مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای علوم سیاسی

دسته بندی ها

(11)
(6)
(703)
(31)
(2)

موضوع های اصلی

(9)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(654)
(6)
(16)
(11)
(46)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(40)
(2)
(1)
(5)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(5)
(1)
(649)
(3)
(3)
(6)
(11)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(16)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(10)
(1)
(1)
(4)
(4)
(9)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(19)
(2)
(2)
(1)
(30)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(19)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(15)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(25)
(2)
(21)
(1)
(8)
(2)
(9)
(1)
(20)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(50)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(11)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(6)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(52)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(22)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(7)
(6)
(16)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(13)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(56)
(8)
(1)
(7)
(35)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(9)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
753 محصول
هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هنر


450,000 ریال

شهريار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شهریار


700,000 ریال

شهريار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شهریار


500,000 ریال

تام پين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تام پین


1,000,000 ریال

ميشل شدن

ادبیات

میشل شدن


1,500,000 ریال

يکاترينا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

یکاترینا


1,900,000 ریال

دولت عميق

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت عمیق


450,000 ریال

نفحات نفت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نفحات نفت


420,000 ریال

آينده قدرت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده قدرت


600,000 ریال

جسارت اميد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جسارت امید


1,350,000 ریال

فساد ستيزي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فساد ستیزی


260,000 ریال

فساد سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فساد سیاسی


350,000 ریال

احزاب سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

احزاب سیاسی


140,000 ریال

امنيت انرژي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امنیت انرژی


165,000 ریال

توده و قدرت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توده و قدرت


2,500,000 ریال

توسعه سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توسعه سیاسی


450,000 ریال

سلطه ي مذکر

فلسفه

سلطه ی مذکر


650,000 ریال

سياست جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست جهانی


2,000,000 ریال

سياست چيست؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست چیست؟


290,000 ریال

فرهنگ سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ سیاسی


400,000 ریال

مکاتب سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مکاتب سیاسی


270,000 ریال

ارتش و سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتش و سیاست


250,000 ریال

پديده انقلاب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پدیده انقلاب


60,000 ریال

تبيين انقلاب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تبیین انقلاب


160,000 ریال

ثروت انقلابي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ثروت انقلابی


1,750,000 ریال

جنگ خاموش من

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ خاموش من


1,590,000 ریال

مشارکت سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مشارکت سیاسی


450,000 ریال

مقدمات سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمات سیاست


1,200,000 ریال

آزادي و فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آزادی و فرهنگ


870,000 ریال

آينده قـــدرت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده قـــدرت


600,000 ریال

اسطوره ي دولت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اسطوره ی دولت


850,000 ریال

انرژي و عدالت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انرژی و عدالت


180,000 ریال

تروريسم سعودي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تروریسم سعودی


495,000 ریال

ديپلماسي شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیپلماسی شهری


250,000 ریال

سياســــــــت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاســــــــت


1,800,000 ریال

متفکران چپ نو

علوم سیاسی علوم اجتماعی

متفکران چپ نو


1,600,000 ریال

مدرنيته سياسي

فلسفه

مدرنیته سیاسی


700,000 ریال

نام هاي سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نام های سیاست


1,200,000 ریال

نامه هاي لنين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نامه های لنین


1,070,000 ریال

برابري و آزادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برابری و آزادی


1,200,000 ریال

دانشنامه سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دانشنامه سیاسی


1,250,000 ریال

مناطق و قدرتها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مناطق و قدرتها


980,000 ریال

آرمان هاي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آرمان های سیاسی


198,000 ریال

امپرياليسم جديد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امپریالیسم جدید


290,000 ریال

امپرياليسم نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امپریالیسم نوین


450,000 ریال

امنيت بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امنیت بین الملل


470,000 ریال

تکنيک قواي جديد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تکنیک قوای جدید


260,000 ریال

تولد زيست سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تولد زیست سیاست


600,000 ریال

درک توسعه سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درک توسعه سیاسی


650,000 ریال

روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روابط بین الملل


425,000 ریال

کاربرد قدرت نرم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاربرد قدرت نرم


80,000 ریال

انقلاب در قرن 21

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انقلاب در قرن 21


420,000 ریال

بحران هاي جمهوري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بحران های جمهوری


1,200,000 ریال

برچيدن همه احزاب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برچیدن همه احزاب


600,000 ریال

تئوري هاي انقلاب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تئوری های انقلاب


950,000 ریال

جامعه شناسي دولت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی دولت


750,000 ریال

جهان پساامريکايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهان پساامریکایی


490,000 ریال

در اسارت جغرافيا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در اسارت جغرافیا


986,000 ریال

دموکراسي در افول

مدیریت اقتصاد حسابداری

دموکراسی در افول


350,000 ریال

دين، قدرت، جامعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دین، قدرت، جامعه


1,680,000 ریال

رمانتيسيسم سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رمانتیسیسم سیاسی


395,000 ریال

سياست:مختصر مفيد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست:مختصر مفید


250,000 ریال

فوتبال عليه دشمن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فوتبال علیه دشمن


1,950,000 ریال

کيم جونگ اون شدن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کیم جونگ اون شدن


825,000 ریال

اقتصاد سياسي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد سیاسی نوین


400,000 ریال

جامعه شناسي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی


980,000 ریال

خيزش مردم سرخورده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خیزش مردم سرخورده


1,100,000 ریال

ژئوپليتيک جنگ نرم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ژئوپلیتیک جنگ نرم


450,000 ریال

نقدي بر خرد سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نقدی بر خرد سیاسی


270,000 ریال

آموزش سياسي(2جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش سیاسی


2,000,000 ریال

برآمدن اقتدارگرايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برآمدن اقتدارگرایی


850,000 ریال

بنيادهاي علم سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بنیادهای علم سیاست


860,000 ریال

تايوان فرزند ژنرال

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تایوان فرزند ژنرال


200,000 ریال

جنبش اجتماعي چيست؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبش اجتماعی چیست؟


485,000 ریال

خودآموز ديکتاتورها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خودآموز دیکتاتورها


1,250,000 ریال

دموکراسي عليه دولت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دموکراسی علیه دولت


450,000 ریال

دولت مدرن در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت مدرن در ایران


600,000 ریال

سياست در چند دقيقه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست در چند دقیقه


690,000 ریال

سياست و حکومت جديد

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت جدید


1,200,000 ریال

فقه و حکمراني حزبي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فقه و حکمرانی حزبی


860,000 ریال

گذارها به دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گذارها به دموکراسی


670,000 ریال

مردم عليه دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم علیه دموکراسی


1,390,000 ریال

نظريه هاي دموکراسي

فلسفه

نظریه های دموکراسی


600,000 ریال

اخلاق تحريم اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق تحریم اقتصادی


220,000 ریال

انقلاب و بسيج سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انقلاب و بسیج سیاسی


430,000 ریال

پژوهش در علوم سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پژوهش در علوم سیاسی


1,100,000 ریال

تحليل سياسي پيشرفته

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل سیاسی پیشرفته


400,000 ریال

حاکمان جهان کيستند؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حاکمان جهان کیستند؟


450,000 ریال

دانشنامه سياست حزبي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دانشنامه سیاست حزبی


640,000 ریال

درآمدي بر علم سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر علم سیاست


800,000 ریال

سرمايه داري و آزادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه داری و آزادی


760,000 ریال

فهم نظريه هاي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فهم نظریه های سیاسی


650,000 ریال

قدرت، گفتمان و زبان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت، گفتمان و زبان


880,000 ریال

کارگران و انقلاب 57

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کارگران و انقلاب 57


580,000 ریال

مطالعات امنيت معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات امنیت معاصر


600,000 ریال

آزادي و قدرت و قانون

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آزادی و قدرت و قانون


800,000 ریال

ايران و ايالات متحده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران و ایالات متحده


1,790,000 ریال

جامعه شناسي نخبه‌کشي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی نخبه‌کشی


680,000 ریال

چالش هاي توسعه سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چالش های توسعه سیاسی


850,000 ریال

حکومت و اعتماد عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حکومت و اعتماد عمومی


150,000 ریال

خبر(راهنماي کاربران)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبر


590,000 ریال

ظهور پوپوليسم ملي نو

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ظهور پوپولیسم ملی نو


152,000 ریال

فتوا پيرامون تروريسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فتوا پیرامون تروریسم


520,000 ریال

فرهنگ امنيت ملي جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ امنیت ملی جلد2


100,000 ریال

فلسفه جغرافياي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فلسفه جغرافیای سیاسی


850,000 ریال

نامه هايي براي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نامه هایی برای ایران


1,700,000 ریال

نفت سياست و دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نفت سیاست و دموکراسی


400,000 ریال

آنارشيسم:درآمدي کوتاه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آنارشیسم:درآمدی کوتاه


600,000 ریال

ارزيابي تاثير اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارزیابی تاثیر اجتماعی


500,000 ریال

امنيت ملي در جهان سوم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امنیت ملی در جهان سوم


360,000 ریال

توسعه در مکاتب متعارض

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توسعه در مکاتب متعارض


850,000 ریال

جدال با توسعه نيافتگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جدال با توسعه نیافتگی


400,000 ریال

جنبش دانشجويي دهه1960

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبش دانشجویی دهه1960


650,000 ریال

خاستگاه هاي جهان مدرن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خاستگاه های جهان مدرن


595,000 ریال

دولت و فرهنگ در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت و فرهنگ در ایران


250,000 ریال

رساله اي درباره حکومت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رساله ای درباره حکومت


860,000 ریال

روانشناسي سياستمداران

روانشناسی عمومی

روانشناسی سیاستمداران


700,000 ریال

صف بندي سياسي در قرآن

دین و عرفان

صف بندی سیاسی در قرآن


35,000 ریال

گذشته، چراغ راه آينده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گذشته، چراغ راه آینده


1,220,000 ریال

منافع ملي و امنيت ملي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

منافع ملی و امنیت ملی


300,000 ریال

اتحاديه اروپايي: کد862

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اتحادیه اروپایی: کد862


590,000 ریال

الگوهاي بي ثباتي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

الگوهای بی ثباتی سیاسی


450,000 ریال

پرونده :يک سرگذشت شخصي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پرونده :یک سرگذشت شخصی


950,000 ریال

پيچيدگي سياست در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پیچیدگی سیاست در ایران


140,000 ریال

جامعه شناسي جنگ و ارتش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی جنگ و ارتش


150,000 ریال

در باب حذف احزاب سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در باب حذف احزاب سیاسی


120,000 ریال

در دفاع از پوپوليسم چپ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در دفاع از پوپولیسم چپ


240,000 ریال

دموکراسي: رساله آموزشي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دموکراسی: رساله آموزشی


500,000 ریال

ذهن روسي در نظام شوروي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ذهن روسی در نظام شوروی


1,150,000 ریال

روابط بين الملل کد1486

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روابط بین الملل کد1486


70,000 ریال

سياست در جامعه توده اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست در جامعه توده ای


1,400,000 ریال

علوم سياسي for dummies

علوم سیاسی علوم اجتماعی

علوم سیاسی for dummies


2,100,000 ریال

مارکسيسم جامعه شناسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مارکسیسم جامعه شناسانه


580,000 ریال

ملاحظات درباره دانشگاه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ملاحظات درباره دانشگاه


1,400,000 ریال

اخلاق و روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخلاق و روابط بین الملل


330,000 ریال

الگوهاي دموکراسي ايراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

الگوهای دموکراسی ایرانی


700,000 ریال

ايران در آستانه سال1400

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران در آستانه سال1400


250,000 ریال

ايران، آزادي و دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران، آزادی و دموکراسی


2,500,000 ریال

بحران، تعارض و بي ثباتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بحران، تعارض و بی ثباتی


350,000 ریال

بنيادهاي نظري علم سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بنیادهای نظری علم سیاست


500,000 ریال

سياست جهاني جلد1 کد2136

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست جهانی جلد1 کد2136


250,000 ریال

سياست و حکومت در فرانسه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت در فرانسه


140,000 ریال

فلسفه سياسي:درآمدي کامل

فلسفه

فلسفه سیاسی:درآمدی کامل


2,750,000 ریال

مباني جامعه شناسي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی سیاسی


920,000 ریال

مقدمه اي بر پژوهش سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر پژوهش سیاسی


200,000 ریال

مقدمه اي سياسي بر فلسفه

فلسفه

مقدمه ای سیاسی بر فلسفه


1,200,000 ریال

اسلام دموکراسي سکولاريسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اسلام دموکراسی سکولاریسم


430,000 ریال

بنياد فلسفه سياسي در غرب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بنیاد فلسفه سیاسی در غرب


620,000 ریال

پرسترويکا فراز و فرود آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پرسترویکا فراز و فرود آن


25,000 ریال

تاريخ فلسفه سياسي(3جلدي)

فلسفه

تاریخ فلسفه سیاسی


3,500,000 ریال

جامعه مدني در جهان اسلام

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه مدنی در جهان اسلام


1,000,000 ریال

خشونت و نظام هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خشونت و نظام های اجتماعی


2,000,000 ریال

دولت و ديوار:افول حاکميت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت و دیوار:افول حاکمیت


658,000 ریال

سيري در انديشه سياسي عرب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیری در اندیشه سیاسی عرب


450,000 ریال

سيري در نظريه هاي انقلاب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیری در نظریه های انقلاب


600,000 ریال

آيا انسان پيروز خواهد شد؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آیا انسان پیروز خواهد شد؟


480,000 ریال

اسلام و دموکراسي در ايران

دین و عرفان

اسلام و دموکراسی در ایران


850,000 ریال

بازانديشي در آيين استنباط

حقوق معارف الهیات

بازاندیشی در آیین استنباط


190,000 ریال

بازشناسي نظام سلطه کد2308

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازشناسی نظام سلطه کد2308


280,000 ریال

بازگشت روسيه به خاورميانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازگشت روسیه به خاورمیانه


620,000 ریال

تاريخ اجتماعي معاصر ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ اجتماعی معاصر ایران


215,000 ریال

جستاري در سياست فاجعه بار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جستاری در سیاست فاجعه بار


350,000 ریال

درآمدي بر دانش نوين سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر دانش نوین سیاست


925,000 ریال

روش و نظريه در علوم سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش و نظریه در علوم سیاسی


1,240,000 ریال

زيست سياست:درآمدي پيشرفته

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیست سیاست:درآمدی پیشرفته


185,000 ریال

گاندي: درآمدي بسيار کوتاه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گاندی: درآمدی بسیار کوتاه


800,000 ریال

نظريه هاي سياست مقايسه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های سیاست مقایسه ای


420,000 ریال

ابزارهاي تحليل سياست خارجي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ابزارهای تحلیل سیاست خارجی


1,500,000 ریال

تحولات اجتماعي معاصر ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحولات اجتماعی معاصر ایران


500,000 ریال

در سايه ي اکثريت هاي خاموش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

در سایه ی اکثریت های خاموش


520,000 ریال

دموکراسي ها چگونه مي ميرند

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دموکراسی ها چگونه می میرند


550,000 ریال

زبان،منزلت و قدرت در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زبان،منزلت و قدرت در ایران


1,200,000 ریال

زوال انديشه سياسي در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زوال اندیشه سیاسی در ایران


2,120,000 ریال

سياست و حکومت در خاورميانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت در خاورمیانه


1,100,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات فلسفه سياسي

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات فلسفه سیاسی


105,000 ریال

قدرت موسس: حاکميت يا سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست


130,000 ریال

کالبدشکافي هاي جديد انقلاب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کالبدشکافی های جدید انقلاب


1,300,000 ریال

نخبگان سياسي ايران (4جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نخبگان سیاسی ایران


5,900,000 ریال

ايدئولوژي و روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایدئولوژی و روابط بین الملل


260,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در اسلام

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام


450,000 ریال

تقابل گرايي اروپا با امريکا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تقابل گرایی اروپا با امریکا


290,000 ریال

جنبش هاي اسلامي معاصر کد144

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبش های اسلامی معاصر کد144


1,390,000 ریال

حکايت قصر از قاجار تا پهلوي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حکایت قصر از قاجار تا پهلوی


525,000 ریال

سياست و نقش انگليس در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و نقش انگلیس در ایران


120,000 ریال

مباني انديشه سياسي در اسلام

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام


140,000 ریال

مشارکت سياسي:چگونگي و چرايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مشارکت سیاسی:چگونگی و چرایی


90,000 ریال

هابز و آزادي جمهوري خواهانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هابز و آزادی جمهوری خواهانه


1,100,000 ریال

آينده پژوهي ثبات سياسي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران


170,000 ریال

اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی


600,000 ریال

اقتصاد سياسي آسياي جنوب شرقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد سیاسی آسیای جنوب شرقی


950,000 ریال

جنگ و صلح با رهيافت حقوق بشر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ و صلح با رهیافت حقوق بشر


600,000 ریال

چرا نمي توانيم منتظر بمانيم؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟


750,000 ریال

چين مرد کوچک با گام هاي بزرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چین مرد کوچک با گام های بزرگ


200,000 ریال

خاورميانه در آستانه فروپاشي؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خاورمیانه در آستانه فروپاشی؟


130,000 ریال

ديباچه اي بر روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیباچه ای بر روابط بین الملل


350,000 ریال

ديپلماسي ديجيتال:نظريه و عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیپلماسی دیجیتال:نظریه و عمل


895,000 ریال

بحران در استبداد سالاري ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بحران در استبداد سالاری ایران


100,000 ریال

پايان يک رويا در نقد مارکسيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پایان یک رویا در نقد مارکسیسم


180,000 ریال

پدافند غيرعامل در شهرهاي مرزي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پدافند غیرعامل در شهرهای مرزی


550,000 ریال

چارچوبي تازه براي تحليل امنيت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت


500,000 ریال

درآمدي انتقادي بر تحليل سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی


1,500,000 ریال

درآمدي به تحليل سياست اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی به تحلیل سیاست اجتماعی


700,000 ریال

دولت و سياست اجتماعي در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت و سیاست اجتماعی در ایران


470,000 ریال

روان شناسي نخبگان سياسي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روان شناسی نخبگان سیاسی ایران


800,000 ریال

سياست خارجي کشورهاي خاورميانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه


1,000,000 ریال

فراسوي کاپيتاليسم و سوسياليسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فراسوی کاپیتالیسم و سوسیالیسم


400,000 ریال

فرهنگ سياسي ايران- سريع القلم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ سیاسی ایران- سریع القلم


1,200,000 ریال

گذار به دموکراسي (مباحث نظري)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گذار به دموکراسی


490,000 ریال

مصلحت و سياست :رويکردي اسلامي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مصلحت و سیاست :رویکردی اسلامی


900,000 ریال

مقدمه اي بر تحليل سياست خارجي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر تحلیل سیاست خارجی


440,000 ریال

مقدمه بسيار کوتاه بر انقلابها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه بسیار کوتاه بر انقلابها


690,000 ریال

منطق جامعه شناسان سياسي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

منطق جامعه شناسان سیاسی ایران


340,000 ریال

مي توان دموکراسي را نجات داد؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

می توان دموکراسی را نجات داد؟


400,000 ریال

هشت مقاله درباره آمريکا ستيزي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هشت مقاله درباره آمریکا ستیزی


175,000 ریال

احزاب سياسي و گروه هاي ذي نفوذ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ


450,000 ریال

افکار عمومي و معيارهاي سنجش آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن


200,000 ریال

تحول مفاهيم در روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحول مفاهیم در روابط بین الملل


750,000 ریال

خداوندان انديشه سياسي (3 جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خداوندان اندیشه سیاسی


2,200,000 ریال

راهنماي جامعه شناسي سياسي جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای جامعه شناسی سیاسی جلد2


600,000 ریال

روابط بين الملل در تئوري و عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روابط بین الملل در تئوری و عمل


900,000 ریال

رهايي بشر: عدالت، آزادي و دولت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رهایی بشر: عدالت، آزادی و دولت


2,500,000 ریال

زمينه هاي اجتماعي انقلاب ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زمینه های اجتماعی انقلاب ایران


490,000 ریال

سرمايه: جلد2(نقد اقتصاد سياسي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه: جلد2


1,800,000 ریال

سياست و حکومت در اروپا: کد2233

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت در اروپا: کد2233


1,100,000 ریال

کردها و فرقه دموکرات آذربايجان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کردها و فرقه دموکرات آذربایجان


500,000 ریال

آخرين بحثها در مورد ناسيوناليسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آخرین بحثها در مورد ناسیونالیسم


440,000 ریال

آموزش صلح با رويکرد ميان فرهنگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش صلح با رویکرد میان فرهنگی


500,000 ریال

افغانستان و پنج سال سلطه طالبان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

افغانستان و پنج سال سلطه طالبان


680,000 ریال

بنيادگرايي ديني:جهاني محلي شخصي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بنیادگرایی دینی:جهانی محلی شخصی


950,000 ریال

تحليل سياست:پرسش از بازنمايي ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل سیاست:پرسش از بازنمایی ها


1,000,000 ریال

تحول انديشه سياسي در شرق باستان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان


700,000 ریال

چريک:خاطرات مهدي ميرعبداله ياني

ادبیات

چریک:خاطرات مهدی میرعبداله یانی


1,350,000 ریال

دفترهاي زندان:دفترهاي اول و دوم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دفترهای زندان:دفترهای اول و دوم


2,700,000 ریال

راهنماي جامعه شناسي سياسي: جلد1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای جامعه شناسی سیاسی: جلد1


660,000 ریال

روابط خارجي ايران از 1320تا1341

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روابط خارجی ایران از 1320تا1341


120,000 ریال

سياست و حکومت خاورميانه: کد1477

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت خاورمیانه: کد1477


800,000 ریال

سياستگذاري ساختار قدرت در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران


1,900,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات و مکتب هاي سياسي

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی


2,550,000 ریال

قدرت نرم:آموزش عالي و توليد علم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت نرم:آموزش عالی و تولید علم


150,000 ریال

کميته 300 کانون توطئه‌هاي جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کمیته 300 کانون توطئه‌های جهانی


1,100,000 ریال

مراحل و عوامل و موانع رشد سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی


195,000 ریال

مقدمه اي خيلي کوتاه بر پوپوليسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای خیلی کوتاه بر پوپولیسم


260,000 ریال

ملاحظاتي حقوقي دموکراسي اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ملاحظاتی حقوقی دموکراسی اقتصادی


140,000 ریال

اتحاديه اروپا در نظم جهاني متغير

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اتحادیه اروپا در نظم جهانی متغیر


1,340,000 ریال

احمد شاه مسعود روايت صديقه مسعود

علوم سیاسی علوم اجتماعی

احمد شاه مسعود روایت صدیقه مسعود


690,000 ریال

پژوهش و نگارش در روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پژوهش و نگارش در روابط بین الملل


850,000 ریال

درآمدي بر اقتصاد سياسي بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل


1,200,000 ریال

راديکالها انقلابي ها و تروريستها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رادیکالها انقلابی ها و تروریستها


400,000 ریال

روش هاي پژوهش در روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های پژوهش در روابط بین الملل


1,050,000 ریال

روش هاي پژوهش در روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های پژوهش در روابط بین الملل


380,000 ریال

شکست شاهانه:روان شناسي شخصيت شاه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شکست شاهانه:روان شناسی شخصیت شاه


2,500,000 ریال

علوم سياسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

علوم سیاسی


300,000 ریال

کاربرد نظريه هاي روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاربرد نظریه های روابط بین الملل


1,000,000 ریال

کنشگري مدني جهاني در حال دگرگوني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کنشگری مدنی جهانی در حال دگرگونی


500,000 ریال

نيروهاي موثر در گذار به دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نیروهای موثر در گذار به دموکراسی


850,000 ریال

انديشه هاي سياسي در قرن 20: کد423

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه های سیاسی در قرن 20: کد423


650,000 ریال

انديشه هاي سياسي غرب در قرن بيستم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم


400,000 ریال

بحران اسلام:جنگ مقدس، ترور نامقدس

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بحران اسلام:جنگ مقدس، ترور نامقدس


800,000 ریال

پسرفت دموکراسي:سازوکارهاي پيشگيري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پسرفت دموکراسی:سازوکارهای پیشگیری


380,000 ریال

تاريخ بي خردي ! از تروا تا ويتنام

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ بی خردی ! از تروا تا ویتنام


4,350,000 ریال

تاريخ تحولات سياسي- اجتماعي اروپا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی اروپا


400,000 ریال

تحول انديشه سياسي در ايران باستان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان


130,000 ریال

جهان سوم و مسائل آن:کارشناسي ارشد

کنکور

جهان سوم و مسائل آن:کارشناسی ارشد


1,720,000 ریال

حسرت نمي خوريم:زندگي در کره شمالي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حسرت نمی خوریم:زندگی در کره شمالی


580,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران


900,000 ریال

دموکراسي:مقدمه اي بر انتخاب عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

دموکراسی:مقدمه ای بر انتخاب عمومی


250,000 ریال

روسيه: جامعه،سياست و حکومت کد1996

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روسیه: جامعه،سیاست و حکومت کد1996


1,820,000 ریال

کالبدشکافي ترور:تاريخ هراس آفريني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کالبدشکافی ترور:تاریخ هراس آفرینی


2,000,000 ریال

مقدمه اي بر ساختار حکومت در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر ساختار حکومت در ایران


165,000 ریال

نظام سياسي و دولت در اسلام: کد664

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظام سیاسی و دولت در اسلام: کد664


290,000 ریال

ادبيات عليه استبداد:پاسترناک-ژواگو

ادبیات

ادبیات علیه استبداد:پاسترناک-ژواگو


1,500,000 ریال

اقتصاد سياسي بين الملل و جهاني شدن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن


400,000 ریال

امنيت ملي و نظام بين المللي: کد147

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امنیت ملی و نظام بین المللی: کد147


65,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي: کد422

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی: کد422


800,000 ریال

درآمدي بر شناخت و سنجش فرهنگ سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی


100,000 ریال

رهيافت و روش در علوم سياسي: کد1169

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رهیافت و روش در علوم سیاسی: کد1169


1,150,000 ریال

سرزمين موعود:بيوگرافي باراک اوباما

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرزمین موعود:بیوگرافی باراک اوباما


1,250,000 ریال

سياست خارجي و جايگاه قدرت هاي بزرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ


180,000 ریال

فرهنگ علوم سياسي و روابط بين الملل

فرهنگ لغت

فرهنگ علوم سیاسی و روابط بین الملل


1,200,000 ریال

قدرت آزادي: نيروي راستين ليبراليسم

فلسفه

قدرت آزادی: نیروی راستین لیبرالیسم


950,000 ریال

مديريت بحران هاي بين المللي کد2366

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت بحران های بین المللی کد2366


600,000 ریال

مقدمه اي انتقادي بر ارتباطات سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای انتقادی بر ارتباطات سیاسی


700,000 ریال

نظريه پردازي داده بنياد با  NVIVO8

مهندسی

نظریه پردازی داده بنیاد با NVIVO8


81,000 ریال

آمريکا و شاه :سي سال رابطه تسليحاتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آمریکا و شاه :سی سال رابطه تسلیحاتی


880,000 ریال

تاريخ روابط بين الملل:کارشناسي ارشد

کنکور

تاریخ روابط بین الملل:کارشناسی ارشد


1,480,000 ریال

تضاد غرب و شرق ايران و کشورهاي غربي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تضاد غرب و شرق ایران و کشورهای غربی


600,000 ریال

تکوين دولت مدرن:درآمدي جامعه شناختي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تکوین دولت مدرن:درآمدی جامعه شناختی


560,000 ریال

توسعه نيافتگي در دوران پسا استعماري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

توسعه نیافتگی در دوران پسا استعماری


120,000 ریال

جريان هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی


4,000,000 ریال

ديالکتيک هاي ژيژک(مازاد/کسر/والايش)

فلسفه

دیالکتیک های ژیژک


1,200,000 ریال

سياست گذاري و تحليل سياست هاي عمومي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی


1,100,000 ریال

طراحي براي فردا: اصلاح طلبي و توسعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

طراحی برای فردا: اصلاح طلبی و توسعه


800,000 ریال

مرزهاي نو در اقتصاد سياسي بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین الملل


870,000 ریال

نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های متعارض در روابط بین الملل


1,200,000 ریال

هزيمت:يا شکست رسواي امريکا در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هزیمت:یا شکست رسوای امریکا در ایران


860,000 ریال

ايده انسان سياسي:تفکري در فن حکمراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایده انسان سیاسی:تفکری در فن حکمرانی


400,000 ریال

تحولات سياسي اجتماعي ايران 1357-1320

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1357-1320


1,950,000 ریال

حقوق اداري/ درس هاي مدرسه علوم سياسي

حقوق معارف الهیات

حقوق اداری/ درس های مدرسه علوم سیاسی


650,000 ریال

سياست و حکومت در ايالات متحده آمريکا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا


650,000 ریال

سياست و حکومت در جمهوري اسلامي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران


1,500,000 ریال

گفتارهايي درباره انقلاب اسلامي ايران

حقوق معارف الهیات

گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی ایران


40,000 ریال

تاريخ روابط بين الملل1870-1945 :کد895

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ روابط بین الملل1870-1945 :کد895


1,650,000 ریال

دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان

فرهنگ لغت

دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان


2,400,000 ریال

ريشه هاي اقتصادي ديکتاتوري و دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی


1,850,000 ریال

طرح و نقد نظريه ليبرال دموکراسي کد487

علوم سیاسی علوم اجتماعی

طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی کد487


330,000 ریال

اقتصاد تحريم نفت:جدال بر سر تجربه مصدق

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد تحریم نفت:جدال بر سر تجربه مصدق


200,000 ریال

الفاظ و اشيا: باستان شناسي علوم انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

الفاظ و اشیا: باستان شناسی علوم انسانی


870,000 ریال

پرواز در ظلمت:زندگي سياسي شاپور بختيار

ادبیات

پرواز در ظلمت:زندگی سیاسی شاپور بختیار


1,800,000 ریال

تراژدي علوم سياسي:سياست علم و دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تراژدی علوم سیاسی:سیاست علم و دموکراسی


270,000 ریال

خاورميانه و تمدن جهاني:تحليل استراتژيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خاورمیانه و تمدن جهانی:تحلیل استراتژیک


65,000 ریال

قانون اساسي امريکا:چقدر دموکراتيک است؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قانون اساسی امریکا:چقدر دموکراتیک است؟


300,000 ریال

کتاب کوچک سياست(سياست چگونه پديد آمد؟)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کتاب کوچک سیاست


75,000 ریال

منافع ملي در نظريه هاي روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

منافع ملی در نظریه های روابط بین الملل


950,000 ریال

نامه هايي در تربيت زيبايي شناختي انسان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نامه هایی در تربیت زیبایی شناختی انسان


970,000 ریال

وضعيت سياسي شيعه در ايران قبل از صفويه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

وضعیت سیاسی شیعه در ایران قبل از صفویه


170,000 ریال

انديشه پيشرفت و تحولات جديد جامعه ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه ایران


1,600,000 ریال

ايران تنها قرباني سياست هاي آمريکا نيست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران تنها قربانی سیاست های آمریکا نیست


700,000 ریال

پانزده مدل نوسازي توسعه و دگرگوني سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پانزده مدل نوسازی توسعه و دگرگونی سیاسی


600,000 ریال

جنبش هاي اسلامي معاصر(اسلام و دموکراسي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبش های اسلامی معاصر


980,000 ریال

سياست خارجي خاورميانه در آينه نظر و عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خارجی خاورمیانه در آینه نظر و عمل


120,000 ریال

سياست گذاري مقابله با جرم و فساد کد2355

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری مقابله با جرم و فساد کد2355


450,000 ریال

سياستمداري موفق:راهنماي مهارت هاي سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاستمداری موفق:راهنمای مهارت های سیاسی


790,000 ریال

شکل گيري استراتژي و سياست گذاري در دولت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شکل گیری استراتژی و سیاست گذاری در دولت


1,200,000 ریال

آينده آزادي:اولويت ليبراليسم بر دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده آزادی:اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی


590,000 ریال

احياي علوم سياسي:گفتاري در پيشه سياستگري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

احیای علوم سیاسی:گفتاری در پیشه سیاستگری


320,000 ریال

انديشه سياسي شيعه در عصر ايلخانان کد1978

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان کد1978


175,000 ریال

جنبش هاي اجتماعي(کلاسيک/ مدرن/ پست مدرن)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبش های اجتماعی


730,000 ریال

دموکراسي دروغ نيست:گذاري در مقولات سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دموکراسی دروغ نیست:گذاری در مقولات سیاسی


200,000 ریال

راهنماي استفاده از رده بندي کنگره کد2048

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره کد2048


170,000 ریال

سياست گذاري عمومي در ايالات متحده آمريکا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا


550,000 ریال

فرايند:نظريه اي براي انقلاب اسلامي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرایند:نظریه ای برای انقلاب اسلامی ایران


1,500,000 ریال

نهادگرايي و توسعه سياسي در جمهوري اسلامي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نهادگرایی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی


790,000 ریال

اصول و مباني روابط بين الملل (1) : کد1964

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول و مبانی روابط بین الملل


900,000 ریال

اصول و مباني روابط بين الملل (2) : کد2024

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول و مبانی روابط بین الملل


800,000 ریال

انقلاب اجتماعي:سياست و دولت رفاه در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انقلاب اجتماعی:سیاست و دولت رفاه در ایران


1,000,000 ریال

باغ سالار جنگ:خاطرات يک آمريکائي در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

باغ سالار جنگ:خاطرات یک آمریکائی در ایران


1,800,000 ریال

جهان سوم و مسائل آن:آزمون ارشد علوم سياسي

کنکور

جهان سوم و مسائل آن:آزمون ارشد علوم سیاسی


90,000 ریال

راهبردهاي حفاظت از زيرساخت هاي حياتي جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهبردهای حفاظت از زیرساخت های حیاتی جلد2


150,000 ریال

رفتارشناسي نيروهاي اجتماعي در سياست خارجي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رفتارشناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی


840,000 ریال

روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين‌الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل


700,000 ریال

ژئوپليتيک و ژئواستراتژي جهان اسلام کد2514

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام کد2514


1,530,000 ریال

شهروندي فرهنگي:پرسشهايي از منظر جهان شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شهروندی فرهنگی:پرسشهایی از منظر جهان شهری


180,000 ریال

مسائل جهان سوم:سياست در جهان در حال توسعه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مسائل جهان سوم:سیاست در جهان در حال توسعه


1,500,000 ریال

مهار تروريسم باتاکيد بر تدابير پيش دستانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهار تروریسم باتاکید بر تدابیر پیش دستانه


400,000 ریال

احياي جهاني مذهب و تحول در روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

احیای جهانی مذهب و تحول در روابط بین الملل


480,000 ریال

برنامه ريزي ارتباطي در کمپين هاي انتخاباتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی


220,000 ریال

حقايق جنگ اوکراين:تحليل مشخص از وضعيت مشخص

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حقایق جنگ اوکراین:تحلیل مشخص از وضعیت مشخص


880,000 ریال

دولت اسلامي مدرن:بررسي تحليلي نظريه امتناع

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت اسلامی مدرن:بررسی تحلیلی نظریه امتناع


1,400,000 ریال

روابط بين الملل: نظريه ها و رويکردها کد984

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها کد984


1,200,000 ریال

مباني آيين و انديشه سياسي در اسلام: کد1714

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی آیین و اندیشه سیاسی در اسلام: کد1714


1,100,000 ریال

مگنا کارتا:ريشه هاي قرون وسطايي سياست مدرن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مگنا کارتا:ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن


120,000 ریال

نظريه هاي بازتاب جهاني انقلاب اسلامي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران


300,000 ریال

نظريه ي روابط بين الملل:پيشينه و چشم انداز

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه ی روابط بین الملل:پیشینه و چشم انداز


1,500,000 ریال

جمهوري اسلامي سياست خارجي و روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جمهوری اسلامی سیاست خارجی و روابط بین الملل


970,000 ریال

جنبش هاي اجتماعي سرخورده و ريشه هاي تروريسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبش های اجتماعی سرخورده و ریشه های تروریسم


840,000 ریال

حکمراني علم:دانشمندان چگونه راهبري مي شوند؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حکمرانی علم:دانشمندان چگونه راهبری می شوند؟


700,000 ریال

ديپلماسي عمومي راهبردي و سياست خارجي امريکا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی امریکا


110,000 ریال

سازمان هاي بين المللي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

سازمان های بین المللی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,850,000 ریال

سرمايه اجتماعي :راهي براي ارتقا کيفيت زندگي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرمایه اجتماعی :راهی برای ارتقا کیفیت زندگی


155,000 ریال

ظهور لوياتان اسلامي: نقد الهيات سياسي/ جلد3

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ظهور لویاتان اسلامی: نقد الهیات سیاسی/ جلد3


1,200,000 ریال

کومله:سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کومله:سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران


1,800,000 ریال

گفتار در بندگي خودخواسته:تجربه و هنر زندگي3

فلسفه

گفتار در بندگی خودخواسته:تجربه و هنر زندگی3


420,000 ریال

مباني ديپلماسي:چگونگي مطالعه روابط ميان دول

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی دیپلماسی:چگونگی مطالعه روابط میان دول


300,000 ریال

معماي فراواني:رونق هاي نفتي و دولت هاي نفتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

معمای فراوانی:رونق های نفتی و دولت های نفتی


1,500,000 ریال

نظام هاي سياسي تطبيقي:آزمون ارشد علوم سياسي

کنکور

نظام های سیاسی تطبیقی:آزمون ارشد علوم سیاسی


130,000 ریال

نظام هاي سياسي تطبيقي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

نظام های سیاسی تطبیقی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,200,000 ریال

آستانه تجدد در شرح تنبيه الامه و نيزيه المله

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آستانه تجدد در شرح تنبیه الامه و نیزیه المله


880,000 ریال

آيا اجراي حدود اسلامي بر آقازاده‌ها هم رواست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آیا اجرای حدود اسلامی بر آقازاده‌ها هم رواست


11,000 ریال

اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا سلسله پهلوي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سلسله پهلوی


1,250,000 ریال

امواج زمان:تحولات دراز مدت و روابط بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

امواج زمان:تحولات دراز مدت و روابط بین الملل


110,000 ریال

بازار و دولت در ايران:سياست مکان بازار تهران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازار و دولت در ایران:سیاست مکان بازار تهران


1,500,000 ریال

تروريسم نوين :بازيگران، راهبردها و تاکتيک ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تروریسم نوین :بازیگران، راهبردها و تاکتیک ها


1,000,000 ریال

تضاد دولت و ملت:نظريه تاريخ و سياست در ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تضاد دولت و ملت:نظریه تاریخ و سیاست در ایران


880,000 ریال

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي تنوع قومي کد1353

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی کد1353


240,000 ریال

قبله عالم ژئوپليتيک ايران: روابط خارجي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قبله عالم ژئوپلیتیک ایران: روابط خارجی ایران


1,200,000 ریال

مافياي بمب افکن:طولاني ترين شب جنگ جهاني دوم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مافیای بمب افکن:طولانی ترین شب جنگ جهانی دوم


920,000 ریال

مباني انديشه‌هاي سياسي در ايران و جهان اسلام

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی اندیشه‌های سیاسی در ایران و جهان اسلام


185,000 ریال

متافيزيک قدرت:درآمدي بر فلسفه سياسي اسپينوزا

فلسفه

متافیزیک قدرت:درآمدی بر فلسفه سیاسی اسپینوزا


720,000 ریال

ملت ها مهم اند:فرهنگ تاريخ و روياي جهان وطني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ملت ها مهم اند:فرهنگ تاریخ و رویای جهان وطنی


750,000 ریال

منشور کبير ايران:تاملي در قانون اساسي مشروطه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

منشور کبیر ایران:تاملی در قانون اساسی مشروطه


1,000,000 ریال

نظريه روابط بين الملل براي سده 21 بيست و يکم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه روابط بین الملل برای سده 21 بیست و یکم


480,000 ریال

آنارشيسم سياست شاعرانه:جستارهايي درباره سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آنارشیسم سیاست شاعرانه:جستارهایی درباره سیاست


320,000 ریال

اول اصلاح اقتصادي:مجموعه مقالات علي اکبر داور

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اول اصلاح اقتصادی:مجموعه مقالات علی اکبر داور


1,000,000 ریال

جامعه شناسي سياسي ايران(مبتني بر کنش ارتباطي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی ایران


340,000 ریال

جمهوري اسلامي ايران و بازيگران نظام بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران و بازیگران نظام بین الملل


850,000 ریال

چرنوبيل:از آخرالزمان هسته اي تا فروپاشي شوروي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چرنوبیل:از آخرالزمان هسته ای تا فروپاشی شوروی


1,900,000 ریال

دولت در ايران:نقدي بر نظريه شيوه توليد آسيايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دولت در ایران:نقدی بر نظریه شیوه تولید آسیایی


550,000 ریال

سياست خارجي ايالات متحده آمريکا در خاور ميانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاور میانه


400,000 ریال

ماهيت و ضرورت دفاع غير عامل(ماهيت و فلسفه آن)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ماهیت و ضرورت دفاع غیر عامل


60,000 ریال

نگاهي به اقتصاد سياسي ايران از دهه 1340تا1395

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهه 1340تا1395


800,000 ریال

dictionary of political terms for EFL learners

فرهنگ لغت

dictionary of political terms for EFL learners


400,000 ریال

اخلاق حرفه اي در کتابداري و اطلاع رساني کد1546

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی کد1546


850,000 ریال

اداره امور عمومي تطبيقي (مديريت تطبيقي)پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

اداره امور عمومی تطبیقی


750,000 ریال

بوروکراسي و توسعه در ايران:نگاهي تاريخي-تطبيقي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بوروکراسی و توسعه در ایران:نگاهی تاریخی-تطبیقی


540,000 ریال

توسعه و نوسازي با نگاهي به نظريه ها و تجربه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه و نوسازی با نگاهی به نظریه ها و تجربه ها


300,000 ریال

خرد سياسي: جستارهايي در آزادي اخلاق و دموکراسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خرد سیاسی: جستارهایی در آزادی اخلاق و دموکراسی


110,000 ریال

ملت، دولت و حکومت قانون:جستار در بيان نص و سنت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ملت، دولت و حکومت قانون:جستار در بیان نص و سنت


1,550,000 ریال

هم شرقي، هم غربي:تاريخ روشنفکري مدرنتيه ايراني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هم شرقی، هم غربی:تاریخ روشنفکری مدرنتیه ایرانی


1,000,000 ریال

بايسته هاي ساختاري توسعه در نواحي روستايي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بایسته های ساختاری توسعه در نواحی روستایی ایران


300,000 ریال

به من قول بده پدر:سالي پر از اميد، سختي و اراده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

به من قول بده پدر:سالی پر از امید، سختی و اراده


500,000 ریال

جنگ جهاني چهارم: ديپلماسي و جاسوسي در عصر خشونت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ جهانی چهارم: دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت


400,000 ریال

ماجراي فرزند رضا شاه:سقوط هواپيماي عليرضا پهلوي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ماجرای فرزند رضا شاه:سقوط هواپیمای علیرضا پهلوی


700,000 ریال

ماموريت من در بغداد:روزشمار خاطرات پرويز افشاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ماموریت من در بغداد:روزشمار خاطرات پرویز افشاری


450,000 ریال

تاريخ سياسي ژاپن نوين:حاکميت داخلي و روابط خارجي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ سیاسی ژاپن نوین:حاکمیت داخلی و روابط خارجی


1,300,000 ریال

جامعه شناسي سياسي معاصر (جهاني‌شدن سياست و قدرت)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی معاصر


970,000 ریال

چرنوبيل:دروغ براي حقيقت(شوروي چگونه آمريکا نشد؟)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چرنوبیل:دروغ برای حقیقت


550,000 ریال

خاورميانه معاصر :تاريخ سياسي پس از جنگ جهاني اول

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خاورمیانه معاصر :تاریخ سیاسی پس از جنگ جهانی اول


1,500,000 ریال

دختران کوباني:حکايتي از شورش شهامت و عدالت خواهي

تاریخ و جغرافیا

دختران کوبانی:حکایتی از شورش شهامت و عدالت خواهی


800,000 ریال

به من قول بده پدر:يک سال اميدواري سختي و هدف والا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

به من قول بده پدر:یک سال امیدواری سختی و هدف والا


400,000 ریال

تاريخ انديشه هاي اقتصادي از مارکس تا جان آر کامنز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاریخ اندیشه های اقتصادی از مارکس تا جان آر کامنز


595,000 ریال

جنبشهاي فاشيستي:بحران نظام ليبرالي و تکامل فاشيسم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنبشهای فاشیستی:بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم


1,650,000 ریال

خواجه نظام الملک طوسي:گفتار در تداوم فرهنگي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خواجه نظام الملک طوسی:گفتار در تداوم فرهنگی ایران


1,270,000 ریال

سرمايه داري و آگاهي طبقاتي:انديشه هاي گئورگ لوکاچ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سرمایه داری و آگاهی طبقاتی:اندیشه های گئورگ لوکاچ


240,000 ریال

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سياسي (انگليسي- فارسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی


1,200,000 ریال

آمار در علم سنجي و علم اطلاعات و دانش شناسي کد2097

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی کد2097


270,000 ریال

آمريکاي زمينگير:چگونه عظمت را به آمريکا بازگردانيم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آمریکای زمینگیر:چگونه عظمت را به آمریکا بازگردانیم


820,000 ریال

انرژي و امنيت: سياست هاي انرژي ايالات متحده آمريکا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

انرژی و امنیت: سیاست های انرژی ایالات متحده آمریکا


650,000 ریال

تاريخ انديشه سياسي در ايران:ملاحظاتي در مباني نظري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران:ملاحظاتی در مبانی نظری


1,470,000 ریال

فقه و سياست در ايران معاصر: فقه سياسي و فقه مشروطه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و فقه مشروطه


1,500,000 ریال

مباني هستي شناختي جلد1:مباني انديشه سياسي در اسلام

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی هستی شناختی جلد1:مبانی اندیشه سیاسی در اسلام


76,000 ریال

مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل(ارشد)1393-1400

کنکور

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل


4,000,000 ریال

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران اصول گرايي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی


250,000 ریال

سياست و حکومت در خاورميانه (غرب آسيا) و شمال افريقا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست و حکومت در خاورمیانه


1,400,000 ریال

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران:گفتگو با محسن رضواني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران:گفتگو با محسن رضوانی


1,100,000 ریال

به سوي جامعه اي عقلاني:اعتراضات دانشجويي علم و سياست

علوم سیاسی علوم اجتماعی

به سوی جامعه ای عقلانی:اعتراضات دانشجویی علم و سیاست


450,000 ریال

پايايي اتحاد ايران سوريه :علل و پيامدهاي منطقه اي آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پایایی اتحاد ایران سوریه :علل و پیامدهای منطقه ای آن


1,020,000 ریال

چشمه حکمت:سيري در زندگي و انديشه هاي سيدعلي خامنه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چشمه حکمت:سیری در زندگی و اندیشه های سیدعلی خامنه ای


3,750,000 ریال

انديشه هاي سياسي غرب در دوران مدرن:ديالکتيک انديشه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اندیشه های سیاسی غرب در دوران مدرن:دیالکتیک اندیشه ها


300,000 ریال