مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ریاضیات

دسته بندی ها

(15)
(5)
(8)
(2)
(923)

موضوع های اصلی

(1)
(3)
(1)
(898)
(2)
(15)
(1)
(7)
(25)

موضوع های فرعی

(3)
(1)
(1)
(897)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(15)
(20)
(2)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(18)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(1)
(6)
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(1)
(15)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(2)
(1)
(15)
(3)
(8)
(4)
(1)
(36)
(1)
(3)
(10)
(5)
(11)
(3)
(2)
(11)
(28)
(15)
(1)
(3)
(7)
(19)
(6)
(1)
(4)
(11)
(36)
(4)
(2)
(7)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(1)
(2)
(19)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(13)
(10)
(17)
(1)
(1)
(56)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(8)
(5)
(2)
(1)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(63)
(2)
(1)
(1)
(4)
(5)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(62)
(7)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(4)
(10)
(26)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(6)
(3)
(17)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(12)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(42)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(21)
(18)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(8)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
953 محصول
جبر

علوم پایه

جبر


3,800,000 ریال

جبر

علوم پایه

جبر


700,000 ریال

جبر خطي

علوم پایه

جبر خطی


1,800,000 ریال

جبر مجرد

علوم پایه

جبر مجرد


500,000 ریال

جبر مجرد

علوم پایه

جبر مجرد


2,300,000 ریال

تفکر فازي

علوم پایه

تفکر فازی


1,400,000 ریال

آمار رياضي

علوم پایه

آمار ریاضی


800,000 ریال

تاريخ آمار

علوم پایه

تاریخ آمار


950,000 ریال

بهينگي شبکه

علوم پایه

بهینگی شبکه


125,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


1,500,000 ریال

آناليز حقيقي

علوم پایه

آنالیز حقیقی


980,000 ریال

آناليز حقيقي

علوم پایه

آنالیز حقیقی


1,100,000 ریال

آناليز حقيقي

علوم پایه

آنالیز حقیقی


1,600,000 ریال

آناليز عددي1

علوم پایه

آنالیز عددی1


1,000,000 ریال

اقتصاد رياضي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد ریاضی


400,000 ریال

تاريخ احتمال

علوم پایه

تاریخ احتمال


1,000,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


1,100,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


1,300,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


1,950,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


3,490,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2


600,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


1,900,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


2,600,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


750,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


560,000 ریال

رياضيات زيبا

علوم پایه

ریاضیات زیبا


1,200,000 ریال

رياضيات عددي

علوم پایه

ریاضیات عددی


900,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


980,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


3,800,000 ریال

مباني جبـــر

کنکور

مبانی جبـــر


4,640,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


650,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


800,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


1,200,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


450,000 ریال

اصول آمارسنجي

علوم پایه

اصول آمارسنجی


120,000 ریال

جبر خطي کد325

علوم پایه

جبر خطی کد325


2,200,000 ریال

جبر خطي هافمن

علوم پایه

جبر خطی هافمن


2,950,000 ریال

خلاقيت رياضي2

علوم پایه

خلاقیت ریاضی2


1,650,000 ریال

نظريه بازي ها

علوم پایه

نظریه بازی ها


850,000 ریال

بهينه سازي خطي

علوم پایه

بهینه سازی خطی


450,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


630,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


750,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


1,900,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


400,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


1,500,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


850,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


3,200,000 ریال

مباني ترکيبيات

علوم پایه

مبانی ترکیبیات


1,500,000 ریال

مباني ترکيبيات

علوم پایه

مبانی ترکیبیات


550,000 ریال

آمار و احتمالات

علوم پایه

آمار و احتمالات


1,900,000 ریال

برنامه ريزي خطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


720,000 ریال

بهينه سازي محدب

علوم پایه

بهینه سازی محدب


5,200,000 ریال

جبر خطي پيشرفته

علوم پایه

جبر خطی پیشرفته


500,000 ریال

هندسه منيفلد(2)

علوم پایه

هندسه منیفلد


950,000 ریال

آمار for dummies

علوم پایه

آمار for dummies


1,300,000 ریال

بهينه سازي رياضي

علوم پایه

بهینه سازی ریاضی


1,500,000 ریال

حل مسائل جبر خطي

علوم پایه

حل مسائل جبر خطی


1,800,000 ریال

رياضيات عمومي يک

علوم پایه

ریاضیات عمومی یک


2,650,000 ریال

فرايندهاي تصادفي

علوم پایه

فرایندهای تصادفی


2,450,000 ریال

فرايندهاي تصادفي

علوم پایه

فرایندهای تصادفی


160,000 ریال

هندسه آسان کد804

علوم پایه

هندسه آسان کد804


950,000 ریال

آشنايي با گراف ها

علوم پایه

آشنایی با گراف ها


1,050,000 ریال

آمار کاربردي جلد2

علوم پایه

آمار کاربردی جلد2


1,800,000 ریال

اصول آناليز حقيقي

علوم پایه

اصول آنالیز حقیقی


750,000 ریال

روش هاي ترکيبيات2

علوم پایه

روش های ترکیبیات2


1,850,000 ریال

روش هاي ترکيبيات3

علوم پایه

روش های ترکیبیات3


1,450,000 ریال

روش هاي ترکيبيات4

علوم پایه

روش های ترکیبیات4


1,700,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


140,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


4,500,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


2,800,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


700,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


900,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


1,800,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


220,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


250,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


1,350,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


800,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


220,000 ریال

آمار مقدماتي کد595

علوم پایه

آمار مقدماتی کد595


850,000 ریال

استنباط آماري جلد1

علوم پایه

استنباط آماری جلد1


1,800,000 ریال

جبر خطي (سري شومز)

علوم پایه

جبر خطی


2,400,000 ریال

رياضي عمومي1 کد646

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد646


1,800,000 ریال

محاسبات آماري با R

علوم پایه

محاسبات آماری با R


1,800,000 ریال

محاسبات عددي کد102

علوم پایه

محاسبات عددی کد102


2,650,000 ریال

محاسبات عددي کد800

علوم پایه

محاسبات عددی کد800


250,000 ریال

مشـــاوره آمـــاري

علوم پایه

مشـــاوره آمـــاری


290,000 ریال

هندسه جبري مقدماتي

علوم پایه

هندسه جبری مقدماتی


200,000 ریال

آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

آنالیز عددی پیشرفته


1,000,000 ریال

آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

آنالیز عددی پیشرفته


1,500,000 ریال

روش هاي ترکيبيات(1)

علوم پایه

روش های ترکیبیات


1,200,000 ریال

رياضي عمومي 2 کد673

علوم پایه

ریاضی عمومی 2 کد673


2,400,000 ریال

رياضيات عالي مهندسي

علوم پایه

ریاضیات عالی مهندسی


2,350,000 ریال

رياضيات گسسته کد352

علوم پایه

ریاضیات گسسته کد352


2,200,000 ریال

ورودي بر نظريه گراف

علوم پایه

ورودی بر نظریه گراف


600,000 ریال

آشنايي با منطق رياضي

علوم پایه

آشنایی با منطق ریاضی


1,400,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


3,300,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,200,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


70,000 ریال

آناليز عددي1   کد740

علوم پایه

آنالیز عددی1 کد740


100,000 ریال

اصول محاسبات ماتريسي

علوم پایه

اصول محاسبات ماتریسی


1,540,000 ریال

توپولوژي، نخستين درس

علوم پایه

توپولوژی، نخستین درس


3,400,000 ریال

درسي در آناليز رياضي

علوم پایه

درسی در آنالیز ریاضی


1,500,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


900,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


500,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


2,950,000 ریال

رياضيات عمومي 2 جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی 2 جلد2


2,650,000 ریال

رياضيات مهندسي کد672

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کد672


2,000,000 ریال

رياضيات مهندسي-قديمي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی-قدیمی


880,000 ریال

شناسايي و کنترل فازي

علوم پایه

شناسایی و کنترل فازی


1,800,000 ریال

مدل سازي رياضي کد734

علوم پایه

مدل سازی ریاضی کد734


1,520,000 ریال

آشنايي با آناليز عددي

علوم پایه

آشنایی با آنالیز عددی


800,000 ریال

آشنايي با نظريه اعداد

علوم پایه

آشنایی با نظریه اعداد


1,000,000 ریال

آمار براي مديريت جلد1

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد1


500,000 ریال

آمار براي مديريت جلد2

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد2


600,000 ریال

آمار و احتمال 1 کد290

علوم پایه

آمار و احتمال 1 کد290


1,200,000 ریال

آمار و احتمال 2 کد260

علوم پایه

آمار و احتمال 2 کد260


550,000 ریال

آمار و احتمال کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمال کاربردی


500,000 ریال

آمار و احتمال مقدماتي

علوم پایه

آمار و احتمال مقدماتی


1,200,000 ریال

آناليز عددي (ويراست3)

علوم پایه

آنالیز عددی


1,450,000 ریال

درسي در نظريه گروه ها

علوم پایه

درسی در نظریه گروه ها


1,500,000 ریال

راهنماي جامع مدل سازي

علوم پایه

راهنمای جامع مدل سازی


1,500,000 ریال

رياضي عمومي1و2 : جلد3

کنکور

ریاضی عمومی1و2 : جلد3


4,500,000 ریال

رياضيات گسسته مقدماتي

علوم پایه

ریاضیات گسسته مقدماتی


3,000,000 ریال

رياضيات مقدماتي کد792

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی کد792


550,000 ریال

مباني احتمال(ويراست8)

علوم پایه

مبانی احتمال


1,700,000 ریال

مدل هاي خطي براي آمار

علوم پایه

مدل های خطی برای آمار


380,000 ریال

مسائلي در جبر پيشرفته

علوم پایه

مسائلی در جبر پیشرفته


2,000,000 ریال

آشنايي با آناليز حقيقي

علوم پایه

آشنایی با آنالیز حقیقی


1,700,000 ریال

آمار و احتمالات مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمالات مهندسی


2,780,000 ریال

برنامه ريزي رياضي فازي

علوم پایه

برنامه ریزی ریاضی فازی


480,000 ریال

تحليل رگرسيون خطي با R

علوم پایه

تحلیل رگرسیون خطی با R


1,000,000 ریال

تحليلي بر آمار پيشرفته

علوم پایه

تحلیلی بر آمار پیشرفته


500,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته


250,000 ریال

مقدمه اي بر بهينه سازي

علوم پایه

مقدمه ای بر بهینه سازی


1,610,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه گراف

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه گراف


1,270,000 ریال

حل المسائل آمار کاربردي

علوم پایه

حل المسائل آمار کاربردی


950,000 ریال

راهنماي حل رياضيات پايه

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات پایه


1,500,000 ریال

رياضيات عمومي دو2 /جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی دو2 /جلد1


2,650,000 ریال

مباني جبر:کارشناسي ارشد

کنکور

مبانی جبر:کارشناسی ارشد


2,900,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز عددي

علوم پایه

مقدمه ای بر آنالیز عددی


3,500,000 ریال

نظريه اطلاعات و کدگذاري

علوم پایه

نظریه اطلاعات و کدگذاری


450,000 ریال

آمار و کاربرد آن در علوم

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در علوم


1,800,000 ریال

خودآموز نرم افزار Derive

مهندسی

خودآموز نرم افزار Derive


36,000 ریال

آمار فضايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

آمار فضایی و کاربردهای آن


500,000 ریال

المپياد کوشا چهارم دبستان

علوم پایه

المپیاد کوشا چهارم دبستان


45,000 ریال

برنامه ريزي رياضي کاربردي

علوم پایه

برنامه ریزی ریاضی کاربردی


900,000 ریال

تشريح مسائل جبر خطي هافمن

علوم پایه

تشریح مسائل جبر خطی هافمن


500,000 ریال

تکنيک هاي نمونه گيري جلد2

علوم پایه

تکنیک های نمونه گیری جلد2


30,000 ریال

راهنماي مسائل آناليز عددي

علوم پایه

راهنمای مسائل آنالیز عددی


1,100,000 ریال

رياضيات کاربردي علوم زمين

علوم پایه

ریاضیات کاربردی علوم زمین


250,000 ریال

کاربردهاي برنامه ريزي خطي

علوم پایه

کاربردهای برنامه ریزی خطی


980,000 ریال

مسئله هاي پيکارجوي جبرخطي

علوم پایه

مسئله های پیکارجوی جبرخطی


750,000 ریال

نظريه احتمال و کاربرد ‌آن

علوم پایه

نظریه احتمال و کاربرد ‌آن


3,500,000 ریال

نظريه گراف و کاربردهاي آن

علوم پایه

نظریه گراف و کاربردهای آن


1,400,000 ریال

آمار و احتمالات در جغرافيا

علوم پایه

آمار و احتمالات در جغرافیا


880,000 ریال

اصول طراحي آماري آزمايش ها

علوم پایه

اصول طراحی آماری آزمایش ها


1,900,000 ریال

تحليل آماري جلد1 (ويراست3)

علوم پایه

تحلیل آماری جلد1


2,000,000 ریال

تحليل رگرسيون پيشرفته با R

علوم پایه

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R


1,800,000 ریال

روش هاي بهينه سازي چندهدفه

علوم پایه

روش های بهینه سازی چندهدفه


2,000,000 ریال

رياضيات پايه کارداني کد525

علوم پایه

ریاضیات پایه کاردانی کد525


1,200,000 ریال

کاربرد آمار در علوم تربيتي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم تربیتی


450,000 ریال

گام هايي در جبر تعويض پذير

علوم پایه

گام هایی در جبر تعویض پذیر


250,000 ریال

مقدمه اي بر بهينه سازي خطي

علوم پایه

مقدمه ای بر بهینه سازی خطی


1,290,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري رياضيات

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری ریاضیات


800,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي و علوم

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی و علوم


2,250,000 ریال

تجزيه و تحليل سري هاي زماني

علوم پایه

تجزیه و تحلیل سری های زمانی


1,500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق2


450,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(1) کد318

علوم پایه

ریاضی علم کامپیوتر


2,200,000 ریال

رياضي عمومي1 کد693:کارشناسي

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد693:کارشناسی


3,950,000 ریال

رياضيات خلاق:ترکيبيات و جبر

علوم پایه

ریاضیات خلاق:ترکیبیات و جبر


1,750,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


1,950,000 ریال

سيستم هاي فازي و کنترل فازي

علوم پایه

سیستم های فازی و کنترل فازی


1,700,000 ریال

کاربرد نظريه صف در مدل سازي

علوم پایه

کاربرد نظریه صف در مدل سازی


950,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد1

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد1


1,450,000 ریال

نخستين درس در نظريه کدگذاري

علوم پایه

نخستین درس در نظریه کدگذاری


1,700,000 ریال

آناليز رياضي 2:کارشناسي ارشد

کنکور

آنالیز ریاضی 2:کارشناسی ارشد


162,000 ریال

برنامه ريزي خطي (ويرايش سوم)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


400,000 ریال

تحليل آماري چند متغيره کد799

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره کد799


750,000 ریال

تئوري و مسائل رياضيات مهندسي

علوم پایه

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی


1,400,000 ریال

جبر خطي عددي و کاربردها جلد1

علوم پایه

جبر خطی عددی و کاربردها جلد1


990,000 ریال

حل مسائل جبر خطي هافمن کد222

علوم پایه

حل مسائل جبر خطی هافمن کد222


1,600,000 ریال

راهنماي حل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل


2,000,000 ریال

روش هاي انتگرال گيري3  کد785

علوم پایه

روش های انتگرال گیری3 کد785


280,000 ریال

رياضيات عالي در مهندسي عمران

علوم پایه

ریاضیات عالی در مهندسی عمران


170,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته: جلد1

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته: جلد1


3,900,000 ریال

ساختمان هاي گسسته  (ويرايش5)

علوم پایه

ساختمان های گسسته


1,800,000 ریال

مفاهيم پايه‌اي آمار و احتمال

علوم پایه

مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال


1,300,000 ریال

آشنايي با تاريخ رياضيات: جلد1

علوم پایه

آشنایی با تاریخ ریاضیات: جلد1


2,300,000 ریال

آمار و احتمالات مقدماتي کد816

علوم پایه

آمار و احتمالات مقدماتی کد816


1,600,000 ریال

تحليل رگرسيون در علوم اجتماعي

علوم پایه

تحلیل رگرسیون در علوم اجتماعی


96,000 ریال

تشريح کامل مسائل مباني احتمال

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مبانی احتمال


500,000 ریال

تشريح مسائل ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

تشریح مسائل ساختمان های گسسته


400,000 ریال

تمرين ها و مسائل آناليز رياضي

علوم پایه

تمرین ها و مسائل آنالیز ریاضی


1,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


3,500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


3,800,000 ریال

راهنماي حل محاسبات عددي کد269

علوم پایه

راهنمای حل محاسبات عددی کد269


2,000,000 ریال

روش هاي محاسبه انتگرال نامعين

علوم پایه

روش های محاسبه انتگرال نامعین


590,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1 707 مساله حل شده


2,670,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2 707 مساله حل شده


1,820,000 ریال

رياضيات پايه و مقدمات آمار649

علوم پایه

ریاضیات پایه و مقدمات آمار649


1,120,000 ریال

سيستم هاي صف:مدل هاي صف(جلد2)

علوم پایه

سیستم های صف:مدل های صف


1,000,000 ریال

کاربرد آمار در علوم جغرافيايي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم جغرافیایی


1,200,000 ریال

محاسبات آماري با S-plus کد627

مهندسی

محاسبات آماری با S-plus کد627


90,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی 707 مساله حل شده


870,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1


2,400,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد2

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد2


900,000 ریال

آناليز عددي کاربردي  (ويرايش6)

علوم پایه

آنالیز عددی کاربردی


2,200,000 ریال

بهينه سازي خطي و غير خطي: جلد2

علوم پایه

بهینه سازی خطی و غیر خطی: جلد2


540,000 ریال

تحليل آماري چند متغيري کاربردي

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیری کاربردی


2,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد2

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد2


4,200,000 ریال

درآمدي بر پايش پروفايل هاي خطي

علوم پایه

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی


400,000 ریال

راهنماي جامع ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

راهنمای جامع ساختمان های گسسته


100,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي 7 کد121

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی 7 کد121


70,000 ریال

رياضي عمومي مقطع کارداني کد181

علوم پایه

ریاضی عمومی مقطع کاردانی کد181


2,400,000 ریال

رياضيات براي معلمان(نسخه مدرس)

علوم پایه

ریاضیات برای معلمان


1,500,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد2

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد2


1,700,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2 ق1

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2 ق1


2,000,000 ریال

مباني آموزش رياضي دوره ابتدايي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی آموزش ریاضی دوره ابتدایی


1,800,000 ریال

محاسبات فازي:هوش محاسباتي جلد3

علوم پایه

محاسبات فازی:هوش محاسباتی جلد3


1,600,000 ریال

مفاهيم کاربردي آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات


1,600,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه احتمال معاصر

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه احتمال معاصر


330,000 ریال

نظريه مجموعه‌ها و کاربردهاي آن

علوم پایه

نظریه مجموعه‌ها و کاربردهای آن


1,400,000 ریال

نظريه مقدماتي اندازه و انتگرال

علوم پایه

نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال


850,000 ریال

تحليل داده هاي طرح هاي تک موردي

علوم پایه

تحلیل داده های طرح های تک موردی


300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


880,000 ریال

حل مسائل رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته


1,000,000 ریال

راهنماي اعداد(رياضيات براي همه)

علمی

راهنمای اعداد


2,450,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در حسابداري

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری


88,000 ریال

مباني و مسائل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مبانی و مسائل معادلات دیفرانسیل


300,000 ریال

نخستين درس در بهينه سازي غيرخطي

علوم پایه

نخستین درس در بهینه سازی غیرخطی


2,000,000 ریال

نظريه و الگوريتم هاي گراف کد719

علوم پایه

نظریه و الگوریتم های گراف کد719


750,000 ریال

آشنايي با آمار توصيفي و استنباطي

علوم پایه

آشنایی با آمار توصیفی و استنباطی


300,000 ریال

برنامه ريزي خطي-تحقيق در عمليات1

علوم پایه

برنامه ریزی خطی-تحقیق در عملیات1


1,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال- جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد1ق2


500,000 ریال

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی


900,000 ریال

حل مسائل آناليز رياضي جلد1 رودين

علوم پایه

حل مسائل آنالیز ریاضی جلد1 رودین


1,900,000 ریال

رياضي مقدماتي:علمي کاربردي کد579

علوم پایه

ریاضی مقدماتی:علمی کاربردی کد579


950,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


1,000,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي با مطلب

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی با مطلب


650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل و کاربرد آن ها

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها


2,700,000 ریال

برنامه ريزي خطي (تحقيق در عمليات)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


180,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال جلد1 ويراست4

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال جلد1 ویراست4


3,600,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال جلد2 ويراست4

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال جلد2 ویراست4


1,950,000 ریال

حساب تغييرات کاربردي براي مهندسين

علوم پایه

حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین


1,200,000 ریال

حل مسائل نظريه احتمال و کاربرد آن

علوم پایه

حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن


700,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد1


4,600,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد2


2,300,000 ریال

مقدمه اي بر تحليل رگرسيون کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی


520,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه گروه هاي متناهي

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه گروه های متناهی


1,100,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه مجموعه‌هاي فازي

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی


600,000 ریال

نظريه بازي ها و کاربردهاي اقتصادي

علوم پایه

نظریه بازی ها و کاربردهای اقتصادی


1,900,000 ریال

نگرشي بر مسائل آناليز حقيقي فولند

علوم پایه

نگرشی بر مسائل آنالیز حقیقی فولند


700,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي  (ويراست2)

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


3,500,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1 کد135

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کد135


2,800,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 2 کد112

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کد112


2,200,000 ریال

تحليل داده هاي آميخته گسسته پيوسته

علوم پایه

تحلیل داده های آمیخته گسسته پیوسته


700,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق اول ج 2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق اول ج 2


5,500,000 ریال

روش ها و کاربردهاي برنامه ريزي خطي

علوم پایه

روش ها و کاربردهای برنامه ریزی خطی


36,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد1

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد1


3,800,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل 707 مساله حل شده


2,380,000 ریال

نخستين درس در معادلات انتگرال کد24

علوم پایه

نخستین درس در معادلات انتگرال کد24


2,400,000 ریال

هيدروديناميک کاربرد متغيرهاي مختلط

مهندسی

هیدرودینامیک کاربرد متغیرهای مختلط


110,000 ریال

آمار جلد1:مفاهيم ،روش ها و کاربردها

علوم پایه

آمار جلد1:مفاهیم ،روش ها و کاربردها


750,000 ریال

آمار و احتمالات (مقطع کارداني)کد196

علوم پایه

آمار و احتمالات


2,000,000 ریال

آموزش کدهاي هسته اي wims & citation

علوم پایه

آموزش کدهای هسته ای wims & citation


1,850,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد678

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد678


2,000,000 ریال

رياضيات مقدماتي براي جغرافيا کد1962

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا کد1962


2,060,000 ریال

هندسه ديفرانسيل مقدماتي با حل مسائل

علوم پایه

هندسه دیفرانسیل مقدماتی با حل مسائل


2,200,000 ریال

تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل سيمونز

علوم پایه

تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل سیمونز


1,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال for dummies

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال for dummies


4,000,000 ریال

راهنماي حل آمار و احتمال جلد1 کد 364

علوم پایه

راهنمای حل آمار و احتمال جلد1 کد 364


1,400,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد1(ويراست8)

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد1


4,800,000 ریال

نظريه نمونه گيري و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن جلد1


1,600,000 ریال

نظريه نمونه گيري و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن جلد2


1,650,000 ریال

آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد جلد1

علوم پایه

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد1


135,000 ریال

حل المسائل تمرين هاي فرد رياضي مهندسي

علوم پایه

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی


85,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضيات مهندسي کد675

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی کد675


1,400,000 ریال

روش هاي عددي کاربردي در مهندسي و علوم

علوم پایه

روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم


970,000 ریال

رياضيات براي معلمان(نسخه دانشجو معلم)

علوم پایه

ریاضیات برای معلمان


1,200,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2(ويراست10)

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


4,000,000 ریال

مسائلي در آناليز رياضي:انتگرال (جلد3)

علوم پایه

مسائلی در آنالیز ریاضی:انتگرال


2,450,000 ریال

مقدمه اي بر روش هاي بهينه سازي تصادفي

علوم پایه

مقدمه ای بر روش های بهینه سازی تصادفی


1,980,000 ریال

آشنايي با احتمال و نظريه توزيع ها جلد1

علوم پایه

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها جلد1


2,370,000 ریال

تحليل پوششي داده ها(مدل ها و کاربردها)

علوم پایه

تحلیل پوششی داده ها


1,600,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1  شهشهاني

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 شهشهانی


6,850,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2(ويرايش7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,100,000 ریال

حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


400,000 ریال

حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,500,000 ریال

رهيافت حل مساله در آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

رهیافت حل مساله در آنالیز عددی پیشرفته


2,000,000 ریال

رياضيات مهندسي همراه با220مسئله حل شده

علوم پایه

ریاضیات مهندسی همراه با220مسئله حل شده


1,500,000 ریال

هندسه‌هاي اقليدسي و نااقليدسي و بسط آن

علوم پایه

هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن


3,100,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2   شهشهاني

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2 شهشهانی


3,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال قسمت2  استوارت

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت2 استوارت


4,500,000 ریال

روش هاي آماري در علوم محيطي و جغرافيايي

علوم پایه

روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی


1,200,000 ریال

رهيافتي به تاريخ رياضيات در ايران معاصر

علوم پایه

رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر


1,450,000 ریال

کاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت

علوم پایه

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت


2,300,000 ریال

معادلات ديفرانسيل: نظريه، تکنيک و تمرين

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل: &#