مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی عمران

دسته بندی ها

(59)
(12)
(3)
(10)
(1211)
(1)

موضوع های اصلی

(10)
(7)
(5)
(1)
(5)
(54)
(2)
(1206)
(5)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(10)
(4)
(2)
(5)
(1)
(3)
(54)
(21)
(4)
(3)
(1)
(12)
(36)
(1)
(1105)
(29)
(2)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(3)
(4)
(1)
(12)
(4)
(1)
(27)
(1)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(15)
(9)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(29)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(6)
(9)
(2)
(6)
(1)
(5)
(8)
(108)
(4)
(1)
(1)
(5)
(2)
(3)
(10)
(13)
(17)
(1)
(2)
(7)
(64)
(26)
(3)
(3)
(3)
(14)
(8)
(1)
(27)
(13)
(4)
(10)
(3)
(2)
(9)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(12)
(9)
(1)
(4)
(1)
(75)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(7)
(1)
(14)
(2)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(18)
(1)
(2)
(16)
(1)
(6)
(1)
(2)
(4)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(3)
(19)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(6)
(1)
(2)
(1)
(7)
(9)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(145)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(15)

نویسنده ها

(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1296 محصول
ايستايي1

مهندسی

ایستایی1


300,000 ریال

سنگ کاري

مهندسی

سنگ کاری


550,000 ریال

پوشش تونل

مهندسی

پوشش تونل


800,000 ریال

تونل سازي

مهندسی

تونل سازی


400,000 ریال

حفاظت خاک

مهندسی

حفاظت خاک


250,000 ریال

حفاظت خاک

مهندسی

حفاظت خاک


120,000 ریال

فيزيک خاک

مهندسی

فیزیک خاک


260,000 ریال

فيزيک خاک

مهندسی

فیزیک خاک


80,000 ریال

بناهاي آبي

مهندسی

بناهای آبی


85,000 ریال

روسازي راه

مهندسی

روسازی راه


1,200,000 ریال

کارتوگرافي

مهندسی

کارتوگرافی


650,000 ریال

کليد فولاد

مهندسی

کلید فولاد


2,500,000 ریال

مديريت خاک

مهندسی

مدیریت خاک


73,000 ریال

مکانيک خاک

مهندسی

مکانیک خاک


1,650,000 ریال

نانوسيالات

مهندسی

نانوسیالات


135,000 ریال

انتقال رسوب

مهندسی

انتقال رسوب


380,000 ریال

ديناميک خاک

مهندسی

دینامیک خاک


800,000 ریال

کنترل سيلاب

مهندسی

کنترل سیلاب


550,000 ریال

گندزدايي آب

مهندسی

گندزدایی آب


110,000 ریال

مصالح شناسي

مهندسی

مصالح شناسی


850,000 ریال

نجوم ژئودزي

مهندسی

نجوم ژئودزی


880,000 ریال

نقشه برداري

مهندسی

نقشه برداری


1,800,000 ریال

هيدروليک سد

مهندسی

هیدرولیک سد


380,000 ریال

آبرساني شهري

مهندسی

آبرسانی شهری


980,000 ریال

تکنولوژي بتن

مهندسی

تکنولوژی بتن


2,500,000 ریال

راهســـــازي

مهندسی

راهســـــازی


640,000 ریال

روش هاي ساخت

مهندسی

روش های ساخت


400,000 ریال

مقاومت مصالح

مهندسی

مقاومت مصالح


1,440,000 ریال

هيدروديناميک

مهندسی

هیدرودینامیک


550,000 ریال

اجزاء ساختمان

مهندسی

اجزاء ساختمان


150,000 ریال

اصول تصفيه آب

مهندسی

اصول تصفیه آب


900,000 ریال

انرژي اقيانوس

مهندسی

انرژی اقیانوس


375,000 ریال

بتن پيش تنيده

مهندسی

بتن پیش تنیده


2,500,000 ریال

بتن خود تراکم

مهندسی

بتن خود تراکم


200,000 ریال

ديوارهاي برشي

مهندسی

دیوارهای برشی


950,000 ریال

طرح هندسي راه

مهندسی

طرح هندسی راه


70,000 ریال

فضاهاي شفابخش

مهندسی

فضاهای شفابخش


595,000 ریال

مهندسي ترابري

مهندسی

مهندسی ترابری


200,000 ریال

اصول مهندسي پي

مهندسی

اصول مهندسی پی


850,000 ریال

بتن هاي اليافي

مهندسی

بتن های الیافی


450,000 ریال

تراکم ديناميکي

مهندسی

تراکم دینامیکی


150,000 ریال

درس محوطه سازي

مهندسی

درس محوطه سازی


59,000 ریال

مباني تصفيه آب

مهندسی

مبانی تصفیه آب


500,000 ریال

مصالح ساختماني

مهندسی

مصالح ساختمانی


200,000 ریال

مکاني در آفتاب

مهندسی

مکانی در آفتاب


5,500 ریال

مهندسي راه آهن

مهندسی

مهندسی راه آهن


110,000 ریال

نرم افزار FLAC

مهندسی

نرم افزار FLAC


165,000 ریال

هيدرولوژي شهري

مهندسی

هیدرولوژی شهری


85,000 ریال

1001نکته عمراني

مهندسی

1001نکته عمرانی


85,000 ریال

اصول مکانيک سنگ

مهندسی

اصول مکانیک سنگ


250,000 ریال

ديناميک سازه ها

مهندسی

دینامیک سازه ها


580,000 ریال

ديناميک سازه‌ها

مهندسی

دینامیک سازه‌ها


500,000 ریال

سازه هاي فضاکار

مهندسی

سازه های فضاکار


100,000 ریال

سازه‌هاي فولادي

مهندسی

سازه‌های فولادی


400,000 ریال

مباني فيزيک خاک

مهندسی

مبانی فیزیک خاک


260,000 ریال

مديريت تلفات آب

مهندسی

مدیریت تلفات آب


190,000 ریال

مکانيک امواج آب

مهندسی

مکانیک امواج آب


700,000 ریال

مکانيک خاک و پي

مهندسی

مکانیک خاک و پی


1,200,000 ریال

مکانيک شکست بتن

مهندسی

مکانیک شکست بتن


250,000 ریال

نقش قالب در هنر

هنرهای تجسمی

نقش قالب در هنر


500,000 ریال

هيدرولوژي عمومي

مهندسی

هیدرولوژی عمومی


1,100,000 ریال

اصول فني ساختمان

مهندسی

اصول فنی ساختمان


2,000,000 ریال

اصول مديريت ساخت

مهندسی

اصول مدیریت ساخت


630,000 ریال

بارگذاري سازه ها

مهندسی

بارگذاری سازه ها


330,000 ریال

پايدارسازي گودها

مهندسی

پایدارسازی گودها


1,000,000 ریال

روسازي بتن غلتکي

مهندسی

روسازی بتن غلتکی


320,000 ریال

سازه هاي پيشرفته

مهندسی

سازه های پیشرفته


400,000 ریال

مباني نقشه خواني

مهندسی

مبانی نقشه خوانی


850,000 ریال

مهاربندهاي واگرا

مهندسی

مهاربندهای واگرا


790,000 ریال

مهندســــي پـــي

مهندسی

مهندســــی پـــی


850,000 ریال

اصول مهندسي زلزله

مهندسی

اصول مهندسی زلزله


300,000 ریال

پل از منظر معماري

مهندسی

پل از منظر معماری


350,000 ریال

تحليل سازه هاي دو

مهندسی

تحلیل سازه های دو


350,000 ریال

تحليل سازه هاي يک

مهندسی

تحلیل سازه های یک


450,000 ریال

تکنولوژي عالي بتن

مهندسی

تکنولوژی عالی بتن


420,000 ریال

درک رفتار سازه‌ها

مهندسی

درک رفتار سازه‌ها


2,800,000 ریال

فتوگرامتري تحليلي

مهندسی

فتوگرامتری تحلیلی


980,000 ریال

لرزه نگاري مهندسي

مهندسی

لرزه نگاری مهندسی


300,000 ریال

مديريت سيلاب شهري

مهندسی

مدیریت سیلاب شهری


530,000 ریال

مهندسي پي پيشرفته

مهندسی

مهندسی پی پیشرفته


4,000,000 ریال

نقشه خواني مهندسي

مهندسی

نقشه خوانی مهندسی


120,000 ریال

هيدروليک محاسباتي

مهندسی

هیدرولیک محاسباتی


620,000 ریال

تحليل سازه‌ها جلد1

مهندسی

تحلیل سازه‌ها جلد1


1,100,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي1

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی1


195,000 ریال

ديواره آب بند سدها

مهندسی

دیواره آب بند سدها


200,000 ریال

ريخت شناسي رودخانه

مهندسی

ریخت شناسی رودخانه


830,000 ریال

ژئومورفولوژي ساحلي

مهندسی

ژئومورفولوژی ساحلی


260,000 ریال

سازه‌هاي انتقال آب

مهندسی

سازه‌های انتقال آب


1,200,000 ریال

سيستم هاي ساختماني

مهندسی

سیستم های ساختمانی


2,480,000 ریال

شناخت مواد و مصالح

مهندسی

شناخت مواد و مصالح


450,000 ریال

عمليات نقشه برداري

مهندسی

عملیات نقشه برداری


820,000 ریال

مباني مديريت پروژه

مهندسی

مبانی مدیریت پروژه


2,600,000 ریال

مرجع کامل OpenSees

مهندسی

مرجع کامل OpenSees


795,000 ریال

معماري و توپوگرافي

مهندسی

معماری و توپوگرافی


45,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


350,000 ریال

نقشه برداري اجرايي

مهندسی

نقشه برداری اجرایی


1,660,000 ریال

نويز در ساختمان ها

مهندسی

نویز در ساختمان ها


180,000 ریال

اصول کنترل کيفيت آب

مهندسی

اصول کنترل کیفیت آب


95,000 ریال

پل هاي رابرت ميلارت

مهندسی

پل های رابرت میلارت


43,000 ریال

سدهاي خاکي و سنگريز

مهندسی

سدهای خاکی و سنگریز


600,000 ریال

سيستم هاي انتقال آب

مهندسی

سیستم های انتقال آب


95,000 ریال

طراحي و عملکرد کشتي

مهندسی

طراحی و عملکرد کشتی


110,000 ریال

مباني ژئوماتيک جلد1

مهندسی

مبانی ژئوماتیک جلد1


190,000 ریال

مباني متره و برآورد

مهندسی

مبانی متره و برآورد


290,000 ریال

متره و برآورد پروژه

مهندسی

متره و برآورد پروژه


600,000 ریال

مقاومت مصالح(2جلدي)

مهندسی

مقاومت مصالح


4,900,000 ریال

مقدمه اي بر آکوستيک

مهندسی

مقدمه ای بر آکوستیک


800,000 ریال

نقشه برداري کاربردي

مهندسی

نقشه برداری کاربردی


1,250,000 ریال

واژگان مهندسي عمران

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی عمران


170,000 ریال

هيدروليک(سري عمران)

کنکور

هیدرولیک


2,680,000 ریال

اجزا و اجراي ساختمان

مهندسی

اجزا و اجرای ساختمان


400,000 ریال

تکنولوژي پيشرفته بتن

مهندسی

تکنولوژی پیشرفته بتن


470,000 ریال

تئوري لايه مرزي جلد2

مهندسی

تئوری لایه مرزی جلد2


260,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد1

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد1


2,600,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد2

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد2


2,500,000 ریال

ره نگاشت مشاهده زمين

مهندسی

ره نگاشت مشاهده زمین


75,000 ریال

سازه به مثابه معماري

مهندسی

سازه به مثابه معماری


980,000 ریال

قالب بند و کفراژ بند

مهندسی

قالب بند و کفراژ بند


80,000 ریال

قطعات بتني پيش ساخته

مهندسی

قطعات بتنی پیش ساخته


450,000 ریال

مباني طراحي هواده ها

مهندسی

مبانی طراحی هواده ها


110,000 ریال

مباني و تکنولوژي بتن

مهندسی

مبانی و تکنولوژی بتن


750,000 ریال

مدل سازي بتن آسفالتي

مهندسی

مدل سازی بتن آسفالتی


235,000 ریال

مديريت پروژه در ساخت

مهندسی

مدیریت پروژه در ساخت


1,300,000 ریال

مصالح ساختماني کد491

مهندسی

مصالح ساختمانی کد491


750,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


990,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


350,000 ریال

مکانيک سازه هاي مرکب

مهندسی

مکانیک سازه های مرکب


980,000 ریال

مهندسي سواحل و بنادر

مهندسی

مهندسی سواحل و بنادر


3,000,000 ریال

نقشه برداري زيرزميني

مهندسی

نقشه برداری زیرزمینی


120,000 ریال

آب نگاري (هيدروگرافي)

مهندسی

آب نگاری


100,000 ریال

آموزش کاربردي postGIS

مهندسی

آموزش کاربردی postGIS


750,000 ریال

اثرميانقاب بر ساختمان

مهندسی

اثرمیانقاب بر ساختمان


240,000 ریال

اجراي سازه هاي فولادي

مهندسی

اجرای سازه های فولادی


1,350,000 ریال

اصول مهندسي گودبرداري

مهندسی

اصول مهندسی گودبرداری


750,000 ریال

بارگذاري و تحليل سازه

مهندسی

بارگذاری و تحلیل سازه


1,340,000 ریال

پيش بيني عملکرد پروژه

مهندسی

پیش بینی عملکرد پروژه


250,000 ریال

تحليل لرزه اي سازه ها

مهندسی

تحلیل لرزه ای سازه ها


1,950,000 ریال

تحليل ماتريسي سازه‌ها

مهندسی

تحلیل ماتریسی سازه‌ها


300,000 ریال

طراحي سازه‌هاي فولادي

مهندسی

طراحی سازه‌های فولادی


3,200,000 ریال

فرسايش آبي و کنترل آن

مهندسی

فرسایش آبی و کنترل آن


320,000 ریال

مباني پايداري سازه ها

مهندسی

مبانی پایداری سازه ها


800,000 ریال

مباني هيدروانفورماتيک

مهندسی

مبانی هیدروانفورماتیک


225,000 ریال

مصالح ساختماني- رحيمي

مهندسی

مصالح ساختمانی- رحیمی


3,000,000 ریال

هندبوک مهندسي بزرگراه

مهندسی

هندبوک مهندسی بزرگراه


195,000 ریال

هيدروليک سدها و مخازن

مهندسی

هیدرولیک سدها و مخازن


850,000 ریال

اصول و مباني مهندسي پل

مهندسی

اصول و مبانی مهندسی پل


1,630,000 ریال

اصول هيدرولوژي کاربردي

مهندسی

اصول هیدرولوژی کاربردی


1,200,000 ریال

تحليل تقاضاي حمل و نقل

مهندسی

تحلیل تقاضای حمل و نقل


500,000 ریال

چند سازه چوب و پلاستيک

مهندسی

چند سازه چوب و پلاستیک


165,000 ریال

ديناميک غيرخطي سازه ها

مهندسی

دینامیک غیرخطی سازه ها


250,000 ریال

راهنماي نصب کفپوش بتني

مهندسی

راهنمای نصب کفپوش بتنی


150,000 ریال

شبکه هاي توزيع آب شهري

مهندسی

شبکه های توزیع آب شهری


950,000 ریال

طراحي شبکه هاي آبرساني

مهندسی

طراحی شبکه های آبرسانی


2,060,000 ریال

گسيختگي هاي ژئومکانيکي

مهندسی

گسیختگی های ژئومکانیکی


400,000 ریال

مباني هيدرولوژي کد2407

تاریخ و جغرافیا

مبانی هیدرولوژی کد2407


310,000 ریال

مديريت استراتژيک پروژه

مهندسی

مدیریت استراتژیک پروژه


3,200,000 ریال

مرجع کامل کنکور ژئودزي

کنکور

مرجع کامل کنکور ژئودزی


2,820,000 ریال

معماري+ مهندسي= ساختار

مهندسی

معماری+ مهندسی= ساختار


35,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سنگ

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سنگ


2,640,000 ریال

نقشه برداري (ژئوماتيک)

مهندسی

نقشه برداری


1,500,000 ریال

هيدرولوژي کاربردي جلد1

مهندسی

هیدرولوژی کاربردی جلد1


1,500,000 ریال

هيدرولوژي کاربردي جلد2

مهندسی

هیدرولوژی کاربردی جلد2


980,000 ریال

هيدروليک کانال هاي باز

مهندسی

هیدرولیک کانال های باز


880,000 ریال

اجزاء ساختمان و ساختمان

مهندسی

اجزاء ساختمان و ساختمان


450,000 ریال

بناي سفت کار    درجه2و3

مهندسی

بنای سفت کار درجه2و3


150,000 ریال

طراحي تصفيه خانه فاضلاب

مهندسی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب


3,700,000 ریال

طراحي ساختمان هاي بنايي

مهندسی

طراحی ساختمان های بنایی


300,000 ریال

فناوري ساختمان هاي بتني

مهندسی

فناوری ساختمان های بتنی


200,000 ریال

فناوري ساختمان هاي فلزي

مهندسی

فناوری ساختمان های فلزی


230,000 ریال

قاب پرشده با ديوار آجري

مهندسی

قاب پرشده با دیوار آجری


480,000 ریال

مديريت پروژه هاي عمراني

مهندسی

مدیریت پروژه های عمرانی


1,790,000 ریال

مديريت و مهندسي راه آهن

مهندسی

مدیریت و مهندسی راه آهن


700,000 ریال

مصالح مهندسي عمران جلد1

مهندسی

مصالح مهندسی عمران جلد1


350,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي ارزش

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی ارزش


105,000 ریال

نقشه برداري مهندسي جلد2

مهندسی

نقشه برداری مهندسی جلد2


1,040,000 ریال

هيدرولوژي براي منابع آب

مهندسی

هیدرولوژی برای منابع آب


450,000 ریال

هيدروليک مجاري باز جلد1

مهندسی

هیدرولیک مجاری باز جلد1


300,000 ریال

هيدروليک و مدلسازي عددي

مهندسی

هیدرولیک و مدلسازی عددی


180,000 ریال

اصول ديناميک خاک ويراست3

مهندسی

اصول دینامیک خاک ویراست3


2,000,000 ریال

ايمن سازي در برابر زلزله

مهندسی

ایمن سازی در برابر زلزله


100,000 ریال

بارگذاري انفجاري سازه ها

مهندسی

بارگذاری انفجاری سازه ها


180,000 ریال

تحليل پايداري شيرواني ها

مهندسی

تحلیل پایداری شیروانی ها


750,000 ریال

تحليل سيستم هاي منابع آب

مهندسی

تحلیل سیستم های منابع آب


185,000 ریال

تکنولوژي بتن و آزمايشگاه

مهندسی

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه


1,150,000 ریال

راهنماي عملي سنجش از دور

مهندسی

راهنمای عملی سنجش از دور


400,000 ریال

راهنماي هيدرولوژي مهندسي

مهندسی

راهنمای هیدرولوژی مهندسی


350,000 ریال

طراحي شبکه هاي انتقال آب

مهندسی

طراحی شبکه های انتقال آب


226,000 ریال

کيفيت آب:مباني و محاسبات

مهندسی

کیفیت آب:مبانی و محاسبات


990,000 ریال

مباني بهينه سازي سازه‌ها

مهندسی

مبانی بهینه سازی سازه‌ها


89,000 ریال

مديريت پروژه و اخــــلاق

مهندسی

مدیریت پروژه و اخــــلاق


200,000 ریال

مديريت ساخت(شروع به کار)

مهندسی

مدیریت ساخت


1,530,000 ریال

ارتعاشات ساختمان هاي برشي

مهندسی

ارتعاشات ساختمان های برشی


50,000 ریال

اصول جريان در کانال روباز

مهندسی

اصول جریان در کانال روباز


250,000 ریال

اصول طراحي و ساخت فرودگاه

مهندسی

اصول طراحی و ساخت فرودگاه


380,000 ریال

تحليل و طراحي سوله در sap

مهندسی

تحلیل و طراحی سوله در sap


750,000 ریال

تکنولوژي و طرح اختلاط بتن

مهندسی

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن


2,000,000 ریال

ديناميک سازه ها (ويرايش2)

مهندسی

دینامیک سازه ها


260,000 ریال

روش هاي تحقيق و صنعت ساخت

مهندسی

روش های تحقیق و صنعت ساخت


260,000 ریال

مديريت ماشين هاي راه سازي

مهندسی

مدیریت ماشین های راه سازی


195,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي ترافيک

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک


110,000 ریال

منظر صوتي:مفاهيم و روش ها

مهندسی

منظر صوتی:مفاهیم و روش ها


200,000 ریال

مهندسي روسازي هاي آسفالتي

مهندسی

مهندسی روسازی های آسفالتی


1,050,000 ریال

مهندسي سيستم هاي منابع آب

مهندسی

مهندسی سیستم های منابع آب


100,000 ریال

مهندسي منابع آب نوين جلد1

مهندسی

مهندسی منابع آب نوین جلد1


560,000 ریال

نقشه خواني و ناوبري زميني

مهندسی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی


1,100,000 ریال

هيدروديناميک کاربردي کشتي

مهندسی

هیدرودینامیک کاربردی کشتی


380,000 ریال

هيدرولوژي آب هاي زيرزميني

مهندسی

هیدرولوژی آب های زیرزمینی


200,000 ریال

ابزار دقيق سدهاي خاکي جلد2

مهندسی

ابزار دقیق سدهای خاکی جلد2


100,000 ریال

اجراي ساختمان هاي بتن‌آرمه

مهندسی

اجرای ساختمان های بتن‌آرمه


600,000 ریال

اصول مقاوم سازي ساختمان ها

مهندسی

اصول مقاوم سازی ساختمان ها


350,000 ریال

ايمني و بهداشت در محيط کار

مهندسی

ایمنی و بهداشت در محیط کار