مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی صنایع

دسته بندی ها

(31)
(5)
(65)
(236)

موضوع های اصلی

(4)
(5)
(1)
(31)
(65)
(231)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(31)
(1)
(4)
(3)
(57)
(228)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(2)
(6)
(1)
(6)
(7)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(4)
(2)
(3)
(2)
(15)
(6)
(3)
(1)
(9)
(2)
(1)
(3)
(4)
(3)
(1)
(5)
(5)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(18)
(5)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(10)
(17)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(11)
(1)
(2)
(24)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
337 محصول
مستندسازي

مهندسی

مستندسازی


120,000 ریال

هوش رقابتي

مهندسی

هوش رقابتی


150,000 ریال

اخلاق پروژه

مهندسی

اخلاق پروژه


370,000 ریال

تفکر سيستمي

مهندسی

تفکر سیستمی


700,000 ریال

فرآيند کاوي

مهندسی

فرآیند کاوی


180,000 ریال

کنترل پروژه

مهندسی

کنترل پروژه


450,000 ریال

کنترل پروژه

مهندسی

کنترل پروژه


200,000 ریال

مديريت ريسک

مهندسی

مدیریت ریسک


530,000 ریال

زنجيره تامين

مهندسی

زنجیره تامین


300,000 ریال

مديريت توليد

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید


285,000 ریال

مديريت توليد

مهندسی

مدیریت تولید


280,000 ریال

مديريت کيفيت

مهندسی

مدیریت کیفیت


80,000 ریال

مهندسي سيستم

مهندسی

مهندسی سیستم


160,000 ریال

اقتصاد مهندسي

کنکور

اقتصاد مهندسی


90,000 ریال

اقتصاد مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی


400,000 ریال

پژوهش عملياتي

مهندسی

پژوهش عملیاتی


930,000 ریال

شناسايي سيستم

مهندسی

شناسایی سیستم


295,000 ریال

نظريه بازي ها

علوم پایه

نظریه بازی ها


500,000 ریال

پژوهش عملياتي1

مهندسی

پژوهش عملیاتی1


180,000 ریال

پژوهش عملياتي2

مهندسی

پژوهش عملیاتی2


260,000 ریال

سود، فراي اهداف

مهندسی

سود، فرای اهداف


540,000 ریال

مديريت پيکربندي

مهندسی

مدیریت پیکربندی


140,000 ریال

مديريت تکنولوژي

مهندسی

مدیریت تکنولوژی


1,200,000 ریال

مديريت تکنولوژي

مهندسی

مدیریت تکنولوژی


390,000 ریال

تحقيق در عمليات1

مهندسی

تحقیق در عملیات1


850,000 ریال

تحقيق در عمليات2

مهندسی

تحقیق در عملیات2


450,000 ریال

توسعه محصول جديد

مهندسی

توسعه محصول جدید


200,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


1,000,000 ریال

مباني کنترل کيفيت

مهندسی

مبانی کنترل کیفیت


400,000 ریال

مديريت پروژه خلاق

مهندسی

مدیریت پروژه خلاق


195,000 ریال

ارزيابي کار و زمان

مهندسی

ارزیابی کار و زمان


200,000 ریال

ارزيابي کار و زمان

مهندسی

ارزیابی کار و زمان


2,000,000 ریال

رهبري مديريت پروژه

مهندسی

رهبری مدیریت پروژه


300,000 ریال

مباني زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی زنجیره تامین


820,000 ریال

مديريت عمليات جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت عملیات جلد1


1,190,000 ریال

مديريت فناوري مدرن

مهندسی

مدیریت فناوری مدرن


180,000 ریال

اصول مديريت کارخانه

مهندسی

اصول مدیریت کارخانه


720,000 ریال

تحقيق در عمليات نرم

مهندسی

تحقیق در عملیات نرم


200,000 ریال

درآمدزايي از نوآوري

مهندسی

درآمدزایی از نوآوری


580,000 ریال

راهنماي کنترل پروژه

مهندسی

راهنمای کنترل پروژه


26,000 ریال

طراحي براي شش سيگما

مهندسی

طراحی برای شش سیگما


88,000 ریال

طراحي و توسعه محصول

مهندسی

طراحی و توسعه محصول


790,000 ریال

مباني مديريت موجودي

مهندسی

مبانی مدیریت موجودی


450,000 ریال

مدل بلوغ ريسک پروژه

مهندسی

مدل بلوغ ریسک پروژه


190,000 ریال

مديريت کيفيت فراگير

مهندسی

مدیریت کیفیت فراگیر


150,000 ریال

پژوهش عملياتي1 کد790

مهندسی

پژوهش عملیاتی1 کد790


140,000 ریال

پژوهش عملياتي2 کد830

مهندسی

پژوهش عملیاتی2 کد830


200,000 ریال

طراحي چرخه عمر محصول

مهندسی

طراحی چرخه عمر محصول


170,000 ریال

مديريت توليد و خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و خدمات


85,000 ریال

مديريت و کنترل پروژه

مهندسی

مدیریت و کنترل پروژه


900,000 ریال

مديريت و کنترل پروژه

مهندسی

مدیریت و کنترل پروژه


790,000 ریال

مديريت و کنترل پروژه

مهندسی

مدیریت و کنترل پروژه


800,000 ریال

بازانديشي به سيستم ها

مهندسی

بازاندیشی به سیستم ها


1,000,000 ریال

برنامه ريزي توليد کلي

مهندسی

برنامه ریزی تولید کلی


120,000 ریال

مباني تحقيق در عمليات

مهندسی

مبانی تحقیق در عملیات


150,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


950,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


1,580,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


500,000 ریال

مديريت توليد و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات


500,000 ریال

مديريت نظام مند توليد

مهندسی

مدیریت نظام مند تولید


80,000 ریال

مديريت و کنترل موجودي

مهندسی

مدیریت و کنترل موجودی


300,000 ریال

مهندسي سيستم ها کد585

مهندسی

مهندسی سیستم ها کد585


140,000 ریال

مهندسي سيستم ها کد647

مهندسی

مهندسی سیستم ها کد647


90,000 ریال

نگهداري و تعميرات ناب

مهندسی

نگهداری و تعمیرات ناب


880,000 ریال

درآمدي بر مديريت پروژه

مهندسی

درآمدی بر مدیریت پروژه


180,000 ریال

زنجيره تامين زيست توده

مهندسی

زنجیره تامین زیست توده


200,000 ریال

سيستم هاي کنترل مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم های کنترل مدیریت


685,000 ریال

سيستم هاي مديريت توليد

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم های مدیریت تولید


1,000,000 ریال

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

مهندسی

طرح ریزی واحدهای صنعتی


1,100,000 ریال

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

مهندسی

طرح ریزی واحدهای صنعتی


350,000 ریال

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

مهندسی

طرح ریزی واحدهای صنعتی


327,000 ریال

مباني سازمان يادگيرنده

مهندسی

مبانی سازمان یادگیرنده


200,000 ریال

مديريت پروژه، نگاه دوم

مهندسی

مدیریت پروژه، نگاه دوم


327,000 ریال

برنامه ريزي توليد کد828

مهندسی

برنامه ریزی تولید کد828


250,000 ریال

تحقيق در عمليات پيشرفته

مهندسی

تحقیق در عملیات پیشرفته


1,100,000 ریال

توالي عمليات و زمانبندي

مهندسی

توالی عملیات و زمانبندی


350,000 ریال

روابط صنعتي و روابط کار

مهندسی

روابط صنعتی و روابط کار


350,000 ریال

مديريت ارزش حاصله پروژه

مهندسی

مدیریت ارزش حاصله پروژه


85,000 ریال

مديريت بحران و پاسخ ملي

مهندسی

مدیریت بحران و پاسخ ملی


380,000 ریال

مديريت پروژه زيرذره بين

مهندسی

مدیریت پروژه زیرذره بین


350,000 ریال

مديريت کيفيت و بهره وري

مهندسی

مدیریت کیفیت و بهره وری


1,100,000 ریال

مستندسازي(علمي کاربردي)

مهندسی

مستندسازی


350,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي ارزش

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی ارزش


105,000 ریال

نوآوري و مديريت محصولات

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری و مدیریت محصولات


650,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل پروژه

مهندسی

برنامه ریزی و کنترل پروژه


1,700,000 ریال

دانشنامه توسعه محصول جديد

مهندسی

دانشنامه توسعه محصول جدید


500,000 ریال

استاندارد مديريت پورتفوليو

مهندسی

استاندارد مدیریت پورتفولیو


60,000 ریال

استقرار اجراي خط مشي عمومي

مهندسی

استقرار اجرای خط مشی عمومی


400,000 ریال

تصميم گيري چند معياره فازي

مهندسی

تصمیم گیری چند معیاره فازی


420,000 ریال

روابط صنعتي نظام روابط کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط صنعتی نظام روابط کار


190,000 ریال

طرح ريزي نگهداري و تعميرات

مهندسی

طرح ریزی نگهداری و تعمیرات


400,000 ریال

مباحث نوين تحقيق در عمليات

مهندسی

مباحث نوین تحقیق در عملیات


980,000 ریال

مباني نظري تحقيق در عمليات

مهندسی

مبانی نظری تحقیق در عملیات


300,000 ریال

مديريت کيفيت در آموزش عالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کیفیت در آموزش عالی


90,000 ریال

مديريت،کنترل و بهبود کيفيت

علوم پایه

مدیریت،کنترل و بهبود کیفیت


240,000 ریال

مهارت هاي نرم مديريت پروژه

مهندسی

مهارت های نرم مدیریت پروژه


300,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1: کد371

مهندسی

تحقیق در عملیات جلد1: کد371


650,000 ریال

راهنماي مسائل پژوهش عملياتي

مهندسی

راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی


420,000 ریال

هندبوک مديريت پروژه هاروارد

مهندسی

هندبوک مدیریت پروژه هاروارد


1,590,000 ریال

آشنايي با ارزيابي کار و زمان

مهندسی

آشنایی با ارزیابی کار و زمان


480,000 ریال

توليد ناب براي شرکت هاي کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تولید ناب برای شرکت های کوچک


510,000 ریال

فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP

مهندسی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP


250,000 ریال

مباني کنترل کيفيت و بهره وري

مهندسی

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری


400,000 ریال

مديريت و توليد در کلاس جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و تولید در کلاس جهانی


110,000 ریال

راهنماي جامع اسکرامSCRUM 2017

مهندسی

راهنمای جامع اسکرامSCRUM 2017


920,000 ریال

سازمان صنعتي:نظريه و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان صنعتی:نظریه و کاربردها


300,000 ریال

مديريت بحران و ايمني در صنايع

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بحران و ایمنی در صنایع


725,000 ریال

مديريت کيفيت و بهره وري کد779

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کیفیت و بهره وری کد779


650,000 ریال

پژوهش عملياتي پيشرفته(ويراست2)

مهندسی

پژوهش عملیاتی پیشرفته


750,000 ریال

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها

مهندسی

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها


120,000 ریال

تفکر سيستمي:مباني، ابزار و روش

مهندسی

تفکر سیستمی:مبانی، ابزار و روش


700,000 ریال

مديريت تاخير و اختلال در پروژه

مهندسی

مدیریت تاخیر و اختلال در پروژه


250,000 ریال

مباني ارزيابي پروژه و آموخته ها

مهندسی

مبانی ارزیابی پروژه و آموخته ها


78,000 ریال

مباني کنترل کيفيت(علمي کاربردي)

مهندسی

مبانی کنترل کیفیت


250,000 ریال

مهندسي صنايع:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مهندسی صنایع:کنکور دکتری سراسری


1,200,000 ریال

اطلاعات راهبردي:مباني و رويکردها

مهندسی

اطلاعات راهبردی:مبانی و رویکردها


450,000 ریال

مجموعه استانداردهاي مديريت پروژه

مهندسی

مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه


200,000 ریال

تحقيق در عمليات2 (ويرايش جديد) OR

مهندسی

تحقیق در عملیات2


700,000 ریال

استراتژي هاي نگهداري و تعميرات(نت)

مهندسی

استراتژی های نگهداری و تعمیرات


1,700,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1: ارشد و دکترا

کنکور

تحقیق در عملیات جلد1: ارشد و دکترا


850,000 ریال

تحقيق در عمليات مقدماتي تا پيشرفته

مهندسی

تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته


2,640,000 ریال

روش شناسي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي

مهندسی

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی


225,000 ریال

رويکردهاي نوين در مديريت سبد پروژه

مهندسی

رویکردهای نوین در مدیریت سبد پروژه


196,000 ریال

کليات متدولوژي تامين کيفيت3:الگوها

مهندسی

کلیات متدولوژی تامین کیفیت3:الگوها


80,000 ریال

مباحث منتخب در مديريت زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین


1,550,000 ریال

مهندسي صنايع(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی صنایع


300,000 ریال

مهندسي قابليت اطمينان و تحليل ريسک

مهندسی

مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک


600,000 ریال

تصميم گيري و تحقيق عمليات در مديريت

مهندسی

تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت


170,000 ریال

رويکردهاي نوين در مديريت ريسک پروژه

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکردهای نوین در مدیریت ریسک پروژه


2,090,000 ریال

طرح ريزي، کنترل و بهبود کيفيت: جلد1

مهندسی

طرح ریزی، کنترل و بهبود کیفیت: جلد1


120,000 ریال

مديريت تکنولوژي:فعاليت ها و ابزارها

مهندسی

مدیریت تکنولوژی:فعالیت ها و ابزارها


650,000 ریال

برنامه ريزي خطي:مدل سازي و روش هاي حل

مهندسی

برنامه ریزی خطی:مدل سازی و روش های حل


1,900,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

کنکور

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


1,200,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

مهندسی

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


950,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

مهندسی

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


400,000 ریال

تحقيق در عمليات1:تستهاي طبقه بندي شده

کنکور

تحقیق در عملیات1:تستهای طبقه بندی شده


1,350,000 ریال

يادگيري سازماني در عصر فناوري اطلاعات

مهندسی

یادگیری سازمانی در عصر فناوری اطلاعات


156,000 ریال

تفکر سيستمي(کل گرايي خلاق براي مديران)

مهندسی

تفکر سیستمی


980,000 ریال

چالش هاي نظام اداري :بررسي موردي ايران

مهندسی

چالش های نظام اداری :بررسی موردی ایران


980,000 ریال

سيستم و تفکر سيستمي:نظريه و عمل بنيادي

مهندسی

سیستم و تفکر سیستمی:نظریه و عمل بنیادی


980,000 ریال

مديريت عمليات خدمات: بهبود ارائه خدمات

مهندسی

مدیریت عملیات خدمات: بهبود ارائه خدمات


600,000 ریال

تئوري و کاربردهاي پايايي در طراحي سيستم

مهندسی

تئوری و کاربردهای پایایی در طراحی سیستم


140,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي صنايع / کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی صنایع / کارشناسی ارشد


500,000 ریال

مديريت محصولات جديد:اصول و شيوه هاي عمل

مهندسی

مدیریت محصولات جدید:اصول و شیوه های عمل


1,950,000 ریال

پويايي شناسي سيستم :مدل سازي و شبيه سازي

مهندسی

پویایی شناسی سیستم :مدل سازی و شبیه سازی


750,000 ریال

حل تحليلي مسائل تحقيق در عمليات عادل آذر

مهندسی

حل تحلیلی مسائل تحقیق در عملیات عادل آذر


450,000 ریال

سيستم ها، مفاهيم، متدولوژي ها و کاربردها

مهندسی

سیستم ها، مفاهیم، متدولوژی ها و کاربردها


600,000 ریال

مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات جلد2


220,000 ریال

تحقيق در عمليات براي مديريت دولتي: کد1653

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی: کد1653


55,000 ریال

راهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش7)

مهندسی

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه


1,500,000 ریال

روش هاي پيش بيني در مديريت توليد و عمليات

مهندسی

روش های پیش بینی در مدیریت تولید و عملیات


330,000 ریال

طراحي سيستم هاي صنعتي (مکان يابي تسهيلات)

مهندسی

طراحی سیستم های صنعتی


400,000 ریال

مفاهيم نکات درسي و حل مسائل پژوهش عملياتي

مهندسی

مفاهیم نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی


700,000 ریال

روش تحقيق کاربردي در مهندسي صنايع و مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق کاربردی در مهندسی صنایع و مدیریت


190,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي صنايع (سراسري) 1395-1401

کنکور

کنکور ارشد مهندسی صنایع


2,700,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها(ارشد)

کنکور

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


1,030,000 ریال

تکنيک هاي نوين تصميم گيري چندشاخصه NEW MADM

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه NEW MADM


350,000 ریال

روش هاي تصميم گيري چندشاخصه با نگرش کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تصمیم گیری چندشاخصه با نگرش کاربردی


350,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي صنايع و سيستم (کتاب درسي)

مهندسی

زبان تخصصی مهندسی صنایع و سیستم


120,000 ریال

طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي به روش نظام يافتهSLP

مهندسی

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی به روش نظام یافتهSLP


100,000 ریال

تحقيق در عمليات پيشرفته

مهندسی

تحقیق در عملیات پیشرفته برنامه ریزی خطی فازی


180,000 ریال

اصول حسابداري و هزينه يابي براي مهندسين صنايع

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول حسابداری و هزینه یابی برای مهندسین صنایع


350,000 ریال

پژوهش عملياتي:‌برنامه ريزي خطي و کاربردهاي آن

مهندسی

پژوهش عملیاتی:‌برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن


1,700,000 ریال

تحقيق در عمليات پيشرفته:تصميم گيري چند معياره

مهندسی

تحقیق در عملیات پیشرفته:تصمیم گیری چند معیاره


1,200,000 ریال

تحقيق در عمليات نرم:رويکردهاي ساختاردهي مسئله

مهندسی

تحقیق در عملیات نرم:رویکردهای ساختاردهی مسئله


810,000 ریال

تحليل پوششي داده هاي شبکه اي (مفاهيم و توسعه)

مهندسی

تحلیل پوششی داده های شبکه ای


1,400,000 ریال

کنکور ارشد طرح ريزي واحدهاي صنعتي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی:راهیان ارشد


160,000 ریال

مديريت تکنولوژي در سازمان هاي تکنولوژي- بنيان

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تکنولوژی در سازمان های تکنولوژی- بنیان


250,000 ریال

مديريت زنجيره تامين سبز:رويکرد چرخه عمر محصول

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت زنجیره تامین سبز:رویکرد چرخه عمر محصول


1,500,000 ریال

اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات جلد2


550,000 ریال

طرح ريزي واحدهاي صنعتي(سري کتاب هاي قورت بده!)

کنکور

طرح ریزی واحدهای صنعتی


100,000 ریال

کنترل موجودي: سيستم هاي سفارش دهي و خرده فروشي

مهندسی

کنترل موجودی: سیستم های سفارش دهی و خرده فروشی


1,200,000 ریال

مديريت ريسک

مهندسی

مدیریت ریسک ترفندهای حرفه ای برای مدیران پروژه


400,000 ریال

مديريت زنجيره تامين بارويکردي برفناوري اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت زنجیره تامین بارویکردی برفناوری اطلاعات


750,000 ریال

مفاهيم و ابزارهاي کارآمد مديريت توليد و عمليات

مهندسی

مفاهیم و ابزارهای کارآمد مدیریت تولید و عملیات


390,000 ریال

بررسي اجمالي قوانين و مقررات استانداردهاي صنعتي

مهندسی

بررسی اجمالی قوانین و مقررات استانداردهای صنعتی


80,000 ریال

تحقيق در عمليات: برنامه ريزي خطي و کاربردهاي آن

مهندسی

تحقیق در عملیات: برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن


500,000 ریال

مباني اندازه گيري کار:آنچه هر مهندسي بايد بداند

مهندسی

مبانی اندازه گیری کار:آنچه هر مهندسی باید بداند


360,000 ریال

مديريت پروژه با رويکرد پروژه هاي فناوري اطلاعات

مهندسی

مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات


1,700,000 ریال

آزمون هاي تحقيق در عمليات:سري کتاب هاي قورت بده!

کنکور

آزمون های تحقیق در عملیات:سری کتاب های قورت بده!


880,000 ریال

شبيه سازي کامپيوتري در علم مديريت و مهندسي صنايع

مهندسی

شبیه سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع


480,000 ریال

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات:مديريت فني در صنايع

مهندسی

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات:مدیریت فنی در صنایع


700,000 ریال

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها (تحليل و مدل سازي)

مهندسی

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها


99,000 ریال

مديريت زنجيره تامين:استراتژي برنامه ريزي و عمليات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت زنجیره تامین:استراتژی برنامه ریزی و عملیات


2,299,000 ریال

مکان يابي تجهيزات مدل هاي رياضي پايه و روش هاي حل

مهندسی

مکان یابی تجهیزات مدل های ریاضی پایه و روش های حل


300,000 ریال

تشخيص و پيش بيني هوشمند عيوب براي سيستم هاي مهندسي

مهندسی

تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب برای سیستم های مهندسی


150,000 ریال

مهندسي صنايع کاربردي ويژه رشته مهندسي مکانيک کد574

مهندسی

مهندسی صنایع کاربردی ویژه رشته مهندسی مکانیک کد574


200,000 ریال

پويايي هاي سيستم رويکردي کاربردي براي مسائل مديريتي

مهندسی

پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی


800,000 ریال

تجاري سازي نوآوري:9گام براي طراحي محصول براساس قيمت

مهندسی

تجاری سازی نوآوری:9گام برای طراحی محصول براساس قیمت


700,000 ریال

تحليل خط مشي عمومي مفاهيم-رويکردها-مدل هاو فرايندها

مهندسی

تحلیل خط مشی عمومی مفاهیم-رویکردها-مدل هاو فرایندها


200,000 ریال

تصميم گيري چند معيار فازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیری چند معیار فازی مدل ها، روش ها و کاربردها


760,000 ریال

واژگان مهندسي صنايع (انگليسي فارسي - فارسي انگليسي)

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی صنایع


650,000 ریال

8مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد جلد1: صنايع-صنايع

کنکور

8مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد جلد1: صنایع-صنایع


120,000 ریال

روش هاي تصميم گيري چند شاخصه:مفاهيم، اصول و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تصمیم گیری چند شاخصه:مفاهیم، اصول و کاربردها


720,000 ریال

مجموعه سؤالات کنکورهاي 78-87 ارشد مهندسي صنايع-صنايع

کنکور

مجموعه سؤالات کنکورهای 78-87 ارشد مهندسی صنایع-صنایع


109,000 ریال

مديريت پروژه سازماني

مهندسی

مدیریت پروژه سازمانی متدولوژی ها، ساختارها و ابزارها


500,000 ریال

مديريت دانش سازماني:نسل سوم مديريت دانش و فراتر از آن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دانش سازمانی:نسل سوم مدیریت دانش و فراتر از آن


129,000 ریال

طراحي سيستم هاي صنعتي2 (کاربردها و زمينه هاي تحقيقاتي)

مهندسی

طراحی سیستم های صنعتی2


158,000 ریال

مديريت کيفيت فراگير جلد2 (ابزارهاي استراتژيک و فرهنگي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کیفیت فراگیر جلد2


350,000 ریال

پوکايوکه:بهبود کيفيت محصول از طريق جلوگيري از بروز عيوب

مهندسی

پوکایوکه:بهبود کیفیت محصول از طریق جلوگیری از بروز عیوب


890,000 ریال

خريد و سفارشات خارجي:زنجيره تامين و تدارک کالاهاي خارجي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خرید و سفارشات خارجی:زنجیره تامین و تدارک کالاهای خارجی


200,000 ریال

برنامه ريزي استراتژيک پروژه به کمک مدل بلوغ مديريت پروژه

مهندسی

برنامه ریزی استراتژیک پروژه به کمک مدل بلوغ مدیریت پروژه


145,000 ریال

کتاب جامع مديريت کيفيت:از بازبيني محصول تا تعالي سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب جامع مدیریت کیفیت:از بازبینی محصول تا تعالی سازمانی


240,000 ریال

مدل هاي تصادفي پيشرفته، ارزيابي ريسک و بهينه سازي پرتفوي

مهندسی

مدل های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه سازی پرتفوی


550,000 ریال

مرجع علمي و صنعتي کنترل موجودي قطعات يدکي با نگرش سيستمي

مهندسی

مرجع علمی و صنعتی کنترل موجودی قطعات یدکی با نگرش سیستمی


1,310,000 ریال

آمار و احتمالات: ويژه آزمون ورودي دوره دکتري مهندسي صنايع

کنکور

آمار و احتمالات: ویژه آزمون ورودی دوره دکتری مهندسی صنایع


165,000 ریال

آموزش کارشناس تحليل گر سيستم (الزامات، مفاهيم و اجراييات)

مهندسی

آموزش کارشناس تحلیل گر سیستم


600,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع2 (توليد صنعتي) کد196

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع2


35,000 ریال

توليد ناب:انقلاب کيفيت و بهره وري(ماشيني که جهان را تغيير داد)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تولید ناب:انقلاب کیفیت و بهره وری


1,380,000 ریال

فرهنگ ريسک:جنبه انساني مديريت ريسک(مديريت منابع انساني پيشرفته)

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ ریسک:جنبه انسانی مدیریت ریسک


150,000 ریال

مقدمه اي بر شبيه سازي همراه با آموزش نرم افزارهايArena, Easyfit

مهندسی

مقدمه ای بر شبیه سازی همراه با آموزش نرم افزارهایArena, Easyfit


220,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع3( تحليل سيستم ها):کد197

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع3


160,000 ریال

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها (مباني سيستم هاي اطلاعاتي مديريت)

مهندسی

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها


600,000 ریال

مديريت توليد و عمليات نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تولید و عملیات نوین مفاهیم،سیستم ها،مدل ها و زنجیره تامین


1,200,000 ریال

برنامه ريزي توليد:مدل ها و الگوريتم هاي جديد تعيين اندازه انباشته

مهندسی

برنامه ریزی تولید:مدل ها و الگوریتم های جدید تعیین اندازه انباشته


300,000 ریال

تفکر سيستمي مديريت آشفتگي و پيچيدگي:پلتفرمي براي معماري کسب و کار

مهندسی

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی:پلتفرمی برای معماری کسب و کار


370,000 ریال

کنکور ارشد آمار و احتمال مهندسي ويژه رشته مهندسي صنايع:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد آمار و احتمال مهندسی ویژه رشته مهندسی صنایع:راهیان ارشد


110,000 ریال

تحقيق در عمليات: جلد2 (به همراه حل تشريحي تست هاي کنکور ارشد وکتري)

کنکور

تحقیق در عملیات: جلد2


1,100,000 ریال

کنکور ارشد برنامه نويسي کامپيوتر ويژه رشته مهندسي صنايع:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد برنامه نویسی کامپیوتر ویژه رشته مهندسی صنایع:راهیان ارشد


52,000 ریال

تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها در مديريت امور اداري،صنعتي و بازرگاني

مهندسی

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها در مدیریت امور اداری،صنعتی و بازرگانی


200,000 ریال

تحقيق در عمليات1/برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي آرماني، شبکه، حمل و نقل

کنکور

تحقیق در عملیات1/برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی آرمانی، شبکه، حمل و نقل


1,500,000 ریال

زنجيره تامين در انقلاب صنعتي چهارم از قفسه هاي انبار تا گسترش در جهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان


660,000 ریال

مقدمه اي بر علم مديريت جلد2:رويکرد مورد پژوهي و الگوسازي با صفحه

مهندسی

مقدمه ای بر علم مدیریت جلد2:رویکرد مورد پژوهی و الگوسازی با صفحه گسترده


225,000 ریال

توسعه فناوري سيستم هاي ناب در واحدهاي توليدي و صنعتي(افقي بر مديريت

مهندسی

توسعه فناوری سیستم های ناب در واحدهای تولیدی و صنعتی


140,000 ریال

برنامه ريزي سيستماتيک نظام نگهداري و تعميرات در بخش صنايع و خدمات

مهندسی

برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات و مقدمه ای بر TPM


1,150,000 ریال

پژوهش عملياتي نرم:ارتقاي شناخت مسئله شناختي و راه حل يابي

مهندسی

پژوهش عملیاتی نرم:ارتقای شناخت مسئله شناختی و راه حل یابی


500,000 ریال

اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات جلد3:آموزش جامع نرم افزارهاي

مهندسی

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات جلد3:آموزش جامع نرم افزارهای تولید و عملیات


700,000 ریال

حل مسائل کتاب اصول برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

مهندسی

حل مسائل کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


300,000 ریال

8مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد جلد1: صنايع-سيستم هاي اقتصادي

کنکور

8مرحله آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد جلد1: صنایع-سیستم های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره وری


110,000 ریال

تصميم گيري با فرايند تحليل سلسله مراتبي و فرايند تحليل شبکه اي و

مهندسی

تصمیم گیری با فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل شبکه ای و کاربردهای آن ها درعلوم و صنایع چوب و کاغذ


100,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


فاقد موجودی

مديريت ريسک

مهندسی

مدیریت ریسک


فاقد موجودی

پويايي هاي سيستم

مدیریت اقتصاد حسابداری

پویایی های سیستم


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات1

مهندسی

تحقیق در عملیات1


فاقد موجودی

نظريه هاي سيستمي

مهندسی

نظریه های سیستمی


فاقد موجودی

کنترل کيفيت آماري

کنکور

کنترل کیفیت آماری


فاقد موجودی

مديريت کيفيت خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کیفیت خدمات


فاقد موجودی

زنجيره تامين پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره تامین پایدار


فاقد موجودی

زنجيره تامين تحليلي

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره تامین تحلیلی


فاقد موجودی

هندبوک مديريت پروژه

مهندسی

هندبوک مدیریت پروژه


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات جلد1

مهندسی

تحقیق در عملیات جلد1


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات جلد2

مهندسی

تحقیق در عملیات جلد2


فاقد موجودی

مديريت با بازده بالا

مهندسی

مدیریت با بازده بالا


فاقد موجودی

پويايي شناسي سيستم ها

مهندسی

پویایی شناسی سیستم ها


فاقد موجودی

تحليل و طراحي سيستم ها

مهندسی

تحلیل و طراحی سیستم ها


فاقد موجودی

رهنمود بلوغ پروژه النا

مهندسی

رهنمود بلوغ پروژه النا


فاقد موجودی

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

مهندسی

طرح ریزی واحدهای صنعتی


فاقد موجودی

نظريه سيستم هاي پيچيده

مهندسی

نظریه سیستم های پیچیده


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات پيشرفته

مهندسی

تحقیق در عملیات پیشرفته


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات پيشرفته

مهندسی

تحقیق در عملیات پیشرفته


فاقد موجودی

مديريت پروژه بدون درد سر

مهندسی

مدیریت پروژه بدون درد سر


فاقد موجودی

مديريت ريسک زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک زنجیره تامین


فاقد موجودی

کنترل پروژه کاربردي کد737

مهندسی

کنترل پروژه کاربردی کد737


فاقد موجودی

مباني مديريت زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت زنجیره تامین


فاقد موجودی

مديريت تداوم زنجيره تامين

مهندسی

مدیریت تداوم زنجیره تامین


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات :کتاب ارشد

کنکور

تحقیق در عملیات :کتاب ارشد


فاقد موجودی

تصميم گيري چند معياره فازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیری چند معیاره فازی


فاقد موجودی

سيستم هاي کنترل توليد جامع

مهندسی

سیستم های کنترل تولید جامع


فاقد موجودی

مديريت پروژه:رهبري و هدايت

مهندسی

مدیریت پروژه:رهبری و هدایت


فاقد موجودی

مديريت عمليات خدمات کد2266

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت عملیات خدمات کد2266


فاقد موجودی

اقتصاد مهندسي:کارشناسي ارشد

کنکور

اقتصاد مهندسی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

بلوغ فرآيندهاي زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلوغ فرآیندهای زنجیره تامین


فاقد موجودی

مديريت توليد و عمليات کد490

مهندسی

مدیریت تولید و عملیات کد490


فاقد موجودی

مهندسي صنايع در توليد پوشاک

مهندسی

مهندسی صنایع در تولید پوشاک


فاقد موجودی

پژوهش عملياتي با رويکرد مالي

مهندسی

پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی


فاقد موجودی

تحليل آماري چند متغيره کد799

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره کد799


فاقد موجودی

مديريت استراتژيک زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک زنجیره تامین


فاقد موجودی

مديريت زنجيره تامين خدماتSSCM

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت زنجیره تامین خدماتSSCM


فاقد موجودی

مفاهيم و نکات تحقيق در عمليات

مهندسی

مفاهیم و نکات تحقیق در عملیات


فاقد موجودی

مهندسي صنايع جلد2(کنکور ارشد)

کنکور

مهندسی صنایع جلد2


فاقد موجودی

تفکر سيستمي براي تغيير اجتماعي

مهندسی

تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی


فاقد موجودی

روش هاي کاربردي در تفکر سيستمي

مهندسی

روش های کاربردی در تفکر سیستمی


فاقد موجودی

فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي

مهندسی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی


فاقد موجودی

504 کلمه مطلقا ضروري رشته صنايع

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته صنایع


فاقد موجودی

کنترل کيفيت آماري:کارشناسي ارشد

کنکور

کنترل کیفیت آماری:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کارسنجي و زمان سنجي

مهندسی

مقدمه ای بر کارسنجی و زمان سنجی


فاقد موجودی

مباني فلسفي دانش تحقيق در عمليات

مهندسی

مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات


فاقد موجودی

اصول طراحي و ساخت قالب هاي لاستيک

مهندسی

اصول طراحی و ساخت قالب های لاستیک


فاقد موجودی

اصول و مباني مدل هاي پويايي سيستم

مهندسی

اصول و مبانی مدل های پویایی سیستم


فاقد موجودی

طراحي و ايجاد واحدهاي صنعتي کد649

مهندسی

طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی کد649


فاقد موجودی

اشتباهات رايج در پويايي شناسي سيستم

مهندسی

اشتباهات رایج در پویایی شناسی سیستم


فاقد موجودی

پژوهش عملياتي1 با تاکيد بر حل مسئله

مهندسی

پژوهش عملیاتی1 با تاکید بر حل مسئله


فاقد موجودی

97نکته در مديريت پروژه هاي نرم افزاري

مهندسی

97نکته در مدیریت پروژه های نرم افزاری


فاقد موجودی

چيدمان و مکان يابي تجهيزات در کارخانه

مهندسی

چیدمان و مکان یابی تجهیزات در کارخانه


فاقد موجودی

زبان تخصصي در مهندسي صنايع(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در مهندسی صنایع


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

تحقیق در عملیات2:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

زنجيره تامين خدمات و ارزيابي عملکرد آن

مدیریت اقتصاد حسابداری

زنجیره تامین خدمات و ارزیابی عملکرد آن


فاقد موجودی

سيستم دايناميک(کاربردي از تفکر سيستمي)

مهندسی

سیستم داینامیک


فاقد موجودی

مروري بر مباحث نظري مديريت توليد کد824

مدیریت اقتصاد حسابداری

مروری بر مباحث نظری مدیریت تولید کد824


فاقد موجودی

برنامه ريزي و کنترل پروژه:کارشناسي ارشد

کنکور

برنامه ریزی و کنترل پروژه:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

طراحي و کنترل زنجيره تامين :رويکردي کمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و کنترل زنجیره تامین :رویکردی کمی


فاقد موجودی

مديريت نگهداري و قابليت اطمينان: کد1511

مهندسی

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان: کد1511


فاقد موجودی

اصول برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي ها

مهندسی

اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها


فاقد موجودی

دانش يابي داده ها(مقدمه اي بر داده کاوي)

مهندسی

دانش یابی داده ها


فاقد موجودی

مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات جلد1


فاقد موجودی

مدل سازي سازمان هاي بزرگ:اصول و کاربردها

مهندسی

مدل سازی سازمان های بزرگ:اصول و کاربردها


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات/برنامه ريزي غيرخطي و شبکه

مهندسی

تحقیق در عملیات/برنامه ریزی غیرخطی و شبکه


فاقد موجودی

اصول برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

مهندسی

اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


فاقد موجودی

مديريت ريسک زنجيره تامين:ابزاري براي تحليل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک زنجیره تامین:ابزاری برای تحلیل


فاقد موجودی

متدولوژي سيستم هاي نرمSSM(يادگيري براي عمل)

مهندسی

متدولوژی سیستم های نرمSSM


فاقد موجودی

اصول طراحي سيستم ها:با رويکرد مقابله پيچيدگي

مهندسی

اصول طراحی سیستم ها:با رویکرد مقابله پیچیدگی


فاقد موجودی

روش هاي توليد و عمليات در کلاس جهاني: کد1385

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تولید و عملیات در کلاس جهانی: کد1385


فاقد موجودی

اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات جلد1

مهندسی

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات جلد1


فاقد موجودی

تحليل تصميم گيري چند شاخصه :روش ها و نرم افزار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تصمیم گیری چند شاخصه :روش ها و نرم افزار


فاقد موجودی

راهنماي گستره دانش مديريت پروژه (PMBOK)ويرايش6

مهندسی

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه


فاقد موجودی

مهندسي ريسک براي مديران پروژه:مدل ها و ابزارها

مهندسی

مهندسی ریسک برای مدیران پروژه:مدل ها و ابزارها


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات(بازرگاني و صنعتي):کارشناسي ارشد

کنکور

تحقیق در عملیات


فاقد موجودی

تکنيک هاي نوين در تصميم گيري چند شاخصه جلد1 MADM

مهندسی

تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه جلد1 MADM


فاقد موجودی

تکنيک هاي نوين در تصميم گيري چند شاخصه جلد2 MADM

مهندسی

تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه جلد2 MADM


فاقد موجودی

تکنيک هاي نوين در تصميم گيري چند شاخصه جلد3 MADM

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه جلد3 MADM


فاقد موجودی

راهنماي آزمون PMP و استاندارد مديريت پروژه PMBOK

مهندسی

راهنمای آزمون PMP و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK


فاقد موجودی

راهنماي پيکره دانش مديريت پروژهPMBOK(ويراست ششم)

مهندسی

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژهPMBOK


فاقد موجودی

مديريت پروژه و برنامه ريزي و کنترل پروژه کاربردي

مهندسی

مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی


فاقد موجودی

حل تشريحي مسائل تحقيق در عمليات حمدي طه (ويرايش8)

مهندسی

حل تشریحی مسائل تحقیق در عملیات حمدی طه


فاقد موجودی

مديريت پروژه:يک راهنما براي مديران پروژه تازه کار

مهندسی

مدیریت پروژه:یک راهنما برای مدیران پروژه تازه کار


فاقد موجودی

تجزيه و تحليل علل ريشه اي:بهبود عملکرد نتايج نهايي

مهندسی

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای:بهبود عملکرد نتایج نهایی


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات (برنامه ريزي خطي) درس و کنکور ارشد

مهندسی

تحقیق در عملیات


فاقد موجودی

راهنماي جامع طراحي و پياده سازي چارچوب مديريت ريسک

مهندسی

راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک


فاقد موجودی

بهينه سازي توام سياست هاي نگهداري و تعميرات و توليد

مهندسی

بهینه سازی توام سیاست های نگهداری و تعمیرات و تولید


فاقد موجودی

طراحي سيستم هاي صنعتي1(مکان يابي و استقرار تسهيلات)

مهندسی

طراحی سیستم های صنعتی1


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات (مفاهيم و کاربردهاي برنامه ريزي خطي)

مهندسی

تحقیق در عملیات


فاقد موجودی

رويکرد تفکر سيستمي به برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکرد تفکر سیستمی به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک


فاقد موجودی

مديريت پروژه چابک با رويکرد پروژه هاي فناوري اطلاعات

مهندسی

مدیریت پروژه چابک با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات


فاقد موجودی

مديريت کيفيت فراگير جلد1(ابزارهاي استراتژيک و فرهنگي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کیفیت فراگیر جلد1


فاقد موجودی

نگهداي و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان بازمهندسي شده

مهندسی

نگهدای و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بازمهندسی شده


فاقد موجودی

مديريت ريسک:بررسي عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالي اسلامي

مهندسی

مدیریت ریسک:بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع4(ايمني صنعتي):کد1041

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع4


فاقد موجودی

اصول شبيه سازي(کاربرد نرم افزار arenaدر محيط هاي صنعتي و خدماتي)

مهندسی

اصول شبیه سازی


فاقد موجودی

راهنماي گستره دانش مديريت پروژه و استاندارد مديريت پروژه ويرايش7

مهندسی

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه و استاندارد مدیریت پروژه ویرایش7


فاقد موجودی

ارزيابي طرح هاي توليدي، سرمايه گذاري و تامين مالي پروژه ها(کاربردي)

مهندسی

ارزیابی طرح های تولیدی، سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها


فاقد موجودی

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها جلد1: سيستم هاي با تقاضاي مستقل

مهندسی

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها جلد1: سیستم های با تقاضای مستقل


فاقد موجودی

مباحث ويژه در مديريت زنجيره تامين:با تمرکز بر مدل سازي مذاکره بين شرکا

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تامین:با تمرکز بر مدل سازی مذاکره بین شرکا


فاقد موجودی

مقدمه اي بر تصميم گيري هاي چند معياره تحليل پوششي داده ها و ارتباط آنه

مهندسی

مقدمه ای بر تصمیم گیری های چند معیاره تحلیل پوششی داده ها و ارتباط آنه


فاقد موجودی

مديريت پروژه:اصول اثبات شده در مديريت پروژه چابک در موفقيت مديران

مهندسی

مدیریت پروژه:اصول اثبات شده در مدیریت پروژه چابک در موفقیت مدیران وکسب و کار


فاقد موجودی

مجموعه آزمون ارشد مهندسي صنايع سيستم و بهره وري،سيستم هاي اقتصادي

کنکور

مجموعه آزمون ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری،سیستم های اقتصادی اجتماعی جلد1


فاقد موجودی

تحقيق در عمليات(2) برنامه ريزي عدد صحيح، جريان هاي شبکه اي،

کنکور

تحقیق در عملیات


فاقد موجودی

مباني جامع و پيشرفته مديريت توليد و عمليات در سازمان هاي توليدي و

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمان های تولیدی و خدماتی


فاقد موجودی