مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی شیمی و نفت

دسته بندی ها

(43)
(10)
(1)
(394)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(62)
(6)
(42)
(1)
(332)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(59)
(5)
(42)
(1)
(3)
(1)
(14)
(306)
(1)
(4)
(5)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(20)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(10)
(1)
(26)
(1)
(4)
(3)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(3)
(6)
(61)
(1)
(5)
(5)
(7)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(4)
(5)
(11)
(1)
(1)
(24)
(4)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
448 محصول
سردسته ها

مهندسی

سردسته ها


380,000 ریال

انتقال جرم

مهندسی

انتقال جرم


300,000 ریال

انتقال جرم

مهندسی

انتقال جرم


3,980,000 ریال

انتقال جرم

مهندسی

انتقال جرم


4,500,000 ریال

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


2,750,000 ریال

شيمي نيروگاه

علوم پایه

شیمی نیروگاه


2,500,000 ریال

مهندسي حفاري

مهندسی

مهندسی حفاری


2,500,000 ریال

فيزيک پليمرها

مهندسی

فیزیک پلیمرها


2,200,000 ریال

آناليز پليمرها

علوم پایه

آنالیز پلیمرها


700,000 ریال

کنترل فرآيندها

مهندسی

کنترل فرآیندها


1,300,000 ریال

مهندسي بيوشيمي

علوم پایه

مهندسی بیوشیمی


500,000 ریال

انتقال جرم مدرن

مهندسی

انتقال جرم مدرن


850,000 ریال

مفاهيم نانوشيمي

علوم پایه

مفاهیم نانوشیمی


650,000 ریال

مباني پالايش نفت

مهندسی

مبانی پالایش نفت


5,100,000 ریال

مباني چاه آزمايي

مهندسی

مبانی چاه آزمایی


1,800,000 ریال

مباني مهندسي نفت

مهندسی

مبانی مهندسی نفت


2,500,000 ریال

پتروفيزيک پيشرفته

مهندسی

پتروفیزیک پیشرفته


2,700,000 ریال

چاه پيمايي مهندسي

مهندسی

چاه پیمایی مهندسی


1,670,000 ریال

مفاهيم انتقال جرم

مهندسی

مفاهیم انتقال جرم


950,000 ریال

آمار عملي در نساجي

مهندسی

آمار عملی در نساجی


125,000 ریال

شيمي فيزيک پليمرها

علوم پایه

شیمی فیزیک پلیمرها


1,600,000 ریال

شيمي کوانتومي جلد1

علوم پایه

شیمی کوانتومی جلد1


3,750,000 ریال

اصول ژئوفيزيک مخازن

مهندسی

اصول ژئوفیزیک مخازن


700,000 ریال

عنصرها در چند دقيقه

علوم پایه

عنصرها در چند دقیقه


2,100,000 ریال

فن آوري خمير و کاغذ

مهندسی

فن آوری خمیر و کاغذ


2,600,000 ریال

بيوشيمي و ايمونولوژي

مهندسی

بیوشیمی و ایمونولوژی


1,150,000 ریال

مرجع کامل انتقال جرم

کنکور

مرجع کامل انتقال جرم


4,500,000 ریال

مطالعات يکپارچه مخزن

مهندسی

مطالعات یکپارچه مخزن


800,000 ریال

مهندسي مخازن پيشرفته

مهندسی

مهندسی مخازن پیشرفته


2,700,000 ریال

آشنايي با مهندسي شيمي

مهندسی

آشنایی با مهندسی شیمی


500,000 ریال

مباني طراحي بيوراکتور

مهندسی

مبانی طراحی بیوراکتور


1,900,000 ریال

مباني چاه پيمايي: جلد1

مهندسی

مبانی چاه پیمایی: جلد1


500,000 ریال

واکنش هاي چندجزئي جلد1

مهندسی

واکنش های چندجزئی جلد1


1,030,000 ریال

رفتار فازي هيدروکربن ها

مهندسی

رفتار فازی هیدروکربن ها


1,500,000 ریال

شيمي و فناوري نفت و گاز

مهندسی

شیمی و فناوری نفت و گاز


2,250,000 ریال

طراحي تصفيه خانه فاضلاب

مهندسی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب


6,800,000 ریال

طراحي راکتورهاي شيميايي

مهندسی

طراحی راکتورهای شیمیایی


2,250,000 ریال

طراحي راکتورهاي شيميايي

مهندسی

طراحی راکتورهای شیمیایی


3,900,000 ریال

کنترل فرآيندهاي شيميايي

مهندسی

کنترل فرآیندهای شیمیایی


890,000 ریال

زمين شناسي نفت غيرمتعارف

مهندسی

زمین شناسی نفت غیرمتعارف


500,000 ریال

فرهنگ نفت: انگليسي-فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ نفت: انگلیسی-فارسی


4,200,000 ریال

منسوجات فني: جلد1(مباني)

مهندسی

منسوجات فنی: جلد1


950,000 ریال

اصول بيوشيمي راون (2جلدي)

علوم پایه

اصول بیوشیمی راون


3,750,000 ریال

طيف سنجي در ترکيبات معدني

مهندسی

طیف سنجی در ترکیبات معدنی


2,450,000 ریال

مقدمه اي بر فرآورش لاستيک

مهندسی

مقدمه ای بر فرآورش لاستیک


880,000 ریال

ايمني فرآيندهاي هيدروکربني

مهندسی

ایمنی فرآیندهای هیدروکربنی


2,780,000 ریال

شيمي فيزيک جلد3(ويرايش 7 )

علوم پایه

شیمی فیزیک جلد3


3,800,000 ریال

مکانيزم بافندگي حلقوي پودي

مهندسی

مکانیزم بافندگی حلقوی پودی


1,400,000 ریال

اصول فرايندهاي جداسازي جلد2

علوم پایه

اصول فرایندهای جداسازی جلد2


1,800,000 ریال

طراحي مدل مخازن هيدروکربوري

مهندسی

طراحی مدل مخازن هیدروکربوری


2,300,000 ریال

فناوري غشايي و کاربردهاي آن

مهندسی

فناوری غشایی و کاربردهای آن


6,500,000 ریال

مباني مهندسي مخازن شکاف دار

مهندسی

مبانی مهندسی مخازن شکاف دار


2,500,000 ریال

رفتار مکانيکي لوله هاي حفاري

مهندسی

رفتار مکانیکی لوله های حفاری


3,345,000 ریال

عمليات واحد مهندسي شيمي جلد1

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی جلد1


1,400,000 ریال

مهندسي توليد از چاه هاي گازي

مهندسی

مهندسی تولید از چاه های گازی


2,200,000 ریال

اصول الکترونيکي تجزيه دستگاهي

مهندسی

اصول الکترونیکی تجزیه دستگاهی


3,300,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد2

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد2


600,000 ریال

خواص نوري و طيف بيني نانومواد

علوم پایه

خواص نوری و طیف بینی نانومواد


1,500,000 ریال

عمليات واحد مهندسي شيمي: جلد2

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی: جلد2


1,700,000 ریال

عمليات واحد مهندسي شيمي: جلد2

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی: جلد2


4,450,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


1,200,000 ریال

مدل سازي رياضي در مهندسي شيمي

مهندسی

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی


3,800,000 ریال

English for chemical engineers

زبان انگلیسی

English for chemical engineers


70,000 ریال

رياضيات پيشرفته در مهندسي شيمي

مهندسی

ریاضیات پیشرفته در مهندسی شیمی


600,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد2 ويراست9

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد2 ویراست9


3,000,000 ریال

مهندسي شيمي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

مهندسی شیمی جلد1:کارشناسی ارشد


190,000 ریال

تحليل و کنترل سيستم هاي فرآيندي

مهندسی

تحلیل و کنترل سیستم های فرآیندی


2,750,000 ریال

مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي

مهندسی

مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی


1,400,000 ریال

مکانيک سيالات براي مهندسان شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


1,600,000 ریال

پديده هاي انتقال در محيط  متخلخل

مهندسی

پدیده های انتقال در محیط متخلخل


3,500,000 ریال

مدارک مهندسي ابزار د قيق و کنترل

مهندسی

مدارک مهندسی ابزار د قیق و کنترل


1,050,000 ریال

سينتيک شيميايي و مکانيسم واکنش ها

مهندسی

سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنش ها


2,500,000 ریال

کنکور ارشد انتقال جرم:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد انتقال جرم:راهیان ارشد


4,300,000 ریال

مباني کنترل فرآيند در مهندسي شيمي

مهندسی

مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی


2,600,000 ریال

انتقال جرم و عمليات واحد(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد


2,870,000 ریال

از چاه اکتشافي تا فرآيندهاي صنعت نفت

مهندسی

از چاه اکتشافی تا فرآیندهای صنعت نفت


2,700,000 ریال

زمين شناسي نفت سنگهاي کربناتي(2جلدي)

مهندسی

زمین شناسی نفت سنگهای کربناتی


1,200,000 ریال

سياست هاي بومي سازي در بخش نفت و گاز

مهندسی

سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز


200,000 ریال

مباني بلورشناسي و تعيين ساختار بلوري

مهندسی

مبانی بلورشناسی و تعیین ساختار بلوری


1,500,000 ریال

پليمرهاي مصنوعي:ساختن مولکول هاي بزرگ

مهندسی

پلیمرهای مصنوعی:ساختن مولکول های بزرگ


26,500 ریال

پوشش هاي سطحي مواد خام و کاربرد آن ها

علوم پایه

پوشش های سطحی مواد خام و کاربرد آن ها


480,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد1 ويراست7

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد1 ویراست7


2,900,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد2 ويراست7

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد2 ویراست7


2,700,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نفت: کد620

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت: کد620


160,000 ریال

تحليل و تشريح مسائل  انتقال جرم تريبال

مهندسی

تحلیل و تشریح مسائل انتقال جرم تریبال


800,000 ریال

مباني مهندسي مخازن هيدروکربوري زيرزميني

مهندسی

مبانی مهندسی مخازن هیدروکربوری زیرزمینی


600,000 ریال

آشنايي با دانش پليمرها و اصطلاحات بنيادي

علوم پایه

آشنایی با دانش پلیمرها و اصطلاحات بنیادی


2,700,000 ریال

ايمني در دکل هاي حفاري چاه هاي نفت و گاز

مهندسی

ایمنی در دکل های حفاری چاه های نفت و گاز


2,100,000 ریال

تشريح کامل مسائل انتقال جرم تريبال کد518

مهندسی

تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال کد518


1,400,000 ریال

چاه آزمايي کاربردي:تجزيه و تحليل عملياتي

مهندسی

چاه آزمایی کاربردی:تجزیه و تحلیل عملیاتی


120,000 ریال

خواص و رفتار فازي سيالات مخازن نفت و گاز

مهندسی

خواص و رفتار فازی سیالات مخازن نفت و گاز


2,600,000 ریال

زيست سراميک ها:خواص، ويژگي ها و کاربردها

مهندسی

زیست سرامیک ها:خواص، ویژگی ها و کاربردها


1,300,000 ریال

شيمي فيزيک :ترموديناميک و سينتيک شيميايي

علوم پایه

شیمی فیزیک :ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی


1,750,000 ریال

مقدمه اي بر مواد هسته اي اصول و کاربردها

مهندسی

مقدمه ای بر مواد هسته ای اصول و کاربردها


2,000,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادلات فازي محلول ها

مهندسی

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی محلول ها


650,000 ریال

سنگ شناسي کربناته با نگرشي بر کيفيت مخزني

مهندسی

سنگ شناسی کربناته با نگرشی بر کیفیت مخزنی


1,100,000 ریال

ابزار دقيق و تجهيزات اندازه گيري سطح مخازن

مهندسی

ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن


4,800,000 ریال

اصول و مباني مهندسي حفاري جلد9:راهيان ارشد

کنکور

اصول و مبانی مهندسی حفاری جلد9:راهیان ارشد


2,800,000 ریال

هيدروآئرومکانيک کاربردي در حفاري نفت و گاز

مهندسی

هیدروآئرومکانیک کاربردی در حفاری نفت و گاز


250,000 ریال

شبيه سازي و طراحي فرآيندها با aspen و promax

مهندسی

شبیه سازی و طراحی فرآیندها با aspen و promax


1,750,000 ریال

اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي ويرايش8

مهندسی

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ویرایش8


1,750,000 ریال

زمين شناسي نفت براي مهندسين و ژئوفيزيک دان ها

مهندسی

زمین شناسی نفت برای مهندسین و ژئوفیزیک دان ها


1,000,000 ریال

سينتيک و طراحي راکتورهاي شيميايي:ارشد و دکتري

کنکور

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی:ارشد و دکتری


3,000,000 ریال

فناوري هاي نانو سيال و روش هاي جابجايي حرارتي

علوم پایه

فناوری های نانو سیال و روش های جابجایی حرارتی


960,000 ریال

کارخانه هاي اسيد سولفوريک:طراحي و عمليات واحد

مهندسی

کارخانه های اسید سولفوریک:طراحی و عملیات واحد


4,700,000 ریال

نانوساختارهاي پليمري:سنتز خواص و تعيين مشخصات

علوم پایه

نانوساختارهای پلیمری:سنتز خواص و تعیین مشخصات


950,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي شيمي: کد249

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی: کد249


1,190,000 ریال

تکنولوژي پليمر/پلاستيک:آزمون ارشد مهندسي پليمر

کنکور

تکنولوژی پلیمر/پلاستیک:آزمون ارشد مهندسی پلیمر


110,000 ریال

زبان عمومي و تخصصي مهندسي نفت جلد4:راهيان ارشد

کنکور

زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت جلد4:راهیان ارشد


3,500,000 ریال

زمين شناسي نفت پيشرفته و سازندهاي نفت دار ايران

مهندسی

زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران


1,600,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادلات فازي -سيال (ويرايش3)

مهندسی

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی -سیال


3,000,000 ریال

زمين شناسي و اکتشاف منابع نفت و گاز(ويرايش جديد)

مهندسی

زمین شناسی و اکتشاف منابع نفت و گاز


1,100,000 ریال

طراحي کارخانه و برآورد اقتصادي براي مهندسان شيمي

مهندسی

طراحی کارخانه و برآورد اقتصادی برای مهندسان شیمی


6,400,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد عمليات واحد جلد2:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد عملیات واحد جلد2:راهیان ارشد


2,700,000 ریال

آناليز و شناسايي کيفي و کمي پليمرها :تجربي و عملي

مهندسی

آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها :تجربی و عملی


2,200,000 ریال

تحليل کاربردي با GAMBIT & FLUENT براي مهندسي شيمي

مهندسی

تحلیل کاربردی با GAMBIT & FLUENT برای مهندسی شیمی


1,500,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه1 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه1 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


2,300,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه2 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه2 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


2,000,000 ریال

طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي مواد با COMSOL

مهندسی

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با COMSOL


2,500,000 ریال

مکانيزم بافندگي حلقوي تاري: جلد2 (ماشين هاي راشل)

مهندسی

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری: جلد2


880,000 ریال

روش هاي تفسير آزمايش هاي فشار در چاه هاي نفت و گاز

مهندسی

روش های تفسیر آزمایش های فشار در چاه های نفت و گاز


93,000 ریال

شناخت مواد و محصولات نساجي و آشنايي با انواع پوشاک

مهندسی

شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک


1,250,000 ریال

اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي جلد2 ويراست 7

مهندسی

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی جلد2 ویراست 7


1,000,000 ریال

روش هاي پليمريزاسيون:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد3

مهندسی

روش های پلیمریزاسیون:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد3


3,800,000 ریال

سينتيک و طراحي راکتورهاي شيميايي(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی


3,680,000 ریال

مباني چاه پيمايي:دروس اختصاصي کنکور ارشد مهندسي نفت

کنکور

مبانی چاه پیمایی:دروس اختصاصی کنکور ارشد مهندسی نفت


120,000 ریال

آموزش کاربردي مباحث مهندسي شيمي و نفت با مطلب MATLAB

مهندسی

آموزش کاربردی مباحث مهندسی شیمی و نفت با مطلب MATLAB


1,350,000 ریال

طيف بيني فروسرخ- مياني :مباني و راهنمايي هاي کاربردي

مهندسی

طیف بینی فروسرخ- میانی :مبانی و راهنمایی های کاربردی


1,500,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي اکتشاف نفت زير ذره بين:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی اکتشاف نفت زیر ذره بین:راهیان ارشد


3,000,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادل هاي فازي سيال جلد1(ويرايش3)

علوم پایه

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال جلد1


169,000 ریال

تشريح کامل مسائل ترموديناميک مهندسي شيمي جلد2 ويراست7

مهندسی

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد2 ویراست7


1,850,000 ریال

نگرشي بر سينتيک مکانيزم و ترموديناميک واکنش هاي معدني

مهندسی

نگرشی بر سینتیک مکانیزم و ترمودینامیک واکنش های معدنی


950,000 ریال

آناليز مواد: مقدمه اي بر روش هاي ميکروسکوپي و طيف سنجي

علوم پایه

آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی


2,700,000 ریال

حل تشريحي مسائل طراحي راکتورهاي شيميايي: جلد1(ويراست3)

مهندسی

حل تشریحی مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی: جلد1


1,500,000 ریال

روش حل مسائل مفاهيم انتقال جرم براساس کتاب چالکش اميري

مهندسی

روش حل مسائل مفاهیم انتقال جرم براساس کتاب چالکش امیری


300,000 ریال

طراحي کارخانه هاي شيميايي:پلنت هاي نفت، گاز و پتروشيمي

مهندسی

طراحی کارخانه های شیمیایی:پلنت های نفت، گاز و پتروشیمی


1,750,000 ریال

مقدمه اي بر کاربرد و گوناگوني نانوساختارهاي مزوحفره اي

مهندسی

مقدمه ای بر کاربرد و گوناگونی نانوساختارهای مزوحفره ای


1,450,000 ریال

INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS 7/ED

زبان انگلیسی

INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS 7/ED


4,300,000 ریال

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصي شيمي

علوم پایه

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصی شیمی


1,250,000 ریال

آشنايي با مهندسي شيمي:تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

مهندسی

آشنایی با مهندسی شیمی:تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی


1,300,000 ریال

طراحي و شبيه سازي فرايندهاي مهندسي شيمي بانرم افزار promax

مهندسی

طراحی و شبیه سازی فرایندهای مهندسی شیمی بانرم افزار promax


1,200,000 ریال

کنکور ارشد مکانيک سيالات ويژه رشته مهندسي شيمي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مکانیک سیالات ویژه رشته مهندسی شیمی:راهیان ارشد


3,700,000 ریال

اصول ژئوفيزيک اکتشافي(روش هاي سنجش و چاه پيمايي ژئوفيزيکي )

مهندسی

اصول ژئوفیزیک اکتشافی


1,300,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول بنياني و مباني  محاسبات در مهندسي شيمي

مهندسی

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی


450,000 ریال

کنکور ارشدمهندسي نفت- مکانيک سيالات دوفازي جلد11:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشدمهندسی نفت- مکانیک سیالات دوفازی جلد11:راهیان ارشد


1,500,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي: ويرايش7

مهندسی

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی: ویرایش7


1,250,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي: ويرايش8

مهندسی

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی: ویرایش8


1,000,000 ریال

کنکور ارشدمهندسي نفت جلد6- اصول و مباني چاه آزمايي :راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشدمهندسی نفت جلد6- اصول و مبانی چاه آزمایی :راهیان ارشد


2,200,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد کنترل فرآيندها ويژه مهندسي شيمي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد کنترل فرآیندها ویژه مهندسی شیمی:راهیان ارشد


2,800,000 ریال

واکنش هاي پليمريزاسيون(مباني مهندسي پليمريزاسيون): جلد2 ويراست7

مهندسی

واکنش های پلیمریزاسیون


2,950,000 ریال

مباحث ويژه در مهندسي نفت

مهندسی

مباحث ویژه در مهندسی نفت special issues in petroleum engineering


800,000 ریال

تشريح کامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد1ويرايش7

مهندسی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد1ویرایش7


2,000,000 ریال

تشريح کامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد2ويرايش7

مهندسی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد2ویرایش7


1,500,000 ریال

تکنولوژي پليمرها:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد1:بخش 3و4 (ويرايش4)

مهندسی

تکنولوژی پلیمرها:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد1:بخش 3و4


2,700,000 ریال

شيمي فيزيک: جلد2 (ويرايش 6)

علوم پایه

شیمی فیزیک: جلد2


3,600,000 ریال

کنکور ارشد رياضيات کاربردي و عددي مهندسي شيمي و پليمر:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد ریاضیات کاربردی و عددی مهندسی شیمی و پلیمر:راهیان ارشد


2,000,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي نفت12-مهندسي حفاري1و2گل و سيمان حفاري:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت12-مهندسی حفاری1و2گل و سیمان حفاری:راهیان ارشد


3,400,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي: جلد1(مدل سازي رياضي و روش هاي تحليلي)

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی: جلد1


1,800,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي نفت جلد5:نمودارگيري از چاه(چاه پيمايي):راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت جلد5:نمودارگیری از چاه


3,200,000 ریال

کتاب جامع صنايع شيميايي:جزئيات توليد مواد اوليه و فرآورده هاي شيميايي

علوم پایه

کتاب جامع صنایع شیمیایی:جزئیات تولید مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی


4,200,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي نفت جلد10:مخازن حفاري و بهره برداري و اکتشاف:راهيان

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت جلد10:مخازن حفاری و بهره برداری و اکتشاف:راهیان


2,800,000 ریال

راهنما وحل مسائل طراحي کارخانه و تحليل مباحث اقتصادي براي مهندسين شيمي

علوم پایه

راهنما وحل مسائل طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی


2,250,000 ریال

فرآيندهاي پتروشيمي جلد2:مشتقات هيدروکربني اکسيژن دار، کلردار و

مهندسی

فرآیندهای پتروشیمی جلد2:مشتقات هیدروکربنی اکسیژن دار، کلردار و نیتروژن دار


1,050,000 ریال

اندازه گيري و تعيين ميزان تخلخل، سطح ويژه و توزيع اندازه حفرات در مواد

علوم پایه

اندازه گیری و تعیین میزان تخلخل، سطح ویژه و توزیع اندازه حفرات در مواد جامد


980,000 ریال

ديناميک و کنترل فرآيندها با نگرش کاربردي در مهندسي شيمي، مهندسي

مهندسی

دینامیک و کنترل فرآیندها با نگرش کاربردی در مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی متالورژی


890,000 ریال

مدل سازي استاتيک مخازن نفت و گاز و تفسير سايزميک با استفاده از

مهندسی

مدل سازی استاتیک مخازن نفت و گاز و تفسیر سایزمیک با استفاده از نرم افزار Petrel


2,000,000 ریال

رئولوژي

مهندسی

رئولوژی


فاقد موجودی

ترشوندگي

مهندسی

ترشوندگی


فاقد موجودی

شيمي نفت

مهندسی

شیمی نفت


فاقد موجودی

کنترل ولو

مهندسی

کنترل ولو


فاقد موجودی

نانو مواد

مهندسی

نانو مواد


فاقد موجودی

چاه آزمايي

مهندسی

چاه آزمایی


فاقد موجودی

تکسچرايزينگ

مهندسی

تکسچرایزینگ


فاقد موجودی

صنعت فاستوني

مهندسی

صنعت فاستونی


فاقد موجودی

طيف سنجي مدرن

مهندسی

طیف سنجی مدرن


فاقد موجودی

مواد کامپوزيت

مهندسی

مواد کامپوزیت


فاقد موجودی

بيوترموديناميک

علوم پایه

بیوترمودینامیک


فاقد موجودی

تقطير چند جزئي

مهندسی

تقطیر چند جزئی


فاقد موجودی

زمين شناسي نفت

مهندسی

زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

مواد خود ترميم

مهندسی

مواد خود ترمیم


فاقد موجودی

اصول چاه آزمايي

مهندسی

اصول چاه آزمایی


فاقد موجودی

اصول شيمي پليمر

علوم پایه

اصول شیمی پلیمر


فاقد موجودی

پرتونگاري صنعتي

مهندسی

پرتونگاری صنعتی


فاقد موجودی

سنگ شناسي رسوبي

مهندسی

سنگ شناسی رسوبی


فاقد موجودی

شيمي پليمر جلد2

علوم پایه

شیمی پلیمر جلد2


فاقد موجودی

عمليات واحد (1)

مهندسی

عملیات واحد


فاقد موجودی

مباني علم الياف

مهندسی

مبانی علم الیاف


فاقد موجودی

الکتروشيمي گرافن

علوم پایه

الکتروشیمی گرافن


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد2

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


فاقد موجودی

عمليات کنترل چاه

مهندسی

عملیات کنترل چاه


فاقد موجودی

فرآيندهاي آنزيمي

علوم پایه

فرآیندهای آنزیمی


فاقد موجودی

مباني چاه آزمايي

مهندسی

مبانی چاه آزمایی


فاقد موجودی

مباني شيمي پليمر

علوم پایه

مبانی شیمی پلیمر


فاقد موجودی

مهندسي مخازن نفت

مهندسی

مهندسی مخازن نفت


فاقد موجودی

آموزش Aspen Hysys

مهندسی

آموزش Aspen Hysys


فاقد موجودی

ازدياد برداشت نفت

مهندسی

ازدیاد برداشت نفت


فاقد موجودی

اصول بسپارش: جلد2

مهندسی

اصول بسپارش: جلد2


فاقد موجودی

اصول مهندسي پليمر

مهندسی

اصول مهندسی پلیمر


فاقد موجودی

اصول مهندسي حفاري

مهندسی

اصول مهندسی حفاری


فاقد موجودی

عمليات واحد: جلد2

مهندسی

عملیات واحد: جلد2


فاقد موجودی

مديريت پروژه خلاق

مهندسی

مدیریت پروژه خلاق


فاقد موجودی

مواد پلاستيک جلد1

مهندسی

مواد پلاستیک جلد1


فاقد موجودی

مواد پلاستيک جلد2

مهندسی

مواد پلاستیک جلد2


فاقد موجودی

اصول طراحي پلاستيک

مهندسی

اصول طراحی پلاستیک


فاقد موجودی

انتقال جرم پيشرفته

مهندسی

انتقال جرم پیشرفته


فاقد موجودی

مهندسي فاضلاب جلد2

مهندسی

مهندسی فاضلاب جلد2


فاقد موجودی

خصوصيات الياف نساجي

مهندسی

خصوصیات الیاف نساجی


فاقد موجودی

روش هاي ميکرواستخراج

مهندسی

روش های میکرواستخراج


فاقد موجودی

کاربرد P.V.C در صنعت

مهندسی

کاربرد P.V.C در صنعت


فاقد موجودی

مهندسي مخازن شکافدار

مهندسی

مهندسی مخازن شکافدار


فاقد موجودی

آشنايي با مهندسي شيمي

مهندسی

آشنایی با مهندسی شیمی


فاقد موجودی

پتروشيمي به زبان ساده

مهندسی

پتروشیمی به زبان ساده


فاقد موجودی

تحليل اطلاعات اکتشافي

مهندسی

تحلیل اطلاعات اکتشافی


فاقد موجودی

تکنولوژي مخازن هوشمند

مهندسی

تکنولوژی مخازن هوشمند


فاقد موجودی

راکتورهاي غشايي معدني

مهندسی

راکتورهای غشایی معدنی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر زمين آمار

مهندسی

مقدمه ای بر زمین آمار


فاقد موجودی

مهندسي پسماندهاي جامد

مهندسی

مهندسی پسماندهای جامد


فاقد موجودی

آزمايشگاه انتقال حرارت

مهندسی

آزمایشگاه انتقال حرارت


فاقد موجودی

تحليل داده هاي اکتشافي

مهندسی

تحلیل داده های اکتشافی


فاقد موجودی

ديناميک و کنترل فرآيند

مهندسی

دینامیک و کنترل فرآیند


فاقد موجودی

ژئوشيمي سوخت هاي فسيلي

مهندسی

ژئوشیمی سوخت های فسیلی


فاقد موجودی

خودآرايي و نانوتکنولوژي

علوم پایه

خودآرایی و نانوتکنولوژی


فاقد موجودی

رنگ هاي صنعتي و خودرويي

مهندسی

رنگ های صنعتی و خودرویی


فاقد موجودی

مباني اکتشافات ژئوفيزيک

مهندسی

مبانی اکتشافات ژئوفیزیک


فاقد موجودی

اصول تقطير چند جزئي جلد1

مهندسی

اصول تقطیر چند جزئی جلد1


فاقد موجودی

الفباي ازدياد برداشت نفت

مهندسی

الفبای ازدیاد برداشت نفت


فاقد موجودی

پديده هاي انتقال ويراست2

علوم پایه

پدیده های انتقال ویراست2


فاقد موجودی

تصفيه و فرآورش گاز طبيعي

مهندسی

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی


فاقد موجودی

جداسازي فيزيکي و شيميايي

علوم پایه

جداسازی فیزیکی و شیمیایی


فاقد موجودی

روش هاي سنتز ترکيبات آلي

علوم پایه

روش های سنتز ترکیبات آلی


فاقد موجودی

زمين شناسي مخازن کربناته

مهندسی

زمین شناسی مخازن کربناته


فاقد موجودی

مخازن کربناته و شکاف دار

مهندسی

مخازن کربناته و شکاف دار


فاقد موجودی

مروري بر صنايع نفت و گاز

مهندسی

مروری بر صنایع نفت و گاز


فاقد موجودی

مهندسي پمپ هاي درون چاهي

مهندسی

مهندسی پمپ های درون چاهی


فاقد موجودی

واکنش هاي آلي براساس نام

علوم پایه

واکنش های آلی براساس نام


فاقد موجودی

هندبوک فشرده مهندسي شيمي

مهندسی

هندبوک فشرده مهندسی شیمی


فاقد موجودی

pressure vessels 8Edition

مهندسی

pressure vessels 8Edition


فاقد موجودی

ابرخازن هاي الکتروشيميايي

مهندسی

ابرخازن های الکتروشیمیایی


فاقد موجودی

اصول و کاربردهاي فوتوشيمي

مهندسی

اصول و کاربردهای فوتوشیمی


فاقد موجودی

پليمرهاي معدني و آلي فلزي

مهندسی

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی


فاقد موجودی

سيالات حفاري:ترکيب و خواص

مهندسی

سیالات حفاری:ترکیب و خواص


فاقد موجودی

شيمي و عمليات شيميايي نفت

مهندسی

شیمی و عملیات شیمیایی نفت


فاقد موجودی

فرهنگ علوم و تکنولوژي نفت

فرهنگ لغت

فرهنگ علوم و تکنولوژی نفت


فاقد موجودی

کاربرد شيميايي نظريه گروه

مهندسی

کاربرد شیمیایی نظریه گروه


فاقد موجودی

مهندسي حفاري کاربردي جلد2

مهندسی

مهندسی حفاری کاربردی جلد2


فاقد موجودی

بافندگي حلقوي پودي تخت باف

مهندسی

بافندگی حلقوی پودی تخت باف


فاقد موجودی

تکنولوژي پليمرهاي فلئورينه

مهندسی

تکنولوژی پلیمرهای فلئورینه


فاقد موجودی

رياضيات کاربردي عددي(ارشد)

کنکور

ریاضیات کاربردی عددی


فاقد موجودی

شبيه سازي پيشرفته مخزن نفت

مهندسی

شبیه سازی پیشرفته مخزن نفت


فاقد موجودی

نانوفناوري:اصول و کاربردها

مهندسی

نانوفناوری:اصول و کاربردها


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل انتقال جرم

مهندسی

تشریح کامل مسائل انتقال جرم


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي زمين شناسي نفت

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

کنترل فرآيند(کارشناسي ارشد)

کنکور

کنترل فرآیند


فاقد موجودی

مخزن1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مخزن1:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

مهندسي واکنشگاه هاي شيميايي

مهندسی

مهندسی واکنشگاه های شیمیایی


فاقد موجودی

اصول فرآيندهاي جداسازي غشايي

مهندسی

اصول فرآیندهای جداسازی غشایی


فاقد موجودی

ترموديناميک مهندسي شيمي جلد1

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1


فاقد موجودی

فرايندهاي پيشرفته پالايش نفت

مهندسی

فرایندهای پیشرفته پالایش نفت


فاقد موجودی

کاتاليزورهاي هيبريدي پيشرفته

علوم پایه

کاتالیزورهای هیبریدی پیشرفته


فاقد موجودی

مدل سازي در پديده هاي انتقال

مهندسی

مدل سازی در پدیده های انتقال


فاقد موجودی

مکانيک سيالات در مهندسي شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات در مهندسی شیمی


فاقد موجودی

اصول مديريت مخازن هيدروکربوري

مهندسی

اصول مدیریت مخازن هیدروکربوری


فاقد موجودی

الکتروشيمي در محلول هاي ناآبي

علوم پایه

الکتروشیمی در محلول های ناآبی


فاقد موجودی

راهنماي عملي فناوري روکش کاري

مهندسی

راهنمای عملی فناوری روکش کاری


فاقد موجودی

عمليات واحد مهندسي شيمي: جلد1

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی: جلد1


فاقد موجودی

کاربرد پليمرها در پزشکي: جلد1

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی: جلد1


فاقد موجودی

گاز طبيعي:توليد فرآوري انتقال

مهندسی

گاز طبیعی:تولید فرآوری انتقال


فاقد موجودی

مقدمه اي بر توليد صنعتي پوشاک

مهندسی

مقدمه ای بر تولید صنعتی پوشاک


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون

مهندسی

مهندسی واکنش های پلیمریزاسیون


فاقد موجودی

آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزن

مهندسی

آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن


فاقد موجودی

اصول طيف بيني يک و دو بعدي NMR

مهندسی

اصول طیف بینی یک و دو بعدی NMR


فاقد موجودی

اصول مقدماتي فرآيندهاي شيميايي

مهندسی

اصول مقدماتی فرآیندهای شیمیایی


فاقد موجودی

چاه پيمايي (نمودارگيري از چاه)

مهندسی

چاه پیمایی


فاقد موجودی

چاه پيمايي و پتروفيزيک کاربردي

مهندسی

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی


فاقد موجودی

سينتيک شيميايي پيشرفته (2جلدي)

مهندسی

سینتیک شیمیایی پیشرفته


فاقد موجودی

مقدمه اي بر بازيافت پلاستيک ها

مهندسی

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها


فاقد موجودی

مقدمه اي بر طيف سنجي (ويراست4)

علوم پایه

مقدمه ای بر طیف سنجی


فاقد موجودی

مکانيک سيالات براي مهندسي شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسی شیمی


فاقد موجودی

مهندسي توليد نفت به کمک رايانه

مهندسی

مهندسی تولید نفت به کمک رایانه


فاقد موجودی

ايمني عملياتي در صنعت نفت و گاز

مهندسی

ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز


فاقد موجودی

ترموديناميک و سينتيک علم خوردگي

مهندسی

ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی


فاقد موجودی

توليد ماسه در چاه هاي نفت و گاز

مهندسی

تولید ماسه در چاه های نفت و گاز


فاقد موجودی

خواص سيال:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

خواص سیال:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

سينتيک شيميايي:مباني و کاربردها

مهندسی

سینتیک شیمیایی:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

فرآيند پالايش و توليد روانکاوها

مهندسی

فرآیند پالایش و تولید روانکاوها


فاقد موجودی

مکانيک سيالات براي مهندسين شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسین شیمی


فاقد موجودی

مهندسي بيوشيميايي و بيوتکنولوژي

مهندسی

مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد 1

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد 1


فاقد موجودی

آشنايي با مهندسي مخازن نفت و گاز

مهندسی

آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

ترموديناميک و سينتيک در علم مواد

مهندسی

ترمودینامیک و سینتیک در علم مواد


فاقد موجودی

چاه آزمايي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

چاه آزمایی:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

ژئوشيمي آب زيرزميني و ايزوتوپ ها

مهندسی

ژئوشیمی آب زیرزمینی و ایزوتوپ ها


فاقد موجودی

سينتيک و طراحي راکتورهاي شيميايي

مهندسی

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی


فاقد موجودی

سينتيک واکنش هاي کاتاليزي ناهمگن

مهندسی

سینتیک واکنش های کاتالیزی ناهمگن


فاقد موجودی

شبيه سازي پارچه با مدل جرم و فنر

مهندسی

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر


فاقد موجودی

فرآيند ازدياد برداشت ميکروبي نفت

مهندسی

فرآیند ازدیاد برداشت میکروبی نفت


فاقد موجودی

فرآيندهاي صنعتي و توليد آب سنگين

مهندسی

فرآیندهای صنعتی و تولید آب سنگین


فاقد موجودی

مباني طراحي فرايندهاي انتقال جرم

مهندسی

مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم


فاقد موجودی

مهندسي خوردگي در صنايع نفت و گاز

مهندسی

مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز


فاقد موجودی

هيدرات‌هاي گازي:مباني و کاربردها

مهندسی

هیدرات‌های گازی:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

اصول زيست شيمي جلد2(اصول بيوشيمي)

مهندسی

اصول زیست شیمی جلد2


فاقد موجودی

انتقال جرم و عمليات واحد1و2(ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد1و2


فاقد موجودی

تکنولوژي چاه هاي افقي در صنعت نفت

مهندسی

تکنولوژی چاه های افقی در صنعت نفت


فاقد موجودی

روش هاي پيشرفته براي سنتز پليمرها

مهندسی

روش های پیشرفته برای سنتز پلیمرها


فاقد موجودی

ژئوشيمي آلي:آزمون ارشد مهندسي نفت

کنکور

ژئوشیمی آلی:آزمون ارشد مهندسی نفت


فاقد موجودی

فوران چاه هاي نفت و نحوه کنترل آن

مهندسی

فوران چاه های نفت و نحوه کنترل آن


فاقد موجودی

نانو زيست فناوري:مباني و کاربردها

علوم پایه

نانو زیست فناوری:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

PVT و رفتار فازي سيالات مخازن نفتي

مهندسی

PVT و رفتار فازی سیالات مخازن نفتی


فاقد موجودی

اصول جريان سيال در مخازن نفت و گاز

مهندسی

اصول جریان سیال در مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

اصول زيست شيمي: جلد1(اصول بيوشيمي)

علوم پایه

اصول زیست شیمی: جلد1


فاقد موجودی

چاه آزمايي نوين در مخازن نفت و گاز

مهندسی

چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

سيستم هاي و فرآيندهاي غشائي ترکيبي

مهندسی

سیستم های و فرآیندهای غشائی ترکیبی


فاقد موجودی

سينتيک شيميايي و مکانيسم هاي واکنش

مهندسی

سینتیک شیمیایی و مکانیسم های واکنش


فاقد موجودی

مهندسي مخازن هيدروکربوري(حل مسائل)

مهندسی

مهندسی مخازن هیدروکربوری


فاقد موجودی

نگرشي نوين بر آبکاري الکترولس نيکل

مهندسی

نگرشی نوین بر آبکاری الکترولس نیکل


فاقد موجودی

واژگان شيمي و مهندسي شيمي(دو سويه)

فرهنگ لغت

واژگان شیمی و مهندسی شیمی


فاقد موجودی

اصول کاربردي مهندسي مخازن نفت و گاز

مهندسی

اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

اصول مدل سازي سامانه هاي حوضه و نفت

مهندسی

اصول مدل سازی سامانه های حوضه و نفت


فاقد موجودی

اصول و کاربردهاي نانوتکنولوژي: جلد1

مهندسی

اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی: جلد1


فاقد موجودی

اصول و محاسبات مهندسي حفاري پيشرفته

مهندسی

اصول و محاسبات مهندسی حفاری پیشرفته


فاقد موجودی

پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل

علوم پایه

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل


فاقد موجودی

طراحي راکتورهاي شيميايي(ارشدودکتري)

کنکور

طراحی راکتورهای شیمیایی


فاقد موجودی

مدل سازي رياضي در مهندسي شيمي و نفت

مهندسی

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی و نفت


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کاتاليزورهاي زيگلر-ناتا

علوم پایه

مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر-ناتا


فاقد موجودی

نقش فناوري نانو در پالايش محيط زيست

مهندسی

نقش فناوری نانو در پالایش محیط زیست


فاقد موجودی

اصول مهندسي بهره برداري و توليد جلد3

مهندسی

اصول مهندسی بهره برداری و تولید جلد3


فاقد موجودی

مباني شيمي فيزيک جلد 2 (شيمي فيزيک2)

مهندسی

مبانی شیمی فیزیک جلد 2


فاقد موجودی

آسفالتين و مباني شبيه سازي مولکولي آن

مهندسی

آسفالتین و مبانی شبیه سازی مولکولی آن


فاقد موجودی

اصول طراحي و تحليل در انتقال جرم جلد1

مهندسی

اصول طراحی و تحلیل در انتقال جرم جلد1


فاقد موجودی

ترموديناميک کارشناسي ارشد مهندسي شيمي

کنکور

ترمودینامیک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


فاقد موجودی

دايره المعارف نساجي و حرف مربوط به آن

فرهنگ لغت

دایره المعارف نساجی و حرف مربوط به آن


فاقد موجودی

واکنش هاي شيميايي و راکتورهاي شيميايي

مهندسی

واکنش های شیمیایی و راکتورهای شیمیایی


فاقد موجودی

حفاظت صنعتي:خوردگي پوشش و ميکروبيولوژي

مهندسی

حفاظت صنعتی:خوردگی پوشش و میکروبیولوژی


فاقد موجودی

طراحي جداگر لرزه اي در مخازن نفت و گاز

مهندسی

طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالاي عملي

علوم پایه

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالای عملی


فاقد موجودی

مجموعه مهندسي نفت:کارشناسي ارشد(88/97)

کنکور

مجموعه مهندسی نفت:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

اصول چاه آزمايي در مخازن نفت و گاز جلد1

مهندسی

اصول چاه آزمایی در مخازن نفت و گاز جلد1


فاقد موجودی

انتگراسيون هيدروژن در پالايشگاه هاي نفت

مهندسی

انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مهندسي مخازن نفت کرافت

مهندسی

تشریح کامل مسائل مهندسی مخازن نفت کرافت


فاقد موجودی

تغيير شکل پلاستيک در مواد نانو کريستالي

مهندسی

تغییر شکل پلاستیک در مواد نانو کریستالی


فاقد موجودی

حل المسائل تجزيه کيفي به روش نيمه ميکرو

علوم پایه

حل المسائل تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو


فاقد موجودی

روش هاي رياضي کاربردي براي مهندسان شيمي

مهندسی

روش های ریاضی کاربردی برای مهندسان شیمی


فاقد موجودی

طراحي و ساخت خطوط لوله (رويکرد کاربردي)

مهندسی

طراحی و ساخت خطوط لوله


فاقد موجودی

قواعد عملياتي براي کارکنان دستگاه حفاري

مهندسی

قواعد عملیاتی برای کارکنان دستگاه حفاری


فاقد موجودی

کاربرد ASPEN PLUS در مباحث ترموديناميکي

مهندسی

کاربرد ASPEN PLUS در مباحث ترمودینامیکی


فاقد موجودی

مدل سازي و شبيه سازي واکنش هاي پليمرشدن

علوم پایه

مدل سازی و شبیه سازی واکنش های پلیمرشدن


فاقد موجودی

يکپارچه کردن انرژي در فرآيندهاي شيميايي

مهندسی

یکپارچه کردن انرژی در فرآیندهای شیمیایی


فاقد موجودی

اندازه گيري جريان هاي فازي:اصول و کاربرد

مهندسی

اندازه گیری جریان های فازی:اصول و کاربرد


فاقد موجودی

تکنولوژي توليد خمير کاغذ با فرآيند کرافت

علوم پایه

تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت


فاقد موجودی

شيمي صنعتي: صنايع فرايندهاي شيميايي شريو

علوم پایه

شیمی صنعتی: صنایع فرایندهای شیمیایی شریو


فاقد موجودی

شيمي و کاربرد رنگزاها بر روي الياف نساجي

علوم پایه

شیمی و کاربرد رنگزاها بر روی الیاف نساجی


فاقد موجودی

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسي شيمي

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسی شیمی


فاقد موجودی

مهندسي مخازن نفت و گاز (شبيه سازي مخازن)

مهندسی

مهندسی مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

الاستومر-کامپوزيت:آزمون ارشد مهندسي پليمر

کنکور

الاستومر-کامپوزیت:آزمون ارشد مهندسی پلیمر


فاقد موجودی

راهنماي حل مسائل ديناميک و کنترل فرآيندها

مهندسی

راهنمای حل مسائل دینامیک و کنترل فرآیندها


فاقد موجودی

شناسايي سيستماتيک ترکيبات آلي (ويرايش 7 )

علوم پایه

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کاربرد نانو فناوري در پليمرها

مهندسی

مقدمه ای بر کاربرد نانو فناوری در پلیمرها


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد2 (ويرايش 3)

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد2


فاقد موجودی

فرمولاسيون و سنتز:روانکارها و سموم (2جلدي)

مهندسی

فرمولاسیون و سنتز:روانکارها و سموم


فاقد موجودی

نمودارگيري از چاه(چاه نگاري):کارشناسي ارشد

کنکور

نمودارگیری از چاه


فاقد موجودی

خواص سنگ (پتروفيزيک) :کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

خواص سنگ


فاقد موجودی

روش هاي الکتروشيميايي اساس و کاربردها: جلد1

مهندسی

روش های الکتروشیمیایی اساس و کاربردها: جلد1


فاقد موجودی

روش هاي الکتروشيميايي اساس و کاربردها: جلد2

مهندسی

روش های الکتروشیمیایی اساس و کاربردها: جلد2


فاقد موجودی

عملکرد مواد و غشاهاي نانوساختار در تصفيه آب

مهندسی

عملکرد مواد و غشاهای نانوساختار در تصفیه آب


فاقد موجودی

فرايندهاي سينتيکي در مهندسي مواد و متالورژي

مهندسی

فرایندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی


فاقد موجودی

منابع انرژي و بهره بهينه از هيدروکربن ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

منابع انرژی و بهره بهینه از هیدروکربن ایران


فاقد موجودی

حلال ها: خواص و کاربردهاي صنعتي و آزمايشگاهي

علوم پایه

حلال ها: خواص و کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی


فاقد موجودی

رياضيات کاربردي و مدل سازي براي مهندسان شيمي

مهندسی

ریاضیات کاربردی و مدل سازی برای مهندسان شیمی


فاقد موجودی

اصول موازنه مواد و انرژي در مهندسي شيمي و نفت

مهندسی

اصول موازنه مواد و انرژی در مهندسی شیمی و نفت


فاقد موجودی

پتروفيزيک،مهندسي شيمي و مدل سازي: مهندسي نفت4

مهندسی

پتروفیزیک،مهندسی شیمی و مدل سازی: مهندسی نفت4


فاقد موجودی

روان کننده و ضد الکتريسيته ساکن در صنعت نساجي

مهندسی

روان کننده و ضد الکتریسیته ساکن در صنعت نساجی


فاقد موجودی

مستربچ هاي پليمري جلد2: معرفي، توليد و کاربرد

علوم پایه

مستربچ های پلیمری جلد2: معرفی، تولید و کاربرد


فاقد موجودی

مکانيک سيالات:کارشناسي ارشد مهندسي شيمي پارسه

کنکور

مکانیک سیالات:کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پارسه


فاقد موجودی

ازدياد برداشت توليد و بهره برداري: مهندسي نفت2

مهندسی

ازدیاد برداشت تولید و بهره برداری: مهندسی نفت2


فاقد موجودی

تحليل زمين شناسي مخازن شکافدار طبيعي (ويرايش2)

مهندسی

تحلیل زمین شناسی مخازن شکافدار طبیعی


فاقد موجودی

رسوب گذاري نفت خام در پيش گرمکن هاي واحد تقطير

مهندسی

رسوب گذاری نفت خام در پیش گرمکن های واحد تقطیر


فاقد موجودی

مدلسازي فرآيند بازيابي گوگرد در راکتور لوله اي

مهندسی

مدلسازی فرآیند بازیابی گوگرد در راکتور لوله ای


فاقد موجودی

پليمرهاي رسانا (پليمرهاي هادي جريان الکتريسيته)

مهندسی

پلیمرهای رسانا


فاقد موجودی

حل کامل مسائل مباني کنترل فرآيند در مهندسي شيمي

مهندسی

حل کامل مسائل مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی


فاقد موجودی

مدريت پسماند حفاري در چاه هاي اکتشافي نفت و گاز

مهندسی

مدریت پسماند حفاری در چاه های اکتشافی نفت و گاز


فاقد موجودی

اصول اوليه فرآيندهاي شيميايي موازنه مواد و انرژي

مهندسی

اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی موازنه مواد و انرژی