مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زیست شناسی

دسته بندی ها

(9)
(21)
(3)
(3)
(356)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(16)
(337)
(1)
(5)
(8)
(2)
(2)
(19)

موضوع های فرعی

(2)
(327)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(9)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(15)
(1)
(15)

انتشارات / تولید کننده ها

(6)
(1)
(1)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(57)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(12)
(1)
(10)
(1)
(1)
(8)
(26)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(4)
(6)
(35)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(5)
(2)
(1)
(17)
(2)
(1)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(11)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
392 محصول
همستر

مهندسی

همستر


60,000 ریال

اکولوژي

مهندسی

اکولوژی


950,000 ریال

بيوشيمي

علوم پایه

بیوشیمی


2,860,000 ریال

مرتعداري

مهندسی

مرتعداری


120,000 ریال

زيست مواد

علوم پایه

زیست مواد


500,000 ریال

اصول ژنتيک

علوم پایه

اصول ژنتیک


400,000 ریال

پرنده نگري

علوم پایه

پرنده نگری


635,000 ریال

رفتار شناسي

علوم پایه

رفتار شناسی


160,000 ریال

مباني ژنتيک

علوم پایه

مبانی ژنتیک


1,500,000 ریال

ژنتيک تکميلي

علوم پایه

ژنتیک تکمیلی


155,000 ریال

آناتومي عمومي

علوم پایه

آناتومی عمومی


1,380,000 ریال

آناتومي عمومي

علوم پایه

آناتومی عمومی


650,000 ریال

بيوانفورماتيک

علوم پایه

بیوانفورماتیک


540,000 ریال

بيوشيمي عمومي

علوم پایه

بیوشیمی عمومی


650,000 ریال

منسوجات صنعتي

علوم پایه

منسوجات صنعتی


550,000 ریال

تکــــــامـــل

علوم پایه

تکــــــامـــل


1,750,000 ریال

شبکه هاي زيستي

علوم پایه

شبکه های زیستی


400,000 ریال

مباني بيوفيزيک

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک


1,200,000 ریال

مهندسي بيوشيمي

علوم پایه

مهندسی بیوشیمی


165,000 ریال

بوم شناسي گياهي

علوم پایه

بوم شناسی گیاهی


130,000 ریال

زمين منشاء حيات

علوم پایه

زمین منشاء حیات


850,000 ریال

فيزيولوژي عمومي

علوم پایه

فیزیولوژی عمومی


300,000 ریال

انگل شناسي پزشکي

علوم پایه

انگل شناسی پزشکی


800,000 ریال

پروانه هاي ايران

کودک و نوجوان

پروانه های ایران


1,380,000 ریال

زيست شناسي سلولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی


700,000 ریال

زيست شناسي گياهي

علوم پایه

زیست شناسی گیاهی


600,000 ریال

زيست شناسي گياهي

مهندسی

زیست شناسی گیاهی


1,000,000 ریال

مرتع و مرتع داري

علوم پایه

مرتع و مرتع داری


1,100,000 ریال

آناتومي سر و گردن

علوم پایه

آناتومی سر و گردن


140,000 ریال

اصول ژنوميک آماري

علوم پایه

اصول ژنومیک آماری


290,000 ریال

بيوتکنولوژي صنعتي

علوم پایه

بیوتکنولوژی صنعتی


550,000 ریال

روش هاي بوم شناسي

علوم پایه

روش های بوم شناسی


300,000 ریال

مباني ژنتيک جمعيت

علوم پایه

مبانی ژنتیک جمعیت


250,000 ریال

مباني ژنتيک جمعيت

علوم پایه

مبانی ژنتیک جمعیت


300,000 ریال

نشانگرهاي مولکولي

علوم پایه

نشانگرهای مولکولی


150,000 ریال

باکتري شناسي عمومي

علوم پایه

باکتری شناسی عمومی


1,400,000 ریال

بيوفيزيک:کتاب ارشد

کنکور

بیوفیزیک:کتاب ارشد


290,000 ریال

ژنتيک پايه و پزشکي

علوم پایه

ژنتیک پایه و پزشکی


150,000 ریال

ژنتيک مولکولي mRNA

علوم پایه

ژنتیک مولکولی mRNA


140,000 ریال

ضروريات ايمونولوژي

علوم پایه

ضروریات ایمونولوژی


450,000 ریال

آناتومي انساني پايه

علوم پایه

آناتومی انسانی پایه


600,000 ریال

بيوشيمي عمومي تئوري

علوم پایه

بیوشیمی عمومی تئوری


1,500,000 ریال

زيست شناسي غشا سلول

علوم پایه

زیست شناسی غشا سلول


520,000 ریال

قانون در طب (8جلدي)

علوم پایه

قانون در طب


7,300,000 ریال

بيوشيمي باليني عملي1

علوم پایه

بیوشیمی بالینی عملی1


1,000,000 ریال

فيزيولوژي بدن انسان1

علوم پایه

فیزیولوژی بدن انسان1


1,000,000 ریال

فيزيولوژي بدن انسان2

علوم پایه

فیزیولوژی بدن انسان2


1,000,000 ریال

مفاهيم و مسائل ژنتيک

علوم پایه

مفاهیم و مسائل ژنتیک


950,000 ریال

مواد زائد جامد: جلد2

علوم پایه

مواد زائد جامد: جلد2


150,000 ریال

ميکروب شناسي کاربردي

علوم پایه

میکروب شناسی کاربردی


200,000 ریال

بيوشيمي باليني تئوري1

علوم پایه

بیوشیمی بالینی تئوری1


1,200,000 ریال

بيوشيمي باليني تئوري2

علوم پایه

بیوشیمی بالینی تئوری2


800,000 ریال

بيولوژي سولومون: جلد4

علوم پایه

بیولوژی سولومون: جلد4


450,000 ریال

تجزيه ژن ها و ژنوم ها

علوم پایه

تجزیه ژن ها و ژنوم ها


140,000 ریال

شيمي باليني (ويراست7)

علوم پایه

شیمی بالینی


300,000 ریال

طب داخلي حيوانات کوچک

مهندسی

طب داخلی حیوانات کوچک


1,400,000 ریال

فرهنگ بزرگ زيست شناسي

فرهنگ لغت

فرهنگ بزرگ زیست شناسی


4,850,000 ریال

فسيل شناسي مهره داران

علوم پایه

فسیل شناسی مهره داران


330,000 ریال

مباني ژنتيک باکتري ها

علوم پایه

مبانی ژنتیک باکتری ها


650,000 ریال

مقدمه اي بررفتارشناسي

مهندسی

مقدمه ای بررفتارشناسی


690,000 ریال

مهندسي بافت شبکيه چشم

علوم پایه

مهندسی بافت شبکیه چشم


280,000 ریال

آناتومي گري: جلد1(تنه)

علوم پایه

آناتومی گری: جلد1


2,300,000 ریال

اصول پرورش گوسفند و بز

علوم پایه

اصول پرورش گوسفند و بز


1,700,000 ریال

اصول زيست پايدار: جلد2

علوم پایه

اصول زیست پایدار: جلد2


950,000 ریال

فشرده انگل شناسي پزشکي

علوم پایه

فشرده انگل شناسی پزشکی


550,000 ریال

مباني زيست شناسي ترميم

علوم پایه

مبانی زیست شناسی ترمیم


150,000 ریال

مباني ژنتيک پزشکي امري

علوم پایه

مبانی ژنتیک پزشکی امری


220,000 ریال

اقتصاد صنعت خمير و کاغذ

علوم پایه

اقتصاد صنعت خمیر و کاغذ


200,000 ریال

بافت شناسي پايه (عمومي)

علوم پایه

بافت شناسی پایه


120,000 ریال

بيوشيمي مصور هارپر جلد1

علوم پایه

بیوشیمی مصور هارپر جلد1


1,800,000 ریال

پايش تغييرات بوم شناختي

علوم پایه

پایش تغییرات بوم شناختی


100,000 ریال

جانور شناسي عمومي(جلد1)

علوم پایه

جانور شناسی عمومی


640,000 ریال

روش تحقيق در علوم زيستي

علوم پایه

روش تحقیق در علوم زیستی


425,000 ریال

زيست شناسي در چند دقيقه

علوم پایه

زیست شناسی در چند دقیقه


690,000 ریال

ژنتيک مولکولي باکتري ها

علوم پایه

ژنتیک مولکولی باکتری ها


240,000 ریال

ژنتيک و اصلاح نژاد نوين

علوم پایه

ژنتیک و اصلاح نژاد نوین


100,000 ریال

کاربرد پليمرها در پزشکي

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی


700,000 ریال

ميکروب شناسي(کتاب ارشد)

کنکور

میکروب شناسی


1,740,000 ریال

اصول و روش هاي مرتع داري

علوم پایه

اصول و روش های مرتع داری


200,000 ریال

اکولوژي عمومي و حيات وحش

علوم پایه

اکولوژی عمومی و حیات وحش


320,000 ریال

بيوشيمي مصور هارپر: جلد2

علوم پایه

بیوشیمی مصور هارپر: جلد2


1,800,000 ریال

تشخيص و درمان طب اورژانس

علوم پایه

تشخیص و درمان طب اورژانس


850,000 ریال

رمزگشايي از نانوتکنولوژي

علوم پایه

رمزگشایی از نانوتکنولوژی


98,000 ریال

رنگ دانه هاي کاروتنوييدي

علوم پایه

رنگ دانه های کاروتنوییدی


500,000 ریال

زيست شناسي مولکولي: جلد1

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی: جلد1


1,540,000 ریال

ژنتيک :راهنماي آزمايشگاه

علوم پایه

ژنتیک :راهنمای آزمایشگاه


70,000 ریال

فرهنگ پزشکي دورلند(جيبي)

علوم پایه

فرهنگ پزشکی دورلند


2,390,000 ریال

فشرده ميکروبيولوژي پزشکي

علوم پایه

فشرده میکروبیولوژی پزشکی


950,000 ریال

فناوري تصويربرداري پزشکي

علوم پایه

فناوری تصویربرداری پزشکی


110,000 ریال

اصول ژنتيک کمي و مسائل آن

علوم پایه

اصول ژنتیک کمی و مسائل آن


36,000 ریال

اصول و روش هاي آمار زيستي

علوم پایه

اصول و روش های آمار زیستی


1,300,000 ریال

جانور شناسي(1): بي‌مهرگان

علوم پایه

جانور شناسی


590,000 ریال

جانورشناسي جلد1:بي مهرگان

علوم پایه

جانورشناسی جلد1:بی مهرگان


960,000 ریال

خوراک و خوراک دادن به اسب

علوم پایه

خوراک و خوراک دادن به اسب


400,000 ریال

عنکبوت ها وعقرب هاي ايران

کودک و نوجوان

عنکبوت ها وعقرب های ایران


1,750,000 ریال

فشرده ايمونولوژي :ويرايش3

علوم پایه

فشرده ایمونولوژی :ویرایش3


600,000 ریال

فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


1,200,000 ریال

مقدمه اي بر اکولوژي رفتار

علوم پایه

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار


990,000 ریال

وابستگان وحشي گياهان اهلي

مهندسی

وابستگان وحشی گیاهان اهلی


80,000 ریال

تخريب در محيط هاي بيولوژيک

علوم پایه

تخریب در محیط های بیولوژیک


70,000 ریال

ترميم بافت از تئوري تا عمل

علوم پایه

ترمیم بافت از تئوری تا عمل


112,000 ریال

جانورشناسي جلد2:مهره داران

علوم پایه

جانورشناسی جلد2:مهره داران


1,790,000 ریال

زيست شناسي سلولي و مولکولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی


2,100,000 ریال

زيست شناسي سلولي و مولکولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی


2,950,000 ریال

زيست شناسي سلولي و مولکولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی


1,650,000 ریال

شيمي فيزيک براي علوم زيستي

علوم پایه

شیمی فیزیک برای علوم زیستی


174,000 ریال

ضروريات باکتري شناسي پزشکي

علوم پایه

ضروریات باکتری شناسی پزشکی


35,000 ریال

مباحثي نوين در بيوتکنولوژي

علوم پایه

مباحثی نوین در بیوتکنولوژی


140,000 ریال

مديريت پايدار ماده آلي خاک

علوم پایه

مدیریت پایدار ماده آلی خاک


43,000 ریال

اقتصاد اکولوژيکي تنوع زيستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی


19,000 ریال

مباني فيزيولوژي جانوري جلد1

علوم پایه

مبانی فیزیولوژی جانوری جلد1


1,100,000 ریال

مکانيک سيالات زيستي کاربردي

علوم پایه

مکانیک سیالات زیستی کاربردی


400,000 ریال

واکنش زنجيره اي پليمراز PCR

علوم پایه

واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR


500,000 ریال

آزمايشگاه ميکروبيولوژي محيطي

علوم پایه

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی


550,000 ریال

اصول پايه زيست شناسي مولکولي

علوم پایه

اصول پایه زیست شناسی مولکولی


160,000 ریال

انگل شناسي پزشکي مارکل و ووگ

علوم پایه

انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ


1,800,000 ریال

سيستم ايمني چگونه کار ميکند؟

علوم پایه

سیستم ایمنی چگونه کار میکند؟


310,000 ریال

مباني زيست شناسي سلولي: جلد1

علوم پایه

مبانی زیست شناسی سلولی: جلد1


1,900,000 ریال

مباني زيست شناسي سلولي: جلد2

علوم پایه

مبانی زیست شناسی سلولی: جلد2


2,170,000 ریال

آشنايي با سوسيوبيولوژي باليني

روانشناسی عمومی

آشنایی با سوسیوبیولوژی بالینی


380,000 ریال

آناتومي گري جلد2:اندام (2020)

علوم پایه

آناتومی گری جلد2:اندام


1,500,000 ریال

بيومتريالها (اصول و کاربردها)

علوم پایه

بیومتریالها


1,350,000 ریال

جانورشناسي کاربردي مهره داران

علوم پایه

جانورشناسی کاربردی مهره داران


42,000 ریال

رويکردهاي ژنوميک در محيط زيست

علوم پایه

رویکردهای ژنومیک در محیط زیست


250,000 ریال

زيست شناسي مولکولي ويور: جلد1

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی ویور: جلد1


1,300,000 ریال

زيست شناسي مولکولي ويور: جلد2

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی ویور: جلد2


1,900,000 ریال

زيست شناسي مولکولي ويور: جلد3

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی ویور: جلد3


1,300,000 ریال

ژنتيک: اصول و مسائل (ويراست5)

علوم پایه

ژنتیک: اصول و مسائل


1,950,000 ریال

ژنتيک: جلد1 (اصول ژنتيک کيفي)

علوم پایه

ژنتیک: جلد1


90,000 ریال

کاربرد پليمرها در پزشکي: جلد1

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی: جلد1


150,000 ریال

کلون کردن ژن :اصول و کاربردها

علوم پایه

کلون کردن ژن :اصول و کاربردها


200,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري زيست شناسي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری زیست شناسی


400,000 ریال

بيولوژي پستانداران دريايي جلد1

علوم پایه

بیولوژی پستانداران دریایی جلد1


65,000 ریال

ژنتيک مولکولي 1:زيست شناسي DNA

علوم پایه

ژنتیک مولکولی 1:زیست شناسی DNA


780,000 ریال

ژنتيک مولکولي 2:زيست شناسي DNA

علوم پایه

ژنتیک مولکولی 2:زیست شناسی DNA


1,350,000 ریال

مباني ميکروب شناسي پزشکي: جلد3

علوم پایه

مبانی میکروب شناسی پزشکی: جلد3


100,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

علوم پایه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی


1,000,000 ریال

آلودگي هوا:اصول و روش هاي کنترل

علوم پایه

آلودگی هوا:اصول و روش های کنترل


240,000 ریال

آناليزهاي فيلوژني:اصول و عمليات

علوم پایه

آنالیزهای فیلوژنی:اصول و عملیات


450,000 ریال

بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2021

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021


1,950,000 ریال

جانور شناسي (جلد 2): مهره داران

علوم پایه

جانور شناسی


70,000 ریال

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاري

آزمونهای استخدامی

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاری


1,900,000 ریال

درسنامه جامع داروخانه (دارويار)

علوم پایه

درسنامه جامع داروخانه


780,000 ریال

ژنتيک انساني: مفاهيم و کاربردها

علوم پایه

ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها


2,150,000 ریال

آناتومي باليني اسنل: جلد2(اندام)

علوم پایه

آناتومی بالینی اسنل: جلد2


450,000 ریال

اصول جامع جانورشناسي هيکمن: جلد1

علوم پایه

اصول جامع جانورشناسی هیکمن: جلد1


2,000,000 ریال

بي مهرگان سنگواره(ماکروفسيل)جلد2

علوم پایه

بی مهرگان سنگواره


370,000 ریال

زيست شناسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

زیست شناسی


250,000 ریال

کاربرد سراميک ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی


1,300,000 ریال

کالبد شناسي جراحي دامپزشکي: جلد2

علوم پایه

کالبد شناسی جراحی دامپزشکی: جلد2


45,000 ریال

ميکروبيولوژي براک: جلد2 ويرايش13

علوم پایه

میکروبیولوژی براک: جلد2 ویرایش13


1,200,000 ریال

ميکروبيولوژي براک: جلد3 ويرايش13

علوم پایه

میکروبیولوژی براک: جلد3 ویرایش13


370,000 ریال

وسايل پزشکي: کاربرد و ايمني جلد2

مهندسی

وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی جلد2


200,000 ریال

اکوسيستم هاي طبيعي (اکوسيستم آبي)

علوم پایه

اکوسیستم های طبیعی


125,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران: جلد1

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران: جلد1


300,000 ریال

بررسي توان تمايزي سلول هاي بنيادي

علوم پایه

بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی


460,000 ریال

جانور شناسي عمومي(جلد 3-بندپايان)

علوم پایه

جانور شناسی عمومی


60,000 ریال

داروسازي بر پايه نانو: جلد1 کد835

علوم پایه

داروسازی بر پایه نانو: جلد1 کد835


750,000 ریال

شبيه سازي و آناليز داده هاي ژنومي

علوم پایه

شبیه سازی و آنالیز داده های ژنومی


470,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2016: جلد2

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016: جلد2


350,000 ریال

وسايل پزشکي: کاربرد و ايمني/ جلد1

علوم پایه

وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی/ جلد1


200,000 ریال

بيوانفورماتيک :راهنماي درسي و عملي

علوم پایه

بیوانفورماتیک :راهنمای درسی و عملی


380,000 ریال

تجهيزات پزشکي طراحي و کاربرد: جلد2

علوم پایه

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد: جلد2


380,000 ریال

روش هاي آماري در علوم پزشکي (spss)

علوم پایه

روش های آماری در علوم پزشکی


650,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2021(جلد 1)

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021


3,000,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2021(جلد 2)

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021


3,000,000 ریال

فيزيولوژي جانوري (سازش و محيط)جلد1

علوم پایه

فیزیولوژی جانوری


350,000 ریال

فيزيولوژي جانوري (سازش و محيط)جلد2

علوم پایه

فیزیولوژی جانوری


80,000 ریال

کاربرد کامپوزيت ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد کامپوزیت ها در مهندسی پزشکی


250,000 ریال

ملزومات زيست شناسي سلول هاي بنيادي

علوم پایه

ملزومات زیست شناسی سلول های بنیادی


1,300,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


2,040,000 ریال

درسنامه جامع دستيار کنار دندان پزشک

علوم پایه

درسنامه جامع دستیار کنار دندان پزشک


1,500,000 ریال

زيست شناسي گياهي ريون: جلد1 ويراست8

علوم پایه

زیست شناسی گیاهی ریون: جلد1 ویراست8


1,680,000 ریال

ساختمان شيميايي و فيزيک الياف نساجي

علوم پایه

ساختمان شیمیایی و فیزیک الیاف نساجی


1,100,000 ریال

اصول ژنتيک پزشکي امري 2022 ويرايش 16

علوم پایه

اصول ژنتیک پزشکی امری 2022 ویرایش 16


2,500,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران1384-1392

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران1384-1392


500,000 ریال

بوم شناسي:المپيادهاي علمي زيست شناسي

علوم پایه

بوم شناسی:المپیادهای علمی زیست شناسی


240,000 ریال

تغيير اقليم و آب: ابزارها و رويکردها

علوم پایه

تغییر اقلیم و آب: ابزارها و رویکردها


155,000 ریال

خلاصه آناتومي گري براي دانشجويان2020

علوم پایه

خلاصه آناتومی گری برای دانشجویان2020


2,500,000 ریال

روان پزشکي در مامايي (اختلالات جنسي)

علوم پایه

روان پزشکی در مامایی


500,000 ریال

بيوشيمي پزشکي: جلد1(ساختمان و فعاليت)

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد1


1,350,000 ریال

چندشکلي هاي تک نوکلئوتيدي SNPsدر ژنوم

علوم پایه

چندشکلی های تک نوکلئوتیدی SNPsدر ژنوم


130,000 ریال

خلاصه فيزيولوژي پزشکي گايتون/هال 2021

علوم پایه

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال 2021


1,700,000 ریال

مباني ژنتيک پزشکي و مشاوره آن: کد2125

علوم پایه

مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن: کد2125


210,000 ریال

مديريت آب و پساب در صنايع خمير و کاغذ

علوم پایه

مدیریت آب و پساب در صنایع خمیر و کاغذ


140,000 ریال

نانوفناوري مولکولي و نانوفناوري زيستي

علوم پایه

نانوفناوری مولکولی و نانوفناوری زیستی


180,000 ریال

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد4 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد4 ویرایش11


1,250,000 ریال

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد7 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد7 ویرایش11


650,000 ریال

مقدمه اي بر فناوري تجهيزات پزشکي: جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر فناوری تجهیزات پزشکی: جلد1


180,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي1: کد9

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی1: کد9


1,200,000 ریال

زيست شناسي سلولي مولکولي و مهندسي ژنتيک

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک


1,760,000 ریال

ژنتيک کلاسيک:المپيادهاي علمي زيست شناسي

علوم پایه

ژنتیک کلاسیک:المپیادهای علمی زیست شناسی


950,000 ریال

ميکروبيولوژي عمومي و روش کار آزمايشگاهي

علوم پایه

میکروبیولوژی عمومی و روش کار آزمایشگاهی


1,500,000 ریال

نانوفناوري مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي

علوم پایه

نانوفناوری مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي2: کد83

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی2: کد83


1,050,000 ریال

بيوشيمي غدد و کليه:درسنامه بيوشيمي پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی غدد و کلیه:درسنامه بیوشیمی پزشکی


500,000 ریال

جانور شناسي عمومي(جلد 2)کرم ها و نرمتنان

علوم پایه

جانور شناسی عمومی


980,000 ریال

دگرگوني شهري:بهداشت سرپناه و تغيير اقليم

مهندسی

دگرگونی شهری:بهداشت سرپناه و تغییر اقلیم


320,000 ریال

روش ها و آزمايش هاي تجربي در فارماکولوژي

علوم پایه

روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی


220,000 ریال

زيست مواد،اندام هاي مصنوعي و مهندسي بافت

مهندسی

زیست مواد،اندام های مصنوعی و مهندسی بافت


400,000 ریال

فرهنگ رستني هاي ايران-جلد8(پروانه آساها)

مهندسی

فرهنگ رستنی های ایران-جلد8


150,000 ریال

فرهنگ گسترده اصطلاحات ميکروب شناسي کد656

فرهنگ لغت

فرهنگ گسترده اصطلاحات میکروب شناسی کد656


140,000 ریال

کاربرد شيشه ها و شيشه-سراميک ها در پزشکي

علوم پایه

کاربرد شیشه ها و شیشه-سرامیک ها در پزشکی


400,000 ریال

نقش اقليم در شيوع بيماري پوستي سالک جلدي

علوم پایه

نقش اقلیم در شیوع بیماری پوستی سالک جلدی


45,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1391

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1391


120,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1626

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1626


1,400,000 ریال

مديريت دام در هنگام بروز حوادث غير مترقبه

علوم پایه

مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه


94,000 ریال

زيست شناسي با رويکرد مولکولي: جلد1 ويرايش9

علوم پایه

زیست شناسی با رویکرد مولکولی: جلد1 ویرایش9


250,000 ریال

آناتومي به زبان ساده:کالبدشناسي عمومي انسان

علوم پایه

آناتومی به زبان ساده:کالبدشناسی عمومی انسان


390,000 ریال

بي مهرگان سنگواره(ماکروفسيل هاي جانوري)جلد1

علوم پایه

بی مهرگان سنگواره


500,000 ریال

بيوشيمي مولکول- سلول: درسنامه بيوشيمي پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی مولکول- سلول: درسنامه بیوشیمی پزشکی


1,200,000 ریال

زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش جلد دوم 2021

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد دوم 2021


2,700,000 ریال

آموزش عملي بيوشيمي براي دانشجويان گروه پزشکي

علوم پایه

آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه پزشکی


200,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد اول 2021 ويرايش هشتم

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2021 ویرایش هشتم


2,500,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد دوم 2021 ويرايش هشتم

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2021 ویرایش هشتم


3,500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشکي: کد2091

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی: کد2091


180,000 ریال

روش هاي بيومتري در تجزيه ژنتيک کمي (ويراست3)

علوم پایه

روش های بیومتری در تجزیه ژنتیک کمی


620,000 ریال

زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش: جلد2 ويرايش7

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش: جلد2 ویرایش7


700,000 ریال

زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش: جلد3 ويرايش7

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش: جلد3 ویرایش7


700,000 ریال

قابليت اطمينان و خطاي انساني در سامانه پزشکي

علوم پایه

قابلیت اطمینان و خطای انسانی در سامانه پزشکی


65,000 ریال

مروري بر جغرافياي گياهي ايران(رويکرد حفاظتي)

علوم پایه

مروری بر جغرافیای گیاهی ایران


220,000 ریال

هورمون شناسي:مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي

علوم پایه

هورمون شناسی:مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی


200,000 ریال

اصول ژنتيک و ژنوميک پزشکي امــري2022 ويراست16

علوم پایه

اصول ژنتیک و ژنومیک پزشکی امــری2022 ویراست16


3,900,000 ریال

تب طوطي:مروري بر کلاميديوز در پرندگان و انسان

علوم پایه

تب طوطی:مروری بر کلامیدیوز در پرندگان و انسان


350,000 ریال

دکتر مينو محرز:تاريخ شفاهي پزشکي معاصر ايران1

علوم پایه

دکتر مینو محرز:تاریخ شفاهی پزشکی معاصر ایران1


600,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2016: (جلد 2) ويرايش13

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016:


450,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي جلد2:بيومکانيک

علوم پایه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی جلد2:بیومکانیک


750,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست شناسي: کد1458

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی: کد1458


75,000 ریال

فيزيولوژي و کالبدشناسي کاربردي در حيوانات اهلي

علوم پایه

فیزیولوژی و کالبدشناسی کاربردی در حیوانات اهلی


320,000 ریال

گرافن زيست سازگار براي کار بردهاي آناليز زيستي

علوم پایه

گرافن زیست سازگار برای کار بردهای آنالیز زیستی


700,000 ریال

بيوشيمي پزشکي نوين به انضمام روش هاي آزمايشگاهي

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی نوین به انضمام روش های آزمایشگاهی


450,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته ميکروبيولوژي: کد1200

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته میکروبیولوژی: کد1200


29,000 ریال

بيوسراميک هاي واکنش ناپذير (اکسيدي و غير اکسيدي)

علوم پایه

بیوسرامیک های واکنش ناپذیر


120,000 ریال

بيوشيمي پزشکي: جلد2(متابوليسم و بيوشيمي اختصاصي)

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد2


1,850,000 ریال

بيوشيمي ديسيپلين(متابوليسم)درسنامه بيوشيمي پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی دیسیپلین


650,000 ریال

متون و اصطلاحات پزشکيmedical texts کد757جلد قرمز

زبان انگلیسی

متون و اصطلاحات پزشکیmedical texts کد757جلد قرمز


450,000 ریال

سلول هاي بنيادي :تمايز و کاربردهاي سلول هاي بنيادي

علوم پایه

سلول های بنیادی :تمایز و کاربردهای سلول های بنیادی


300,000 ریال

فرهنگ توصيفي اصطلاحات انفورماتيک زيست پزشکي:2زبانه

فرهنگ لغت

فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست پزشکی:2زبانه


250,000 ریال

هورمون شناسي عملي: مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي

علوم پایه

هورمون شناسی عملی: مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی


550,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد1:ساختمان و کاتاليز(ويراست7)

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد1:ساختمان و کاتالیز


2,100,000 ریال

بيوشيمي براي دانشجويان رشته بيولوژي:جلد2(متابوليسم)

علوم پایه

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی:جلد2


1,400,000 ریال

منسوجات فني:منسوجات محافظتي، خانگي، ورزشي و خوردويي

مهندسی

منسوجات فنی:منسوجات محافظتی، خانگی، ورزشی و خوردویی


1,000,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران مرحله2/ جلد2(دوره 9تا16)

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله2/ جلد2


650,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد 6 چکيده بيوشيمي

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد 6 چکیده بیوشیمی


650,000 ریال

مدل سازي بافت هاي بيولوژيک با Mimics در مهندسي پزشکي

علوم پایه

مدل سازی بافت های بیولوژیک با Mimics در مهندسی پزشکی


770,000 ریال

نشانگرهاي مولکولي و کاربرد آنها در تجزيه تنوع ژنتيکي

علوم پایه

نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در تجزیه تنوع ژنتیکی


100,000 ریال

بيوشيمي دولين: جلد1 همراه با ارتباطات باليني/ ويراست7

علوم پایه

بیوشیمی دولین: جلد1 همراه با ارتباطات بالینی/ ویراست7


2,500,000 ریال

بيوشيمي دولين: جلد2 همراه با ارتباطات باليني(ويراست7)

علوم پایه

بیوشیمی دولین: جلد2 همراه با ارتباطات بالینی


1,500,000 ریال

تصفيه فاضلاب در وتلندهاي مصنوعي با جريان افقي زيرسطحي

مهندسی

تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی


280,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال: جلد اول  2021 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: جلد اول 2021 ویرایش 14


2,500,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال: جلد دوم  2021 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: جلد دوم 2021 ویرایش 14


2,500,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد5 بيولوژي مولکولي

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد5 بیولوژی مولکولی


380,000 ریال

بافندگي حلقوي پودي گرد باف (ساختمان ماشين و روش توليد)

علوم پایه

بافندگی حلقوی پودی گرد باف


152,000 ریال

ديدگاه ها و برنامه هاي راهبردي در آموزش محيط زيست شهري

مهندسی

دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری


480,000 ریال

کنترل پيش بين مبتني بر مدل و کاربرد آن در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کنترل پیش بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی


390,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد2 ساختمان و فعاليت

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد2 ساختمان و فعالیت


600,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد2:بيوانرژيک و متابوليسم(ويراست7)

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد2:بیوانرژیک و متابولیسم


1,600,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران مرحله2/ جلد1(دوره هاي 1تا8)

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله2/ جلد1


490,000 ریال

پوشش گياهي کره زمين:سيستم هاي بوم شناختي زمين-زيست سپهر

مهندسی

پوشش گیاهی کره زمین:سیستم های بوم شناختی زمین-زیست سپهر


75,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي جلد1:بيوالکتريک و باليني

علوم پایه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی جلد1:بیوالکتریک و بالینی


1,400,000 ریال

بيولوژي پستانداران دريايي: جلد2 (حرکت، تغذيه و توليدمثل)

علوم پایه

بیولوژی پستانداران دریایی: جلد2


60,000 ریال

عروس هلندي:مشکلات غالب در نگهداري تغذيه پرورش و توليدمثل

علوم پایه

عروس هلندی:مشکلات غالب در نگهداری تغذیه پرورش و تولیدمثل


600,000 ریال

بيوشيمي براي دانشجويان رشته بيولوژي: جلد1(ساختمان و عملکرد)

علوم پایه

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی: جلد1


1,400,000 ریال

راهنماي جامع و کاربردي پرورش ماهيان سردآبي -گرم آبي و زينتي

علوم پایه

راهنمای جامع و کاربردی پرورش ماهیان سردآبی -گرم آبی و زینتی


340,000 ریال

کاربرد نانوساختارهاي کربني در دارورساني داروهاي ضد سرطان کد845

علوم پایه

کاربرد نانوساختارهای کربنی در دارورسانی داروهای ضد سرطان کد845


200,000 ریال

بيوشيمي متابوليسم جلد3:مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي(ويراست5)

علوم پایه

بیوشیمی متابولیسم جلد3:مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی


1,800,000 ریال

راديکال هاي آزاد و آنتي اکسيدان ها: اثرهاي آن ها در سلامت و بيماري

علوم پایه

رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها: اثرهای آن ها در سلامت و بیماری


800,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد1 تکنيک ها و روش هاي بيوشيميايي

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد1 تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی


500,000 ریال

نکات کليدي اثرات مصرف آنتي اکسيدانها در پيشگيري و درمان بيماريها کد720

علوم پایه

نکات کلیدی اثرات مصرف آنتی اکسیدانها در پیشگیری و درمان بیماریها کد720


140,000 ریال

اصول زيست پايدار جلد1:چشم اندازي نوين براي سلامت شادکامي و خوشبختي

علوم پایه

اصول زیست پایدار جلد1:چشم اندازی نوین برای سلامت شادکامی و خوشبختی تحول در سبک زندگی


280,000 ریال

تنوع حيات

علوم پایه

تنوع حیات


فاقد موجودی

اقليم و شهر

علوم پایه

اقلیم و شهر


فاقد موجودی

ژنتيک عمومي

علوم پایه

ژنتیک عمومی


فاقد موجودی

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


فاقد موجودی

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


فاقد موجودی

فيزيک الياف

علوم پایه

فیزیک الیاف


فاقد موجودی

بيولوژي باور

علوم پایه

بیولوژی باور


فاقد موجودی

مفاهيم ژنتيک

علوم پایه

مفاهیم ژنتیک


فاقد موجودی

بيوشيمي فيزيک

علوم پایه

بیوشیمی فیزیک


فاقد موجودی

چکيده بيوشيمي

علوم پایه

چکیده بیوشیمی


فاقد موجودی

نانوذرات نقره

علوم پایه

نانوذرات نقره


فاقد موجودی

آناتومي سروگردن

علوم پایه

آناتومی سروگردن


فاقد موجودی

متابوليسم بيوشيمي

علوم پایه

متابولیسم بیوشیمی


فاقد موجودی

بيوشيمي جامع پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی جامع پزشکی


فاقد موجودی

زيستن در محيط زيست

مهندسی

زیستن در محیط زیست


فاقد موجودی

ميکروب شناسي عمومي

علوم پایه

میکروب شناسی عمومی


فاقد موجودی

بيوشيمي پزشکي: جلد1

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد1


فاقد موجودی

بيوشيمي پزشکي: جلد2

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد2


فاقد موجودی

ژنتيک(اصول و مباني)

علوم پایه

ژنتیک


فاقد موجودی

بافت شناسي مقايسه اي

علوم پایه

بافت شناسی مقایسه ای


فاقد موجودی

بيوشيمي باليني عملي2

علوم پایه

بیوشیمی بالینی عملی2


فاقد موجودی

جانورشناسي بي مهرگان

علوم پایه

جانورشناسی بی مهرگان


فاقد موجودی

مواد زائد جامد: جلد1

علوم پایه

مواد زائد جامد: جلد1


فاقد موجودی

اصول آمار زيستي: جلد1

علوم پایه

اصول آمار زیستی: جلد1


فاقد موجودی

بوم شناسي علم عصيانگر

علوم پایه

بوم شناسی علم عصیانگر


فاقد موجودی

بيوشيمي عمومي (2 جلدي)

علوم پایه

بیوشیمی عمومی


فاقد موجودی

زيست شناسي عمومي: کد97

علوم پایه

زیست شناسی عمومی: کد97


فاقد موجودی

علوم اجتماعي محيط زيست

علوم پایه

علوم اجتماعی محیط زیست


فاقد موجودی

مباني سيستماتيک جانوري

علوم پایه

مبانی سیستماتیک جانوری


فاقد موجودی

آناتومي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی در مهندسی پزشکی


فاقد موجودی

ژنتيک از ديدگاه مولکولي

علوم پایه

ژنتیک از دیدگاه مولکولی


فاقد موجودی

مباحثي در بيوفيزيک سلول

علوم پایه

مباحثی در بیوفیزیک سلول


فاقد موجودی

جانورشناسي:کارشناسي ارشد

کنکور

جانورشناسی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

ميکروب شناسي زينسر: جلد1

علوم پایه

میکروب شناسی زینسر: جلد1


فاقد موجودی

ميکروب شناسي زينسر: جلد2

علوم پایه

میکروب شناسی زینسر: جلد2


فاقد موجودی

504واژه مطلقا ضروري پزشکي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پزشکی


فاقد موجودی

اصول طب داخلي دام هاي کوچک

علوم پایه

اصول طب داخلی دام های کوچک


فاقد موجودی

بيوانفورماتيک به زبان ساده

علوم پایه

بیوانفورماتیک به زبان ساده


فاقد موجودی

فرهنگ اختصارات پزشکي بيلير

فرهنگ لغت

فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر


فاقد موجودی

مباني علوم سلولي و مولکولي

علوم پایه

مبانی علوم سلولی و مولکولی


فاقد موجودی

504واژه مطلقا ضروري پرستاري

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پرستاری


فاقد موجودی

بازيافت مواد زائد جامد شهري

مهندسی

بازیافت مواد زائد جامد شهری


فاقد موجودی

بوم شناسي و مديريت حيات وحش

علوم پایه

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش


فاقد موجودی

بيوشيمي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

بیوشیمی:کارشناسی ارشدودکتری


فاقد موجودی

چاپ زيستي در پزشکي بازساختي

علوم پایه

چاپ زیستی در پزشکی بازساختی


فاقد موجودی

راهنماي پرورش و نگهداري اسب

علوم پایه

راهنمای پرورش و نگهداری اسب


فاقد موجودی

اکولوژي سياسي(مجموعه مقالات)

علوم پایه

اکولوژی سیاسی


فاقد موجودی

بافت شناسي مقايسه اي کاربردي

علوم پایه

بافت شناسی مقایسه ای کاربردی


فاقد موجودی

بهسازي محيط در شرايط اضطراري

علوم پایه

بهسازی محیط در شرایط اضطراری


فاقد موجودی

بيوشيمي از لنينجر تا استراير

علوم پایه

بیوشیمی از لنینجر تا استرایر


فاقد موجودی

سلول هاي بنيادي به زبان ساده

علوم پایه

سلول های بنیادی به زبان ساده


فاقد موجودی

مهندسي فرآيندهاي زيستي: جلد1

علوم پایه

مهندسی فرآیندهای زیستی: جلد1


فاقد موجودی

مهندسي فرآيندهاي زيستي: جلد2

علوم پایه

مهندسی فرآیندهای زیستی: جلد2


فاقد موجودی

فناوري چاپگرهاي زيستي سه بعدي

علوم پایه

فناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی


فاقد موجودی

بيوتکنولوژي ميکروبيولوژي صنعتي

علوم پایه

بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر ميکروبيولوژي صنعتي

علوم پایه

مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی


فاقد موجودی

نظريه و مسائل ژنتيک (سري شومز)

علوم پایه

نظریه و مسائل ژنتیک


فاقد موجودی

آناتومي تنه: چکيده گري دانشجويي

علوم پایه

آناتومی تنه: چکیده گری دانشجویی


فاقد موجودی

اساس علم ژنتيک:کلاسيک و مولکولي

علوم پایه

اساس علم ژنتیک:کلاسیک و مولکولی


فاقد موجودی

بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2021

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021


فاقد موجودی

بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2021

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021


فاقد موجودی

آناتومي اندام:چکيده گري دانشجويي

علوم پایه

آناتومی اندام:چکیده گری دانشجویی


فاقد موجودی

درآمدي بر بوم شناسي سيماي سرزمين

علوم پایه

درآمدی بر بوم شناسی سیمای سرزمین


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي براک: جلد1 ويرايش13

علوم پایه

میکروبیولوژی براک: جلد1 ویرایش13


فاقد موجودی

فيزيولوژي غدد درون ريز مهره داران

علوم پایه

فیزیولوژی غدد درون ریز مهره داران


فاقد موجودی

تجهيزات پزشکي طراحي و کاربرد: جلد1

علوم پایه

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد: جلد1


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

میکروبیولوژی:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

راهنماي تکثير و پرورش ماهيان سردآبي

علوم پایه

راهنمای تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی


فاقد موجودی

زيست شناسي گياهي ريون: جلد2 ويراست8

علوم پایه

زیست شناسی گیاهی ریون: جلد2 ویراست8


فاقد موجودی

مهندسي و کاربرد مواد زيستي در پزشکي

علوم پایه

مهندسی و کاربرد مواد زیستی در پزشکی


فاقد موجودی

آناتومي سر و گردن:چکيده گري دانشجويي

علوم پایه

آناتومی سر و گردن:چکیده گری دانشجویی


فاقد موجودی

تجهيزات بيمارستاني و کلينک هاي پزشکي

علوم پایه

تجهیزات بیمارستانی و کلینک های پزشکی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر برهمکنش بافت و بيومتريال

علوم پایه

مقدمه ای بر برهمکنش بافت و بیومتریال


فاقد موجودی

کاربردهاي زيست پزشکي مزومتخلخل سيليکا

علوم پایه

کاربردهای زیست پزشکی مزومتخلخل سیلیکا


فاقد موجودی

مديريت ايمن پسماندهاي بهداشتي- درماني

علوم پایه

مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی- درمانی


فاقد موجودی

سلول هاي بنيادي :سلول هاي بنيادي جنيني

علوم پایه

سلول های بنیادی :سلول های بنیادی جنینی


فاقد موجودی

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد1 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد1 ویرایش11


فاقد موجودی

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد2 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد2 ویرایش11


فاقد موجودی

روش هاي آمار زيستي: ارزيابي خطرهاي نسبي

علوم پایه

روش های آمار زیستی: ارزیابی خطرهای نسبی


فاقد موجودی

مباني عملي و کاربردي ميکروسکوپ الکتروني

علوم پایه

مبانی عملی و کاربردی میکروسکوپ الکترونی


فاقد موجودی

خلاصه زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش2016

علوم پایه

خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش2016


فاقد موجودی

در سايه انسان(شامپانزه ها:عادات و رفتار)

علوم پایه

در سایه انسان


فاقد موجودی

زيست شناسي تکويني: جلد2 (ويرايش نهم2010)

علوم پایه

زیست شناسی تکوینی: جلد2


فاقد موجودی

فيزيک سيستم هاي تصوير برداري پزشکي: جلد1

علوم پایه

فیزیک سیستم های تصویر برداری پزشکی: جلد1


فاقد موجودی

فيزيک سيستم هاي تصوير برداري پزشکي: جلد2

علوم پایه

فیزیک سیستم های تصویر برداری پزشکی: جلد2


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت: کد281

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت: کد281


فاقد موجودی

مرور سريع بر بافت شناسي و زيست شناسي سلول

علوم پایه

مرور سریع بر بافت شناسی و زیست شناسی سلول


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي3: کد 209

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی3: کد 209


فاقد موجودی

راهنماي صحرايي خزندگان ايران جلد1:سوسماران

علوم پایه

راهنمای صحرایی خزندگان ایران جلد1:سوسماران


فاقد موجودی

ژنتيک ويژه مجموعه زيست شناسي(ارشد و دکتري)

کنکور

ژنتیک ویژه مجموعه زیست شناسی


فاقد موجودی

منتخب زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش2016

علوم پایه

منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016


فاقد موجودی

زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش جلد اول 2021

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد اول 2021


فاقد موجودی

محاسبات در زيست شناسي مولکولي و بيوتکنولوژي

علوم پایه

محاسبات در زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی


فاقد موجودی

تاثير عناصر موجود در مواد معدني بر بدن انسان

علوم پایه

تاثیر عناصر موجود در مواد معدنی بر بدن انسان


فاقد موجودی

ماهي شناسي3:اکولوژي و جغرافياي جانوري ماهيان

علوم پایه

ماهی شناسی3:اکولوژی و جغرافیای جانوری ماهیان


فاقد موجودی

مجموعه زيست شناسي گياهي:کارشناسي ارشد(85-96)

کنکور

مجموعه زیست شناسی گیاهی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

مهره داران:کالبدشناسي مقايسه اي عملکرد تکامل

علوم پایه

مهره داران:کالبدشناسی مقایسه ای عملکرد تکامل


فاقد موجودی

درک سياستگذاري سلامت (2جلدي)با رويکردي باليني

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک سیاستگذاری سلامت


فاقد موجودی

فرهنگ دارويي:فارماکولوژي باليني داروهاي ژنريک

فرهنگ لغت

فرهنگ دارویی:فارماکولوژی بالینی داروهای ژنریک


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته بينايي سنجي: کد982

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته بینایی سنجی: کد982


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي پزشکي کد495

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی کد495


فاقد موجودی

بيوانفورماتيک:آناليز ساختار و توالي پروتئين ها

علوم پایه

بیوانفورماتیک:آنالیز ساختار و توالی پروتئین ها


فاقد موجودی

الگوسازي پديده هاي محيط زيست با استفاده از مطلب

مهندسی

الگوسازی پدیده های محیط زیست با استفاده از مطلب


فاقد موجودی

روش هاي پرستاري باليني و بررسي وضعيت سلامت جسمي

علوم پایه

روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمی


فاقد موجودی

صنعت ويروس بازي:کرونا، سرخک، آنفولانزا، سارس ...

علوم سیاسی علوم اجتماعی

صنعت ویروس بازی:کرونا، سرخک، آنفولانزا، سارس ...


فاقد موجودی

فرهنگ توصيفي بيوانفورماتيک و زيست شناسي محاسباتي

علوم پایه

فرهنگ توصیفی بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی


فاقد موجودی

مرجع کامل داروهاي ژنريک ايران با اقدامات پرستاري

علوم پایه

مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری


فاقد موجودی

سيستم پردازشي فوق کم توان ECG براي دستگاه هاي loT

علوم پایه

سیستم پردازشی فوق کم توان ECG برای دستگاه های loT


فاقد موجودی

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال2021 : جلد1 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 : جلد1 ویرایش 14


فاقد موجودی

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال2021 : جلد2 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 : جلد2 ویرایش 14


فاقد موجودی

کلياتي بر ژنتيک سلولي و مولکولي (فارسي و انگليسي)

علوم پایه

کلیاتی بر ژنتیک سلولی و مولکولی


فاقد موجودی

آمار کاربردي براي پژوهشگران محيط زيست و زيست شناسي

علوم پایه

آمار کاربردی برای پژوهشگران محیط زیست و زیست شناسی


فاقد موجودی

بيماري هاي دستگاه گوارش :تک سمي ها و دل درد در اسب

علوم پایه

بیماری های دستگاه گوارش :تک سمی ها و دل درد در اسب


فاقد موجودی

فيزيولوژي پزشکي گايتون/ هال جلد اول 2021 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون/ هال جلد اول 2021 ویرایش 14


فاقد موجودی

فيزيولوژي پزشکي گايتون/ هال جلد دوم 2021 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون/ هال جلد دوم 2021 ویرایش 14


فاقد موجودی

آشنايي با گندزداها و روش هاي تعيين حساسيت ضد ميکروبي

علوم پایه

آشنایی با گندزداها و روش های تعیین حساسیت ضد میکروبی


فاقد موجودی

مباني ديرينه شناسي جلد1(بي مهرگان،ايکنوفسيل ها،گياهان)

علوم پایه

مبانی دیرینه شناسی جلد1


فاقد موجودی

مديريت کيفيت در بيوشيمي:مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي

علوم پایه

مدیریت کیفیت در بیوشیمی:مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست شناسي سلولي و مولکولي کد1375

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی کد1375


فاقد موجودی

تمرين تکليف و تفکر انتقادي در کارآموزش مهارت هاي باليني پرستاري

علوم پایه

تمرین تکلیف و تفکر انتقادی در کارآموزش مهارت های بالینی پرستاری


فاقد موجودی

راهنماي کار در آزمايشگاه ميکروبيولوژي مواد غذايي آرايشي و بهداشتي

مهندسی

راهنمای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی آرایشی و بهداشتی


فاقد موجودی

بيماري‌هاي دستگاه گوارش نشخوارکنندگان:بيماري هاي حفره، دهان، حلق، مري

علوم پایه

بیماری‌های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان:بیماری های حفره، دهان، حلق، مری پیش‌ معده‌ها و شیردان


فاقد موجودی