مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ریاضیات

دسته بندی ها

(15)
(4)
(8)
(1)
(866)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(842)
(2)
(15)
(1)
(7)
(24)

موضوع های فرعی

(3)
(1)
(1)
(841)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(15)
(19)
(2)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(18)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(4)
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(14)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(1)
(15)
(3)
(8)
(4)
(1)
(31)
(1)
(3)
(9)
(2)
(9)
(3)
(2)
(9)
(23)
(12)
(6)
(19)
(5)
(1)
(4)
(9)
(33)
(3)
(2)
(7)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(14)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(11)
(11)
(15)
(1)
(55)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(1)
(4)
(8)
(3)
(2)
(1)
(1)
(9)
(2)
(1)
(54)
(2)
(1)
(1)
(4)
(5)
(5)
(2)
(1)
(1)
(15)
(1)
(84)
(7)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(4)
(10)
(26)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(6)
(3)
(16)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(50)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(18)
(18)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
894 محصول
جبر خطي

علوم پایه

جبر خطی


1,100,000 ریال

جبر مجرد

علوم پایه

جبر مجرد


500,000 ریال

مباني جبر

علوم پایه

مبانی جبر


300,000 ریال

منطق رياضي

علوم پایه

منطق ریاضی


670,000 ریال

آمار توصيفي

علوم پایه

آمار توصیفی


1,350,000 ریال

آمار مهندسي

علوم پایه

آمار مهندسی


70,000 ریال

آمار مهندسي

علوم پایه

آمار مهندسی


52,000 ریال

بهينگي شبکه

علوم پایه

بهینگی شبکه


125,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


220,000 ریال

آناليز حقيقي

علوم پایه

آنالیز حقیقی


120,000 ریال

آناليز حقيقي

علوم پایه

آنالیز حقیقی


240,000 ریال

آناليز رياضي

علوم پایه

آنالیز ریاضی


900,000 ریال

اقتصاد رياضي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد ریاضی


400,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


120,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


600,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


600,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


200,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


800,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2


600,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


250,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


230,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


2,200,000 ریال

رياضيات زيبا

علوم پایه

ریاضیات زیبا


980,000 ریال

رياضيات عددي

علوم پایه

ریاضیات عددی


900,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


980,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


400,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


1,850,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


3,800,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


600,000 ریال

مباني جبـــر

کنکور

مبانی جبـــر


2,250,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


650,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


650,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


100,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


80,000 ریال

نظريه احتمال

علوم پایه

نظریه احتمال


550,000 ریال

آمار استنباطي

علوم پایه

آمار استنباطی


1,300,000 ریال

آمار و احتمال

علوم پایه

آمار و احتمال


350,000 ریال

اصول آمارسنجي

علوم پایه

اصول آمارسنجی


120,000 ریال

جبر خطي کد325

علوم پایه

جبر خطی کد325


550,000 ریال

خلاقيت رياضي1

علوم پایه

خلاقیت ریاضی1


1,250,000 ریال

خلاقيت رياضي2

علوم پایه

خلاقیت ریاضی2


1,150,000 ریال

روش هاي آماري

علوم پایه

روش های آماری


160,000 ریال

رياضيات پايه1

علوم پایه

ریاضیات پایه1


40,000 ریال

نظريه بازي ها

علوم پایه

نظریه بازی ها


500,000 ریال

نظريه گروه ها

علوم پایه

نظریه گروه ها


200,000 ریال

بهينه سازي خطي

علوم پایه

بهینه سازی خطی


150,000 ریال

بهينه سازي خطي

علوم پایه

بهینه سازی خطی


450,000 ریال

تجربه توپولوژي

علوم پایه

تجربه توپولوژی


550,000 ریال

رياضي عمومي(1)

علوم پایه

ریاضی عمومی


90,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


250,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


1,300,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


630,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


450,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


340,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


170,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


120,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


650,000 ریال

ساختارهاي جبري

علوم پایه

ساختارهای جبری


70,000 ریال

مباني ترکيبيات

علوم پایه

مبانی ترکیبیات


1,050,000 ریال

آمار و احتمالات

علوم پایه

آمار و احتمالات


1,000,000 ریال

آمار و مدل سازي

علوم پایه

آمار و مدل سازی


52,000 ریال

برنامه ريزي خطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


140,000 ریال

رياضي عمومي2 ق1

علوم پایه

ریاضی عمومی2 ق1


200,000 ریال

هندسه منيفلد(2)

علوم پایه

هندسه منیفلد


240,000 ریال

آمار for dummies

علوم پایه

آمار for dummies


1,300,000 ریال

رياضيات عمومي يک

علوم پایه

ریاضیات عمومی یک


1,150,000 ریال

فرايندهاي تصادفي

علوم پایه

فرایندهای تصادفی


160,000 ریال

گروه و جبر لـــي

علوم پایه

گروه و جبر لـــی


100,000 ریال

هندسه آسان کد804

علوم پایه

هندسه آسان کد804


550,000 ریال

آمار کاربردي جلد2

علوم پایه

آمار کاربردی جلد2


145,000 ریال

اصول آناليز حقيقي

علوم پایه

اصول آنالیز حقیقی


750,000 ریال

اصول آناليز رياضي

علوم پایه

اصول آنالیز ریاضی


2,000,000 ریال

توابع مختلط(ارشد)

کنکور

توابع مختلط


120,000 ریال

درون يابي و تقريب

علوم پایه

درون یابی و تقریب


600,000 ریال

روش هاي ترکيبيات2

علوم پایه

روش های ترکیبیات2


1,750,000 ریال

روش هاي ترکيبيات3

علوم پایه

روش های ترکیبیات3


790,000 ریال

روش هاي ترکيبيات4

علوم پایه

روش های ترکیبیات4


1,000,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


200,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


140,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


150,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


160,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


1,000,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


250,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


220,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


950,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


156,000 ریال

محاسبات عددي فازي

علوم پایه

محاسبات عددی فازی


500,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


135,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


220,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


138,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


100,000 ریال

آشنايي با توپولوژي

علوم پایه

آشنایی با توپولوژی


850,000 ریال

آمار مقدماتي کد595

علوم پایه

آمار مقدماتی کد595


100,000 ریال

استنباط آماري جلد1

علوم پایه

استنباط آماری جلد1


1,000,000 ریال

برنامه ريزي تصادفي

علوم پایه

برنامه ریزی تصادفی


280,000 ریال

جبر خطي (سري شومز)

علوم پایه

جبر خطی


1,200,000 ریال

رياضي در چند دقيقه

علوم پایه

ریاضی در چند دقیقه

390,000 ریال
331,500 ریال

رياضي عمومي1 کد646

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد646


650,000 ریال

رياضيات عمومي جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی جلد1


150,000 ریال

مباني آناليز رياضي

علوم پایه

مبانی آنالیز ریاضی


950,000 ریال

محاسبات عددي کد102

علوم پایه

محاسبات عددی کد102


1,200,000 ریال

محاسبات عددي کد800

علوم پایه

محاسبات عددی کد800


250,000 ریال

مشـــاوره آمـــاري

علوم پایه

مشـــاوره آمـــاری


180,000 ریال

هندسه جبري مقدماتي

علوم پایه

هندسه جبری مقدماتی


200,000 ریال

CALCULUS  vol1 9/ED

علوم پایه

CALCULUS vol1 9/ED


2,400,000 ریال

CALCULUS  vol2 9/ED

علوم پایه

CALCULUS vol2 9/ED


2,500,000 ریال

آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

آنالیز عددی پیشرفته


320,000 ریال

آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

آنالیز عددی پیشرفته


220,000 ریال

تحليل آماري پيشرفته

کنکور

تحلیل آماری پیشرفته


900,000 ریال

روش هاي ترکيبيات(1)

علوم پایه

روش های ترکیبیات


1,200,000 ریال

رياضي عمومي 2 کد673

علوم پایه

ریاضی عمومی 2 کد673


300,000 ریال

رياضيات عالي مهندسي

علوم پایه

ریاضیات عالی مهندسی


900,000 ریال

رياضيات گسسته کد352

علوم پایه

ریاضیات گسسته کد352


650,000 ریال

سيري در آناليز عددي

علوم پایه

سیری در آنالیز عددی


252,000 ریال

نظريه بازي همکارانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی همکارانه


258,000 ریال

CALCULUS 7ED volume1

علوم پایه

CALCULUS 7ED volume1


1,400,000 ریال

آشنايي با منطق رياضي

علوم پایه

آشنایی با منطق ریاضی


90,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,200,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


70,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,700,000 ریال

آناليز عددي1   کد740

علوم پایه

آنالیز عددی1 کد740


100,000 ریال

اصول محاسبات ماتريسي

علوم پایه

اصول محاسبات ماتریسی


1,030,000 ریال

اصول نظريه مجموعه ها

علوم پایه

اصول نظریه مجموعه ها


1,100,000 ریال

برنامه ريزي خطي فازي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی فازی


150,000 ریال

بهينه سازي چندمعياره

علوم پایه

بهینه سازی چندمعیاره


200,000 ریال

درسي در آناليز رياضي

علوم پایه

درسی در آنالیز ریاضی


1,500,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


190,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


120,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


900,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي کد672

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کد672


850,000 ریال

رياضيات مهندسي-قديمي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی-قدیمی


320,000 ریال

شناسايي و کنترل فازي

علوم پایه

شناسایی و کنترل فازی


1,000,000 ریال

مدل سازي سري داده ها

مهندسی

مدل سازی سری داده ها


400,000 ریال

آشنايي با آناليز عددي

علوم پایه

آشنایی با آنالیز عددی


250,000 ریال

آشنايي با نظريه اعداد

علوم پایه

آشنایی با نظریه اعداد


200,000 ریال

آمار براي مديريت جلد1

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد1


500,000 ریال

آمار براي مديريت جلد2

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد2


600,000 ریال

آمار و احتمال 1 کد290

علوم پایه

آمار و احتمال 1 کد290


750,000 ریال

آمار و احتمال 2 کد260

علوم پایه

آمار و احتمال 2 کد260


550,000 ریال

آمار و احتمال کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمال کاربردی


100,000 ریال

آمار و احتمال مقدماتي

علوم پایه

آمار و احتمال مقدماتی


900,000 ریال

تجزيه و تحليل رگرسيون

علوم پایه

تجزیه و تحلیل رگرسیون


180,000 ریال

دايره المعارف رياضيات

فرهنگ لغت

دایره المعارف ریاضیات


3,000,000 ریال

رياضي عمومي1و2 : جلد3

کنکور

ریاضی عمومی1و2 : جلد3


1,500,000 ریال

رياضيات گسسته مقدماتي

علوم پایه

ریاضیات گسسته مقدماتی


650,000 ریال

رياضيات مقدماتي کد792

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی کد792


550,000 ریال

مباني احتمال(ويراست8)

علوم پایه

مبانی احتمال


750,000 ریال

مسائلي در جبر پيشرفته

علوم پایه

مسائلی در جبر پیشرفته


500,000 ریال

مقدمه اي بر رمز نگاري

علوم پایه

مقدمه ای بر رمز نگاری


500,000 ریال

نظريه طبيعي مجموعه‌ها

علوم پایه

نظریه طبیعی مجموعه‌ها


200,000 ریال

آشنايي با آناليز حقيقي

علوم پایه

آشنایی با آنالیز حقیقی


310,000 ریال

آمار براي علوم اجتماعي

علوم پایه

آمار برای علوم اجتماعی


300,000 ریال

آمار و احتمالات مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمالات مهندسی


30,000 ریال

آناليـــــز عددي قسمت1

علوم پایه

آنالیـــــز عددی قسمت1


180,000 ریال

آناليـــــز عددي قسمت2

علوم پایه

آنالیـــــز عددی قسمت2


180,000 ریال

برنامه ريزي رياضي فازي

علوم پایه

برنامه ریزی ریاضی فازی


240,000 ریال

تحليل آماري چند متغيره

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره


600,000 ریال

تحليلي بر آمار پيشرفته

علوم پایه

تحلیلی بر آمار پیشرفته


500,000 ریال

جبر خطي و کاربردهاي آن

علوم پایه

جبر خطی و کاربردهای آن


1,100,000 ریال

رياضيات عمومي (رياضي6)

علوم پایه

ریاضیات عمومی


110,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته


150,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته


75,000 ریال

رياضيات مهندسي کاربردي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کاربردی


780,000 ریال

رياضيات و آمار مقدماتي

کنکور

ریاضیات و آمار مقدماتی


500,000 ریال

سيري در رياضيات مهندسي

علوم پایه

سیری در ریاضیات مهندسی


50,000 ریال

مباني احتمال (ويراست8)

علوم پایه

مبانی احتمال


1,350,000 ریال

مفاهيم آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم آمار و احتمالات


188,000 ریال

مقدمه اي بر آمار رياضي

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار ریاضی


84,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه گراف

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه گراف


1,270,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه آمار

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه آمار


175,000 ریال

نخستين درس در جبر مجرد

علوم پایه

نخستین درس در جبر مجرد


2,200,000 ریال

آمار ناپارامتري کاربردي

علوم پایه

آمار ناپارامتری کاربردی


140,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


107,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


110,000 ریال

احتمال پيشرفته(ويرايش3)

علوم پایه

احتمال پیشرفته


400,000 ریال

برنامه ريزي خطي با مطلب

علوم پایه

برنامه ریزی خطی با مطلب


80,000 ریال

حل المسائل آمار کاربردي

علوم پایه

حل المسائل آمار کاربردی


120,000 ریال

راهنماي حل رياضيات پايه

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات پایه


400,000 ریال

رياضيات در علوم اجتماعي

علوم پایه

ریاضیات در علوم اجتماعی


87,000 ریال

کنترل فرايند آماري فازي

علوم پایه

کنترل فرایند آماری فازی


165,000 ریال

مباني جبر:کارشناسي ارشد

کنکور

مبانی جبر:کارشناسی ارشد


1,690,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز عددي

علوم پایه

مقدمه ای بر آنالیز عددی


170,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز موجک

علوم پایه

مقدمه ای بر آنالیز موجک


1,100,000 ریال

نظريه اطلاعات و کدگذاري

علوم پایه

نظریه اطلاعات و کدگذاری


450,000 ریال

هندسه ديفرانسيل مقدماتي

علوم پایه

هندسه دیفرانسیل مقدماتی


135,000 ریال

mathematica در مهندسي آب

مهندسی

mathematica در مهندسی آب


120,000 ریال

برنامه ريزي خطي و غيرخطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی و غیرخطی


900,000 ریال

خودآموز نرم افزار Derive

مهندسی

خودآموز نرم افزار Derive


36,000 ریال

مباني ماتريس ها و جبرخطي

علوم پایه

مبانی ماتریس ها و جبرخطی


1,293,000 ریال

مسائل و حل مسائل جبر خطي

علوم پایه

مسائل و حل مسائل جبر خطی


450,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


180,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


85,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


200,000 ریال

مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,500,000 ریال

آمار فضايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

آمار فضایی و کاربردهای آن


200,000 ریال

المپياد کوشا چهارم دبستان

علوم پایه

المپیاد کوشا چهارم دبستان


45,000 ریال

تحليل آماري داده هاي مالي

علوم پایه

تحلیل آماری داده های مالی


140,000 ریال

تکنيک هاي نمونه گيري جلد2

علوم پایه

تکنیک های نمونه گیری جلد2


30,000 ریال

چگونه با آمار دروغ بگوييم

علوم پایه

چگونه با آمار دروغ بگوییم


650,000 ریال

دومين درس در جبر خطي عددي

علوم پایه

دومین درس در جبر خطی عددی


870,000 ریال

راهنماي مسائل آناليز عددي

علوم پایه

راهنمای مسائل آنالیز عددی


360,000 ریال

رياضي عمومي1 به زبان ساده

علوم پایه

ریاضی عمومی1 به زبان ساده


350,000 ریال

رياضيات کاربردي علوم زمين

علوم پایه

ریاضیات کاربردی علوم زمین


250,000 ریال

مسئله هاي پيکارجوي جبرخطي

علوم پایه

مسئله های پیکارجوی جبرخطی


600,000 ریال

معادلات ديفرانسيل مقدماتي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل مقدماتی


25,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه صف بندي

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه صف بندی


260,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه محاسبات

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه محاسبات


1,500,000 ریال

آشنايي با فرآيندهاي تصادفي

علوم پایه

آشنایی با فرآیندهای تصادفی


200,000 ریال

آشنايي با نظريه گراف کد185

علوم پایه

آشنایی با نظریه گراف کد185


1,200,000 ریال

آمار و احتمالات در جغرافيا

علوم پایه

آمار و احتمالات در جغرافیا


115,000 ریال

آناليز عددي و محاسبات علمي

علوم پایه

آنالیز عددی و محاسبات علمی


2,000,000 ریال

تجزيه هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

تجزیه های آماری چند متغیره


380,000 ریال

تحليل آماري جلد1 (ويراست3)

علوم پایه

تحلیل آماری جلد1


450,000 ریال

درس و کنکور رياضيات مهندسي

علوم پایه

درس و کنکور ریاضیات مهندسی


90,000 ریال

روش هاي بهينه سازي چندهدفه

علوم پایه

روش های بهینه سازی چندهدفه


170,000 ریال

رياضيات پايه کارداني کد525

علوم پایه

ریاضیات پایه کاردانی کد525


650,000 ریال

رياضيات پيش‌ دانشگاهي جلد2

علوم پایه

ریاضیات پیش‌ دانشگاهی جلد2


40,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي کد645

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی کد645


110,000 ریال

کاربرد آمار در علوم تربيتي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم تربیتی


450,000 ریال

مديريت،کنترل و بهبود کيفيت

علوم پایه

مدیریت،کنترل و بهبود کیفیت


240,000 ریال

مسائل آمار و حل آن ها جلد1

علوم پایه

مسائل آمار و حل آن ها جلد1


95,000 ریال

مسائل آمار و حل آن ها جلد2

علوم پایه

مسائل آمار و حل آن ها جلد2


63,000 ریال

مقدمه اي بر بهينه سازي خطي

علوم پایه

مقدمه ای بر بهینه سازی خطی


860,000 ریال

تجزيه و تحليل سري هاي زماني

علوم پایه

تجزیه و تحلیل سری های زمانی


165,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق2


450,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(1) کد318

علوم پایه

ریاضی علم کامپیوتر


750,000 ریال

رياضي عمومي1 کد693:کارشناسي

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد693:کارشناسی


1,500,000 ریال

رياضيات خلاق:ترکيبيات و جبر

علوم پایه

ریاضیات خلاق:ترکیبیات و جبر


850,000 ریال

سيستم هاي فازي و کنترل فازي

علوم پایه

سیستم های فازی و کنترل فازی


790,000 ریال

کاربرد نظريه صف در مدل سازي

علوم پایه

کاربرد نظریه صف در مدل سازی


950,000 ریال

مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

مبانی احتمال و کاربردهای آن


580,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد2

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد2


180,000 ریال

مقدمات آمار در علوم اجتماعي

علوم پایه

مقدمات آمار در علوم اجتماعی


25,000 ریال

نخستين درس در رياضيات گسسته

علوم پایه

نخستین درس در ریاضیات گسسته


450,000 ریال

نخستين درس در نظريه کدگذاري

علوم پایه

نخستین درس در نظریه کدگذاری


420,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


450,000 ریال

احتمال نظريه اطلاع و کدگذاري

علوم پایه

احتمال نظریه اطلاع و کدگذاری


400,000 ریال

برنامه ريزي خطي (ويرايش سوم)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


400,000 ریال

تئوري و مسائل رياضيات مهندسي

علوم پایه

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی


220,000 ریال

حل مسائل جبر خطي هافمن کد222

علوم پایه

حل مسائل جبر خطی هافمن کد222


150,000 ریال

راهنماي حل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل


790,000 ریال

روش هاي انتگرال گيري3  کد785

علوم پایه

روش های انتگرال گیری3 کد785


280,000 ریال

رياضي و کاربردهاي آن در آمار

علوم پایه

ریاضی و کاربردهای آن در آمار


65,000 ریال

رياضيات عالي در مهندسي عمران

علوم پایه

ریاضیات عالی در مهندسی عمران


170,000 ریال

ساختمان هاي گسسته  (ويرايش5)

علوم پایه

ساختمان های گسسته


1,800,000 ریال

مفاهيم پايه‌اي آمار و احتمال

علوم پایه

مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال


300,000 ریال

مقدمه اي بر فرايندهاي تصادفي

علوم پایه

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی


150,000 ریال

نظريه معادلات ديفرانسيل عادي

علوم پایه

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی


160,000 ریال

آشنايي با تاريخ رياضيات: جلد1

علوم پایه

آشنایی با تاریخ ریاضیات: جلد1


240,000 ریال

آمار و احتمالات مقدماتي کد816

علوم پایه

آمار و احتمالات مقدماتی کد816


550,000 ریال

آموزش رياضيات با طعم کامپيوتر

مهندسی

آموزش ریاضیات با طعم کامپیوتر


150,000 ریال

تحليل رگرسيون در علوم اجتماعي

علوم پایه

تحلیل رگرسیون در علوم اجتماعی


96,000 ریال

تشريح مسائل ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

تشریح مسائل ساختمان های گسسته


400,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


180,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,900,000 ریال

راهنماي حل آمار مقدماتي کد602

علوم پایه

راهنمای حل آمار مقدماتی کد602


45,000 ریال

راهنماي حل محاسبات عددي کد269

علوم پایه

راهنمای حل محاسبات عددی کد269


580,000 ریال

روش هاي عددي در علوم و مهندسي

علوم پایه

روش های عددی در علوم و مهندسی


500,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1 707 مساله حل شده


1,480,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2 707 مساله حل شده


940,000 ریال

رياضيات پايه و مقدمات آمار649

علوم پایه

ریاضیات پایه و مقدمات آمار649


190,000 ریال

کاربرد آمار در علوم جغرافيايي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم جغرافیایی


1,200,000 ریال

محاسبات آماري با S-plus کد627

مهندسی

محاسبات آماری با S-plus کد627


90,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1


900,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد2

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد2


750,000 ریال

آناليز عددي کاربردي  (ويرايش6)

علوم پایه

آنالیز عددی کاربردی


800,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال قسمت2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت2


1,750,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد2

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد2


2,100,000 ریال

حل المسائل کتاب رياضيات مهندسي

علوم پایه

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی


780,000 ریال

درآمدي بر پايش پروفايل هاي خطي

علوم پایه

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی


400,000 ریال

راهنماي جامع ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

راهنمای جامع ساختمان های گسسته


100,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي 7 کد121

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی 7 کد121


70,000 ریال

رياضي عمومي مقطع کارداني کد181

علوم پایه

ریاضی عمومی مقطع کاردانی کد181


1,350,000 ریال

رياضيات براي معلمان(نسخه مدرس)

علوم پایه

ریاضیات برای معلمان


1,500,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد1

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد1


1,800,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد2

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد2


1,200,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد4

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد4


600,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت2

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2


440,000 ریال

محاسبات فازي:هوش محاسباتي جلد3

علوم پایه

محاسبات فازی:هوش محاسباتی جلد3


1,600,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه احتمال معاصر

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه احتمال معاصر


330,000 ریال

نظريه فازي :مباني و پياده سازي

علوم پایه

نظریه فازی :مبانی و پیاده سازی


600,000 ریال

نظريه مجموعه‌ها و کاربردهاي آن

علوم پایه

نظریه مجموعه‌ها و کاربردهای آن


800,000 ریال

نظريه مقدماتي اندازه و انتگرال

علوم پایه

نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال


500,000 ریال

تحليل داده هاي طرح هاي تک موردي

علوم پایه

تحلیل داده های طرح های تک موردی


80,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


880,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


880,000 ریال

رياضي عمومي و مقدمات آمار کد610

علوم پایه

ریاضی عمومی و مقدمات آمار کد610


150,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در حسابداري

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری


88,000 ریال

مباحث و مسائلي در نظريه گروه ها

علوم پایه

مباحث و مسائلی در نظریه گروه ها


450,000 ریال

مباني و مسائل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مبانی و مسائل معادلات دیفرانسیل


300,000 ریال

مدلسازي پويايي شناسي سيستم با R

مهندسی

مدلسازی پویایی شناسی سیستم با R


470,000 ریال

مسائل برگزيده معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل


340,000 ریال

نخستين درس در بهينه سازي غيرخطي

علوم پایه

نخستین درس در بهینه سازی غیرخطی


600,000 ریال

نظريه و الگوريتم هاي گراف کد719

علوم پایه

نظریه و الگوریتم های گراف کد719


750,000 ریال

آشنايي با آمار توصيفي و استنباطي

علوم پایه

آشنایی با آمار توصیفی و استنباطی


215,000 ریال

آشنايي با کاربرد طرح هاي آزمايشي

علوم پایه

آشنایی با کاربرد طرح های آزمایشی


40,000 ریال

برنامه ريزي خطي-تحقيق در عمليات1

علوم پایه

برنامه ریزی خطی-تحقیق در عملیات1


350,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال- جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد1ق2


500,000 ریال

حسابگان ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حسابگان دیفرانسیل و انتگرال جلد2


420,000 ریال

حل مسائل آناليز رياضي جلد1 رودين

علوم پایه

حل مسائل آنالیز ریاضی جلد1 رودین


1,350,000 ریال

رياضي مقدماتي:علمي کاربردي کد579

علوم پایه

ریاضی مقدماتی:علمی کاربردی کد579


450,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي:علوم انساني

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی:علوم انسانی


170,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


400,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي با مطلب

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی با مطلب


650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل و کاربردهاي آن

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن


75,000 ریال

برنامه ريزي خطي (تحقيق در عمليات)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


180,000 ریال

پردازش ديجيتالي تصاوير  (ويرايش3)

علوم پایه

پردازش دیجیتالی تصاویر


2,700,000 ریال

حساب تغييرات کاربردي براي مهندسين

علوم پایه

حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین


740,000 ریال

حل مسائل نظريه احتمال و کاربرد آن

علوم پایه

حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن


700,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد1


1,400,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد2


2,300,000 ریال

مقدمه اي بر تحليل رگرسيون کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی


105,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه مجموعه‌هاي فازي

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی


400,000 ریال

آزمون دکتري مجموعه رياضي(1) کد2233

کنکور

آزمون دکتری مجموعه ریاضی


300,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي  (ويراست2)

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


1,200,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1 کد135

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کد135


950,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 2 کد112

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کد112


1,100,000 ریال

تحليل داده هاي آميخته گسسته پيوسته

علوم پایه

تحلیل داده های آمیخته گسسته پیوسته


350,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق اول ج 2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق اول ج 2


2,100,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال يک متغيره

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره


168,000 ریال

راهنماي حل مسائل اصول آناليز حقيقي

علوم پایه

راهنمای حل مسائل اصول آنالیز حقیقی


1,650,000 ریال

روش ها و کاربردهاي برنامه ريزي خطي

علوم پایه

روش ها و کاربردهای برنامه ریزی خطی


36,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد1

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد1


1,960,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد2

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد2


1,840,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل 707 مساله حل شده


1,180,000 ریال

نخستين درس در معادلات انتگرال کد24

علوم پایه

نخستین درس در معادلات انتگرال کد24


850,000 ریال

نظريه صف:مدل سازي و تحليل کاربردها

علوم پایه

نظریه صف:مدل سازی و تحلیل کاربردها


160,000 ریال

هيدروديناميک کاربرد متغيرهاي مختلط

مهندسی

هیدرودینامیک کاربرد متغیرهای مختلط


110,000 ریال

آمار (1) کاربرد آمار در مديريت جلد1

علوم پایه

آمار


57,000 ریال

آمار جلد1:مفاهيم ،روش ها و کاربردها

علوم پایه

آمار جلد1:مفاهیم ،روش ها و کاربردها


750,000 ریال

آمار و احتمالات (مقطع کارداني)کد196

علوم پایه

آمار و احتمالات


650,000 ریال

تحليل رگرسيون غيرخطي و کاربردهاي آن

علوم پایه

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن


56,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي1 کد667

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی1 کد667


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد668

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد668


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد678

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد678


200,000 ریال

روش هاي فوريه براي مهندسان و محققان

علوم پایه

روش های فوریه برای مهندسان و محققان


480,000 ریال

فرمول ها و جدول هاي رياضي: سري شومز

علوم پایه

فرمول ها و جدول های ریاضی: سری شومز


900,000 ریال

مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه های راف و مجموعه های خاکستری


170,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي و کاربردها

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردها


52,000 ریال

هندسه ديفرانسيل مقدماتي با حل مسائل

علوم پایه

هندسه دیفرانسیل مقدماتی با حل مسائل


1,200,000 ریال

هندسه:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

هندسه:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


600,000 ریال

آمار و احتمال براي مهندسي مدرن 2جلدي

علوم پایه

آمار و احتمال برای مهندسی مدرن 2جلدی


400,000 ریال

آمار و احتمال(مقدمه اي بر شبيه سازي)

علوم پایه

آمار و احتمال


165,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال for dummies

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال for dummies


1,800,000 ریال

راهنماي حل آمار و احتمال جلد1 کد 364

علوم پایه

راهنمای حل آمار و احتمال جلد1 کد 364


43,000 ریال

رياضيات پايه براي علوم اجتماعي کد344

علوم پایه

ریاضیات پایه برای علوم اجتماعی کد344


75,000 ریال

مدل هاي نوين تحليل پوششي داده ها DEA

علوم پایه

مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها DEA


460,000 ریال

CALCULUS 7ED volume1

علوم پایه

CALCULUS 7ED volume1 فصل های 1 الی 11


1,600,000 ریال

حل المسائل تمرين هاي فرد رياضي مهندسي

علوم پایه

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی


85,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضيات مهندسي کد675

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی کد675


650,000 ریال

روش هاي عددي کاربردي در مهندسي و علوم

علوم پایه

روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم


320,000 ریال

رياضيات براي معلمان(نسخه دانشجو معلم)

علوم پایه

ریاضیات برای معلمان


450,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2(ويراست10)

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


1,700,000 ریال

مقدمه اي بر روش هاي بهينه سازي تصادفي

علوم پایه

مقدمه ای بر روش های بهینه سازی تصادفی


1,100,000 ریال

نظريه اعداد:متن درسي و منبعي از مسائل

علوم پایه

نظریه اعداد:متن درسی و منبعی از مسائل


650,000 ریال

هندسه محاسباتي:الگوريتم ها و کاربردها

علوم پایه

هندسه محاسباتی:الگوریتم ها و کاربردها


250,000 ریال

آشنايي با احتمال و نظريه توزيع ها جلد1

علوم پایه

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها جلد1


1,800,000 ریال

آشنايي با احتمال و نظريه توزيع ها جلد2

علوم پایه

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها جلد2


1,800,000 ریال

آشنايي با مفاهيم پايه در روش هاي آماري

علوم پایه

آشنایی با مفاهیم پایه در روش های آماری


150,000 ریال

تحليل پوششي داده ها(مدل ها و کاربردها)

علوم پایه

تحلیل پوششی داده ها


880,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل جبر خطي هافمن

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر خطی هافمن


400,000 ریال

تکنيک هاي انتگرال گيري1:کارشناسي کد781

علوم پایه

تکنیک های انتگرال گیری1:کارشناسی کد781


160,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


400,000 ریال

آشنايي با نرم افزار متمتيکا mathematica

علوم پایه

آشنایی با نرم افزار متمتیکا mathematica


450,000 ریال

آموزش نرم افزار S-PLUS Perssional کد250

مهندسی

آموزش نرم افزار S-PLUS Perssional کد250


100,000 ریال

تشريح مسائل مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

تشریح مسائل مبانی احتمال و کاربردهای آن


480,000 ریال

روش هاي آماري در علوم محيطي و جغرافيايي

علوم پایه

روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی


110,000 ریال

رهيافتي به تاريخ رياضيات در ايران معاصر

علوم پایه

رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر


700,000 ریال

رياضيات (ويژه کارداني رشته معماري)کد301

علوم پایه

ریاضیات


43,000 ریال

رياضيات مهندسي (فني مهندسي و علوم پايه)

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


150,000 ریال

کاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت

علوم پایه

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت


700,000 ریال

معادلات ديفرانسيل: نظريه، تکنيک و تمرين

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل: نظریه، تکنیک و تمرین


750,000 ریال

تشريح کامل مسائل کنترل کيفيت آماري کد509

علوم پایه

تشریح کامل مسائل کنترل کیفیت آماری کد509


200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


2,300,000 ریال

درآمدي بر کاربرد آمار در تحقيقات اجتماعي

علوم پایه

درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی


650,000 ریال

روشهاي حل عددي با استفاده از مطلب matlab

مهندسی

روشهای حل عددی با استفاده از مطلب matlab


750,000 ریال

رياضيات عمومي (اقتصاد، مديريت، حسابداري)

علوم پایه

ریاضیات عمومی


270,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد142

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد142


1,200,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد2 کد143

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد2 کد143


1,200,000 ریال

شواهد آماري :رويکردي مبتني بر درست نمايي

علوم پایه

شواهد آماری :رویکردی مبتنی بر درست نمایی


280,000 ریال

معادلات ديفرانسيل و کاربرد آن ها با متلب

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها با متلب


700,000 ریال

نگرشي بر آناليز عددي تصادفي و غير تصادفي

علوم پایه

نگرشی بر آنالیز عددی تصادفی و غیر تصادفی


52,000 ریال

آمار و احتمال در مهندسي و علوم (ويرايش 2)

علوم پایه

آمار و احتمال در مهندسی و علوم


680,000 ریال

آناليز حقيقي:مباني نظريه اندازه و انتگرال

علوم پایه

آنالیز حقیقی:مبانی نظریه اندازه و انتگرال


600,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي: کد1354

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی: کد1354


250,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد1ق1(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد1ق1


2,100,000 ریال

حل کامل مسائل مقدمه اي بر نظريه آمار جلد1

علوم پایه

حل کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار جلد1


127,000 ریال

خلاصه و حل مسائل مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,450,000 ریال

راهنماي کاربران GAMS به همراه مدل هاي DEA

مهندسی

راهنمای کاربران GAMS به همراه مدل های DEA


650,000 ریال

راهنماي کاربردي نرم افزار لينگــــو LINGO

علوم پایه

راهنمای کاربردی نرم افزار لینگــــو LINGO


125,000 ریال

روشهاي آماري ناپارامتري کاربردي(ويرايش 3)

علوم پایه

روشهای آماری ناپارامتری کاربردی


40,000 ریال

مباحثي در رياضيات مهندسي و کاربردهاي آنها

علوم پایه

مباحثی در ریاضیات مهندسی و کاربردهای آنها


240,000 ریال

معادلات ديفرانسيل فازي با رويکردهاي مختلف

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل فازی با رویکردهای مختلف


100,000 ریال

معادلات ديفرانسيل+مسائل برگزيده کتاب بويس

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل+مسائل برگزیده کتاب بویس


90,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1 ق2(ويرايش12)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 ق2


340,000 ریال

راهنماي حل رياضي عمومي (مقطع کارداني)کد261

علوم پایه

راهنمای حل ریاضی عمومی


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي علم کامپيوتر1 کد396

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی علم کامپیوتر1 کد396


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي علم کامپيوتر2 کد651

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی علم کامپیوتر2 کد651


80,000 ریال

روش هاي آماري براي جغرافيا :راهنماي دانشجو

علوم پایه

روش های آماری برای جغرافیا :راهنمای دانشجو


220,000 ریال

رياضيات کاربردي (مقدمه اي بر رياضي عمومي2)

علوم پایه

ریاضیات کاربردی


120,000 ریال

معادلات ديفرانسيل :روش ها و کاربردها کد768

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل :روش ها و کاربردها کد768


220,000 ریال

250 مساله جبر:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

250 مساله جبر:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


550,000 ریال

آشنايي با جبر:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

آشنایی با جبر:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


380,000 ریال

آمار و احتمال براي رشته هاي اقتصاد و مديريت

علوم پایه

آمار و احتمال برای رشته های اقتصاد و مدیریت


1,600,000 ریال

آمار، احتمال و استنتاج آماري در اقتصاد جلد2

علوم پایه

آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد جلد2


500,000 ریال

آناليز حقيقي1(مفاهيم و حل مسائل کتاب رودين)

علوم پایه

آنالیز حقیقی1


210,000 ریال

برنامه ريزي غير خطي(مقيد)در تحقيق در عمليات

علوم پایه

برنامه ریزی غیر خطی


980,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل رياضيات عمومي جلد1

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی جلد1


800,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل رياضيات عمومي جلد2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی جلد2


1,200,000 ریال

ترکيبيات : مجموعه آمادگي براي المپياد رياضي

علوم پایه

ترکیبیات : مجموعه آمادگی برای المپیاد ریاضی


1,050,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق اول ج 1(ويراست6)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق اول ج 1


1,950,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي و آمار مقدماتي کد622

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی و آمار مقدماتی کد622


100,000 ریال

رياضيات پايه:رياضيات و کاربرد آن در مديريت1

علوم پایه

ریاضیات پایه:ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1


950,000 ریال

کنکور ارشد آناليز عددي1-جبر خطي:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد آنالیز عددی1-جبر خطی:راهیان ارشد


120,000 ریال

مباني موجک ها:نظريه، الگوريتم ها و کاربردها

علوم پایه

مبانی موجک ها:نظریه، الگوریتم ها و کاربردها


340,000 ریال

مقدمه اي بر فرايندهاي تصادفي و کاربردهاي آن

علوم پایه

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن


23,000 ریال

هندسه محاسباتي :الگوريتم ها و کاربردها جلد1

علوم پایه

هندسه محاسباتی :الگوریتم ها و کاربردها جلد1


280,000 ریال

آمار و احتمال:مفاهيم و کاربردها در مهندسي آب

علوم پایه

آمار و احتمال:مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب


240,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد3

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد3


220,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد3

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد3


85,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي1 کد692:کارشناسي

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی1 کد692:کارشناسی


950,000 ریال

راهنماي مسائل برنامه ريزي خطي بازارا فصل1تا6

علوم پایه

راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی بازارا فصل1تا6


750,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي(فني مهندسي و علوم پايه)

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی


33,000 ریال

رياضيات پيشرفته و کاربرد آن در مهندسي روسازي

علوم پایه

ریاضیات پیشرفته و کاربرد آن در مهندسی روسازی


210,000 ریال

رياضيات عالي مهندسي به همراه 112مسئله حل شده

علوم پایه

ریاضیات عالی مهندسی به همراه 112مسئله حل شده


160,000 ریال

رياضيات گسسته و کاربردهاي آن  (جلد2-ويراست7)

علوم پایه

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن


2,000,000 ریال

مسائل رياضي عمومي دانشگاه هاي ايران و امريکا

علوم پایه

مسائل ریاضی عمومی دانشگاه های ایران و امریکا


500,000 ریال

نظريه مدل سازي گراف ها و بهينه سازي ترکيباتي

علوم پایه

نظریه مدل سازی گراف ها و بهینه سازی ترکیباتی


570,000 ریال

250 مساله هندسه:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

250 مساله هندسه:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


700,000 ریال

آناليز حقيقي:تکنيک هاي مدرن و کاربردهاي آن ها

علوم پایه

آنالیز حقیقی:تکنیک های مدرن و کاربردهای آن ها


720,000 ریال

تشريح کامل مسائل مفاهيم پايه اي آمار و احتمال

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مفاهیم پایه ای آمار و احتمال


600,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جلد1


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي جلد3

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جلد3


1,350,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحلي جلد1 ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلی جلد1 ق1


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي: جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی: جلد1


2,000,000 ریال

مباني جبر مجرد (همراه با آزمايش هاي کامپيوتر)

علوم پایه

مبانی جبر مجرد


980,000 ریال

مقدمه اي بر آمار مهندسي و کنترل کيفيت کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار مهندسی و کنترل کیفیت کاربردی


1,350,000 ریال

نمونه سوالات امتحانات معادلات ديفرانسيل کد718

علوم پایه

نمونه سوالات امتحانات معادلات دیفرانسیل کد718


150,000 ریال

آشنايي با هندسه: منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

آشنایی با هندسه: منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


220,000 ریال

احتمال متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاقي جلد2

علوم پایه

احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی جلد2


100,000 ریال

برنامه ريزي غيرخطي: جلد 1/ نظريه و الگوريتم ها

علوم پایه

برنامه ریزی غیرخطی: جلد 1/ نظریه و الگوریتم ها


1,730,000 ریال

تشريح جامع مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال ج2ق1

علوم پایه

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2ق1


1,360,000 ریال

رياضيات دانشگاهي براي دانشجويان علوم جغرافيايي

علوم پایه

ریاضیات دانشگاهی برای دانشجویان علوم جغرافیایی


270,000 ریال

هندسه مسطحه:مقدمه اي بر هندسه نوين مثل و دايره

علوم پایه

هندسه مسطحه:مقدمه ای بر هندسه نوین مثل و دایره


750,000 ریال

برنامه ريزي خطي و الگوريتم هاي شبکه هاي ارتباطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی و الگوریتم های شبکه های ارتباطی


120,000 ریال

تجزيه و تحليل عددي در مهندسي به روش المان محدود

مهندسی

تجزیه و تحلیل عددی در مهندسی به روش المان محدود


480,000 ریال

تشريح جامع مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال ج1 ق1

علوم پایه

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1 ق1


2,000,000 ریال

تشريح کامل مسائل مفاهيم کاربردي آمار و احتمالات

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات


450,000 ریال

راهنماي حل مسائل و تمرينات کتاب آمار و احتمالات

علوم پایه

راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آمار و احتمالات


110,000 ریال

رياضيات پايه آمار و احتمالات(مقدمات رياضي آمار)

علوم پایه

ریاضیات پایه آمار و احتمالات


120,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه مدیریت، حسابداری، بازرگانی، اقتصاد


850,000 ریال

رياضيات عالي مهندسي-رياضيات مهندسي-حساب تغييرات

علوم پایه

ریاضیات عالی مهندسی-ریاضیات مهندسی-حساب تغییرات


450,000 ریال

102 مساله ترکيبيات:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

102 مساله ترکیبیات:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


450,000 ریال

250 مساله ترکيبيات:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

250 مساله ترکیبیات:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


500,000 ریال

آشنايي با ترکيبيات:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

آشنایی با ترکیبیات:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


450,000 ریال

تشريح کامل مسائل آمار مهندسي (ليبرمن-باوکر)کد506

علوم پایه

تشریح کامل مسائل آمار مهندسی


104,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال  و هندسه تحليلي جلد1 ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1 ق2


1,800,000 ریال

خلاصه درس و حل المسائل کنترل کيفيت آماري ويراست6

علوم پایه

خلاصه درس و حل المسائل کنترل کیفیت آماری ویراست6


500,000 ریال

راهنماي حل آمار و کاربرد آن در مديريت جلد1 کد184

علوم پایه

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 کد184


280,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي و مقدمات آمار کد619

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی و مقدمات آمار کد619


60,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي براي رياضيات، علوم و مهندسي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی برای ریاضیات، علوم و مهندسی


185,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي فني مهندسي و علوم پايه کد14

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی فنی مهندسی و علوم پایه کد14


1,100,000 ریال

مباني احتمال و آمار براي دانشجويان علوم و مهندسي

علوم پایه

مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی


300,000 ریال

اصول و روش هاي تجزيه و تحليل هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

اصول و روش های تجزیه و تحلیل های آماری چند متغیره


60,000 ریال

جبر خطي همراه با مثال هايي از مهندسي و کدهاي مطلب

علوم پایه

جبر خطی همراه با مثال هایی از مهندسی و کدهای مطلب


750,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جديد جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید جلد1


1,520,000 ریال

حساب ديفرانسيل وانتگرال و هندسه تحليلي جلد2 قسمت1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه تحلیلی جلد2 قسمت1


210,000 ریال

حل معادلات رگرسيون براي تبيين قضاياي باستان شناسي

علوم پایه

حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان شناسی


540,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي مديريت حسابداري اقتصاد کد107

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی مدیریت حسابداری اقتصاد کد107


950,000 ریال

محاسبات عددي با مطلب براي دانشجويان علوم و مهندسي

مهندسی

محاسبات عددی با مطلب برای دانشجویان علوم و مهندسی


750,000 ریال

محافل رياضي(تجربه روس ها):آمادگي بر المپياد رياضي

علوم پایه

محافل ریاضی


1,200,000 ریال

معادلات ديفرانسيل مقدماتي و مسائل مقدار مرزي جلد1

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی جلد1


2,100,000 ریال

معادلات ديفرانسيل مقدماتي و مسائل مقدار مرزي جلد2

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی جلد2


1,450,000 ریال

معادلات ديفرانسيل ويژه رشته هاي کارشناسي ناپيوسته

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل ویژه رشته های کارشناسی ناپیوسته


200,000 ریال