مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فیزیک

دسته بندی ها

(13)
(11)
(1)
(280)

موضوع های اصلی

(1)
(9)
(262)
(2)
(13)
(18)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(260)
(13)
(3)
(6)
(5)
(2)
(7)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(13)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(7)
(5)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(2)
(19)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(7)
(7)
(1)
(34)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(4)
(17)
(1)
(24)
(13)
(1)
(3)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
305 محصول
پرتوشيمي

علوم پایه

پرتوشیمی


195,000 ریال

اصول ليزر

علوم پایه

اصول لیزر


260,000 ریال

بلورشناسي

علوم پایه

بلورشناسی


370,000 ریال

فتونيک(I)

علوم پایه

فتونیک


260,000 ریال

نسبيت خاص

علوم پایه

نسبیت خاص


600,000 ریال

فيزيک جديد

علوم پایه

فیزیک جدید


850,000 ریال

فيزيک ليزر

علوم پایه

فیزیک لیزر


700,000 ریال

اصول فوتونيک

علوم پایه

اصول فوتونیک


890,000 ریال

فتونيک: جلد2

علوم پایه

فتونیک: جلد2


690,000 ریال

مباني بيوفيزيک

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک


1,200,000 ریال

آشنايي با اپتيک

علوم پایه

آشنایی با اپتیک


900,000 ریال

نور شناسي هندسي

علوم پایه

نور شناسی هندسی


350,000 ریال

واژه نامه فيزيک

علوم پایه

واژه نامه فیزیک


90,000 ریال

مباني تمام نگاري

علوم پایه

مبانی تمام نگاری


60,000 ریال

آزمايش هاي فيزيک3

علوم پایه

آزمایش های فیزیک3


25,000 ریال

مباني فيزيک آماري

علوم پایه

مبانی فیزیک آماری


600,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک


550,000 ریال

فيزيک پيش دانشگاهي

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی


100,000 ریال

فرهنگ فيزيک (3جلدي)

علوم پایه

فرهنگ فیزیک


5,200,000 ریال

فيزيک3 دوفازي: جلد1

علوم پایه

فیزیک3 دوفازی: جلد1


100,000 ریال

ليزر و کاربردهاي آن

علوم پایه

لیزر و کاربردهای آن


500,000 ریال

مباني فوتونيک: جلد1

علوم پایه

مبانی فوتونیک: جلد1


950,000 ریال

مباني فوتونيک: جلد1

علوم پایه

مبانی فوتونیک: جلد1


1,570,000 ریال

مباني فوتونيک: جلد2

علوم پایه

مبانی فوتونیک: جلد2


1,570,000 ریال

مکانيک آماري کلاسيک

علوم پایه

مکانیک آماری کلاسیک


890,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد1

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد1


1,650,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد2

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد2


1,400,000 ریال

انتقال حرارت هسته اي

علوم پایه

انتقال حرارت هسته ای


500,000 ریال

زندگي و جهان انيشتين

ادبیات

زندگی و جهان انیشتین


1,600,000 ریال

فيزيک حالت جامد جلد1

علوم پایه

فیزیک حالت جامد جلد1


360,000 ریال

فيزيک نوين (ويراست3)

علوم پایه

فیزیک نوین


490,000 ریال

مباني فيزيک هسته ‌اي

علوم پایه

مبانی فیزیک هسته ‌ای


170,000 ریال

مکانيک (ويرايش جديد)

علوم پایه

مکانیک


650,000 ریال

مکانيک کوانتومي نوين

علوم پایه

مکانیک کوانتومی نوین


1,300,000 ریال

مکانيک کوانتومي:جلد4

علوم پایه

مکانیک کوانتومی:جلد4


105,000 ریال

آشنايي با فيزيک پزشکي

علوم پایه

آشنایی با فیزیک پزشکی


78,000 ریال

فيزيک جريان هاي آشفته

مهندسی

فیزیک جریان های آشفته


700,000 ریال

فيزيک ذرات خشت به خشت

علوم پایه

فیزیک ذرات خشت به خشت


900,000 ریال

فيزيک و طرز کار:کد501

علوم پایه

فیزیک و طرز کار:کد501


350,000 ریال

ليزر، اصول و کاربردها

علوم پایه

لیزر، اصول و کاربردها


100,000 ریال

مکانيک کوانتومي: جلد1

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد1


480,000 ریال

مکانيک کوانتومي: جلد3

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد3


110,000 ریال

آزمون هاي فيزيکي پارچه

علوم پایه

آزمون های فیزیکی پارچه


23,000 ریال

آشنايي با مکانيک کلاسيک

علوم پایه

آشنایی با مکانیک کلاسیک


370,000 ریال

بلور شناسي با پرتو ايکس

علوم پایه

بلور شناسی با پرتو ایکس


100,000 ریال

درآمدي بر مکانيک تحليلي

علوم پایه

درآمدی بر مکانیک تحلیلی


900,000 ریال

فرهنگ جامع فيزيک دوسويه

علوم پایه

فرهنگ جامع فیزیک دوسویه


800,000 ریال

مکانيک تحليلي (ويراست7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


400,000 ریال

مکانيک کوانتومي-گاسوامي

علوم پایه

مکانیک کوانتومی-گاسوامی


260,000 ریال

فناوري تصويربرداري پزشکي

علوم پایه

فناوری تصویربرداری پزشکی


110,000 ریال

فيزيک پايه (جلد1):مکانيک

علوم پایه

فیزیک پایه


990,000 ریال

فيزيک پيش دانشگاهي کد802

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی کد802


350,000 ریال

فيزيک مدرن:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک مدرن:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد1:مکانيک

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد1:مکانیک


950,000 ریال

قدم اول در محاسبات نجومي

علوم پایه

قدم اول در محاسبات نجومی


1,550,000 ریال

مسئله هاي پيکارجوي فيزيک

علوم پایه

مسئله های پیکارجوی فیزیک


450,000 ریال

200مسئله شگفت انگيز فيزيک

علوم پایه

200مسئله شگفت انگیز فیزیک


550,000 ریال

آشنايي با ديناميک آشوبناک

علوم پایه

آشنایی با دینامیک آشوبناک


120,000 ریال

الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

الاستیسیته نظری و کاربردی


980,000 ریال

فوتونيک :مباني و کاربردها

علوم پایه

فوتونیک :مبانی و کاربردها


690,000 ریال

بلورشناسي با پراش پرتوايکس

مهندسی

بلورشناسی با پراش پرتوایکس


245,000 ریال

فيزيک ذرات بنيادي(ويرايش3)

علوم پایه

فیزیک ذرات بنیادی


490,000 ریال

مباني فيزيک آماري و گرمايي

علوم پایه

مبانی فیزیک آماری و گرمایی


950,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:مکانيک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:مکانیک


800,000 ریال

مقدمه اي بر تصويرگري پزشکي

علوم پایه

مقدمه ای بر تصویرگری پزشکی


500,000 ریال

فيزيک کوانتومي به زبان ساده

علوم پایه

فیزیک کوانتومی به زبان ساده


870,000 ریال

فيزيک: انديشه ها و يافته ها

علوم پایه

فیزیک: اندیشه ها و یافته ها


70,000 ریال

هندبوک فيزيک:انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

هندبوک فیزیک:انگلیسی- فارسی


650,000 ریال

درسنامه فيزيک فاينمن(مکانيک)

علوم پایه

درسنامه فیزیک فاینمن


1,960,000 ریال

مباني فيزيک و مدار الکترونيک

مهندسی

مبانی فیزیک و مدار الکترونیک


500,000 ریال

مکانـــيک آمـــاري (ويرايش3)

علوم پایه

مکانـــیک آمـــاری


380,000 ریال

آشنايي با فيزيک هسته اي: جلد2

علوم پایه

آشنایی با فیزیک هسته ای: جلد2


450,000 ریال

الکتروديناميک کلاسيک(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک


2,300,000 ریال

فيزيک پايه1و2و3(ارشد و دکتري)

کنکور

فیزیک پایه1و2و3


3,400,000 ریال

مفاهيم بنيادي مکانيک کوانتومي

علوم پایه

مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی


900,000 ریال

مقدمه اي بر بلورشناسي (هندسي)

مهندسی

مقدمه ای بر بلورشناسی


250,000 ریال

مکانيک آماري: جلد1 ويرايش دوم

علوم پایه

مکانیک آماری: جلد1 ویرایش دوم


1,300,000 ریال

آشنايي با فيزيک رآکتور هسته اي

علوم پایه

آشنایی با فیزیک رآکتور هسته ای


990,000 ریال

آشنايي با کامپيوترهاي کوانتومي

علوم پایه

آشنایی با کامپیوترهای کوانتومی


1,300,000 ریال

آشنايي با مکانيک: جلد1 ويراست2

علوم پایه

آشنایی با مکانیک: جلد1 ویراست2


1,100,000 ریال

حل مسائل فيزيک براي علوم زيستي

علوم پایه

حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی


550,000 ریال

فيزيک پايه2:ترموديناميک و گرما

علوم پایه

فیزیک پایه2:ترمودینامیک و گرما


180,000 ریال

فيزيک مغناطيسي و مواد مغناطيسي

علوم پایه

فیزیک مغناطیسی و مواد مغناطیسی


165,000 ریال

مسائل فيزيک عمومي ايرودف: جلد2

علوم پایه

مسائل فیزیک عمومی ایرودف: جلد2


400,000 ریال

مهندسي اپتيک با نرم افزار متلب

علوم پایه

مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب


700,000 ریال

فيزيک در ايران گذشته و حال جلد1

علوم پایه

فیزیک در ایران گذشته و حال جلد1


1,450,000 ریال

فيزيک در ايران گذشته و حال جلد2

علوم پایه

فیزیک در ایران گذشته و حال جلد2


1,600,000 ریال

فيزيک ماده چگال جلد1(حالت جامد)

علوم پایه

فیزیک ماده چگال جلد1


1,770,000 ریال

مباني تئوري الاستيسيته(ويراست5)

مهندسی

مبانی تئوری الاستیسیته


1,100,000 ریال

مکانيک کوانتومي مدرن: (ويراست2)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی مدرن:


2,000,000 ریال

تشريح مسائل نورشناسي نوين: کد516

علوم پایه

تشریح مسائل نورشناسی نوین: کد516


40,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک و حرارت کد589

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک و حرارت کد589


120,000 ریال

فيزيک ماده چگال(حالت جامد): جلد2

علوم پایه

فیزیک ماده چگال


2,180,000 ریال

مباني فيزيک هسته ‌اي با حل مسائل

علوم پایه

مبانی فیزیک هسته ‌ای با حل مسائل


80,000 ریال

مرجع کامل فرمول‌هاي فيزيک کمبريج

علوم پایه

مرجع کامل فرمول‌های فیزیک کمبریج


950,000 ریال

مقدمه اي بر اختر فيزيک جديد جلد2

علوم پایه

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد2


2,750,000 ریال

آشنايي با بلور شناسي پرتوهاي ايکس

مهندسی

آشنایی با بلور شناسی پرتوهای ایکس


140,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:آزمون هاي جامع

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:آزمون های جامع


500,000 ریال

مکانيک کوانتومي نوين جلد1(ويرايش2)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی نوین جلد1


500,000 ریال

آزمايشگاه فيزيک پايه دانشگاهي کد486

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه دانشگاهی کد486


70,000 ریال

ترموديناميک آماري :مباني و کاربردها

علوم پایه

ترمودینامیک آماری :مبانی و کاربردها


750,000 ریال

تشريح کامل مسائل فيزيک پيش دانشگاهي

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک پیش دانشگاهی


45,000 ریال

تشريح کامل مسائل مکانيک تحليلي فولز

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک تحلیلی فولز


600,000 ریال

حل مسائل کتاب الکترومغناطيس ميلفورد

علوم پایه

حل مسائل کتاب الکترومغناطیس میلفورد


1,400,000 ریال

مدل سازي با نرم افزار فلکس پي دي اي

مهندسی

مدل سازی با نرم افزار فلکس پی دی ای


300,000 ریال

مقدمه اي بر الکتروديناميک (ويراست4)

علوم پایه

مقدمه ای بر الکترودینامیک


2,000,000 ریال

introudction to elementary particles

زبان انگلیسی

introudction to elementary particles


1,500,000 ریال

آشنايي با روش هاي شبيه سازي در فيزيک

علوم پایه

آشنایی با روش های شبیه سازی در فیزیک


500,000 ریال

فيزيک و کاربردهاي آن در علوم تندرستي

علوم پایه

فیزیک و کاربردهای آن در علوم تندرستی


170,000 ریال

مسائل فيزيک عمومي ايرودف جلد1 مکانيک

علوم پایه

مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد1 مکانیک


400,000 ریال

تشريح کامل مسائل مکانيک آماري (پتريا)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک آماری


380,000 ریال

حل مسائل مکانيک کوانتومي(ويراست1و2و3)

علوم پایه

حل مسائل مکانیک کوانتومی


1,400,000 ریال

فيزيک دانشگاهي جلد1-مکانيک(ويرايش13 )

علوم پایه

فیزیک دانشگاهی جلد1-مکانیک


1,500,000 ریال

مقدمه اي بر ترموديناميک آماري کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی


480,000 ریال

مقدمه اي بر فيزيک حالت جامد (ويراست8)

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد


750,000 ریال

المپياد فيزيک:تمرينهاي پايه تا ييشرفته

علوم پایه

المپیاد فیزیک:تمرینهای پایه تا ییشرفته

380,000 ریال
323,000 ریال

فيزيک پايه (جلد2):سيالات،حرارت و امواج

علوم پایه

فیزیک پایه


650,000 ریال

آزمايش هاي فيزيک (مکانيک و حرارت) کد661

علوم پایه

آزمایش های فیزیک


70,000 ریال

تغيير شکل پلاستيک در مواد نانو کريستالي

مهندسی

تغییر شکل پلاستیک در مواد نانو کریستالی


120,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد4: فيزيک اتمي و هسته اي

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد4: فیزیک اتمی و هسته ای


980,000 ریال

الاستيسيته:نظري کاربردي محاسباتي:ويرايش3

مهندسی

الاستیسیته:نظری کاربردی محاسباتی:ویرایش3


1,050,000 ریال

الاستيسيته:نظريه کاربردها و روش هاي عددي

مهندسی

الاستیسیته:نظریه کاربردها و روش های عددی


750,000 ریال

حل تشريحي فيزيک حالت جامد پيشرفته: کد400

علوم پایه

حل تشریحی فیزیک حالت جامد پیشرفته: کد400


300,000 ریال

درس نامه فيزيک فاينمن: جلد2 (تابش، گرما)

علوم پایه

درس نامه فیزیک فاینمن: جلد2


1,980,000 ریال

مکانيک کوانتومي: مفاهيم و کاربردها: جلد2

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: مفاهیم و کاربردها: جلد2


400,000 ریال

آشنايي کاربردي با نظريه تابع چگالي احتمال

مهندسی

آشنایی کاربردی با نظریه تابع چگالی احتمال


1,200,000 ریال

حل مسائل مکانيک آماري پتريا PATHRIA کد340

علوم پایه

حل مسائل مکانیک آماری پتریا PATHRIA کد340


350,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک: سيالات و ترموديناميک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک: سیالات و ترمودینامیک


350,000 ریال

آزمايشگاه فيزيک پايه1(مکانيک و حرارت)کد700

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه1


130,000 ریال

تشريح کامل مسائل الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

تشریح کامل مسائل الاستیسیته نظری و کاربردی


500,000 ریال

تشريح مسائل الکتروديناميک کلاسيک (ويراست3)

علوم پایه

تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک


1,400,000 ریال

کاربرد بلور شناسي در فيزيک حالت جامد: جلد1

علوم پایه

کاربرد بلور شناسی در فیزیک حالت جامد: جلد1


580,000 ریال

کاربرد بلور شناسي در فيزيک حالت جامد: جلد2

علوم پایه

کاربرد بلور شناسی در فیزیک حالت جامد: جلد2


470,000 ریال

مباني فيزيک: جلد1 (مکانيک و گرما) ويرايش10

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد1


2,300,000 ریال

آزمايش هاي فيزيک الکتريسيته و مغناطيس کد660

علوم پایه

آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس کد660


70,000 ریال

آزمايش هاي فيزيک(2): جلد 1 مدارهاي الکتريکي

علوم پایه

آزمایش های فیزیک


70,000 ریال

تشريح مسائل مکانيک کوانتومي (زتيلي):ويرايش2

علوم پایه

تشریح مسائل مکانیک کوانتومی


1,350,000 ریال

حل مسائل الاستيسيته:نظري، کاربردي، محاسباتي

مهندسی

حل مسائل الاستیسیته:نظری، کاربردی، محاسباتی


750,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد2:ويژگي هاي ماده، گرما، صوت

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد2:ویژگی های ماده، گرما، صوت


1,050,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد3:الکتريسيته و مغناطيس، نور

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد3:الکتریسیته و مغناطیس، نور


1,550,000 ریال

مباني فيزيک پلاسما براي مهندسين و پژوهشگران

علوم پایه

مبانی فیزیک پلاسما برای مهندسین و پژوهشگران


700,000 ریال

مکانيک کوانتومي(مفاهيم و کاربردها): ويرايش2

علوم پایه

مکانیک کوانتومی


2,400,000 ریال

نور، امواج و فيزيک نوين:مسئله هاي ناب فيزيک

علوم پایه

نور، امواج و فیزیک نوین:مسئله های ناب فیزیک


350,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل آشنايي با نسبيت خاص

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با نسبیت خاص


500,000 ریال

آشنايي با بلور ليتيم نايوبيت در کاربرد فوتوني

مهندسی

آشنایی با بلور لیتیم نایوبیت در کاربرد فوتونی


160,000 ریال

تشريح کامل مسائل فيزيک نوين کنت کرين(ويراست3)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک نوین کنت کرین

230,000 ریال
195,500 ریال

فرهنگ واژگان فيزيک و رشته هاي وابسته (دوسويه)

فرهنگ لغت

فرهنگ واژگان فیزیک و رشته های وابسته


2,350,000 ریال

فيزيک پايه (مکانيک)کارداني به کارشناسي: کد417

علوم پایه

فیزیک پایه


450,000 ریال

خلاصه درس و حل مسائل فيزيک پايه (مکانيک) کد502

علوم پایه

خلاصه درس و حل مسائل فیزیک پایه


44,000 ریال

مکانيک آماري :مجموعه سخنراني هاي ريچارد فاينمن

علوم پایه

مکانیک آماری :مجموعه سخنرانی های ریچارد فاینمن


1,600,000 ریال

آزمايشگاه فيزيک پايه2 (الکتريسته و مغناطيس)کد701

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه2


650,000 ریال

فيزيک1 مهندسي با رويکرد کاربردي کد798 (کارشناسي)

علوم پایه

فیزیک1 مهندسی با رویکرد کاربردی کد798


250,000 ریال

مقدمه اي بر فيزيک زيستي براي بهداشت و علوم زيستي

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک زیستی برای بهداشت و علوم زیستی


2,850,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل آشنايي با مکانيک (کلپنر)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با مکانیک


700,000 ریال

مباني فيزيک: جلد3/ الکتريسته و مغناطيس (ويرايش11)

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد3/ الکتریسته و مغناطیس


2,200,000 ریال

ترموديناميک و مکانيک آماري(دوره فيزيک نظري کلاسيک)

علوم پایه

ترمودینامیک و مکانیک آماری


1,700,000 ریال

تشريح مسائل مکانيک کوانتومي مدرن ساکورايي: ويراست2

علوم پایه

تشریح مسائل مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی: ویراست2


1,000,000 ریال

انتقال حرارت و جريان سيال در کانال هاي ميني و ميکرو

علوم پایه

انتقال حرارت و جریان سیال در کانال های مینی و میکرو


1,200,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک کلاسيک همراه تمرين ها و حل مسائل

علوم پایه

مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک همراه تمرین ها و حل مسائل


1,700,000 ریال

فيزيک پايه (جلد3):الکتريسيته،مغناطيس و الکترومغناطيس

علوم پایه

فیزیک پایه


380,000 ریال

نظريه ميدان کوانتومي:مجموعه کتاب هاي خودآموز بي ابهام

علوم پایه

نظریه میدان کوانتومی:مجموعه کتاب های خودآموز بی ابهام


1,200,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل روش هاي رياضي در فيزيک: جلد 2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک: جلد 2


1,500,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مکانيک کوانتومي: جلد1 (زتيلي)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتومی: جلد1


950,000 ریال

تشريح جامع مسائل آشنايي با الکتروديناميک (ويراست 3و 4)

علوم پایه

تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک


650,000 ریال

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس براي رشته هاي علوم و مهندسي

علوم پایه

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس برای رشته های علوم و مهندسی


1,950,000 ریال

کوانتوم در چند دقيقه:توصيف فشرده گيتي از دريچه کوانتومي

علوم پایه

کوانتوم در چند دقیقه:توصیف فشرده گیتی از دریچه کوانتومی


890,000 ریال

مباني فيزيک جلد1(مکانيک و گرما:شاره ها و نوسان)ويراست11

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد1


3,200,000 ریال

الکترومغناطيس رشته هاي فيزيک فوتونيک:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

الکترومغناطیس رشته های فیزیک فوتونیک:کارشناسی ارشد پارسه


240,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل مباني فيزيک نوين(فيزيک جديد)سلز

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین


800,000 ریال

مباني فيزيک جلد2:ترموديناميک ارتعاش ها و امواج (ويراست9)

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد2:ترمودینامیک ارتعاش ها و امواج


750,000 ریال

فيزيک دانشگاهي(پيش نياز-مقدماتي)کارداني به کارشناسي کد425

علوم پایه

فیزیک دانشگاهی


120,000 ریال

الکترونيک-کنترل(جلد2کنکور ارشد مهندسي هسته اي):راهيان ارشد

کنکور

الکترونیک-کنترل


48,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل روش هاي رياضي در فيزيک 1(ويراست6)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 1


1,500,000 ریال

مکانيک کوانتومي نوين(ويراست دوم)به انضمام تشريح کامل مسائل

علوم پایه

مکانیک کوانتومی نوین

800,000 ریال
680,000 ریال

آشنايي با فيزيک پلاسما و همجوشي کنترل شده جلد1:فيزيک پلاسما

علوم پایه

آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده جلد1:فیزیک پلاسما


300,000 ریال

پايه هاي مکانيک نانو:از نظريه حالت جامد تا کاربردهاي ابزاري

علوم پایه

پایه های مکانیک نانو:از نظریه حالت جامد تا کاربردهای ابزاری


200,000 ریال

فيزيک کاربردي با نگرشي بر دستگاه هاي علوم آزمايشگاهي پيشرفته

علوم پایه

فیزیک کاربردی با نگرشی بر دستگاه های علوم آزمایشگاهی پیشرفته


150,000 ریال

فيزيک2: ويرايش11/الکتريسته مغناطيس(براي رشته هاي فني و مهندسي)

علوم پایه

فیزیک2: ویرایش11/الکتریسته مغناطیس


2,500,000 ریال

محاسبات کوانتومي:از الگوريتم هاي کوانتومي تا پياده سازي فيزيکي

علوم پایه

محاسبات کوانتومی:از الگوریتم های کوانتومی تا پیاده سازی فیزیکی


1,695,000 ریال

کنکور ارشد فتونيک2: فيزيک مدرن-الکترونيک و نانومواد:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد فتونیک2: فیزیک مدرن-الکترونیک و نانومواد:راهیان ارشد


50,000 ریال

مباني بيوفيزيک:بيوفيزيک، پروتئين ها، اسيدهاي نوکلئيک و طيف سنجي

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک:بیوفیزیک، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی


480,000 ریال

حل مسائل مباني فيزيک هاليدي: جلد3/ ويرايش11 (الکتريسيته و مغناطيس)

علوم پایه

حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی: جلد3/ ویرایش11


1,000,000 ریال

حل مسائل فيزيک براي علوم زيستي(پزشکي- پيراپزشکي- زيست شناسي و ...)

علوم پایه

حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی


150,000 ریال

تحليل ايمني ساختمان راکتورهاي هسته اي در مقابل بارهاي لرزه اي و انفجار

مهندسی

تحلیل ایمنی ساختمان راکتورهای هسته ای در مقابل بارهای لرزه ای و انفجار


180,000 ریال

راهنماي مسائل فيزيک الکتريسيته و مغناطيس(براساس کتاب راشد محصل و معيني

علوم پایه

راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس


240,000 ریال

مباني فيزيک(فيزيک پايه1: ويراست10 :فيزيک شيمي رياضي)مکانيک شاره و

علوم پایه

مبانی فیزیک


2,850,000 ریال

حل کامل مسائل فيزيک 2: ويرايش11/الکتريسته و مغناطيس (براي رشته هاي

علوم پایه

حل کامل مسائل فیزیک 2: ویرایش11/الکتریسته و مغناطیس


850,000 ریال

خلاصه درس و حل مسائل فيزيک دانشگاهي الکتريسته و مغناطيس

علوم پایه

خلاصه درس و حل مسائل فیزیک دانشگاهی الکتریسته و مغناطیس


40,000 ریال

نسبيت

علوم پایه

نسبیت


فاقد موجودی

جزء و کل

علوم پایه

جزء و کل


فاقد موجودی

504 فيزيک

زبان انگلیسی

504 فیزیک


فاقد موجودی

نور شناخت

علوم پایه

نور شناخت


فاقد موجودی

فيزيک پزشکي

علوم پایه

فیزیک پزشکی


فاقد موجودی

فيزيک پزشکي

علوم پایه

فیزیک پزشکی


فاقد موجودی

فيزيک عمومي

علوم پایه

فیزیک عمومی


فاقد موجودی

نظريه نسبيت

علوم پایه

نظریه نسبیت


فاقد موجودی

بيوشيمي فيزيک

علوم پایه

بیوشیمی فیزیک


فاقد موجودی

تئوري ارتجاعي

علوم پایه

تئوری ارتجاعی


فاقد موجودی

عليت در فيزيک

علوم پایه

علیت در فیزیک


فاقد موجودی

مکانيک کلاسيک

کنکور

مکانیک کلاسیک


فاقد موجودی

الکترونيک ليزر

علوم پایه

الکترونیک لیزر


فاقد موجودی

حل مسائل اپتيک

علوم پایه

حل مسائل اپتیک


فاقد موجودی

فيزيک کوانتومي

علوم پایه

فیزیک کوانتومی


فاقد موجودی

مباني بيوفيزيک

علوم پایه

مبانی بیوفیزیک


فاقد موجودی

مگاوات و مگاتن

علوم پایه

مگاوات و مگاتن


فاقد موجودی

الکتريسيته ساکن

علوم پایه

الکتریسیته ساکن


فاقد موجودی

مباني فيزيک نوين

علوم پایه

مبانی فیزیک نوین


فاقد موجودی

راز جهان کوانتومي

علوم پایه

راز جهان کوانتومی


فاقد موجودی

فيزيک به روش ساده

علوم پایه

فیزیک به روش ساده


فاقد موجودی

مباني ستاره شناسي

علوم پایه

مبانی ستاره شناسی


فاقد موجودی

ترموديناميک و عالم

علوم پایه

ترمودینامیک و عالم


فاقد موجودی

فيزيک در چند دقيقه

علوم پایه

فیزیک در چند دقیقه


فاقد موجودی

حل مسائل فيزيک گرما

علوم پایه

حل مسائل فیزیک گرما


فاقد موجودی

مکانيک کلاسيک کد455

علوم پایه

مکانیک کلاسیک کد455


فاقد موجودی

particle physicd 3ed

زبان انگلیسی

particle physicd 3ed


فاقد موجودی

particle physics 3ed

زبان انگلیسی

particle physics 3ed


فاقد موجودی

اصول مکانيک کوانتومي

علوم پایه

اصول مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

الکتروديناميک کلاسيک

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک


فاقد موجودی

الکتريسيته و مغناطيس

علوم پایه

الکتریسیته و مغناطیس


فاقد موجودی

الکتريسيته و مغناطيس

علوم پایه

الکتریسیته و مغناطیس


فاقد موجودی

فيزيک راکتور هسته اي

علوم پایه

فیزیک راکتور هسته ای


فاقد موجودی

مباني نظريه کوانتومي

علوم پایه

مبانی نظریه کوانتومی


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي مدرن

علوم پایه

مکانیک کوانتومی مدرن


فاقد موجودی

نظريه ميدان کوانتومي

علوم پایه

نظریه میدان کوانتومی


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي: جلد1

علوم پایه

مکانیک کوانتومی: جلد1


فاقد موجودی

Statical Mechanics 3ED

زبان انگلیسی

Statical Mechanics 3ED


فاقد موجودی

فيزيک کوانتومي:ويراست2

علوم پایه

فیزیک کوانتومی:ویراست2


فاقد موجودی

مکانيک تحليلي(ويراست6)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


فاقد موجودی

مکانيک تحليلي(ويرايش7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


فاقد موجودی

آزمايشگاه فيزيک پايه يک

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه یک


فاقد موجودی

فيزيک براي رشته‌هاي فني

علوم پایه

فیزیک برای رشته‌های فنی


فاقد موجودی

فيزيک يک:درسنامه مکانيک

علوم پایه

فیزیک یک:درسنامه مکانیک


فاقد موجودی

مقدمه اي بر ذرات بنيادي

علوم پایه

مقدمه ای بر ذرات بنیادی


فاقد موجودی

ترموديناميک آماري باسي دي

علوم پایه

ترمودینامیک آماری باسی دی


فاقد موجودی

شتاب دهنده ها ذرات بنيادي

علوم پایه

شتاب دهنده ها ذرات بنیادی


فاقد موجودی

بلور شناسي (هندسه - فيزيک)

مهندسی

بلور شناسی


فاقد موجودی

تشريح مسائل الکترونيک ليزر

علوم پایه

تشریح مسائل الکترونیک لیزر


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

موجبرهاي اپتيکي و ميکروموج

علوم پایه

موجبرهای اپتیکی و میکروموج


فاقد موجودی

تحليل مسائل مکانيک کوانتومي

علوم پایه

تحلیل مسائل مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر اختر فيزيک جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر اختر فیزیک جلد1


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيزيک حالت جامد

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد


فاقد موجودی

اصول سيستم هاي تصويرگر پزشکي

علوم پایه

اصول سیستم های تصویرگر پزشکی


فاقد موجودی

اندازه گيري و آشکارسازي تابش

علوم پایه

اندازه گیری و آشکارسازی تابش


فاقد موجودی

روش هاي رياضي در فيزيک(جلد1)

علوم پایه

روش های ریاضی در فیزیک


فاقد موجودی

آشنايي با فيزيک هسته اي: جلد1

علوم پایه

آشنایی با فیزیک هسته ای: جلد1


فاقد موجودی

ماتريس ها و تانسورها در فيزيک

علوم پایه

ماتریس ها و تانسورها در فیزیک


فاقد موجودی

مجموعه فيزيک(کنکور ارشد)91/99

کنکور

مجموعه فیزیک


فاقد موجودی

آموزش ابزار مونت کارلوي Geant4

علوم پایه

آموزش ابزار مونت کارلوی Geant4


فاقد موجودی

اصول و مباني تصويربرداري پزشکي

علوم پایه

اصول و مبانی تصویربرداری پزشکی


فاقد موجودی

الکتروديناميک کلاسيک (ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک


فاقد موجودی

چگونه مفاهيم فيزيک را درک کنيم

علوم پایه

چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم


فاقد موجودی

زبان تخصصي فيزيک:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی فیزیک:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

سيستمهاي ديناميکي و نظريه آشوب

علوم پایه

سیستمهای دینامیکی و نظریه آشوب


فاقد موجودی

مکانيک کوانتوم براي مهندسي برق

علوم پایه

مکانیک کوانتوم برای مهندسی برق


فاقد موجودی

نجوم و اختر فيزيک مقدماتي جلد1

علوم پایه

نجوم و اختر فیزیک مقدماتی جلد1


فاقد موجودی

تاريخ و سير تکاملي مفاهيم فيزيک

علوم پایه

تاریخ و سیر تکاملی مفاهیم فیزیک


فاقد موجودی

تشريح جامع مسائل فيزيک حالت جامد

علوم پایه

تشریح جامع مسائل فیزیک حالت جامد


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک (سايمون)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک


فاقد موجودی

فرآيندهاي صنعتي و توليد آب سنگين

مهندسی

فرآیندهای صنعتی و تولید آب سنگین


فاقد موجودی

فزيک نوين و توانايي هاي ذهني بشر

علوم پایه

فزیک نوین و توانایی های ذهنی بشر


فاقد موجودی

مقدمه اي بر اختر فيزيک جديد جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد1


فاقد موجودی

آشکارسازي و اندازه گيري تابش: جلد1

علوم پایه

آشکارسازی و اندازه گیری تابش: جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با مکانيک کوانتومي(ويراست2)

علوم پایه

آشنایی با مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

فيزيک آماري: دوره فيزيک برکلي جلد5

علوم پایه

فیزیک آماری: دوره فیزیک برکلی جلد5


فاقد موجودی

آموزش کدهاي هسته اي wims & citation

علوم پایه

آموزش کدهای هسته ای wims & citation


فاقد موجودی

الکتروديناميک کلاسيک: جلد2(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک: جلد2


فاقد موجودی

A course modern mathematical physics

زبان انگلیسی

A course modern mathematical physics


فاقد موجودی

فيزيک دو:درسنامه الکتريسيته و مغناطيس

علوم پایه

فیزیک دو:درسنامه الکتریسیته و مغناطیس


فاقد موجودی

ليزرهاي اتم فلزي در گذارهاي خودپايانده

علوم پایه

لیزرهای اتم فلزی در گذارهای خودپایانده


فاقد موجودی

مباني فيزيک آشکارسازي تابش و کاربرد آن

علوم پایه

مبانی فیزیک آشکارسازی تابش و کاربرد آن


فاقد موجودی

مباني و تابش هاي دستگاه پلاسماي کانوني

علوم پایه

مبانی و تابش های دستگاه پلاسمای کانونی


فاقد موجودی

مکانيک کوانتوم1و2(کارشناسي ارشدودکتري)

کنکور

مکانیک کوانتوم1و2


فاقد موجودی

حالت مايع کاربردهاي شبيه سازي کامپيوتري

علوم پایه

حالت مایع کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک: کد230

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک: کد230


فاقد موجودی

تحليل و تشريح کامل مسائل مکانيک (سايمون)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک آماري (مک کواري)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک آماری


فاقد موجودی

توليد و شکافت هسته هاي سنگين و فوق سنگين

علوم پایه

تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین


فاقد موجودی

فيزيک جلد3 (الکتريسيته و مغناطيس) ويراست5

علوم پایه

فیزیک جلد3


فاقد موجودی

معادلات موج مکانيک کوانتومي(رهيافت تحليلي)

علوم پایه

معادلات موج مکانیک کوانتومی


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل الکتروديناميک کلاسيک جکسون

علوم پایه

تشریح کامل مسائل الکترودینامیک کلاسیک جکسون


فاقد موجودی

فيزيک ابر رساناها:آشنايي با مباني و کاربردها

علوم پایه

فیزیک ابر رساناها:آشنایی با مبانی و کاربردها


فاقد موجودی

مکانيک کلاسيک1و2(مکانيک تحليلي):کارشناسي ارشد

کنکور

مکانیک کلاسیک1و2


فاقد موجودی

راهنماي کامل انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک

زبان انگلیسی

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک


فاقد موجودی

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيک کاربردي :کد819

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک کاربردی :کد819


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مکانيک کوانتومي مدرن (ساکورايي)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتومی مدرن


فاقد موجودی

فيزيک نوين(فيزيک غير کلاسيک)فراتر از ديدگاه نيوتن

علوم پایه

فیزیک نوین


فاقد موجودی

الکترومغناطيس ويژه رشته فيزيک و فوتونيک(کتاب ارشد)

کنکور

الکترومغناطیس ویژه رشته فیزیک و فوتونیک


فاقد موجودی

آشنايي با فيزيک زيستي براي علوم زيست و بهداشت: جلد1

علوم پایه

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت: جلد1


فاقد موجودی

آشنايي با فيزيک زيستي براي علوم زيست و بهداشت: جلد2

علوم پایه

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت: جلد2


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل فيزيک کوانتومي گاسيورويچ (ويرايش3)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی گاسیورویچ


فاقد موجودی

مکانيک کوانتومي:مفاهيم و کاربردها: (ويرايش دوم2010)

علوم پایه

مکانیک کوانتومی:مفاهیم و کاربردها:


فاقد موجودی

نمايش هيجان انگيز فيزيک جلد1: مکانيک، شاره‌ها و گرما

علوم پایه

نمایش هیجان انگیز فیزیک جلد1: مکانیک، شاره‌ها و گرما


فاقد موجودی

تحليل و تشريح کامل مسائل مکانيک کوانتومي مدرن (ساکورايي)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتومی مدرن


فاقد موجودی

فيزيک هسته اي(جلد1 کنکور ارشدمهندسي هسته اي):راهيان ارشد

کنکور

فیزیک هسته ای


فاقد موجودی

مسئله هاي ناب فيزيک: الکتريسيته مغناطيس و مدارهاي الکتريکي

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک: الکتریسیته مغناطیس و مدارهای الکتریکی


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل و رهيافت حل مساله در الکتروديناميک گريفيتس

علوم پایه

تشریح کامل مسائل و رهیافت حل مساله در الکترودینامیک گریفیتس


فاقد موجودی

نمايش هيجان انگيز فيزيک جلد2: صوت،الکتريسيته و مغناطيس،اپتيک

علوم پایه

نمایش هیجان انگیز فیزیک جلد2: صوت،الکتریسیته و مغناطیس،اپتیک


فاقد موجودی

مقدمه اي بر فيزيک پلاسما و همجوشي کنترل شده جلد1:فيزيک پلاسما

علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده جلد1:فیزیک پلاسما


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل فيزيک نوين کرين براي دانشجويان رشته الکترونيک

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک نوین کرین برای دانشجویان رشته الکترونیک


فاقد موجودی

مباحث پيشرفته ترموديناميک و مکانيک آماري تعادلي و غيرتعادلي: جلد1

علوم پایه

مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی: جلد1


فاقد موجودی

مباحث پيشرفته ترموديناميک و مکانيک آماري تعادلي و غيرتعادلي: جلد2

علوم پایه

مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی: جلد2


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مباني نظريه الکترومغناطيس: ريتس و ميلفورد ويرايش4

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مبانی نظریه الکترومغناطیس: ریتس و میلفورد ویرایش4


فاقد موجودی

فيزيک پلاسما

علوم پایه

فیزیک پلاسما مقدمه ای برنظریه اخترفیزیکی، ژئوفیزیکی و پلاسمای آزمایشگاهی


فاقد موجودی

تحليل  و تشريح کامل مسائل مباني فيزيک جلد2 (الکتريسيته و مغناطيس)

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد2


فاقد موجودی