مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فیزیک

دسته بندی ها

(13)
(16)
(3)
(323)

موضوع های اصلی

(1)
(14)
(2)
(305)
(2)
(13)
(18)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(302)
(2)
(13)
(3)
(11)
(5)
(2)
(6)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(17)
(1)
(3)
(5)
(3)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(15)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(3)
(7)
(6)
(1)
(2)
(7)
(3)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(5)
(2)
(20)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(9)
(7)
(1)
(43)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(5)
(9)
(1)
(28)
(13)
(1)
(3)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
355 محصول
جزء و کل

علوم پایه

جزء و کل


1,500,000 ریال

اصول ليزر

علوم پایه

اصول لیزر


950,000 ریال

بلورشناسي

علوم پایه

بلورشناسی


1,100,000 ریال

فتونيک(I)

علوم پایه

فتونیک


880,000 ریال

نجوم کروي

علوم پایه

نجوم کروی


2,200,000 ریال

فيزيک جديد

علوم پایه

فیزیک جدید


3,400,000 ریال

فيزيک پزشکي

علوم پایه

فیزیک پزشکی


2,700,000 ریال

فيزيک عمومي

علوم پایه

فیزیک عمومی


1,200,000 ریال

نسبيت چيست؟

علوم پایه

نسبیت چیست؟


800,000 ریال

فتونيک: جلد2

علوم پایه

فتونیک: جلد2


2,400,000 ریال

فيزيک کوانتومي

علوم پایه

فیزیک کوانتومی


1,000,000 ریال

آشنايي با اپتيک

علوم پایه

آشنایی با اپتیک


4,500,000 ریال

نور شناسي هندسي

علوم پایه

نور شناسی هندسی


850,000 ریال

مباني فيزيک نوين

علوم پایه

مبانی فیزیک نوین


2,950,000 ریال

فيزيک به روش ساده

علوم پایه

فیزیک به روش ساده


800,000 ریال

فيزيک ذرات بنيادي

علوم پایه

فیزیک ذرات بنیادی


1,500,000 ریال

مباني ستاره شناسي

علوم پایه

مبانی ستاره شناسی


1,500,000 ریال

مباني فيزيک آماري

علوم پایه

مبانی فیزیک آماری


600,000 ریال

آشنايي با نسبيت خاص

علوم پایه

آشنایی با نسبیت خاص


1,300,000 ریال

فرهنگ فيزيک (3جلدي)

علوم پایه

فرهنگ فیزیک


18,000,000 ریال

ليزر و کاربردهاي آن

علوم پایه

لیزر و کاربردهای آن


1,000,000 ریال

مباني فوتونيک: جلد1

علوم پایه

مبانی فوتونیک: جلد1


2,500,000 ریال

مباني فوتونيک: جلد2

علوم پایه

مبانی فوتونیک: جلد2


2,500,000 ریال

مقدمه اي بر فوتونيک

علوم پایه

مقدمه ای بر فوتونیک


1,200,000 ریال

مکانيک آماري کلاسيک

علوم پایه

مکانیک آماری کلاسیک


890,000 ریال

مکانيک کلاسيک کد455

علوم پایه

مکانیک کلاسیک کد455


650,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد1

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد1


3,500,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد2

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد2


3,000,000 ریال

اصول مکانيک کوانتومي

علوم پایه

اصول مکانیک کوانتومی


4,900,000 ریال

فيزيک جديد1(ويرايش5)

علوم پایه

فیزیک جدید1


1,000,000 ریال

فيزيک راکتور هسته اي

علوم پایه

فیزیک راکتور هسته ای


1,900,000 ریال

فيزيک نوين (ويراست3)

علوم پایه

فیزیک نوین


490,000 ریال

مباني فيزيک هسته ‌اي

علوم پایه

مبانی فیزیک هسته ‌ای


170,000 ریال

مکانيک (ويرايش جديد)

علوم پایه

مکانیک


4,500,000 ریال

مکانيک کوانتومي نوين

علوم پایه

مکانیک کوانتومی نوین


4,100,000 ریال

نظريه ميدان کوانتومي

علوم پایه

نظریه میدان کوانتومی


1,000,000 ریال

آشنايي با ذرات بنيادي

علوم پایه

آشنایی با ذرات بنیادی


3,100,000 ریال

فيزيک ذرات خشت به خشت

علوم پایه

فیزیک ذرات خشت به خشت


1,800,000 ریال

فيزيک و طرز کار:کد501

علوم پایه

فیزیک و طرز کار:کد501


850,000 ریال

مکانيک کوانتومي: جلد2

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد2


1,500,000 ریال

نظريه نسبيت خاص و عام

علمی

نظریه نسبیت خاص و عام


1,200,000 ریال

فيزيک کوانتومي:ويراست2

علوم پایه

فیزیک کوانتومی:ویراست2


1,650,000 ریال

مکانيک تحليلي(ويراست6)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


1,000,000 ریال

مکانيک تحليلي(ويرايش7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


2,000,000 ریال

آشنايي با مکانيک کلاسيک

علوم پایه

آشنایی با مکانیک کلاسیک


370,000 ریال

درآمدي بر مکانيک تحليلي

علوم پایه

درآمدی بر مکانیک تحلیلی


900,000 ریال

فيزيک براي رشته‌هاي فني

علوم پایه

فیزیک برای رشته‌های فنی


1,400,000 ریال

فيزيک يک:درسنامه مکانيک

علوم پایه

فیزیک یک:درسنامه مکانیک


3,700,000 ریال

فيزيک پيش دانشگاهي کد802

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی کد802


1,100,000 ریال

فيزيک مدرن:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک مدرن:کارشناسی ارشد


3,200,000 ریال

قدم اول در محاسبات نجومي

علوم پایه

قدم اول در محاسبات نجومی


2,300,000 ریال

مسئله هاي پيکارجوي فيزيک

علوم پایه

مسئله های پیکارجوی فیزیک


800,000 ریال

200مسئله شگفت انگيز فيزيک

علوم پایه

200مسئله شگفت انگیز فیزیک


1,900,000 ریال

آشنايي با ديناميک آشوبناک

علوم پایه

آشنایی با دینامیک آشوبناک


1,000,000 ریال

الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

الاستیسیته نظری و کاربردی


980,000 ریال

تشريح مسائل الکترونيک ليزر

علوم پایه

تشریح مسائل الکترونیک لیزر


850,000 ریال

فيزيک ذرات بنيادي(ويرايش3)

علوم پایه

فیزیک ذرات بنیادی


490,000 ریال

مباني فيزيک آماري و گرمايي

علوم پایه

مبانی فیزیک آماری و گرمایی


2,000,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:مکانيک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:مکانیک


1,400,000 ریال

مقدمه اي بر بيوفيزيک محيطي

علوم پایه

مقدمه ای بر بیوفیزیک محیطی


1,400,000 ریال

مکانيک کوانتومي(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک کوانتومی


3,650,000 ریال

هندبوک فيزيک:انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

هندبوک فیزیک:انگلیسی- فارسی


2,000,000 ریال

درسنامه فيزيک فاينمن(مکانيک)

علوم پایه

درسنامه فیزیک فاینمن


3,660,000 ریال

روش هاي رياضي در فيزيک(جلد1)

علوم پایه

روش های ریاضی در فیزیک


3,500,000 ریال

ستاره شناسي براي المپيادي ها

علمی

ستاره شناسی برای المپیادی ها


1,400,000 ریال

مباني فيزيک و مدار الکترونيک

مهندسی

مبانی فیزیک و مدار الکترونیک


1,500,000 ریال

مکانـــيک آمـــاري (ويرايش3)

علوم پایه

مکانـــیک آمـــاری


380,000 ریال

نيروگاه هسته اي به زبان ساده

علوم پایه

نیروگاه هسته ای به زبان ساده


2,200,000 ریال

آشنايي با فيزيک هسته اي: جلد1

علوم پایه

آشنایی با فیزیک هسته ای: جلد1


2,300,000 ریال

آشنايي با فيزيک هسته اي: جلد2

علوم پایه

آشنایی با فیزیک هسته ای: جلد2


1,600,000 ریال

الکتروديناميک کلاسيک(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک


4,000,000 ریال

فيزيک پايه1و2و3(ارشد و دکتري)

کنکور

فیزیک پایه1و2و3


4,950,000 ریال

مجموعه فيزيک(کنکور ارشد)91/99

کنکور

مجموعه فیزیک


3,900,000 ریال

مقدمه اي بر بلورشناسي (هندسي)

مهندسی

مقدمه ای بر بلورشناسی


1,200,000 ریال

مقدمه اي بر فيزيک بهداشت جلد2

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک بهداشت جلد2


4,200,000 ریال

مکانيک آماري: جلد1 ويرايش دوم

علوم پایه

مکانیک آماری: جلد1 ویرایش دوم


1,600,000 ریال

آشنايي با فيزيک رآکتور هسته اي

علوم پایه

آشنایی با فیزیک رآکتور هسته ای


990,000 ریال

آشنايي با مکانيک: جلد1 ويراست2

علوم پایه

آشنایی با مکانیک: جلد1 ویراست2


3,000,000 ریال

چگونه مفاهيم فيزيک را درک کنيم

علوم پایه

چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم


2,400,000 ریال

حل مسائل فيزيک براي علوم زيستي

علوم پایه

حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی


550,000 ریال

نجوم و اختر فيزيک مقدماتي جلد1

علوم پایه

نجوم و اختر فیزیک مقدماتی جلد1


1,300,000 ریال

نظريه ها و مسائل فيزيک هسته اي

علوم پایه

نظریه ها و مسائل فیزیک هسته ای


1,100,000 ریال

فيزيک در ايران گذشته و حال جلد1

علوم پایه

فیزیک در ایران گذشته و حال جلد1


1,450,000 ریال

فيزيک در ايران گذشته و حال جلد2

علوم پایه

فیزیک در ایران گذشته و حال جلد2


1,600,000 ریال

مباني تئوري الاستيسيته(ويراست5)

مهندسی

مبانی تئوری الاستیسیته


1,100,000 ریال

مکانيک کوانتومي مدرن: (ويراست2)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی مدرن:


4,000,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک و حرارت کد589

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک و حرارت کد589


950,000 ریال

مرجع کامل فرمول‌هاي فيزيک کمبريج

علوم پایه

مرجع کامل فرمول‌های فیزیک کمبریج


2,100,000 ریال

مقدمه اي بر اختر فيزيک جديد جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد1


4,500,000 ریال

مقدمه اي بر اختر فيزيک جديد جلد2

علوم پایه

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد2


4,950,000 ریال

مکانيک کوانتومي مولکولي(ويراست 3)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی مولکولی


1,600,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:آزمون هاي جامع

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:آزمون های جامع


900,000 ریال

آموزش کدهاي هسته اي wims & citation

علوم پایه

آموزش کدهای هسته ای wims & citation


1,850,000 ریال

الکتروديناميک کلاسيک: جلد2(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک: جلد2


2,000,000 ریال

تشريح کامل مسائل مکانيک تحليلي فولز

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک تحلیلی فولز


2,000,000 ریال

حل مسائل کتاب الکترومغناطيس ميلفورد

علوم پایه

حل مسائل کتاب الکترومغناطیس میلفورد


2,800,000 ریال

مدل سازي با نرم افزار فلکس پي دي اي

مهندسی

مدل سازی با نرم افزار فلکس پی دی ای


300,000 ریال

مقدمه اي بر الکتروديناميک (ويراست4)

علوم پایه

مقدمه ای بر الکترودینامیک


5,000,000 ریال

آشنايي با روش هاي شبيه سازي در فيزيک

علوم پایه

آشنایی با روش های شبیه سازی در فیزیک


500,000 ریال

روش هاي رياضي در فيزيک(جلد1) ويرايش5

علوم پایه

روش های ریاضی در فیزیک


3,600,000 ریال

تشريح کامل مسائل اصول مکانيک کوانتومي

علوم پایه

تشریح کامل مسائل اصول مکانیک کوانتومی


1,000,000 ریال

حل مسائل مکانيک کوانتومي(ويراست1و2و3)

علوم پایه

حل مسائل مکانیک کوانتومی


2,500,000 ریال

فيزيک دو:درسنامه الکتريسيته و مغناطيس

علوم پایه

فیزیک دو:درسنامه الکتریسیته و مغناطیس


1,900,000 ریال

مقدمه اي بر فيزيک حالت جامد (ويراست8)

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد


2,000,000 ریال

فيزيک پايه (جلد2):سيالات،حرارت و امواج

علوم پایه

فیزیک پایه


650,000 ریال

مکانيک کوانتوم1و2(کارشناسي ارشدودکتري)

کنکور

مکانیک کوانتوم1و2


3,650,000 ریال

المپياد فيزيک:تمرين هاي پايه تا ييشرفته

علوم پایه

المپیاد فیزیک:تمرین های پایه تا ییشرفته

380,000 ریال
323,000 ریال

الاستيسيته:نظريه کاربردها و روش هاي عددي

مهندسی

الاستیسیته:نظریه کاربردها و روش های عددی


750,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مکانيک (سايمون)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک


1,500,000 ریال

حل تشريحي فيزيک حالت جامد پيشرفته: کد400

علوم پایه

حل تشریحی فیزیک حالت جامد پیشرفته: کد400


950,000 ریال

مکانيک کوانتومي جلد1:آموزه ها و کاربردها

علوم پایه

مکانیک کوانتومی جلد1:آموزه ها و کاربردها


3,300,000 ریال

مکانيک کوانتومي جلد2:آموزه ها و کاربردها

علوم پایه

مکانیک کوانتومی جلد2:آموزه ها و کاربردها


4,300,000 ریال

مکانيک کوانتومي: مفاهيم و کاربردها: جلد2

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها: جلد2


1,800,000 ریال

حل مسائل مکانيک آماري پتريا PATHRIA کد340

علوم پایه

حل مسائل مکانیک آماری پتریا PATHRIA کد340


850,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک: سيالات و ترموديناميک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک: سیالات و ترمودینامیک


750,000 ریال

آزمايشگاه فيزيک پايه1(مکانيک و حرارت)کد700

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه1


1,400,000 ریال

تشريح کامل مسائل الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

تشریح کامل مسائل الاستیسیته نظری و کاربردی


2,300,000 ریال

تشريح مسائل الکتروديناميک کلاسيک (ويراست3)

علوم پایه

تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک


4,000,000 ریال

کاربرد بلور شناسي در فيزيک حالت جامد: جلد1

علوم پایه

کاربرد بلور شناسی در فیزیک حالت جامد: جلد1


580,000 ریال

کاربرد بلور شناسي در فيزيک حالت جامد: جلد2

علوم پایه

کاربرد بلور شناسی در فیزیک حالت جامد: جلد2


470,000 ریال

مباني فيزيک جلد اول مکانيک و گرما ويراست12

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما ویراست12


3,500,000 ریال

مباني فيزيک: جلد1 (مکانيک و گرما) ويرايش10

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد1


4,700,000 ریال

تشريح مسائل مکانيک کوانتومي (زتيلي):ويرايش2

علوم پایه

تشریح مسائل مکانیک کوانتومی


4,000,000 ریال

حل مسائل الاستيسيته:نظري، کاربردي، محاسباتي

مهندسی

حل مسائل الاستیسیته:نظری، کاربردی، محاسباتی


2,000,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد2:ويژگي هاي ماده، گرما، صوت

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد2:ویژگی های ماده، گرما، صوت


2,400,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد3:الکتريسيته و مغناطيس، نور

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد3:الکتریسیته و مغناطیس، نور


2,900,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه ميدان کوانتومي دماي محدود

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه میدان کوانتومی دمای محدود


750,000 ریال

نور، امواج و فيزيک نوين:مسئله هاي ناب فيزيک

علوم پایه

نور، امواج و فیزیک نوین:مسئله های ناب فیزیک


850,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل آشنايي با نسبيت خاص

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با نسبیت خاص


1,000,000 ریال

راهنماي مسائل فيزيک حالت جامد:ويرايش7و8 کيتل

علوم پایه

راهنمای مسائل فیزیک حالت جامد:ویرایش7و8 کیتل


550,000 ریال

الکتروديناميک پيشرفته :نظريه ميکروسکوپيک جلد1

علوم پایه

الکترودینامیک پیشرفته :نظریه میکروسکوپیک جلد1


2,800,000 ریال

تشريح کامل مسائل فيزيک نوين کنت کرين(ويراست3)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک نوین کنت کرین

230,000 ریال
195,500 ریال

فرهنگ واژگان فيزيک و رشته هاي وابسته (دوسويه)

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان فیزیک و رشته های وابسته


8,000,000 ریال

مکانيک آماري :مجموعه سخنراني هاي ريچارد فاينمن

علوم پایه

مکانیک آماری :مجموعه سخنرانی های ریچارد فاینمن


2,500,000 ریال

آزمايشگاه فيزيک پايه2 (الکتريسته و مغناطيس)کد701

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه2


1,800,000 ریال

مقدمه اي بر فيزيک زيستي براي بهداشت و علوم زيستي

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک زیستی برای بهداشت و علوم زیستی


2,850,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل آشنايي با مکانيک (کلپنر)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با مکانیک


1,600,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل فيزيک مفهومي جلد1:مکانيک

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک مفهومی جلد1:مکانیک


1,000,000 ریال

مباني فيزيک جلد اول:مکانيک و گرما (ويرايش 12)2022

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد اول:مکانیک و گرما


5,500,000 ریال

مسئله هاي شاره ها و حرارت و نور:سري المپياد فيزيک

علوم پایه

مسئله های شاره ها و حرارت و نور:سری المپیاد فیزیک


85,000 ریال

ترموديناميک و مکانيک آماري(دوره فيزيک نظري کلاسيک)

علوم پایه

ترمودینامیک و مکانیک آماری


4,000,000 ریال

تشريح مسائل مکانيک کوانتومي مدرن ساکورايي: ويراست2

علوم پایه

تشریح مسائل مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی: ویراست2


1,000,000 ریال

CLASSICAL ELECTRODYNAMICS 3/ED

زبان انگلیسی

CLASSICAL ELECTRODYNAMICS 3/ED الکترودینامیک کلاسیک


4,900,000 ریال

انتقال حرارت و جريان سيال در کانال هاي ميني و ميکرو

علوم پایه

انتقال حرارت و جریان سیال در کانال های مینی و میکرو


1,200,000 ریال

نمايش هيجان انگيز فيزيک جلد1: مکانيک، شاره‌ها و گرما

علوم پایه

نمایش هیجان انگیز فیزیک جلد1: مکانیک، شاره‌ها و گرما


1,800,000 ریال

نظريه ميدان کوانتومي:مجموعه کتاب هاي خودآموز بي ابهام

علوم پایه

نظریه میدان کوانتومی:مجموعه کتاب های خودآموز بی ابهام


1,200,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل روش هاي رياضي در فيزيک: جلد 2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک: جلد 2


1,500,000 ریال

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس براي رشته هاي علوم و مهندسي

علوم پایه

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس برای رشته های علوم و مهندسی


2,400,000 ریال

مباني فيزيک جلد1(مکانيک و گرما:شاره ها و نوسان)ويراست11

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد1


5,500,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مباني فيزيک نوين(فيزيک جديد)سلز

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین


800,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مکانيک کوانتومي مدرن (ساکورايي)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتومی مدرن


1,000,000 ریال

تشريح کامل مسائل مباني فيزيک جلد1(مکانيک و گرما)ويراست11

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد1


3,800,000 ریال

فيزيک هسته اي(جلد1 کنکور ارشدمهندسي هسته اي):راهيان ارشد

کنکور

فیزیک هسته ای


1,800,000 ریال

مباني فيزيک جلد2:ترموديناميک ارتعاش ها و امواج (ويراست9)

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد2:ترمودینامیک ارتعاش ها و امواج


750,000 ریال

فيزيک دانشگاهي(پيش نياز-مقدماتي)کارداني به کارشناسي کد425

علوم پایه

فیزیک دانشگاهی


1,800,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل روش هاي رياضي در فيزيک 1(ويراست6)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 1


2,100,000 ریال

خودآموز و حل تشريحي مسائل مکانيک کوانتومي پيشرفته ساکورايي

علوم پایه

خودآموز و حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی


1,200,000 ریال

مکانيک کوانتومي نوين(ويراست دوم)به انضمام تشريح کامل مسائل

علوم پایه

مکانیک کوانتومی نوین

800,000 ریال
680,000 ریال

آشنايي با فيزيک پلاسما و همجوشي کنترل شده جلد1:فيزيک پلاسما

علوم پایه

آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده جلد1:فیزیک پلاسما


1,600,000 ریال

تشريح کامل مسائل و رهيافت حل مساله در الکتروديناميک گريفيتس

علوم پایه

تشریح کامل مسائل و رهیافت حل مساله در الکترودینامیک گریفیتس


700,000 ریال

راهنماي حل مسائل مباني فيزيک جلد اول مکانيک و گرما ويرايش11

علوم پایه

راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما ویرایش11


3,400,000 ریال

نمايش هيجان انگيز فيزيک جلد2: صوت،الکتريسيته و مغناطيس،اپتيک

علوم پایه

نمایش هیجان انگیز فیزیک جلد2: صوت،الکتریسیته و مغناطیس،اپتیک


1,800,000 ریال

فيزيک1 ويرايش11:مکانيک گرما شاره نوسان براي رشته هاي فني مهندسي

مهندسی

فیزیک1 ویرایش11:مکانیک گرما شاره نوسان برای رشته های فنی مهندسی


2,700,000 ریال

کنکور ارشد فتونيک2: فيزيک مدرن-الکترونيک و نانومواد:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد فتونیک2: فیزیک مدرن-الکترونیک و نانومواد:راهیان ارشد


50,000 ریال

مباني بيوفيزيک:بيوفيزيک، پروتئين ها، اسيدهاي نوکلئيک و طيف سنجي

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک:بیوفیزیک، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی


2,000,000 ریال

الکتروديناميک پيشرفته :نظريه پديده هاي الکترومغناطيسي در ماده( جلد2)

علوم پایه

الکترودینامیک پیشرفته :نظریه پدیده های الکترومغناطیسی در ماده


4,950,000 ریال

تحليل ايمني ساختمان راکتورهاي هسته اي در مقابل بارهاي لرزه اي و انفجار

مهندسی

تحلیل ایمنی ساختمان راکتورهای هسته ای در مقابل بارهای لرزه ای و انفجار


180,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مباني فيزيک: جلد(1) ويرايش12-2022

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک: جلد


4,900,000 ریال

راهنماي مسائل فيزيک الکتريسيته و مغناطيس(براساس کتاب راشد محصل و معيني

علوم پایه

راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس


850,000 ریال

تحليل  و تشريح کامل مسائل مباني فيزيک جلد2 (الکتريسيته و مغناطيس)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد2


3,900,000 ریال

مباني رياضي و فيزيکي مکانيک کوانتومي ديدگاه شرودينگر(مکانيک موجي)و ديد

علوم پایه

مبانی ریاضی و فیزیکی مکانیک کوانتومی دیدگاه شرودینگر


3,000,000 ریال

نسبيت

علوم پایه

نسبیت


فاقد موجودی

پرتوشيمي

علوم پایه

پرتوشیمی


فاقد موجودی

504 فيزيک

زبان انگلیسی

504 فیزیک


فاقد موجودی

نسبيت خاص

علوم پایه

نسبیت خاص


فاقد موجودی

نور شناخت

علوم پایه

نور شناخت


فاقد موجودی

فيزيک ليزر

علوم پایه

فیزیک لیزر


فاقد موجودی

فيزيک پزشکي

علوم پایه

فیزیک پزشکی


فاقد موجودی

نظريه نسبيت

علوم پایه

نظریه نسبیت


فاقد موجودی

اصول فوتونيک

علوم پایه

اصول فوتونیک


فاقد موجودی

بيوشيمي فيزيک

علوم پایه

بیوشیمی فیزیک


فاقد موجودی

تئوري ارتجاعي

علوم پایه

تئوری ارتجاعی


فاقد موجودی

عليت در فيزيک

علوم پایه

علیت در فیزیک


فاقد موجودی

مکانيک کلاسيک

کنکور

مکانیک کلاسیک


فاقد موجودی

الکترونيک ليزر

علوم پایه

الکترونیک لیزر


فاقد موجودی

حل مسائل اپتيک

علوم پایه

حل مسائل اپتیک


فاقد موجودی

مباني بيوفيزيک

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک


فاقد موجودی

مباني بيوفيزيک

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک


فاقد موجودی

مگاوات و مگاتن

علوم پایه

مگاوات و مگاتن


فاقد موجودی

الکتريسيته ساکن

علوم پایه

الکتریسیته ساکن


فاقد موجودی

فيزيک حالت جامد

علوم پایه

فیزیک حالت جامد


فاقد موجودی

واژه نامه فيزيک

علوم پایه

واژه نامه فیزیک


فاقد موجودی

مباني تمام نگاري

علوم پایه

مبانی تمام نگاری


فاقد موجودی

آزمايش هاي فيزيک3

علوم پایه

آزمایش های فیزیک3


فاقد موجودی

راز جهان کوانتومي

علوم پایه

راز جهان کوانتومی


فاقد موجودی

ترموديناميک و عالم

علوم پایه

ترمودینامیک و عالم


فاقد موجودی

فيزيک پايه1:مکانيک

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک


فاقد موجودی

فيزيک پيش دانشگاهي

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی


فاقد موجودی

فيزيک در چند دقيقه

علوم پایه

فیزیک در چند دقیقه


فاقد موجودی

حل مسائل فيزيک گرما

علوم پایه

حل مسائل فیزیک گرما


فاقد موجودی

فيزيک3 دوفازي: جلد1

علوم پایه

فیزیک3 دوفازی: جلد1


فاقد موجودی

مباني فوتونيک: جلد1

علوم پایه

مبانی فوتونیک: جلد1


فاقد موجودی

particle physicd 3ed

زبان انگلیسی

particle physicd 3ed


فاقد موجودی

particle physics 3ed

زبان انگلیسی

particle physics 3ed


فاقد موجودی

الکتروديناميک کلاسيک

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک


فاقد موجودی

الکتريسيته و مغناطيس

علوم پایه

الکتریسیته و مغناطیس


فاقد موجودی

الکتريسيته و مغناطيس

علوم پایه

الکتریسیته و مغناطیس


فاقد موجودی

انتقال حرارت هسته اي

علوم پایه

انتقال حرارت هسته ای


فاقد موجودی

زندگي و جهان انيشتين

ادبیات

زندگی و جهان انیشتین


فاقد موجودی

فيزيک حالت جامد جلد1

علوم پایه

فیزیک حالت جامد جلد1


فاقد موجودی

مباني نظريه کوانتومي

علوم پایه

مبانی نظریه کوانتومی


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي مدرن

علوم پایه

مکانیک کوانتومی مدرن


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي:جلد4

علوم پایه

مکانیک کوانتومی:جلد4


فاقد موجودی

آشنايي با فيزيک پزشکي

علوم پایه

آشنایی با فیزیک پزشکی


فاقد موجودی

فيزيک جريان هاي آشفته

مهندسی

فیزیک جریان های آشفته


فاقد موجودی

ليزر، اصول و کاربردها

علوم پایه

لیزر، اصول و کاربردها


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي: جلد1

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد1


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي: جلد1

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد1


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي: جلد3

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد3


فاقد موجودی

Statical Mechanics 3ED

زبان انگلیسی

Statical Mechanics 3ED


فاقد موجودی

آزمون هاي فيزيکي پارچه

علوم پایه

آزمون های فیزیکی پارچه


فاقد موجودی

مباني نانو اپتيک(جلد1)

علوم پایه

مبانی نانو اپتیک


فاقد موجودی

مکانيک تحليلي(ويراست7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


فاقد موجودی

آزمايشگاه فيزيک پايه يک

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه یک


فاقد موجودی

بلور شناسي با پرتو ايکس

علوم پایه

بلور شناسی با پرتو ایکس


فاقد موجودی

فرهنگ جامع فيزيک دوسويه

علوم پایه

فرهنگ جامع فیزیک دوسویه


فاقد موجودی

مقدمه اي بر ذرات بنيادي

علوم پایه

مقدمه ای بر ذرات بنیادی


فاقد موجودی

مقدمه‌اي بر فيزيک آماري

علوم پایه

مقدمه‌ای بر فیزیک آماری


فاقد موجودی

مکانيک تحليلي (ويراست7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي-گاسوامي

علوم پایه

مکانیک کوانتومی-گاسوامی


فاقد موجودی

فناوري تصويربرداري پزشکي

علوم پایه

فناوری تصویربرداری پزشکی


فاقد موجودی

فيزيک پايه (جلد1):مکانيک

علوم پایه

فیزیک پایه


فاقد موجودی

فيزيک مفهومي جلد1:مکانيک

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد1:مکانیک


فاقد موجودی

ترموديناميک آماري باسي دي

علوم پایه

ترمودینامیک آماری باسی دی


فاقد موجودی

شتاب دهنده ها ذرات بنيادي

علوم پایه

شتاب دهنده ها ذرات بنیادی


فاقد موجودی

فوتونيک :مباني و کاربردها

علوم پایه

فوتونیک :مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

مکانيک آماري:اثري جاويدان

علوم پایه

مکانیک آماری:اثری جاویدان


فاقد موجودی

بلور شناسي (هندسه - فيزيک)

مهندسی

بلور شناسی


فاقد موجودی

بلورشناسي با پراش پرتوايکس

مهندسی

بلورشناسی با پراش پرتوایکس


فاقد موجودی

مقدمه اي بر تصويرگري پزشکي

علوم پایه

مقدمه ای بر تصویرگری پزشکی


فاقد موجودی

موجبرهاي اپتيکي و ميکروموج

علوم پایه

موجبرهای اپتیکی و میکروموج


فاقد موجودی

تحليل مسائل مکانيک کوانتومي

علوم پایه

تحلیل مسائل مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

فيزيک کوانتومي به زبان ساده

علوم پایه

فیزیک کوانتومی به زبان ساده


فاقد موجودی

فيزيک: انديشه ها و يافته ها

علوم پایه

فیزیک: اندیشه ها و یافته ها


فاقد موجودی

مقدمه اي بر اختر فيزيک جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر اختر فیزیک جلد1


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيزيک حالت جامد

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد


فاقد موجودی

اصول سيستم هاي تصويرگر پزشکي

علوم پایه

اصول سیستم های تصویرگر پزشکی


فاقد موجودی

اندازه گيري و آشکارسازي تابش

علوم پایه

اندازه گیری و آشکارسازی تابش


فاقد موجودی

فيزيک و فن آوري لايه هاي نازک

علوم پایه

فیزیک و فن آوری لایه های نازک


فاقد موجودی

ماتريس ها و تانسورها در فيزيک

علوم پایه

ماتریس ها و تانسورها در فیزیک


فاقد موجودی

مفاهيم بنيادي مکانيک کوانتومي

علوم پایه

مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيزيک بهداشت جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک بهداشت جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با کامپيوترهاي کوانتومي

علوم پایه

آشنایی با کامپیوترهای کوانتومی


فاقد موجودی

آموزش ابزار مونت کارلوي Geant4

علوم پایه

آموزش ابزار مونت کارلوی Geant4


فاقد موجودی

اصول و مباني تصويربرداري پزشکي

علوم پایه

اصول و مبانی تصویربرداری پزشکی


فاقد موجودی

الکتروديناميک کلاسيک (ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک


فاقد موجودی

زبان تخصصي فيزيک:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی فیزیک:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

سيستمهاي ديناميکي و نظريه آشوب

علوم پایه

سیستمهای دینامیکی و نظریه آشوب


فاقد موجودی

فيزيک پايه2:ترموديناميک و گرما

علوم پایه

فیزیک پایه2:ترمودینامیک و گرما


فاقد موجودی

فيزيک مغناطيسي و مواد مغناطيسي

علوم پایه

فیزیک مغناطیسی و مواد مغناطیسی


فاقد موجودی

مسائل فيزيک عمومي ايرودف: جلد2

علوم پایه

مسائل فیزیک عمومی ایرودف: جلد2


فاقد موجودی

مکانيک کوانتوم براي مهندسي برق

علوم پایه

مکانیک کوانتوم برای مهندسی برق


فاقد موجودی

مهندسي اپتيک با نرم افزار متلب

علوم پایه

مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب


فاقد موجودی

اصول و فنون اندازه گيري هسته اي

علوم پایه

اصول و فنون اندازه گیری هسته ای


فاقد موجودی

تاريخ و سير تکاملي مفاهيم فيزيک

علوم پایه

تاریخ و سیر تکاملی مفاهیم فیزیک


فاقد موجودی

فيزيک ماده چگال جلد1(حالت جامد)

علوم پایه

فیزیک ماده چگال جلد1


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيزيک بهداشت(2جلدي)

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک بهداشت


فاقد موجودی

تشريح جامع مسائل فيزيک حالت جامد

علوم پایه

تشریح جامع مسائل فیزیک حالت جامد


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک (سايمون)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک


فاقد موجودی

فرآيندهاي صنعتي و توليد آب سنگين

مهندسی

فرآیندهای صنعتی و تولید آب سنگین


فاقد موجودی

فزيک نوين و توانايي هاي ذهني بشر

علوم پایه

فزیک نوین و توانایی های ذهنی بشر


فاقد موجودی

فيزيک ماده چگال(حالت جامد): جلد2

علوم پایه

فیزیک ماده چگال


فاقد موجودی

مباني فيزيک هسته ‌اي با حل مسائل

علوم پایه

مبانی فیزیک هسته ‌ای با حل مسائل


فاقد موجودی

آشنايي با بلور شناسي پرتوهاي ايکس

مهندسی

آشنایی با بلور شناسی پرتوهای ایکس


فاقد موجودی

آشکارسازي و اندازه گيري تابش: جلد1

علوم پایه

آشکارسازی و اندازه گیری تابش: جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با مکانيک کوانتومي(ويراست2)

علوم پایه

آشنایی با مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

الکتروديناميک کلاسيک جلد1(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک جلد1


فاقد موجودی

فيزيک آماري: دوره فيزيک برکلي جلد5

علوم پایه

فیزیک آماری: دوره فیزیک برکلی جلد5


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي نوين جلد1(ويرايش2)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی نوین جلد1


فاقد موجودی

ترموديناميک آماري :مباني و کاربردها

علوم پایه

ترمودینامیک آماری :مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل فيزيک پيش دانشگاهي

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک پیش دانشگاهی


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک تحليلي فولز

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک تحلیلی فولز


فاقد موجودی

مباني نظريه الکترومغناطيس(ويراست 4)

علوم پایه

مبانی نظریه الکترومغناطیس


فاقد موجودی

A course modern mathematical physics

زبان انگلیسی

A course modern mathematical physics


فاقد موجودی

introudction to elementary particles

زبان انگلیسی

introudction to elementary particles


فاقد موجودی

فيزيک و کاربردهاي آن در علوم تندرستي

علوم پایه

فیزیک و کاربردهای آن در علوم تندرستی


فاقد موجودی

مسائل فيزيک عمومي ايرودف جلد1 مکانيک

علوم پایه

مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد1 مکانیک


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک آماري (پتريا)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک آماری


فاقد موجودی

فيزيک دانشگاهي جلد1-مکانيک(ويرايش13 )

علوم پایه

فیزیک دانشگاهی جلد1-مکانیک


فاقد موجودی

مقدمه اي بر ترموديناميک آماري کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی


فاقد موجودی

ليزرهاي اتم فلزي در گذارهاي خودپايانده

علوم پایه

لیزرهای اتم فلزی در گذارهای خودپایانده


فاقد موجودی

مباني فيزيک آشکارسازي تابش و کاربرد آن

علوم پایه

مبانی فیزیک آشکارسازی تابش و کاربرد آن


فاقد موجودی

مباني و تابش هاي دستگاه پلاسماي کانوني

علوم پایه

مبانی و تابش های دستگاه پلاسمای کانونی


فاقد موجودی

تغيير شکل پلاستيک در مواد نانو کريستالي

مهندسی

تغییر شکل پلاستیک در مواد نانو کریستالی


فاقد موجودی

حالت مايع کاربردهاي شبيه سازي کامپيوتري

علوم پایه

حالت مایع کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری


فاقد موجودی

فيزيک مفهومي جلد4: فيزيک اتمي و هسته اي

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد4: فیزیک اتمی و هسته ای


فاقد موجودی

مباني فيزيک جلد1(مکانيک و گرما)ويراست11

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد1


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي: مفاهيم و کاربردها جلد1

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها جلد1


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک: کد230

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک: کد230


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک آماري (مک کواري)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک آماری


فاقد موجودی

توليد و شکافت هسته هاي سنگين و فوق سنگين

علوم پایه

تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین


فاقد موجودی

درس نامه فيزيک فاينمن: جلد2 (تابش، گرما)

علوم پایه

درس نامه فیزیک فاینمن: جلد2


فاقد موجودی

Statical Mechanics 4ED مکانيک آماري پتريا

زبان انگلیسی

Statical Mechanics 4ED مکانیک آماری پتریا


فاقد موجودی

آشنايي کاربردي با نظريه تابع چگالي احتمال

مهندسی

آشنایی کاربردی با نظریه تابع چگالی احتمال


فاقد موجودی

فيزيک جلد3 (الکتريسيته و مغناطيس) ويراست5

علوم پایه

فیزیک جلد3


فاقد موجودی

معادلات موج مکانيک کوانتومي(رهيافت تحليلي)

علوم پایه

معادلات موج مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

آزمايش هاي فيزيک(2): جلد 1 مدارهاي الکتريکي

علوم پایه

آزمایش های فیزیک


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل الکتروديناميک کلاسيک جکسون

علوم پایه

تشریح کامل مسائل الکترودینامیک کلاسیک جکسون


فاقد موجودی

مباني فيزيک پلاسما براي مهندسين و پژوهشگران

علوم پایه

مبانی فیزیک پلاسما برای مهندسین و پژوهشگران


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي(مفاهيم و کاربردها): ويرايش2

علوم پایه

مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

فيزيک ابر رساناها:آشنايي با مباني و کاربردها

علوم پایه

فیزیک ابر رساناها:آشنایی با مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

Quantum Mechanics Concepts & applications 2ED

زبان انگلیسی

Quantum Mechanics Concepts & applications 2ED


فاقد موجودی

آشنايي با بلور ليتيم نايوبيت در کاربرد فوتوني

مهندسی

آشنایی با بلور لیتیم نایوبیت در کاربرد فوتونی


فاقد موجودی

مکانيک کلاسيک1و2(مکانيک تحليلي):کارشناسي ارشد

کنکور

مکانیک کلاسیک1و2


فاقد موجودی

راهنماي کامل انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک

زبان انگلیسی

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک


فاقد موجودی

فيزيک دانشگاهي جلد2 - شاره ها و گرما(ويرايش13 )

علوم پایه

فیزیک دانشگاهی جلد2 - شاره ها و گرما


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک کاربردي :کد819

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک کاربردی :کد819


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک کوانتومي مدرن (ساکورايي)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتومی مدرن


فاقد موجودی

کتاب جامع و خودآموز روش هاي رياضي در فيزيک: جلد1

علوم پایه

کتاب جامع و خودآموز روش های ریاضی در فیزیک: جلد1


فاقد موجودی

کتاب جامع و خودآموز روش هاي رياضي در فيزيک: جلد5

علوم پایه

کتاب جامع و خودآموز روش های ریاضی در فیزیک: جلد5


فاقد موجودی

مباني فيزيک جلد دوم:الکتريسته و مغناطيس ويراست12

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد دوم:الکتریسته و مغناطیس ویراست12


فاقد موجودی

Introdution to ELECTRODYNAMICS 4/ED

زبان انگلیسی

Introdution to ELECTRODYNAMICS 4/ED الکترودینامیک


فاقد موجودی

فيزيک نوين(فيزيک غير کلاسيک)فراتر از ديدگاه نيوتن

علوم پایه

فیزیک نوین


فاقد موجودی

مباني فيزيک: جلد3/ الکتريسته و مغناطيس (ويرايش11)

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد3/ الکتریسته و مغناطیس


فاقد موجودی

الکترومغناطيس ويژه رشته فيزيک و فوتونيک(کتاب ارشد)

کنکور

الکترومغناطیس ویژه رشته فیزیک و فوتونیک


فاقد موجودی

آشنايي با فيزيک زيستي براي علوم زيست و بهداشت: جلد1

علوم پایه

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت: جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با فيزيک زيستي براي علوم زيست و بهداشت: جلد2

علوم پایه

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت: جلد2


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل فيزيک کوانتومي گاسيورويچ (ويرايش3)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی گاسیورویچ


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مکانيک کلاسيک همراه تمرين ها و حل مسائل

علوم پایه

مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک همراه تمرین ها و حل مسائل


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي:مفاهيم و کاربردها: (ويرايش دوم2010)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی:مفاهیم و کاربردها:


فاقد موجودی

فيزيک پايه (جلد3):الکتريسيته،مغناطيس و الکترومغناطيس

علوم پایه

فیزیک پایه


فاقد موجودی

درسنامه جامع مکانيک:از مکانيک نيوتني تا مکانيک نسبيتي

علوم پایه

درسنامه جامع مکانیک:از مکانیک نیوتنی تا مکانیک نسبیتی


فاقد موجودی

تحليل و تشريح کامل مسائل مکانيک کوانتومي: جلد1 (زتيلي)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتومی: جلد1


فاقد موجودی

تشريح جامع مسائل آشنايي با الکتروديناميک (ويراست 3و 4)

علوم پایه

تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک


فاقد موجودی

کوانتوم در چند دقيقه:توصيف فشرده گيتي از دريچه کوانتومي

علوم پایه

کوانتوم در چند دقیقه:توصیف فشرده گیتی از دریچه کوانتومی


فاقد موجودی

الکترومغناطيس رشته هاي فيزيک فوتونيک:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

الکترومغناطیس رشته های فیزیک فوتونیک:کارشناسی ارشد پارسه


فاقد موجودی

MODERN QUANTUM MECHANICS 3 edition

زبان انگلیسی

MODERN QUANTUM MECHANICS 3 edition مکانیک کوانتوم ساکورایی


فاقد موجودی

الکترونيک-کنترل(جلد2کنکور ارشد مهندسي هسته اي):راهيان ارشد

کنکور

الکترونیک-کنترل


فاقد موجودی

مسئله هاي ناب فيزيک: الکتريسيته مغناطيس و مدارهاي الکتريکي

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک: الکتریسیته مغناطیس و مدارهای الکتریکی


فاقد موجودی

پايه هاي مکانيک نانو:از نظريه حالت جامد تا کاربردهاي ابزاري

علوم پایه

پایه های مکانیک نانو:از نظریه حالت جامد تا کاربردهای ابزاری


فاقد موجودی

فيزيک کاربردي با نگرشي بر دستگاه هاي علوم آزمايشگاهي پيشرفته

علوم پایه

فیزیک کاربردی با نگرشی بر دستگاه های علوم آزمایشگاهی پیشرفته


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيزيک پلاسما و همجوشي کنترل شده جلد1:فيزيک پلاسما

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده جلد1:فیزیک پلاسما


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل فيزيک نوين کرين براي دانشجويان رشته الکترونيک

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک نوین کرین برای دانشجویان رشته الکترونیک


فاقد موجودی

فيزيک2: ويرايش11/الکتريسته مغناطيس(براي رشته هاي فني و مهندسي)

علوم پایه

فیزیک2: ویرایش11/الکتریسته مغناطیس


فاقد موجودی

محاسبات کوانتومي:از الگوريتم هاي کوانتومي تا پياده سازي فيزيکي

علوم پایه

محاسبات کوانتومی:از الگوریتم های کوانتومی تا پیاده سازی فیزیکی


فاقد موجودی

مباحث پيشرفته ترموديناميک و مکانيک آماري تعادلي و غيرتعادلي: جلد1

علوم پایه

مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی: جلد1


فاقد موجودی

مباحث پيشرفته ترموديناميک و مکانيک آماري تعادلي و غيرتعادلي: جلد2

علوم پایه

مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی: جلد2


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مباني نظريه الکترومغناطيس: ريتس و ميلفورد ويرايش4

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مبانی نظریه الکترومغناطیس: ریتس و میلفورد ویرایش4


فاقد موجودی

حل مسائل مباني فيزيک هاليدي: جلد3/ ويرايش11 (الکتريسيته و مغناطيس)

علوم پایه

حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی: جلد3/ ویرایش11


فاقد موجودی

حل مسائل فيزيک براي علوم زيستي(پزشکي- پيراپزشکي- زيست شناسي و ...)

علوم پایه

حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی


فاقد موجودی

فيزيک پلاسما

علوم پایه

فیزیک پلاسما مقدمه ای برنظریه اخترفیزیکی، ژئوفیزیکی و پلاسمای آزمایشگاهی


فاقد موجودی

مباني فيزيک(فيزيک پايه1: ويراست10 :فيزيک شيمي رياضي)مکانيک شاره و

علوم پایه

مبانی فیزیک


فاقد موجودی

حل کامل مسائل فيزيک 2: ويرايش11/الکتريسته و مغناطيس (براي رشته هاي

علوم پایه

حل کامل مسائل فیزیک 2: ویرایش11/الکتریسته و مغناطیس


فاقد موجودی

حل کامل مسائل فيزيک1 ويرايش11:مکانيک گرما شاره نوسان

علوم پایه

حل کامل مسائل فیزیک1 ویرایش11:مکانیک گرما شاره نوسان برای رشته های فنی و مهندسی


فاقد موجودی

مباني فيزيک(فيزيک پايه1:فني مهندسي)مکانيک، گرما، ترموديناميک و نظريه

علوم پایه

مبانی فیزیک


فاقد موجودی