مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ریاضیات

دسته بندی ها

(15)
(4)
(8)
(1)
(891)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(865)
(2)
(15)
(1)
(7)
(26)

موضوع های فرعی

(3)
(1)
(1)
(864)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(15)
(21)
(2)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(18)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(5)
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(7)
(1)
(5)
(1)
(14)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(1)
(15)
(3)
(8)
(4)
(1)
(34)
(1)
(3)
(9)
(2)
(9)
(3)
(2)
(9)
(25)
(15)
(3)
(6)
(19)
(6)
(1)
(4)
(11)
(35)
(3)
(2)
(7)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(2)
(19)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(11)
(11)
(17)
(1)
(1)
(55)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(8)
(3)
(2)
(1)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(57)
(2)
(1)
(1)
(4)
(5)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(74)
(7)
(1)
(9)
(2)
(1)
(1)
(4)
(10)
(26)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(6)
(3)
(17)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(13)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(46)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(20)
(18)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
919 محصول
جبر

علوم پایه

جبر


3,800,000 ریال

جبر خطي

علوم پایه

جبر خطی


1,800,000 ریال

جبر مجرد

علوم پایه

جبر مجرد


2,400,000 ریال

آمار رياضي

علوم پایه

آمار ریاضی


200,000 ریال

منطق رياضي

علوم پایه

منطق ریاضی


1,440,000 ریال

آمار مهندسي

علوم پایه

آمار مهندسی


70,000 ریال

بهينگي شبکه

علوم پایه

بهینگی شبکه


125,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


220,000 ریال

آناليز حقيقي

علوم پایه

آنالیز حقیقی


240,000 ریال

اقتصاد رياضي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد ریاضی


400,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


120,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


200,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


1,300,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


900,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2


85,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2


600,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


1,900,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


2,600,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


560,000 ریال

رياضيات زيبا

علوم پایه

ریاضیات زیبا


980,000 ریال

رياضيات عددي

علوم پایه

ریاضیات عددی


900,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


980,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


800,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


400,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


1,850,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


3,800,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


600,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


650,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


650,000 ریال

محاسبات عددي

علوم پایه

محاسبات عددی


450,000 ریال

نظريه احتمال

علوم پایه

نظریه احتمال


550,000 ریال

آمار استنباطي

علوم پایه

آمار استنباطی


1,300,000 ریال

اصول آمارسنجي

علوم پایه

اصول آمارسنجی


120,000 ریال

جبر خطي کد325

علوم پایه

جبر خطی کد325


1,200,000 ریال

جبر خطي هافمن

علوم پایه

جبر خطی هافمن


2,400,000 ریال

خلاقيت رياضي1

علوم پایه

خلاقیت ریاضی1


1,250,000 ریال

خلاقيت رياضي2

علوم پایه

خلاقیت ریاضی2


1,150,000 ریال

نظريه بازي ها

علوم پایه

نظریه بازی ها


500,000 ریال

بهينه سازي خطي

علوم پایه

بهینه سازی خطی


450,000 ریال

تجربه توپولوژي

علوم پایه

تجربه توپولوژی


550,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


170,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


650,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


120,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


630,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


250,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


450,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


400,000 ریال

مباني ترکيبيات

علوم پایه

مبانی ترکیبیات


1,050,000 ریال

آمار و احتمالات

علوم پایه

آمار و احتمالات


1,900,000 ریال

برنامه ريزي خطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


140,000 ریال

تاريخچه رياضيات

علوم پایه

تاریخچه ریاضیات


750,000 ریال

رياضي عمومي2 ق1

علوم پایه

ریاضی عمومی2 ق1


200,000 ریال

آمار for dummies

علوم پایه

آمار for dummies


1,300,000 ریال

رياضيات عمومي يک

علوم پایه

ریاضیات عمومی یک


1,650,000 ریال

فرايندهاي تصادفي

علوم پایه

فرایندهای تصادفی


160,000 ریال

گروه و جبر لـــي

علوم پایه

گروه و جبر لـــی


100,000 ریال

آمار کاربردي جلد2

علوم پایه

آمار کاربردی جلد2


145,000 ریال

اصول آناليز رياضي

علوم پایه

اصول آنالیز ریاضی


2,000,000 ریال

برنامه ريزي رياضي

علوم پایه

برنامه ریزی ریاضی


1,450,000 ریال

درون يابي و تقريب

علوم پایه

درون یابی و تقریب


600,000 ریال

روش هاي ترکيبيات2

علوم پایه

روش های ترکیبیات2


1,750,000 ریال

روش هاي ترکيبيات3

علوم پایه

روش های ترکیبیات3


790,000 ریال

روش هاي ترکيبيات4

علوم پایه

روش های ترکیبیات4


1,000,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


140,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


150,000 ریال

ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

ساختمان های گسسته


2,200,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


1,800,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


250,000 ریال

مباني آناليز عددي

علوم پایه

مبانی آنالیز عددی


220,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


100,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


138,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


220,000 ریال

آمار مقدماتي کد595

علوم پایه

آمار مقدماتی کد595


850,000 ریال

استنباط آماري جلد1

علوم پایه

استنباط آماری جلد1


1,000,000 ریال

رياضي در چند دقيقه

علوم پایه

ریاضی در چند دقیقه

390,000 ریال
331,500 ریال

رياضي عمومي1 کد646

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد646


650,000 ریال

مباني آناليز رياضي

علوم پایه

مبانی آنالیز ریاضی


950,000 ریال

محاسبات عددي کد102

علوم پایه

محاسبات عددی کد102


1,500,000 ریال

محاسبات عددي کد800

علوم پایه

محاسبات عددی کد800


250,000 ریال

مشـــاوره آمـــاري

علوم پایه

مشـــاوره آمـــاری


180,000 ریال

CALCULUS  vol2 9/ED

علوم پایه

CALCULUS vol2 9/ED


2,500,000 ریال

آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

آنالیز عددی پیشرفته


320,000 ریال

آناليز عددي پيشرفته

علوم پایه

آنالیز عددی پیشرفته


220,000 ریال

تحليل آماري پيشرفته

کنکور

تحلیل آماری پیشرفته


900,000 ریال

روش هاي ترکيبيات(1)

علوم پایه

روش های ترکیبیات


1,200,000 ریال

رياضي در چند د قيقه

علوم پایه

ریاضی در چند د قیقه


690,000 ریال

رياضي عمومي 2 کد673

علوم پایه

ریاضی عمومی 2 کد673


950,000 ریال

رياضيات گسسته کد352

علوم پایه

ریاضیات گسسته کد352


650,000 ریال

سيري در آناليز عددي

علوم پایه

سیری در آنالیز عددی


252,000 ریال

نظريه بازي همکارانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی همکارانه


258,000 ریال

ورودي بر نظريه گراف

علوم پایه

ورودی بر نظریه گراف


600,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,100,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,700,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


70,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,200,000 ریال

آناليز حقيقي و مختلط

علوم پایه

آنالیز حقیقی و مختلط


280,000 ریال

آناليز عددي1   کد740

علوم پایه

آنالیز عددی1 کد740


100,000 ریال

اصول نظريه مجموعه ها

علوم پایه

اصول نظریه مجموعه ها


1,100,000 ریال

برنامه ريزي خطي فازي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی فازی


150,000 ریال

بهينه سازي چندمعياره

علوم پایه

بهینه سازی چندمعیاره


400,000 ریال

درسي در آناليز رياضي

علوم پایه

درسی در آنالیز ریاضی


1,500,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


190,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


120,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


900,000 ریال

روش هاي محاسبات عددي

علوم پایه

روش های محاسبات عددی


350,000 ریال

رياضيات عمومي 2 جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی 2 جلد2


1,750,000 ریال

رياضيات مهندسي کد672

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کد672


1,200,000 ریال

رياضيات مهندسي-قديمي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی-قدیمی


320,000 ریال

شناسايي و کنترل فازي

علوم پایه

شناسایی و کنترل فازی


1,000,000 ریال

مدل سازي سري داده ها

مهندسی

مدل سازی سری داده ها


400,000 ریال

آمار براي مديريت جلد1

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد1


500,000 ریال

آمار براي مديريت جلد2

علوم پایه

آمار برای مدیریت جلد2


600,000 ریال

آمار و احتمال 1 کد290

علوم پایه

آمار و احتمال 1 کد290


1,200,000 ریال

آمار و احتمال 2 کد260

علوم پایه

آمار و احتمال 2 کد260


550,000 ریال

آمار و احتمال کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمال کاربردی


500,000 ریال

آمار و احتمال مقدماتي

علوم پایه

آمار و احتمال مقدماتی


870,000 ریال

آناليز عددي (ويراست3)

علوم پایه

آنالیز عددی


1,450,000 ریال

دايره المعارف رياضيات

فرهنگ لغت

دایره المعارف ریاضیات


3,000,000 ریال

راهنماي جامع مدل سازي

علوم پایه

راهنمای جامع مدل سازی


200,000 ریال

رياضي عمومي1و2 : جلد3

کنکور

ریاضی عمومی1و2 : جلد3


3,500,000 ریال

رياضيات گسسته مقدماتي

علوم پایه

ریاضیات گسسته مقدماتی


650,000 ریال

رياضيات مقدماتي کد792

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی کد792


550,000 ریال

مدل هاي خطي براي آمار

علوم پایه

مدل های خطی برای آمار


380,000 ریال

مسائلي در جبر پيشرفته

علوم پایه

مسائلی در جبر پیشرفته


1,200,000 ریال

نظريه طبيعي مجموعه‌ها

علوم پایه

نظریه طبیعی مجموعه‌ها


200,000 ریال

آشنايي با آناليز حقيقي

علوم پایه

آشنایی با آنالیز حقیقی


310,000 ریال

آمار و احتمالات مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمالات مهندسی


1,780,000 ریال

آناليـــــز عددي قسمت1

علوم پایه

آنالیـــــز عددی قسمت1


180,000 ریال

آناليـــــز عددي قسمت2

علوم پایه

آنالیـــــز عددی قسمت2


180,000 ریال

تحليل آماري چند متغيره

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره


600,000 ریال

تحليل رگرسيون خطي با R

علوم پایه

تحلیل رگرسیون خطی با R


1,000,000 ریال

تحليلي بر آمار پيشرفته

علوم پایه

تحلیلی بر آمار پیشرفته


500,000 ریال

رياضيات عمومي (رياضي6)

علوم پایه

ریاضیات عمومی


110,000 ریال

رياضيات و آمار مقدماتي

کنکور

ریاضیات و آمار مقدماتی


500,000 ریال

مباني احتمال (ويراست8)

علوم پایه

مبانی احتمال


1,350,000 ریال

مفاهيم آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم آمار و احتمالات


188,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه گراف

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه گراف


1,270,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه آمار

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه آمار


175,000 ریال

آمار ناپارامتري کاربردي

علوم پایه

آمار ناپارامتری کاربردی


140,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


110,000 ریال

برنامه ريزي خطي با مطلب

علوم پایه

برنامه ریزی خطی با مطلب


80,000 ریال

حل المسائل آمار کاربردي

علوم پایه

حل المسائل آمار کاربردی


120,000 ریال

راهنماي حل رياضيات پايه

علوم پایه

راهنمای حل ریاضیات پایه


1,500,000 ریال

رياضيات عمومي دو2 /جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی دو2 /جلد1


1,200,000 ریال

کنترل فرايند آماري فازي

علوم پایه

کنترل فرایند آماری فازی


165,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز موجک

علوم پایه

مقدمه ای بر آنالیز موجک


1,100,000 ریال

برنامه ريزي خطي و غيرخطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی و غیرخطی


900,000 ریال

خودآموز نرم افزار Derive

مهندسی

خودآموز نرم افزار Derive


36,000 ریال

رياضيات کليد اسرار طبيعت

علوم پایه

ریاضیات کلید اسرار طبیعت


780,000 ریال

مباني ماتريس ها و جبرخطي

علوم پایه

مبانی ماتریس ها و جبرخطی


1,293,000 ریال

مسائل و حل مسائل جبر خطي

علوم پایه

مسائل و حل مسائل جبر خطی


850,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


200,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


180,000 ریال

مقدمه اي بر رياضيات مالي

علوم پایه

مقدمه ای بر ریاضیات مالی


1,500,000 ریال

آمار فضايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

آمار فضایی و کاربردهای آن


200,000 ریال

المپياد کوشا چهارم دبستان

علوم پایه

المپیاد کوشا چهارم دبستان


45,000 ریال

برنامه ريزي رياضي کاربردي

علوم پایه

برنامه ریزی ریاضی کاربردی


900,000 ریال

تحليل آماري داده هاي مالي

علوم پایه

تحلیل آماری داده های مالی


140,000 ریال

تکنيک هاي نمونه گيري جلد2

علوم پایه

تکنیک های نمونه گیری جلد2


30,000 ریال

دومين درس در جبر خطي عددي

علوم پایه

دومین درس در جبر خطی عددی


870,000 ریال

رياضيات کاربردي علوم زمين

علوم پایه

ریاضیات کاربردی علوم زمین


250,000 ریال

کاربردهاي برنامه ريزي خطي

علوم پایه

کاربردهای برنامه ریزی خطی


980,000 ریال

مسئله هاي پيکارجوي جبرخطي

علوم پایه

مسئله های پیکارجوی جبرخطی


750,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه صف بندي

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه صف بندی


260,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه محاسبات

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه محاسبات


1,500,000 ریال

نظريه احتمال و کاربرد ‌آن

علوم پایه

نظریه احتمال و کاربرد ‌آن


3,500,000 ریال

آناليز عددي و محاسبات علمي

علوم پایه

آنالیز عددی و محاسبات علمی


2,000,000 ریال

تجزيه هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

تجزیه های آماری چند متغیره


380,000 ریال

تحليل رگرسيون پيشرفته با R

علوم پایه

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R


1,000,000 ریال

روش هاي بهينه سازي چندهدفه

علوم پایه

روش های بهینه سازی چندهدفه


170,000 ریال

رياضيات پايه کارداني کد525

علوم پایه

ریاضیات پایه کاردانی کد525


650,000 ریال

کاربرد آمار در علوم تربيتي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم تربیتی


450,000 ریال

تجزيه و تحليل سري هاي زماني

علوم پایه

تجزیه و تحلیل سری های زمانی


165,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق2


450,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(1) کد318

علوم پایه

ریاضی علم کامپیوتر


1,200,000 ریال

رياضي عمومي1 کد693:کارشناسي

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد693:کارشناسی


2,400,000 ریال

رياضيات خلاق:ترکيبيات و جبر

علوم پایه

ریاضیات خلاق:ترکیبیات و جبر


850,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


1,950,000 ریال

کاربرد نظريه صف در مدل سازي

علوم پایه

کاربرد نظریه صف در مدل سازی


950,000 ریال

مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

مبانی احتمال و کاربردهای آن


580,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد2

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد2


180,000 ریال

مقدمات آمار در علوم اجتماعي

علوم پایه

مقدمات آمار در علوم اجتماعی


25,000 ریال

نخستين درس در رياضيات گسسته

علوم پایه

نخستین درس در ریاضیات گسسته


450,000 ریال

نخستين درس در نظريه کدگذاري

علوم پایه

نخستین درس در نظریه کدگذاری


420,000 ریال

برنامه ريزي خطي (ويرايش سوم)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


400,000 ریال

تحليل آماري چند متغيره کد799

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیره کد799


750,000 ریال

جبر خطي عددي و کاربردها جلد1

علوم پایه

جبر خطی عددی و کاربردها جلد1


990,000 ریال

جبر خطي عددي و کاربردها جلد2

علوم پایه

جبر خطی عددی و کاربردها جلد2


120,000 ریال

حل مسائل جبر خطي هافمن کد222

علوم پایه

حل مسائل جبر خطی هافمن کد222


950,000 ریال

راهنماي حل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل


790,000 ریال

روش هاي انتگرال گيري3  کد785

علوم پایه

روش های انتگرال گیری3 کد785


280,000 ریال

رياضيات عالي در مهندسي عمران

علوم پایه

ریاضیات عالی در مهندسی عمران


170,000 ریال

ساختمان هاي گسسته  (ويرايش5)

علوم پایه

ساختمان های گسسته


1,800,000 ریال

مفاهيم پايه‌اي آمار و احتمال

علوم پایه

مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال


300,000 ریال

نظريه معادلات ديفرانسيل عادي

علوم پایه

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی


160,000 ریال

آمار و احتمالات مقدماتي کد816

علوم پایه

آمار و احتمالات مقدماتی کد816


850,000 ریال

آموزش رياضيات با طعم کامپيوتر

مهندسی

آموزش ریاضیات با طعم کامپیوتر


150,000 ریال

تحليل رگرسيون در علوم اجتماعي

علوم پایه

تحلیل رگرسیون در علوم اجتماعی


96,000 ریال

تشريح مسائل ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

تشریح مسائل ساختمان های گسسته


400,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,900,000 ریال

راهنماي حل آمار مقدماتي کد602

علوم پایه

راهنمای حل آمار مقدماتی کد602


45,000 ریال

راهنماي حل محاسبات عددي کد269

علوم پایه

راهنمای حل محاسبات عددی کد269


580,000 ریال

روش هاي عددي در علوم و مهندسي

علوم پایه

روش های عددی در علوم و مهندسی


500,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1 707 مساله حل شده


1,970,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2 707 مساله حل شده


940,000 ریال

سيستم هاي صف:مدل هاي صف(جلد2)

علوم پایه

سیستم های صف:مدل های صف


1,000,000 ریال

کاربرد آمار در علوم جغرافيايي

علوم پایه

کاربرد آمار در علوم جغرافیایی


1,200,000 ریال

محاسبات آماري با S-plus کد627

مهندسی

محاسبات آماری با S-plus کد627


90,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد1

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد1


1,900,000 ریال

آمار در اقتصاد و بازرگاني جلد2

علوم پایه

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد2


900,000 ریال

آناليز عددي کاربردي  (ويرايش6)

علوم پایه

آنالیز عددی کاربردی


800,000 ریال

تحليل آماري چند متغيري کاربردي

علوم پایه

تحلیل آماری چند متغیری کاربردی


2,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال قسمت2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت2


1,750,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد2

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد2


2,100,000 ریال

درآمدي بر پايش پروفايل هاي خطي

علوم پایه

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی


400,000 ریال

راهنماي جامع ساختمان هاي گسسته

علوم پایه

راهنمای جامع ساختمان های گسسته


100,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي 7 کد121

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی 7 کد121


70,000 ریال

رياضي عمومي مقطع کارداني کد181

علوم پایه

ریاضی عمومی مقطع کاردانی کد181


1,350,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد1

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد1


1,800,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد2

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد2


1,200,000 ریال

رياضيات گسسته و ترکيبياتي جلد4

علوم پایه

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد4


600,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2 ق1

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2 ق1


2,000,000 ریال

مباني آموزش رياضي دوره ابتدايي

روانشناسی مددکاری مشاوره

مبانی آموزش ریاضی دوره ابتدایی


1,500,000 ریال

مفاهيم کاربردي آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات


1,600,000 ریال

مقدمه اي بر نظريه احتمال معاصر

علوم پایه

مقدمه ای بر نظریه احتمال معاصر


330,000 ریال

نظريه فازي :مباني و پياده سازي

علوم پایه

نظریه فازی :مبانی و پیاده سازی


600,000 ریال

نظريه مجموعه‌ها و کاربردهاي آن

علوم پایه

نظریه مجموعه‌ها و کاربردهای آن


1,100,000 ریال

نظريه مقدماتي اندازه و انتگرال

علوم پایه

نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال


500,000 ریال

تحليل داده هاي طرح هاي تک موردي

علوم پایه

تحلیل داده های طرح های تک موردی


80,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


880,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


880,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در حسابداري

علوم پایه

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری


88,000 ریال

مباحث و مسائلي در نظريه گروه ها

علوم پایه

مباحث و مسائلی در نظریه گروه ها


450,000 ریال

مباني و مسائل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مبانی و مسائل معادلات دیفرانسیل


300,000 ریال

مدلسازي پويايي شناسي سيستم با R

مهندسی

مدلسازی پویایی شناسی سیستم با R


470,000 ریال

مسائل برگزيده معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل


340,000 ریال

مقدمه اي بر احتمال و آمار رياضي

علوم پایه

مقدمه ای بر احتمال و آمار ریاضی


106,000 ریال

نخستين درس در بهينه سازي غيرخطي

علوم پایه

نخستین درس در بهینه سازی غیرخطی


600,000 ریال

نظريه و الگوريتم هاي گراف کد719

علوم پایه

نظریه و الگوریتم های گراف کد719


750,000 ریال

آشنايي با آمار توصيفي و استنباطي

علوم پایه

آشنایی با آمار توصیفی و استنباطی


215,000 ریال

برنامه ريزي خطي-تحقيق در عمليات1

علوم پایه

برنامه ریزی خطی-تحقیق در عملیات1


1,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال- جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد1ق2


500,000 ریال

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی


900,000 ریال

رياضي مقدماتي:علمي کاربردي کد579

علوم پایه

ریاضی مقدماتی:علمی کاربردی کد579


950,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي:علوم انساني

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی:علوم انسانی


170,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


1,000,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


750,000 ریال

معادلات ديفرانسيل و کاربرد آن ها

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها


2,700,000 ریال

آمار رياضي و کاربردهاي آن:ويراست7

علوم پایه

آمار ریاضی و کاربردهای آن:ویراست7


3,100,000 ریال

برنامه ريزي خطي (تحقيق در عمليات)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


180,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال جلد1 ويراست4

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال جلد1 ویراست4


3,600,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال جلد2 ويراست4

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال جلد2 ویراست4


1,950,000 ریال

پردازش ديجيتالي تصاوير  (ويرايش3)

علوم پایه

پردازش دیجیتالی تصاویر


2,700,000 ریال

حساب تغييرات کاربردي براي مهندسين

علوم پایه

حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین


740,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد1


2,600,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد2


2,300,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه مجموعه‌هاي فازي

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه مجموعه‌های فازی


400,000 ریال

نگرشي بر مسائل آناليز حقيقي فولند

علوم پایه

نگرشی بر مسائل آنالیز حقیقی فولند


600,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 1 کد135

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کد135


1,650,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت 2 کد112

علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کد112


1,100,000 ریال

تحليل داده هاي آميخته گسسته پيوسته

علوم پایه

تحلیل داده های آمیخته گسسته پیوسته


350,000 ریال

راهنماي حل مسائل اصول آناليز حقيقي

علوم پایه

راهنمای حل مسائل اصول آنالیز حقیقی


1,650,000 ریال

روش ها و کاربردهاي برنامه ريزي خطي

علوم پایه

روش ها و کاربردهای برنامه ریزی خطی


36,000 ریال

نخستين درس در معادلات انتگرال کد24

علوم پایه

نخستین درس در معادلات انتگرال کد24


850,000 ریال

نظريه صف:مدل سازي و تحليل کاربردها

علوم پایه

نظریه صف:مدل سازی و تحلیل کاربردها


160,000 ریال

هيدروديناميک کاربرد متغيرهاي مختلط

مهندسی

هیدرودینامیک کاربرد متغیرهای مختلط


110,000 ریال

آمار (1) کاربرد آمار در مديريت جلد1

علوم پایه

آمار


57,000 ریال

آمار جلد1:مفاهيم ،روش ها و کاربردها

علوم پایه

آمار جلد1:مفاهیم ،روش ها و کاربردها


750,000 ریال

آمار و احتمالات (مقطع کارداني)کد196

علوم پایه

آمار و احتمالات


650,000 ریال

آموزش کدهاي هسته اي wims & citation

علوم پایه

آموزش کدهای هسته ای wims & citation


860,000 ریال

تحليل رگرسيون غيرخطي و کاربردهاي آن

علوم پایه

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن


56,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي1 کد667

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی1 کد667


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد668

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد668


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد678

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد678


650,000 ریال

مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه های راف و مجموعه های خاکستری


170,000 ریال

هندسه ديفرانسيل مقدماتي با حل مسائل

علوم پایه

هندسه دیفرانسیل مقدماتی با حل مسائل


1,200,000 ریال

هندسه:منابع آموزشي المپيادهاي رياضي

علوم پایه

هندسه:منابع آموزشی المپیادهای ریاضی


600,000 ریال

آمار و احتمال(مقدمه اي بر شبيه سازي)

علوم پایه

آمار و احتمال


165,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال for dummies

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال for dummies


1,800,000 ریال

راهنماي حل آمار و احتمال جلد1 کد 364

علوم پایه

راهنمای حل آمار و احتمال جلد1 کد 364


43,000 ریال

مدل هاي نوين تحليل پوششي داده ها DEA

علوم پایه

مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها DEA


460,000 ریال

مقدمه اي بر کاربرد رياضيات در مهندسي

علوم پایه

مقدمه ای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی


250,000 ریال

حل المسائل تمرين هاي فرد رياضي مهندسي

علوم پایه

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی


85,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضيات مهندسي کد675

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی کد675


800,000 ریال

هندسه محاسباتي:الگوريتم ها و کاربردها

علوم پایه

هندسه محاسباتی:الگوریتم ها و کاربردها


250,000 ریال

آشنايي با احتمال و نظريه توزيع ها جلد1

علوم پایه

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها جلد1


1,800,000 ریال

آشنايي با احتمال و نظريه توزيع ها جلد2

علوم پایه

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها جلد2


1,800,000 ریال

تحليل پوششي داده ها(مدل ها و کاربردها)

علوم پایه

تحلیل پوششی داده ها


880,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل جبر خطي هافمن

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر خطی هافمن


400,000 ریال

تکنيک هاي انتگرال گيري1:کارشناسي کد781

علوم پایه

تکنیک های انتگرال گیری1:کارشناسی کد781


160,000 ریال

تئوري مجموعه‌هاي فازي: اصول و کارکردها

علوم پایه

تئوری مجموعه‌های فازی: اصول و کارکردها


114,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2(ويرايش7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


750,000 ریال

حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


400,000 ریال

رياضيات مهندسي همراه با220مسئله حل شده

علوم پایه

ریاضیات مهندسی همراه با220مسئله حل شده


1,000,000 ریال

آموزش نرم افزار S-PLUS Perssional کد250

مهندسی

آموزش نرم افزار S-PLUS Perssional کد250


100,000 ریال

تشريح مسائل مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

تشریح مسائل مبانی احتمال و کاربردهای آن


480,000 ریال

روش هاي آماري در علوم محيطي و جغرافيايي

علوم پایه

روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی


110,000 ریال

رهيافتي به تاريخ رياضيات در ايران معاصر

علوم پایه

رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر


700,000 ریال

رياضيات (ويژه کارداني رشته معماري)کد301

علوم پایه

ریاضیات


43,000 ریال

کاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت

علوم پایه

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت


700,000 ریال

تشريح کامل مسائل کنترل کيفيت آماري کد509

علوم پایه

تشریح کامل مسائل کنترل کیفیت آماری کد509


1,200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1(ويرايش7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


2,500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


2,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2(ويرايش7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


900,000 ریال

درآمدي بر کاربرد آمار در تحقيقات اجتماعي

علوم پایه

درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی


650,000 ریال

روشهاي حل عددي با استفاده از مطلب matlab

مهندسی

روشهای حل عددی با استفاده از مطلب matlab


750,000 ریال