مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ارتباطات و روزنامه نگاری

دسته بندی ها

(3)
(206)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(2)
(203)
(1)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(199)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(12)
(1)
(4)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(14)
(1)
(1)
(3)
(20)
(16)
(8)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(15)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
211 محصول
خبرنويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبرنویسی


330,000 ریال

سياست خبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خبری


450,000 ریال

رسانه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی


300,000 ریال

گزارش نويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارش نویسی


500,000 ریال

مخاطب شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب شناسی


500,000 ریال

ارتباط شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباط شناسی


960,000 ریال

سياست سايبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست سایبری


1,000,000 ریال

گزارشگري خوب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگری خوب


130,000 ریال

روزنامه نويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نویسی


250,000 ریال

سواد رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای


550,000 ریال

سواد رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای


2,700,000 ریال

فيلترهاي خبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فیلترهای خبری


70,000 ریال

ارتباطات تجاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات تجاری


110,000 ریال

ارتباطات سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی


420,000 ریال

رسانه هاي مغرض

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های مغرض


800,000 ریال

گزارشگران بزرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگران بزرگ


95,000 ریال

نمايش رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نمایش رسانه ای


580,000 ریال

خبرنگار حرفه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبرنگار حرفه ای


950,000 ریال

مديريت ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت ارتباطات


980,000 ریال

مردم شناسي بصري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم شناسی بصری


160,000 ریال

نظريه هاي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های رسانه


800,000 ریال

ارتباطات اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات اجتماعی


540,000 ریال

راهنماي ليدنويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای لیدنویسی


400,000 ریال

خــــــــــــــبر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خــــــــــــــبر


108,000 ریال

رسانه شناسي-کاظمي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی-کاظمی


450,000 ریال

رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رسانه های اجتماعی


100,000 ریال

هم گرايي رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هم گرایی رسانه ای


350,000 ریال

ارتباط با رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباط با رسانه ها


480,000 ریال

ارتباطات بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات بین الملل


500,000 ریال

اصول اقناع و تبليغ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول اقناع و تبلیغ


325,000 ریال

اصول روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول روزنامه نگاری


100,000 ریال

اصول و فنون مصاحبه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول و فنون مصاحبه


480,000 ریال

تحليل شبکه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه اجتماعی


140,000 ریال

رسانه شناسي کد2410

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی کد2410


2,100,000 ریال

روزنامه نگاري نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری نوین


500,000 ریال

روزنامه نگاري نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری نوین


1,500,000 ریال

شيوه اقناع و تبليغ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه اقناع و تبلیغ


400,000 ریال

گزارشگري در قرن 21

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگری در قرن 21


300,000 ریال

واژه نامه ارتباطات

فرهنگ لغت

واژه نامه ارتباطات


185,000 ریال

اخبار:راهنماي کاربر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخبار:راهنمای کاربر


450,000 ریال

اخلاق روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخلاق روزنامه نگاری


135,000 ریال

راهنماي نگارش گفتگو

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای نگارش گفتگو


550,000 ریال

رسانه هاي الکترونيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های الکترونیک


140,000 ریال

روزنامه نگاري جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری جهانی


150,000 ریال

مباني ارتباطات جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباطات جمعی


950,000 ریال

مقاله و گزارش نويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقاله و گزارش نویسی


450,000 ریال

شيوه هاي اطلاع رساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه های اطلاع رسانی


330,000 ریال

ارتباطات سياسي کد2299

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی کد2299


210,000 ریال

اصول کاربردي خبرنگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول کاربردی خبرنگاری


320,000 ریال

درک رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درک رسانه های اجتماعی


600,000 ریال

رسانهThe media  کد765

زبان انگلیسی

رسانهThe media کد765


100,000 ریال

روش تحقيق در ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش تحقیق در ارتباطات


600,000 ریال

سياست در طراز مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست در طراز مطبوعات


25,000 ریال

قدرت هاي جهان مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت های جهان مطبوعات


1,800,000 ریال

مطالعات روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات روزنامه نگاری


100,000 ریال

نظريه هاي ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های ارتباط جمعی


400,000 ریال

هنر رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هنر رسانه های اجتماعی


360,000 ریال

ارتباط:کليد موفقيت شما

روانشناسی مددکاری مشاوره

ارتباط:کلید موفقیت شما


480,000 ریال

ارتباطات انساني (جلد1)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات انسانی


850,000 ریال

ارتباطات انساني (جلد2)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات انسانی


650,000 ریال

تبليغات فرهنگي-کنگاوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات فرهنگی-کنگاوری


500,000 ریال

روزنامه نگاري الکتروني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری الکترونی


200,000 ریال

فرهنگ و رسانه هاي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ و رسانه های نوین


500,000 ریال

مقاله نويسي در مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقاله نویسی در مطبوعات


500,000 ریال

مهارت هاي مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهارت های مدیریت رسانه


800,000 ریال

تحقيق در رسانه هاي جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحقیق در رسانه های جمعی


550,000 ریال

شناخت وسايل ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شناخت وسایل ارتباط جمعی


400,000 ریال

علوم اطلاعات و ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

علوم اطلاعات و ارتباطات


200,000 ریال

کاربرد وسايل سمعي- بصري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاربرد وسایل سمعی- بصری


550,000 ریال

بيان تصويري دين در رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بیان تصویری دین در رسانه


140,000 ریال

درسنامه مطالعات رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درسنامه مطالعات رسانه ای


420,000 ریال

رسانه ها و فرهنگ ترافيکي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه ها و فرهنگ ترافیکی


90,000 ریال

رسانه هاي تصويري و فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های تصویری و فرهنگ


580,000 ریال

روزنامه نگاري مردم سالار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری مردم سالار


500,000 ریال

مخاطب شناسي(علي کنگاوري)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب شناسی


550,000 ریال

مخاطب شناسي(مريم باشعور)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب شناسی


360,000 ریال

ويراستاري و مديريت اخبار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ویراستاری و مدیریت اخبار


110,000 ریال

استراتژي هاي رقابتي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

استراتژی های رقابتی رسانه


820,000 ریال

تئوري هاي ارتباطات انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تئوری های ارتباطات انسانی


1,500,000 ریال

کاربرد نظريه هاي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاربرد نظریه های ارتباطات


150,000 ریال

تاريخ تحليلي مطبوعات ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران


1,500,000 ریال

شيوه هاي مصاحبه در مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه های مصاحبه در مطبوعات


40,000 ریال

مباني ارتباط شناسي: کد2221

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباط شناسی: کد2221


700,000 ریال

مديريت رسانه هاي الکترونيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه های الکترونیک


780,000 ریال

مقدمه اي بر ارتباطات سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر ارتباطات سیاسی


750,000 ریال

نگاهي به نشانه شناسي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نگاهی به نشانه شناسی رسانه


350,000 ریال

پرسه در تاريخ روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پرسه در تاریخ روزنامه نگاری


1,500,000 ریال

مباني ارتباط، تبليغ و اقناع

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع


120,000 ریال

مخاطب پنداري در ايران معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب پنداری در ایران معاصر


190,000 ریال

خواندن متون مطبوعاتي: کد1712

زبان انگلیسی

خواندن متون مطبوعاتی: کد1712


200,000 ریال

تاريخ رسانه از گيلگمش تا گوگل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ رسانه از گیلگمش تا گوگل


350,000 ریال

راهنماي پوشش خبري در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای پوشش خبری در رسانه ها


1,100,000 ریال

شبکه هاي اجتماعي و سياست قدرت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های اجتماعی و سیاست قدرت


896,000 ریال

مديريت بحران و رسانه ها کد1305

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت بحران و رسانه ها کد1305


100,000 ریال

اجرا براي تلويزيون:روش هاي علمي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اجرا برای تلویزیون:روش های علمی


450,000 ریال

تراژدي مرگ سوژه در عصر رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تراژدی مرگ سوژه در عصر رسانه ها


260,000 ریال

سياست گذاري شبکه هاي ماهواره اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری شبکه های ماهواره ای


350,000 ریال

آموزش هاي کاربردي مسئول رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش های کاربردی مسئول رسانه ای


890,000 ریال

تاريخ تحليلي علم ارتباطات(2جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحلیلی علم ارتباطات


400,000 ریال

جغرافياي سياسي فضاي مجازي کد1579

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جغرافیای سیاسی فضای مجازی کد1579


300,000 ریال

اينستاگرام پنجره اي به دنياي زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام پنجره ای به دنیای زنان


400,000 ریال

تلويزيون جهاني:بين المللي تا محلي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تلویزیون جهانی:بین المللی تا محلی


240,000 ریال

خبر :تحليل شبکه اي و تحليل گفتمان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبر :تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان


75,000 ریال

دانشنامه بين المللي ارتباطات جلد1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دانشنامه بین المللی ارتباطات جلد1


235,000 ریال

رسانه شناسي:نسخه خلاصه شده کد2411

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی:نسخه خلاصه شده کد2411


2,050,000 ریال

جامعه شناسي ارتباطات در جهان معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر


470,000 ریال

گزارش نويسي چشم عقاب روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارش نویسی چشم عقاب روزنامه نگاری


220,000 ریال

از دهکده هاي روستايي تا دهکده جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

از دهکده های روستایی تا دهکده جهانی


150,000 ریال

فرهنگنامه مطبوعات فارسي: جلد1/ زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگنامه مطبوعات فارسی: جلد1/ زنان


2,500,000 ریال

فرهنگنامه مطبوعات فارسي: جلد2/ ورزشي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگنامه مطبوعات فارسی: جلد2/ ورزشی


2,500,000 ریال

گزارشگري کاربردي براي رسانه هاي جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگری کاربردی برای رسانه های جمعی


350,000 ریال

درغگوهاي دوست داشتني:فريب دنياي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درغگوهای دوست داشتنی:فریب دنیای رسانه


480,000 ریال

رسانه و جامعه:صنايع، تصاوير و مخاطبان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه و جامعه:صنایع، تصاویر و مخاطبان


350,000 ریال

حقوق روزنامه نگاران در سرزمين هاي عربي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حقوق روزنامه نگاران در سرزمین های عربی


40,000 ریال

رسانه و آيين، مرگ، جماعت و زندگي روزمره

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه و آیین، مرگ، جماعت و زندگی روزمره


880,000 ریال

مطالعات رسانه اي(راهنماي عملي دانشجويان)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات رسانه ای


310,000 ریال

درآمدي بر روش هاي تحقيق تجربي در ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر روش های تحقیق تجربی در ارتباطات


240,000 ریال

فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي کد2099

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی کد2099


220,000 ریال

فضاي مجازي: ملاحظات اخلاقي حقوقي و اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فضای مجازی: ملاحظات اخلاقی حقوقی و اجتماعی


36,000 ریال

جامعه ي پلتفرمي:ارزش هاي عمومي در جهان متصل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه ی پلتفرمی:ارزش های عمومی در جهان متصل


700,000 ریال

رسانه هاي اروپايي:ساختارها، سياست ها و هويت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های اروپایی:ساختارها، سیاست ها و هویت


180,000 ریال

تاريخ اجتماعي رسانه ها از گوتنبرگ تا اينترنت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ اجتماعی رسانه ها از گوتنبرگ تا اینترنت


790,000 ریال

فرهنگنامه مطبوعات فارسي / کودک و نوجوان: جلد3

کودک و نوجوان

فرهنگنامه مطبوعات فارسی / کودک و نوجوان: جلد3


2,500,000 ریال

مديريت رسانه :رويکردي راهبردي از نظريه تا عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه :رویکردی راهبردی از نظریه تا عمل


680,000 ریال

اصول خبر نويسي، شناخت ،جمع‌آوري و انتشار اخبار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول خبر نویسی، شناخت ،جمع‌آوری و انتشار اخبار


250,000 ریال

تروريسم و رسانه:دستورالعملي براي روزنامه نگاران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تروریسم و رسانه:دستورالعملی برای روزنامه نگاران


310,000 ریال

چگونه هوشمندانه از رسانه هاي نوين استفاده کنيم؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چگونه هوشمندانه از رسانه های نوین استفاده کنیم؟


180,000 ریال

اينستاگرام:ساز و برگ ايدئولوژيک(سرمايه داري متاخر)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام:ساز و برگ ایدئولوژیک


940,000 ریال

شبکه هاي خشم و اميد:جنبش هاي اجتماعي در عصر اينترنت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های خشم و امید:جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت


795,000 ریال

جامعه شناسي ارتباطات(اصول و مباني):دانشنامه ارتباطات1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی ارتباطات


500,000 ریال

نظريه هاي رسانه: انديشه هاي رايج و ديدگاه هاي انتقادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی


900,000 ریال

جهاني شدن فضاي مجازي و هويت ملي در ايران:چالش و راهکارها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهانی شدن فضای مجازی و هویت ملی در ایران:چالش و راهکارها


690,000 ریال

ذهن سوژه پرداز:مقدمه اي بر سوژه و سوژه پردازي در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ذهن سوژه پرداز:مقدمه ای بر سوژه و سوژه پردازی در رسانه ها


720,000 ریال

تحليل پيام هاي رسانه اي (کاربرد تحليل محتواي کمي در تحقيق)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل پیام های رسانه ای


270,000 ریال

روزنامه نگاري جهاني:آشنايي با نظام هاي رسانه اي بين المللي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری جهانی:آشنایی با نظام های رسانه ای بین المللی


2,600,000 ریال

آموزش روزنامه نگاري بانضمام قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش روزنامه نگاری بانضمام قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران


60,000 ریال

آسيب شناسي فناوري تبلت، گوشي هاي هوشمند و فناوري هاي ارتباطي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آسیب شناسی فناوری تبلت، گوشی های هوشمند و فناوری های ارتباطی نوین


170,000 ریال

جامعه همه جائي:درآمدي بر جامعه شناسي ارتباطات(دانشنامه ارتباطات3)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه همه جائی:درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات


180,000 ریال

جامعه شناسي نوين ارتباطات(رسانه ها در جهان امروز):دانشنامه ارتباطات2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی نوین ارتباطات


150,000 ریال

رسانه هاي اجتماعي و پاسخگويي سياسي:پيوند ميان شهروندان و سياستمداران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های اجتماعی و پاسخگویی سیاسی:پیوند میان شهروندان و سیاستمداران


600,000 ریال

بررسي چگونگي کاربردي دانش آموزان دبستاني از شبکه هاي اجتماي تلفن همراه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بررسی چگونگی کاربردی دانش آموزان دبستانی از شبکه های اجتمای تلفن همراه


230,000 ریال

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


فاقد موجودی

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


فاقد موجودی

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


فاقد موجودی

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


فاقد موجودی

سواد رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای


فاقد موجودی

آرايش رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آرایش رسانه ای


فاقد موجودی

آموزش رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش رسانه ای


فاقد موجودی

درک تئوري رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درک تئوری رسانه


فاقد موجودی

شگردهاي خبرنويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شگردهای خبرنویسی


فاقد موجودی

آينده آموزش مجازي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده آموزش مجازی


فاقد موجودی

آينده پژوهي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده پژوهی رسانه


فاقد موجودی

مهارت هاي ارتباطي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهارت های ارتباطی


فاقد موجودی

وسايل ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

وسایل ارتباط جمعی


فاقد موجودی

بررسي مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بررسی مدیریت رسانه


فاقد موجودی

فهم صنايع رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فهم صنایع رسانه ای


فاقد موجودی

نظريه امروز ارتباط

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه امروز ارتباط


فاقد موجودی

نظريه هاي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های ارتباطات


فاقد موجودی

مکتوباتي در باب شهر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مکتوباتی در باب شهر


فاقد موجودی

مباني نگارش رسانه‌اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی نگارش رسانه‌ای


فاقد موجودی

ارتباطات سياسي در عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی در عمل


فاقد موجودی

ارتباطات و آگاهي جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات و آگاهی جلد2


فاقد موجودی

جنگ رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

رسانه و نظريه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه و نظریه اجتماعی


فاقد موجودی

روزنامه نگاري حرفه‌اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری حرفه‌ای


فاقد موجودی

مباني ارتباطات انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباطات انسانی


فاقد موجودی

الفباي کار در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

الفبای کار در رسانه ها


فاقد موجودی

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

گزارش نويسي در مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارش نویسی در مطبوعات


فاقد موجودی

فرزندپروري در عصر رسانه

روانشناسی عمومی

فرزندپروری در عصر رسانه


فاقد موجودی

مباني جغرافياي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جغرافیای ارتباطات


فاقد موجودی

مطالعات انتقادي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات انتقادی ارتباطات


فاقد موجودی

خلاصه نويسي براي رسانه‌ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خلاصه نویسی برای رسانه‌ها


فاقد موجودی

بازانديشي در فرهنگ و رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازاندیشی در فرهنگ و رسانه


فاقد موجودی

تاريخ تحليلي علم ارتباطات1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحلیلی علم ارتباطات1


فاقد موجودی

سياست گذاري و مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری و مدیریت رسانه


فاقد موجودی

پيام ها (مهارت هاي ارتباطي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پیام ها


فاقد موجودی

گفتمان شناسي رسانه هاي خبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گفتمان شناسی رسانه های خبری


فاقد موجودی

مديريت رسانه هاي الکترونيکي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه های الکترونیکی


فاقد موجودی

درس نامه علوم شناختي و رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درس نامه علوم شناختی و رسانه


فاقد موجودی

روزنامه نگاري و روزنامه داري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری و روزنامه داری


فاقد موجودی

رسانه شناسي و ارتباط با رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی و ارتباط با رسانه


فاقد موجودی

شبکه هاي اجتماعي:تئوري و مسائل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های اجتماعی:تئوری و مسائل


فاقد موجودی

ارتباطات سلامت:مباني و رويکردها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سلامت:مبانی و رویکردها


فاقد موجودی

نظريه پردازان و مشاهير ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات


فاقد موجودی

نظريه ها و پژوهش هاي ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه ها و پژوهش های ارتباط جمعی


فاقد موجودی

تکنولوژي رسانه اي از منظري انتقادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تکنولوژی رسانه ای از منظری انتقادی


فاقد موجودی

ايران در چهار کهکشان ارتباطي(3جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران در چهار کهکشان ارتباطی


فاقد موجودی

جنگ سايبري (ايجاد پايه و اساس علمي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ سایبری


فاقد موجودی

روش هاي تحقيق کيفي در علوم ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات


فاقد موجودی

نظريه رسانه ها:جامعه شناسي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه رسانه ها:جامعه شناسی ارتباطات


فاقد موجودی

خطاهاي رايج در روزنامه نگاري اقتصادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خطاهای رایج در روزنامه نگاری اقتصادی


فاقد موجودی

نظريه پردازان فرهنگ سايبري(رايافرهنگ)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازان فرهنگ سایبری


فاقد موجودی

روزنامه نگاري در عمل/چگونه خبر بنويسيم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری در عمل/چگونه خبر بنویسیم


فاقد موجودی

اثرهاي رسانه ها:پيشرفتهاي نظريه و پژوهش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اثرهای رسانه ها:پیشرفتهای نظریه و پژوهش


فاقد موجودی

ارتباطات سياسي:ارتباط توسعه و مشارکت سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی:ارتباط توسعه و مشارکت سیاسی


فاقد موجودی

ارتباطات و آگاهي جلد3(رسانه ها و قدرت ملي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات و آگاهی جلد3


فاقد موجودی

رسانه ها و مدرنيته: نظريه اجتماعي رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه ها


فاقد موجودی

پسا حقيقت: جهان در تسخير اخبار جعلي و مبتذل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پسا حقیقت: جهان در تسخیر اخبار جعلی و مبتذل


فاقد موجودی

روزنامه نگاري عملي (پژوهشي در مديريت رسانه)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری عملی


فاقد موجودی

نظريه پردازي درباره ارتباطات ميان فرهنگي: جلد1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی: جلد1


فاقد موجودی

نظريه پردازي درباره ارتباطات ميان فرهنگي: جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی: جلد2


فاقد موجودی

نظريه هاي ارتباطات جمعي(اصول،بحران ها و آينده)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های ارتباطات جمعی


فاقد موجودی

روانشناسي مصرف کننده در دنياي رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روانشناسی مصرف کننده در دنیای رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

نقاط عطف در پژوهش هاي ارتباط جمعي:تاثيرات رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نقاط عطف در پژوهش های ارتباط جمعی:تاثیرات رسانه


فاقد موجودی

دستکاري در رسانه هاي اجتماعي: پروپاگانداي رايانشي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دستکاری در رسانه های اجتماعی: پروپاگاندای رایانشی


فاقد موجودی

يادداشت هاي مطبوعاتي و سرمقاله نويسي در گفتگو با عباس عبدي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

یادداشت های مطبوعاتی و سرمقاله نویسی در گفتگو با عباس عبدی


فاقد موجودی

زيست مجازي در ايران:عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیست مجازی در ایران:عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

تحول مفاهيم علوم سياسي و روابط بين الملل در عصر فناوري هاي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی


فاقد موجودی

سال هاي دانشکده:يادنامه پنجاهمين سال تاسيس دانشکده علوم ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سال های دانشکده:یادنامه پنجاهمین سال تاسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی


فاقد موجودی