مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فیزیک کیهان شناسی نجوم

دسته بندی ها

(1)
(215)
(7)

موضوع های اصلی

(1)
(213)
(7)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(7)
(213)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(32)
(6)
(2)
(4)
(4)
(13)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(6)
(2)
(43)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(3)
(3)
(9)
(2)
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(2)
(11)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
223 محصول
تخمين

علمی

تخمین


2,600,000 ریال

طرح بزرگ

علمی

طرح بزرگ


1,190,000 ریال

نورشناسي

علمی

نورشناسی


3,200,000 ریال

درک کيهان

علمی

درک کیهان


1,650,000 ریال

اصول نسبيت

علمی

اصول نسبیت


2,200,000 ریال

صورالکواکب

علمی

صورالکواکب


3,200,000 ریال

اسرار کيهان

علمی

اسرار کیهان


1,320,000 ریال

زنده در آتش

علمی

زنده در آتش


1,650,000 ریال

کيهان شناسي

علمی

کیهان شناسی


1,200,000 ریال

امواج گرانشي

علمی

امواج گرانشی


600,000 ریال

خودآموز نجوم

علمی

خودآموز نجوم


2,880,000 ریال

سه دقيقه آخر

علمی

سه دقیقه آخر


270,000 ریال

سياه چاله ها

علمی

سیاه چاله ها


950,000 ریال

آينده جغرافيا

علمی

آینده جغرافیا


2,500,000 ریال

دنياي ستارگان

علمی

دنیای ستارگان


1,360,000 ریال

فيزيک و طبيعت

علمی

فیزیک و طبیعت


1,700,000 ریال

گنجينه کيهاني

علمی

گنجینه کیهانی


1,440,000 ریال

برتري کوانتومي

علمی

برتری کوانتومی


3,500,000 ریال

جهان هاي موازي

علمی

جهان های موازی


2,100,000 ریال

هيـــــــــــچ

علمی

هیـــــــــــچ


1,450,000 ریال

فيزيک و جهان ما

علمی

فیزیک و جهان ما


2,420,000 ریال

ماوراي راه شيري

علمی

ماورای راه شیری


960,000 ریال

نجوم و اخترفيزيک

علمی

نجوم و اخترفیزیک


750,000 ریال

پيام آور ستاره اي

علمی

پیام آور ستاره ای


1,250,000 ریال

پيغامي از ستارگان

علمی

پیغامی از ستارگان


1,980,000 ریال

نجوم در چند دقيقه

علمی

نجوم در چند دقیقه


2,100,000 ریال

اسرار سياه چاله ها

علمی

اسرار سیاه چاله ها


380,000 ریال

روياي نظريه تنهايي

علمی

رویای نظریه تنهایی


1,300,000 ریال

فيزيک در چند دقيقه

علمی

فیزیک در چند دقیقه


2,100,000 ریال

فيزيک در چند دقيقه

علوم پایه

فیزیک در چند دقیقه


2,590,000 ریال

زمينه ريزموج کيهاني

علمی

زمینه ریزموج کیهانی


950,000 ریال

انيشتين(for dummies)

علمی

انیشتین


1,500,000 ریال

جايگاه انسان در گيتي

علمی

جایگاه انسان در گیتی


1,300,000 ریال

چگونه عاشق جهان شويم

علمی

چگونه عاشق جهان شویم


690,000 ریال

اسرار فيزيک مدرن:زمان

علمی

اسرار فیزیک مدرن:زمان


1,000,000 ریال

پس از نخستين سه دقيقه

علمی

پس از نخستین سه دقیقه


1,650,000 ریال

تاريخچه کوتاه تر زمان

علمی

تاریخچه کوتاه تر زمان


2,200,000 ریال

دريچه اي به سوي کيهان

علمی

دریچه ای به سوی کیهان


1,740,000 ریال

شناخت مقدماتي ستارگان

علمی

شناخت مقدماتی ستارگان


750,000 ریال

مريخي ها خود ما هستيم

علمی

مریخی ها خود ما هستیم


750,000 ریال

نجوم (جهان در حال تحول)

علمی

نجوم


1,100,000 ریال

رصد ستاره ها for dummies

علمی

رصد ستاره ها for dummies


3,500,000 ریال

نظريه ريسمان for dummies

علمی

نظریه ریسمان for dummies


3,300,000 ریال

جهان در پوست گردو (شوميز)

علمی

جهان در پوست گردو


2,700,000 ریال

زمين در فضا (منظومه شمسي)

علمی

زمین در فضا


980,000 ریال

اينشتين و پيدايش دانش کلان

علمی

اینشتین و پیدایش دانش کلان


440,000 ریال

آشنايي با نجوم و کيهان شناسي

علمی

آشنایی با نجوم و کیهان شناسی


750,000 ریال

راهنماي هفتگي آسمان شب کد459

علمی

راهنمای هفتگی آسمان شب کد459


750,000 ریال

ستاره شناسي براي المپيادي ها

علمی

ستاره شناسی برای المپیادی ها


1,400,000 ریال

مقدمه اي بر کيهان شناسي نوين

علمی

مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین


440,000 ریال

نظم زمان:رازگشايي معماي زمان

علمی

نظم زمان:رازگشایی معمای زمان


1,200,000 ریال

آَشنايي با ستاره شناسي کد1630

علمی

آَشنایی با ستاره شناسی کد1630


750,000 ریال

آهنگ افلاک:سفري در فضا و زمان

علمی

آهنگ افلاک:سفری در فضا و زمان


2,180,000 ریال

انسان و کيهان در ايران باستان

علمی

انسان و کیهان در ایران باستان


650,000 ریال

پاسخهاي کوتاه به پرسشهاي بزرگ

علمی

پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ


900,000 ریال

پايان جهان از منظر اختر فيزيک

علمی

پایان جهان از منظر اختر فیزیک


1,850,000 ریال

چگونه به سگم از نسبيت مي گويم

علمی

چگونه به سگم از نسبیت می گویم


1,700,000 ریال

شناخت فضا و منظومه شمسي-کد484

علمی

شناخت فضا و منظومه شمسی-کد484


900,000 ریال

ستاره شناسي با تلسکوپ هاي کوچک

علمی

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک


880,000 ریال

کاوش هاي فضايي به زبان آدميزاد

علمی

کاوش های فضایی به زبان آدمیزاد


1,800,000 ریال

فرهنگنامه مصور اخترشناسي کمبريج

فرهنگ لغت

فرهنگنامه مصور اخترشناسی کمبریج


4,200,000 ریال

اصول بنيادين :ده راهنما به واقعيت

علمی

اصول بنیادین :ده راهنما به واقعیت


1,200,000 ریال

از ارسطو تا نيوتن :پيدايش فيزيک نو

علمی

از ارسطو تا نیوتن :پیدایش فیزیک نو


2,800,000 ریال

استيون هاوکينگ:چکيده اي از دانش او

علمی

استیون هاوکینگ:چکیده ای از دانش او


580,000 ریال

دنياي ستاره ها:اخترشناسي پايه جلد3

علمی

دنیای ستاره ها:اخترشناسی پایه جلد3


1,540,000 ریال

معادله خدا:در جستجوي نظريه همه چيز

علمی

معادله خدا:در جستجوی نظریه همه چیز


1,000,000 ریال

نظريه ريسمان و جهان واقعي:بخش مرئي

علمی

نظریه ریسمان و جهان واقعی:بخش مرئی


1,250,000 ریال

يخچال انيشتين:داستان هاي گرم و سرد

علمی

یخچال انیشتین:داستان های گرم و سرد


2,500,000 ریال

نجوم به زبان ساده(ويرايش جديد)کد539

علمی

نجوم به زبان ساده


3,500,000 ریال

به کيهان خوش آمديد:گشت و گذاري کوتاه

علمی

به کیهان خوش آمدید:گشت و گذاری کوتاه


790,000 ریال

روي ديگر حقيقت:سفر به گرانش کوانتومي

علمی

روی دیگر حقیقت:سفر به گرانش کوانتومی


720,000 ریال

نخستين دانشمند:آناکسيمندر و ميراث او

علمی

نخستین دانشمند:آناکسیمندر و میراث او


1,800,000 ریال

راهنماي گردشگري در منظومه شمسي کد1512

علمی

راهنمای گردشگری در منظومه شمسی کد1512


2,500,000 ریال

مـــاه آبي:جلد5 دريچه اي به سوي کيهان

علمی

مـــاه آبی:جلد5 دریچه ای به سوی کیهان


960,000 ریال

هلگولند:سردرآور دن از انقلاب کوانتومي

علمی

هلگولند:سردرآور دن از انقلاب کوانتومی


1,300,000 ریال

الفباي المپياد نجوم و اختر فيزيک: جلد1

علمی

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک: جلد1


1,180,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد4: فيزيک اتمي و هسته اي

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد4: فیزیک اتمی و هسته ای


1,950,000 ریال

کيهان و امر متعالي:گذر از کيش علم پرستي

علمی

کیهان و امر متعالی:گذر از کیش علم پرستی


1,850,000 ریال

ستاره شناسي کاربردي:101آزمايش ساده و علمي

علمی

ستاره شناسی کاربردی:101آزمایش ساده و علمی


790,000 ریال

استيون هاوکينگ:يادواره اي از دوستي و فيزيک

علمی

استیون هاوکینگ:یادواره ای از دوستی و فیزیک


670,000 ریال

گريزپا:چگونه پيتر هيگز معماي جرم را حل کرد

علمی

گریزپا:چگونه پیتر هیگز معمای جرم را حل کرد


1,500,000 ریال

ما هيچ نميدانيم:نقشه راهي به عالم ناشناخته

علمی

ما هیچ نمیدانیم:نقشه راهی به عالم ناشناخته


2,600,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد2:ويژگي هاي ماده، گرما، صوت

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد2:ویژگی های ماده، گرما، صوت


2,400,000 ریال

فيزيک مفهومي جلد3:الکتريسيته و مغناطيس، نور

علوم پایه

فیزیک مفهومی جلد3:الکتریسیته و مغناطیس، نور


2,900,000 ریال

ماده تاريک و دايناسورها:پيوندي نهان در گيتي

علمی

ماده تاریک و دایناسورها:پیوندی نهان در گیتی


3,240,000 ریال

مکان ما در جهان: درک نجوم پايه از کشفيات قديمي

علمی

مکان ما در جهان: درک نجوم پایه از کشفیات قدیمی


2,080,000 ریال

ميدان نقطه صفر در جستجوي نيروي اسرارآميز کيهان

علمی

میدان نقطه صفر در جستجوی نیروی اسرارآمیز کیهان


1,200,000 ریال

تاريخچه زمان (از انفجار بزرگ تا سياه‌چاله‌ها)شوميز

علمی

تاریخچه زمان


1,600,000 ریال

شانس کوانتومي:ناموضعيت، دورفرست و عجايت ديگر کوانتوم

علمی

شانس کوانتومی:ناموضعیت، دورفرست و عجایت دیگر کوانتوم


1,350,000 ریال

فراسوي کوانتوم:خدا واقعيت و اگاهي در انقلاب جديد علمي

علمی

فراسوی کوانتوم:خدا واقعیت و اگاهی در انقلاب جدید علمی


2,250,000 ریال

درس هايي از زندگي انيشتين:آشنايي با جهان بيني يک نابغه

علمی

درس هایی از زندگی انیشتین:آشنایی با جهان بینی یک نابغه


1,280,000 ریال

کوانتوم در چند دقيقه:توصيف فشرده گيتي از دريچه کوانتومي

علوم پایه

کوانتوم در چند دقیقه:توصیف فشرده گیتی از دریچه کوانتومی


2,590,000 ریال

واقعيت چيزي نيست که به نظر مي رسد:سفري به گرانش کوانتومي

علمی

واقعیت چیزی نیست که به نظر می رسد:سفری به گرانش کوانتومی


750,000 ریال

آشنايي با اختر فيزيک ستاره اي جلد3:ساختار و تحول ستاره اي

علمی

آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای جلد3:ساختار و تحول ستاره ای


1,300,000 ریال

نجوم امروز: مباني نجوم و اجرام سامانه هاي خورشيدي(ويراست8)

علمی

نجوم امروز: مبانی نجوم و اجرام سامانه های خورشیدی


1,890,000 ریال

ستاره شناسي:بررسي نظريه ها و مسائل اصلي در ستاره شناسي نوين

علمی

ستاره شناسی:بررسی نظریه ها و مسائل اصلی در ستاره شناسی نوین


1,440,000 ریال

چگونه در فضا ميميريم:ماجراجويي در پديده هاي خطرناک اخترشناسي

علمی

چگونه در فضا میمیریم:ماجراجویی در پدیده های خطرناک اخترشناسی


1,900,000 ریال

آشنايي با اختر فيزيک ستاره اي جلد1:رصدهاي ستاره اي و داده هاي بنيادي

علمی

آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای جلد1:رصدهای ستاره ای و داده های بنیادی


450,000 ریال

کيهان

علمی

کیهان


فاقد موجودی

نسبيت

علمی

نسبیت


فاقد موجودی

طرح بزرگ

علمی

طرح بزرگ


فاقد موجودی

جهان زيبا

علمی

جهان زیبا


فاقد موجودی

اتم و ماده

علمی

اتم و ماده


فاقد موجودی

اختر فيزيک

علمی

اختر فیزیک


فاقد موجودی

فيزيک ذرات

علمی

فیزیک ذرات


فاقد موجودی

پيدايش جهان

علمی

پیدایش جهان


فاقد موجودی

تکامل فيزيک

علمی

تکامل فیزیک


فاقد موجودی

حيات کائنات

علمی

حیات کائنات


فاقد موجودی

فيزيک آينده

علمی

فیزیک آینده


فاقد موجودی

ماهيت کيهان

علمی

ماهیت کیهان


فاقد موجودی

منشاء کيهان

علمی

منشاء کیهان


فاقد موجودی

نور و اپتيک

علمی

نور و اپتیک


فاقد موجودی

نيرو و حرکت

علمی

نیرو و حرکت


فاقد موجودی

سياه چاله ها

علمی

سیاه چاله ها


فاقد موجودی

به خاطر فيزيک

علمی

به خاطر فیزیک


فاقد موجودی

جهانهاي موازي

علمی

جهانهای موازی


فاقد موجودی

جهان هاي موازي

علمی

جهان های موازی


فاقد موجودی

فيزيک و واقعيت

علمی

فیزیک و واقعیت


فاقد موجودی

آشنايي با کيهان

علمی

آشنایی با کیهان


فاقد موجودی

به زبان انيشتين

علمی

به زبان انیشتین


فاقد موجودی

جنگ سياهچاله ها

علمی

جنگ سیاهچاله ها


فاقد موجودی

شگفتي هاي کيهان

علمی

شگفتی های کیهان


فاقد موجودی

فيزيک ناممکن ها

علمی

فیزیک ناممکن ها


فاقد موجودی

هاوکينگ قدم اول

علمی

هاوکینگ قدم اول


فاقد موجودی

الفباي نجوم کروي

علمی

الفبای نجوم کروی


فاقد موجودی

برکرانه هاي زمان

علمی

برکرانه های زمان


فاقد موجودی

مباني نجوم: جلد1

علمی

مبانی نجوم: جلد1


فاقد موجودی

جهان در پوست گردو

علمی

جهان در پوست گردو


فاقد موجودی

سرگذشت فيزيک نوين

علمی

سرگذشت فیزیک نوین


فاقد موجودی

مباني ستاره شناسي

علوم پایه

مبانی ستاره شناسی


فاقد موجودی

نظريه هاي همه چيز

علمی

نظریه های همه چیز


فاقد موجودی

هــــــــــــــيچ

علمی

هــــــــــــــیچ


فاقد موجودی

جهان گاليله و نيوتن

علمی

جهان گالیله و نیوتن


فاقد موجودی

ذهن هاي در هم تنيده

علمی

ذهن های در هم تنیده


فاقد موجودی

فيزيک چيزهاي روزمره

علمی

فیزیک چیزهای روزمره


فاقد موجودی

رازها و رمزهاي کيهان

علمی

رازها و رمزهای کیهان


فاقد موجودی

ستارگان بر مسير خويش

علمی

ستارگان بر مسیر خویش


فاقد موجودی

سرگذشت نجوم در ايران

علمی

سرگذشت نجوم در ایران


فاقد موجودی

فيزيکدانان بزرگ جلد1

علمی

فیزیکدانان بزرگ جلد1


فاقد موجودی

فيزيکدانان بزرگ جلد2

علمی

فیزیکدانان بزرگ جلد2


فاقد موجودی

انقلاب ناتمام انيشتين

علمی

انقلاب ناتمام انیشتین


فاقد موجودی

تقارن و اين جهان زيبا

علمی

تقارن و این جهان زیبا


فاقد موجودی

دستاوردهاي فيزيک نوين

علمی

دستاوردهای فیزیک نوین


فاقد موجودی

دومين انقلاب کوانتومي

علمی

دومین انقلاب کوانتومی


فاقد موجودی

نظريه نسبيت خاص و عام

علمی

نظریه نسبیت خاص و عام


فاقد موجودی

آشنايي با نظريه ريسمان

علمی

آشنایی با نظریه ریسمان


فاقد موجودی

اصول رياضي فلسفه طبيعي

علمی

اصول ریاضی فلسفه طبیعی


فاقد موجودی

جايگاه ما در جهان هستي

علمی

جایگاه ما در جهان هستی


فاقد موجودی

جهان هستي براساس فيزيک

علمی

جهان هستی براساس فیزیک


فاقد موجودی

خـــــــرد هســـــــتي

علمی

خـــــــرد هســـــــتی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر کيهان شناسي

علمی

مقدمه ای بر کیهان شناسی


فاقد موجودی

درآمدي تصويري بر هاوکينگ

علمی

درآمدی تصویری بر هاوکینگ


فاقد موجودی

ماده تاريک و انرژي تاريک

علمی

ماده تاریک و انرژی تاریک


فاقد موجودی

مقدمه اي بر نجوم راديويي

علمی

مقدمه ای بر نجوم رادیویی


فاقد موجودی

داستان شگفت انگيز کوانتوم

علمی

داستان شگفت انگیز کوانتوم


فاقد موجودی

سيري کوتاه در سرگذشت عالم

علمی

سیری کوتاه در سرگذشت عالم


فاقد موجودی

فيزيک از زبان فيزيک دانان

علمی

فیزیک از زبان فیزیک دانان


فاقد موجودی

نانوتکنولوژي به زبان ساده

علمی

نانوتکنولوژی به زبان ساده


فاقد موجودی

آشنايي با کيهان شناسي نوين

علمی

آشنایی با کیهان شناسی نوین


فاقد موجودی

تاس انيشتين و گربه شرودينگر

علمی

تاس انیشتین و گربه شرودینگر


فاقد موجودی

فيزيک: انديشه ها و يافته ها

علوم پایه

فیزیک: اندیشه ها و یافته ها


فاقد موجودی

قانون دوم(انرژي،آشوب و شکل)

علمی

قانون دوم


فاقد موجودی

آغاز جهان(مجموعه ما و جهان2)

علمی

آغاز جهان


فاقد موجودی

تئوري و مسائل نجوم(سري شومز)

علمی

تئوری و مسائل نجوم


فاقد موجودی

درآمدي بر نجوم و کيهان شناسي

علمی

درآمدی بر نجوم و کیهان شناسی


فاقد موجودی

گفتگويي درباره متافيزيک زمان

علمی

گفتگویی درباره متافیزیک زمان


فاقد موجودی

آموزش نجوم با تحقيق و کاردستي

علمی

آموزش نجوم با تحقیق و کاردستی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر شناخت زمين در فضا

علمی

مقدمه ای بر شناخت زمین در فضا


فاقد موجودی

نسبيت خاص و عام و کيهان شناسي

علمی

نسبیت خاص و عام و کیهان شناسی


فاقد موجودی

المپيادهاي نجوم ايران1389-1395

علمی

المپیادهای نجوم ایران1389-1395


فاقد موجودی

دنياي شگفت انگيز آقاي تامپکينز

علمی

دنیای شگفت انگیز آقای تامپکینز


فاقد موجودی

صفر( تولد و مرگ در فيزيک جديد)

علمی

صفر


فاقد موجودی

فلسفه فيزيک:درآمدي بسيار کوتاه

علمی

فلسفه فیزیک:درآمدی بسیار کوتاه


فاقد موجودی

استيون هاوکينگ: ذهني رهـــــــا

علمی

استیون هاوکینگ: ذهنی رهـــــــا


فاقد موجودی

پارادوکس ها:نه معماي بزرگ فيزيک

علمی

پارادوکس ها:نه معمای بزرگ فیزیک


فاقد موجودی

داستان ليزر:ماجراهاي يک دانشمند

علمی

داستان لیزر:ماجراهای یک دانشمند


فاقد موجودی

کوانتوم:حکايت تولد و حياتي شگفت

علمی

کوانتوم:حکایت تولد و حیاتی شگفت


فاقد موجودی

مقدمه اي بر اختر فيزيک ستاره اي

علمی

مقدمه ای بر اختر فیزیک ستاره ای


فاقد موجودی

پاسخ هاي کوتاه به پرسش هاي اساسي

علمی

پاسخ های کوتاه به پرسش های اساسی


فاقد موجودی

فيزيک زندگي:سفري به ابعاد خويشتن

علمی

فیزیک زندگی:سفری به ابعاد خویشتن


فاقد موجودی

ابر فضا سفري علمي به ابعاد بالاتر

علمی

ابر فضا سفری علمی به ابعاد بالاتر


فاقد موجودی

استيون هاوکينگ: يک عمر در کار علم

ادبیات

استیون هاوکینگ: یک عمر در کار علم


فاقد موجودی

پاسخ هايي مختصر به پرسش هايي بزرگ

علمی

پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ


فاقد موجودی

گرانش کوانتومي حلقوي به زبان ساده

علمی

گرانش کوانتومی حلقوی به زبان ساده


فاقد موجودی

منشا عالم:حيات انسان زبان و فرهنگ

علمی

منشا عالم:حیات انسان زبان و فرهنگ


فاقد موجودی

هلگولند:درک معناي انقلاب کوانتومي

علمی

هلگولند:درک معنای انقلاب کوانتومی


فاقد موجودی

سپهر آگاهي:در قلمروهاي جاودان وجود

علمی

سپهر آگاهی:در قلمروهای جاودان وجود


فاقد موجودی

سه دقيقه اول:نگاهي نو به آغاز عالم

علمی

سه دقیقه اول:نگاهی نو به آغاز عالم


فاقد موجودی

چرا با سگم از فيزيک کوانتوم مي گويم

علمی

چرا با سگم از فیزیک کوانتوم می گویم


فاقد موجودی

صورت هاي فلکي براي کودکان و نوجوانان

علمی

صورت های فلکی برای کودکان و نوجوانان


فاقد موجودی

بين دو بي نهايت(کائنات مرئي و نامرئي)

علمی

بین دو بی نهایت


فاقد موجودی

چرا جهان وجود دارد(مجموعه ما و جهان1)

علمی

چرا جهان وجود دارد


فاقد موجودی

الفباي المپياد نجوم و اختر فيزيک: جلد2

علمی

الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک: جلد2


فاقد موجودی

ما و جهان هاي موازي(مجموعه ما و جهان5)

علمی

ما و جهان های موازی


فاقد موجودی

مقدمه کوتاهي بر اخترشناسي در خاورميانه

علمی

مقدمه کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه


فاقد موجودی

چرا طبيعت قانون دارد(مجموعه ما و جهان3)

علمی

چرا طبیعت قانون دارد


فاقد موجودی

چرا E=MC2 ؟ و چرا بايد برايمان مهم باشد؟

علمی

چرا E=MC2 ؟ و چرا باید برایمان مهم باشد؟


فاقد موجودی

ستاره شناسي به زبان آدميزاد(for dummies)

علمی

ستاره شناسی به زبان آدمیزاد


فاقد موجودی

نگاهي به ساختار و سير تحولات منظومه شمسي

علمی

نگاهی به ساختار و سیر تحولات منظومه شمسی


فاقد موجودی

آشنايي با منظومه شمسي:اخترشناسي پايه جلد2

علمی

آشنایی با منظومه شمسی:اخترشناسی پایه جلد2


فاقد موجودی

چرا سه بعد؟ آيا واقعا دنياي ما سه بعدي است؟

علمی

چرا سه بعد؟ آیا واقعا دنیای ما سه بعدی است؟


فاقد موجودی

شکوه بي پايان کيهان:اطلس اکتشافات اخترشناسي

علمی

شکوه بی پایان کیهان:اطلس اکتشافات اخترشناسی


فاقد موجودی

اتحاد شگفت انگيز کيهان و سرچشمه آن در مهبانگ

علمی

اتحاد شگفت انگیز کیهان و سرچشمه آن در مهبانگ


فاقد موجودی

نظريه اي براي همه چيز:آغاز و فرجام جهان هستي

علمی

نظریه ای برای همه چیز:آغاز و فرجام جهان هستی


فاقد موجودی

اختر فيزيک :کتابي جمع و جور براي بچه هاي عجول

کودک و نوجوان

اختر فیزیک :کتابی جمع و جور برای بچه های عجول


فاقد موجودی

سايه هايي از آفرينش(ماده تاريک و ساختار عالم)

علمی

سایه هایی از آفرینش


فاقد موجودی

واقعيت پنهان:جهانهاي موازي و قوانين ژرف کيهان

علمی

واقعیت پنهان:جهانهای موازی و قوانین ژرف کیهان


فاقد موجودی

شناخت مباني نجوم1:آشنايي با کيهان و منظومه شمسي

علمی

شناخت مبانی نجوم1:آشنایی با کیهان و منظومه شمسی


فاقد موجودی

تولد دوباره زمان از بحراني در فيزيک تا آينده جهان

علمی

تولد دوباره زمان از بحرانی در فیزیک تا آینده جهان


فاقد موجودی

راهنماي يادگيري اخترشناسي پايه:اخترشناسي پايه جلد1

علمی

راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه:اخترشناسی پایه جلد1


فاقد موجودی

چيزي عميقا پنهان:جهانهاي کوانتومي و پيدايش فضا زمان

علمی

چیزی عمیقا پنهان:جهانهای کوانتومی و پیدایش فضا زمان


فاقد موجودی

فراسوي انيشتين:مروري بر تکامل فيزيک نظري پس از انيشتين

علمی

فراسوی انیشتین:مروری بر تکامل فیزیک نظری پس از انیشتین


فاقد موجودی

پيدايش جهان:تصادف يا طراحي هوشمندانه(مجموعه ما و جهان6)

علمی

پیدایش جهان:تصادف یا طراحی هوشمندانه


فاقد موجودی

چالش انسان با هستي:هنگامي که دست از شناخت جهان برميداريم

علمی

چالش انسان با هستی:هنگامی که دست از شناخت جهان برمیداریم


فاقد موجودی

چه چيزي واقعي است:جستجويي بي پايان در معناي فيزيک کوانتوم

علمی

چه چیزی واقعی است:جستجویی بی پایان در معنای فیزیک کوانتوم


فاقد موجودی

شناخت مباني نجوم2:خورشيد، ستارگان و کهکشان ها، تاريخ نجوم

علمی

شناخت مبانی نجوم2:خورشید، ستارگان و کهکشان ها، تاریخ نجوم


فاقد موجودی

فيزيک هم وردا:از مکانيک کلاسيک تا نسبيت عام و فراتر از آن

علمی

فیزیک هم وردا:از مکانیک کلاسیک تا نسبیت عام و فراتر از آن


فاقد موجودی

چرا گربه چهار دست و پا فرود مي آيد؟ و 76 معماي فيزيکي ديگر

علمی

چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟ و 76 معمای فیزیکی دیگر


فاقد موجودی

معادله جهان:کيهان شناسي، گرانش ماده و انرژي تاريک سياه چاله

علمی

معادله جهان:کیهان شناسی، گرانش ماده و انرژی تاریک سیاه چاله


فاقد موجودی

انيشتين زندگي يک نابغه:براساس اسناد کمياب رويدادهاي مهم تاريخي

علمی

انیشتین زندگی یک نابغه:براساس اسناد کمیاب رویدادهای مهم تاریخی


فاقد موجودی

تاريخچه کوتاهتر زمان براي دسترسي آسانتر به موضوعات پايه اي علم

علمی

تاریخچه کوتاهتر زمان برای دسترسی آسانتر به موضوعات پایه ای علم


فاقد موجودی

فضاپيماهاي افق هاي نو:همسفر با کاوشگر ناسا در اولين ماموريت به پلوتون

علمی

فضاپیماهای افق های نو:همسفر با کاوشگر ناسا در اولین ماموریت به پلوتون


فاقد موجودی

چه کسي به ذرات بنيادي مي انديشد:فهم آسان بوزون هيگز،برخورددهنده بزرگ

علمی

چه کسی به ذرات بنیادی می اندیشد:فهم آسان بوزون هیگز،برخورددهنده بزرگ هادرونی و سرن

790,000 ریال
فاقد موجودی