مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زیست شناسی

دسته بندی ها

(9)
(20)
(4)
(4)
(421)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(16)
(1)
(402)
(2)
(4)
(8)
(2)
(2)
(19)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(390)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(11)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(14)
(2)
(15)

انتشارات / تولید کننده ها

(8)
(1)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(2)
(66)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(2)
(13)
(2)
(12)
(1)
(1)
(21)
(27)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(6)
(40)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(25)
(2)
(1)
(2)
(15)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(4)
(1)
(6)
(3)
(3)
(1)
(1)
(13)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
458 محصول
همستر

مهندسی

همستر


60,000 ریال

اکولوژي

مهندسی

اکولوژی


1,400,000 ریال

بيوشيمي

علوم پایه

بیوشیمی


4,960,000 ریال

مرتعداري

مهندسی

مرتعداری


120,000 ریال

زيست مواد

علوم پایه

زیست مواد


2,600,000 ریال

ايمونولوژي

علوم پایه

ایمونولوژی


6,500,000 ریال

پرنده نگري

علوم پایه

پرنده نگری


1,950,000 ریال

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


1,000,000 ریال

فيزيک الياف

علوم پایه

فیزیک الیاف


600,000 ریال

مباني ژنتيک

علوم پایه

مبانی ژنتیک


1,500,000 ریال

ســـلول جلد2

علوم پایه

ســـلول جلد2


3,700,000 ریال

آناتومي عمومي

علوم پایه

آناتومی عمومی


1,400,000 ریال

آناتومي عمومي

علوم پایه

آناتومی عمومی


2,980,000 ریال

از ژن تا ژنوم

علوم پایه

از ژن تا ژنوم


2,000,000 ریال

بيوانفورماتيک

علوم پایه

بیوانفورماتیک


3,100,000 ریال

بيوشيمي عمومي

علوم پایه

بیوشیمی عمومی


650,000 ریال

چکيده بيوشيمي

علوم پایه

چکیده بیوشیمی


2,600,000 ریال

منسوجات صنعتي

علوم پایه

منسوجات صنعتی


550,000 ریال

ســـلول : جلد1

علوم پایه

ســـلول : جلد1


4,000,000 ریال

مباني بيوفيزيک

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک


2,300,000 ریال

مهندسي بيوشيمي

علوم پایه

مهندسی بیوشیمی


500,000 ریال

پروانه هاي ايران

کودک و نوجوان

پروانه های ایران


4,500,000 ریال

زيست شناسي گياهي

مهندسی

زیست شناسی گیاهی


1,650,000 ریال

زيست شناسي گياهي

علوم پایه

زیست شناسی گیاهی


600,000 ریال

قارچ شناسي پزشکي

علوم پایه

قارچ شناسی پزشکی


1,300,000 ریال

مرتع و مرتع داري

علوم پایه

مرتع و مرتع داری


1,100,000 ریال

آناتومي سر و گردن

علوم پایه

آناتومی سر و گردن


1,400,000 ریال

آناتومي عمومي بدن

علوم پایه

آناتومی عمومی بدن


3,950,000 ریال

اصول ژنوميک آماري

علوم پایه

اصول ژنومیک آماری


290,000 ریال

بيوتکنولوژي صنعتي

علوم پایه

بیوتکنولوژی صنعتی


1,800,000 ریال

باکتري شناسي عمومي

علوم پایه

باکتری شناسی عمومی


4,000,000 ریال

زيستن در محيط زيست

مهندسی

زیستن در محیط زیست


720,000 ریال

ضروريات ايمونولوژي

علوم پایه

ضروریات ایمونولوژی


1,600,000 ریال

ميکروبيولوژي عمومي

علوم پایه

میکروبیولوژی عمومی


3,100,000 ریال

بيوشيمي پزشکي: جلد1

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد1


1,300,000 ریال

بيوشيمي پزشکي: جلد2

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد2


3,400,000 ریال

بيوشيمي عمومي تئوري

علوم پایه

بیوشیمی عمومی تئوری


2,500,000 ریال

زيست شناسي غشا سلول

علوم پایه

زیست شناسی غشا سلول


2,300,000 ریال

قانون در طب (8جلدي)

علوم پایه

قانون در طب


21,770,000 ریال

مباني بيوانفورماتيک

علوم پایه

مبانی بیوانفورماتیک


900,000 ریال

بافت شناسي مقايسه اي

علوم پایه

بافت شناسی مقایسه ای


2,300,000 ریال

بيوشيمي باليني عملي1

علوم پایه

بیوشیمی بالینی عملی1


1,000,000 ریال

بيوشيمي باليني عملي2

علوم پایه

بیوشیمی بالینی عملی2


2,000,000 ریال

جانورشناسي بي مهرگان

علوم پایه

جانورشناسی بی مهرگان


2,700,000 ریال

مفاهيم و مسائل ژنتيک

علوم پایه

مفاهیم و مسائل ژنتیک


1,700,000 ریال

نمو انسان پس از تولد

علوم پایه

نمو انسان پس از تولد


2,600,000 ریال

بيوشيمي باليني تئوري1

علوم پایه

بیوشیمی بالینی تئوری1


2,500,000 ریال

بيوشيمي باليني تئوري2

علوم پایه

بیوشیمی بالینی تئوری2


2,400,000 ریال

بيولوژي سولومون: جلد4

علوم پایه

بیولوژی سولومون: جلد4


260,000 ریال

زيست قوم شناسي تکاملي

علوم پایه

زیست قوم شناسی تکاملی


1,800,000 ریال

طب داخلي حيوانات کوچک

مهندسی

طب داخلی حیوانات کوچک


4,100,000 ریال

فرهنگ بزرگ زيست شناسي

فرهنگ لغت

فرهنگ بزرگ زیست شناسی


8,500,000 ریال

مباني ژنتيک باکتري ها

علوم پایه

مبانی ژنتیک باکتری ها


1,100,000 ریال

مقدمه اي بررفتارشناسي

مهندسی

مقدمه ای بررفتارشناسی


1,950,000 ریال

اصول زيست پايدار: جلد2

علوم پایه

اصول زیست پایدار: جلد2


950,000 ریال

بيوشيمي عمومي (2 جلدي)

علوم پایه

بیوشیمی عمومی


3,800,000 ریال

زيست شناسي for dummies

علوم پایه

زیست شناسی for dummies


4,600,000 ریال

زيست شناسي عمومي: کد97

علوم پایه

زیست شناسی عمومی: کد97


1,600,000 ریال

فشرده انگل شناسي پزشکي

علوم پایه

فشرده انگل شناسی پزشکی


1,600,000 ریال

اصول بيوشيمي1لنينجر2021

علوم پایه

اصول بیوشیمی1لنینجر2021


5,900,000 ریال

بيوشيمي مصور هارپر جلد1

علوم پایه

بیوشیمی مصور هارپر جلد1


4,900,000 ریال

روش تحقيق در علوم زيستي

علوم پایه

روش تحقیق در علوم زیستی


425,000 ریال

زيست شناسي در چند دقيقه

علوم پایه

زیست شناسی در چند دقیقه


2,100,000 ریال

فرآيندهاي جداسازي غشايي

علوم پایه

فرآیندهای جداسازی غشایی


1,900,000 ریال

کاربرد پليمرها در پزشکي

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی


700,000 ریال

کروماتوگرافي و طيف سنجي

علوم پایه

کروماتوگرافی و طیف سنجی


2,400,000 ریال

ميکروب شناسي(کتاب ارشد)

کنکور

میکروب شناسی


3,440,000 ریال

اکولوژي عمومي و حيات وحش

علوم پایه

اکولوژی عمومی و حیات وحش


320,000 ریال

بيوشيمي مصور هارپر: جلد2

علوم پایه

بیوشیمی مصور هارپر: جلد2


1,800,000 ریال

تشخيص و درمان طب اورژانس

علوم پایه

تشخیص و درمان طب اورژانس


850,000 ریال

زيست شناسي مولکولي: جلد1

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی: جلد1


3,440,000 ریال

فشرده ميکروبيولوژي پزشکي

علوم پایه

فشرده میکروبیولوژی پزشکی


2,500,000 ریال

ميکروب شناسي زينسر: جلد1

علوم پایه

میکروب شناسی زینسر: جلد1


2,200,000 ریال

ميکروب شناسي زينسر: جلد2

علوم پایه

میکروب شناسی زینسر: جلد2


3,300,000 ریال

اصول ژنتيک و دي ان اي DNA

علمی

اصول ژنتیک و دی ان ای DNA


1,400,000 ریال

اصول و روش هاي آمار زيستي

علوم پایه

اصول و روش های آمار زیستی


1,900,000 ریال

جانورشناسي جلد1:بي مهرگان

علوم پایه

جانورشناسی جلد1:بی مهرگان


960,000 ریال

خوراک و خوراک دادن به اسب

علوم پایه

خوراک و خوراک دادن به اسب


400,000 ریال

فشرده ايمونولوژي :ويرايش3

علوم پایه

فشرده ایمونولوژی :ویرایش3


2,200,000 ریال

کمک پرستاري يکساله(2جلدي)

علوم پایه

کمک پرستاری یکساله


5,600,000 ریال

مقدمه اي بر اکولوژي رفتار

علوم پایه

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار


1,950,000 ریال

وابستگان وحشي گياهان اهلي

مهندسی

وابستگان وحشی گیاهان اهلی


80,000 ریال

زيست شناسي سلولي و مولکولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی


5,200,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري پرستاري

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پرستاری


800,000 ریال

بوم شناسي و مديريت حيات وحش

علوم پایه

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش


450,000 ریال

بيوشيمي استراير: جلد1(2019)

علوم پایه

بیوشیمی استرایر: جلد1


4,900,000 ریال

بيوشيمي استراير:جلد2 (2019)

علوم پایه

بیوشیمی استرایر:جلد2


4,900,000 ریال

بيولوژي کمپبل2021 جلد2:سلول

علوم پایه

بیولوژی کمپبل2021 جلد2:سلول


1,300,000 ریال

تنوع زيستي ايران پستانداران

علوم پایه

تنوع زیستی ایران پستانداران


1,550,000 ریال

آزمايشگاه ميکروبيولوژي محيطي

علوم پایه

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی


1,200,000 ریال

انگل شناسي پزشکي مارکل و ووگ

علوم پایه

انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ


4,300,000 ریال

بافت شناسي مقايسه اي کاربردي

علوم پایه

بافت شناسی مقایسه ای کاربردی


1,900,000 ریال

بيولوژي کمپبل2021 جلد3:ژنتيک

علوم پایه

بیولوژی کمپبل2021 جلد3:ژنتیک


2,500,000 ریال

مهندسي فرآيندهاي زيستي: جلد1

علوم پایه

مهندسی فرآیندهای زیستی: جلد1


2,990,000 ریال

آشنايي با سوسيوبيولوژي باليني

روانشناسی عمومی

آشنایی با سوسیوبیولوژی بالینی


380,000 ریال

آلرژي جلد1:علوم پايه و باليني

علوم پایه

آلرژی جلد1:علوم پایه و بالینی


2,500,000 ریال

آلرژي جلد2:علوم پايه و باليني

علوم پایه

آلرژی جلد2:علوم پایه و بالینی


2,000,000 ریال

بيومتريالها (اصول و کاربردها)

علوم پایه

بیومتریالها


2,980,000 ریال

رويکردهاي ژنوميک در محيط زيست

علوم پایه

رویکردهای ژنومیک در محیط زیست


250,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري زيست شناسي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری زیست شناسی


800,000 ریال

بيوتکنولوژي ميکروبيولوژي صنعتي

علوم پایه

بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی


2,800,000 ریال

ژنتيک مولکولي 1:زيست شناسي DNA

علوم پایه

ژنتیک مولکولی 1:زیست شناسی DNA


2,100,000 ریال

ژنتيک مولکولي 2:زيست شناسي DNA

علوم پایه

ژنتیک مولکولی 2:زیست شناسی DNA


3,200,000 ریال

کاربرد فناوري اطلاعات در پزشکي

علوم پایه

کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی


1,150,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

علوم پایه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی


1,900,000 ریال

بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2021

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021


4,500,000 ریال

بيولوژي کمپبل2021 جلد7 :اکولوژي

علوم پایه

بیولوژی کمپبل2021 جلد7 :اکولوژی


1,100,000 ریال

جانور شناسي (جلد 2): مهره داران

علوم پایه

جانور شناسی


1,500,000 ریال

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاري

آزمونهای استخدامی

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاری


1,900,000 ریال

درسنامه جامع داروخانه (دارويار)

علوم پایه

درسنامه جامع داروخانه


2,300,000 ریال

آناتومي باليني اسنل: جلد2(اندام)

علوم پایه

آناتومی بالینی اسنل: جلد2


450,000 ریال

بي مهرگان سنگواره(ماکروفسيل)جلد2

علوم پایه

بی مهرگان سنگواره


2,000,000 ریال

زيست شناسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

زیست شناسی


250,000 ریال

کالبد شناسي جراحي دامپزشکي: جلد2

علوم پایه

کالبد شناسی جراحی دامپزشکی: جلد2


45,000 ریال

ميکروبيولوژي براک: جلد3 ويرايش13

علوم پایه

میکروبیولوژی براک: جلد3 ویرایش13


1,000,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران: جلد1

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران: جلد1


300,000 ریال

بافت شناسي پايه جان کوئيرا (2021)

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا


4,500,000 ریال

جانور شناسي عمومي(جلد 3-بندپايان)

علوم پایه

جانور شناسی عمومی


980,000 ریال

داروسازي بر پايه نانو: جلد1 کد835

علوم پایه

داروسازی بر پایه نانو: جلد1 کد835


2,000,000 ریال

فيزيولوژي غدد درون ريز مهره داران

علوم پایه

فیزیولوژی غدد درون ریز مهره داران


650,000 ریال

ميکروب شناسي پزشکي جاوتز2019 جلد2

علوم پایه

میکروب شناسی پزشکی جاوتز2019 جلد2


4,900,000 ریال

بيوانفورماتيک :راهنماي درسي و عملي

علوم پایه

بیوانفورماتیک :راهنمای درسی و عملی


1,900,000 ریال

تجهيزات پزشکي طراحي و کاربرد: جلد1

علوم پایه

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد: جلد1


2,100,000 ریال

تجهيزات پزشکي طراحي و کاربرد: جلد2

علوم پایه

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد: جلد2


2,100,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


3,540,000 ریال

درسنامه جامع دستيار کنار دندان پزشک

علوم پایه

درسنامه جامع دستیار کنار دندان پزشک


3,600,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران1384-1392

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران1384-1392


500,000 ریال

بوم شناسي:المپيادهاي علمي زيست شناسي

علوم پایه

بوم شناسی:المپیادهای علمی زیست شناسی


900,000 ریال

بيولوژي کمپبل2021 جلد4:مکانيسم تکامل

علوم پایه

بیولوژی کمپبل2021 جلد4:مکانیسم تکامل


1,800,000 ریال

تغيير اقليم و آب: ابزارها و رويکردها

علوم پایه

تغییر اقلیم و آب: ابزارها و رویکردها


155,000 ریال

خلاصه آناتومي گري براي دانشجويان2020

علوم پایه

خلاصه آناتومی گری برای دانشجویان2020


4,500,000 ریال

دستور کار آزمايشگاه مباني شيمي پليمر

علوم پایه

دستور کار آزمایشگاه مبانی شیمی پلیمر


800,000 ریال

روان پزشکي در مامايي (اختلالات جنسي)

علوم پایه

روان پزشکی در مامایی


500,000 ریال

مقدمه اي بر برهمکنش بافت و بيومتريال

علوم پایه

مقدمه ای بر برهمکنش بافت و بیومتریال


1,170,000 ریال

مقدمه اي بر بيوتکنولوژي مولکولي جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی جلد1


1,050,000 ریال

مقدمه اي بر بيوتکنولوژي مولکولي جلد2

علوم پایه

مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی جلد2


1,200,000 ریال

اصول ژنتيک پزشکي و ژنوميکس امــري2022

علوم پایه

اصول ژنتیک پزشکی و ژنومیکس امــری2022


4,000,000 ریال

بيوشيمي پزشکي: جلد1(ساختمان و فعاليت)

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد1


3,100,000 ریال

مقدمه اي بر فناوري تجهيزات پزشکي: جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر فناوری تجهیزات پزشکی: جلد1


750,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي1: کد9

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی1: کد9


1,700,000 ریال

ژنتيک کلاسيک:المپيادهاي علمي زيست شناسي

علوم پایه

ژنتیک کلاسیک:المپیادهای علمی زیست شناسی


1,250,000 ریال

ميکروبيولوژي عمومي و روش کار آزمايشگاهي

علوم پایه

میکروبیولوژی عمومی و روش کار آزمایشگاهی


2,200,000 ریال

نانوفناوري مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي

علوم پایه

نانوفناوری مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی


140,000 ریال

بيوشيمي غدد و کليه:درسنامه بيوشيمي پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی غدد و کلیه:درسنامه بیوشیمی پزشکی


1,500,000 ریال

جانور شناسي عمومي(جلد 2)کرم ها و نرمتنان

علوم پایه

جانور شناسی عمومی


980,000 ریال

فيزيک سيستم هاي تصوير برداري پزشکي: جلد1

علوم پایه

فیزیک سیستم های تصویر برداری پزشکی: جلد1


1,500,000 ریال

فيزيک سيستم هاي تصوير برداري پزشکي: جلد2

علوم پایه

فیزیک سیستم های تصویر برداری پزشکی: جلد2


3,800,000 ریال

کاربرد شيشه ها و شيشه-سراميک ها در پزشکي

علوم پایه

کاربرد شیشه ها و شیشه-سرامیک ها در پزشکی


400,000 ریال

متون و اصطلاحات پزشکيmedical texts کد757

زبان انگلیسی

متون و اصطلاحات پزشکیmedical texts کد757


1,100,000 ریال

نقش اقليم در شيوع بيماري پوستي سالک جلدي

علوم پایه

نقش اقلیم در شیوع بیماری پوستی سالک جلدی


45,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت: کد281

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت: کد281


1,060,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1391

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1391


120,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1626

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1626


1,990,000 ریال

مديريت دام در هنگام بروز حوادث غير مترقبه

علوم پایه

مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه


94,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2021(جلد 1)گالينگور

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021


6,000,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2021(جلد 2)گالينگور

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021


6,000,000 ریال

ميکروب شناسي پزشکي جاوتز جلد1:باکتري شناسي

علوم پایه

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد1:باکتری شناسی


4,800,000 ریال

آناتومي به زبان ساده:کالبدشناسي عمومي انسان

علوم پایه

آناتومی به زبان ساده:کالبدشناسی عمومی انسان


1,250,000 ریال

بي مهرگان سنگواره(ماکروفسيل هاي جانوري)جلد1

علوم پایه

بی مهرگان سنگواره


2,000,000 ریال

بيوشيمي مولکول- سلول: درسنامه بيوشيمي پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی مولکول- سلول: درسنامه بیوشیمی پزشکی


2,700,000 ریال

زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش جلد دوم 2021

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد دوم 2021


4,900,000 ریال

زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش 2016 :جلد2

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 :جلد2


7,900,000 ریال

زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش 2021: جلد1

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021: جلد1


4,000,000 ریال

عيب يابي و تعميرات تجهيزات جنرال بيمارستاني

علوم پایه

عیب یابی و تعمیرات تجهیزات جنرال بیمارستانی


1,680,000 ریال

آموزش عملي بيوشيمي براي دانشجويان گروه پزشکي

علوم پایه

آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه پزشکی


850,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد دوم 2021 ويرايش هشتم

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2021 ویرایش هشتم


5,900,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشکي: کد2091

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی: کد2091


180,000 ریال

روش هاي بيومتري در تجزيه ژنتيک کمي (ويراست3)

علوم پایه

روش های بیومتری در تجزیه ژنتیک کمی


620,000 ریال

قابليت اطمينان و خطاي انساني در سامانه پزشکي

علوم پایه

قابلیت اطمینان و خطای انسانی در سامانه پزشکی


65,000 ریال

تب طوطي:مروري بر کلاميديوز در پرندگان و انسان

علوم پایه

تب طوطی:مروری بر کلامیدیوز در پرندگان و انسان


350,000 ریال

درک سياستگذاري سلامت (2جلدي)با رويکردي باليني

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک سیاستگذاری سلامت


4,000,000 ریال

دکتر مينو محرز:تاريخ شفاهي پزشکي معاصر ايران1

علوم پایه

دکتر مینو محرز:تاریخ شفاهی پزشکی معاصر ایران1


600,000 ریال

فيزيولوژي و کالبدشناسي کاربردي در حيوانات اهلي

علوم پایه

فیزیولوژی و کالبدشناسی کاربردی در حیوانات اهلی


320,000 ریال

آناتومي گري براي دانشجويان جلد4:نوروآناتومي2020

علوم پایه

آناتومی گری برای دانشجویان جلد4:نوروآناتومی2020


700,000 ریال

بيوشيمي باليني ويژه دانشجويان پزشکي و پيراپزشکي

علوم پایه

بیوشیمی بالینی ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی


950,000 ریال

روش شناسي انجام پژوهش در مطالعات محيط زيست شهري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

روش شناسی انجام پژوهش در مطالعات محیط زیست شهری


1,950,000 ریال

بيوشيمي پزشکي: جلد2(متابوليسم و بيوشيمي اختصاصي)

علوم پایه

بیوشیمی پزشکی: جلد2


4,500,000 ریال

بيوشيمي ديسيپلين(متابوليسم)درسنامه بيوشيمي پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی دیسیپلین


1,950,000 ریال

کد209-انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي3: کد 209

زبان انگلیسی

کد209-انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی3: کد 209


1,320,000 ریال

مرجع کامل داروهاي ژنريک ايران با اقدامات پرستاري

علوم پایه

مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری


4,500,000 ریال

سيستم پردازشي فوق کم توان ECG براي دستگاه هاي loT

علوم پایه

سیستم پردازشی فوق کم توان ECG برای دستگاه های loT


420,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال2021 : جلد1 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 : جلد1 ویرایش 14


4,500,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال2021 : جلد2 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 : جلد2 ویرایش 14


4,000,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد1:ساختمان و کاتاليز(ويراست7)

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد1:ساختمان و کاتالیز


3,700,000 ریال

ايمونولوژي سلولي و مولکولي ابوالعباس ويراست دهم2022

علوم پایه

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ویراست دهم2022


3,700,000 ریال

بيوشيمي براي دانشجويان رشته بيولوژي:جلد2(متابوليسم)

علوم پایه

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی:جلد2


2,300,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران مرحله2/ جلد2(دوره 9تا16)

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله2/ جلد2


650,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد 6 چکيده بيوشيمي

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد 6 چکیده بیوشیمی


1,900,000 ریال

مدل سازي بافت هاي بيولوژيک با Mimics در مهندسي پزشکي

علوم پایه

مدل سازی بافت های بیولوژیک با Mimics در مهندسی پزشکی


2,170,000 ریال

بيوشيمي دولين: جلد1 همراه با ارتباطات باليني/ ويراست7

علوم پایه

بیوشیمی دولین: جلد1 همراه با ارتباطات بالینی/ ویراست7


2,500,000 ریال

بيوشيمي دولين: جلد2 همراه با ارتباطات باليني(ويراست7)

علوم پایه

بیوشیمی دولین: جلد2 همراه با ارتباطات بالینی


1,500,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال: جلد اول  2021 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: جلد اول 2021 ویرایش 14


4,500,000 ریال

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال: جلد دوم  2021 ويرايش 14

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: جلد دوم 2021 ویرایش 14


4,500,000 ریال

ديدگاه ها و برنامه هاي راهبردي در آموزش محيط زيست شهري

مهندسی

دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری


480,000 ریال

مباني ديرينه شناسي جلد1(بي مهرگان،ايکنوفسيل ها،گياهان)

علوم پایه

مبانی دیرینه شناسی جلد1


470,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد2 ساختمان و فعاليت

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد2 ساختمان و فعالیت


2,400,000 ریال

ميکروب شناسي پزشکي جاوتز جلد2:ويروس شناسي و قارچ شناسي

علوم پایه

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد2:ویروس شناسی و قارچ شناسی


4,800,000 ریال

اصول بيوشيمي لنينجر جلد2:بيوانرژيک و متابوليسم(ويراست7)

علوم پایه

اصول بیوشیمی لنینجر جلد2:بیوانرژیک و متابولیسم


3,600,000 ریال

المپيادهاي زيست شناسي ايران مرحله2/ جلد1(دوره هاي 1تا8)

علوم پایه

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله2/ جلد1


490,000 ریال

مديريت کيفيت در بيوشيمي:مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي

علوم پایه

مدیریت کیفیت در بیوشیمی:مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی


3,000,000 ریال

بيوشيمي براي دانشجويان رشته بيولوژي: جلد1(ساختمان و عملکرد)

علوم پایه

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی: جلد1


2,200,000 ریال

راهنماي جامع و کاربردي پرورش ماهيان سردآبي -گرم آبي و زينتي

علوم پایه

راهنمای جامع و کاربردی پرورش ماهیان سردآبی -گرم آبی و زینتی


340,000 ریال

کاربرد نانوساختارهاي کربني در دارورساني داروهاي ضد سرطان کد845

علوم پایه

کاربرد نانوساختارهای کربنی در دارورسانی داروهای ضد سرطان کد845


200,000 ریال

مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي: جلد5 بيولوژي مولکولي(ويرايش5)

علوم پایه

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی: جلد5 بیولوژی مولکولی


1,700,000 ریال

بيوشيمي متابوليسم جلد3:مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي(ويراست5)

علوم پایه

بیوشیمی متابولیسم جلد3:مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی


2,500,000 ریال

تجهيزات دستگاهي در صنايع شيميايي بانگرش توليد مواد اوليه دارويي

علوم پایه

تجهیزات دستگاهی در صنایع شیمیایی بانگرش تولید مواد اولیه دارویی


2,000,000 ریال

تکنيک ها و روش هاي بيوشيميايي جلد1:مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي

علوم پایه

تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد1:مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی


2,300,000 ریال

اصول زيست پايدار جلد1:چشم اندازي نوين براي سلامت شادکامي و خوشبختي

علوم پایه

اصول زیست پایدار جلد1:چشم اندازی نوین برای سلامت شادکامی و خوشبختی تحول در سبک زندگی


280,000 ریال

تنوع حيات

علوم پایه

تنوع حیات


فاقد موجودی

اصول ژنتيک

علوم پایه

اصول ژنتیک


فاقد موجودی

اقليم و شهر

علوم پایه

اقلیم و شهر


فاقد موجودی

رفتار شناسي

علوم پایه

رفتار شناسی


فاقد موجودی

ژنتيک عمومي

علوم پایه

ژنتیک عمومی


فاقد موجودی

شيمي دارويي

علوم پایه

شیمی دارویی


فاقد موجودی

بيولوژي باور

علوم پایه

بیولوژی باور


فاقد موجودی

ژنتيک تکميلي

علوم پایه

ژنتیک تکمیلی


فاقد موجودی

مفاهيم ژنتيک

علوم پایه

مفاهیم ژنتیک


فاقد موجودی

بيوشيمي فيزيک

علوم پایه

بیوشیمی فیزیک


فاقد موجودی

نانوذرات نقره

علوم پایه

نانوذرات نقره


فاقد موجودی

تکــــــامـــل

علوم پایه

تکــــــامـــل


فاقد موجودی

شبکه هاي زيستي

علوم پایه

شبکه های زیستی


فاقد موجودی

آناتومي سروگردن

علوم پایه

آناتومی سروگردن


فاقد موجودی

بوم شناسي گياهي

علوم پایه

بوم شناسی گیاهی


فاقد موجودی

زمين منشاء حيات

علوم پایه

زمین منشاء حیات


فاقد موجودی

فيزيولوژي عمومي

علوم پایه

فیزیولوژی عمومی


فاقد موجودی

انگل شناسي پزشکي

علوم پایه

انگل شناسی پزشکی


فاقد موجودی

زيست شناسي سلولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی


فاقد موجودی

روش هاي بوم شناسي

علوم پایه

روش های بوم شناسی


فاقد موجودی

مباني ژنتيک جمعيت

علوم پایه

مبانی ژنتیک جمعیت


فاقد موجودی

مباني ژنتيک جمعيت

علوم پایه

مبانی ژنتیک جمعیت


فاقد موجودی

متابوليسم بيوشيمي

علوم پایه

متابولیسم بیوشیمی


فاقد موجودی

نشانگرهاي مولکولي

علوم پایه

نشانگرهای مولکولی


فاقد موجودی

بيوشيمي جامع پزشکي

علوم پایه

بیوشیمی جامع پزشکی


فاقد موجودی

بيوفيزيک:کتاب ارشد

کنکور

بیوفیزیک:کتاب ارشد


فاقد موجودی

جداسازي ‌هاي زيستي

علوم پایه

جداسازی ‌های زیستی


فاقد موجودی

ژنتيک پايه و پزشکي

علوم پایه

ژنتیک پایه و پزشکی


فاقد موجودی

ژنتيک مولکولي mRNA

علوم پایه

ژنتیک مولکولی mRNA


فاقد موجودی

ميکروب شناسي عمومي

علوم پایه

میکروب شناسی عمومی


فاقد موجودی

آناتومي انساني پايه

علوم پایه

آناتومی انسانی پایه


فاقد موجودی

ژنتيک(اصول و مباني)

علوم پایه

ژنتیک


فاقد موجودی

فيزيولوژي بدن انسان1

علوم پایه

فیزیولوژی بدن انسان1


فاقد موجودی

فيزيولوژي بدن انسان2

علوم پایه

فیزیولوژی بدن انسان2


فاقد موجودی

مواد زائد جامد: جلد1

علوم پایه

مواد زائد جامد: جلد1


فاقد موجودی

مواد زائد جامد: جلد2

علوم پایه

مواد زائد جامد: جلد2


فاقد موجودی

ميکروب شناسي کاربردي

علوم پایه

میکروب شناسی کاربردی


فاقد موجودی

اصول آمار زيستي: جلد1

علوم پایه

اصول آمار زیستی: جلد1


فاقد موجودی

بوم شناسي علم عصيانگر

علوم پایه

بوم شناسی علم عصیانگر


فاقد موجودی

تجزيه ژن ها و ژنوم ها

علوم پایه

تجزیه ژن ها و ژنوم ها


فاقد موجودی

شيمي باليني (ويراست7)

علوم پایه

شیمی بالینی


فاقد موجودی

فسيل شناسي مهره داران

علوم پایه

فسیل شناسی مهره داران


فاقد موجودی

مهندسي بافت شبکيه چشم

علوم پایه

مهندسی بافت شبکیه چشم


فاقد موجودی

اصول پرورش گوسفند و بز

علوم پایه

اصول پرورش گوسفند و بز


فاقد موجودی

علوم اجتماعي محيط زيست

علوم پایه

علوم اجتماعی محیط زیست


فاقد موجودی

مباني زيست شناسي ترميم

علوم پایه

مبانی زیست شناسی ترمیم


فاقد موجودی

مباني ژنتيک پزشکي امري

علوم پایه

مبانی ژنتیک پزشکی امری


فاقد موجودی

مباني سيستماتيک جانوري

علوم پایه

مبانی سیستماتیک جانوری


فاقد موجودی

آناتومي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی در مهندسی پزشکی


فاقد موجودی

اقتصاد صنعت خمير و کاغذ

علوم پایه

اقتصاد صنعت خمیر و کاغذ


فاقد موجودی

بافت شناسي پايه (عمومي)

علوم پایه

بافت شناسی پایه


فاقد موجودی

پايش تغييرات بوم شناختي

علوم پایه

پایش تغییرات بوم شناختی


فاقد موجودی

جانور شناسي عمومي(جلد1)

علوم پایه

جانور شناسی عمومی


فاقد موجودی

ژنتيک از ديدگاه مولکولي

علوم پایه

ژنتیک از دیدگاه مولکولی


فاقد موجودی

ژنتيک مولکولي باکتري ها

علوم پایه

ژنتیک مولکولی باکتری ها


فاقد موجودی

ژنتيک و اصلاح نژاد نوين

علوم پایه

ژنتیک و اصلاح نژاد نوین


فاقد موجودی

مباحثي در بيوفيزيک سلول

علوم پایه

مباحثی در بیوفیزیک سلول


فاقد موجودی

آناتومي باليني اسنل(تنه)

علوم پایه

آناتومی بالینی اسنل


فاقد موجودی

اصول و روش هاي مرتع داري

علوم پایه

اصول و روش های مرتع داری


فاقد موجودی

جانورشناسي:کارشناسي ارشد

کنکور

جانورشناسی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

رمزگشايي از نانوتکنولوژي

علوم پایه

رمزگشایی از نانوتکنولوژی


فاقد موجودی

رنگ دانه هاي کاروتنوييدي

علوم پایه

رنگ دانه های کاروتنوییدی


فاقد موجودی

زمين ريخت شناسي تکتونيکي

علوم پایه

زمین ریخت شناسی تکتونیکی


فاقد موجودی

ژنتيک :راهنماي آزمايشگاه

علوم پایه

ژنتیک :راهنمای آزمایشگاه


فاقد موجودی

فرهنگ پزشکي دورلند(جيبي)

علوم پایه

فرهنگ پزشکی دورلند


فاقد موجودی

فناوري تصويربرداري پزشکي

علوم پایه

فناوری تصویربرداری پزشکی


فاقد موجودی

504واژه مطلقا ضروري پزشکي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پزشکی


فاقد موجودی

اصول ژنتيک کمي و مسائل آن

علوم پایه

اصول ژنتیک کمی و مسائل آن


فاقد موجودی

جانور شناسي(1): بي‌مهرگان

علوم پایه

جانور شناسی


فاقد موجودی

ساختارهاي اسيدهاي نوکلئيک

علوم پایه

ساختارهای اسیدهای نوکلئیک


فاقد موجودی

عنکبوت ها وعقرب هاي ايران

کودک و نوجوان

عنکبوت ها وعقرب های ایران


فاقد موجودی

فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


فاقد موجودی

آناتومي باليني اسنل(اندام)

علوم پایه

آناتومی بالینی اسنل


فاقد موجودی

اصول طب داخلي دام هاي کوچک

علوم پایه

اصول طب داخلی دام های کوچک


فاقد موجودی

بيوانفورماتيک به زبان ساده

علوم پایه

بیوانفورماتیک به زبان ساده


فاقد موجودی

تخريب در محيط هاي بيولوژيک

علوم پایه

تخریب در محیط های بیولوژیک


فاقد موجودی

ترميم بافت از تئوري تا عمل

علوم پایه

ترمیم بافت از تئوری تا عمل


فاقد موجودی

جانورشناسي جلد2:مهره داران

علوم پایه

جانورشناسی جلد2:مهره داران


فاقد موجودی

زيست شناسي سلولي و مولکولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی


فاقد موجودی

زيست شناسي سلولي و مولکولي

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک براي علوم زيستي

علوم پایه

شیمی فیزیک برای علوم زیستی


فاقد موجودی

ضروريات باکتري شناسي پزشکي

علوم پایه

ضروریات باکتری شناسی پزشکی


فاقد موجودی

فرهنگ اختصارات پزشکي بيلير

فرهنگ لغت

فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر


فاقد موجودی

مباحثي نوين در بيوتکنولوژي

علوم پایه

مباحثی نوین در بیوتکنولوژی


فاقد موجودی

مباني علوم سلولي و مولکولي

علوم پایه

مبانی علوم سلولی و مولکولی


فاقد موجودی

مديريت پايدار ماده آلي خاک

علوم پایه

مدیریت پایدار ماده آلی خاک


فاقد موجودی

مقدمه اي بر زيست مواد جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر زیست مواد جلد1


فاقد موجودی

اقتصاد اکولوژيکي تنوع زيستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی


فاقد موجودی

بازيافت مواد زائد جامد شهري

مهندسی

بازیافت مواد زائد جامد شهری


فاقد موجودی

بيوشيمي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

بیوشیمی:کارشناسی ارشدودکتری


فاقد موجودی

چاپ زيستي در پزشکي بازساختي

علوم پایه

چاپ زیستی در پزشکی بازساختی


فاقد موجودی

راهنماي پرورش و نگهداري اسب

علوم پایه

راهنمای پرورش و نگهداری اسب


فاقد موجودی

مباني فيزيولوژي جانوري جلد1

علوم پایه

مبانی فیزیولوژی جانوری جلد1


فاقد موجودی

مکانيک سيالات زيستي کاربردي

علوم پایه

مکانیک سیالات زیستی کاربردی


فاقد موجودی

واکنش زنجيره اي پليمراز PCR

علوم پایه

واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR


فاقد موجودی

آناتومي باليني اسنل(سروگردن)

علوم پایه

آناتومی بالینی اسنل


فاقد موجودی

اصول پايه زيست شناسي مولکولي

علوم پایه

اصول پایه زیست شناسی مولکولی


فاقد موجودی

اکولوژي سياسي(مجموعه مقالات)

علوم پایه

اکولوژی سیاسی


فاقد موجودی

بهسازي محيط در شرايط اضطراري

علوم پایه

بهسازی محیط در شرایط اضطراری


فاقد موجودی

بيوشيمي از لنينجر تا استراير

علوم پایه

بیوشیمی از لنینجر تا استرایر


فاقد موجودی

سلول هاي بنيادي به زبان ساده

علوم پایه

سلول های بنیادی به زبان ساده


فاقد موجودی

سيستم ايمني چگونه کار ميکند؟

علوم پایه

سیستم ایمنی چگونه کار میکند؟


فاقد موجودی

مباني زيست شناسي سلولي: جلد1

علوم پایه

مبانی زیست شناسی سلولی: جلد1


فاقد موجودی

مباني زيست شناسي سلولي: جلد2

علوم پایه

مبانی زیست شناسی سلولی: جلد2


فاقد موجودی

مهندسي فرآيندهاي زيستي: جلد2

علوم پایه

مهندسی فرآیندهای زیستی: جلد2


فاقد موجودی

جانورشناسي کاربردي مهره داران

علوم پایه

جانورشناسی کاربردی مهره داران


فاقد موجودی

زيست شناسي مولکولي ويور: جلد1

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی ویور: جلد1


فاقد موجودی

زيست شناسي مولکولي ويور: جلد2

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی ویور: جلد2


فاقد موجودی

زيست شناسي مولکولي ويور: جلد3

علوم پایه

زیست شناسی مولکولی ویور: جلد3


فاقد موجودی

ژنتيک: اصول و مسائل (ويراست5)

علوم پایه

ژنتیک: اصول و مسائل


فاقد موجودی

ژنتيک: جلد1 (اصول ژنتيک کيفي)

علوم پایه

ژنتیک: جلد1


فاقد موجودی

فناوري چاپگرهاي زيستي سه بعدي

علوم پایه

فناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی


فاقد موجودی

کاربرد پليمرها در پزشکي: جلد1

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی: جلد1


فاقد موجودی

کلون کردن ژن :اصول و کاربردها

علوم پایه

کلون کردن ژن :اصول و کاربردها


فاقد موجودی

آناتومي باليني اسنل جلد2:اندام

علوم پایه

آناتومی بالینی اسنل جلد2:اندام


فاقد موجودی

بيولوژي پستانداران دريايي جلد1

علوم پایه

بیولوژی پستانداران دریایی جلد1


فاقد موجودی

مباني ميکروب شناسي پزشکي: جلد3

علوم پایه

مبانی میکروب شناسی پزشکی: جلد3


فاقد موجودی

مقدمه اي بر ميکروبيولوژي صنعتي

علوم پایه

مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی


فاقد موجودی

نظريه و مسائل ژنتيک (سري شومز)

علوم پایه

نظریه و مسائل ژنتیک


فاقد موجودی

آلودگي هوا:اصول و روش هاي کنترل

علوم پایه

آلودگی هوا:اصول و روش های کنترل


فاقد موجودی

آناتومي تنه: چکيده گري دانشجويي

علوم پایه

آناتومی تنه: چکیده گری دانشجویی


فاقد موجودی

آناليزهاي فيلوژني:اصول و عمليات

علوم پایه

آنالیزهای فیلوژنی:اصول و عملیات


فاقد موجودی

اساس علم ژنتيک:کلاسيک و مولکولي

علوم پایه

اساس علم ژنتیک:کلاسیک و مولکولی


فاقد موجودی

اصول جامع جانورشناسي هيکمن جلد2

علوم پایه

اصول جامع جانورشناسی هیکمن جلد2


فاقد موجودی

بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2021

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021


فاقد موجودی

بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2021

علوم پایه

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021


فاقد موجودی

ژنتيک انساني: مفاهيم و کاربردها

علوم پایه

ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها


فاقد موجودی

آناتومي اندام:چکيده گري دانشجويي

علوم پایه

آناتومی اندام:چکیده گری دانشجویی


فاقد موجودی

اصول جامع جانورشناسي هيکمن: جلد1

علوم پایه

اصول جامع جانورشناسی هیکمن: جلد1


فاقد موجودی

بيولوژي کمپبل2021 جلد1:شيمي حيات

علوم پایه

بیولوژی کمپبل2021 جلد1:شیمی حیات


فاقد موجودی

درآمدي بر بوم شناسي سيماي سرزمين

علوم پایه

درآمدی بر بوم شناسی سیمای سرزمین


فاقد موجودی

ژنتيک مولکولي مقدماتي تا پيشرفته

علوم پایه

ژنتیک مولکولی مقدماتی تا پیشرفته


فاقد موجودی

کاربرد سراميک ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي براک: جلد1 ويرايش13

علوم پایه

میکروبیولوژی براک: جلد1 ویرایش13


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي براک: جلد2 ويرايش13

علوم پایه

میکروبیولوژی براک: جلد2 ویرایش13


فاقد موجودی

وسايل پزشکي: کاربرد و ايمني جلد2

مهندسی

وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی جلد2


فاقد موجودی

اکوسيستم هاي طبيعي (اکوسيستم آبي)

علوم پایه

اکوسیستم های طبیعی


فاقد موجودی

بررسي توان تمايزي سلول هاي بنيادي

علوم پایه

بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی


فاقد موجودی

شبيه سازي و آناليز داده هاي ژنومي

علوم پایه

شبیه سازی و آنالیز داده های ژنومی


فاقد موجودی

فيزيولوژي پزشکي گايتون 2016: جلد2

علوم پایه

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016: جلد2


فاقد موجودی

ميکروب شناسي پزشکي جاوتز2019 جلد1

علوم پایه

میکروب شناسی پزشکی جاوتز2019 جلد1


فاقد موجودی

نانو زيست فناوري:مباني و کاربردها

علوم پایه

نانو زیست فناوری:مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

وسايل پزشکي: کاربرد و ايمني/ جلد1

علوم پایه

وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی/ جلد1


فاقد موجودی

روش هاي آماري در علوم پزشکي (spss)

علوم پایه

روش های آماری در علوم پزشکی


فاقد موجودی

فيزيولوژي جانوري (سازش و محيط)جلد1

علوم پایه

فیزیولوژی جانوری


فاقد موجودی

فيزيولوژي جانوري (سازش و محيط)جلد2

علوم پایه

فیزیولوژی جانوری


فاقد موجودی

کاربرد کامپوزيت ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد کامپوزیت ها در مهندسی پزشکی


فاقد موجودی

ملزومات زيست شناسي سلول هاي بنيادي

علوم پایه

ملزومات زیست شناسی سلول های بنیادی


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

میکروبیولوژی:کارشناسی ارشد و دکتری


فاقد موجودی

100 صد پيشگام پزشکي تاثيرگذار تاريخ

علوم پایه

100 صد پیشگام پزشکی تاثیرگذار تاریخ


فاقد موجودی

آناتومي گري جلد1:تنه براي دانشجويان

علوم پایه

آناتومی گری جلد1:تنه برای دانشجویان


فاقد موجودی

پوست و مو از بيولوژي تا درموکازمتيک

علوم پایه

پوست و مو از بیولوژی تا درموکازمتیک


فاقد موجودی

راهنماي تکثير و پرورش ماهيان سردآبي

علوم پایه

راهنمای تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی


فاقد موجودی

زيست شناسي گياهي ريون: جلد1 ويراست8

علوم پایه

زیست شناسی گیاهی ریون: جلد1 ویراست8


فاقد موجودی

زيست شناسي گياهي ريون: جلد2 ويراست8

علوم پایه

زیست شناسی گیاهی ریون: جلد2 ویراست8


فاقد موجودی

ساختمان شيميايي و فيزيک الياف نساجي

علوم پایه

ساختمان شیمیایی و فیزیک الیاف نساجی


فاقد موجودی

مهندسي و کاربرد مواد زيستي در پزشکي

علوم پایه

مهندسی و کاربرد مواد زیستی در پزشکی


فاقد موجودی

آناتومي سر و گردن:چکيده گري دانشجويي

علوم پایه

آناتومی سر و گردن:چکیده گری دانشجویی


فاقد موجودی

اصول ژنتيک پزشکي امري 2022 ويرايش 16

علوم پایه

اصول ژنتیک پزشکی امری 2022 ویرایش 16


فاقد موجودی

تجهيزات بيمارستاني و کلينک هاي پزشکي

علوم پایه

تجهیزات بیمارستانی و کلینک های پزشکی


فاقد موجودی

چندشکلي هاي تک نوکلئوتيدي SNPsدر ژنوم

علوم پایه

چندشکلی های تک نوکلئوتیدی SNPsدر ژنوم


فاقد موجودی

خلاصه فيزيولوژي پزشکي گايتون/هال 2021

علوم پایه

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال 2021


فاقد موجودی

کاربردهاي زيست پزشکي مزومتخلخل سيليکا

علوم پایه

کاربردهای زیست پزشکی مزومتخلخل سیلیکا


فاقد موجودی

مباني ژنتيک پزشکي و مشاوره آن: کد2125

علوم پایه

مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن: کد2125


فاقد موجودی

مديريت آب و پساب در صنايع خمير و کاغذ

علوم پایه

مدیریت آب و پساب در صنایع خمیر و کاغذ


فاقد موجودی

مديريت ايمن پسماندهاي بهداشتي- درماني

علوم پایه

مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی- درمانی


فاقد موجودی

نانوفناوري مولکولي و نانوفناوري زيستي

علوم پایه

نانوفناوری مولکولی و نانوفناوری زیستی


فاقد موجودی

چکيده فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال2021

علوم پایه

چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021


فاقد موجودی

خلاصه فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال2021

علوم پایه

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021


فاقد موجودی

سلول هاي بنيادي :سلول هاي بنيادي جنيني

علوم پایه

سلول های بنیادی :سلول های بنیادی جنینی


فاقد موجودی

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد1 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد1 ویرایش11


فاقد موجودی

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد2 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد2 ویرایش11


فاقد موجودی

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد4 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد4 ویرایش11


فاقد موجودی

کتاب مرجع بيولوژي کمپبل: جلد7 ويرايش11

علوم پایه

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد7 ویرایش11


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فناوري تجهيزات پزشکي: جلد2

علوم پایه

مقدمه ای بر فناوری تجهیزات پزشکی: جلد2


فاقد موجودی

روش هاي آمار زيستي: ارزيابي خطرهاي نسبي

علوم پایه

روش های آمار زیستی: ارزیابی خطرهای نسبی


فاقد موجودی

زيست شناسي سلولي مولکولي و مهندسي ژنتيک

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک


فاقد موجودی

مباني عملي و کاربردي ميکروسکوپ الکتروني

علوم پایه

مبانی عملی و کاربردی میکروسکوپ الکترونی


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي2: کد83

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی2: کد83


فاقد موجودی

بوم شناسي:مطالعه ي تجربي توزيع و فراواني

علوم پایه

بوم شناسی:مطالعه ی تجربی توزیع و فراوانی


فاقد موجودی

در سايه انسان(شامپانزه ها:عادات و رفتار)

علوم پایه

در سایه انسان


فاقد موجودی

دگرگوني شهري:بهداشت سرپناه و تغيير اقليم

مهندسی

دگرگونی شهری:بهداشت سرپناه و تغییر اقلیم


فاقد موجودی

روش ها و آزمايش هاي تجربي در فارماکولوژي

علوم پایه

روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی


فاقد موجودی

زيست شناسي تکويني: جلد2 (ويرايش نهم2010)

علوم پایه

زیست شناسی تکوینی: جلد2


فاقد موجودی

زيست مواد،اندام هاي مصنوعي و مهندسي بافت

مهندسی

زیست مواد،اندام های مصنوعی و مهندسی بافت


فاقد موجودی

فرهنگ رستني هاي ايران-جلد8(پروانه آساها)

مهندسی

فرهنگ رستنی های ایران-جلد8


فاقد موجودی

آناتومي گري جلد3:سر و گردن براي دانشجويان

علوم پایه

آناتومی گری جلد3:سر و گردن برای دانشجویان


فاقد موجودی

مرور سريع بر بافت شناسي و زيست شناسي سلول

علوم پایه

مرور سریع بر بافت شناسی و زیست شناسی سلول


فاقد موجودی

راهنماي صحرايي خزندگان ايران جلد1:سوسماران

علوم پایه

راهنمای صحرایی خزندگان ایران جلد1:سوسماران


فاقد موجودی

زيست شناسي با رويکرد مولکولي: جلد1 ويرايش9

علوم پایه

زیست شناسی با رویکرد مولکولی: جلد1 ویرایش9


فاقد موجودی

ژنتيک ويژه مجموعه زيست شناسي(ارشد و دکتري)

کنکور

ژنتیک ویژه مجموعه زیست شناسی


فاقد موجودی

منتخب زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش2016

علوم پایه

منتخب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016


فاقد موجودی

نانوالياف الکتروريسي شده و کاربردهاي آن ها

علوم پایه

نانوالیاف الکتروریسی شده و کاربردهای آن ها


فاقد موجودی

زيست شناسي سلولي مولکولي لوديش جلد اول 2021

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکول&