ساعت


فاقد موجودی

سکوت

هنرهای نمایشی

سکوت


فاقد موجودی

ضحاک

هنرهای نمایشی

ضحاک


فاقد موجودی

گريز

هنرهای نمایشی

گریز


فاقد موجودی

مکبث

هنرهای نمایشی

مکبث


فاقد موجودی

نژاد

هنرهای نمایشی

نژاد


فاقد موجودی

هجده

هنرهای نمایشی

هجده


فاقد موجودی

هراس

هنرهای نمایشی

هراس


فاقد موجودی

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


فاقد موجودی

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


فاقد موجودی

هملت

هنرهای نمایشی

هملت


فاقد موجودی

هيله

هنرهای نمایشی

هیله


فاقد موجودی

اتللو

هنرهای نمایشی

اتللو


فاقد موجودی

بريدا

هنرهای نمایشی

بریدا


فاقد موجودی

پرتره

هنرهای نمایشی

پرتره


فاقد موجودی

پرگنت

هنرهای نمایشی

پرگنت


فاقد موجودی

تيولا

هنرهای نمایشی

تیولا


فاقد موجودی