مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فیزیک کیهان شناسی نجوم

دسته بندی ها

(170)
(7)

موضوع های اصلی

(1)
(168)
(7)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(7)
(168)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(26)
(1)
(2)
(4)
(4)
(13)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(4)
(7)
(2)
(33)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(9)
(2)
(8)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
177 محصول
نسبيت

علمی

نسبیت


600,000 ریال

طرح بزرگ

علمی

طرح بزرگ


840,000 ریال

طرح بزرگ

علمی

طرح بزرگ


240,000 ریال

آينده بشر

علمی

آینده بشر


1,420,000 ریال

اتم و ماده

علمی

اتم و ماده


300,000 ریال

اختر فيزيک

علمی

اختر فیزیک


600,000 ریال

اسرار کيهان

علمی

اسرار کیهان


680,000 ریال

حيات کائنات

علمی

حیات کائنات


720,000 ریال

کيهان شناسي

علمی

کیهان شناسی


280,000 ریال

منظومه شمسي

علمی

منظومه شمسی


500,000 ریال

نور و اپتيک

علمی

نور و اپتیک


300,000 ریال

نيرو و حرکت

علمی

نیرو و حرکت


200,000 ریال

امواج گرانشي

علمی

امواج گرانشی


260,000 ریال

خودآموز نجوم

علمی

خودآموز نجوم


1,320,000 ریال

سه دقيقه آخر

علمی

سه دقیقه آخر


270,000 ریال

به خاطر فيزيک

علمی

به خاطر فیزیک


600,000 ریال

دنياي ستارگان

علمی

دنیای ستارگان


580,000 ریال

صورت هاي فلکي

علمی

صورت های فلکی


500,000 ریال

فيزيک و طبيعت

علمی

فیزیک و طبیعت


450,000 ریال

گنجينه کيهاني

علمی

گنجینه کیهانی


350,000 ریال

فيزيک و واقعيت

علمی

فیزیک و واقعیت


1,100,000 ریال

هيـــــــــــچ

علمی

هیـــــــــــچ


300,000 ریال

به زبان انيشتين

علمی

به زبان انیشتین


750,000 ریال

فيزيک و جهان ما

علمی

فیزیک و جهان ما


1,280,000 ریال

ماوراي راه شيري

علمی

ماورای راه شیری


440,000 ریال

هاوکينگ قدم اول

علمی

هاوکینگ قدم اول


200,000 ریال

مباني نجوم: جلد1

علمی

مبانی نجوم: جلد1


920,000 ریال

نجوم و اخترفيزيک

علمی

نجوم و اخترفیزیک


500,000 ریال

جهان در پوست گردو

علمی

جهان در پوست گردو


960,000 ریال

نجوم در چند دقيقه

علمی

نجوم در چند دقیقه


690,000 ریال

هــــــــــــــيچ

علمی

هــــــــــــــیچ


190,000 ریال

روياي نظريه تنهايي

علمی

رویای نظریه تنهایی


540,000 ریال

فيزيک در چند دقيقه

علمی

فیزیک در چند دقیقه


690,000 ریال

زمينه ريزموج کيهاني

علمی

زمینه ریزموج کیهانی


480,000 ریال

انيشتين(for dummies)

علمی

انیشتین


1,500,000 ریال

چگونه عاشق جهان شويم

علمی

چگونه عاشق جهان شویم


690,000 ریال

ستارگان بر مسير خويش

علمی

ستارگان بر مسیر خویش


1,100,000 ریال

فيزيکدانان بزرگ جلد1

علمی

فیزیکدانان بزرگ جلد1


680,000 ریال

فيزيکدانان بزرگ جلد2

علمی

فیزیکدانان بزرگ جلد2


800,000 ریال

پس از نخستين سه دقيقه

علمی

پس از نخستین سه دقیقه


390,000 ریال

تقارن و اين جهان زيبا

علمی

تقارن و این جهان زیبا


1,000,000 ریال

دريچه اي به سوي کيهان

علمی

دریچه ای به سوی کیهان


960,000 ریال

دومين انقلاب کوانتومي

علمی

دومین انقلاب کوانتومی


750,000 ریال

شناخت مقدماتي ستارگان

علمی

شناخت مقدماتی ستارگان


500,000 ریال

آَشنايي با ستاره شناسي

علمی

آَشنایی با ستاره شناسی


500,000 ریال

اصول رياضي فلسفه طبيعي

علمی

اصول ریاضی فلسفه طبیعی


2,500,000 ریال

جهان هستي براساس فيزيک

علمی

جهان هستی براساس فیزیک


350,000 ریال

خـــــــرد هســـــــتي

علمی

خـــــــرد هســـــــتی


420,000 ریال

راهنماي هفتگي آسمان شب

علمی

راهنمای هفتگی آسمان شب


500,000 ریال

شناخت فضا و منظومه شمسي

علمی

شناخت فضا و منظومه شمسی


900,000 ریال

نجوم (جهان در حال تحول)

علمی

نجوم


480,000 ریال

درآمدي تصويري بر هاوکينگ

علمی

درآمدی تصویری بر هاوکینگ


285,000 ریال

رصد ستاره ها for dummies

علمی

رصد ستاره ها for dummies


1,750,000 ریال

نظريه ريسمان for dummies

علمی

نظریه ریسمان for dummies


2,150,000 ریال

جهان در پوست گردو (شوميز)

علمی

جهان در پوست گردو


1,400,000 ریال

داستان شگفت انگيز کوانتوم

علمی

داستان شگفت انگیز کوانتوم


900,000 ریال

زمين در فضا (منظومه شمسي)

علمی

زمین در فضا


300,000 ریال

اينشتين و پيدايش دانش کلان

علمی

اینشتین و پیدایش دانش کلان


440,000 ریال

تاس انيشتين و گربه شرودينگر

علمی

تاس انیشتین و گربه شرودینگر


1,160,000 ریال

فيزيک: انديشه ها و يافته ها

علوم پایه

فیزیک: اندیشه ها و یافته ها


70,000 ریال

آشنايي با نجوم و کيهان شناسي

علمی

آشنایی با نجوم و کیهان شناسی


750,000 ریال

تئوري و مسائل نجوم(سري شومز)

علمی

تئوری و مسائل نجوم


850,000 ریال

گفتگويي درباره متافيزيک زمان

علمی

گفتگویی درباره متافیزیک زمان


500,000 ریال

مقدمه اي بر کيهان شناسي نوين

علمی

مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین


440,000 ریال

نظم زمان:رازگشايي معماي زمان

علمی

نظم زمان:رازگشایی معمای زمان


660,000 ریال

آموزش نجوم با تحقيق و کاردستي

علمی

آموزش نجوم با تحقیق و کاردستی


600,000 ریال

انسان و کيهان در ايران باستان

علمی

انسان و کیهان در ایران باستان


650,000 ریال

پاسخهاي کوتاه به پرسشهاي بزرگ

علمی

پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ


670,000 ریال

چگونه به سگم از نسبيت مي گويم

علمی

چگونه به سگم از نسبیت می گویم


750,000 ریال

نسبيت خاص و عام و کيهان شناسي

علمی

نسبیت خاص و عام و کیهان شناسی


155,000 ریال

المپيادهاي نجوم ايران1389-1395

علمی

المپیادهای نجوم ایران1389-1395


490,000 ریال

ستاره شناسي با تلسکوپ هاي کوچک

علمی

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک


680,000 ریال

صفر( تولد و مرگ در فيزيک جديد)

علمی

صفر


420,000 ریال

استيون هاوکينگ: ذهني رهـــــــا

علمی

استیون هاوکینگ: ذهنی رهـــــــا


470,000 ریال

داستان ليزر:ماجراهاي يک دانشمند

علمی

داستان لیزر:ماجراهای یک دانشمند


300,000 ریال

فيزيک زندگي:سفري به ابعاد خويشتن

علمی

فیزیک زندگی:سفری به ابعاد خویشتن


200,000 ریال

گرانش کوانتومي حلقوي به زبان ساده

علمی

گرانش کوانتومی حلقوی به زبان ساده


280,000 ریال

دنياي ستاره ها:اخترشناسي پايه جلد3

علمی

دنیای ستاره ها:اخترشناسی پایه جلد3


1,540,000 ریال

معادله خدا:در جستجوي نظريه همه چيز

علمی

معادله خدا:در جستجوی نظریه همه چیز


360,000 ریال

يخچال انيشتين:داستان هاي گرم و سرد

علمی

یخچال انیشتین:داستان های گرم و سرد


900,000 ریال

روي ديگر حقيقت:سفر به گرانش کوانتومي

علمی

روی دیگر حقیقت:سفر به گرانش کوانتومی


450,000 ریال

واقعيت ناپيدا:سفري به گرانش کوانتومي

علمی

واقعیت ناپیدا:سفری به گرانش کوانتومی


900,000 ریال

هلگولند:سردرآور دن از انقلاب کوانتومي

علمی

هلگولند:سردرآور دن از انقلاب کوانتومی


650,000 ریال

مقدمه کوتاهي بر اخترشناسي در خاورميانه

علمی

مقدمه کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه


500,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد4: فيزيک اتمي و هسته اي

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد4: فیزیک اتمی و هسته ای


980,000 ریال

آشنايي با منظومه شمسي:اخترشناسي پايه جلد2

علمی

آشنایی با منظومه شمسی:اخترشناسی پایه جلد2


1,480,000 ریال

استيون هاوکينگ:يادواره اي از دوستي و فيزيک

علمی

استیون هاوکینگ:یادواره ای از دوستی و فیزیک


670,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد2:ويژگي هاي ماده، گرما، صوت

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد2:ویژگی های ماده، گرما، صوت


1,050,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد3:الکتريسيته و مغناطيس، نور

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد3:الکتریسیته و مغناطیس، نور


1,550,000 ریال

اختر فيزيک :کتابي جمع و جور براي بچه هاي عجول

کودک و نوجوان

اختر فیزیک :کتابی جمع و جور برای بچه های عجول


840,000 ریال

مکان ما در جهان: درک نجوم پايه از کشفيات قديمي

علمی

مکان ما در جهان: درک نجوم پایه از کشفیات قدیمی


670,000 ریال

ميدان نقطه صفر در جستجوي نيروي اسرارآميز کيهان

علمی

میدان نقطه صفر در جستجوی نیروی اسرارآمیز کیهان


600,000 ریال

تولد دوباره زمان از بحراني در فيزيک تا آينده جهان

علمی

تولد دوباره زمان از بحرانی در فیزیک تا آینده جهان


1,320,000 ریال

آشنايي با اختر فيزيک ستاره اي جلد2: جوهاي ستاره اي

علمی

آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای جلد2: جوهای ستاره ای


50,000 ریال

راهنماي يادگيري اخترشناسي پايه:اخترشناسي پايه جلد1

علمی

راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه:اخترشناسی پایه جلد1


1,340,000 ریال

فراسوي انيشتين:مروري بر تکامل فيزيک نظري پس از انيشتين

علمی

فراسوی انیشتین:مروری بر تکامل فیزیک نظری پس از انیشتین


500,000 ریال

کوانتوم در چند دقيقه:توصيف فشرده گيتي از دريچه کوانتومي

علوم پایه

کوانتوم در چند دقیقه:توصیف فشرده گیتی از دریچه کوانتومی


890,000 ریال

آشنايي با اختر فيزيک ستاره اي جلد3:ساختار و تحول ستاره اي

علمی

آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای جلد3:ساختار و تحول ستاره ای


160,000 ریال

چرا گربه چهار دست و پا فرود مي آيد؟ و 76 معماي فيزيکي ديگر

علمی

چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟ و 76 معمای فیزیکی دیگر


350,000 ریال

نجوم امروز: مباني نجوم و اجرام سامانه هاي خورشيدي(ويراست8)

علمی

نجوم امروز: مبانی نجوم و اجرام سامانه های خورشیدی


1,290,000 ریال

ستاره شناسي:بررسي نظريه ها و مسائل اصلي در ستاره شناسي نوين

علمی

ستاره شناسی:بررسی نظریه ها و مسائل اصلی در ستاره شناسی نوین


800,000 ریال

چگونه در فضا ميميريم:ماجراجويي در پديده هاي خطرناک اخترشناسي

علمی

چگونه در فضا میمیریم:ماجراجویی در پدیده های خطرناک اخترشناسی


700,000 ریال

انيشتين زندگي يک نابغه:براساس اسناد کمياب رويدادهاي مهم تاريخي

علمی

انیشتین زندگی یک نابغه:براساس اسناد کمیاب رویدادهای مهم تاریخی


1,190,000 ریال

تاريخچه کوتاهتر زمان براي دسترسي آسانتر به موضوعات پايه اي علم

علمی

تاریخچه کوتاهتر زمان برای دسترسی آسانتر به موضوعات پایه ای علم


400,000 ریال

چه کسي به ذرات بنيادي مي انديشد:فهم آسان بوزون هيگز،برخورددهنده بزرگ

علمی

چه کسی به ذرات بنیادی می اندیشد:فهم آسان بوزون هیگز،برخورددهنده بزرگ هادرونی و سرن

790,000 ریال
671,500 ریال

صورالکواکب

علمی

صورالکواکب


فاقد موجودی

فيزيک ذرات

علمی

فیزیک ذرات


فاقد موجودی

پيدايش جهان

علمی

پیدایش جهان


فاقد موجودی

تکامل فيزيک

علمی

تکامل فیزیک


فاقد موجودی

فيزيک آينده

علمی

فیزیک آینده


فاقد موجودی

ماهيت کيهان

علمی

ماهیت کیهان


فاقد موجودی

منشاء کيهان

علمی

منشاء کیهان


فاقد موجودی

سياه چاله ها

علمی

سیاه چاله ها


فاقد موجودی

جهانهاي موازي

علمی

جهانهای موازی


فاقد موجودی

آشنايي با کيهان

علمی

آشنایی با کیهان


فاقد موجودی

جنگ سياهچاله ها

علمی

جنگ سیاهچاله ها


فاقد موجودی

شگفتي هاي کيهان

علمی

شگفتی های کیهان


فاقد موجودی

فيزيک ناممکن ها

علمی

فیزیک ناممکن ها


فاقد موجودی

الفباي نجوم کروي

علمی

الفبای نجوم کروی


فاقد موجودی

سرگذشت فيزيک نوين

علمی

سرگذشت فیزیک نوین


فاقد موجودی

مباني ستاره شناسي

علوم پایه

مبانی ستاره شناسی


فاقد موجودی

نظريه هاي همه چيز

علمی

نظریه های همه چیز


فاقد موجودی

اسرار سياه چاله ها

علمی

اسرار سیاه چاله ها


فاقد موجودی

فيزيک در چند دقيقه

علوم پایه

فیزیک در چند دقیقه


فاقد موجودی

جهان گاليله و نيوتن

علمی

جهان گالیله و نیوتن


فاقد موجودی

فيزيک چيزهاي روزمره

علمی

فیزیک چیزهای روزمره


فاقد موجودی

جايگاه انسان در گيتي

علمی

جایگاه انسان در گیتی


فاقد موجودی

رازها و رمزهاي کيهان

علمی

رازها و رمزهای کیهان


فاقد موجودی

سرگذشت نجوم در ايران

علمی

سرگذشت نجوم در ایران


فاقد موجودی

انقلاب ناتمام انيشتين

علمی

انقلاب ناتمام انیشتین


فاقد موجودی

دستاوردهاي فيزيک نوين

علمی

دستاوردهای فیزیک نوین


فاقد موجودی

مريخي ها خود ما هستيم

علمی

مریخی ها خود ما هستیم


فاقد موجودی

آشنايي با نظريه ريسمان

علمی

آشنایی با نظریه ریسمان


فاقد موجودی

جايگاه ما در جهان هستي

علمی

جایگاه ما در جهان هستی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کيهان شناسي

علمی

مقدمه ای بر کیهان شناسی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نجوم راديويي

علمی

مقدمه ای بر نجوم رادیویی


فاقد موجودی

سيري کوتاه در سرگذشت عالم

علمی

سیری کوتاه در سرگذشت عالم


فاقد موجودی

فيزيک از زبان فيزيک دانان

علمی

فیزیک از زبان فیزیک دانان


فاقد موجودی

نانوتکنولوژي به زبان ساده

علمی

نانوتکنولوژی به زبان ساده


فاقد موجودی

قانون دوم(انرژي،آشوب و شکل)

علمی

قانون دوم


فاقد موجودی

پايان جهان از منظر اختر فيزيک

علمی

پایان جهان از منظر اختر فیزیک


فاقد موجودی

مقدمه اي بر شناخت زمين در فضا

علمی

مقدمه ای بر شناخت زمین در فضا


فاقد موجودی

دنياي شگفت انگيز آقاي تامپکينز

علمی

دنیای شگفت انگیز آقای تامپکینز


فاقد موجودی

راهنماي گردشگري در منظومه شمسي

علمی

راهنمای گردشگری در منظومه شمسی


فاقد موجودی

کاوش هاي فضايي به زبان آدميزاد

علمی

کاوش های فضایی به زبان آدمیزاد


فاقد موجودی

پارادوکس ها:نه معماي بزرگ فيزيک

علمی

پارادوکس ها:نه معمای بزرگ فیزیک


فاقد موجودی

کوانتوم:حکايت تولد و حياتي شگفت

علمی

کوانتوم:حکایت تولد و حیاتی شگفت


فاقد موجودی

پاسخ هاي کوتاه به پرسش هاي اساسي

علمی

پاسخ های کوتاه به پرسش های اساسی


فاقد موجودی

ابر فضا سفري علمي به ابعاد بالاتر

علمی

ابر فضا سفری علمی به ابعاد بالاتر


فاقد موجودی

استيون هاوکينگ: يک عمر در کار علم

ادبیات

استیون هاوکینگ: یک عمر در کار علم


فاقد موجودی

پاسخ هايي مختصر به پرسش هايي بزرگ

علمی

پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ


فاقد موجودی

منشا عالم:حيات انسان زبان و فرهنگ

علمی

منشا عالم:حیات انسان زبان و فرهنگ


فاقد موجودی

هلگولند:درک معناي انقلاب کوانتومي

علمی

هلگولند:درک معنای انقلاب کوانتومی


فاقد موجودی

سپهر آگاهي:در قلمروهاي جاودان وجود

علمی

سپهر آگاهی:در قلمروهای جاودان وجود


فاقد موجودی

سه دقيقه اول:نگاهي نو به آغاز عالم

علمی

سه دقیقه اول:نگاهی نو به آغاز عالم


فاقد موجودی

چرا با سگم از فيزيک کوانتوم مي گويم

علمی

چرا با سگم از فیزیک کوانتوم می گویم


فاقد موجودی

به کيهان خوش آمديد:گشت و گذاري کوتاه

علمی

به کیهان خوش آمدید:گشت و گذاری کوتاه


فاقد موجودی

صورت هاي فلکي براي کودکان و نوجوانان

علمی

صورت های فلکی برای کودکان و نوجوانان


فاقد موجودی

بين دو بي نهايت(کائنات مرئي و نامرئي)

علمی

بین دو بی نهایت


فاقد موجودی

الفباي المپياد نجوم و اختر فيزيک: جلد1

علمی

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک: جلد1


فاقد موجودی

الفباي المپياد نجوم و اختر فيزيک: جلد2

علمی

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک: جلد2


فاقد موجودی

چرا E=MC2 ؟ و چرا بايد برايمان مهم باشد؟

علمی

چرا E=MC2 ؟ و چرا باید برایمان مهم باشد؟


فاقد موجودی

ستاره شناسي به زبان آدميزاد(for dummies)

علمی

ستاره شناسی به زبان آدمیزاد


فاقد موجودی

نگاهي به ساختار و سير تحولات منظومه شمسي

علمی

نگاهی به ساختار و سیر تحولات منظومه شمسی


فاقد موجودی

ستاره شناسي کاربردي:101آزمايش ساده و علمي

علمی

ستاره شناسی کاربردی:101آزمایش ساده و علمی


فاقد موجودی

چرا سه بعد؟ آيا واقعا دنياي ما سه بعدي است؟

علمی

چرا سه بعد؟ آیا واقعا دنیای ما سه بعدی است؟


فاقد موجودی

شکوه بي پايان کيهان:اطلس اکتشافات اخترشناسي

علمی

شکوه بی پایان کیهان:اطلس اکتشافات اخترشناسی


فاقد موجودی

ماده تاريک و دايناسورها:پيوندي نهان در گيتي

علمی

ماده تاریک و دایناسورها:پیوندی نهان در گیتی


فاقد موجودی

نظريه اي براي همه چيز:آغاز و فرجام جهان هستي

علمی

نظریه ای برای همه چیز:آغاز و فرجام جهان هستی


فاقد موجودی

سايه هايي از آفرينش(ماده تاريک و ساختار عالم)

علمی

سایه هایی از آفرینش


فاقد موجودی

واقعيت پنهان:جهانهاي موازي و قوانين ژرف کيهان

علمی

واقعیت پنهان:جهانهای موازی و قوانین ژرف کیهان


فاقد موجودی

شناخت مباني نجوم1:آشنايي با کيهان و منظومه شمسي

علمی

شناخت مبانی نجوم1:آشنایی با کیهان و منظومه شمسی


فاقد موجودی

تاريخچه زمان (از انفجار بزرگ تا سياه‌چاله‌ها)شوميز

علمی

تاریخچه زمان


فاقد موجودی

چيزي عميقا پنهان:جهانهاي کوانتومي و پيدايش فضا زمان

علمی

چیزی عمیقا پنهان:جهانهای کوانتومی و پیدایش فضا زمان


فاقد موجودی

فراسوي کوانتوم:خدا واقعيت و اگاهي در انقلاب جديد علمي

علمی

فراسوی کوانتوم:خدا واقعیت و اگاهی در انقلاب جدید علمی


فاقد موجودی

چه چيزي واقعي است:جستجويي بي پايان در معناي فيزيک کوانتوم

علمی

چه چیزی واقعی است:جستجویی بی پایان در معنای فیزیک کوانتوم


فاقد موجودی

شناخت مباني نجوم2:خورشيد، ستارگان و کهکشان ها، تاريخ نجوم

علمی

شناخت مبانی نجوم2:خورشید، ستارگان و کهکشان ها، تاریخ نجوم


فاقد موجودی