مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بورس و سرمایه گذاری

دسته بندی ها

(2)
(1)
(804)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(804)
(2)

موضوع های فرعی

(9)
(2)
(783)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(7)
(2)
(2)
(5)
(146)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(22)
(1)
(2)
(1)
(78)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(143)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(18)
(1)
(2)
(22)
(1)
(2)
(10)
(5)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(13)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(73)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(19)
(3)
(13)
(2)
(1)
(9)
(2)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
809 محصول
سندباکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

سندباکس


900,000 ریال

بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین


660,000 ریال

مشتقه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتقه ها


4,800,000 ریال

بازار آتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار آتی


2,500,000 ریال

استراتژيست

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژیست


1,300,000 ریال

تابلوخواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تابلوخوانی


450,000 ریال

خوي حيواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

خوی حیوانی


1,650,000 ریال

مالي تجربي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالی تجربی


3,000,000 ریال

واگرايي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

واگرایی ها


1,000,000 ریال

هندبوک NFT

مدیریت اقتصاد حسابداری

هندبوک NFT


2,350,000 ریال

آن چين ديتا

مدیریت اقتصاد حسابداری

آن چین دیتا


2,700,000 ریال

بازي معامله

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی معامله


1,170,000 ریال

حقوق بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق بلاکچین


2,220,000 ریال

دوئل با روند

مدیریت اقتصاد حسابداری

دوئل با روند


950,000 ریال

نهادهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نهادهای مالی


1,900,000 ریال

اختيار معامله

مدیریت اقتصاد حسابداری

اختیار معامله


1,700,000 ریال

از صفر تا NAV

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا NAV


760,000 ریال

استاد بازارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاد بازارها


1,950,000 ریال

ذهن لاکپشت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ذهن لاکپشت ها


2,150,000 ریال

رکن سوم بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

رکن سوم بازار


1,400,000 ریال

مباني بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بلاکچین


1,480,000 ریال

استاندارد فيات

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاندارد فیات


3,480,000 ریال

دارايي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

دارایی دیجیتال


1,100,000 ریال

رموز ايچي موکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز ایچی موکو


900,000 ریال

کشف اهداف قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کشف اهداف قیمت


3,250,000 ریال

مباني بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بلاک چین


1,500,000 ریال

معامله گر برتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر برتر


2,400,000 ریال

معامله گر منظم

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منظم


2,450,000 ریال

آناتومي کندل ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

آناتومی کندل ها


1,400,000 ریال

اقتصاد بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بلاک چین


1,150,000 ریال

بازي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی معامله گری


1,050,000 ریال

پول نقد ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول نقد دیجیتال


1,390,000 ریال

تامين مالي جمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی جمعی


1,000,000 ریال

تجارت رمز ارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت رمز ارزها


1,300,000 ریال

عملکرد معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

عملکرد معاملاتی


1,500,000 ریال

فنون معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون معامله گری


1,700,000 ریال

معامله گر منضبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منضبط


1,150,000 ریال

معامله گر منضبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منضبط


2,200,000 ریال

معامله گر منطقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منطقی


1,550,000 ریال

آينده خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده خدمات مالی


500,000 ریال

ذهن زيبا در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

ذهن زیبا در بورس


2,950,000 ریال

راهنماي کامل RSI

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل RSI


1,350,000 ریال

رفتار شناسي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار شناسی مالی


1,700,000 ریال

گرگ سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

گرگ سرمایه گذاری


2,800,000 ریال

محاسبات کمي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبات کمی مالی


3,000,000 ریال

معامله گر هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر هوشمند


1,200,000 ریال

نوسان گيري مطمئن

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری مطمئن


1,450,000 ریال

اشتياق غيرعقللاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشتیاق غیرعقللانی


3,000,000 ریال

انقلاب خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب خدمات مالی


1,790,000 ریال

بورس به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس به زبان ساده


625,000 ریال

تحليل روان شناختي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل روان شناختی


2,900,000 ریال

راهنماي جامع بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع بورس


600,000 ریال

سرخوشي غير عقلائي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرخوشی غیر عقلائی


2,950,000 ریال

مباني تحليل بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی تحلیل بازار


360,000 ریال

مباني سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی سرمایه داری


2,000,000 ریال

معاملات الگوريتمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات الگوریتمی


1,250,000 ریال

استاندارد بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاندارد بیت کوین


1,490,000 ریال

الگوهاي شمعي ژاپني

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای شمعی ژاپنی


2,600,000 ریال

بازارهاي مالي مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای مالی مدرن


3,800,000 ریال

پيش بيني ريسک مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش بینی ریسک مالی


400,000 ریال

تامين مالي شرکت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی شرکت ها


1,500,000 ریال

تجاري سازي بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجاری سازی بلاکچین


2,000,000 ریال

تحليل تکنيکال پويا

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال پویا


700,000 ریال

درک سازوکارهاي پول

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک سازوکارهای پول


2,600,000 ریال

سرمايه گذار رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار رفتاری


3,100,000 ریال

سرمايه گذار هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار هوشمند


2,200,000 ریال

سود حاصل از کريپتو

مدیریت اقتصاد حسابداری

سود حاصل از کریپتو


800,000 ریال

کاربردهاي بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربردهای بلاک چین


2,500,000 ریال

گام به گام در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام در بورس


450,000 ریال

معامله با ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با ایچیموکو


1,000,000 ریال

معامله گر لاک پشتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر لاک پشتی


1,350,000 ریال

نوابغ بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوابغ بازار سرمایه


1,100,000 ریال

77خطاي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

77خطای سرمایه گذاری


2,700,000 ریال

اسرار پيروي از روند

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار پیروی از روند


2,450,000 ریال

اقتصاد بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بازار سرمایه


1,150,000 ریال

الفباي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای سرمایه گذاری


1,650,000 ریال

بورس با طعم تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس با طعم تکنیکال


700,000 ریال

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


3,750,000 ریال

دارايي هاي کريپتويي

مدیریت اقتصاد حسابداری

دارایی های کریپتویی


2,680,000 ریال

فين تک به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فین تک به زبان ساده


2,290,000 ریال

کالبدشناسي ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

کالبدشناسی ایچیموکو


1,080,000 ریال

گام به گام ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام ایچیموکو


870,000 ریال

گذر از معاملات سنتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گذر از معاملات سنتی


390,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری


1,200,000 ریال

معامله گران ميليونر

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گران میلیونر


3,450,000 ریال

همه چيز درباره سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز درباره سهام


600,000 ریال

24استراتژي وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

24استراتژی وارن بافت


950,000 ریال

45 سال در وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

45 سال در وال استریت


975,000 ریال

بازار سرمايه اسلامي1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار سرمایه اسلامی1


1,950,000 ریال

بر بلنداي وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بر بلندای وال استریت


3,200,000 ریال

بر بلنداي وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بر بلندای وال استریت


3,550,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری


1,000,000 ریال

روان شناسي بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی بازار ارز


825,000 ریال

علم پنهان قيمت و حجم

مدیریت اقتصاد حسابداری

علم پنهان قیمت و حجم


1,450,000 ریال

مديريت ريسک و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک و سرمایه


495,000 ریال

معامله گر پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر پرایس اکشن


5,900,000 ریال

معامله گر پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر پرایس اکشن


6,900,000 ریال

معامله گري به سبکICT

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری به سبکICT


2,250,000 ریال

مهارت در امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت در امواج الیوت


1,750,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


720,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


900,000 ریال

ارزشيابي اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزشیابی اوراق بهادار


2,500,000 ریال

اصول و مباني رمزارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی رمزارزها


380,000 ریال

اقتصاد پول و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد پول و بانکداری


3,000,000 ریال

بازاريابي خدمات بانکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بانکی


2,500,000 ریال

برنامه نويسي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه نویسی بیت کوین


1,350,000 ریال

روان شناسي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی معامله گری


2,250,000 ریال

فکر برنده- فکر بازنده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فکر برنده- فکر بازنده


1,900,000 ریال

قيمت گذاري در هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری در هاروارد


1,100,000 ریال

نکته هاي ناب معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نکته های ناب معاملاتی


900,000 ریال

هنرمندانه معامله کنيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنرمندانه معامله کنید


1,300,000 ریال

10شاه کليد بزرگان بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

10شاه کلید بزرگان بورس


875,000 ریال

از صفر تا تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا تحلیل بنیادی


590,000 ریال

استادي در تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در تحلیل بنیادی


2,450,000 ریال

الگوهاي کلاسيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای کلاسیک پیشرفته


1,250,000 ریال

انقلاب تامين مالي جمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب تامین مالی جمعی


400,000 ریال

برنامه ريزي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی معامله گری


900,000 ریال

بلاک چين در ساپلاي چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین در ساپلای چین


550,000 ریال

بلاک چين و ارز ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین و ارز دیجیتال


1,500,000 ریال

پول هوشمند:اسمارت ماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول هوشمند:اسمارت مانی


1,800,000 ریال

تحليل تکنيکال در 80پله

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در 80پله


1,350,000 ریال

تحليل سبد دارايي کد819

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل سبد دارایی کد819


300,000 ریال

روان شناسي مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی مالی رفتاری


1,200,000 ریال

سازمان هاي پولي و مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های پولی و مالی


1,970,000 ریال

سرمايه گذار محافظه کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار محافظه کار


745,000 ریال

سرمايه گذاري در متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در متاورس


900,000 ریال

مربي معامله گري روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مربی معامله گری روزانه


4,700,000 ریال

معامله گري از عمق وجود

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری از عمق وجود


2,400,000 ریال

ناگفته هاي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته های امواج الیوت


1,250,000 ریال

ارزش گذاري به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری به زبان ساده


2,650,000 ریال

اصول جهاني معاملات موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول جهانی معاملات موفق


1,650,000 ریال

امواج بازيگر :موج شماري

مدیریت اقتصاد حسابداری

امواج بازیگر :موج شماری


1,850,000 ریال

بازار بورس براي مبتديان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار بورس برای مبتدیان


650,000 ریال

تحليل تکنيکي بين بازاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی بین بازاری


1,320,000 ریال

تحليل و روان شناسي بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل و روان شناسی بورس


2,480,000 ریال

روان شناسي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی سرمایه گذاری


950,000 ریال

زير و بم ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

زیر و بم ارزهای دیجیتال


1,200,000 ریال

سيري در سرزمين بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیری در سرزمین بیت کوین


550,000 ریال

کتاب سياه معاملات فارکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب سیاه معاملات فارکس


1,250,000 ریال

گام به گام تا خريد سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام تا خرید سهام


445,000 ریال

گراهام و قدرت سهام رشدي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گراهام و قدرت سهام رشدی


1,400,000 ریال

مديريت سبد اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سبد اوراق بهادار


2,500,000 ریال

مرز موفقيت در بورس جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس جلد2


500,000 ریال

معامله به روش وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله به روش وارن بافت


585,000 ریال

معامله گري با ذهن آگاهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری با ذهن آگاهی


3,499,000 ریال

مهارت در اسمارت مانيsmc

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت در اسمارت مانیsmc


3,800,000 ریال

نهــــادهاي پولي و مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نهــــادهای پولی و مالی


1,500,000 ریال

هنر و علم تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر و علم تحلیل تکنیکال


4,750,000 ریال

الفباي ريسک سيستمي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای ریسک سیستمی: جلد1


1,300,000 ریال

الگوهاي هارمونيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای هارمونیک پیشرفته


985,000 ریال

تحليل تکنيکي از الف تا ي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی از الف تا ی


1,850,000 ریال

راهنماي بصري امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای بصری امواج الیوت


2,850,000 ریال

راهنماي سريع تحليل اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سریع تحلیل الیوت


1,950,000 ریال

سواد مالي در عصر ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی در عصر دیجیتال


900,000 ریال

سهام عادي با سود غيرعادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سهام عادی با سود غیرعادی


1,350,000 ریال

کاربرد اصولي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد اصولی امواج الیوت


1,650,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری جلد2


4,500,000 ریال

مرز موفقيت در بورس: جلد3

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس: جلد3


500,000 ریال

معامله با ابزار فيبوناچي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با ابزار فیبوناچی


3,200,000 ریال

منطق و جادوي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

منطق و جادوی امواج الیوت


1,250,000 ریال

ناگفته هايي از وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته هایی از وارن بافت


1,100,000 ریال

همراه با ويليام دلبرت گن

مدیریت اقتصاد حسابداری

همراه با ویلیام دلبرت گن


195,000 ریال

هنر و دانش تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر و دانش تحلیل تکنیکال


4,850,000 ریال

اخلاق مالي و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق مالی و سرمایه گذاری


500,000 ریال

بهترين بازنده برنده ميشود

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین بازنده برنده میشود


1,950,000 ریال

بيت کوين:پايان پول و سلطه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین:پایان پول و سلطه


350,000 ریال

تحليل تکنيکي به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی به زبان ساده


180,000 ریال

چگونه يک معامله گر باشيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه یک معامله گر باشیم؟


765,000 ریال

راهنماي کامل پاين اسکريپت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل پاین اسکریپت


2,350,000 ریال

مباني مديريت سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت سرمایه گذاری


350,000 ریال

مديريت ريسک بنگاه اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی


2,500,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری: جلد1


1,800,000 ریال

معاملات روزانه براي زندگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات روزانه برای زندگی


1,050,000 ریال

معاملات هارمونيک(باسي دي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات هارمونیک


1,850,000 ریال

معامله به روش سامورايي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله به روش سامورایی ها


745,000 ریال

معامله گري با ذهن آگاهانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری با ذهن آگاهانه


3,000,000 ریال

من، تو، بورس و باقي قضايا

مدیریت اقتصاد حسابداری

من، تو، بورس و باقی قضایا


950,000 ریال

ارزهاي ديجيتال را قورت بده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزهای دیجیتال را قورت بده


2,350,000 ریال

استادي در اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در اصول امواج الیوت


1,600,000 ریال

اسرار معامله گري غيرهيجاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار معامله گری غیرهیجانی


1,200,000 ریال

تحليل بنيادي و تکنيکي سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام


900,000 ریال

تسلط بر روان شناسي معاملات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تسلط بر روان شناسی معاملات


3,000,000 ریال

تکنيک هاي خبرنويسي در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های خبرنویسی در بورس


1,150,000 ریال

روش سرمايه گذاري وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش سرمایه گذاری وارن بافت


1,800,000 ریال

شناسايي حبابهاي بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

شناسایی حبابهای بازار سهام


645,000 ریال

صنايع بورس و فرابورس ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

صنایع بورس و فرابورس ایران


1,600,000 ریال

فيلترنويسي در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

فیلترنویسی در بازار سرمایه


900,000 ریال

کد بورسي و عرضه اوليه سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کد بورسی و عرضه اولیه سهام


100,000 ریال

مالي رفتاري و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالی رفتاری و سرمایه گذاری


3,800,000 ریال

مباني اقتصاد و مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصاد و مالی رفتاری


3,500,000 ریال

معامله گري به روش ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری به روش ایچیموکو


1,250,000 ریال

معامله گري مخالف تحليل گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری مخالف تحلیل گری


2,250,000 ریال

نظريه گن در چرخه هاي بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه گن در چرخه های بازار


1,350,000 ریال

نوسان گيري در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری در بازار سرمایه


1,150,000 ریال

هنر معامله با چنگال اندروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر معامله با چنگال اندروز


695,000 ریال

يک نت عاشقانه با صداي بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

یک نت عاشقانه با صدای بورس


495,000 ریال

استادي در تئوري امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در تئوری امواج الیوت


1,950,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی جلد2


2,500,000 ریال

بهترين راهنماي الگوهاي شمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای الگوهای شمعی


995,000 ریال

پلن معامله گري اسمارت smart

مدیریت اقتصاد حسابداری

پلن معامله گری اسمارت smart


2,600,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی


2,500,000 ریال

تحليل تکنيکال به روش وايکوف

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال به روش وایکوف


1,850,000 ریال

تحليل تکنيکال شکاف هاي قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت


1,200,000 ریال

دانش مالي براي مهندسان جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی برای مهندسان جلد2


440,000 ریال

راهنماي کامل تحليل حجم قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت


2,250,000 ریال

راهنماي کامل معاملات روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل معاملات روزانه


1,950,000 ریال

سرمايه دار عليه سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه دار علیه سرمایه داری


2,200,000 ریال

عرضه و تقاضاي آلفونسو مورنو

مدیریت اقتصاد حسابداری

عرضه و تقاضای آلفونسو مورنو


1,100,000 ریال

ورود به بازي گاوها و خرس ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ورود به بازی گاوها و خرس ها


400,000 ریال

هزار و يک راز در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

هزار و یک راز در بازار سهام


1,400,000 ریال

هماهنگي در اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

هماهنگی در اصول امواج الیوت


745,000 ریال

هوش مالي خود را افزايش دهيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی خود را افزایش دهید


2,950,000 ریال

ابعاد بازار در تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال


2,350,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی: جلد1


750,000 ریال

بهترين راهنماي تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال


950,000 ریال

تکنيک هاي تابلوخواني در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تابلوخوانی در بورس


1,250,000 ریال

راهنماي بصري الگوهاي نموداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای بصری الگوهای نموداری


3,650,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري خطرپذير

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری خطرپذیر


1,290,000 ریال

رموز کسب سود در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز کسب سود در بازار سرمایه


2,760,000 ریال

سرمايه گذاري مانند وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری مانند وارن بافت


200,000 ریال

فرآيند سرمايه گذاري خطر پذير

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر


2,110,000 ریال

کاربرد عملي اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد عملی اصول امواج الیوت


385,000 ریال

کليد ورود به دنياي بزرگ بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلید ورود به دنیای بزرگ بورس


425,000 ریال

مرجع کاربردي تئوري موج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کاربردی تئوری موج الیوت


2,050,000 ریال

مرجع کامل فيلترنويسي در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل فیلترنویسی در بورس


695,000 ریال

مرجع کامل و کاربردي متاتريدر

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل و کاربردی متاتریدر


1,860,000 ریال

هفت گناه کشنده در معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هفت گناه کشنده در معامله گری


1,600,000 ریال

همه چيزي درباره NFT و متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیزی درباره NFT و متاورس


485,000 ریال

ارزش گذاري سهام و تحليل بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار


2,240,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي کد1713

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی کد1713


2,100,000 ریال

بنيادهاي اقتصادي در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

بنیادهای اقتصادی در بازار ارز


2,950,000 ریال

پرايس اکشن جلد3:نکات معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن جلد3:نکات معاملاتی


1,300,000 ریال

پرايس اکشن روندهاPRICE ACTION

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن روندهاPRICE ACTION


4,500,000 ریال

تجارتي موفق از نگاه وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت


1,350,000 ریال

تحليل بنيادي تکنيکال يا ذهني؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟


1,800,000 ریال

تحليل بين بازارها (دوره کامل)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بین بازارها


2,950,000 ریال

تحليل تکنيکال به روش خط ميانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال به روش خط میانه


450,000 ریال

تحليل تکنيکال در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه


2,900,000 ریال

تحليل تکنيکال در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه


3,850,000 ریال

راز بورس:66راز موفقيت در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راز بورس:66راز موفقیت در بورس


750,000 ریال

ژورنال نويسي در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی


1,950,000 ریال

سودآوري در بازارهاي نوين مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سودآوری در بازارهای نوین مالی


280,000 ریال

سيستم مديريت سرمايه معامله گر

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر


1,400,000 ریال

فين تک براي کسب و کارهاي کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

فین تک برای کسب و کارهای کوچک


495,000 ریال

کاربرد بلاکچين در کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد بلاکچین در کسب و کارها


400,000 ریال

نظريه گن و الگوهاي قيمت، زمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه گن و الگوهای قیمت، زمان


1,250,000 ریال

هنر معامله در يک اصلاح پيچيده

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر معامله در یک اصلاح پیچیده


1,150,000 ریال

انقلاب کوانتوم در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب کوانتوم در بازار سرمایه


415,000 ریال

پرايس اکشن براساس عرضه و تقاضا

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن براساس عرضه و تقاضا


1,000,000 ریال

تاملي بر مديريت بهينه سبد سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام


2,350,000 ریال

تحليل هاي مديريت مالي(ويرايش9)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل های مدیریت مالی


2,500,000 ریال

چگونه سهام سودآور انتخاب کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟


2,250,000 ریال

دائره المعارف الگوهاي هارمونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

دائره المعارف الگوهای هارمونیک


475,000 ریال

راهنماي يک مبتدي در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای یک مبتدی در بازار سهام


550,000 ریال

متاورس:کليد ورود به دنياي جديد

مدیریت اقتصاد حسابداری

متاورس:کلید ورود به دنیای جدید


1,300,000 ریال

مديريت سرمايه در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی


1,650,000 ریال

مفاهيم اوليه بورس به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده


450,000 ریال

ميانگين هاي متحرک به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

میانگین های متحرک به زبان ساده


900,000 ریال

نوسان گيري و معامله گري روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری و معامله گری روزانه


1,950,000 ریال

8اصل ورورد به باشگاه ميلياردرها

مدیریت اقتصاد حسابداری

8اصل ورورد به باشگاه میلیاردرها


1,350,000 ریال

بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها، نهادها و ابزارهای مالی


4,000,000 ریال

تجزيه و تحليل مالي و تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری


2,200,000 ریال

تحليل بنيادي براي تکنيکاليست ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها


2,000,000 ریال

تحليل بنيادي در بازار جهاني ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز


1,180,000 ریال

تحليل و معامله گري در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل و معامله گری در بازار ارز


3,600,000 ریال

تئوري نوين سرمايه‌گذاري (جلد 1)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری نوین سرمایه‌گذاری


2,950,000 ریال

رازهاي معامله گري با پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای معامله گری با پرایس اکشن


1,500,000 ریال

رازهايي از معامله گري غيرهيجاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهایی از معامله گری غیرهیجانی


1,550,000 ریال

زندگي خصوصي معامله گران حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

زندگی خصوصی معامله گران حرفه ای


1,000,000 ریال

سرمايه گذاري و درآمدزايي در NFT

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری و درآمدزایی در NFT


1,400,000 ریال

شاخصهاي نموداري در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

شاخصهای نموداری در بازار سرمایه


250,000 ریال

مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک


4,000,000 ریال

اخلاق حرفه اي در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه


380,000 ریال

اولين عرضه عمومي:ساختار و عملکرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اولین عرضه عمومی:ساختار و عملکرد


250,000 ریال

بازارهاي و نهادهاي مالي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای و نهادهای مالی در ایران


3,400,000 ریال

تحليل موج هاي اليوت بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل موج های الیوت بازار سرمایه


1,550,000 ریال

چگونه در بورس سرمايه گذاري کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟


1,380,000 ریال

سازمانهاي پولي و مالي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمانهای پولی و مالی بین المللی


790,000 ریال

سرمايه گذاري در بازار سهام(بورس)

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در بازار سهام


1,500,000 ریال

ماجراجويي هاي يک معامله گر جنگجو

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماجراجویی های یک معامله گر جنگجو


1,400,000 ریال

مديريت و ريسک هاي مالي و سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و ریسک های مالی و سازمانی


2,600,000 ریال

معامله با بهترين الگوهاي نموداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با بهترین الگوهای نموداری


3,850,000 ریال

نگاهي نو به تحليل تکنيکال کلاسيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نو به تحلیل تکنیکال کلاسیک


1,400,000 ریال

هنر جذب سرمايه براي استارت آپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر جذب سرمایه برای استارت آپ ها


1,340,000 ریال

هنر ورود و خروج در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر ورود و خروج در بازارهای مالی


465,000 ریال

آشنايي با بازار مبادلات ارز فارکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با بازار مبادلات ارز فارکس


2,850,000 ریال

استراتژي هاي معاملاتي تيموتي مورگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ


885,000 ریال

بلاکچين از بيت کوين تا دنياي صنعت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاکچین از بیت کوین تا دنیای صنعت


1,450,000 ریال

بيت کوين:کسب، فروش و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین:کسب، فروش و سرمایه گذاری


100,000 ریال

پرايس اکشن :بازگشت هاprice action

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن :بازگشت هاprice action


5,900,000 ریال

تحليل بنيادي دومرحله اي وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی دومرحله ای وارن بافت


1,150,000 ریال

تحليل هزينه و منفعت کاربردي کد733

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل هزینه و منفعت کاربردی کد733


1,100,000 ریال

حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه


120,000 ریال

دايناميک تريدينگ(معامله گري پويا)

مدیریت اقتصاد حسابداری

داینامیک تریدینگ


4,250,000 ریال

روش هاي معاملاتي ويليام دلبرت گان

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های معاملاتی ویلیام دلبرت گان


875,000 ریال

سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های پولی و مالی بین المللی


165,000 ریال

مديريت ريسک در رويکرد مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسلامی


1,480,000 ریال

مربيگري روش معاملاتي ICT منتورشيپ

مدیریت اقتصاد حسابداری

مربیگری روش معاملاتی ICT منتورشیپ


6,800,000 ریال

نرم افزارهايي طلايي تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

نرم افزارهایی طلایی تحلیل تکنیکال


585,000 ریال

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار


650,000 ریال

آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل


1,450,000 ریال

استراتژي هاي سرمايه گذاري در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های سرمایه گذاری در ایران


2,350,000 ریال

اوراق بهادار با درآمد ثابت (5جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوراق بهادار با درآمد ثابت


4,000,000 ریال

پرايس اکشن:راهنما و سيستم معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن:راهنما و سیستم معاملاتی


700,000 ریال

تجارت در بازار جهاني فارکس باسي دي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت در بازار جهانی فارکس باسی