مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی عمران

دسته بندی ها

(60)
(12)
(3)
(10)
(1283)
(1)

موضوع های اصلی

(10)
(7)
(5)
(1)
(5)
(54)
(2)
(1278)
(6)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(10)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(3)
(54)
(21)
(4)
(3)
(1)
(12)
(36)
(1)
(1178)
(28)
(2)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(3)
(4)
(1)
(12)
(4)
(1)
(29)
(1)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(15)
(11)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(31)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(5)
(9)
(2)
(6)
(5)
(1)
(12)
(109)
(7)
(1)
(1)
(6)
(2)
(3)
(11)
(13)
(19)
(1)
(2)
(7)
(65)
(27)
(3)
(3)
(6)
(16)
(8)
(1)
(39)
(13)
(6)
(10)
(4)
(3)
(9)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(12)
(9)
(1)
(4)
(1)
(82)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(7)
(1)
(13)
(2)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(18)
(2)
(16)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(4)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(22)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(3)
(9)
(2)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
(2)
(1)
(8)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(148)
(1)
(7)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(15)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1369 محصول
ايستايي

مهندسی

ایستایی


3,300,000 ریال

طراحي پل

مهندسی

طراحی پل


3,750,000 ریال

پوشش تونل

مهندسی

پوشش تونل


800,000 ریال

تونل سازي

مهندسی

تونل سازی


400,000 ریال

روسازي راه

مهندسی

روسازی راه


2,500,000 ریال

روسازي راه

مهندسی

روسازی راه


1,990,000 ریال

شناخت کشتي

مهندسی

شناخت کشتی


3,100,000 ریال

مکانيک خاک

مهندسی

مکانیک خاک


1,650,000 ریال

ديناميک خاک

مهندسی

دینامیک خاک


2,300,000 ریال

فن آوري بتن

مهندسی

فن آوری بتن


2,400,000 ریال

هيدروليک سد

مهندسی

هیدرولیک سد


1,000,000 ریال

آبرساني شهري

مهندسی

آبرسانی شهری


980,000 ریال

راهســـــازي

مهندسی

راهســـــازی


1,550,000 ریال

ژئودزي هندسي

مهندسی

ژئودزی هندسی


1,070,000 ریال

مقاومت مصالح

مهندسی

مقاومت مصالح


2,400,000 ریال

هيدروديناميک

مهندسی

هیدرودینامیک


550,000 ریال

آب زمين شناسي

مهندسی

آب زمین شناسی


5,000,000 ریال

اصول تصفيه آب

مهندسی

اصول تصفیه آب


2,600,000 ریال

اصول طراحي پي

مهندسی

اصول طراحی پی


1,000,000 ریال

انرژي اقيانوس

مهندسی

انرژی اقیانوس


375,000 ریال

تحليل سازه‌ها

مهندسی

تحلیل سازه‌ها


3,750,000 ریال

ژئودزي فيزيکي

تاریخ و جغرافیا

ژئودزی فیزیکی


980,000 ریال

مهندسي ترابري

مهندسی

مهندسی ترابری


200,000 ریال

بتن هاي اليافي

مهندسی

بتن های الیافی


1,090,000 ریال

مصالح ساختماني

مهندسی

مصالح ساختمانی


1,500,000 ریال

ديناميک سازه ها

مهندسی

دینامیک سازه ها


580,000 ریال

ديناميک سازه‌ها

مهندسی

دینامیک سازه‌ها


3,100,000 ریال

ژئوتکنيک دريايي

مهندسی

ژئوتکنیک دریایی


800,000 ریال

مباني فيزيک خاک

مهندسی

مبانی فیزیک خاک


680,000 ریال

مکانيک امواج آب

مهندسی

مکانیک امواج آب


700,000 ریال

مکانيک خاک جلد1

مهندسی

مکانیک خاک جلد1


2,600,000 ریال

نظريه لايه مرزي

مهندسی

نظریه لایه مرزی


770,000 ریال

نقش قالب در هنر

هنرهای تجسمی

نقش قالب در هنر


1,200,000 ریال

هيدرولوژي عمومي

مهندسی

هیدرولوژی عمومی


1,600,000 ریال

اصول فني ساختمان

مهندسی

اصول فنی ساختمان


2,000,000 ریال

اصول مديريت ساخت

مهندسی

اصول مدیریت ساخت


630,000 ریال

ساختمان هاي بلند

مهندسی

ساختمان های بلند


6,300,000 ریال

سازه هاي پيشرفته

مهندسی

سازه های پیشرفته


400,000 ریال

کارتوگرافي کد216

مهندسی

کارتوگرافی کد216


1,200,000 ریال

مهاربندهاي واگرا

مهندسی

مهاربندهای واگرا


790,000 ریال

هنرهاي نوين ساخت

مهندسی

هنرهای نوین ساخت


1,300,000 ریال

اصول مهندسي زلزله

مهندسی

اصول مهندسی زلزله


1,300,000 ریال

پل از منظر معماري

مهندسی

پل از منظر معماری


350,000 ریال

درک رفتار سازه‌ها

مهندسی

درک رفتار سازه‌ها


2,900,000 ریال

روش هاي نوين ساخت

مهندسی

روش های نوین ساخت


2,300,000 ریال

فتوگرامتري تحليلي

مهندسی

فتوگرامتری تحلیلی


980,000 ریال

لرزه نگاري مهندسي

مهندسی

لرزه نگاری مهندسی


1,850,000 ریال

مباني سنجش از دور

مهندسی

مبانی سنجش از دور


3,000,000 ریال

مديريت سيلاب شهري

مهندسی

مدیریت سیلاب شهری


530,000 ریال

مهندسي پي پيشرفته

مهندسی

مهندسی پی پیشرفته


6,700,000 ریال

هيدروليک محاسباتي

مهندسی

هیدرولیک محاسباتی


620,000 ریال

تحليل سازه‌ها جلد1

مهندسی

تحلیل سازه‌ها جلد1


1,100,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي1

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی1


1,950,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي2

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی2


135,000 ریال

ژئومورفولوژي ساحلي

مهندسی

ژئومورفولوژی ساحلی


260,000 ریال

سازه‌هاي انتقال آب

مهندسی

سازه‌های انتقال آب


1,200,000 ریال

شناخت مواد و مصالح

مهندسی

شناخت مواد و مصالح


450,000 ریال

عمليات نقشه برداري

مهندسی

عملیات نقشه برداری


1,490,000 ریال

مباني مديريت پروژه

مهندسی

مبانی مدیریت پروژه


2,600,000 ریال

معماري و توپوگرافي

مهندسی

معماری و توپوگرافی


45,000 ریال

نقشه برداري اجرايي

مهندسی

نقشه برداری اجرایی


1,660,000 ریال

نويز در ساختمان ها

مهندسی

نویز در ساختمان ها


180,000 ریال

همراه ناظر ساختمان

مهندسی

همراه ناظر ساختمان


2,950,000 ریال

اتصالات پيش پذيرفته

مهندسی

اتصالات پیش پذیرفته


5,980,000 ریال

توليد صنعتي ساختمان

مهندسی

تولید صنعتی ساختمان


2,500,000 ریال

روش هاي اجراي پروژه

مهندسی

روش های اجرای پروژه


1,300,000 ریال

سدهاي خاکي و سنگريز

مهندسی

سدهای خاکی و سنگریز


900,000 ریال

مقاومت مصالح(2جلدي)

مهندسی

مقاومت مصالح


4,900,000 ریال

مقدمه اي بر آکوستيک

مهندسی

مقدمه ای بر آکوستیک


800,000 ریال

Arc GIS 10.1 کاربردي

مهندسی

Arc GIS 10.1 کاربردی


1,150,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد1

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد1


2,600,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد1

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد1


4,700,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد2

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد2


4,450,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد2

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد2


2,500,000 ریال

روش هاي ساخت پيشرفته

مهندسی

روش های ساخت پیشرفته


4,300,000 ریال

قالب بند و کفراژ بند

مهندسی

قالب بند و کفراژ بند


80,000 ریال

مصالح ساختماني کد491

مهندسی

مصالح ساختمانی کد491


1,600,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


990,000 ریال

مقاومت مصالح ويراست4

مهندسی

مقاومت مصالح ویراست4


6,500,000 ریال

مقاومت مصالح ويراست6

مهندسی

مقاومت مصالح ویراست6


6,000,000 ریال

مکانيک سازه هاي مرکب

مهندسی

مکانیک سازه های مرکب


2,220,000 ریال

مواد و مصالح ساختمان

مهندسی

مواد و مصالح ساختمان


998,000 ریال

مهندسي سواحل و بنادر

مهندسی

مهندسی سواحل و بنادر


6,200,000 ریال

آموزش کاربردي postGIS

مهندسی

آموزش کاربردی postGIS


750,000 ریال

اجراي سازه هاي فولادي

مهندسی

اجرای سازه های فولادی


1,350,000 ریال

بارگذاري و تحليل سازه

مهندسی

بارگذاری و تحلیل سازه


1,900,000 ریال

تحليل سازه هاي نامعين

مهندسی

تحلیل سازه های نامعین


1,850,000 ریال

تحليل لرزه اي سازه ها

مهندسی

تحلیل لرزه ای سازه ها


1,950,000 ریال

تحليل ماتريسي سازه‌ها

مهندسی

تحلیل ماتریسی سازه‌ها


2,000,000 ریال

تئوري مقدماتي سازه‌ها

مهندسی

تئوری مقدماتی سازه‌ها


1,600,000 ریال

ژئوتکنيک خطوط راه آهن

مهندسی

ژئوتکنیک خطوط راه آهن


2,300,000 ریال

طراحي سازه‌هاي فولادي

مهندسی

طراحی سازه‌های فولادی


5,600,000 ریال

مباني هيدروانفورماتيک

مهندسی

مبانی هیدروانفورماتیک


225,000 ریال

مصالح ساختماني- رحيمي

مهندسی

مصالح ساختمانی- رحیمی


3,000,000 ریال

نقشه برداري ثبتي نوين

مهندسی

نقشه برداری ثبتی نوین


1,200,000 ریال

اصول و مباني مهندسي پل

مهندسی

اصول و مبانی مهندسی پل


3,640,000 ریال

تحليل تقاضاي حمل و نقل

مهندسی

تحلیل تقاضای حمل و نقل


620,000 ریال

راهنماي نصب کفپوش بتني

مهندسی

راهنمای نصب کفپوش بتنی


150,000 ریال

طراحي شبکه هاي آبرساني

مهندسی

طراحی شبکه های آبرسانی


3,600,000 ریال

گسيختگي هاي ژئومکانيکي

مهندسی

گسیختگی های ژئومکانیکی


400,000 ریال

مباني هيدرولوژي کد2407

تاریخ و جغرافیا

مبانی هیدرولوژی کد2407


310,000 ریال

مديريت استراتژيک پروژه

مهندسی

مدیریت استراتژیک پروژه


3,200,000 ریال

مفاهيم پايه طراحي شهري

مهندسی

مفاهیم پایه طراحی شهری


2,000,000 ریال

مقاومت مصالح(ويرايش 8)

مهندسی

مقاومت مصالح


3,400,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سنگ

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سنگ


4,080,000 ریال

نقشه برداري (ژئوماتيک)

مهندسی

نقشه برداری


1,650,000 ریال

هيدرولوژي کاربردي جلد1

مهندسی

هیدرولوژی کاربردی جلد1


1,800,000 ریال

هيدرولوژي کاربردي جلد2

مهندسی

هیدرولوژی کاربردی جلد2


980,000 ریال

هيدروليک کانال هاي باز

مهندسی

هیدرولیک کانال های باز


1,500,000 ریال

تعمير و نگهداري ساختمان

مهندسی

تعمیر و نگهداری ساختمان


1,790,000 ریال

دريا و بوم شناسي دريايي

مهندسی

دریا و بوم شناسی دریایی


1,700,000 ریال

طراحي تصفيه خانه فاضلاب

مهندسی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب


6,800,000 ریال

مديريت پروژه هاي عمراني

مهندسی

مدیریت پروژه های عمرانی


1,790,000 ریال

مديريت و مهندسي راه آهن

مهندسی

مدیریت و مهندسی راه آهن


700,000 ریال

نقشه برداري مهندسي جلد2

مهندسی

نقشه برداری مهندسی جلد2


1,040,000 ریال

هيدروليک مجاري باز جلد1

مهندسی

هیدرولیک مجاری باز جلد1


1,100,000 ریال

آب و فاضلاب و نگاهي ديگر

مهندسی

آب و فاضلاب و نگاهی دیگر


2,000,000 ریال

اصول ديناميک خاک ويراست3

مهندسی

اصول دینامیک خاک ویراست3


5,500,000 ریال

تحليل پايداري شيرواني ها

مهندسی

تحلیل پایداری شیروانی ها


750,000 ریال

ديناميک خطوط ريلي پرسرعت

مهندسی

دینامیک خطوط ریلی پرسرعت


1,500,000 ریال

راهنماي عملي سنجش از دور

مهندسی

راهنمای عملی سنجش از دور


400,000 ریال

راهنماي هيدرولوژي مهندسي

مهندسی

راهنمای هیدرولوژی مهندسی


350,000 ریال

طراحي سازه هاي هيدروليکي

مهندسی

طراحی سازه های هیدرولیکی


1,900,000 ریال

طراحي شبکه هاي انتقال آب

مهندسی

طراحی شبکه های انتقال آب


1,050,000 ریال

کتاب جامع روسازي آسفالتي

مهندسی

کتاب جامع روسازی آسفالتی


3,980,000 ریال

مباني اندرکنش خاک و سازه

مهندسی

مبانی اندرکنش خاک و سازه


1,600,000 ریال

نظريه خميري در ژئومکانيک

مهندسی

نظریه خمیری در ژئومکانیک


2,500,000 ریال

تحليل و طراحي سوله در sap

مهندسی

تحلیل و طراحی سوله در sap


3,570,000 ریال

تکنولوژي و طرح اختلاط بتن

مهندسی

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن


3,200,000 ریال

جداول پروفيل هاي ساختماني

مهندسی

جداول پروفیل های ساختمانی


1,700,000 ریال

ديناميک سازه ها (ويرايش2)

مهندسی

دینامیک سازه ها


990,000 ریال

روش هاي تحقيق و صنعت ساخت

مهندسی

روش های تحقیق و صنعت ساخت


260,000 ریال

روش هاي نگهداري خطوط ريلي

مهندسی

روش های نگهداری خطوط ریلی


1,000,000 ریال

مديريت ماشين هاي راه سازي

مهندسی

مدیریت ماشین های راه سازی


2,700,000 ریال

مهندسي منابع آب نوين جلد1

مهندسی

مهندسی منابع آب نوین جلد1


2,400,000 ریال

نقشه برداري ثبتي(کاداستر)

مهندسی

نقشه برداری ثبتی


2,250,000 ریال

نقشه خواني و ناوبري زميني

مهندسی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی


1,550,000 ریال

ايستايي و فن ساختمان جلد 2

مهندسی

ایستایی و فن ساختمان جلد 2


230,000 ریال

تئوري و کاربرد انتقال رسوب

مهندسی

تئوری و کاربرد انتقال رسوب


980,000 ریال

مخاطرات جوي و مديريت بحران

مهندسی

مخاطرات جوی و مدیریت بحران


450,000 ریال

مرجع کامل کنکور فتوگرامتري

کنکور

مرجع کامل کنکور فتوگرامتری


1,850,000 ریال

مصالح ساختماني و آزمايشگاه

مهندسی

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه


300,000 ریال

مهندسي منابع آب نوين: جلد2

مهندسی

مهندسی منابع آب نوین: جلد2


2,400,000 ریال

نظريه خميري خاک و الگوسازي

مهندسی

نظریه خمیری خاک و الگوسازی


1,700,000 ریال

نقشه برداري عموميsurveying

مهندسی

نقشه برداری عمومیsurveying


240,000 ریال

هيدرولوژي آب زيرزميني جلد1

مهندسی

هیدرولوژی آب زیرزمینی جلد1


1,500,000 ریال

اصول ديناميک خاک  (ويراست3)

مهندسی

اصول دینامیک خاک


5,600,000 ریال

ايمني در پروژه هاي ساختماني

مهندسی

ایمنی در پروژه های ساختمانی


1,500,000 ریال

برنامه ريزي و طراحي فرودگاه

مهندسی

برنامه ریزی و طراحی فرودگاه


380,000 ریال

تئوري قابليت اعتماد سازه ها

مهندسی

تئوری قابلیت اعتماد سازه ها


1,500,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر1

مهندسی

دستیار مهندسان مجری و ناظر1


1,960,000 ریال

روش هاي توليد صنعتي ساختمان

مهندسی

روش های تولید صنعتی ساختمان


830,000 ریال

شناخت مواد و مصالح ساختماني

مهندسی

شناخت مواد و مصالح ساختمانی


550,000 ریال

مدل سازي و تحليل تقاضاي سفر

مهندسی

مدل سازی و تحلیل تقاضای سفر


1,500,000 ریال

مديريت يکپارچه جريان سنج آب

مهندسی

مدیریت یکپارچه جریان سنج آب


1,500,000 ریال

مصالح ساختماني براي معماران

مهندسی

مصالح ساختمانی برای معماران


2,300,000 ریال

مصالح و ساختمان (ويراست 2 )

مهندسی

مصالح و ساختمان


2,500,000 ریال

آموزش کاربردي ArcGIS مقدماتي

تاریخ و جغرافیا

آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی


1,500,000 ریال

اصول مديريت و تشکيلات کارگاه

مهندسی

اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه


1,450,000 ریال

اصول مقدماتي مهندسي ژئوتکنيک

مهندسی

اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک


1,760,000 ریال

اصول مهندسي شيرواني هاي سنگي

مهندسی

اصول مهندسی شیروانی های سنگی


160,000 ریال

رسم فني ونقشه کشي جامع عمران

مهندسی

رسم فنی ونقشه کشی جامع عمران


2,980,000 ریال

مباني طراحي ساختمان هاي بلند

مهندسی

مبانی طراحی ساختمان های بلند


3,000,000 ریال

مدل سازي اطلاعات ساختمان سبز

مهندسی

مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز


1,950,000 ریال

مديريت در صنعت سد سازي ايران

مهندسی

مدیریت در صنعت سد سازی ایران


195,000 ریال

آکوستيک زيست محيطي و ساختماني

مهندسی

آکوستیک زیست محیطی و ساختمانی


1,500,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و تونل سازي

مهندسی

زمین شناسی مهندسی و تونل سازی


3,800,000 ریال

سنجش از دور مادون قرمز حرارتي

مهندسی

سنجش از دور مادون قرمز حرارتی


1,500,000 ریال

طراحي سازه کشتي جلد2:کاربردها

مهندسی

طراحی سازه کشتی جلد2:کاربردها


1,050,000 ریال

مديريت منابع آب:رويکرد سيستمي

مهندسی

مدیریت منابع آب:رویکرد سیستمی


890,000 ریال

مهندسي ترابري و ترافيک(2جلدي)

مهندسی

مهندسی ترابری و ترافیک


3,600,000 ریال

مهندسي منابع آب زيرزميني جلد3

مهندسی

مهندسی منابع آب زیرزمینی جلد3


300,000 ریال

نرم افزار هاي تخصصي مهندسي آب

مهندسی

نرم افزار های تخصصی مهندسی آب


2,000,000 ریال

هيدرولوژي آبهاي زيرزميني جلد2

مهندسی

هیدرولوژی آبهای زیرزمینی جلد2


2,000,000 ریال

آناليز و طراحي روسازي(ويرايش2)

مهندسی

آنالیز و طراحی روسازی


5,850,000 ریال

اجزاي محدود براي تحليل سازه‌ها

مهندسی

اجزای محدود برای تحلیل سازه‌ها


4,000,000 ریال

ارزشيابي پروژه هاي عمراني دولت

مهندسی

ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت


1,600,000 ریال

تحليل و طراحي پل در CSI BRIDGE

مهندسی

تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE


1,300,000 ریال

تعمير و نگهداري روسازي فرودگاه

مهندسی

تعمیر و نگهداری روسازی فرودگاه


1,950,000 ریال

تکنولوژي GPS و گيرنده هاي دستي

مهندسی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی


720,000 ریال

راهنماي ارزيابي تجارت کيفيت آب

مهندسی

راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب


119,000 ریال

رسم فني و نقشه‌هاي صنعتي: جلد1

مهندسی

رسم فنی و نقشه‌های صنعتی: جلد1


4,400,000 ریال

روش هاي اجراي اصولي ساختمان ها

مهندسی

روش های اجرای اصولی ساختمان ها


2,950,000 ریال