مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی شیمی و نفت

دسته بندی ها

(44)
(9)
(1)
(348)

موضوع های اصلی

(1)
(3)
(54)
(6)
(43)
(1)
(294)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(1)
(1)
(52)
(5)
(43)
(1)
(3)
(14)
(269)
(1)
(4)
(5)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(21)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(9)
(1)
(23)
(1)
(3)
(3)
(1)
(19)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(6)
(55)
(1)
(2)
(5)
(7)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(4)
(5)
(11)
(1)
(1)
(23)
(3)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
402 محصول
ترشوندگي

مهندسی

ترشوندگی


300,000 ریال

شيمي نفت

مهندسی

شیمی نفت


95,000 ریال

سردسته ها

مهندسی

سردسته ها


380,000 ریال

نانو مواد

مهندسی

نانو مواد


500,000 ریال

انتقال جرم

مهندسی

انتقال جرم


300,000 ریال

انتقال جرم

مهندسی

انتقال جرم


1,700,000 ریال

انتقال جرم

مهندسی

انتقال جرم


990,000 ریال

چاه آزمايي

مهندسی

چاه آزمایی


148,000 ریال

تکسچرايزينگ

مهندسی

تکسچرایزینگ


200,000 ریال

صنعت فاستوني

مهندسی

صنعت فاستونی


105,000 ریال

مهندسي حفاري

مهندسی

مهندسی حفاری


2,500,000 ریال

طيف سنجي مدرن

مهندسی

طیف سنجی مدرن


300,000 ریال

مواد کامپوزيت

مهندسی

مواد کامپوزیت


1,200,000 ریال

آناليز پليمرها

علوم پایه

آنالیز پلیمرها


250,000 ریال

تقطير چند جزئي

مهندسی

تقطیر چند جزئی


1,250,000 ریال

کنترل فرآيندها

مهندسی

کنترل فرآیندها


160,000 ریال

مواد خود ترميم

مهندسی

مواد خود ترمیم


180,000 ریال

مهندسي بيوشيمي

علوم پایه

مهندسی بیوشیمی


165,000 ریال

اصول چاه آزمايي

مهندسی

اصول چاه آزمایی


148,000 ریال

انتقال جرم مدرن

مهندسی

انتقال جرم مدرن


850,000 ریال

سنگ شناسي رسوبي

مهندسی

سنگ شناسی رسوبی


160,000 ریال

شيمي پليمر جلد2

علوم پایه

شیمی پلیمر جلد2


800,000 ریال

عمليات واحد (1)

مهندسی

عملیات واحد


1,200,000 ریال

مباني علم الياف

مهندسی

مبانی علم الیاف


700,000 ریال

مفاهيم نانوشيمي

علوم پایه

مفاهیم نانوشیمی


650,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


87,000 ریال

عمليات کنترل چاه

مهندسی

عملیات کنترل چاه


120,000 ریال

مباني چاه آزمايي

مهندسی

مبانی چاه آزمایی


300,000 ریال

مهندسي مخازن نفت

مهندسی

مهندسی مخازن نفت


700,000 ریال

ازدياد برداشت نفت

مهندسی

ازدیاد برداشت نفت


255,000 ریال

اصول بسپارش: جلد2

مهندسی

اصول بسپارش: جلد2


230,000 ریال

چاه پيمايي مهندسي

مهندسی

چاه پیمایی مهندسی


380,000 ریال

مديريت پروژه خلاق

مهندسی

مدیریت پروژه خلاق


195,000 ریال

مفاهيم انتقال جرم

مهندسی

مفاهیم انتقال جرم


350,000 ریال

آمار عملي در نساجي

مهندسی

آمار عملی در نساجی


125,000 ریال

شيمي فيزيک پليمرها

علوم پایه

شیمی فیزیک پلیمرها


850,000 ریال

شيمي کوانتومي جلد1

علوم پایه

شیمی کوانتومی جلد1


2,200,000 ریال

اصول ژئوفيزيک مخازن

مهندسی

اصول ژئوفیزیک مخازن


700,000 ریال

عنصرها در چند دقيقه

علوم پایه

عنصرها در چند دقیقه


690,000 ریال

بيوشيمي و ايمونولوژي

مهندسی

بیوشیمی و ایمونولوژی


750,000 ریال

روش هاي ميکرواستخراج

مهندسی

روش های میکرواستخراج


140,000 ریال

مرجع کامل انتقال جرم

کنکور

مرجع کامل انتقال جرم


1,800,000 ریال

مطالعات يکپارچه مخزن

مهندسی

مطالعات یکپارچه مخزن


250,000 ریال

مهندسي مخازن پيشرفته

مهندسی

مهندسی مخازن پیشرفته


600,000 ریال

آشنايي با مهندسي شيمي

مهندسی

آشنایی با مهندسی شیمی


590,000 ریال

تکنولوژي مخازن هوشمند

مهندسی

تکنولوژی مخازن هوشمند


132,000 ریال

راکتورهاي غشايي معدني

مهندسی

راکتورهای غشایی معدنی


450,000 ریال

مقدمه اي بر زمين آمار

مهندسی

مقدمه ای بر زمین آمار


170,000 ریال

مهندسي پسماندهاي جامد

مهندسی

مهندسی پسماندهای جامد


500,000 ریال

ديناميک و کنترل فرآيند

مهندسی

دینامیک و کنترل فرآیند


1,000,000 ریال

واکنش هاي چندجزئي جلد1

مهندسی

واکنش های چندجزئی جلد1


1,030,000 ریال

خودآرايي و نانوتکنولوژي

علوم پایه

خودآرایی و نانوتکنولوژی


230,000 ریال

طراحي راکتورهاي شيميايي

مهندسی

طراحی راکتورهای شیمیایی


950,000 ریال

کنترل فرآيندهاي شيميايي

مهندسی

کنترل فرآیندهای شیمیایی


490,000 ریال

مباني اکتشافات ژئوفيزيک

مهندسی

مبانی اکتشافات ژئوفیزیک


350,000 ریال

اصول تقطير چند جزئي جلد1

مهندسی

اصول تقطیر چند جزئی جلد1


60,000 ریال

الفباي ازدياد برداشت نفت

مهندسی

الفبای ازدیاد برداشت نفت


2,200,000 ریال

بيوشيمي پرستاري و مامايي

علوم پایه

بیوشیمی پرستاری و مامایی


700,000 ریال

پديده هاي انتقال ويراست2

علوم پایه

پدیده های انتقال ویراست2


2,400,000 ریال

تصفيه و فرآورش گاز طبيعي

مهندسی

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی


500,000 ریال

جداسازي فيزيکي و شيميايي

علوم پایه

جداسازی فیزیکی و شیمیایی


45,000 ریال

زمين شناسي نفت غيرمتعارف

مهندسی

زمین شناسی نفت غیرمتعارف


500,000 ریال

فرهنگ نفت: انگليسي-فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ نفت: انگلیسی-فارسی


700,000 ریال

مروري بر صنايع نفت و گاز

مهندسی

مروری بر صنایع نفت و گاز


250,000 ریال

منسوجات فني: جلد1(مباني)

مهندسی

منسوجات فنی: جلد1


200,000 ریال

ابرخازن هاي الکتروشيميايي

مهندسی

ابرخازن های الکتروشیمیایی


400,000 ریال

اصول و کاربردهاي فوتوشيمي

مهندسی

اصول و کاربردهای فوتوشیمی


140,000 ریال

پليمرهاي معدني و آلي فلزي

مهندسی

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی


160,000 ریال

شيمي و عمليات شيميايي نفت

مهندسی

شیمی و عملیات شیمیایی نفت


120,000 ریال

طيف سنجي در ترکيبات معدني

مهندسی

طیف سنجی در ترکیبات معدنی


980,000 ریال

فرهنگ علوم و تکنولوژي نفت

فرهنگ لغت

فرهنگ علوم و تکنولوژی نفت


300,000 ریال

کاربرد شيميايي نظريه گروه

مهندسی

کاربرد شیمیایی نظریه گروه


210,000 ریال

مهندسي حفاري کاربردي جلد2

مهندسی

مهندسی حفاری کاربردی جلد2


370,000 ریال

بافندگي حلقوي پودي تخت باف

مهندسی

بافندگی حلقوی پودی تخت باف


200,000 ریال

تکنولوژي پليمرهاي فلئورينه

مهندسی

تکنولوژی پلیمرهای فلئورینه


75,000 ریال

رياضيات کاربردي عددي(ارشد)

کنکور

ریاضیات کاربردی عددی


520,000 ریال

نانوفناوري:اصول و کاربردها

مهندسی

نانوفناوری:اصول و کاربردها


580,000 ریال

اصول فرايندهاي جداسازي جلد2

علوم پایه

اصول فرایندهای جداسازی جلد2


180,000 ریال

فناوري غشايي و کاربردهاي آن

مهندسی

فناوری غشایی و کاربردهای آن


995,000 ریال

مباني مهندسي مخازن شکاف دار

مهندسی

مبانی مهندسی مخازن شکاف دار


500,000 ریال

مخزن1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مخزن1:کارشناسی ارشد و دکتری


650,000 ریال

مهندسي واکنشگاه هاي شيميايي

مهندسی

مهندسی واکنشگاه های شیمیایی


800,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي جلد1

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1


850,000 ریال

عمليات واحد مهندسي شيمي جلد1

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی جلد1


950,000 ریال

کاتاليزورهاي هيبريدي پيشرفته

علوم پایه

کاتالیزورهای هیبریدی پیشرفته


400,000 ریال

مدل سازي در پديده هاي انتقال

مهندسی

مدل سازی در پدیده های انتقال


1,300,000 ریال

الکتروشيمي در محلول هاي ناآبي

علوم پایه

الکتروشیمی در محلول های ناآبی


240,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد2

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد2


130,000 ریال

خواص نوري و طيف بيني نانومواد

علوم پایه

خواص نوری و طیف بینی نانومواد


1,500,000 ریال

کاربرد پليمرها در پزشکي: جلد1

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی: جلد1


150,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


350,000 ریال

گاز طبيعي:توليد فرآوري انتقال

مهندسی

گاز طبیعی:تولید فرآوری انتقال


210,000 ریال

مدل سازي رياضي در مهندسي شيمي

مهندسی

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی


950,000 ریال

مقدمه اي بر توليد صنعتي پوشاک

مهندسی

مقدمه ای بر تولید صنعتی پوشاک


85,000 ریال

English for chemical engineers

زبان انگلیسی

English for chemical engineers


70,000 ریال

اصول طيف بيني يک و دو بعدي NMR

مهندسی

اصول طیف بینی یک و دو بعدی NMR


340,000 ریال

اصول مقدماتي فرآيندهاي شيميايي

مهندسی

اصول مقدماتی فرآیندهای شیمیایی


300,000 ریال

چاه پيمايي و پتروفيزيک کاربردي

مهندسی

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی


550,000 ریال

سينتيک شيميايي پيشرفته (2جلدي)

مهندسی

سینتیک شیمیایی پیشرفته


850,000 ریال

مباني شيمي تجزيه: جلد2 ويراست9

علوم پایه

مبانی شیمی تجزیه: جلد2 ویراست9


1,500,000 ریال

مقدمه اي بر طيف سنجي (ويراست4)

علوم پایه

مقدمه ای بر طیف سنجی


750,000 ریال

مهندسي توليد نفت به کمک رايانه

مهندسی

مهندسی تولید نفت به کمک رایانه


350,000 ریال

مهندسي شيمي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

مهندسی شیمی جلد1:کارشناسی ارشد


190,000 ریال

ايمني عملياتي در صنعت نفت و گاز

مهندسی

ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز


850,000 ریال

تحليل و کنترل سيستم هاي فرآيندي

مهندسی

تحلیل و کنترل سیستم های فرآیندی


1,250,000 ریال

توليد ماسه در چاه هاي نفت و گاز

مهندسی

تولید ماسه در چاه های نفت و گاز


300,000 ریال

مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي

مهندسی

مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی


600,000 ریال

مکانيک سيالات براي مهندسان شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


720,000 ریال

مهندسي بيوشيميايي و بيوتکنولوژي

مهندسی

مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی


1,250,000 ریال

آشنايي با مهندسي مخازن نفت و گاز

مهندسی

آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز


400,000 ریال

چاه آزمايي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

چاه آزمایی:کارشناسی ارشد و دکتری


265,000 ریال

ژئوشيمي آب زيرزميني و ايزوتوپ ها

مهندسی

ژئوشیمی آب زیرزمینی و ایزوتوپ ها


1,000,000 ریال

سينتيک واکنش هاي کاتاليزي ناهمگن

مهندسی

سینتیک واکنش های کاتالیزی ناهمگن


42,000 ریال

شبيه سازي پارچه با مدل جرم و فنر

مهندسی

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر


335,000 ریال

فرآيند ازدياد برداشت ميکروبي نفت

مهندسی

فرآیند ازدیاد برداشت میکروبی نفت


160,000 ریال

مدارک مهندسي ابزار د قيق و کنترل

مهندسی

مدارک مهندسی ابزار د قیق و کنترل


600,000 ریال

هيدرات‌هاي گازي:مباني و کاربردها

مهندسی

هیدرات‌های گازی:مبانی و کاربردها


200,000 ریال

اصول زيست شيمي جلد2(اصول بيوشيمي)

مهندسی

اصول زیست شیمی جلد2


350,000 ریال

تکنولوژي چاه هاي افقي در صنعت نفت

مهندسی

تکنولوژی چاه های افقی در صنعت نفت


300,000 ریال

ژئوشيمي آلي:آزمون ارشد مهندسي نفت

کنکور

ژئوشیمی آلی:آزمون ارشد مهندسی نفت


160,000 ریال

فوران چاه هاي نفت و نحوه کنترل آن

مهندسی

فوران چاه های نفت و نحوه کنترل آن


170,000 ریال

کنکور ارشد انتقال جرم:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد انتقال جرم:راهیان ارشد


370,000 ریال

مباني کنترل فرآيند در مهندسي شيمي

مهندسی

مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی


1,400,000 ریال

PVT و رفتار فازي سيالات مخازن نفتي

مهندسی

PVT و رفتار فازی سیالات مخازن نفتی


750,000 ریال

اصول جريان سيال در مخازن نفت و گاز

مهندسی

اصول جریان سیال در مخازن نفت و گاز


100,000 ریال

چاه آزمايي نوين در مخازن نفت و گاز

مهندسی

چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز


135,000 ریال

سيستم هاي و فرآيندهاي غشائي ترکيبي

مهندسی

سیستم های و فرآیندهای غشائی ترکیبی


300,000 ریال

مهندسي مخازن هيدروکربوري(حل مسائل)

مهندسی

مهندسی مخازن هیدروکربوری


80,000 ریال

نگرشي نوين بر آبکاري الکترولس نيکل

مهندسی

نگرشی نوین بر آبکاری الکترولس نیکل


199,000 ریال

واژگان شيمي و مهندسي شيمي(دو سويه)

فرهنگ لغت

واژگان شیمی و مهندسی شیمی


380,000 ریال

اصول کاربردي مهندسي مخازن نفت و گاز

مهندسی

اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز


150,000 ریال

اصول مدل سازي سامانه هاي حوضه و نفت

مهندسی

اصول مدل سازی سامانه های حوضه و نفت


270,000 ریال

انتقال جرم و عمليات واحد(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد


1,240,000 ریال

پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل

علوم پایه

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل


250,000 ریال

مقدمه اي بر کاتاليزورهاي زيگلر-ناتا

علوم پایه

مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر-ناتا


75,000 ریال

نقش فناوري نانو در پالايش محيط زيست

مهندسی

نقش فناوری نانو در پالایش محیط زیست


70,000 ریال

از چاه اکتشافي تا فرآيندهاي صنعت نفت

مهندسی

از چاه اکتشافی تا فرآیندهای صنعت نفت


750,000 ریال

اصول مهندسي بهره برداري و توليد جلد3

مهندسی

اصول مهندسی بهره برداری و تولید جلد3


285,000 ریال

سياست هاي بومي سازي در بخش نفت و گاز

مهندسی

سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز


200,000 ریال

مباني بلورشناسي و تعيين ساختار بلوري

مهندسی

مبانی بلورشناسی و تعیین ساختار بلوری


320,000 ریال

آسفالتين و مباني شبيه سازي مولکولي آن

مهندسی

آسفالتین و مبانی شبیه سازی مولکولی آن


120,000 ریال

پليمرهاي مصنوعي:ساختن مولکول هاي بزرگ

مهندسی

پلیمرهای مصنوعی:ساختن مولکول های بزرگ


26,500 ریال

پوشش هاي سطحي مواد خام و کاربرد آن ها

علوم پایه

پوشش های سطحی مواد خام و کاربرد آن ها


170,000 ریال

ترموديناميک کارشناسي ارشد مهندسي شيمي

کنکور

ترمودینامیک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


1,850,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد1 ويراست7

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد1 ویراست7


680,000 ریال

ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد2 ويراست7

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد2 ویراست7


1,350,000 ریال

واکنش هاي شيميايي و راکتورهاي شيميايي

مهندسی

واکنش های شیمیایی و راکتورهای شیمیایی


1,500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نفت: کد620

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت: کد620


120,000 ریال

تحليل و تشريح مسائل  انتقال جرم تريبال

مهندسی

تحلیل و تشریح مسائل انتقال جرم تریبال


450,000 ریال

حفاظت صنعتي:خوردگي پوشش و ميکروبيولوژي

مهندسی

حفاظت صنعتی:خوردگی پوشش و میکروبیولوژی


100,000 ریال

کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالاي عملي

علوم پایه

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالای عملی


70,000 ریال

اصول چاه آزمايي در مخازن نفت و گاز جلد1

مهندسی

اصول چاه آزمایی در مخازن نفت و گاز جلد1


220,000 ریال

تشريح کامل مسائل مهندسي مخازن نفت کرافت

مهندسی

تشریح کامل مسائل مهندسی مخازن نفت کرافت


250,000 ریال

تغيير شکل پلاستيک در مواد نانو کريستالي

مهندسی

تغییر شکل پلاستیک در مواد نانو کریستالی


120,000 ریال

طراحي و ساخت خطوط لوله (رويکرد کاربردي)

مهندسی

طراحی و ساخت خطوط لوله


500,000 ریال

کاربرد ASPEN PLUS در مباحث ترموديناميکي

مهندسی

کاربرد ASPEN PLUS در مباحث ترمودینامیکی


1,000,000 ریال

مباني مهندسي مخازن هيدروکربوري زيرزميني

مهندسی

مبانی مهندسی مخازن هیدروکربوری زیرزمینی


600,000 ریال

مدل سازي و شبيه سازي واکنش هاي پليمرشدن

علوم پایه

مدل سازی و شبیه سازی واکنش های پلیمرشدن


33,500 ریال

اندازه گيري جريان هاي فازي:اصول و کاربرد

مهندسی

اندازه گیری جریان های فازی:اصول و کاربرد


139,000 ریال

تشريح کامل مسائل انتقال جرم تريبال کد518

مهندسی

تشریح کامل مسائل انتقال جرم تریبال کد518


400,000 ریال

چاه آزمايي کاربردي:تجزيه و تحليل عملياتي

مهندسی

چاه آزمایی کاربردی:تجزیه و تحلیل عملیاتی


120,000 ریال

خواص و رفتار فازي سيالات مخازن نفت و گاز

مهندسی

خواص و رفتار فازی سیالات مخازن نفت و گاز


300,000 ریال

مهندسي مخازن نفت و گاز (شبيه سازي مخازن)

مهندسی

مهندسی مخازن نفت و گاز


100,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادلات فازي محلول ها

مهندسی

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی محلول ها


650,000 ریال

سنگ شناسي کربناته با نگرشي بر کيفيت مخزني

مهندسی

سنگ شناسی کربناته با نگرشی بر کیفیت مخزنی


350,000 ریال

شناسايي سيستماتيک ترکيبات آلي (ويرايش 7 )

علوم پایه

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی


800,000 ریال

مقدمه اي بر کاربرد نانو فناوري در پليمرها

مهندسی

مقدمه ای بر کاربرد نانو فناوری در پلیمرها


350,000 ریال

ابزار دقيق و تجهيزات اندازه گيري سطح مخازن

مهندسی

ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن


1,800,000 ریال

هيدروآئرومکانيک کاربردي در حفاري نفت و گاز

مهندسی

هیدروآئرومکانیک کاربردی در حفاری نفت و گاز


250,000 ریال

عملکرد مواد و غشاهاي نانوساختار در تصفيه آب

مهندسی

عملکرد مواد و غشاهای نانوساختار در تصفیه آب


340,000 ریال

فرايندهاي سينتيکي در مهندسي مواد و متالورژي

مهندسی

فرایندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی


450,000 ریال

منابع انرژي و بهره بهينه از هيدروکربن ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

منابع انرژی و بهره بهینه از هیدروکربن ایران


200,000 ریال

حلال ها: خواص و کاربردهاي صنعتي و آزمايشگاهي

علوم پایه

حلال ها: خواص و کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی


760,000 ریال

رياضيات کاربردي و مدل سازي براي مهندسان شيمي

مهندسی

ریاضیات کاربردی و مدل سازی برای مهندسان شیمی


600,000 ریال

شبيه سازي و طراحي فرآيندها با aspen و promax

مهندسی

شبیه سازی و طراحی فرآیندها با aspen و promax


880,000 ریال

اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي ويرايش8

مهندسی

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ویرایش8


1,250,000 ریال

پتروفيزيک،مهندسي شيمي و مدل سازي: مهندسي نفت4

مهندسی

پتروفیزیک،مهندسی شیمی و مدل سازی: مهندسی نفت4


185,000 ریال

روان کننده و ضد الکتريسيته ساکن در صنعت نساجي

مهندسی

روان کننده و ضد الکتریسیته ساکن در صنعت نساجی


9,000 ریال

فناوري هاي نانو سيال و روش هاي جابجايي حرارتي

علوم پایه

فناوری های نانو سیال و روش های جابجایی حرارتی


960,000 ریال

کارخانه هاي اسيد سولفوريک:طراحي و عمليات واحد

مهندسی

کارخانه های اسید سولفوریک:طراحی و عملیات واحد


500,000 ریال

مکانيک سيالات:کارشناسي ارشد مهندسي شيمي پارسه

کنکور

مکانیک سیالات:کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پارسه


1,700,000 ریال

نانوساختارهاي پليمري:سنتز خواص و تعيين مشخصات

علوم پایه

نانوساختارهای پلیمری:سنتز خواص و تعیین مشخصات


480,000 ریال

ازدياد برداشت توليد و بهره برداري: مهندسي نفت2

مهندسی

ازدیاد برداشت تولید و بهره برداری: مهندسی نفت2


145,000 ریال

تحليل زمين شناسي مخازن شکافدار طبيعي (ويرايش2)

مهندسی

تحلیل زمین شناسی مخازن شکافدار طبیعی


107,000 ریال

تکنولوژي پليمر/پلاستيک:آزمون ارشد مهندسي پليمر

کنکور

تکنولوژی پلیمر/پلاستیک:آزمون ارشد مهندسی پلیمر


110,000 ریال

رسوب گذاري نفت خام در پيش گرمکن هاي واحد تقطير

مهندسی

رسوب گذاری نفت خام در پیش گرمکن های واحد تقطیر


60,000 ریال

زبان عمومي و تخصصي مهندسي نفت جلد4:راهيان ارشد

کنکور

زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت جلد4:راهیان ارشد


1,800,000 ریال

پليمرهاي رسانا (پليمرهاي هادي جريان الکتريسيته)

مهندسی

پلیمرهای رسانا


140,000 ریال

حل کامل مسائل مباني کنترل فرآيند در مهندسي شيمي

مهندسی

حل کامل مسائل مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی


140,000 ریال

زمين شناسي نفت پيشرفته و سازندهاي نفت دار ايران

مهندسی

زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران


500,000 ریال

اصول اوليه فرآيندهاي شيميايي موازنه مواد و انرژي

مهندسی

اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی موازنه مواد و انرژی


195,000 ریال

اصول بهره برداري از چاه هاي نفتي داراي مشکل رسوب

مهندسی

اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب


85,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادل هاي فاز-سيال (ويرايش3)

مهندسی

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فاز-سیال


1,560,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادلات فازي -سيال (ويرايش3)

مهندسی

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی -سیال


2,000,000 ریال

چارچوب هاي فلز-آلي متخلخل (معرفي و روش هاي سنتز)

علوم پایه

چارچوب های فلز-آلی متخلخل


600,000 ریال

طراحي کارخانه و برآورد اقتصادي براي مهندسان شيمي

مهندسی

طراحی کارخانه و برآورد اقتصادی برای مهندسان شیمی


3,000,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي و پليمر(کتاب ارشد)

کنکور

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر


480,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد عمليات واحد جلد1:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد عملیات واحد جلد1:راهیان ارشد


1,000,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد عمليات واحد جلد2:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد عملیات واحد جلد2:راهیان ارشد


1,000,000 ریال

مقدمه اي بر ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد1ويراست7

مهندسی

مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد1ویراست7


1,700,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه1 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه1 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


1,400,000 ریال

حل مسائل مباني شيمي تجزيه2 ويرايش7:اسکوگ وست هولر

علوم پایه

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه2 ویرایش7:اسکوگ وست هولر


770,000 ریال

شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي با Chemcad 6(باسي دي)

مهندسی

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با Chemcad 6


120,000 ریال

طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي مواد با COMSOL

مهندسی

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با COMSOL


575,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی:کارشناسی ارشد پارسه


2,800,000 ریال

مکانيزم بافندگي حلقوي تاري: جلد2 (ماشين هاي راشل)

مهندسی

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری: جلد2


140,000 ریال

تخريب و پايدارسازي پليمرها:اصول، مفاهيم و کاربردها

مهندسی

تخریب و پایدارسازی پلیمرها:اصول، مفاهیم و کاربردها


950,000 ریال

راهنماي اصول بنياني و مباني محاسبات در مهندسي شيمي

مهندسی

راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی


480,000 ریال

راهنماي حل مسائل طراحي راکتورهاي شيميايي (ويراست2)

مهندسی

راهنمای حل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی


300,000 ریال

روش هاي تفسير آزمايش هاي فشار در چاه هاي نفت و گاز

مهندسی

روش های تفسیر آزمایش های فشار در چاه های نفت و گاز


93,000 ریال

شناخت مواد و محصولات نساجي و آشنايي با انواع پوشاک

مهندسی

شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک


120,000 ریال

تحليل هاي آماري براي مشخصه سازي مخازن در مهندسي نفت

مهندسی

تحلیل های آماری برای مشخصه سازی مخازن در مهندسی نفت


115,000 ریال

روش هاي پليمريزاسيون:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد3

مهندسی

روش های پلیمریزاسیون:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد3


2,000,000 ریال

سينتيک و طراحي راکتورهاي شيميايي(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی


1,360,000 ریال

مباني چاه پيمايي:دروس اختصاصي کنکور ارشد مهندسي نفت

کنکور

مبانی چاه پیمایی:دروس اختصاصی کنکور ارشد مهندسی نفت


120,000 ریال

آموزش کاربردي مباحث مهندسي شيمي و نفت با مطلب MATLAB

مهندسی

آموزش کاربردی مباحث مهندسی شیمی و نفت با مطلب MATLAB


1,350,000 ریال

اصول بنياني و مباني محاسبات در مهندسي شيمي (ويراست4)

مهندسی

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی


850,000 ریال

اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي ويراست7(2جلدي)

مهندسی

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی ویراست7


2,000,000 ریال

حل تشريحي مسائل کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي (جلد1)

مهندسی

حل تشریحی مسائل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


120,000 ریال

طراحي رشته لوله هاي درون چاهي نفت و گاز و اتصالات آن

مهندسی

طراحی رشته لوله های درون چاهی نفت و گاز و اتصالات آن


300,000 ریال

طيف بيني فروسرخ- مياني :مباني و راهنمايي هاي کاربردي

مهندسی

طیف بینی فروسرخ- میانی :مبانی و راهنمایی های کاربردی


1,500,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي اکتشاف نفت زير ذره بين:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی اکتشاف نفت زیر ذره بین:راهیان ارشد


1,400,000 ریال

ترموديناميک مولکولي تعادل هاي فازي سيال جلد1(ويرايش3)

علوم پایه

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال جلد1


169,000 ریال

طراحي راکتورهاي پليمري:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد4

مهندسی

طراحی راکتورهای پلیمری:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد4


170,000 ریال

آناليز مواد: مقدمه اي بر روش هاي ميکروسکوپي و طيف سنجي

علوم پایه

آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی


600,000 ریال

اصول طراحي سکوي شناور توليد ذخيره سازي و تخليه نفتFPSO

مهندسی

اصول طراحی سکوی شناور تولید ذخیره سازی و تخلیه نفتFPSO


350,000 ریال

حل تشريحي مسائل طراحي راکتورهاي شيميايي: جلد1(ويراست3)

مهندسی

حل تشریحی مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی: جلد1


660,000 ریال

حل تشريحي مسائل طراحي راکتورهاي شيميايي: جلد2(ويراست3)

مهندسی

حل تشریحی مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی: جلد2


550,000 ریال

طراحي کارخانه هاي شيميايي:پلنت هاي نفت، گاز و پتروشيمي

مهندسی

طراحی کارخانه های شیمیایی:پلنت های نفت، گاز و پتروشیمی


1,750,000 ریال

پتروفيزيک و چاه نگاري(چاه پيمايي):آزمون ارشد مهندسي نفت

کنکور

پتروفیزیک و چاه نگاری


130,000 ریال

واکنش هاي پليمريزاسيون(مباني مهندسي پليمريزاسيون): جلد2

مهندسی

واکنش های پلیمریزاسیون


450,000 ریال

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصي شيمي

علوم پایه

Scientific English for Chemistry Studentsزبان تخصصی شیمی


500,000 ریال

اصول مهندسي مخازن نفت و گاز با رويکرد بررسي جريان در مخزن

مهندسی

اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن


150,000 ریال

طراحي محاسبات و انتخاب پمپ ها در صنايع نفت گاز و پتروشيمي

مهندسی

طراحی محاسبات و انتخاب پمپ ها در صنایع نفت گاز و پتروشیمی


140,000 ریال

Basic Principles & Calculation in Chemical Engineering 8ED

مهندسی

Basic Principles & Calculation in Chemical Engineering 8ED


2,300,000 ریال

کنکور ارشد مکانيک سيالات ويژه رشته مهندسي شيمي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مکانیک سیالات ویژه رشته مهندسی شیمی:راهیان ارشد


1,500,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي نفت -مخازن هيدروکربوري2/نفت2:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت -مخازن هیدروکربوری2/نفت2:راهیان ارشد


1,350,000 ریال

اصول ژئوفيزيک اکتشافي(روش هاي سنجش و چاه پيمايي ژئوفيزيکي )

مهندسی

اصول ژئوفیزیک اکتشافی


400,000 ریال

راهنماي حل مسائل اصول بنياني و مباني محاسبات در مهندسي شيمي

مهندسی

راهنمای حل مسائل اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی


160,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول بنياني و مباني  محاسبات در مهندسي شيمي

مهندسی

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی


450,000 ریال

روش هاي ازدياد برداشت:کاربردي جهت توليد از منابع هيدروکربوري

مهندسی

روش های ازدیاد برداشت:کاربردی جهت تولید از منابع هیدروکربوری


700,000 ریال

مرجع کامل طراحي تجهيزات ابزار دقيق و کنترل(نفت گاز پتروشيمي)

مهندسی

مرجع کامل طراحی تجهیزات ابزار دقیق و کنترل


1,150,000 ریال

ميکروسکوپي تونل زني روبشي و کاربرد آن در شرايط الکتروشيميايي

مهندسی

میکروسکوپی تونل زنی روبشی و کاربرد آن در شرایط الکتروشیمیایی


110,000 ریال

مکانيزم هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع نفت گاز و پتروشيمي

مهندسی

مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی


250,000 ریال

نگاهي بنيادين و نوين به ايمني و حوادث از ديدگاه مهندسي رزيلينس

مهندسی

نگاهی بنیادین و نوین به ایمنی و حوادث از دیدگاه مهندسی رزیلینس


350,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي: ويرايش7

مهندسی

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی: ویرایش7


1,250,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي: ويرايش8

مهندسی

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی: ویرایش8


1,000,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد کنترل فرآيندها ويژه مهندسي شيمي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد کنترل فرآیندها ویژه مهندسی شیمی:راهیان ارشد


900,000 ریال

تشريح کامل مسائل ترموديناميک مولکولي تعادلات فازي -سيال(ويرايش3)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی -سیال


350,000 ریال

مباحث ويژه در مهندسي نفت

مهندسی

مباحث ویژه در مهندسی نفت special issues in petroleum engineering


800,000 ریال

تشريح کامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد1ويرايش7

مهندسی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد1ویرایش7


1,500,000 ریال

تکنولوژي پليمرها:مباني مهندسي پليمريزاسيون جلد1:بخش 3و4 (ويرايش4)

مهندسی

تکنولوژی پلیمرها:مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد1:بخش 3و4


2,700,000 ریال

شيمي فيزيک: جلد2 (ويرايش 6)

علوم پایه

شیمی فیزیک: جلد2


1,600,000 ریال

کنکور ارشد رياضيات کاربردي و عددي مهندسي شيمي و پليمر:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد ریاضیات کاربردی و عددی مهندسی شیمی و پلیمر:راهیان ارشد


1,480,000 ریال

کاملترين مرجع مدل سازي سيستم هاي مهندسي شيمي به کمک نرم افزار مطلب

مهندسی

کاملترین مرجع مدل سازی سیستم های مهندسی شیمی به کمک نرم افزار مطلب


1,300,000 ریال

کتاب مرجع اطلاعات استانداردي رنگ هاي صنعتي(800جدول از 270استاندارد)

مهندسی

کتاب مرجع اطلاعات استانداردی رنگ های صنعتی


3,500,000 ریال

طراحي و کنترل ستون هاي تقطير با استفاده از شبيه سازي نرم افزار ASPEN

مهندسی

طراحی و کنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار ASPEN


60,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي: جلد1(مدل سازي رياضي و روش هاي تحليلي)

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی: جلد1


850,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي نفت جلد5:نمودارگيري از چاه(چاه پيمايي):راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت جلد5:نمودارگیری از چاه


1,500,000 ریال

کتاب جامع صنايع شيميايي:جزئيات توليد مواد اوليه و فرآورده هاي شيميايي

علوم پایه

کتاب جامع صنایع شیمیایی:جزئیات تولید مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی


2,200,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي نفت جلد10:مخازن حفاري و بهره برداري و اکتشاف:راهيان

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت جلد10:مخازن حفاری و بهره برداری و اکتشاف:راهیان


850,000 ریال

ترکيب اطلاعات رويکردي نوين جهت تصميم گيري در زمين شناسي مهندسي معدن و

مهندسی

ترکیب اطلاعات رویکردی نوین جهت تصمیم گیری در زمین شناسی مهندسی معدن و نفت


780,000 ریال

کنکور ارشد خواص سنگ هاي مخزن(پتروفيزيک) جلد7 ويژه مهندسي نفت

کنکور

کنکور ارشد خواص سنگ های مخزن


890,000 ریال

اندازه گيري و تعيين ميزان تخلخل، سطح ويژه و توزيع اندازه حفرات در مواد

علوم پایه

اندازه گیری و تعیین میزان تخلخل، سطح ویژه و توزیع اندازه حفرات در مواد جامد


980,000 ریال

حل تشريحي مسائل کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي (ضميمه جلد2)

مهندسی

حل تشریحی مسائل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


175,000 ریال

ديناميک و کنترل فرآيندها با نگرش کاربردي در مهندسي شيمي، مهندسي

مهندسی

دینامیک و کنترل فرآیندها با نگرش کاربردی در مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی متالورژی


890,000 ریال

مدل سازي استاتيک مخازن نفت و گاز و تفسير سايزميک با استفاده از

مهندسی

مدل سازی استاتیک مخازن نفت و گاز و تفسیر سایزمیک با استفاده از نرم افزار Petrel


380,000 ریال

کاربرد توپک راني در تشخيص خوردگي لوله هاي انتقال نفت و گاز و تعميرآنها

مهندسی

کاربرد توپک رانی در تشخیص خوردگی لوله های انتقال نفت و گاز و تعمیرآنها به وسیله لایه های کامپوزیتی


120,000 ریال

رئولوژي

مهندسی

رئولوژی


فاقد موجودی

کنترل ولو

مهندسی

کنترل ولو


فاقد موجودی

شيمي نيروگاه

علوم پایه

شیمی نیروگاه


فاقد موجودی

فيزيک پليمرها

مهندسی

فیزیک پلیمرها


فاقد موجودی

بيوترموديناميک

علوم پایه

بیوترمودینامیک


فاقد موجودی

زمين شناسي نفت

مهندسی

زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

پرتونگاري صنعتي

مهندسی

پرتونگاری صنعتی


فاقد موجودی

شيمي عمومي: جلد2

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


فاقد موجودی

فرآيندهاي آنزيمي

علوم پایه

فرآیندهای آنزیمی


فاقد موجودی

مباني پالايش نفت

مهندسی

مبانی پالایش نفت


فاقد موجودی

مباني شيمي پليمر

علوم پایه

مبانی شیمی پلیمر


فاقد موجودی

اصول مهندسي پليمر

مهندسی

اصول مهندسی پلیمر


فاقد موجودی

اصول مهندسي حفاري

مهندسی

اصول مهندسی حفاری


فاقد موجودی

پتروفيزيک پيشرفته

مهندسی

پتروفیزیک پیشرفته


فاقد موجودی

عمليات واحد: جلد2

مهندسی

عملیات واحد: جلد2


فاقد موجودی

مواد پلاستيک جلد1

مهندسی

مواد پلاستیک جلد1


فاقد موجودی

مواد پلاستيک جلد2

مهندسی

مواد پلاستیک جلد2


فاقد موجودی

اصول طراحي پلاستيک

مهندسی

اصول طراحی پلاستیک


فاقد موجودی

انتقال جرم پيشرفته

مهندسی

انتقال جرم پیشرفته


فاقد موجودی

مهندسي فاضلاب جلد2

مهندسی

مهندسی فاضلاب جلد2


فاقد موجودی

خصوصيات الياف نساجي

مهندسی

خصوصیات الیاف نساجی


فاقد موجودی

فن آوري خمير و کاغذ

مهندسی

فن آوری خمیر و کاغذ


فاقد موجودی

کاربرد P.V.C در صنعت

مهندسی

کاربرد P.V.C در صنعت


فاقد موجودی

مهندسي مخازن شکافدار

مهندسی

مهندسی مخازن شکافدار


فاقد موجودی

پتروشيمي به زبان ساده

مهندسی

پتروشیمی به زبان ساده


فاقد موجودی

تحليل اطلاعات اکتشافي

مهندسی

تحلیل اطلاعات اکتشافی


فاقد موجودی

آزمايشگاه انتقال حرارت

مهندسی

آزمایشگاه انتقال حرارت


فاقد موجودی

تحليل داده هاي اکتشافي

مهندسی

تحلیل داده های اکتشافی


فاقد موجودی

ژئوشيمي سوخت هاي فسيلي

مهندسی

ژئوشیمی سوخت های فسیلی


فاقد موجودی

رنگ هاي صنعتي و خودرويي

مهندسی

رنگ های صنعتی و خودرویی


فاقد موجودی

طراحي تصفيه خانه فاضلاب

مهندسی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب


فاقد موجودی

طراحي راکتورهاي شيميايي

مهندسی

طراحی راکتورهای شیمیایی


فاقد موجودی

روش هاي سنتز ترکيبات آلي

علوم پایه

روش های سنتز ترکیبات آلی


فاقد موجودی

زمين شناسي مخازن کربناته

مهندسی

زمین شناسی مخازن کربناته


فاقد موجودی

مخازن کربناته و شکاف دار

مهندسی

مخازن کربناته و شکاف دار


فاقد موجودی

مهندسي پمپ هاي درون چاهي

مهندسی

مهندسی پمپ های درون چاهی


فاقد موجودی

واکنش هاي آلي براساس نام

علوم پایه

واکنش های آلی براساس نام


فاقد موجودی

pressure vessels 8Edition

مهندسی

pressure vessels 8Edition


فاقد موجودی

سيالات حفاري:ترکيب و خواص

مهندسی

سیالات حفاری:ترکیب و خواص


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فرآورش لاستيک

مهندسی

مقدمه ای بر فرآورش لاستیک


فاقد موجودی

شبيه سازي پيشرفته مخزن نفت

مهندسی

شبیه سازی پیشرفته مخزن نفت


فاقد موجودی

مکانيزم بافندگي حلقوي پودي

مهندسی

مکانیزم بافندگی حلقوی پودی


فاقد موجودی

فرهنگ تشريحي زمين شناسي نفت

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

کنترل فرآيند(کارشناسي ارشد)

کنکور

کنترل فرآیند


فاقد موجودی

اصول فرآيندهاي جداسازي غشايي

مهندسی

اصول فرآیندهای جداسازی غشایی


فاقد موجودی

فرايندهاي پيشرفته پالايش نفت

مهندسی

فرایندهای پیشرفته پالایش نفت


فاقد موجودی

مکانيک سيالات در مهندسي شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات در مهندسی شیمی


فاقد موجودی

اصول مديريت مخازن هيدروکربوري

مهندسی

اصول مدیریت مخازن هیدروکربوری


فاقد موجودی

راهنماي عملي فناوري روکش کاري

مهندسی

راهنمای عملی فناوری روکش کاری


فاقد موجودی

عمليات واحد مهندسي شيمي: جلد1

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی: جلد1


فاقد موجودی

عمليات واحد مهندسي شيمي: جلد2

مهندسی

عملیات واحد مهندسی شیمی: جلد2


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي پليمريزاسيون

مهندسی

مهندسی واکنش های پلیمریزاسیون


فاقد موجودی

آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزن

مهندسی

آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن


فاقد موجودی

چاه پيمايي (نمودارگيري از چاه)

مهندسی

چاه پیمایی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر بازيافت پلاستيک ها

مهندسی

مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک ها


فاقد موجودی

ترموديناميک و سينتيک علم خوردگي

مهندسی

ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی


فاقد موجودی

خواص سيال:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

خواص سیال:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

سينتيک شيميايي:مباني و کاربردها

مهندسی

سینتیک شیمیایی:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

فرآيند پالايش و توليد روانکاوها

مهندسی

فرآیند پالایش و تولید روانکاوها


فاقد موجودی

مکانيک سيالات براي مهندسين شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسین شیمی


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد 1

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد 1


فاقد موجودی

ترموديناميک و سينتيک در علم مواد

مهندسی

ترمودینامیک و سینتیک در علم مواد


فاقد موجودی

فرآيندهاي صنعتي و توليد آب سنگين

مهندسی

فرآیندهای صنعتی و تولید آب سنگین


فاقد موجودی

مباني طراحي فرايندهاي انتقال جرم

مهندسی

مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم


فاقد موجودی

مهندسي خوردگي در صنايع نفت و گاز

مهندسی

مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز


فاقد موجودی

انتقال جرم و عمليات واحد1و2(ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد1و2


فاقد موجودی

روش هاي پيشرفته براي سنتز پليمرها

مهندسی

روش های پیشرفته برای سنتز پلیمرها


فاقد موجودی

اصول زيست شيمي: جلد1(اصول بيوشيمي)

علوم پایه

اصول زیست شیمی: جلد1


فاقد موجودی

اصول و کاربردهاي نانوتکنولوژي: جلد1

مهندسی

اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی: جلد1


فاقد موجودی

اصول و محاسبات مهندسي حفاري پيشرفته

مهندسی

اصول و محاسبات مهندسی حفاری پیشرفته


فاقد موجودی

طراحي راکتورهاي شيميايي(ارشدودکتري)

کنکور

طراحی راکتورهای شیمیایی


فاقد موجودی

مدل سازي رياضي در مهندسي شيمي و نفت

مهندسی

مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی و نفت


فاقد موجودی

مباني شيمي فيزيک جلد 2 (شيمي فيزيک2)

مهندسی

مبانی شیمی فیزیک جلد 2


فاقد موجودی

دايره المعارف نساجي و حرف مربوط به آن

فرهنگ لغت

دایره المعارف نساجی و حرف مربوط به آن


فاقد موجودی

طراحي جداگر لرزه اي در مخازن نفت و گاز

مهندسی

طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت و گاز


فاقد موجودی

مجموعه مهندسي نفت:کارشناسي ارشد(88/97)

کنکور

مجموعه مهندسی نفت:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

انتگراسيون هيدروژن در پالايشگاه هاي نفت

مهندسی

انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت


فاقد موجودی

حل المسائل تجزيه کيفي به روش نيمه ميکرو

علوم پایه

حل المسائل تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو


فاقد موجودی

قواعد عملياتي براي کارکنان دستگاه حفاري

مهندسی

قواعد عملیاتی برای کارکنان دستگاه حفاری


فاقد موجودی

يکپارچه کردن انرژي در فرآيندهاي شيميايي

مهندسی

یکپارچه کردن انرژی در فرآیندهای شیمیایی


فاقد موجودی

ايمني در دکل هاي حفاري چاه هاي نفت و گاز

مهندسی

ایمنی در دکل های حفاری چاه های نفت و گاز


فاقد موجودی

تکنولوژي توليد خمير کاغذ با فرآيند کرافت

علوم پایه

تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت


فاقد موجودی

زيست سراميک ها:خواص، ويژگي ها و کاربردها

مهندسی

زیست سرامیک ها:خواص، ویژگی ها و کاربردها


فاقد موجودی

شيمي صنعتي: صنايع فرايندهاي شيميايي شريو

علوم پایه

شیمی صنعتی: صنایع فرایندهای شیمیایی شریو


فاقد موجودی

شيمي فيزيک :ترموديناميک و سينتيک شيميايي

علوم پایه

شیمی فیزیک :ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی


فاقد موجودی

شيمي و کاربرد رنگزاها بر روي الياف نساجي

علوم پایه

شیمی و کاربرد رنگزاها بر روی الیاف نساجی


فاقد موجودی

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسي شيمي

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسی شیمی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مواد هسته اي اصول و کاربردها

مهندسی

مقدمه ای بر مواد هسته ای اصول و کاربردها


فاقد موجودی

الاستومر-کامپوزيت:آزمون ارشد مهندسي پليمر

کنکور

الاستومر-کامپوزیت:آزمون ارشد مهندسی پلیمر


فاقد موجودی

راهنماي حل مسائل ديناميک و کنترل فرآيندها

مهندسی

راهنمای حل مسائل دینامیک و کنترل فرآیندها


فاقد موجودی

مهندسي واکنش هاي شيميايي: جلد2 (ويرايش 3)

مهندسی

مهندسی واکنش های شیمیایی: جلد2


فاقد موجودی

اصول و مباني مهندسي حفاري جلد9:راهيان ارشد

کنکور

اصول و مبانی مهندسی حفاری جلد9:راهیان ارشد


فاقد موجودی

فرمولاسيون و سنتز:روانکارها و سموم (2جلدي)

مهندسی

فرمولاسیون و سنتز:روانکارها و سموم


فاقد موجودی

نمودارگيري از چاه(چاه نگاري):کارشناسي ارشد

کنکور

نمودارگیری از چاه


فاقد موجودی

خواص سنگ (پتروفيزيک) :کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

خواص سنگ


فاقد موجودی

روش هاي الکتروشيميايي اساس و کاربردها: جلد1

مهندسی

روش های الکتروشیمیایی اساس و کاربردها: جلد1


فاقد موجودی

روش هاي الکتروشيميايي اساس و کاربردها: جلد2

مهندسی

روش های الکتروشیمیایی اساس و کاربردها: جلد2


فاقد موجودی

اصول موازنه مواد و انرژي در مهندسي شيمي و نفت

مهندسی

اصول موازنه مواد و انرژی در مهندسی شیمی و نفت


فاقد موجودی

زمين شناسي نفت براي مهندسين و ژئوفيزيک دان ها

مهندسی

زمین شناسی نفت برای مهندسین و ژئوفیزیک دان ها


فاقد موجودی

سينتيک و طراحي راکتورهاي شيميايي:ارشد و دکتري

کنکور

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی:ارشد و دکتری


فاقد موجودی

مستربچ هاي پليمري جلد2: معرفي، توليد و کاربرد

علوم پایه

مستربچ های پلیمری جلد2: معرفی، تولید و کاربرد


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي شيمي: کد249

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی: کد249


فاقد موجودی

مدلسازي فرآيند بازيابي گوگرد در راکتور لوله اي

مهندسی

مدلسازی فرآیند بازیابی گوگرد در راکتور لوله ای


فاقد موجودی

مدريت پسماند حفاري در چاه هاي اکتشافي نفت و گاز

مهندسی

مدریت پسماند حفاری در چاه های اکتشافی نفت و گاز


فاقد موجودی

زمين شناسي و اکتشاف منابع نفت و گاز(ويرايش جديد)

مهندسی

زمین شناسی و اکتشاف منابع نفت و گاز


فاقد موجودی

کنکور ارشد مهندسي نفت -مهندسي مخازن1:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت -مهندسی مخازن1:راهیان ارشد


فاقد موجودی

تحليل کاربردي با GAMBIT & FLUENT براي مهندسي شيمي

مهندسی

تحلیل کاربردی با GAMBIT & FLUENT برای مهندسی شیمی


فاقد موجودی

کاربرد داده‌هاي ژئوشيميايي (ارزيابي، نمايش،تفسير)

مهندسی

کاربرد داده‌های ژئوشیمیایی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مهندسي شيمي :ابزاري براي امروز و فردا

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی شیمی :ابزاری برای امروز و فردا


فاقد موجودی

نانو مواد و غشاهاي پليمري:ساخت خصوصيات و کاربردها

مهندسی

نانو مواد و غشاهای پلیمری:ساخت خصوصیات و کاربردها


فاقد موجودی

انتقال جرم از مباني پايه تا کاربردهاي صنعتي پيشرفته

مهندسی

انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته


فاقد موجودی

طراحي تامين تجهيزات ساخت و نصب مخازن ذخيره اتمسفريک

مهندسی

طراحی تامین تجهیزات ساخت و نصب مخازن ذخیره اتمسفریک


فاقد موجودی

تصفيه آب هاي صنعتي به ويژه در صنايع نفت گاز پتروشيمي

مهندسی

تصفیه آب های صنعتی به ویژه در صنایع نفت گاز پتروشیمی


فاقد موجودی

اصول خوردگي و رسوب گذاري براي مهندسان نفت و محيط زيست

مهندسی

اصول خوردگی و رسوب گذاری برای مهندسان نفت و محیط زیست


فاقد موجودی

تفسير نمودارهاي تصويري بااستفاده از نرم افزار TECHLOG

مهندسی

تفسیر نمودارهای تصویری بااستفاده از نرم افزار TECHLOG


فاقد موجودی

مهندسي آب و فاضلاب(اصول طراحي و کاربرد)جلد1:مهندسي آب

مهندسی

مهندسی آب و فاضلاب


فاقد موجودی

فولادهاي ماريجينگ:الگوسازي ميکروساختار خواص و کاربردها

مهندسی

فولادهای ماریجینگ:الگوسازی میکروساختار خواص و کاربردها


فاقد موجودی

مکانيزم بافندگي حلقوي تاري: جلد1(ماشين هاي تريکوياکتن)

مهندسی

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری: جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با مهندسي شيمي:تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

مهندسی

آشنایی با مهندسی شیمی:تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی


فاقد موجودی

دکتري مهندسي نفت:بانک سوالات تخصصي کنکورهاي سراسري و آزاد

کنکور

دکتری مهندسی نفت:بانک سوالات تخصصی کنکورهای سراسری و آزاد


فاقد موجودی

واکنش هاي شيميايي در فرايند توليد پليمرها و تخريب پايداري

علوم پایه

واکنش های شیمیایی در فرایند تولید پلیمرها و تخریب پایداری


فاقد موجودی

تجزيه و تحليل مسائل ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد1(ويراست7)

مهندسی

تجزیه و تحلیل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد1


فاقد موجودی

رزين ها و پوشش هاي پايه آبي (روش تهيه،فرمولاسيون و کاربرد)

مهندسی

رزین ها و پوشش های پایه آبی


فاقد موجودی

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي: جلد2 -2جلدي (بخش اول و دوم)

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی: جلد2 -2جلدی


فاقد موجودی

بانک سوالات عمومي و تخصصي آزمون هاي استخدامي وزارت نفت: جلد1

آزمونهای استخدامی

بانک سوالات عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی وزارت نفت: جلد1


فاقد موجودی

بانک سوالات عمومي و تخصصي آزمون هاي استخدامي وزارت نفت: جلد2

مهندسی

بانک سوالات عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی وزارت نفت: جلد2


فاقد موجودی

کنکور ارشدمهندسي نفت- مکانيک سيالات دوفازي جلد11:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشدمهندسی نفت- مکانیک سیالات دوفازی جلد11:راهیان ارشد


فاقد موجودی

آشنايي با انواع شيرآلات و تجهيزات صنعتي در پالايشگاه و پتروشيمي

مهندسی

آشنایی با انواع شیرآلات و تجهیزات صنعتی در پالایشگاه و پتروشیمی


فاقد موجودی

کنکور ارشد زبان تخصصي انگليسي ويژه رشته مهندسي شيمي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد زبان تخصصی انگلیسی ویژه رشته مهندسی شیمی:راهیان ارشد


فاقد موجودی

کنکور ارشدمهندسي نفت جلد6- اصول و مباني چاه آزمايي :راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشدمهندسی نفت جلد6- اصول و مبانی چاه آزمایی :راهیان ارشد


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميک مهندسي شيمي: جلد2ويرايش7

مهندسی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی: جلد2ویرایش7


فاقد موجودی

کنکور ارشد مهندسي نفت12-مهندسي حفاري1و2گل و سيمان حفاري:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی نفت12-مهندسی حفاری1و2گل و سیمان حفاری:راهیان ارشد


فاقد موجودی

راهنماي کاربردي نگهداري عيب يابي و رفع عيب از دستگاه هاي کروماتوگراف

مهندسی

راهنمای کاربردی نگهداری عیب یابی و رفع عیب از دستگاه های کروماتوگراف گازیgc


فاقد موجودی

شيمي پليمر عملي:روشهاي تهيه مواداوليه پايه براي چسبها رزينها رنگها و ا

علوم پایه

شیمی پلیمر عملی:روشهای تهیه مواداولیه پایه برای چسبها رزینها رنگها و ا نواع مواد پلاستیکی و لاستیکی


فاقد موجودی