مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بورس و سرمایه گذاری

دسته بندی ها

(1)
(1)
(692)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(692)
(2)

موضوع های فرعی

(8)
(1)
(675)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(5)
(141)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(63)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(135)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(20)
(10)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(62)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(20)
(3)
(9)
(2)
(1)
(9)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
696 محصول
بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین


720,000 ریال

مشتقه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتقه ها


1,400,000 ریال

بازار آتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار آتی


300,000 ریال

تابلوخواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تابلوخوانی


220,000 ریال

خوي حيواني

مدیریت اقتصاد حسابداری

خوی حیوانی


1,650,000 ریال

بازي معامله

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی معامله


1,170,000 ریال

حقوق بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

حقوق بلاکچین


2,220,000 ریال

خودآموز بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز بورس


250,000 ریال

اختيار معامله

مدیریت اقتصاد حسابداری

اختیار معامله


700,000 ریال

از صفر تا NAV

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا NAV


760,000 ریال

استاد بازارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاد بازارها


785,000 ریال

مباني بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بلاکچین


1,480,000 ریال

مديران پاسخگو

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیران پاسخگو


100,000 ریال

انقلاب بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب بلاکچین


2,400,000 ریال

تمرين در تحليل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تمرین در تحلیل


550,000 ریال

دارايي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

دارایی دیجیتال


1,100,000 ریال

رموز ايچي موکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز ایچی موکو


700,000 ریال

کشف اهداف قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کشف اهداف قیمت


750,000 ریال

مباني بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی بلاک چین


750,000 ریال

معامله گر منظم

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منظم


900,000 ریال

آناتومي کندل ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

آناتومی کندل ها


450,000 ریال

استراتژي همکاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی همکاری


590,000 ریال

اقتصاد بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بلاک چین


950,000 ریال

بازي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی معامله گری


550,000 ریال

پول نقد ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول نقد دیجیتال


1,390,000 ریال

تامين مالي جمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی جمعی


200,000 ریال

تجارت رمز ارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت رمز ارزها


650,000 ریال

فنون معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون معامله گری


1,100,000 ریال

معامله گر منضبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منضبط


1,200,000 ریال

معامله گر منضبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منضبط


1,280,000 ریال

معامله گر منطقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر منطقی


450,000 ریال

آينده خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده خدمات مالی


500,000 ریال

اقتصاد پولي جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد پولی جلد2


980,000 ریال

الفباي داد و ستد

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای داد و ستد


135,000 ریال

راهنماي کامل RSI

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل RSI


700,000 ریال

رفتار شناسي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار شناسی مالی


500,000 ریال

روان شناسي بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی بازار


800,000 ریال

سرمايه گذار کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار کوچک


150,000 ریال

محاسبات کمي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

محاسبات کمی مالی


3,000,000 ریال

نوسان گيري مطمئن

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری مطمئن


1,050,000 ریال

انقلاب خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب خدمات مالی


1,790,000 ریال

بورس در چند دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس در چند دقیقه


690,000 ریال

راهنماي جامع بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع بورس


600,000 ریال

مباني تحليل بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی تحلیل بازار


360,000 ریال

مباني سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی سرمایه داری


400,000 ریال

مديريت ريسک بنگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک بنگاه


600,000 ریال

مديريت مالي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مالی: جلد2


300,000 ریال

استاندارد بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاندارد بیت کوین


1,490,000 ریال

الگوهاي شمعي ژاپني

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای شمعی ژاپنی


1,800,000 ریال

بازار پول و سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار پول و سرمایه


980,000 ریال

بازارهاي مالي مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای مالی مدرن


1,280,000 ریال

پيش بيني ريسک مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش بینی ریسک مالی


400,000 ریال

تامين مالي شرکت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی شرکت ها


400,000 ریال

تجاري سازي بلاکچين

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجاری سازی بلاکچین


1,000,000 ریال

تحليل تکنيکال پويا

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال پویا


700,000 ریال

دارايي هاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

دارایی های دیجیتال


1,500,000 ریال

سرمايه گذار رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار رفتاری


1,850,000 ریال

سرمايه گذار رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار رفتاری


600,000 ریال

سرمايه گذار هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار هوشمند


1,200,000 ریال

سواد مالي براي همه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سواد مالی برای همه


900,000 ریال

سيستم معاملاتي ACD

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم معاملاتی ACD


525,000 ریال

کاربردهاي بلاک چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربردهای بلاک چین


1,300,000 ریال

گام به گام در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام در بورس


150,000 ریال

نوابغ بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوابغ بازار سرمایه


700,000 ریال

اقتصاد بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد بازار سرمایه


300,000 ریال

الفباي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای سرمایه گذاری


850,000 ریال

امواج اليوت پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

امواج الیوت پیشرفته


445,000 ریال

بورس با طعم تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس با طعم تکنیکال


520,000 ریال

پول، ارز و بانکداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول، ارز و بانکداری


2,340,000 ریال

فين تک به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فین تک به زبان ساده


2,290,000 ریال

کالبدشناسي ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

کالبدشناسی ایچیموکو


1,080,000 ریال

گذر از معاملات سنتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گذر از معاملات سنتی


390,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری


1,200,000 ریال

مديريت سرمايه‌گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه‌گذاری


1,700,000 ریال

مديريت سرمايه‌گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه‌گذاری


1,650,000 ریال

معامله گران ميليونر

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گران میلیونر


1,650,000 ریال

نظريه هاي مالي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه های مالی نوین


150,000 ریال

همه چيز درباره سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز درباره سهام


500,000 ریال

24استراتژي وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

24استراتژی وارن بافت


400,000 ریال

45 سال در وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

45 سال در وال استریت


975,000 ریال

بازار سرمايه اسلامي1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار سرمایه اسلامی1


1,200,000 ریال

تامين مالي جمعي سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی جمعی سهام


250,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری


170,000 ریال

شهريار در وال استريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

شهریار در وال استریت


520,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


720,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


900,000 ریال

ارزشيابي اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزشیابی اوراق بهادار


2,500,000 ریال

بيت کوين(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین


650,000 ریال

دانش مالي ساختاريافته

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی ساختاریافته


150,000 ریال

سرمايه گذار زيرک جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار زیرک جلد1


650,000 ریال

فکر برنده- فکر بازنده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فکر برنده- فکر بازنده


900,000 ریال

قيمت گذاري در هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری در هاروارد


850,000 ریال

نکته هاي ناب معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نکته های ناب معاملاتی


650,000 ریال

هنر جنگ در بازار بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر جنگ در بازار بورس


380,000 ریال

هنرمندانه معامله کنيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنرمندانه معامله کنید


1,300,000 ریال

10شاه کليد بزرگان بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

10شاه کلید بزرگان بورس


395,000 ریال

از صفر تا تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا تحلیل بنیادی


590,000 ریال

استادي در تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در تحلیل بنیادی


1,900,000 ریال

الگوهاي کلاسيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای کلاسیک پیشرفته


685,000 ریال

انقلاب تامين مالي جمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب تامین مالی جمعی


400,000 ریال

برنامه ريزي معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی معامله گری


500,000 ریال

بلاک چين در ساپلاي چين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین در ساپلای چین


550,000 ریال

بلاک چين و ارز ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین و ارز دیجیتال


800,000 ریال

تحليل تکنيکال در 80پله

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در 80پله


1,350,000 ریال

تحليل سبد دارايي کد819

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل سبد دارایی کد819


300,000 ریال

راهنماي ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای ارزهای دیجیتال


980,000 ریال

سرمايه گذار محافظه کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذار محافظه کار


745,000 ریال

سرمايه گذاري در متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در متاورس


900,000 ریال

صندوق هاي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

صندوق های سرمایه گذاری


200,000 ریال

فايننس چگونه کار ميکند

مدیریت اقتصاد حسابداری

فایننس چگونه کار میکند


1,350,000 ریال

معامله گري از عمق وجود

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری از عمق وجود


1,800,000 ریال

معامله گري با ايچيموکو

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری با ایچیموکو


1,300,000 ریال

ناگفته هاي امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته های امواج الیوت


1,250,000 ریال

اصول جهاني معاملات موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول جهانی معاملات موفق


1,650,000 ریال

امواج بازيگر :موج شماري

مدیریت اقتصاد حسابداری

امواج بازیگر :موج شماری


465,000 ریال

بازار بورس براي مبتديان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار بورس برای مبتدیان


650,000 ریال

حسابداري ابزارهاي مشتقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

حسابداری ابزارهای مشتقه


300,000 ریال

رازهاي مديريت وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای مدیریت وارن بافت


470,000 ریال

روان شناسي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی سرمایه گذاری


250,000 ریال

سيري در سرزمين بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیری در سرزمین بیت کوین


550,000 ریال

گام به گام تا خريد سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

گام به گام تا خرید سهام


445,000 ریال

گراهام و قدرت سهام رشدي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گراهام و قدرت سهام رشدی


1,400,000 ریال

مديريت سبد اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سبد اوراق بهادار


2,500,000 ریال

مرز موفقيت در بورس جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس جلد2


500,000 ریال

معامله به روش وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله به روش وارن بافت


585,000 ریال

الفباي ريسک سيستمي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای ریسک سیستمی: جلد1


1,300,000 ریال

الگوهاي هارمونيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوهای هارمونیک پیشرفته


985,000 ریال

پوشش ريسک در مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پوشش ریسک در مالی اسلامی


60,000 ریال

تحليل تکنيکي از الف تا ي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی از الف تا ی


650,000 ریال

راهنماي بصري امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای بصری امواج الیوت


1,650,000 ریال

سهام عادي با سود غيرعادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سهام عادی با سود غیرعادی


700,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری جلد2


350,000 ریال

مرز موفقيت در بورس: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس: جلد1


500,000 ریال

مرز موفقيت در بورس: جلد3

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرز موفقیت در بورس: جلد3


500,000 ریال

معاملات روزانه براي معاش

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات روزانه برای معاش


250,000 ریال

معامله با ابزار فيبوناچي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با ابزار فیبوناچی


1,750,000 ریال

ناگفته هايي از وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ناگفته هایی از وارن بافت


1,100,000 ریال

اخلاق مالي و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق مالی و سرمایه گذاری


500,000 ریال

اقتصاد براي بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد برای بازارهای مالی


65,000 ریال

بيت کوين:پايان پول و سلطه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین:پایان پول و سلطه


350,000 ریال

تحليل تکنيکي به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکی به زبان ساده


180,000 ریال

چگونه يک معامله گر باشيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه یک معامله گر باشیم؟


765,000 ریال

رمز ارز:مفاهيم و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

رمز ارز:مفاهیم و کاربردها


700,000 ریال

مباني مديريت سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت سرمایه گذاری


350,000 ریال

مديريت ريسک بنگاه اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی


1,200,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری: جلد2


1,500,000 ریال

معاملات روزانه براي زندگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات روزانه برای زندگی


1,250,000 ریال

معاملات هارمونيک(باسي دي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات هارمونیک


1,000,000 ریال

معامله به روش سامورايي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله به روش سامورایی ها


745,000 ریال

من، تو، بورس و باقي قضايا

مدیریت اقتصاد حسابداری

من، تو، بورس و باقی قضایا


280,000 ریال

50+1 نکته يک ميليون توماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

50+1 نکته یک میلیون تومانی


400,000 ریال

ارزهاي ديجيتال را قورت بده

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزهای دیجیتال را قورت بده


1,300,000 ریال

استادي در اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در اصول امواج الیوت


445,000 ریال

تحليل بنيادي و تکنيکي سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام


900,000 ریال

تحليل تکنيکال بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه


1,200,000 ریال

تسلط بر روان شناسي معاملات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تسلط بر روان شناسی معاملات


1,800,000 ریال

تکنيک هاي خبرنويسي در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های خبرنویسی در بورس


200,000 ریال

کد بورسي و عرضه اوليه سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کد بورسی و عرضه اولیه سهام


100,000 ریال

کنترل ريسک در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کنترل ریسک در بازار سرمایه


250,000 ریال

مباني اقتصاد و مالي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اقتصاد و مالی رفتاری


1,200,000 ریال

متاورس براي افراد تازه کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

متاورس برای افراد تازه کار


500,000 ریال

مديريت ارتباط با مشتري CRM

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ارتباط با مشتری CRM


150,000 ریال

مواجهه با نظام سرمايه داري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مواجهه با نظام سرمایه داری


180,000 ریال

استادي در تئوري امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استادی در تئوری امواج الیوت


895,000 ریال

بهترين راهنماي الگوهاي شمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای الگوهای شمعی


650,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی


1,400,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی


1,100,000 ریال

تحليل تکنيکال به روش وايکوف

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال به روش وایکوف


1,350,000 ریال

تحليل تکنيکال شکاف هاي قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت


1,200,000 ریال

چهره هاي فين تک ايران: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهره های فین تک ایران: جلد1


320,000 ریال

راهنماي کامل معاملات روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل معاملات روزانه


1,250,000 ریال

سيستم معاملاتي چنگال اندروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم معاملاتی چنگال اندروز


525,000 ریال

متغير پنهان در سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

متغیر پنهان در سرمایه گذاری


350,000 ریال

مسئوليت مدني کارگزاران بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئولیت مدنی کارگزاران بورس


150,000 ریال

ورود به بازي گاوها و خرس ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ورود به بازی گاوها و خرس ها


280,000 ریال

هزار و يک راز در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

هزار و یک راز در بازار سهام


700,000 ریال

هوش مالي خود را افزايش دهيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی خود را افزایش دهید


1,450,000 ریال

ابعاد بازار در تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال


785,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی: جلد1


750,000 ریال

بهترين راهنماي تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال


950,000 ریال

تکنيک هاي تابلوخواني در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تابلوخوانی در بورس


650,000 ریال

راهنماي بصري الگوهاي نموداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای بصری الگوهای نموداری


2,450,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري خطرپذير

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری خطرپذیر


1,290,000 ریال

رموز کسب سود در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز کسب سود در بازار سرمایه


1,260,000 ریال

سرمايه گذاري مانند وارن بافت

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری مانند وارن بافت


200,000 ریال

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک

مدیریت اقتصاد حسابداری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک


700,000 ریال

کاربرد عملي اصول امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد عملی اصول امواج الیوت


385,000 ریال

کليد ورود به دنياي بزرگ بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلید ورود به دنیای بزرگ بورس


425,000 ریال

مرجع کاربردي تئوري موج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کاربردی تئوری موج الیوت


2,050,000 ریال

مرجع کامل فيلترنويسي در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل فیلترنویسی در بورس


695,000 ریال

هفت گناه کشنده در معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هفت گناه کشنده در معامله گری


850,000 ریال

همه چيزي درباره NFT و متاورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیزی درباره NFT و متاورس


485,000 ریال

52اشتباه بزرگ در سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

52اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری


710,000 ریال

ارزش گذاري سهام و تحليل بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار


1,050,000 ریال

اولين نمايشگاه کاريکاتور بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

اولین نمایشگاه کاریکاتور بورس


100,000 ریال

بازارها و نهادهاي مالي کد1713

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارها و نهادهای مالی کد1713


2,100,000 ریال

بنيادهاي اقتصادي در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

بنیادهای اقتصادی در بازار ارز


2,050,000 ریال

پرايس اکشن جلد3:نکات معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن جلد3:نکات معاملاتی


600,000 ریال

پرايش اکشن-روندهاPRICE ACTION

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایش اکشن-روندهاPRICE ACTION


2,350,000 ریال

تحليل بنيادي تکنيکال يا ذهني؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟


950,000 ریال

تحليل بين بازارها (دوره کامل)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بین بازارها


1,950,000 ریال

تحليل تکنيکال در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه


1,750,000 ریال

خريد و فروش اسکناس:بررسي فقهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خرید و فروش اسکناس:بررسی فقهی


100,000 ریال

راز بورس:66راز موفقيت در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راز بورس:66راز موفقیت در بورس


350,000 ریال

رويکرد ساده به اختيار معاملات

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکرد ساده به اختیار معاملات


850,000 ریال

سودآوري در بازارهاي نوين مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سودآوری در بازارهای نوین مالی


280,000 ریال

سيستم مديريت سرمايه معامله گر

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر


450,000 ریال

فين تک براي کسب و کارهاي کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

فین تک برای کسب و کارهای کوچک


495,000 ریال

کاربرد بلاکچين در کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد بلاکچین در کسب و کارها


400,000 ریال

نظريه گن و الگوهاي قيمت، زمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه گن و الگوهای قیمت، زمان


520,000 ریال

هفتاد قانون بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

هفتاد قانون بورس اوراق بهادار


400,000 ریال

هيات داوري بازار اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

هیات داوری بازار اوراق بهادار


500,000 ریال

پرايس اکشن براساس عرضه و تقاضا

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن براساس عرضه و تقاضا


1,000,000 ریال

تحليل هاي مديريت مالي(ويرايش9)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل های مدیریت مالی


1,800,000 ریال

چگونه سهام سودآور انتخاب کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟


750,000 ریال

راهنماي يک مبتدي در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای یک مبتدی در بازار سهام


250,000 ریال

صفر تا صد سرمايه گذاري در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس


880,000 ریال

کالبدشناسي حباب هاي بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کالبدشناسی حباب های بازار سهام


450,000 ریال

مديريت سرمايه در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی


985,000 ریال

مفاهيم اوليه بورس به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده


100,000 ریال

ميانگين هاي متحرک به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

میانگین های متحرک به زبان ساده


450,000 ریال

نوسان گيري و معامله گري روزانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوسان گیری و معامله گری روزانه


1,950,000 ریال

همه چيز درباره متاورسmetaverse

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز درباره متاورسmetaverse


1,150,000 ریال

پرايس اکشن عرضه و تقاضا پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته


920,000 ریال

تحليل بنيادي براي تکنيکاليست ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها


850,000 ریال

تحليل و معامله گري در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل و معامله گری در بازار ارز


1,800,000 ریال

توضيح بلاک چين + توضيح بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

توضیح بلاک چین + توضیح بیت کوین


610,000 ریال

رازهاي معامله گري با پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای معامله گری با پرایس اکشن


700,000 ریال

رازهايي از معامله گري غيرهيجاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهایی از معامله گری غیرهیجانی


950,000 ریال

شاخصهاي نموداري در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

شاخصهای نموداری در بازار سرمایه


250,000 ریال

مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک


2,000,000 ریال

مرجع کامل تحليل تکنيکال کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی


1,980,000 ریال

اخلاق حرفه اي در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه


380,000 ریال

اولين عرضه عمومي:ساختار و عملکرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اولین عرضه عمومی:ساختار و عملکرد


100,000 ریال

بلاکچين آشنايي با مفاهيم بنيادين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاکچین آشنایی با مفاهیم بنیادین


1,400,000 ریال

تحليل موج هاي اليوت بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل موج های الیوت بازار سرمایه


950,000 ریال

چگونه در بورس سرمايه گذاري کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟


1,380,000 ریال

راهنماي تهيه صورت جريان وجوه نقد

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای تهیه صورت جریان وجوه نقد


650,000 ریال

سرمايه گذاري در بازار سهام(بورس)

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در بازار سهام


450,000 ریال

ماجراجويي هاي يک معامله گر جنگجو

مدیریت اقتصاد حسابداری

ماجراجویی های یک معامله گر جنگجو


900,000 ریال

مديريت و ريسک هاي مالي و سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و ریسک های مالی و سازمانی


1,110,000 ریال

معامله با بهترين الگوهاي نموداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله با بهترین الگوهای نموداری


2,350,000 ریال

نگاهي نو به تحليل تکنيکال کلاسيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نو به تحلیل تکنیکال کلاسیک


1,400,000 ریال

هنر جذب سرمايه براي استارت آپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر جذب سرمایه برای استارت آپ ها


560,000 ریال

استراتژي هاي معاملاتي تيموتي مورگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ


885,000 ریال

اصول بازار سرمايه:امور مالي شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازار سرمایه:امور مالی شرکتی


500,000 ریال

بيت کوين:کسب، فروش و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیت کوین:کسب، فروش و سرمایه گذاری


100,000 ریال

پرايش اکشن :بازگشت هاprice action

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایش اکشن :بازگشت هاprice action


3,600,000 ریال

تحليل هزينه و منفعت کاربردي کد733

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل هزینه و منفعت کاربردی کد733


200,000 ریال

حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه


120,000 ریال

دايناميک تريدينگ(معامله گري پويا)

مدیریت اقتصاد حسابداری

داینامیک تریدینگ


2,950,000 ریال

روش هاي معاملاتي ويليام دلبرت گان

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های معاملاتی ویلیام دلبرت گان


875,000 ریال

سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های پولی و مالی بین المللی


165,000 ریال

فيبوناچي کاربردي براي معامله گران

مدیریت اقتصاد حسابداری

فیبوناچی کاربردی برای معامله گران


850,000 ریال

مدل هاي رياضي مشتقات مالي (2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های ریاضی مشتقات مالی


1,000,000 ریال

معامله گر price action پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر price action پرایس اکشن


3,450,000 ریال

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار


320,000 ریال

آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل


1,450,000 ریال

اوراق بهادار با درآمد ثابت (5جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوراق بهادار با درآمد ثابت


4,000,000 ریال

تجارت در بازار جهاني فارکس باسي دي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت در بازار جهانی فارکس باسی دی


1,450,000 ریال

تحليل بنيادي در بازار سرمايه ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایران


750,000 ریال

حاکميت شرکتي در موسسات مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی


71,000 ریال

راهنماي شاخص ها در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای شاخص ها در بازارهای سرمایه


850,000 ریال

سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی


200,000 ریال

سلف و اوراق سلف:بررسي فقهي اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلف و اوراق سلف:بررسی فقهی اقتصادی


300,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات مالي و سرمايه گذاري

فرهنگ لغت

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری


750,000 ریال

مباني رمز ارز و تکنولوژي هاي مرتبط

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی رمز ارز و تکنولوژی های مرتبط


850,000 ریال

استخراج ارز ديجيتال(ماينينگ رمزارز)

مدیریت اقتصاد حسابداری

استخراج ارز دیجیتال


1,800,000 ریال

استراتژي ها و تاکتيک هاي قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری


1,100,000 ریال

استراتژي هاي شکست در نمودارهاي قيمت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت


1,350,000 ریال

بهترين راهنماي معامله با پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن


420,000 ریال

پرايس اکشن(حرکات قيمتي)PRICE ACTION

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن


900,000 ریال

ترفندهاي سرمايه گذاري در بازار بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترفندهای سرمایه گذاری در بازار بورس


300,000 ریال

چگونه در بازارهاي مالي موفق بمانيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟


80,000 ریال

خودآموز آزمون ارزشيابي اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار


400,000 ریال

خوداموز معامله گري اوراق تامين مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خوداموز معامله گری اوراق تامین مالی


220,000 ریال

راهنماي کاربردي مديريت سرمايه‌گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه‌گذاری


1,100,000 ریال

صندوق هاي ضمانت و بيمه سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

صندوق های ضمانت و بیمه سرمایه گذاری


75,000 ریال

مانند يک قهرمان بيانديش و معامله کن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مانند یک قهرمان بیاندیش و معامله کن


1,500,000 ریال

مدرسه معامله گري در بازار جهاني ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز


2,850,000 ریال

مدلسازي مالي و سرمايه گذاري در مطلب

مهندسی

مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در مطلب


1,700,000 ریال

هنر بهتر شکست خوردن در سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری


950,000 ریال

اسکالپينگ رفتار قيمتي در بازار فارکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس


1,800,000 ریال

انتخاب سهام برتر به روش تحليل بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی


420,000 ریال

باندبازي در بازار با باندهاي بولينگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

باندبازی در بازار با باندهای بولینگر


650,000 ریال

تاملي بر مديريت بهينه سبد سهام: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام: جلد1


850,000 ریال

تئوري هاي سرمايه گذاري مديريت سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های سرمایه گذاری مدیریت سرمایه


450,000 ریال

سرمايه گذاري در رمز ارزهاfor dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در رمز ارزهاfor dummies


2,700,000 ریال

اصول کاربردي تحليل تکنيکال نقطه و شکل

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل


350,000 ریال

خودآموز آزمون معامله گري بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز آزمون معامله گری بازار سرمایه


800,000 ریال

دايره المعارف الگوهاي نموداري (2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

دایره المعارف الگوهای نموداری


4,500,000 ریال

کتاب جامع معامله گري :تحليل سنتيمنتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب جامع معامله گری :تحلیل سنتیمنتال


750,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه


2,200,000 ریال

مداخلات ارزي:با نگاهي به اقتصاد ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

مداخلات ارزی:با نگاهی به اقتصاد ایران


180,000 ریال

داد و ستد در بازار جهاني ارز(با سي دي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

داد و ستد در بازار جهانی ارز


1,650,000 ریال

راهنماي سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال


1,300,000 ریال

سرمايه گذاري جسورانه و فرايند مبتکرانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری جسورانه و فرایند مبتکرانه


500,000 ریال

مهندسي مالي اسلامي: راه حل هاي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی مالی اسلامی: راه حل های کاربردی


2,000,000 ریال

اسرار طولاني مدت براي معاملات کوتاه مدت

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت


975,000 ریال

اصول برنامه ريزي و محاسبات سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول برنامه ریزی و محاسبات سرمایه گذاری


1,300,000 ریال

الفباي بورس:راهنماي ورد به بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای بورس:راهنمای ورد به بازار سرمایه


475,000 ریال

پنج استراتژي نوسان گيري در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

پنج استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه


450,000 ریال

پول و بيشتر از پول:راهنماي کاربردي بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول و بیشتر از پول:راهنمای کاربردی بورس


1,850,000 ریال

تحليل بنيادي در بازار بورس بين المللcfd

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی در بازار بورس بین المللcfd


450,000 ریال

تحليل تکنيکال بنيادي و روش هاي معاملاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال بنیادی و روش های معاملاتی


200,000 ریال

تحليل تکنيکال پايه همراه با فيلم آموزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال پایه همراه با فیلم آموزشی


750,000 ریال

تحليل تکنيکال روش هاي نوين کانال اندروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال روش های نوین کانال اندروز


650,000 ریال

راهنماي گام به گام سرمايه گذاري در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای گام به گام سرمایه گذاری در بورس


250,000 ریال

روشهاي کاربردي فيبوناچي در معامله فارکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

روشهای کاربردی فیبوناچی در معامله فارکس


350,000 ریال

زندگي از راه داد و ستد در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی


1,650,000 ریال

سبک زندگي يک معامله گر در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سبک زندگی یک معامله گر در بازارهای مالی


465,000 ریال

سرمايه گذاري در بازار سهام براي مبتديان

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در بازار سهام برای مبتدیان


500,000 ریال

مباني سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار


680,000 ریال

نگاهي به قوانين ناظر بر تامين مالي جمعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی به قوانین ناظر بر تامین مالی جمعی


400,000 ریال

آشنايي با مفاهيم بيت کوين و ارزهاي مجازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با مفاهیم بیت کوین و ارزهای مجازی


895,000 ریال

آموزش جامع ارزش زماني پول در مديريت مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش جامع ارزش زمانی پول در مدیریت مالی


535,000 ریال

اصول سرمايه گذاري در بورس و اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار


700,000 ریال

بازارهاي پولي و مالي بين المللي: کد 1138

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای پولی و مالی بین المللی: کد 1138


1,650,000 ریال

چگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم؟


600,000 ریال

چگونه سرمايه گذاري در سهام را شروع کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه سرمایه گذاری در سهام را شروع کنیم؟


500,000 ریال

رازهاي معامله گران موفق در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای معامله گران موفق در بازارهای مالی


100,000 ریال

صنعت کارت و پرداخت:مفاهيم روش ها و امنيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

صنعت کارت و پرداخت:مفاهیم روش ها و امنیت


450,000 ریال

فرهنگ تشريحي اصطلاحات معامله گري در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ تشریحی اصطلاحات معامله گری در بورس


800,000 ریال

گزارش تفسيري مديريت:راهنماي تهيه و افشاء

مدیریت اقتصاد حسابداری

گزارش تفسیری مدیریت:راهنمای تهیه و افشاء


120,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار


800,000 ریال

مرجع کامل امواج اليوت در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه


2,150,000 ریال

مفاهيم بيت کوين:رمزنگاري مهندسي و اقتصاد

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم بیت کوین:رمزنگاری مهندسی و اقتصاد


850,000 ریال

نگاهي بر چارچوب مديريت ريسک واحد اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی بر چارچوب مدیریت ریسک واحد اقتصادی


200,000 ریال

استراتژيهاي کسب سود از الگوهاي شمعي ژاپني

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژیهای کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی


1,200,000 ریال

بازار سرمايه و ابزارهاي تامين مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسلامی


1,250,000 ریال

بازارهاي پول و سرمايه(رويکرد اقتصادي)جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارهای پول و سرمایه


450,000 ریال

پرايس اکشن جلد1:ساختار بازار price action

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن جلد1:ساختار بازار price action


750,000 ریال

قيمت گذاري استراتژيک براي فعاليت هاي هنري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری استراتژیک برای فعالیت های هنری


450,000 ریال

مرجع کامل الگوهاي شمعي در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهای سرمایه


1,950,000 ریال

معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز


1,700,000 ریال

هوش مالي براي درک معني ومقدار واقعي اعداد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش مالی برای درک معنی ومقدار واقعی اعداد


1,000,000 ریال

آشنايي با فناوري بلاک چين و ارزهاي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال


250,000 ریال

اصول و مباني Price action جلد1 :پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی Price action جلد1 :پرایس اکشن


750,000 ریال

اوراق بهادار اسلامي در بازارهاي مالي ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوراق بهادار اسلامی در بازارهای مالی ایران


270,000 ریال

تحليل تکنيکال کاربردي در بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار


450,000 ریال

خودآموز آزمون تحليل گري بازار سرمايه: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه: جلد2


500,000 ریال

درست معامله کنيم:تحليل بنيادي فني يا ذهني؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

درست معامله کنیم:تحلیل بنیادی فنی یا ذهنی؟


585,000 ریال

سرمايه گذاري جسورانه و ارزش گذاري استارتاپ

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری جسورانه و ارزش گذاری استارتاپ


900,000 ریال

سنجه هاي جامع سنجش عملکرد و مهندسي پورتفوي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سنجه های جامع سنجش عملکرد و مهندسی پورتفوی


450,000 ریال

سيستم معاملاتي ايچيموکو در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه


1,780,000 ریال

مباني مديريت سرمايه گذاري و تشکيل سبد سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام


750,000 ریال

مرجع کامل تحليل تکنيکال در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه


1,850,000 ریال

معاملات سودآور با الگوهاي جديد بيل ويليامز

مدیریت اقتصاد حسابداری

معاملات سودآور با الگوهای جدید بیل ویلیامز


875,000 ریال

آشنايي با رمز ارزها:اکوسيستم بازار رمزنگاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با رمز ارزها:اکوسیستم بازار رمزنگاری


400,000 ریال

اوراق مشتقه و سرمايه گذاري هاي جايگزينCFA-1

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوراق مشتقه و سرمایه گذاری های جایگزینCFA-1


580,000 ریال

روش ها و نظريه هاي انتشار سهام و قيمت بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش ها و نظریه های انتشار سهام و قیمت بازار


100,000 ریال

مرجع کامل و بين المللي تحليل تکنيکال(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال


3,850,000 ریال

تحليل بنيادي، تکنيکال يا ذهني:تجارت در منطقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی:تجارت در منطقه


1,390,000 ریال

هفت گناه کبيره در بورس و راههاي غلبه بر آنها

مدیریت اقتصاد حسابداری

هفت گناه کبیره در بورس و راههای غلبه بر آنها


530,000 ریال

آشنايي با الگوهاي هارمونيک در بازارهاي سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آشنایی با الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه


1,450,000 ریال

آموزش کاربردي نحوه ورود به بازار سرمايه ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش کاربردی نحوه ورود به بازار سرمایه ایران


1,050,000 ریال

الگوها و نمودارهاي اسرارآميز در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

الگوها و نمودارهای اسرارآمیز در بازارهای مالی


1,100,000 ریال

تلفيق فناوري هاي بلاکچين، بيگ ديتا و رمزارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

تلفیق فناوری های بلاکچین، بیگ دیتا و رمزارزها


1,120,000 ریال

جادوگران بازار نوين:گفتگو با معامله گران برتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

جادوگران بازار نوین:گفتگو با معامله گران برتر


4,500,000 ریال

صکوک:الگوهاي ساختاربندي انتشار و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

صکوک:الگوهای ساختاربندی انتشار و سرمایه گذاری


145,000 ریال

کاربرد تحليل بنيادي (فاندامنتال) در بازار ارز

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد تحلیل بنیادی


985,000 ریال

گاوها و خرس ها:بررسي 10باور غلط در بازار بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

گاوها و خرس ها:بررسی 10باور غلط در بازار بورس


380,000 ریال

گاوها و خرس ها:بررسي 10باور غلط در بازار بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

گاوها و خرس ها:بررسی 10باور غلط در بازار بورس


250,000 ریال

مباني اصول امواج اليوت برمبناي سبک رابرت پرچر

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی اصول امواج الیوت برمبنای سبک رابرت پرچر


1,450,000 ریال

مباني خلق ارزش براي سهامداران و ارزشيابي شرکت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت


1,200,000 ریال

معامله گري بين خطوط:شناخت الگو و تجسم بازارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گری بین خطوط:شناخت الگو و تجسم بازارها


245,000 ریال

استراتژي هاي معاملاتي با بيشترين احتمال موفقيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت


1,950,000 ریال

اصول و مباني سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار


600,000 ریال

بورس باز:تکنيک هاي جادويي سرمايه گذاري در بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

بورس باز:تکنیک های جادویی سرمایه گذاری در بورس


400,000 ریال

تحليل و معامله گري در بازار به روش بيل ويليامز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز


995,000 ریال

توقف سيال: جلدسوم از سري کتاب هاي kane trading

مدیریت اقتصاد حسابداری

توقف سیال: جلدسوم از سری کتاب های kane trading


1,000,000 ریال

روابط شگفت انگيز فيبوناچي زماني در امواج اليوت

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط شگفت انگیز فیبوناچی زمانی در امواج الیوت


1,150,000 ریال

روش شناسي تامين مالي به سوي تامين مالي معنادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش شناسی تامین مالی به سوی تامین مالی معنادار


141,000 ریال

کانسليم:روشي متفاوت براي کسب سود در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کانسلیم:روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام


500,000 ریال

مباني ساختار سرمايه:تامين مالي مقدماتي شرکت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی ساختار سرمایه:تامین مالی مقدماتی شرکت ها


1,550,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار


550,000 ریال

مرجع کامل بيت کوين و برنامه نويسي بلاک چين باز

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل بیت کوین و برنامه نویسی بلاک چین باز


1,600,000 ریال

همه چيز درباره طلا:شناخت، تحليل و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز درباره طلا:شناخت، تحلیل و سرمایه گذاری


850,000 ریال

اقتصاد مالي(مبتني بر رويکرد تحليل اوراق بهادار)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مالی


180,000 ریال

پيش بيني نوسانات بازار با تجزيه و تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش بینی نوسانات بازار با تجزیه و تحلیل تکنیکال


1,650,000 ریال

توسعه مديران استراتژيک:پنج سرمايه گذاري بنيادين

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه مدیران استراتژیک:پنج سرمایه گذاری بنیادین


50,000 ریال

فيلترنويسي براي تکنيکاليست ها نه برنامه نويسان!

مدیریت اقتصاد حسابداری

فیلترنویسی برای تکنیکالیست ها نه برنامه نویسان!


250,000 ریال

ارزش گذاري سهام(2جلدي): مفاهيم و مدل هاي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری سهام


2,150,000 ریال

اصول راهبردي شرکتي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول راهبردی شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی


60,000 ریال

اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار سرمايه ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران


550,000 ریال

به بورس خوش آمديد:با رويکرد تحليل بنيادي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

به بورس خوش آمدید:با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی


580,000 ریال

تاملي بر مديريت بهينه سبد سهام(چاپ جديد تک جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام


1,100,000 ریال

تئوري ها و مسائل مديريت سرمايه گذاري:پاسخ تشريحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری ها و مسائل مدیریت سرمایه گذاری:پاسخ تشریحی


800,000 ریال

راهنماي جامع معاملات پرايس اکشن در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع معاملات پرایس اکشن در بازارهای مالی


1,360,000 ریال

فريب خورده تصادف:نقش پنهان شانس در زندگي و بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

فریب خورده تصادف:نقش پنهان شانس در زندگی و بازار


1,760,000 ریال

نظريه جديد سبد دارايي و تحليل سرمايه گذاري: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری: جلد1


1,350,000 ریال

نظريه جديد سبد دارايي و تحليل سرمايه گذاري: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری: جلد2


850,000 ریال

بيولوژي سرمايه گذار:طبيعت تربيت فيزيولوژي و شناخت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیولوژی سرمایه گذار:طبیعت تربیت فیزیولوژی و شناخت


1,500,000 ریال

مديريت معامله :جلداول از سري کتابهاي kane trading

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت معامله :جلداول از سری کتابهای kane trading


1,200,000 ریال

نحوه خريد و کسب درآمد بيت کوين(سکه ي طلا ديجيتال)

مدیریت اقتصاد حسابداری

نحوه خرید و کسب درآمد بیت کوین


1,200,000 ریال

آغاز تجزيه و تحليل سهام با رويکرد تکنيکال و بنيادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آغاز تجزیه و تحلیل سهام با رویکرد تکنیکال و بنیادی


500,000 ریال

پرايس اکشن جلد2: استراتژي هاي معاملاتيprice action

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرایس اکشن جلد2: استراتژی های معاملاتیprice action


1,200,000 ریال

پرده برداري از روش هاي علمي ويليام دلبرت گن(2جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرده برداری از روش های علمی ویلیام دلبرت گن


1,950,000 ریال

تحليل ديداري در بازارهاي سرمايه(شکل روندهاي بازار)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه


965,000 ریال

تهيه و ارزيابي گزارش توجيهي پروژه هاي سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری


160,000 ریال

دانش مالي رفتاري و مباحث اجتماعي، شناختي و اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی رفتاری و مباحث اجتماعی، شناختی و اقتصادی


350,000 ریال

ده و نيم درس از تجربه :چشم اندازي بر مديريت سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

ده و نیم درس از تجربه :چشم اندازی بر مدیریت سرمایه


500,000 ریال

سرمايه گذاري خارجي و تامين منابع مالي طرح در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی طرح در ایران


90,000 ریال

شرکت هاي بزرگ سرمايه داري و فاجعه اي که مي آفرينند

مدیریت اقتصاد حسابداری

شرکت های بزرگ سرمایه داری و فاجعه ای که می آفرینند


150,000 ریال

قيمت گذاري سودآور:گام به گام بدون مشاور قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری سودآور:گام به گام بدون مشاور قیمت گذاری


600,000 ریال

مهارت هاي معامله گري Price action جلد2 :پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های معامله گری Price action جلد2 :پرایس اکشن


520,000 ریال

اسرار معامله گران موفق و نحوه برخورد با شرايط بحران

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار معامله گران موفق و نحوه برخورد با شرایط بحران


550,000 ریال

اصول حاکميت شرکتي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي2004

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی2004


50,000 ریال

بازار رهن و اوراق بهادار به پشتوانه املاک و مستغلات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار رهن و اوراق بهادار به پشتوانه املاک و مستغلات


70,000 ریال

تحليل بنيادي کاربردي در بازارهاي داخلي و بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی کاربردی در بازارهای داخلی و بین المللی


2,500,000 ریال

تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري به روش تاکسونومي عددي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تعیین اولویت های سرمایه گذاری به روش تاکسونومی عددی


90,000 ریال

سود با مارکت پروفايل:تشخيص ارزش بازار در زمان واقعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سود با مارکت پروفایل:تشخیص ارزش بازار در زمان واقعی


1,780,000 ریال

سيستم هاي فناوري دفتر کل توزيع شده:يک چارچوب مفهومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیستم های فناوری دفتر کل توزیع شده:یک چارچوب مفهومی


850,000 ریال

شکارچي روند:سيستمي معاملاتي براي شکار نوسانات بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

شکارچی روند:سیستمی معاملاتی برای شکار نوسانات بازار


995,000 ریال

کتاب جامع صفر تا صد بورس، بازار مالي و بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب جامع صفر تا صد بورس، بازار مالی و بازار سرمایه


1,450,000 ریال

متاورس و انقلاب ان اف تي Metaverse & NFT revolution

مدیریت اقتصاد حسابداری

متاورس و انقلاب ان اف تی Metaverse & NFT revolution


1,850,000 ریال

استاد بازارها:معامله گري با پرايس اکشن و حجم معاملات

مدیریت اقتصاد حسابداری

استاد بازارها:معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات


990,000 ریال

چگونه يک سازمان يا بنگاه اقتصادي کارآمد داشته باشيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه یک سازمان یا بنگاه اقتصادی کارآمد داشته باشیم؟


125,000 ریال

راهبردها و روش هاي قيمت گذاري:راهنماي افزايش سودآوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهبردها و روش های قیمت گذاری:راهنمای افزایش سودآوری


680,000 ریال

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار:چيستي چرايي چگونگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار:چیستی چرایی چگونگی


490,000 ریال

فريفته تصادف:نقش پنها بخت و اقبال در زندگي و بازارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

فریفته تصادف:نقش پنها بخت و اقبال در زندگی و بازارها


900,000 ریال

مباحثي در برنامه ريزي و تحليل جريان نقدينگي پروژه ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحثی در برنامه ریزی و تحلیل جریان نقدینگی پروژه ها


1,133,000 ریال

نظريه هاي مالي پيشرفته جلد1:بنيان هاي نظريه هاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه های مالی پیشرفته جلد1:بنیان های نظریه های مالی


480,000 ریال

وام دهي شخص به شخص:بستري براي تامين مالي کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

وام دهی شخص به شخص:بستری برای تامین مالی کسب و کارها


500,000 ریال

سود بيشتر از ريسک کمتر:تناقضي قابل توجه در بازار سهام

مدیریت اقتصاد حسابداری

سود بیشتر از ریسک کمتر:تناقضی قابل توجه در بازار سهام


250,000 ریال

سه خط:پيش بيني رفتار قيمت در بازار معاملات ارز(فارکس)

مدیریت اقتصاد حسابداری

سه خط:پیش بینی رفتار قیمت در بازار معاملات ارز


500,000 ریال

ماليه عمومي و بازارهاي سرمايه اسلامي:نظريه و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مالیه عمومی و بازارهای سرمایه اسلامی:نظریه و کاربردها


650,000 ریال

مديريت سرمايه گذاري و ريسک:حل مسائل پيشرفته و کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:حل مسائل پیشرفته و کاربردی


800,000 ریال

ارزش گذاري از داستان تا اعداد :ارزش داستان ها در تجارت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری از داستان تا اعداد :ارزش داستان ها در تجارت


1,450,000 ریال

پاشنه آشيل سرمايه داري:مجموعه نقد سرمايه داري از درون1

مدیریت اقتصاد حسابداری

پاشنه آشیل سرمایه داری:مجموعه نقد سرمایه داری از درون1


400,000 ریال

تحليل بنيادي تکنيکال يا ذهني؟مسير موفقيت در معامله گري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟مسیر موفقیت در معامله گری


1,050,000 ریال

مروري بر اصول و مباني بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مروری بر اصول و مبانی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار


225,000 ریال

همه چيز درباره بيت کوين:برنامه نويسي براي بلاک چين باز

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه چیز درباره بیت کوین:برنامه نویسی برای بلاک چین باز


1,690,000 ریال

کتاب جامع مباني مديريت سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب جامع مبانی مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار


650,000 ریال

مديريت استرس در معاملات:استراتژيهايي براي راندمان بيشتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استرس در معاملات:استراتژیهایی برای راندمان بیشتر


1,180,000 ریال

مديريت ريسک در نهادهاي مالي:تدوين پيشنهادات مالي سودآور

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک در نهادهای مالی:تدوین پیشنهادات مالی سودآور


200,000 ریال

پيش بيني بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تايي گن

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن


950,000 ریال

چرا بيت کوين بخريم؟راهنمايي براي ورود به دنياي رمز ارزها

مدیریت اقتصاد حسابداری

چرا بیت کوین بخریم؟راهنمایی برای ورود به دنیای رمز ارزها


200,000 ریال

ديفاي و آينده فايننس:همه چيز درباره دنياي مالي توزيع شده

مدیریت اقتصاد حسابداری

دیفای و آینده فایننس:همه چیز درباره دنیای مالی توزیع شده


1,100,000 ریال

معامله گر کوانت:راهنماي جامع کسب و کار معاملات الگوريتمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

معامله گر کوانت:راهنمای جامع کسب و کار معاملات الگوریتمی


700,000 ریال

عادات معامله گري:39قانون قدرتمندترين بورس سهام و ارز جهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

عادات معامله گری:39قانون قدرتمندترین بورس سهام و ارز جهان


480,000 ریال

از طمع تا وحشت:شناخت تيپ هاي شخصيتي در سرمايه گذاري و بورس

مدیریت اقتصاد حسابداری

از طمع تا وحشت:شناخت تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری و بورس


750,000 ریال

استراتژي هاي مديريت سرمايه :براي معامله گران بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های مدیریت سرمایه :برای معامله گران بازارهای مالی


1,050,000 ریال

پيش‌بيني قيمت سهام در بورس به روش تحليل تکنيکال (با سي دي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش‌بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال


450,000 ریال

راهنماي کامل انديکاتورها و نمودارهاي رايج در تحليل تکنيکال

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال


1,000,000 ریال

مهارت در چنگال اندروز به همراه نقاط XPoint در بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت در چنگال اندروز به همراه نقاط XPoint در بازار سرمایه


1,100,000 ریال

استراتژي ها و نکات معامله گري Price action جلد3 :پرايس اکشن

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی ها و نکات معامله گری Price action جلد3 :پرایس اکشن


350,000 ریال

بلاک چين و زنجيره تامين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بلاک چین و زنجیره تامین مفاهیم،استراتژی ها و کاربردهای عملی


300,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و ارزش گذاري اوراق بهادار: جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار: جلد1


2,890,000 ریال

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و ارزش گذاري اوراق بهادار: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار: جلد2


2,890,000 ریال

سفر سرمايه گذاري:راهنماي کاربردي سرمايه گذاري در بورس ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

سفر سرمایه گذاری:راهنمای کاربردی سرمایه گذاری در بورس ایران


350,000 ریال

همکاري راهبردي:پژوهشي آميخته بررابطه بين نظام بانکي و فين تک

مدیریت اقتصاد حسابداری

همکاری راهبردی:پژوهشی آمیخته بررابطه بین نظام بانکی و فین تک


800,000 ریال

اشتباهات بزرگ:بهترين سرمايه گذاري و بدترين سرمايه گذاري آن ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشتباهات بزرگ:بهترین سرمایه گذاری و بدترین سرمایه گذاری آن ها


1,100,000 ریال

تصميم گيري در مسائل مالي: مفاهيم، مسائل و افته (مديريت مالي2)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیری در مسائل مالی: مفاهیم، مسائل و افته


1,350,000 ریال

تکنيک هاي ورود به معامله: جلد دوم از سري کتابهاي kane trading

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های ورود به معامله: جلد دوم از سری کتابهای kane trading


800,000 ریال

لاک پشت تمام عيار:چگونه 23معامله گر مبتدي يک شبه ثروتمند شدند

مدیریت اقتصاد حسابداری

لاک پشت تمام عیار:چگونه 23معامله گر مبتدی یک شبه ثروتمند شدند


1,600,000 ریال

موسسات رتبه بندي اعتباري و نقش بي بديل آن ها در بازارهاي مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

موسسات رتبه بندی اعتباری و نقش بی بدیل آن ها در بازارهای مالی


1,300,000 ریال

روان شناسي کاربردي بازار سرمايه(مطالعه اي بر بازار بورس ايران)

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی کاربردی بازار سرمایه


180,000 ریال

تکنولوژي معاملات الگوريتمي:راهکارهاي جديد در بازار سرمايه ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنولوژی معاملات الگوریتمی:راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران


850,000 ریال

درآمدي بر قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار در حقوق ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار در حقوق ایران


300,000 ریال

برنامه نويسي اکسپرت:ايجاد سيستم هاي معاملاتي خودکار به زبان MQL4

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه نویسی اکسپرت:ایجاد سیستم های معاملاتی خودکار به زبان MQL4


645,000 ریال

مدل هاي تنزيلي ارزش گذاري سهام با تاکيد بر سياست استراتژيک تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های تنزیلی ارزش گذاری سهام با تاکید بر سیاست استراتژیک تجاری


650,000 ریال