مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ارتباطات و روزنامه نگاری

دسته بندی ها

(3)
(251)
(2)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(2)
(248)
(1)
(1)
(1)
(2)

موضوع های فرعی

(244)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(12)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(13)
(1)
(6)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(13)
(1)
(1)
(4)
(21)
(1)
(23)
(10)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(18)
(1)

نویسنده ها

(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
258 محصول
خبرنويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبرنویسی


1,100,000 ریال

اخبار جعلي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخبار جعلی


1,300,000 ریال

سياست خبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست خبری


1,000,000 ریال

رسانه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی


750,000 ریال

مخاطب شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب شناسی


1,880,000 ریال

ارتباط شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباط شناسی


2,650,000 ریال

سياست سايبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست سایبری


1,000,000 ریال

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


2,000,000 ریال

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


5,400,000 ریال

خبر تلويزيوني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبر تلویزیونی


250,000 ریال

روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری


300,000 ریال

سواد رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای


1,100,000 ریال

سواد رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای


7,000,000 ریال

سواد رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای


1,600,000 ریال

آرايش رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آرایش رسانه ای


250,000 ریال

ارتباطات سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی


850,000 ریال

جامعه اطلاعاتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه اطلاعاتی


1,420,000 ریال

مصاحبه حرفه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مصاحبه حرفه ای


720,000 ریال

خبرنگار حرفه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبرنگار حرفه ای


950,000 ریال

نظريه هاي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های رسانه


1,300,000 ریال

شگردهاي خبرنويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شگردهای خبرنویسی


980,000 ریال

بازدارندگي سايبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازدارندگی سایبری


1,300,000 ریال

رسانه شناسي-کاظمي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی-کاظمی


450,000 ریال

نخبگان و تلويزيون

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نخبگان و تلویزیون


300,000 ریال

وسايل ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

وسایل ارتباط جمعی


1,600,000 ریال

هم گرايي رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هم گرایی رسانه ای


350,000 ریال

ارتباط با رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباط با رسانه ها


480,000 ریال

ارتباطات بين الملل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات بین الملل


1,200,000 ریال

اصول اقناع و تبليغ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول اقناع و تبلیغ


325,000 ریال

اصول و فنون مصاحبه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول و فنون مصاحبه


1,200,000 ریال

روزنامه نگاري نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری نوین


1,100,000 ریال

شبکه اجتماعي مجازي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه اجتماعی مجازی


1,250,000 ریال

نظريه هاي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های ارتباطات


1,900,000 ریال

يک جهان، چندين صدا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

یک جهان، چندین صدا


450,000 ریال

اخبار:راهنماي کاربر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخبار:راهنمای کاربر


1,400,000 ریال

رسانه هاي الکترونيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های الکترونیک


140,000 ریال

فنون اقناع در رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فنون اقناع در رسانه


2,100,000 ریال

مباني ارتباطات جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباطات جمعی


1,300,000 ریال

اقتباس براي تلويزيون

هنرهای نمایشی

اقتباس برای تلویزیون


1,800,000 ریال

جامعه شناسي رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی رسانه ها


3,150,000 ریال

شيوه هاي اطلاع رساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه های اطلاع رسانی


1,000,000 ریال

مباني نگارش رسانه‌اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی نگارش رسانه‌ای


70,000 ریال

ارتباطات سياسي در عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی در عمل


1,500,000 ریال

ارتباطات سياسي کد2299

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی کد2299


210,000 ریال

ارتباطات و آگاهي جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات و آگاهی جلد2


480,000 ریال

اصول کاربردي خبرنگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول کاربردی خبرنگاری


320,000 ریال

رسانهThe media  کد765

زبان انگلیسی

رسانهThe media کد765


100,000 ریال

روش تحقيق در ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش تحقیق در ارتباطات


1,800,000 ریال

سياست در طراز مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست در طراز مطبوعات


25,000 ریال

مباني ارتباطات انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباطات انسانی


950,000 ریال

مديريت و اقتصاد رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت و اقتصاد رسانه


2,450,000 ریال

مطالعات روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات روزنامه نگاری


100,000 ریال

نظريه هاي ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های ارتباط جمعی


1,200,000 ریال

هنر رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هنر رسانه های اجتماعی


360,000 ریال

ارتباطات انساني (جلد1)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات انسانی


2,200,000 ریال

ارتباطات انساني (جلد2)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات انسانی


3,200,000 ریال

ارتباطات و آگاهي: جلد1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات و آگاهی: جلد1


900,000 ریال

تبليغات فرهنگي-کنگاوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات فرهنگی-کنگاوری


500,000 ریال

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


3,000,000 ریال

تحليل شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی


1,200,000 ریال

روزنامه نگاري الکتروني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری الکترونی


850,000 ریال

فرهنگ و رسانه هاي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگ و رسانه های نوین


500,000 ریال

مقاله نويسي در مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقاله نویسی در مطبوعات


500,000 ریال

مهارت هاي مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهارت های مدیریت رسانه


1,500,000 ریال

تحقيق در رسانه هاي جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحقیق در رسانه های جمعی


2,700,000 ریال

شناخت وسايل ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شناخت وسایل ارتباط جمعی


1,000,000 ریال

کاربرد وسايل سمعي- بصري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاربرد وسایل سمعی- بصری


1,200,000 ریال

مباني جغرافياي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی جغرافیای ارتباطات


570,000 ریال

آشنايي با ارتباطات سلامت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آشنایی با ارتباطات سلامت


749,000 ریال

بيان تصويري دين در رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بیان تصویری دین در رسانه


140,000 ریال

رسانه ها و فرهنگ ترافيکي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه ها و فرهنگ ترافیکی


90,000 ریال

رسانه هاي تصويري و فرهنگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های تصویری و فرهنگ


580,000 ریال

روزنامه نگاري مردم سالار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری مردم سالار


500,000 ریال

مخاطب شناسي(علي کنگاوري)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب شناسی


1,300,000 ریال

مخاطب شناسي(مريم باشعور)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب شناسی


1,000,000 ریال

استراتژي هاي رقابتي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

استراتژی های رقابتی رسانه


1,780,000 ریال

تئوري هاي ارتباطات انساني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تئوری های ارتباطات انسانی


1,500,000 ریال

جامعه شناسي روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی روزنامه نگاری


350,000 ریال

خلاصه نويسي براي رسانه‌ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خلاصه نویسی برای رسانه‌ها


70,000 ریال

ارتباطات جهاني در حال گذار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات جهانی در حال گذار


1,300,000 ریال

بازانديشي در فرهنگ و رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بازاندیشی در فرهنگ و رسانه


650,000 ریال

تاريخ تحليلي علم ارتباطات1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحلیلی علم ارتباطات1


1,200,000 ریال

تاريخ تحليلي مطبوعات ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران


1,700,000 ریال

مباني ارتباط شناسي: کد2221

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباط شناسی: کد2221


1,100,000 ریال

مديريت رسانه هاي الکترونيک

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه های الکترونیک


1,600,000 ریال

پرسه در تاريخ روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پرسه در تاریخ روزنامه نگاری


1,500,000 ریال

پيام ها (مهارت هاي ارتباطي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پیام ها


2,400,000 ریال

مديريت رسانه هاي الکترونيکي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه های الکترونیکی


750,000 ریال

وبلاگ نويسي و روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

وبلاگ نویسی و روزنامه نگاری


880,000 ریال

خط مشي گذاري ارتباطات و رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خط مشی گذاری ارتباطات و رسانه


2,600,000 ریال

رسانه شناسي و ارتباط با رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی و ارتباط با رسانه


400,000 ریال

شبکه هاي اجتماعي و سياست قدرت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های اجتماعی و سیاست قدرت


896,000 ریال

ارتباطات گسترده و ملالت هاي آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات گسترده و ملالت های آن


2,600,000 ریال

مخاطب شناسي در ارتباطات تبليغي

حقوق معارف الهیات

مخاطب شناسی در ارتباطات تبلیغی


595,000 ریال

مديريت بحران و رسانه ها کد1305

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت بحران و رسانه ها کد1305


100,000 ریال

نماي نزديک:60يادداشت و پاسداشت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نمای نزدیک:60یادداشت و پاسداشت


590,000 ریال

ارتباط کلامي (تحليل معاني بيان)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباط کلامی


450,000 ریال

سياست گذاري شبکه هاي ماهواره اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری شبکه های ماهواره ای


350,000 ریال

نظريه ها و پژوهش هاي ارتباط جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه ها و پژوهش های ارتباط جمعی


850,000 ریال

اينستاگرام پنجره اي به دنياي زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام پنجره ای به دنیای زنان


400,000 ریال

تلويزيون جهاني:بين المللي تا محلي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تلویزیون جهانی:بین المللی تا محلی


240,000 ریال

خبر :تحليل شبکه اي و تحليل گفتمان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبر :تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان


75,000 ریال

شبکه هاي اجتماعي:شناخت رفتار برخط

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های اجتماعی:شناخت رفتار برخط


2,250,000 ریال

بررسي پوشش خبر رسانه‌يي بين المللي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بررسی پوشش خبر رسانه‌یی بین المللی


45,000 ریال

تکنولوژي رسانه اي از منظري انتقادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تکنولوژی رسانه ای از منظری انتقادی


550,000 ریال

کودکان و خانواده ها در عصر ديجيتال

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کودکان و خانواده ها در عصر دیجیتال


2,900,000 ریال

آشنايي با مطبوعات و رسانه ها کد2525

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آشنایی با مطبوعات و رسانه ها کد2525


1,000,000 ریال

درآمد ي بر مطالعات تلويزيوني کد2527

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمد ی بر مطالعات تلویزیونی کد2527


1,760,000 ریال

روش هاي تحقيق کيفي در علوم ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات


1,000,000 ریال

نظريه رسانه ها:جامعه شناسي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه رسانه ها:جامعه شناسی ارتباطات


2,490,000 ریال

گزارشگري کاربردي براي رسانه هاي جمعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگری کاربردی برای رسانه های جمعی


125,000 ریال

مديريت راهبردي رسانه از نظريه تا اجرا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت راهبردی رسانه از نظریه تا اجرا


800,000 ریال

رسانه و آيين، مرگ، جماعت و زندگي روزمره

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه و آیین، مرگ، جماعت و زندگی روزمره


880,000 ریال

فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي کد2099

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی کد2099


2,500,000 ریال

ارتباطات و آگاهي جلد3(رسانه ها و قدرت ملي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات و آگاهی جلد3


320,000 ریال

رسانه ها و مدرنيته: نظريه اجتماعي رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه ها


550,000 ریال

پسا حقيقت: جهان در تسخير اخبار جعلي و مبتذل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پسا حقیقت: جهان در تسخیر اخبار جعلی و مبتذل


850,000 ریال

جامعه ي پلتفرمي:ارزش هاي عمومي در جهان متصل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه ی پلتفرمی:ارزش های عمومی در جهان متصل


2,400,000 ریال

سواد رسانه اي و اطلاعاتي:تناقض ها و بحران ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سواد رسانه ای و اطلاعاتی:تناقض ها و بحران ها


1,800,000 ریال

مباني مطالعات اطلاع رساني:درک اطلاعات و محيط آن

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی مطالعات اطلاع رسانی:درک اطلاعات و محیط آن


1,100,000 ریال

نقاط عطف در پژوهش هاي ارتباط جمعي:تاثيرات رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نقاط عطف در پژوهش های ارتباط جمعی:تاثیرات رسانه


1,800,000 ریال

دستکاري در رسانه هاي اجتماعي: پروپاگانداي رايانشي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دستکاری در رسانه های اجتماعی: پروپاگاندای رایانشی


1,500,000 ریال

داده هاي مخرب:کلان داده ها چطور بشر را تهديد ميکنند؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

داده های مخرب:کلان داده ها چطور بشر را تهدید میکنند؟


690,000 ریال

جامعه شناسي ارتباطات(اصول و مباني):دانشنامه ارتباطات1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی ارتباطات


1,400,000 ریال

نظريه هاي رسانه: انديشه هاي رايج و ديدگاه هاي انتقادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی


2,500,000 ریال

ذهن سوژه پرداز:مقدمه اي بر سوژه و سوژه پردازي در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ذهن سوژه پرداز:مقدمه ای بر سوژه و سوژه پردازی در رسانه ها


720,000 ریال

چگونه روزنامه نگار شويم؟به دنياي روزنامه نگاران خوش آمديد!

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چگونه روزنامه نگار شویم؟به دنیای روزنامه نگاران خوش آمدید!


560,000 ریال

روزنامه نگاري جهاني:آشنايي با نظام هاي رسانه اي بين المللي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری جهانی:آشنایی با نظام های رسانه ای بین المللی


2,600,000 ریال

روزنامه نگاري سايبر:اتاق خبر آينده در برابر روزنامه نگاري سنتي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری سایبر:اتاق خبر آینده در برابر روزنامه نگاری سنتی


610,000 ریال

جامعه همه جائي:درآمدي بر جامعه شناسي ارتباطات(دانشنامه ارتباطات3)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه همه جائی:درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات


180,000 ریال

جامعه شناسي نوين ارتباطات(رسانه ها در جهان امروز):دانشنامه ارتباطات2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی نوین ارتباطات


1,900,000 ریال

رسانه هاي اجتماعي و پاسخگويي سياسي:پيوند ميان شهروندان و سياستمداران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های اجتماعی و پاسخگویی سیاسی:پیوند میان شهروندان و سیاستمداران


600,000 ریال

بررسي چگونگي کاربردي دانش آموزان دبستاني از شبکه هاي اجتماي تلفن همراه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بررسی چگونگی کاربردی دانش آموزان دبستانی از شبکه های اجتمای تلفن همراه


230,000 ریال

تحول مفاهيم علوم سياسي و روابط بين الملل در عصر فناوري هاي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحول مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی


250,000 ریال

شيوه هاي مقاله نويسي:سرمقاله/يادداشت/نقد/تحليل و تفسير

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه های مقاله نویسی:سرمقاله/یادداشت/نقد/تحلیل و تفسیر


800,000 ریال

روش هاي کاربرپژوهي براي مطالعات ارتباطي و رسانه اي:مقدمه اي بر روشهاي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش های کاربرپژوهی برای مطالعات ارتباطی و رسانه ای:مقدمه ای بر روشهای کیفی معاصر


2,800,000 ریال

پروپاگاندا

علوم سیاسی علوم اجتماعی

پروپاگاندا


فاقد موجودی

آموزش رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش رسانه


فاقد موجودی

رسانه شناسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی


فاقد موجودی

گزارش نويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارش نویسی


فاقد موجودی

گزارشگري خوب

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگری خوب


فاقد موجودی

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


فاقد موجودی

مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه


فاقد موجودی

روزنامه نويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نویسی


فاقد موجودی

فيلترهاي خبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فیلترهای خبری


فاقد موجودی

ارتباطات تجاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات تجاری


فاقد موجودی

رسانه هاي مغرض

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های مغرض


فاقد موجودی

گزارشگران بزرگ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگران بزرگ


فاقد موجودی

نمايش رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نمایش رسانه ای


فاقد موجودی

درک تئوري رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درک تئوری رسانه


فاقد موجودی

مديريت ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت ارتباطات


فاقد موجودی

مردم شناسي بصري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مردم شناسی بصری


فاقد موجودی

ارتباطات اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات اجتماعی


فاقد موجودی

راهنماي ليدنويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای لیدنویسی


فاقد موجودی

آينده آموزش مجازي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده آموزش مجازی


فاقد موجودی

آينده پژوهي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آینده پژوهی رسانه


فاقد موجودی

خــــــــــــــبر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خــــــــــــــبر


فاقد موجودی

مهارت هاي ارتباطي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهارت های ارتباطی


فاقد موجودی

اصول روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول روزنامه نگاری


فاقد موجودی

بررسي مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

بررسی مدیریت رسانه


فاقد موجودی

تحليل شبکه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل شبکه اجتماعی


فاقد موجودی

رسانه شناسي کد2410

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی کد2410


فاقد موجودی

روزنامه نگاري نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری نوین


فاقد موجودی

شيوه اقناع و تبليغ

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه اقناع و تبلیغ


فاقد موجودی

فهم صنايع رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فهم صنایع رسانه ای


فاقد موجودی

گزارشگري در قرن 21

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارشگری در قرن 21


فاقد موجودی

نظريه امروز ارتباط

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه امروز ارتباط


فاقد موجودی

واژه نامه ارتباطات

فرهنگ لغت

واژه نامه ارتباطات


فاقد موجودی

اخلاق روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اخلاق روزنامه نگاری


فاقد موجودی

راهنماي نگارش گفتگو

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای نگارش گفتگو


فاقد موجودی

روزنامه نگاري جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری جهانی


فاقد موجودی

مقاله و گزارش نويسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقاله و گزارش نویسی


فاقد موجودی

مکتوباتي در باب شهر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مکتوباتی در باب شهر


فاقد موجودی

برنامه سازي تلويزيوني

هنرهای نمایشی

برنامه سازی تلویزیونی


فاقد موجودی

جنگ رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

درک رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درک رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

رسانه و نظريه اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه و نظریه اجتماعی


فاقد موجودی

روزنامه نگاري حرفه‌اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری حرفه‌ای


فاقد موجودی

قدرت هاي جهان مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

قدرت های جهان مطبوعات


فاقد موجودی

ارتباط:کليد موفقيت شما

روانشناسی مددکاری مشاوره

ارتباط:کلید موفقیت شما


فاقد موجودی

الفباي کار در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

الفبای کار در رسانه ها


فاقد موجودی

شيوه نگارش در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه نگارش در رسانه ها


فاقد موجودی

گزارش نويسي در مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارش نویسی در مطبوعات


فاقد موجودی

علوم اطلاعات و ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

علوم اطلاعات و ارتباطات


فاقد موجودی

فرزندپروري در عصر رسانه

روانشناسی عمومی

فرزندپروری در عصر رسانه


فاقد موجودی

درسنامه مطالعات رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درسنامه مطالعات رسانه ای


فاقد موجودی

مطالعات انتقادي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات انتقادی ارتباطات


فاقد موجودی

ويراستاري و مديريت اخبار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ویراستاری و مدیریت اخبار


فاقد موجودی

کاربرد نظريه هاي ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

کاربرد نظریه های ارتباطات


فاقد موجودی

نوشتن براي روزنامه نگاران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نوشتن برای روزنامه نگاران


فاقد موجودی

تاريخ تحليلي علم ارتباطات2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ تحلیلی علم ارتباطات2


فاقد موجودی

سياست گذاري و مديريت رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سیاست گذاری و مدیریت رسانه


فاقد موجودی

شيوه هاي مصاحبه در مطبوعات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شیوه های مصاحبه در مطبوعات


فاقد موجودی

مقدمه اي بر ارتباطات سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مقدمه ای بر ارتباطات سیاسی


فاقد موجودی

نگاهي به نشانه شناسي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نگاهی به نشانه شناسی رسانه


فاقد موجودی

گفتمان شناسي رسانه هاي خبري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گفتمان شناسی رسانه های خبری


فاقد موجودی

مباني ارتباط، تبليغ و اقناع

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع


فاقد موجودی

مخاطب پنداري در ايران معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مخاطب پنداری در ایران معاصر


فاقد موجودی

خواندن متون مطبوعاتي: کد1712

زبان انگلیسی

خواندن متون مطبوعاتی: کد1712


فاقد موجودی

درآمدي بر حکمراني فضاي مجازي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی


فاقد موجودی

درس نامه علوم شناختي و رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درس نامه علوم شناختی و رسانه


فاقد موجودی

روزنامه نگاري و روزنامه داري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری و روزنامه داری


فاقد موجودی

تاريخ رسانه از گيلگمش تا گوگل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ رسانه از گیلگمش تا گوگل


فاقد موجودی

راهنماي پوشش خبري در رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

راهنمای پوشش خبری در رسانه ها


فاقد موجودی

خبر نويسي پيشرفته به زبان ساده

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خبر نویسی پیشرفته به زبان ساده


فاقد موجودی

شبکه هاي اجتماعي:تئوري و مسائل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های اجتماعی:تئوری و مسائل


فاقد موجودی

اجرا براي تلويزيون:روش هاي علمي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اجرا برای تلویزیون:روش های علمی


فاقد موجودی

ارتباطات سلامت:مباني و رويکردها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سلامت:مبانی و رویکردها


فاقد موجودی

تراژدي مرگ سوژه در عصر رسانه ها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تراژدی مرگ سوژه در عصر رسانه ها


فاقد موجودی

نظريه پردازان و مشاهير ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات


فاقد موجودی

آموزش هاي کاربردي مسئول رسانه اي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش های کاربردی مسئول رسانه ای


فاقد موجودی

جغرافياي سياسي فضاي مجازي کد1579

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جغرافیای سیاسی فضای مجازی کد1579


فاقد موجودی

دانشنامه بين المللي ارتباطات جلد1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

دانشنامه بین المللی ارتباطات جلد1


فاقد موجودی

رسانه شناسي:نسخه خلاصه شده کد2411

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه شناسی:نسخه خلاصه شده کد2411


فاقد موجودی

جامعه شناسي ارتباطات در جهان معاصر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر


فاقد موجودی

روزنامه نگاري در رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری در رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

گزارش نويسي چشم عقاب روزنامه نگاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

گزارش نویسی چشم عقاب روزنامه نگاری


فاقد موجودی

از دهکده هاي روستايي تا دهکده جهاني

علوم سیاسی علوم اجتماعی

از دهکده های روستایی تا دهکده جهانی


فاقد موجودی

ايران در چهار کهکشان ارتباطي(3جلدي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ایران در چهار کهکشان ارتباطی


فاقد موجودی

جنگ سايبري (ايجاد پايه و اساس علمي)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جنگ سایبری


فاقد موجودی

فرهنگنامه مطبوعات فارسي: جلد1/ زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگنامه مطبوعات فارسی: جلد1/ زنان


فاقد موجودی

خطاهاي رايج در روزنامه نگاري اقتصادي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

خطاهای رایج در روزنامه نگاری اقتصادی


فاقد موجودی

فرهنگنامه مطبوعات فارسي: جلد2/ ورزشي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فرهنگنامه مطبوعات فارسی: جلد2/ ورزشی


فاقد موجودی

درغگوهاي دوست داشتني:فريب دنياي رسانه

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درغگوهای دوست داشتنی:فریب دنیای رسانه


فاقد موجودی

رسانه و جامعه:صنايع، تصاوير و مخاطبان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه و جامعه:صنایع، تصاویر و مخاطبان


فاقد موجودی

نظريه پردازان فرهنگ سايبري(رايافرهنگ)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازان فرهنگ سایبری


فاقد موجودی

حقوق روزنامه نگاران در سرزمين هاي عربي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

حقوق روزنامه نگاران در سرزمین های عربی


فاقد موجودی

رسانه هاي اجتماعي و نظم جهاني پساحقيقت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های اجتماعی و نظم جهانی پساحقیقت


فاقد موجودی

روزنامه نگاري در عمل/چگونه خبر بنويسيم

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری در عمل/چگونه خبر بنویسیم


فاقد موجودی

اثرهاي رسانه ها:پيشرفتهاي نظريه و پژوهش

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اثرهای رسانه ها:پیشرفتهای نظریه و پژوهش


فاقد موجودی

مطالعات رسانه اي(راهنماي عملي دانشجويان)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مطالعات رسانه ای


فاقد موجودی

درآمدي بر تاريخ تطبيقي رسانه ها 2002-1789

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر تاریخ تطبیقی رسانه ها 2002-1789


فاقد موجودی

درآمدي بر روش هاي تحقيق تجربي در ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درآمدی بر روش های تحقیق تجربی در ارتباطات


فاقد موجودی

ارتباطات سياسي:ارتباط توسعه و مشارکت سياسي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات سیاسی:ارتباط توسعه و مشارکت سیاسی


فاقد موجودی

فضاي مجازي: ملاحظات اخلاقي حقوقي و اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فضای مجازی: ملاحظات اخلاقی حقوقی و اجتماعی


فاقد موجودی

رسانه هاي اروپايي:ساختارها، سياست ها و هويت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

رسانه های اروپایی:ساختارها، سیاست ها و هویت


فاقد موجودی

روزنامه نگاري عملي (پژوهشي در مديريت رسانه)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری عملی


فاقد موجودی

تاريخ اجتماعي رسانه ها از گوتنبرگ تا اينترنت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تاریخ اجتماعی رسانه ها از گوتنبرگ تا اینترنت


فاقد موجودی

فرهنگنامه مطبوعات فارسي / کودک و نوجوان: جلد3

کودک و نوجوان

فرهنگنامه مطبوعات فارسی / کودک و نوجوان: جلد3


فاقد موجودی

مديريت رسانه :رويکردي راهبردي از نظريه تا عمل

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه :رویکردی راهبردی از نظریه تا عمل


فاقد موجودی

اصول خبر نويسي، شناخت ،جمع‌آوري و انتشار اخبار

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اصول خبر نویسی، شناخت ،جمع‌آوری و انتشار اخبار


فاقد موجودی

نظريه پردازي درباره ارتباطات ميان فرهنگي: جلد1

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی: جلد1


فاقد موجودی

نظريه پردازي درباره ارتباطات ميان فرهنگي: جلد2

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی: جلد2


فاقد موجودی

نظريه هاي ارتباطات جمعي(اصول،بحران ها و آينده)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

نظریه های ارتباطات جمعی


فاقد موجودی

تروريسم و رسانه:دستورالعملي براي روزنامه نگاران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تروریسم و رسانه:دستورالعملی برای روزنامه نگاران


فاقد موجودی

چگونه هوشمندانه از رسانه هاي نوين استفاده کنيم؟

علوم سیاسی علوم اجتماعی

چگونه هوشمندانه از رسانه های نوین استفاده کنیم؟


فاقد موجودی

روانشناسي مصرف کننده در دنياي رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روانشناسی مصرف کننده در دنیای رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

اينستاگرام:ساز و برگ ايدئولوژيک(سرمايه داري متاخر)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام:ساز و برگ ایدئولوژیک


فاقد موجودی

شبکه هاي خشم و اميد:جنبش هاي اجتماعي در عصر اينترنت

علوم سیاسی علوم اجتماعی

شبکه های خشم و امید:جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت


فاقد موجودی

مهندسي اجماع:فهم پروپاگاندا در عصر رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

مهندسی اجماع:فهم پروپاگاندا در عصر رسانه های اجتماعی


فاقد موجودی

جهاني شدن فضاي مجازي و هويت ملي در ايران:چالش و راهکارها

علوم سیاسی علوم اجتماعی

جهانی شدن فضای مجازی و هویت ملی در ایران:چالش و راهکارها


فاقد موجودی

تحليل پيام هاي رسانه اي (کاربرد تحليل محتواي کمي در تحقيق)

علوم سیاسی علوم اجتماعی

تحلیل پیام های رسانه ای


فاقد موجودی

يادداشت هاي مطبوعاتي و سرمقاله نويسي در گفتگو با عباس عبدي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

یادداشت های مطبوعاتی و سرمقاله نویسی در گفتگو با عباس عبدی


فاقد موجودی

فيچرنويسي براي روزنامه نگاران روزنامه ها مجلات و فضاي مجازي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

فیچرنویسی برای روزنامه نگاران روزنامه ها مجلات و فضای مجازی


فاقد موجودی

آموزش روزنامه نگاري بانضمام قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آموزش روزنامه نگاری بانضمام قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران


فاقد موجودی

زيست مجازي در ايران:عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیست مجازی در ایران:عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه های اجتماعی


فاقد موجودی

آسيب شناسي فناوري تبلت، گوشي هاي هوشمند و فناوري هاي ارتباطي نوين

علوم سیاسی علوم اجتماعی

آسیب شناسی فناوری تبلت، گوشی های هوشمند و فناوری های ارتباطی نوین


فاقد موجودی

سال هاي دانشکده:يادنامه پنجاهمين سال تاسيس دانشکده علوم ارتباطات

علوم سیاسی علوم اجتماعی

سال های دانشکده:یادنامه پنجاهمین سال تاسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی


فاقد موجودی