مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بورس و سرمایه گذاری

دسته بندی ها

(1)
(1)
(725)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(725)
(2)

موضوع های فرعی

(8)
(1)
(708)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(4)
(2)
(2)
(5)
(144)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(69)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(136)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(1)
(2)
(20)
(10)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(65)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(19)
(3)
(11)
(2)
(1)
(9)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
729 محصول
بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین


720,000 ریال

مشتقه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتقه ها


1,400,000 ریال

تابلوخواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تابلوخوانی


220,000 ریال

خوي حيواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

خوی حیوانی


1,650,000 ریال

الفباي بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای بورس


500,000 ریال

بازي معامله

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی معامله


1,170,000 ریال

خودآموز بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز بورس


250,000 ریال

نهادهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نهادهای مالی


1,900,000 ریال

از صفر تا NAV

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا NAV


760,000 ریال

استاد بازارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاد بازارها


1,150,000 ریال

ذهن لاکپشت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ذهن لاکپشت ها


1,150,000 ریال

مباني بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بلاکچین


1,480,000 ریال

دارايي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

دارایی دیجیتال


1,100,000 ریال

رموز ايچي موکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز ایچی موکو


700,000 ریال

کشف اهداف قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کشف اهداف قیمت


750,000 ریال

مباني بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بلاک چین


1,000,000 ریال

معامله گر برتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر برتر


1,450,000 ریال

معامله گر منظم

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منظم


1,250,000 ریال

معامله گر منظم

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منظم


900,000 ریال

استراتژي همکاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی همکاری


590,000 ریال

اقتصاد بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بلاک چین


1,150,000 ریال

بازي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی معامله گری


550,000 ریال

پول نقد ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول نقد دیجیتال


1,390,000 ریال

تجارت رمز ارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت رمز ارزها


650,000 ریال

فنون معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون معامله گری


1,100,000 ریال

مباني رمز ارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی رمز ارزها


1,580,000 ریال

معامله گر منضبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منضبط


1,200,000 ریال

معامله گر منطقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منطقی


450,000 ریال

آينده خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده خدمات مالی


500,000 ریال

اقتصاد پولي جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد پولی جلد2


980,000 ریال

بي اجازه با جورج

مدیریت اقتصاد حسابداری

بی اجازه با جورج


2,550,000 ریال

ذهن زيبا در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

ذهن زیبا در بورس


1,600,000 ریال

راهنماي کامل RSI

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل RSI


1,100,000 ریال

رفتار شناسي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار شناسی مالی


500,000 ریال

روان شناسي بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی بازار


800,000 ریال

سرمايه گذار کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار کوچک


150,000 ریال

محاسبات کمي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبات کمی مالی


3,000,000 ریال

معامله گر هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر هوشمند


1,200,000 ریال

نوسان گيري مطمئن

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری مطمئن


1,450,000 ریال

اشتياق غيرعقللاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشتیاق غیرعقللانی


3,000,000 ریال

انقلاب خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب خدمات مالی


1,790,000 ریال

بورس به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس به زبان ساده


625,000 ریال

راهنماي جامع بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع بورس


600,000 ریال

سرخوشي غير عقلائي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرخوشی غیر عقلائی


2,950,000 ریال

مباني تحليل بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی تحلیل بازار


360,000 ریال

مديريت مالي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مالی: جلد2


300,000 ریال

بازارهاي مالي مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای مالی مدرن


1,280,000 ریال

پول راستين ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول راستین دیجیتال


900,000 ریال

پيش بيني ريسک مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش بینی ریسک مالی


400,000 ریال

تامين مالي شرکت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی شرکت ها


400,000 ریال

تحليل تکنيکال پويا

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال پویا


700,000 ریال

دارايي هاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

دارایی های دیجیتال


1,500,000 ریال

سرمايه گذار رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار رفتاری


1,850,000 ریال

سرمايه گذار هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار هوشمند


1,200,000 ریال

سواد مالي براي همه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی برای همه


900,000 ریال

سيستم معاملاتي ACD

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم معاملاتی ACD


525,000 ریال

گام به گام در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام در بورس


150,000 ریال

معامله گر لاک پشتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر لاک پشتی


1,350,000 ریال

نوابغ بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوابغ بازار سرمایه


700,000 ریال

استراتژي قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی قیمت گذاری


1,300,000 ریال

اقتصاد بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بازار سرمایه


300,000 ریال

الفباي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای سرمایه گذاری


850,000 ریال

امواج اليوت پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

امواج الیوت پیشرفته


445,000 ریال

بورس با طعم تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس با طعم تکنیکال


520,000 ریال

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


2,340,000 ریال

فين تک به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فین تک به زبان ساده


2,290,000 ریال

کالبدشناسي ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

کالبدشناسی ایچیموکو


1,080,000 ریال

گذر از معاملات سنتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گذر از معاملات سنتی


390,000 ریال

معامله گران ميليونر

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گران میلیونر


1,650,000 ریال

نظريه هاي مالي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه های مالی نوین


150,000 ریال

همه چيز درباره سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز درباره سهام


500,000 ریال

24استراتژي وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

24استراتژی وارن بافت


950,000 ریال

45 سال در وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

45 سال در وال استریت


975,000 ریال

اصول و مباني بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی بلاکچین


470,000 ریال

اقتصاد بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بازارهای مالی


350,000 ریال

بازار سرمايه اسلامي1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار سرمایه اسلامی1


1,950,000 ریال

بر بلنداي وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بر بلندای وال استریت


2,950,000 ریال

روان شناسي بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی بازار ارز


825,000 ریال

شهريار در وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

شهریار در وال استریت


520,000 ریال

علم پنهان قيمت و حجم

مدیریت اقتصاد حسابداری

علم پنهان قیمت و حجم


1,450,000 ریال

کتاب کوچک ارزش گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب کوچک ارزش گذاری


230,000 ریال

مديريت ريسک و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک و سرمایه


495,000 ریال

معامله گر پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر پرایس اکشن


6,000,000 ریال

مهارت در امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت در امواج الیوت


1,750,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


720,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


900,000 ریال

اصول و مباني رمزارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی رمزارزها


380,000 ریال

بازاريابي خدمات بانکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بانکی


2,500,000 ریال

بيت کوين(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین


650,000 ریال

دانش مالي ساختاريافته

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی ساختاریافته


150,000 ریال

روان شناسي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی معامله گری


2,250,000 ریال

سرمايه گذار زيرک جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار زیرک جلد1


650,000 ریال

فکر برنده- فکر بازنده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فکر برنده- فکر بازنده


900,000 ریال

قيمت گذاري در هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری در هاروارد


1,100,000 ریال

مديريت ريسک مالي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک مالی جلد1


300,000 ریال

نکته هاي ناب معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نکته های ناب معاملاتی


650,000 ریال

هنر جنگ در بازار بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر جنگ در بازار بورس


380,000 ریال

هنرمندانه معامله کنيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنرمندانه معامله کنید


1,300,000 ریال

10شاه کليد بزرگان بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

10شاه کلید بزرگان بورس


875,000 ریال

از صفر تا تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا تحلیل بنیادی


590,000 ریال

استادي در تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در تحلیل بنیادی


1,900,000 ریال

الگوهاي کلاسيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای کلاسیک پیشرفته


685,000 ریال

انقلاب تامين مالي جمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب تامین مالی جمعی


400,000 ریال

برنامه ريزي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی معامله گری


500,000 ریال

بلاک چين و ارز ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین و ارز دیجیتال


1,500,000 ریال

تحليل تکنيکال در 80پله

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در 80پله


1,350,000 ریال

تحليل سبد دارايي کد819

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل سبد دارایی کد819


300,000 ریال

راهنماي ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای ارزهای دیجیتال


980,000 ریال

روان شناسي مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی مالی رفتاری


1,200,000 ریال

سازمان هاي پولي و مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های پولی و مالی


750,000 ریال

سرمايه گذار محافظه کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار محافظه کار


745,000 ریال

سرمايه گذاري در متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در متاورس


840,000 ریال

سرمايه گذاري در متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در متاورس


900,000 ریال

فايننس چگونه کار ميکند

مدیریت اقتصاد حسابداری

فایننس چگونه کار میکند


1,350,000 ریال

مربي معامله گري روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مربی معامله گری روزانه


3,400,000 ریال

معامله گري از عمق وجود

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری از عمق وجود


1,800,000 ریال

ناگفته هاي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته های امواج الیوت


1,250,000 ریال

ارزش گذاري به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری به زبان ساده


500,000 ریال

اصول جهاني معاملات موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول جهانی معاملات موفق


1,650,000 ریال

امواج بازيگر :موج شماري

مدیریت اقتصاد حسابداری

امواج بازیگر :موج شماری


465,000 ریال

بازار بورس براي مبتديان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار بورس برای مبتدیان


650,000 ریال

حسابداري ابزارهاي مشتقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

حسابداری ابزارهای مشتقه


300,000 ریال

روان شناسي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی سرمایه گذاری


950,000 ریال

زير و بم ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

زیر و بم ارزهای دیجیتال


1,200,000 ریال

سيري در سرزمين بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیری در سرزمین بیت کوین


550,000 ریال

گام به گام تا خريد سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام تا خرید سهام


445,000 ریال

گراهام و قدرت سهام رشدي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گراهام و قدرت سهام رشدی


1,400,000 ریال

مديريت سبد اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سبد اوراق بهادار


2,500,000 ریال

مرز موفقيت در بورس جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس جلد2


500,000 ریال

معامله به روش وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله به روش وارن بافت


585,000 ریال

الفباي ريسک سيستمي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای ریسک سیستمی: جلد1


1,300,000 ریال

الگوهاي هارمونيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای هارمونیک پیشرفته


985,000 ریال

تحليل تکنيکي از الف تا ي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی از الف تا ی


1,850,000 ریال

راهنماي سريع تحليل اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سریع تحلیل الیوت


950,000 ریال

سهام عادي با سود غيرعادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سهام عادی با سود غیرعادی


1,350,000 ریال

کاربرد اصولي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد اصولی امواج الیوت


1,650,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری جلد2


3,000,000 ریال

مرز موفقيت در بورس: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس: جلد1


500,000 ریال

معامله با ابزار فيبوناچي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با ابزار فیبوناچی


1,950,000 ریال

منطق و جادوي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

منطق و جادوی امواج الیوت


1,250,000 ریال

ناگفته هايي از وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته هایی از وارن بافت


1,100,000 ریال

هنر دنبال کردن روند قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر دنبال کردن روند قیمت


475,000 ریال

هنر و دانش تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر و دانش تحلیل تکنیکال


4,850,000 ریال

اخلاق مالي و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق مالی و سرمایه گذاری


500,000 ریال

اقتصاد براي بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد برای بازارهای مالی


65,000 ریال

بيت کوين:پايان پول و سلطه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین:پایان پول و سلطه


350,000 ریال

تحليل تکنيکي به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی به زبان ساده


180,000 ریال

چگونه يک معامله گر باشيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه یک معامله گر باشیم؟


765,000 ریال

راهنماي جامع Trading View

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع Trading View


860,000 ریال

رمز ارز:مفاهيم و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

رمز ارز:مفاهیم و کاربردها


700,000 ریال

مباني مديريت سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت سرمایه گذاری


350,000 ریال

مديريت ريسک بنگاه اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی


1,200,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری: جلد1


1,800,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری: جلد2


1,500,000 ریال

معاملات روزانه براي زندگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات روزانه برای زندگی


1,250,000 ریال

معاملات هارمونيک(باسي دي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات هارمونیک


1,000,000 ریال

معامله به روش سامورايي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله به روش سامورایی ها


745,000 ریال

معامله گري با ذهن آگاهانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری با ذهن آگاهانه


2,240,000 ریال

من، تو، بورس و باقي قضايا

مدیریت اقتصاد حسابداری

من، تو، بورس و باقی قضایا


950,000 ریال

50+1 نکته يک ميليون توماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

50+1 نکته یک میلیون تومانی


400,000 ریال

ارزهاي ديجيتال را قورت بده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزهای دیجیتال را قورت بده


1,300,000 ریال

استادي در اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در اصول امواج الیوت


445,000 ریال

تحليل بنيادي و تکنيکي سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام


900,000 ریال

تحليل تکنيکال بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه


1,200,000 ریال

تسلط بر روان شناسي معاملات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تسلط بر روان شناسی معاملات


1,800,000 ریال

روش سرمايه گذاري وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش سرمایه گذاری وارن بافت


1,800,000 ریال

صنايع بورس و فرابورس ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

صنایع بورس و فرابورس ایران


650,000 ریال

فيلترنويسي در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

فیلترنویسی در بازار سرمایه


500,000 ریال

کد بورسي و عرضه اوليه سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کد بورسی و عرضه اولیه سهام


100,000 ریال

کنترل ريسک در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کنترل ریسک در بازار سرمایه


250,000 ریال

مباني اقتصاد و مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصاد و مالی رفتاری


1,200,000 ریال

متاورس براي افراد تازه کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

متاورس برای افراد تازه کار


500,000 ریال

مديريت ارتباط با مشتري CRM

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ارتباط با مشتری CRM


150,000 ریال

مواجهه با نظام سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواجهه با نظام سرمایه داری


180,000 ریال

هنر معامله با چنگال اندروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر معامله با چنگال اندروز


695,000 ریال

يک نت عاشقانه با صداي بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

یک نت عاشقانه با صدای بورس


495,000 ریال

آموزش سواد مالي براي کودکان

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش سواد مالی برای کودکان


300,000 ریال

استادي در تئوري امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در تئوری امواج الیوت


895,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی جلد1


1,800,000 ریال

بهترين راهنماي الگوهاي شمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای الگوهای شمعی


650,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی


1,400,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی


1,500,000 ریال

تحليل تکنيکال به روش وايکوف

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال به روش وایکوف


1,850,000 ریال

تحليل تکنيکال شکاف هاي قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت


1,200,000 ریال

چهره هاي فين تک ايران: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهره های فین تک ایران: جلد1


320,000 ریال

دانش مالي براي مهندسان جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی برای مهندسان جلد1


750,000 ریال

دانش مالي براي مهندسان جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی برای مهندسان جلد2


440,000 ریال

راهنماي کامل تحليل حجم قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت


2,250,000 ریال

راهنماي کامل معاملات روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل معاملات روزانه


1,250,000 ریال

سيستم معاملاتي چنگال اندروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم معاملاتی چنگال اندروز


525,000 ریال

مسئوليت مدني کارگزاران بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئولیت مدنی کارگزاران بورس


150,000 ریال

ورود به بازي گاوها و خرس ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ورود به بازی گاوها و خرس ها


280,000 ریال

هزار و يک راز در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

هزار و یک راز در بازار سهام


700,000 ریال

هماهنگي در اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

هماهنگی در اصول امواج الیوت


745,000 ریال

هوش مالي خود را افزايش دهيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی خود را افزایش دهید


1,450,000 ریال

ابعاد بازار در تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال


785,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی: جلد1


750,000 ریال

بهترين راهنماي تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال


950,000 ریال

تکنيک هاي تابلوخواني در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تابلوخوانی در بورس


650,000 ریال

راهنماي بصري الگوهاي نموداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای بصری الگوهای نموداری


2,450,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري خطرپذير

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری خطرپذیر


1,290,000 ریال

سرمايه گذاري مانند وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری مانند وارن بافت


200,000 ریال

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک

مدیریت اقتصاد حسابداری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک


700,000 ریال

فرآيند سرمايه گذاري خطر پذير

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر


1,300,000 ریال

کاربرد عملي اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد عملی اصول امواج الیوت


385,000 ریال

کليد ورود به دنياي بزرگ بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلید ورود به دنیای بزرگ بورس


425,000 ریال

مرجع کاربردي تئوري موج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کاربردی تئوری موج الیوت


2,050,000 ریال

مرجع کامل فيلترنويسي در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل فیلترنویسی در بورس


695,000 ریال

معامله گري با ضمير ناخودآگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری با ضمیر ناخودآگاه


985,000 ریال

هفت گناه کشنده در معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هفت گناه کشنده در معامله گری


850,000 ریال

همه چيزي درباره NFT و متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیزی درباره NFT و متاورس


485,000 ریال

52اشتباه بزرگ در سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

52اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری


710,000 ریال

ارزش گذاري سهام و تحليل بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار


1,050,000 ریال

اولين نمايشگاه کاريکاتور بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

اولین نمایشگاه کاریکاتور بورس


100,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي کد1713

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی کد1713


2,100,000 ریال

بنيادهاي اقتصادي در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

بنیادهای اقتصادی در بازار ارز


2,050,000 ریال

پرايس اکشن جلد3:نکات معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن جلد3:نکات معاملاتی


600,000 ریال

پرايس اکشن روندهاPRICE ACTION

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن روندهاPRICE ACTION


3,250,000 ریال

تجارتي موفق از نگاه وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت


825,000 ریال

تحليل بنيادي تکنيکال يا ذهني؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟


950,000 ریال

تحليل بين بازارها (دوره کامل)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بین بازارها


1,950,000 ریال

تحليل تکنيکال به روش خط ميانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال به روش خط میانه


450,000 ریال

تحليل تکنيکال در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه


1,960,000 ریال

تکنيک هاي تحليل شمع هاي ژاپني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تحلیل شمع های ژاپنی


1,550,000 ریال

خريد و فروش اسکناس:بررسي فقهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خرید و فروش اسکناس:بررسی فقهی


100,000 ریال

راز بورس:66راز موفقيت در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راز بورس:66راز موفقیت در بورس


350,000 ریال

رويکرد ساده به اختيار معاملات

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکرد ساده به اختیار معاملات


850,000 ریال

سودآوري در بازارهاي نوين مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سودآوری در بازارهای نوین مالی


280,000 ریال

سيستم مديريت سرمايه معامله گر

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر


450,000 ریال

فين تک براي کسب و کارهاي کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

فین تک برای کسب و کارهای کوچک


495,000 ریال

مباني فقهي بازار پول و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه


1,500,000 ریال

هفتاد قانون بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

هفتاد قانون بورس اوراق بهادار


850,000 ریال

هنر معامله در يک اصلاح پيچيده

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر معامله در یک اصلاح پیچیده


1,150,000 ریال

هيات داوري بازار اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

هیات داوری بازار اوراق بهادار


500,000 ریال

تحليل هاي مديريت مالي(ويرايش9)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل های مدیریت مالی


1,800,000 ریال

چگونه سهام سودآور انتخاب کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟


750,000 ریال

دائره المعارف الگوهاي هارمونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

دائره المعارف الگوهای هارمونیک


475,000 ریال

روش هاي سرمايه گذاري وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های سرمایه گذاری وارن بافت


785,000 ریال

کالبدشناسي حباب هاي بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کالبدشناسی حباب های بازار سهام


450,000 ریال

مديريت سرمايه در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی


985,000 ریال

مفاهيم اوليه بورس به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده


100,000 ریال

ميانگين هاي متحرک به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

میانگین های متحرک به زبان ساده


450,000 ریال

نوسان گيري و معامله گري روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری و معامله گری روزانه


1,950,000 ریال

تجزيه و تحليل مالي و تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری


2,200,000 ریال

تحليل بنيادي براي تکنيکاليست ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها


850,000 ریال

تحليل بنيادي در بازار جهاني ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز


1,180,000 ریال

تحليل و معامله گري در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل و معامله گری در بازار ارز


1,800,000 ریال

توضيح بلاک چين + توضيح بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

توضیح بلاک چین + توضیح بیت کوین


610,000 ریال

تئوري نوين سرمايه‌گذاري (جلد 1)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری نوین سرمایه‌گذاری


2,950,000 ریال

رازهاي معامله گري با پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای معامله گری با پرایس اکشن


700,000 ریال

رازهايي از معامله گري غيرهيجاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهایی از معامله گری غیرهیجانی


950,000 ریال

راهبري شرکتي:مفاهيم و مورد کاوي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهبری شرکتی:مفاهیم و مورد کاوی


1,600,000 ریال

زندگي خصوصي معامله گران حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

زندگی خصوصی معامله گران حرفه ای


700,000 ریال

شاخصهاي نموداري در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

شاخصهای نموداری در بازار سرمایه


250,000 ریال

مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک


2,000,000 ریال

وارن بافت و تفسير صورت هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

وارن بافت و تفسیر صورت های مالی


400,000 ریال

اخلاق حرفه اي در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه


380,000 ریال

بازارهاي و نهادهاي مالي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای و نهادهای مالی در ایران


2,200,000 ریال

بلاکچين آشنايي با مفاهيم بنيادين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاکچین آشنایی با مفاهیم بنیادین


2,500,000 ریال

تحليل موج هاي اليوت بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل موج های الیوت بازار سرمایه


950,000 ریال

راهنماي تهيه صورت جريان وجوه نقد

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد


650,000 ریال

سازمانهاي پولي و مالي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمانهای پولی و مالی بین المللی


790,000 ریال

سرمايه گذاري در بازار سهام(بورس)

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در بازار سهام


450,000 ریال

ماجراجويي هاي يک معامله گر جنگجو

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماجراجویی های یک معامله گر جنگجو


900,000 ریال

مديريت و ريسک هاي مالي و سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و ریسک های مالی و سازمانی


1,110,000 ریال

معامله با بهترين الگوهاي نموداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با بهترین الگوهای نموداری


2,350,000 ریال

نگاهي نو به تحليل تکنيکال کلاسيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نو به تحلیل تکنیکال کلاسیک


1,400,000 ریال

هنر جذب سرمايه براي استارت آپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر جذب سرمایه برای استارت آپ ها


1,340,000 ریال

هنر ورود و خروج در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر ورود و خروج در بازارهای مالی


465,000 ریال

آشنايي با بازار مبادلات ارز فارکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بازار مبادلات ارز فارکس


995,000 ریال

استراتژي هاي معاملاتي تيموتي مورگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ


885,000 ریال

اصول بازار سرمايه:امور مالي شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازار سرمایه:امور مالی شرکتی


500,000 ریال

بلاکچين از بيت کوين تا دنياي صنعت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاکچین از بیت کوین تا دنیای صنعت


850,000 ریال

بيت کوين:کسب، فروش و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین:کسب، فروش و سرمایه گذاری


100,000 ریال

پرايس اکشن :بازگشت هاprice action

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن :بازگشت هاprice action


3,600,000 ریال

تحليل بنيادي دومرحله اي وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی دومرحله ای وارن بافت


1,150,000 ریال

تحليل هزينه و منفعت کاربردي کد733

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل هزینه و منفعت کاربردی کد733


200,000 ریال

حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه


120,000 ریال

روش هاي معاملاتي ويليام دلبرت گان

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های معاملاتی ویلیام دلبرت گان


875,000 ریال

سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های پولی و مالی بین المللی


165,000 ریال

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار


197,000 ریال

فيبوناچي کاربردي براي معامله گران

مدیریت اقتصاد حسابداری

فیبوناچی کاربردی برای معامله گران


850,000 ریال

مدل هاي رياضي مشتقات مالي (2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های ریاضی مشتقات مالی


1,000,000 ریال

نرم افزارهايي طلايي تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

نرم افزارهایی طلایی تحلیل تکنیکال


585,000 ریال

آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل


1,450,000 ریال

اوراق بهادار با درآمد ثابت (5جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوراق بهادار با درآمد ثابت


4,000,000 ریال

پرايس اکشن:راهنما و سيستم معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن:راهنما و سیستم معاملاتی


500,000 ریال

تجارت در بازار جهاني فارکس باسي دي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت در بازار جهانی فارکس باسی دی


1,450,000 ریال

تحليل بنيادي در بازار سرمايه ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایران


1,650,000 ریال

حاکميت شرکتي در موسسات مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی


71,000 ریال

راهنماي شاخص ها در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای شاخص ها در بازارهای سرمایه


850,000 ریال

سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی


200,000 ریال

سلف و اوراق سلف:بررسي فقهي اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلف و اوراق سلف:بررسی فقهی اقتصادی


300,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات مالي و سرمايه گذاري

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری


1,000,000 ریال

مباني بازارها و نهادهاي مالي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بازارها و نهادهای مالی: جلد2


680,000 ریال

مباني رمز ارز و تکنولوژي هاي مرتبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی رمز ارز و تکنولوژی های مرتبط


850,000 ریال

معامله گري به سبک تحليل بين بازاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری به سبک تحلیل بین بازاری


685,000 ریال

مورد کاوي هاي مديريت برند در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

مورد کاوی های مدیریت برند در ایران


350,000 ریال

استخراج ارز ديجيتال(ماينينگ رمزارز)

مدیریت اقتصاد حسابداری

استخراج ارز دیجیتال


1,800,000 ریال

استراتژي هاي شکست در نمودارهاي قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت


1,350,000 ریال

بهترين راهنماي معامله با پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن


420,000 ریال

پرايس اکشن(حرکات قيمتي)PRICE ACTION

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن


900,000 ریال

ترفندهاي سرمايه گذاري در بازار بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترفندهای سرمایه گذاری در بازار بورس


300,000 ریال

چگونه در بازارهاي مالي موفق بمانيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟


80,000 ریال

خودآموز آزمون ارزشيابي اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار


400,000 ریال

خوداموز معامله گري اوراق تامين مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خوداموز معامله گری اوراق تامین مالی


220,000 ریال

مانند يک قهرمان بيانديش و معامله کن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مانند یک قهرمان بیاندیش و معامله کن


1,500,000 ریال

مدرسه معامله گري در بازار جهاني ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز


2,850,000 ریال

مدلسازي مالي و سرمايه گذاري در مطلب

مهندسی

مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در مطلب


2,950,000 ریال

هنر بهتر شکست خوردن در سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری


950,000 ریال

اسکالپينگ رفتار قيمتي در بازار فارکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس


2,500,000 ریال

انتخاب سهام برتر به روش تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی


420,000 ریال

باندبازي در بازار با باندهاي بولينگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

باندبازی در بازار با باندهای بولینگر


950,000 ریال

تاملي بر مديريت بهينه سبد سهام: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام: جلد1


850,000 ریال

تئوري هاي سرمايه گذاري مديريت سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های سرمایه گذاری مدیریت سرمایه


450,000 ریال

سرمايه گذاري در رمز ارزهاfor dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در رمز ارزهاfor dummies


2,700,000 ریال

استراتژي هاي معاملاتي با طعم الگوريتم

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم


985,000 ریال

اصول کاربردي تحليل تکنيکال نقطه و شکل

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل


350,000 ریال

خودآموز آزمون معامله گري بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز آزمون معامله گری بازار سرمایه


800,000 ریال

دايره المعارف الگوهاي نموداري (2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف الگوهای نموداری


4,500,000 ریال

کتاب جامع معامله گري :تحليل سنتيمنتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب جامع معامله گری :تحلیل سنتیمنتال


750,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه


2,200,000 ریال

مداخلات ارزي:با نگاهي به اقتصاد ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

مداخلات ارزی:با نگاهی به اقتصاد ایران


180,000 ریال

داد و ستد در بازار جهاني ارز(با سي دي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

داد و ستد در بازار جهانی ارز


1,650,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال


1,300,000 ریال

سرمايه گذاري جسورانه و فرايند مبتکرانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری جسورانه و فرایند مبتکرانه