مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی عمران

دسته بندی ها

(59)
(12)
(3)
(8)
(1179)
(1)

موضوع های اصلی

(8)
(7)
(5)
(1)
(5)
(54)
(2)
(1174)
(5)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(8)
(4)
(2)
(5)
(1)
(3)
(54)
(21)
(4)
(3)
(1)
(11)
(36)
(1)
(1071)
(32)
(2)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(3)
(4)
(1)
(12)
(4)
(1)
(25)
(1)
(1)
(24)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(14)
(9)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(25)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(5)
(9)
(2)
(6)
(1)
(5)
(8)
(105)
(4)
(1)
(1)
(5)
(2)
(3)
(10)
(13)
(17)
(1)
(2)
(7)
(60)
(19)
(3)
(1)
(3)
(14)
(8)
(1)
(26)
(13)
(4)
(10)
(3)
(2)
(9)
(2)
(1)
(11)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(12)
(9)
(1)
(4)
(1)
(74)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(7)
(1)
(12)
(2)
(5)
(1)
(1)
(11)
(1)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(18)
(1)
(2)
(15)
(1)
(6)
(1)
(2)
(4)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(3)
(19)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(3)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(7)
(9)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(144)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(15)

نویسنده ها

(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1262 محصول
شيمي آب

مهندسی

شیمی آب


80,000 ریال

ايستايي1

مهندسی

ایستایی1


300,000 ریال

سنگ کاري

مهندسی

سنگ کاری


550,000 ریال

تونل سازي

مهندسی

تونل سازی


400,000 ریال

حفاظت خاک

مهندسی

حفاظت خاک


250,000 ریال

حفاظت خاک

مهندسی

حفاظت خاک


120,000 ریال

فيزيک خاک

مهندسی

فیزیک خاک


80,000 ریال

فيزيک خاک

مهندسی

فیزیک خاک


260,000 ریال

مهندسي پي

مهندسی

مهندسی پی


50,000 ریال

مهندسي پي

مهندسی

مهندسی پی


310,000 ریال

هيدرولوژي

کنکور

هیدرولوژی


160,000 ریال

بناهاي آبي

مهندسی

بناهای آبی


85,000 ریال

روسازي راه

مهندسی

روسازی راه


1,200,000 ریال

روسازي راه

مهندسی

روسازی راه


1,200,000 ریال

شناخت کشتي

مهندسی

شناخت کشتی


1,140,000 ریال

کارتوگرافي

مهندسی

کارتوگرافی


650,000 ریال

مديريت خاک

مهندسی

مدیریت خاک


73,000 ریال

مکانيک خاک

مهندسی

مکانیک خاک


195,000 ریال

مکانيک خاک

مهندسی

مکانیک خاک


1,650,000 ریال

نانوسيالات

مهندسی

نانوسیالات


135,000 ریال

انتقال رسوب

مهندسی

انتقال رسوب


380,000 ریال

ديناميک خاک

مهندسی

دینامیک خاک


160,000 ریال

ديناميک خاک

مهندسی

دینامیک خاک


800,000 ریال

کنترل سيلاب

مهندسی

کنترل سیلاب


550,000 ریال

گندزدايي آب

مهندسی

گندزدایی آب


110,000 ریال

مصالح شناسي

مهندسی

مصالح شناسی


600,000 ریال

نجوم ژئودزي

مهندسی

نجوم ژئودزی


290,000 ریال

نقشه برداري

مهندسی

نقشه برداری


720,000 ریال

هيدروليک سد

مهندسی

هیدرولیک سد


380,000 ریال

آبرساني شهري

مهندسی

آبرسانی شهری


980,000 ریال

تکنولوژي بتن

مهندسی

تکنولوژی بتن


1,000,000 ریال

راهســـــازي

مهندسی

راهســـــازی


640,000 ریال

روش هاي ساخت

مهندسی

روش های ساخت


400,000 ریال

مقاومت مصالح

مهندسی

مقاومت مصالح


1,440,000 ریال

هيدروديناميک

مهندسی

هیدرودینامیک


550,000 ریال

اجزاء ساختمان

مهندسی

اجزاء ساختمان


150,000 ریال

انرژي اقيانوس

مهندسی

انرژی اقیانوس


375,000 ریال

ايمني جاده اي

مهندسی

ایمنی جاده ای


285,000 ریال

بتن خود تراکم

مهندسی

بتن خود تراکم


200,000 ریال

ديوارهاي برشي

مهندسی

دیوارهای برشی


950,000 ریال

ژئودزي فيزيکي

تاریخ و جغرافیا

ژئودزی فیزیکی


980,000 ریال

طرح هندسي راه

مهندسی

طرح هندسی راه


280,000 ریال

طرح هندسي راه

مهندسی

طرح هندسی راه


70,000 ریال

فضاهاي شفابخش

مهندسی

فضاهای شفابخش


595,000 ریال

کارگاه آسفالت

مهندسی

کارگاه آسفالت


500,000 ریال

مهندسي ترابري

مهندسی

مهندسی ترابری


200,000 ریال

اصول مهندسي پي

مهندسی

اصول مهندسی پی


260,000 ریال

اصول مهندسي پي

مهندسی

اصول مهندسی پی


850,000 ریال

بتن هاي اليافي

مهندسی

بتن های الیافی


450,000 ریال

تراکم ديناميکي

مهندسی

تراکم دینامیکی


150,000 ریال

درس محوطه سازي

مهندسی

درس محوطه سازی


59,000 ریال

محاسبات سرشکني

مهندسی

محاسبات سرشکنی


240,000 ریال

مصالح ساختماني

مهندسی

مصالح ساختمانی


200,000 ریال

مکاني در آفتاب

مهندسی

مکانی در آفتاب


5,500 ریال

مکانيک رودخانه

مهندسی

مکانیک رودخانه


225,000 ریال

منابع آب ايران

مهندسی

منابع آب ایران


525,000 ریال

مهندسي راه آهن

مهندسی

مهندسی راه آهن


110,000 ریال

نرم افزار FLAC

مهندسی

نرم افزار FLAC


165,000 ریال

هيدرولوژي شهري

مهندسی

هیدرولوژی شهری


85,000 ریال

1001نکته عمراني

مهندسی

1001نکته عمرانی


85,000 ریال

اصول مکانيک سنگ

مهندسی

اصول مکانیک سنگ


250,000 ریال

ديناميک سازه ها

مهندسی

دینامیک سازه ها


580,000 ریال

ديناميک سازه‌ها

مهندسی

دینامیک سازه‌ها


500,000 ریال

ديناميک سازه‌ها

مهندسی

دینامیک سازه‌ها


1,600,000 ریال

ژئوتکنيک دريايي

مهندسی

ژئوتکنیک دریایی


400,000 ریال

سازه هاي فضاکار

مهندسی

سازه های فضاکار


100,000 ریال

سازه‌هاي فولادي

مهندسی

سازه‌های فولادی


400,000 ریال

مباني فيزيک خاک

مهندسی

مبانی فیزیک خاک


180,000 ریال

مباني فيزيک خاک

مهندسی

مبانی فیزیک خاک


260,000 ریال

مديريت تلفات آب

مهندسی

مدیریت تلفات آب


190,000 ریال

مکانيک امواج آب

مهندسی

مکانیک امواج آب


700,000 ریال

مکانيک خاک پايه

مهندسی

مکانیک خاک پایه


140,000 ریال

مکانيک خاک جلد1

مهندسی

مکانیک خاک جلد1


500,000 ریال

مکانيک خاک و پي

مهندسی

مکانیک خاک و پی


300,000 ریال

مکانيک شکست بتن

مهندسی

مکانیک شکست بتن


250,000 ریال

نقش قالب در هنر

هنرهای تجسمی

نقش قالب در هنر


500,000 ریال

اصول فني ساختمان

مهندسی

اصول فنی ساختمان


700,000 ریال

اصول مديريت ساخت

مهندسی

اصول مدیریت ساخت


630,000 ریال

بارگذاري سازه ها

مهندسی

بارگذاری سازه ها


330,000 ریال

پايدارسازي گودها

مهندسی

پایدارسازی گودها


1,000,000 ریال

روسازي بتن غلتکي

مهندسی

روسازی بتن غلتکی


320,000 ریال

سازه هاي پيشرفته

مهندسی

سازه های پیشرفته


400,000 ریال

مهاربندهاي واگرا

مهندسی

مهاربندهای واگرا


790,000 ریال

مهندســــي پـــي

مهندسی

مهندســــی پـــی


850,000 ریال

هيدروليک لوله‌ها

مهندسی

هیدرولیک لوله‌ها


200,000 ریال

اصول مهندسي زلزله

مهندسی

اصول مهندسی زلزله


300,000 ریال

پل از منظر معماري

مهندسی

پل از منظر معماری


350,000 ریال

تحليل سازه هاي يک

مهندسی

تحلیل سازه های یک


170,000 ریال

تکنولوژي عالي بتن

مهندسی

تکنولوژی عالی بتن


420,000 ریال

تکنولوژي عالي بتن

مهندسی

تکنولوژی عالی بتن


100,000 ریال

درک رفتار سازه‌ها

مهندسی

درک رفتار سازه‌ها


700,000 ریال

ديوار(مجموعه طرح)

مهندسی

دیوار


50,000 ریال

روش هاي نوين ساخت

مهندسی

روش های نوین ساخت


190,000 ریال

فتوگرامتري تحليلي

مهندسی

فتوگرامتری تحلیلی


980,000 ریال

لرزه نگاري مهندسي

مهندسی

لرزه نگاری مهندسی


300,000 ریال

مديريت سيلاب شهري

مهندسی

مدیریت سیلاب شهری


530,000 ریال

مرجع کامل  PLAXIS

مهندسی

مرجع کامل PLAXIS


650,000 ریال

نقشه برداري معدني

مهندسی

نقشه برداری معدنی


185,000 ریال

نقشه خواني مهندسي

مهندسی

نقشه خوانی مهندسی


120,000 ریال

هيدرولوژي پيشرفته

مهندسی

هیدرولوژی پیشرفته


270,000 ریال

هيدروليک محاسباتي

مهندسی

هیدرولیک محاسباتی


620,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي1

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی1


195,000 ریال

تنظيم شرايط محيطي2

مهندسی

تنظیم شرایط محیطی2


135,000 ریال

تئوري جريان ترافيک

مهندسی

تئوری جریان ترافیک


95,000 ریال

ديواره آب بند سدها

مهندسی

دیواره آب بند سدها


200,000 ریال

ريخت شناسي رودخانه

مهندسی

ریخت شناسی رودخانه


830,000 ریال

ژئومورفولوژي ساحلي

مهندسی

ژئومورفولوژی ساحلی


260,000 ریال

سازه‌هاي انتقال آب

مهندسی

سازه‌های انتقال آب


200,000 ریال

سيستم هاي ساختماني

مهندسی

سیستم های ساختمانی


2,480,000 ریال

شناخت مواد و مصالح

مهندسی

شناخت مواد و مصالح


450,000 ریال

شناخت و تحليل سايت

مهندسی

شناخت و تحلیل سایت


270,000 ریال

عمليات نقشه برداري

مهندسی

عملیات نقشه برداری


820,000 ریال

فتوگرامتري کاربردي

مهندسی

فتوگرامتری کاربردی


800,000 ریال

مرجع کامل OpenSees

مهندسی

مرجع کامل OpenSees


795,000 ریال

معماري و توپوگرافي

مهندسی

معماری و توپوگرافی


45,000 ریال

مقاومت مصالح پوپوف

مهندسی

مقاومت مصالح پوپوف


440,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


350,000 ریال

نقشه برداري اجرايي

مهندسی

نقشه برداری اجرایی


510,000 ریال

نقشه برداري مهندسي

مهندسی

نقشه برداری مهندسی


1,450,000 ریال

نويز در ساختمان ها

مهندسی

نویز در ساختمان ها


180,000 ریال

همراه ناظر ساختمان

مهندسی

همراه ناظر ساختمان


1,350,000 ریال

اصول کنترل کيفيت آب

مهندسی

اصول کنترل کیفیت آب


95,000 ریال

اصول مهندسي راه آهن

مهندسی

اصول مهندسی راه آهن


850,000 ریال

بارگذاري ساختمان ها

مهندسی

بارگذاری ساختمان ها


130,000 ریال

پل هاي رابرت ميلارت

مهندسی

پل های رابرت میلارت


43,000 ریال

ديناميک خاک کاربردي

مهندسی

دینامیک خاک کاربردی


141,000 ریال

سدهاي خاکي و سنگريز

مهندسی

سدهای خاکی و سنگریز


600,000 ریال

سيستم هاي انتقال آب

مهندسی

سیستم های انتقال آب


95,000 ریال

طراحي و عملکرد کشتي

مهندسی

طراحی و عملکرد کشتی


110,000 ریال

گام هاي اجراي پروژه

مهندسی

گام های اجرای پروژه


100,000 ریال

مباني ژئوماتيک جلد1

مهندسی

مبانی ژئوماتیک جلد1


190,000 ریال

مباني متره و برآورد

مهندسی

مبانی متره و برآورد


290,000 ریال

متره و برآورد پروژه

مهندسی

متره و برآورد پروژه


600,000 ریال

مسائل جامع ارتعاشات

مهندسی

مسائل جامع ارتعاشات


600,000 ریال

مقدمه اي بر آکوستيک

مهندسی

مقدمه ای بر آکوستیک


800,000 ریال

مهندسي آبرساني شهري

مهندسی

مهندسی آبرسانی شهری


220,000 ریال

نقشه برداري کاربردي

مهندسی

نقشه برداری کاربردی


1,190,000 ریال

واژگان مهندسي عمران

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی عمران


170,000 ریال

هيدروليک(سري عمران)

کنکور

هیدرولیک


1,980,000 ریال

آزمايشگاه مکانيک خاک

مهندسی

آزمایشگاه مکانیک خاک


350,000 ریال

آموزش تصويري مدلSWAP

مهندسی

آموزش تصویری مدلSWAP


100,000 ریال

اجزا و اجراي ساختمان

مهندسی

اجزا و اجرای ساختمان


400,000 ریال

تکنولوژي پيشرفته بتن

مهندسی

تکنولوژی پیشرفته بتن


470,000 ریال

جزئيات اجراي ساختمان

مهندسی

جزئیات اجرای ساختمان


440,000 ریال

ديناميک سازه ها جلد2

مهندسی

دینامیک سازه ها جلد2


2,500,000 ریال

ره نگاشت مشاهده زمين

مهندسی

ره نگاشت مشاهده زمین


75,000 ریال

سازه به مثابه معماري

مهندسی

سازه به مثابه معماری


980,000 ریال

قالب بند و کفراژ بند

مهندسی

قالب بند و کفراژ بند


80,000 ریال

مباني طراحي هواده ها

مهندسی

مبانی طراحی هواده ها


110,000 ریال

مباني و تکنولوژي بتن

مهندسی

مبانی و تکنولوژی بتن


750,000 ریال

مصالح ساختماني کد491

مهندسی

مصالح ساختمانی کد491


100,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


350,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


990,000 ریال

مکانيک سازه هاي مرکب

مهندسی

مکانیک سازه های مرکب


980,000 ریال

مهندسي سواحل و بنادر

مهندسی

مهندسی سواحل و بنادر


3,000,000 ریال

نقشه برداري زيرزميني

مهندسی

نقشه برداری زیرزمینی


120,000 ریال

آب نگاري (هيدروگرافي)

مهندسی

آب نگاری


100,000 ریال

آموزش کاربردي postGIS

مهندسی

آموزش کاربردی postGIS


450,000 ریال

اثرميانقاب بر ساختمان

مهندسی

اثرمیانقاب بر ساختمان


240,000 ریال

اجراي سازه هاي فولادي

مهندسی

اجرای سازه های فولادی


1,350,000 ریال

بارگذاري و تحليل سازه

مهندسی

بارگذاری و تحلیل سازه


800,000 ریال

پيش بيني عملکرد پروژه

مهندسی

پیش بینی عملکرد پروژه


250,000 ریال

تحليل سازه هاي نامعين

مهندسی

تحلیل سازه های نامعین


260,000 ریال

تحليل لرزه اي سازه ها

مهندسی

تحلیل لرزه ای سازه ها


1,950,000 ریال

تحليل ماتريسي سازه‌ها

مهندسی

تحلیل ماتریسی سازه‌ها


600,000 ریال

تحليل ماتريسي سازه‌ها

مهندسی

تحلیل ماتریسی سازه‌ها


300,000 ریال

تئوري مقدماتي سازه‌ها

مهندسی

تئوری مقدماتی سازه‌ها


480,000 ریال

جزئيات اجرايي ساختمان

مهندسی

جزئیات اجرایی ساختمان


180,000 ریال

طراحي سازه‌هاي فولادي

مهندسی

طراحی سازه‌های فولادی


2,500,000 ریال

فرسايش آبي و کنترل آن

مهندسی

فرسایش آبی و کنترل آن


320,000 ریال

مباني پايداري سازه ها

مهندسی

مبانی پایداری سازه ها


800,000 ریال

مباني هيدروانفورماتيک

مهندسی

مبانی هیدروانفورماتیک


225,000 ریال

مصالح ساختماني- رحيمي

مهندسی

مصالح ساختمانی- رحیمی


550,000 ریال

هندبوک مهندسي بزرگراه

مهندسی

هندبوک مهندسی بزرگراه


195,000 ریال

اصول و مباني مهندسي پل

مهندسی

اصول و مبانی مهندسی پل


1,630,000 ریال

اصول هيدرولوژي کاربردي

مهندسی

اصول هیدرولوژی کاربردی


1,200,000 ریال

تحليل تقاضاي حمل و نقل

مهندسی

تحلیل تقاضای حمل و نقل


500,000 ریال

چند سازه چوب و پلاستيک

مهندسی

چند سازه چوب و پلاستیک


165,000 ریال

ديناميک غيرخطي سازه ها

مهندسی

دینامیک غیرخطی سازه ها


250,000 ریال

راهنماي نصب کفپوش بتني

مهندسی

راهنمای نصب کفپوش بتنی


150,000 ریال

سازه هاي پارچه اي کششي

مهندسی

سازه های پارچه ای کششی


140,000 ریال

شبکه هاي توزيع آب شهري

مهندسی

شبکه های توزیع آب شهری


950,000 ریال

طراحي مخازن بتني زميني

مهندسی

طراحی مخازن بتنی زمینی


1,150,000 ریال

کارتوگرافي و نقشه سازي

مهندسی

کارتوگرافی و نقشه سازی


580,000 ریال

گسيختگي هاي ژئومکانيکي

مهندسی

گسیختگی های ژئومکانیکی


400,000 ریال

مباني هيدرولوژي کد2407

تاریخ و جغرافیا

مبانی هیدرولوژی کد2407


310,000 ریال

مديريت استراتژيک پروژه

مهندسی

مدیریت استراتژیک پروژه


850,000 ریال

مرجع کامل کنکور ژئودزي

کنکور

مرجع کامل کنکور ژئودزی


1,800,000 ریال

مروري جامع بر تصفيه آب

مهندسی

مروری جامع بر تصفیه آب


940,000 ریال

معماري+ مهندسي= ساختار

مهندسی

معماری+ مهندسی= ساختار


35,000 ریال

مفاهيم پايه طراحي شهري

مهندسی

مفاهیم پایه طراحی شهری


850,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سنگ

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سنگ


870,000 ریال

نقشه برداري (ژئوماتيک)

مهندسی

نقشه برداری


1,500,000 ریال

هيدرولوژي کاربردي جلد2

مهندسی

هیدرولوژی کاربردی جلد2


980,000 ریال

هيدروليک کانال هاي باز

مهندسی

هیدرولیک کانال های باز


650,000 ریال

اجزاء ساختمان و ساختمان

مهندسی

اجزاء ساختمان و ساختمان


450,000 ریال

بناي سفت کار    درجه2و3

مهندسی

بنای سفت کار درجه2و3


150,000 ریال

تعمير و نگهداري ساختمان

مهندسی

تعمیر و نگهداری ساختمان


300,000 ریال

تعمير و نگهداري ساختمان

مهندسی

تعمیر و نگهداری ساختمان


550,000 ریال

رسم فني عمومي (ويراست3)

مهندسی

رسم فنی عمومی


1,600,000 ریال

ژئودزي هندسي ماهواره اي

مهندسی

ژئودزی هندسی ماهواره ای


770,000 ریال

طراحي ساختمان هاي بنايي

مهندسی

طراحی ساختمان های بنایی


300,000 ریال

طراحي سازه هاي ضد زلزله

مهندسی

طراحی سازه های ضد زلزله


280,000 ریال

فناوري ساختمان هاي بتني

مهندسی

فناوری ساختمان های بتنی


200,000 ریال

فناوري ساختمان هاي فلزي

مهندسی

فناوری ساختمان های فلزی


230,000 ریال

قاب پرشده با ديوار آجري

مهندسی

قاب پرشده با دیوار آجری


480,000 ریال

مديريت پروژه هاي عمراني

مهندسی

مدیریت پروژه های عمرانی


1,790,000 ریال

مديريت و تشکيلات کارگاه

مهندسی

مدیریت و تشکیلات کارگاه


978,000 ریال

مديريت و مهندسي راه آهن

مهندسی

مدیریت و مهندسی راه آهن


700,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي ارزش

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی ارزش


105,000 ریال

مهندسي ژئوتکنيک لرزه اي

مهندسی

مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای


400,000 ریال

نقشه برداري مهندسي جلد2

مهندسی

نقشه برداری مهندسی جلد2


1,040,000 ریال

هيدروليک مجاري باز جلد1

مهندسی

هیدرولیک مجاری باز جلد1


300,000 ریال

هيدروليک و مدلسازي عددي

مهندسی

هیدرولیک و مدلسازی عددی


180,000 ریال

اصول ديناميک خاک ويراست3

مهندسی

اصول دینامیک خاک ویراست3


2,000,000 ریال

ايمن سازي در برابر زلزله

مهندسی

ایمن سازی در برابر زلزله


100,000 ریال

بارگذاري انفجاري سازه ها

مهندسی

بارگذاری انفجاری سازه ها


180,000 ریال

تحقيقات صحرايي(ژئوتکنيک)

مهندسی

تحقیقات صحرایی


270,000 ریال

تحليل غيرارتجاعي سازه ها

مهندسی

تحلیل غیرارتجاعی سازه ها


400,000 ریال

تکنولوژي بتن و آزمايشگاه

مهندسی

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه


1,150,000 ریال

راهنماي عملي سنجش از دور

مهندسی

راهنمای عملی سنجش از دور


400,000 ریال

راهنماي هيدرولوژي مهندسي

مهندسی

راهنمای هیدرولوژی مهندسی


350,000 ریال

ژئودزي ماهواره اي با GPS

مهندسی

ژئودزی ماهواره ای با GPS


20,000 ریال

سيستم مديريت ساختمان BMS

مهندسی

سیستم مدیریت ساختمان BMS


215,000 ریال

طراحي سازه هاي هيدروليکي

مهندسی

طراحی سازه های هیدرولیکی


1,150,000 ریال

طراحي شبکه هاي انتقال آب

مهندسی

طراحی شبکه های انتقال آب


226,000 ریال

کيفيت آب:مباني و محاسبات

مهندسی

کیفیت آب:مبانی و محاسبات


990,000 ریال

مباني بهينه سازي سازه‌ها

مهندسی

مبانی بهینه سازی سازه‌ها


89,000 ریال

مباني سنجش از دور کد2416

مهندسی

مبانی سنجش از دور کد2416


410,000 ریال

مديريت پروژه و اخــــلاق

مهندسی

مدیریت پروژه و اخــــلاق


200,000 ریال

مديريت توليد و اجراي بتن

مهندسی

مدیریت تولید و اجرای بتن


230,000 ریال

مديريت ساخت(شروع به کار)

مهندسی

مدیریت ساخت


1,530,000 ریال

مکانيک سيالات و هيدروليک

مهندسی

مکانیک سیالات و هیدرولیک


257,000 ریال

ارتعاشات ساختمان هاي برشي

مهندسی

ارتعاشات ساختمان های برشی


50,000 ریال

اصول جريان در کانال روباز

مهندسی

اصول جریان در کانال روباز


250,000 ریال

اصول طراحي و ساخت فرودگاه

مهندسی

اصول طراحی و ساخت فرودگاه


380,000 ریال

پروفيل هاي ساختمان فولادي

مهندسی

پروفیل های ساختمان فولادی


250,000 ریال

تحليل و طراحي سوله در sap

مهندسی

تحلیل و طراحی سوله در sap


750,000 ریال

تکنولوژي و طرح اختلاط بتن

مهندسی

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن


680,000 ریال

جداول پروفيل هاي ساختماني

مهندسی

جداول پروفیل های ساختمانی


550,000 ریال

دوام بتن و ترکيبات سيماني

مهندسی

دوام بتن و ترکیبات سیمانی


790,000 ریال

ديناميک سازه ها (ويرايش2)

مهندسی

دینامیک سازه ها


260,000 ریال

روش هاي تحقيق و صنعت ساخت

مهندسی

روش های تحقیق و صنعت ساخت


260,000 ریال

روش هاي نگهداري خطوط ريلي

مهندسی

روش های نگهداری خطوط ریلی


210,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي راه آهن

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مهندسی راه آهن


230,000 ریال

کليدهاي شرايط عمومي پيمان

مهندسی

کلیدهای شرایط عمومی پیمان


750,000 ریال

مديريت ماشين هاي راه سازي

مهندسی

مدیریت ماشین های راه سازی


195,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي ترافيک

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک


110,000 ریال

منظر صوتي:مفاهيم و روش ها

مهندسی

منظر صوتی:مفاهیم و روش ها


200,000 ریال

مهندسي ترافيک(کتاب دکتري)

کنکور

مهندسی ترافیک


280,000 ریال

مهندسي سيستم هاي منابع آب

مهندسی

مهندسی سیستم های منابع آب


100,000 ریال

مهندسي منابع آب نوين جلد1

مهندسی

مهندسی منابع آب نوین جلد1


560,000 ریال

نقشه خواني و ناوبري زميني

مهندسی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی


1,100,000 ریال

هيدروديناميک کاربردي کشتي

مهندسی

هیدرودینامیک کاربردی کشتی


380,000 ریال

هيدرولوژي آب هاي زيرزميني

مهندسی

هیدرولوژی آب های زیرزمینی


200,000 ریال

اجراي ساختمان هاي بتن‌آرمه

مهندسی

اجرای ساختمان های بتن‌آرمه


600,000 ریال

اصول مقاوم سازي ساختمان ها

مهندسی

اصول مقاوم سازی ساختمان ها


350,000 ریال

ايمني و بهداشت در محيط کار

مهندسی

ایمنی و بهداشت در محیط کار


400,000 ریال

پايداري در سازه هاي فولادي

مهندسی

پایداری در سازه های فولادی


550,000 ریال

روش حل مسائل اصول تصفيه آب

مهندسی

روش حل مسائل اصول تصفیه آب


90,000 ریال

سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

مهندسی

سیستم های هوشمند حمل و نقل


300,000 ریال

مخاطرات جوي و مديريت بحران

مهندسی

مخاطرات جوی و مدیریت بحران


450,000 ریال

مدلسازي عددي در رودخانه ها

مهندسی

مدلسازی عددی در رودخانه ها


100,000 ریال

مرجع کامل کنکور فتوگرامتري

کنکور

مرجع کامل کنکور فتوگرامتری


1,180,000 ریال

مصالح ساختماني و آزمايشگاه

مهندسی

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه


300,000 ریال

مکانيک خاک جلد2: مهندسي پي

مهندسی

مکانیک خاک جلد2: مهندسی پی


650,000 ریال

مهندسي منابع آب نوين: جلد2

مهندسی

مهندسی منابع آب نوین: جلد2


560,000 ریال

نقشه برداري عموميsurveying

مهندسی

نقشه برداری عمومیsurveying


240,000 ریال

نگره ماتريسي تحليل سازه ها

مهندسی

نگره ماتریسی تحلیل سازه ها


200,000 ریال

هيدرولوژي آب زيرزميني جلد1

مهندسی

هیدرولوژی آب زیرزمینی جلد1


1,500,000 ریال

ارزيابي و مديريت ريسک سيلاب

مهندسی

ارزیابی و مدیریت ریسک سیلاب


180,000 ریال

اصول ديناميک خاک  (ويراست3)

مهندسی

اصول دینامیک خاک


2,000,000 ریال

برنامه ريزي و طراحي فرودگاه

مهندسی

برنامه ریزی و طراحی فرودگاه


380,000 ریال

بناي سفت کار    مهارت درجه1

مهندسی

بنای سفت کار مهارت درجه1


80,000 ریال

تحليل و طراحي پي ماشين آلات

مهندسی

تحلیل و طراحی پی ماشین آلات


270,000 ریال

تکنولوژي ساخت سازه هاي بلند

مهندسی

تکنولوژی ساخت سازه های بلند


290,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر1

مهندسی

دستیار مهندسان مجری و ناظر1


860,000 ریال

روش هاي اجراي سازه هاي بتني

مهندسی

روش های اجرای سازه های بتنی


250,000 ریال

روش هاي توليد صنعتي ساختمان

مهندسی

روش های تولید صنعتی ساختمان


400,000 ریال

شناخت مواد و مصالح ساختماني

مهندسی

شناخت مواد و مصالح ساختمانی


550,000 ریال

طراحي سيستم هاي آب و فاضلاب

مهندسی

طراحی سیستم های آب و فاضلاب


170,000 ریال

مدل سازي اطلاعات ساختمانBIM

مهندسی

مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM


270,000 ریال

مدل سازي و تحليل تقاضاي سفر

مهندسی

مدل سازی و تحلیل تقاضای سفر


700,000 ریال

مرجع کامل کنکور نقشه برداري

کنکور

مرجع کامل کنکور نقشه برداری


750,000 ریال

مصالح ساختماني براي معماران

مهندسی

مصالح ساختمانی برای معماران


1,500,000 ریال

مصالح و ساختمان (ويراست 2 )

مهندسی

مصالح و ساختمان


1,495,000 ریال

نقشه خواني و gps در گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

نقشه خوانی و gps در گردشگری


450,000 ریال

هيدروديناميک سازه هاي شناور

مهندسی

هیدرودینامیک سازه های شناور


75,000 ریال

هيدرولوژي(اصول تحليل طراحي)

مهندسی

هیدرولوژی


750,000 ریال

آموزش کاربردي ArcGIS پيشرفته

تاریخ و جغرافیا

آموزش کاربردی ArcGIS پیشرفته


1,500,000 ریال

اصول مديريت و تشکيلات کارگاه

مهندسی

اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه


1,450,000 ریال

اصول مقدماتي مهندسي ژئوتکنيک

مهندسی

اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک


400,000 ریال

اصول مهندسي شيرواني هاي سنگي

مهندسی

اصول مهندسی شیروانی های سنگی


160,000 ریال

بازارشناسي حمل و نقل جاده اي

مهندسی

بازارشناسی حمل و نقل جاده ای


340,000 ریال

رسم فني ونقشه کشي جامع عمران

مهندسی

رسم فنی ونقشه کشی جامع عمران


980,000 ریال

رياضيات عالي در مهندسي عمران

علوم پایه

ریاضیات عالی در مهندسی عمران


170,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک

کنکور

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


480,000 ریال

ساختمان ها چگونه عمل مي کنند

مهندسی

ساختمان ها چگونه عمل می کنند


200,000 ریال

ساختمان ها چگونه کار مي کنند

مهندسی

ساختمان ها چگونه کار می کنند


820,000 ریال

سازه متحرک:سقف هاي جمع شونده

مهندسی

سازه متحرک:سقف های جمع شونده


160,000 ریال

طراحي روسازي و زهکشي فرودگاه

مهندسی

طراحی روسازی و زهکشی فرودگاه


100,000 ریال

طراحي سازه هاي بتن پيش تنيده

مهندسی

طراحی سازه های بتن پیش تنیده


400,000 ریال

طرح لرزه‌اي ساختمان هاي آجري

مهندسی

طرح لرزه‌ای ساختمان های آجری


150,000 ریال

مباني طراحي ساختمان هاي بلند

مهندسی

مبانی طراحی ساختمان های بلند


1,600,000 ریال

مديريت در صنعت سد سازي ايران

مهندسی

مدیریت در صنعت سد سازی ایران


195,000 ریال

هيدروديناميک رودخانه اي جلد2

مهندسی

هیدرودینامیک رودخانه ای جلد2


280,000 ریال

آکوستيک زيست محيطي و ساختماني

مهندسی

آکوستیک زیست محیطی و ساختمانی


110,000 ریال

آموزش جامع نقشه خواني ساختمان

مهندسی

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان


1,700,000 ریال

استاندارد ملي قير و مشتقات آن

مهندسی

استاندارد ملی قیر و مشتقات آن


98,000 ریال

بتن خود تراکم:فناوري و کاربرد

مهندسی

بتن خود تراکم:فناوری و کاربرد


180,000 ریال

تحليل پايداري سازه هاي فضاکار

مهندسی

تحلیل پایداری سازه های فضاکار


550,000 ریال

روش هاي تحليل سازه هاي نامعين

مهندسی

روش های تحلیل سازه های نامعین


150,000 ریال

سنجش از دور مادون قرمز حرارتي

مهندسی

سنجش از دور مادون قرمز حرارتی


600,000 ریال

طراحي سازه کشتي جلد2:کاربردها

مهندسی

طراحی سازه کشتی جلد2:کاربردها


200,000 ریال

طراحي مفهومي ساختمان هاي بلند

مهندسی

طراحی مفهومی ساختمان های بلند


1,100,000 ریال

مهندسي ترابري و ترافيک(2جلدي)

مهندسی

مهندسی ترابری و ترافیک


1,320,000 ریال

مهندسي منابع آب زيرزميني جلد3

مهندسی

مهندسی منابع آب زیرزمینی جلد3


300,000 ریال

نرم افزار هاي تخصصي مهندسي آب

مهندسی

نرم افزار های تخصصی مهندسی آب


2,000,000 ریال

نقشه برداري کاربردي (باسي‌دي)

مهندسی

نقشه برداری کاربردی


145,000 ریال

هيدرولوژي آبهاي زيرزميني جلد2

مهندسی

هیدرولوژی آبهای زیرزمینی جلد2


1,200,000 ریال

آناليز و طراحي روسازي(ويرايش2)

مهندسی

آنالیز و طراحی روسازی


2,410,000 ریال

اجزاي محدود براي تحليل سازه‌ها

مهندسی

اجزای محدود برای تحلیل سازه‌ها


1,500,000 ریال

اصول کيفيت و تصفيه آب و فاضلاب

مهندسی

اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب


230,000 ریال

تحليل مسائل ژئوتکنيک با plaxis

مهندسی

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با plaxis


325,000 ریال

تحليل و طراحي پل در CSI BRIDGE

مهندسی

تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE


1,300,000 ریال

تکنولوژي GPS و گيرنده هاي دستي

مهندسی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی


220,000 ریال

راهنماي ارزيابي تجارت کيفيت آب

مهندسی

راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب


119,000 ریال

راهنماي کاربردي ARC GIS 10.3.1

مهندسی

راهنمای کاربردی ARC GIS 10.3.1


1,400,000 ریال

روش هاي اجراي اصولي ساختمان ها

مهندسی

روش های اجرای اصولی ساختمان ها


1,150,000 ریال

زبان ساده و جامع نقشه کشي جلد1

مهندسی

زبان ساده و جامع نقشه کشی جلد1


170,000 ریال

ژئوتکنيک، مکانيک خاک ،ژئوفيزيک

مهندسی

ژئوتکنیک، مکانیک خاک ،ژئوفیزیک


105,000 ریال

سازه‌هاي بتن آرمه: جلد اول (1)

مهندسی

سازه‌های بتن آرمه: جلد اول


2,100,000 ریال

سرشکني مشاهدات و کمترين مربعات

مهندسی

سرشکنی مشاهدات و کمترین مربعات


640,000 ریال

کارآفريني درمهندسي نقشه برداري

مهندسی

کارآفرینی درمهندسی نقشه برداری


90,000 ریال

محاسبات دستي ساختمان هاي بتني1

مهندسی

محاسبات دستی ساختمان های بتنی1


2,200,000 ریال

مرجع کاربردي مهندسي عمران جلد1

مهندسی

مرجع کاربردی مهندسی عمران جلد1


185,000 ریال

مقدمه اي بر ساختمان هاي هوشمند

مهندسی

مقدمه ای بر ساختمان های هوشمند


370,000 ریال

مکانيک خاک:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

مکانیک خاک:کارشناسی ارشد پارسه


280,000 ریال

نقشه برداري II ( 2) -اصول پايه

مهندسی

نقشه برداری II


300,000 ریال

نور روز : مباني فيزيک ساختمان5

مهندسی

نور روز : مبانی فیزیک ساختمان5


165,000 ریال

آب و فاضلاب:اصول و مباني معماري

مهندسی

آب و فاضلاب:اصول و مبانی معماری


250,000 ریال

اصول مهندسي ژئوتکنيک:مکانيک خاک

مهندسی

اصول مهندسی ژئوتکنیک:مکانیک خاک


200,000 ریال

تقويت سازه هاي بتني مسلح با FRP

مهندسی

تقویت سازه های بتنی مسلح با FRP


520,000 ریال

راهنماي نظارت در طرح هاي عمراني

مهندسی

راهنمای نظارت در طرح های عمرانی


1,030,000 ریال

روش ها و مديريت کارهاي ساختماني

مهندسی

روش ها و مدیریت کارهای ساختمانی


88,000 ریال

زبان تخصصي کاربردي مهندسي عمران

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران


130,000 ریال

سيستم هاي غشايي در تصفيه فاضلاب

مهندسی

سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب


290,000 ریال

طراحي سازه هاي بتن مسلح پيشرفته

مهندسی

طراحی سازه های بتن مسلح پیشرفته


51,000 ریال

فاضلاب شهري،تصفيه فاضلاب (جلد2)

مهندسی

فاضلاب شهری،تصفیه فاضلاب


400,000 ریال

مباني و مسايل نقشه برداري زميني

مهندسی

مبانی و مسایل نقشه برداری زمینی


200,000 ریال

مدلسازي کامپيوتري شبکه توزيع آب

مهندسی

مدلسازی کامپیوتری شبکه توزیع آب


670,000 ریال

مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني

مهندسی

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی


140,000 ریال

مرجع کامل خانه هوشمندSMART HOME

مهندسی

مرجع کامل خانه هوشمندSMART HOME


685,000 ریال

مرجع کامل طراحي ديوارهاي نيلينگ

مهندسی

مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ


1,600,000 ریال

تجربيات و درس هاي بهسازي لرزه اي

مهندسی

تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای


500,000 ریال

تکنولوژي مهندسي تزريق در سد سازي

مهندسی

تکنولوژی مهندسی تزریق در سد سازی


90,000 ریال

تمرين هايي براي طراحي بناهاي آبي

مهندسی

تمرین هایی برای طراحی بناهای آبی


210,000 ریال

تئوري و طراحي پيشرانه هاي دريايي

مهندسی

تئوری و طراحی پیشرانه های دریایی


280,000 ریال

ديناميک خاک:مباني نظري و کاربردي

مهندسی

دینامیک خاک:مبانی نظری و کاربردی


1,600,000 ریال

زلزله و سبک سازي در صنعت ساختمان

مهندسی

زلزله و سبک سازی در صنعت ساختمان


50,000 ریال

ژئوشيمي آب زيرزميني و ايزوتوپ ها

مهندسی

ژئوشیمی آب زیرزمینی و ایزوتوپ ها


1,000,000 ریال

شناسايي و ريشه يابي عيوب ساختمان

مهندسی

شناسایی و ریشه یابی عیوب ساختمان


200,000 ریال

قوانين و مقررات پروژه هاي عمراني

مهندسی

قوانین و مقررات پروژه های عمرانی


120,000 ریال

مباني زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهندسی

مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله


270,000 ریال

متره مصالح و برآورد قيمت ساختمان

مهندسی

متره مصالح و برآورد قیمت ساختمان


1,000,000 ریال

محصولات بتني پيش ساخته پيش تنيده

مهندسی

محصولات بتنی پیش ساخته پیش تنیده


310,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي ژئوتکنيک جلد1

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی ژئوتکنیک جلد1


690,000 ریال

مهندسي سواحل(هيدروديناميک سواحل)

مهندسی

مهندسی سواحل


350,000 ریال

واژه نامه مهندسي سدسازي (دوسويه)

فرهنگ لغت

واژه نامه مهندسی سدسازی


40,000 ریال

GIS و آناليز شبکه هاي ارتباطي شهر

مهندسی

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر


450,000 ریال

آبراهه هاي با پوشش فولادي در سدها

مهندسی

آبراهه های با پوشش فولادی در سدها


350,000 ریال

تشريح مسائل آناليز و طراحي روسازي

مهندسی

تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی


290,000 ریال

راهنماي علمي و معتبرسازي plaxis 8

مهندسی

راهنمای علمی و معتبرسازی plaxis 8


100,000 ریال

زمين شناسي و مصالح ساختماني کد205

کنکور

زمین شناسی و مصالح ساختمانی کد205


100,000 ریال

طراحي سازه‌هاي هيدروليکي کانال ها

مهندسی

طراحی سازه‌های هیدرولیکی کانال ها


350,000 ریال

طرح و محاسبه قاب هاي شيبدار(سوله)

مهندسی

طرح و محاسبه قاب های شیبدار


80,000 ریال

کتاب جامع نقشه برداري جلد1:ژئودزي

کنکور

کتاب جامع نقشه برداری جلد1:ژئودزی


215,000 ریال

کتاب جامع و تصويري مصالح ساختماني

مهندسی

کتاب جامع و تصویری مصالح ساختمانی


670,000 ریال

مباني اندرکنش ديناميکي خاک و سازه

مهندسی

مبانی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه


1,000,000 ریال

مدلسازي پيشرفته شبکه هاي توزيع آب

مهندسی

مدلسازی پیشرفته شبکه های توزیع آب


720,000 ریال

مکانيک خاک و اصول اوليه مهندسي پي

مهندسی

مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی


600,000 ریال

مهندسي راه آهن ويژه مهندسان عمران

مهندسی

مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران


300,000 ریال

هيدروليک جريان در کانال هاي روباز

مهندسی

هیدرولیک جریان در کانال های روباز


150,000 ریال

آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسي برق

مهندسی

آموزش و کاربرد ANSYS در مهندسی برق


500,000 ریال

اصطلاحات رايج در کارگاه هاي عمراني

مهندسی

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی


200,000 ریال

اصول مهندسي خاک: مکانيک خاک   جلد1

مهندسی

اصول مهندسی خاک: مکانیک خاک جلد1


200,000 ریال

بسترسازي تحقق توسعه حمل و نقل محور

مهندسی

بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور


290,000 ریال

تشريح کامل مسائل ديناميک خاک (داس)

مهندسی

تشریح کامل مسائل دینامیک خاک


800,000 ریال

تصفيه فاضلاب :مباني و رويکرد طراحي

مهندسی

تصفیه فاضلاب :مبانی و رویکرد طراحی


650,000 ریال

چک ليست نظارت بر ايمني و حفاظت کار

مهندسی

چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار


850,000 ریال

روش المان هاي محدود يک مقدمه اساسي

مهندسی

روش المان های محدود یک مقدمه اساسی


450,000 ریال

طراحي لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح

مهندسی

طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح


2,800,000 ریال

فيزيک ساختمان عايق بندي ساختمان ها

مهندسی

فیزیک ساختمان عایق بندی ساختمان ها


300,000 ریال

کتاب جامع زمين شناسي و مصالح شناسي

مهندسی

کتاب جامع زمین شناسی و مصالح شناسی


170,000 ریال

کنترل نوفه هاي صنعتي و علم آکوستيک

مهندسی

کنترل نوفه های صنعتی و علم آکوستیک


360,000 ریال

ماشين آلات ساختمان سازي و راه سازي

مهندسی

ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی


450,000 ریال

مقدمه اي بر سازه هاي خاکي - فولادي

مهندسی

مقدمه ای بر سازه های خاکی - فولادی


120,000 ریال

مکانيک سنگ رفتار برشي درزه هاي سنگ

مهندسی

مکانیک سنگ رفتار برشی درزه های سنگ


180,000 ریال

مهندسي عمران(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی عمران


300,000 ریال

مهندسي و برنامه ريزي ترابري(تاليف)

مهندسی

مهندسی و برنامه ریزی ترابری


240,000 ریال

واژه نامه تخصصي مهندسي آب و فاضلاب

فرهنگ لغت

واژه نامه تخصصی مهندسی آب و فاضلاب


680,000 ریال

هيدروديناميک کاربرد متغيرهاي مختلط

مهندسی

هیدرودینامیک کاربرد متغیرهای مختلط


110,000 ریال