مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی مکانیک و خودرو

دسته بندی ها

(30)
(10)
(1214)

موضوع های اصلی

(1)
(8)
(6)
(2)
(27)
(1208)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(27)
(7)
(7)
(1)
(4)
(2)
(2)
(32)
(1150)
(1)
(9)

انتشارات / تولید کننده ها

(9)
(7)
(3)
(14)
(2)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(2)
(27)
(2)
(1)
(8)
(1)
(16)
(1)
(6)
(1)
(1)
(36)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(3)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(12)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(7)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(2)
(2)
(19)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(6)
(3)
(13)
(1)
(28)
(2)
(1)
(4)
(7)
(4)
(17)
(1)
(17)
(46)
(28)
(4)
(6)
(20)
(10)
(4)
(22)
(16)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(1)
(36)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(6)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(21)
(22)
(10)
(1)
(1)
(16)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(12)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(2)
(11)
(26)
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
(6)
(18)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(7)
(1)
(16)
(1)
(27)
(8)
(7)
(1)
(3)
(3)
(30)
(54)
(1)
(34)
(4)
(1)
(2)
(1)
(97)

نویسنده ها

(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(6)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(14)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(18)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(25)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1254 محصول
استاتيک

مهندسی

استاتیک


2,550,000 ریال

شمش‌ ريزي

مهندسی

شمش‌ ریزی


2,300,000 ریال

خوردگي جوش

مهندسی

خوردگی جوش


950,000 ریال

شناخت کشتي

مهندسی

شناخت کشتی


3,100,000 ریال

پمپ و پمپاژ

مهندسی

پمپ و پمپاژ


1,600,000 ریال

تهويه موضعي

مهندسی

تهویه موضعی


3,500,000 ریال

مقاومت مصالح

مهندسی

مقاومت مصالح


700,000 ریال

نيروگاه بادي

مهندسی

نیروگاه بادی


2,500,000 ریال

آموزش جوشکاري

مهندسی

آموزش جوشکاری


2,400,000 ریال

ايستايي کد848

مهندسی

ایستایی کد848


1,400,000 ریال

ديناميک ماشين

کنکور

دینامیک ماشین


1,280,000 ریال

کوره هاي دوار

مهندسی

کوره های دوار


850,000 ریال

مکانيک سيالات

مهندسی

مکانیک سیالات


2,000,000 ریال

بويلرهاي صنعتي

مهندسی

بویلرهای صنعتی


900,000 ریال

توربو ماشين ها

مهندسی

توربو ماشین ها


490,000 ریال

ديناميک مهندسي

مهندسی

دینامیک مهندسی


60,000 ریال

پکيج هاي حرارتي

مهندسی

پکیج های حرارتی


850,000 ریال

جوشکاري پيشرفته

مهندسی

جوشکاری پیشرفته


490,000 ریال

روش اجزاي محدود

مهندسی

روش اجزای محدود


980,000 ریال

آشنايي با مکانيک

مهندسی

آشنایی با مکانیک


3,150,000 ریال

ارتعاشات و امواج

مهندسی

ارتعاشات و امواج


300,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری


3,000,000 ریال

ديناميک ماشين ها

مهندسی

دینامیک ماشین ها


1,500,000 ریال

ذخيره سازي انرژي

مهندسی

ذخیره سازی انرژی


1,800,000 ریال

متالورژي جوشکاري

مهندسی

متالورژی جوشکاری


1,600,000 ریال

ابزاردقيق پيشرفته

مهندسی

ابزاردقیق پیشرفته


1,700,000 ریال

استاتيک (ويراست7)

مهندسی

استاتیک


3,200,000 ریال

استاتيک (ويراست8)

مهندسی

استاتیک


3,500,000 ریال

استاتيک (ويراست9)

مهندسی

استاتیک


4,200,000 ریال

انرژي زمين گرمايي

مهندسی

انرژی زمین گرمایی


450,000 ریال

بازرسي پيچ و مهره

مهندسی

بازرسی پیچ و مهره


1,200,000 ریال

تعميرات تخصصي ECU

مهندسی

تعمیرات تخصصی ECU


2,400,000 ریال

صفر تا صد انژکتور

مهندسی

صفر تا صد انژکتور


1,800,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين

کنکور

طراحی اجزای ماشین


4,500,000 ریال

کليد جوشکاري جلد2

مهندسی

کلید جوشکاری جلد2


2,500,000 ریال

مهندسي ابزار دقيق

مهندسی

مهندسی ابزار دقیق


1,200,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


3,750,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


1,200,000 ریال

انتقال حرارت هدايت

مهندسی

انتقال حرارت هدایت


4,600,000 ریال

انتقال گرماي همرفت

مهندسی

انتقال گرمای همرفت


450,000 ریال

تبديل مستقيم انرژي

مهندسی

تبدیل مستقیم انرژی


1,650,000 ریال

ديناميک (ويراست7)

مهندسی

دینامیک


2,000,000 ریال

ديناميک (ويراست8)

مهندسی

دینامیک


3,200,000 ریال

ديناميک (ويراست8)

مهندسی

دینامیک


4,200,000 ریال

ديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک


2,840,000 ریال

ماشين ابزار توليدي

مهندسی

ماشین ابزار تولیدی


950,000 ریال

مرجع کاربردي ADAMS

مهندسی

مرجع کاربردی ADAMS


1,250,000 ریال

مقدمه اي در رباتيک

مهندسی

مقدمه ای در رباتیک


4,500,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


6,500,000 ریال

پمپ و پمپاژ کاربردي

مهندسی

پمپ و پمپاژ کاربردی


1,990,000 ریال

پيل سوختي غشاپليمري

مهندسی

پیل سوختی غشاپلیمری


1,600,000 ریال

خودروهاي گازسوز CNG

مهندسی

خودروهای گازسوز CNG


1,400,000 ریال

طراحي قالب هاي فورج

مهندسی

طراحی قالب های فورج


1,420,000 ریال

کولرهاي گازي اسپليت

مهندسی

کولرهای گازی اسپلیت


1,800,000 ریال

ماشين کاري با CATIA

مهندسی

ماشین کاری با CATIA


2,300,000 ریال

مکانيک ضربه کاربردي

مهندسی

مکانیک ضربه کاربردی


2,500,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد2


2,200,000 ریال

FLUID MECHANICS 5/ED

مهندسی

FLUID MECHANICS 5/ED


4,500,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی2


3,900,000 ریال

بويلر و خرابي هاي آن

مهندسی

بویلر و خرابی های آن


2,800,000 ریال

تئوري توربوکمپرسورها

مهندسی

تئوری توربوکمپرسورها


1,900,000 ریال

تئوري لايه مرزي جلد1

مهندسی

تئوری لایه مرزی جلد1


1,400,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


5,500,000 ریال

مکانيک سيالات  شيمز

مهندسی

مکانیک سیالات شیمز


4,400,000 ریال

مکانيک سيالات مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات مهندسی


1,900,000 ریال

اصول مکانيک مواد مرکب

مهندسی

اصول مکانیک مواد مرکب


2,400,000 ریال

انتقال گرما(ويراست10)

مهندسی

انتقال گرما


2,800,000 ریال

دانش حرفه اي جوشکاران

مهندسی

دانش حرفه ای جوشکاران


4,800,000 ریال

سيستم هاي حرارت مرکزي

مهندسی

سیستم های حرارت مرکزی


600,000 ریال

مقاومت مصالح(ويراست7)

مهندسی

مقاومت مصالح


3,500,000 ریال

مکانيک سيالات ويراست9

مهندسی

مکانیک سیالات ویراست9


5,100,000 ریال

مکانيک مهندسي استاتيک

مهندسی

مکانیک مهندسی استاتیک


1,300,000 ریال

منابع انرژي تجديدپذير

مهندسی

منابع انرژی تجدیدپذیر


4,000,000 ریال

اطلس عيوب قطعات ريختگي

مهندسی

اطلس عیوب قطعات ریختگی


3,000,000 ریال

انتقال حرارت(ويرايش10)

مهندسی

انتقال حرارت


4,700,000 ریال

انتقال حرارت(ويرايش10)

مهندسی

انتقال حرارت


3,500,000 ریال

انتقال حرارت(ويرايش10)

مهندسی

انتقال حرارت


5,300,000 ریال

تست هاي غير مخرب کد650

مهندسی

تست های غیر مخرب کد650


2,800,000 ریال

جزئيات تاسيسات ساختمان

مهندسی

جزئیات تاسیسات ساختمان


3,500,000 ریال

فناوري و روش هاي توليد

مهندسی

فناوری و روش های تولید


2,300,000 ریال

ماشين کاري هاي پيشرفته

مهندسی

ماشین کاری های پیشرفته


800,000 ریال

مباني آيروديناميک جلد2

مهندسی

مبانی آیرودینامیک جلد2


3,500,000 ریال

مباني ارتعاشات مکانيکي

مهندسی

مبانی ارتعاشات مکانیکی


650,000 ریال

مقاومت مصالح(ويرايش 7)

مهندسی

مقاومت مصالح


5,000,000 ریال

مکانيک تحليلي(ويرايش7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


2,000,000 ریال

مکانيک سيالات(ويرايش6)

مهندسی

مکانیک سیالات


3,600,000 ریال

مکانيک محيط هاي پيوسته

مهندسی

مکانیک محیط های پیوسته


1,500,000 ریال

نانوسيالات و روانکارها

مهندسی

نانوسیالات و روانکارها


400,000 ریال

استاتيک هيبلر -ويراست12

مهندسی

استاتیک هیبلر -ویراست12


4,120,000 ریال

امواج الاستيک و فراصورت

مهندسی

امواج الاستیک و فراصورت


550,000 ریال

تعمير و راه اندازي پکيج

مهندسی

تعمیر و راه اندازی پکیج


3,000,000 ریال

تعميرکار آبگرمکن ديواري

مهندسی

تعمیرکار آبگرمکن دیواری


2,000,000 ریال

روش هاي طراحي در مهندسي

مهندسی

روش های طراحی در مهندسی


1,650,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين کد674

کنکور

طراحی اجزاء ماشین کد674


200,000 ریال

گرمايش از کف در LoopCAD

مهندسی

گرمایش از کف در LoopCAD


1,360,000 ریال

لذت طراحي با solidworks

مهندسی

لذت طراحی با solidworks


2,200,000 ریال

محاسبات تاسيسات ساختمان

مهندسی

محاسبات تاسیسات ساختمان


5,500,000 ریال

مرجع پيشرفته solidworks

مهندسی

مرجع پیشرفته solidworks


6,000,000 ریال

معرفي و عيب يابي پژو206

مهندسی

معرفی و عیب یابی پژو206


3,000,000 ریال

مقاومت مصالح (ويرايش6)

مهندسی

مقاومت مصالح


4,800,000 ریال

مکانيک ذرات و اجسام صلب

مهندسی

مکانیک ذرات و اجسام صلب


2,000,000 ریال

نيروگاه هاي حرارتي جلد1

مهندسی

نیروگاه های حرارتی جلد1


3,000,000 ریال

هيدروليک مجاري باز جلد1

مهندسی

هیدرولیک مجاری باز جلد1


1,100,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي ويرايش4

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی ویرایش4


3,400,000 ریال

برق خودرو براي تکنسين ها

مهندسی

برق خودرو برای تکنسین ها


3,200,000 ریال

تعميرکار برق خودرو درجه2

مهندسی

تعمیرکار برق خودرو درجه2


2,400,000 ریال

تنظيم شرايط جوي محيط کار

مهندسی

تنظیم شرایط جوی محیط کار


2,600,000 ریال

ديناميک ماشين(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک ماشین


2,870,000 ریال

روشهاي پيشرفته ريخته گري

مهندسی

روشهای پیشرفته ریخته گری


1,400,000 ریال

ريخته‌گري فلزات غير آهني

مهندسی

ریخته‌گری فلزات غیر آهنی


1,500,000 ریال

مفاهيم انتقال حرارت جلد1

مهندسی

مفاهیم انتقال حرارت جلد1


800,000 ریال

مفاهيم انتقال حرارت جلد2

مهندسی

مفاهیم انتقال حرارت جلد2


600,000 ریال

اصول ترموديناميک(ويراست6)

مهندسی

اصول ترمودینامیک


4,800,000 ریال

الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

الاستیسیته نظری و کاربردی


980,000 ریال

الاستيسيته:تئوري و کاربرد

مهندسی

الاستیسیته:تئوری و کاربرد


900,000 ریال

انتقال حرارت جلد1 ويرايش6

مهندسی

انتقال حرارت جلد1 ویرایش6


4,700,000 ریال

تحليل اجزاي محدود کاربردي

مهندسی

تحلیل اجزای محدود کاربردی


750,000 ریال

راهنماي سيستم هاي تاسيسات

مهندسی

راهنمای سیستم های تاسیسات


1,000,000 ریال

روش اجزاء محدود در مهندسي

مهندسی

روش اجزاء محدود در مهندسی


1,950,000 ریال

رهيافت مکانيک سيالات جلد2

مهندسی

رهیافت مکانیک سیالات جلد2


190,000 ریال

ژئوترمال براي تهويه مطبوع

مهندسی

ژئوترمال برای تهویه مطبوع


550,000 ریال

طراحي مکانيزم هاي پيشرفته

مهندسی

طراحی مکانیزم های پیشرفته


1,400,000 ریال

مرجع کاربردي جيگ و فيکسچر

مهندسی

مرجع کاربردی جیگ و فیکسچر


4,500,000 ریال

مکانيک اجزاي سازه اي مرکب

مهندسی

مکانیک اجزای سازه ای مرکب


1,600,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي (ويراست6)

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی


5,700,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي:کتاب ارشد

کنکور

ارتعاشات مکانیکی:کتاب ارشد


2,980,000 ریال

انتقال حرارت تشعشع پيشرفته

مهندسی

انتقال حرارت تشعشع پیشرفته


3,000,000 ریال

ترموديناميک پيشرفته مهندسي

مهندسی

ترمودینامیک پیشرفته مهندسی


3,500,000 ریال

مباني ترموديناميک(ويرايش7)

مهندسی

مبانی ترمودینامیک


5,500,000 ریال

مباني و مسئل الاستواستاتيک

مهندسی

مبانی و مسئل الاستواستاتیک


2,200,000 ریال

مروري بر تحليل اجزاء محدود

مهندسی

مروری بر تحلیل اجزاء محدود


780,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي جوشکاري

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی جوشکاری


1,700,000 ریال

مکانيزم و ديناميک ماشين ها

مهندسی

مکانیزم و دینامیک ماشین ها


2,000,000 ریال

مکانيک سيالات مانسون جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات مانسون جلد2


4,500,000 ریال

مکانيک مهندسي جلد2:ديناميک

مهندسی

مکانیک مهندسی جلد2:دینامیک


1,800,000 ریال

انتقال حرارت تشعشع(ويراست3)

مهندسی

انتقال حرارت تشعشع


3,500,000 ریال

تجزيه و تحليل مسائل ايستايي

مهندسی

تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی


500,000 ریال

تعميرات جامع کولرهاي اسپليت

مهندسی

تعمیرات جامع کولرهای اسپلیت


2,500,000 ریال

سينماتيک و ديناميک ماشين ها

مهندسی

سینماتیک و دینامیک ماشین ها


5,000,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين(ويراست11)

مهندسی

طراحی اجزاء ماشین


8,000,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين(ويراست10)

مهندسی

طراحی اجزای ماشین


6,300,000 ریال

مباني ترموديناميک(ويراست10)

مهندسی

مبانی ترمودینامیک


5,800,000 ریال

مباني مکانيک سيالات ويراست7

مهندسی

مبانی مکانیک سیالات ویراست7


1,000,000 ریال

مقدمه اي بر روش اجزاء محدود

مهندسی

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود


1,800,000 ریال

نانو سيال و مبدل هاي حرارتي

مهندسی

نانو سیال و مبدل های حرارتی


65,000 ریال

هيدروليک و پنوماتيک مقدماتي

مهندسی

هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی


2,100,000 ریال

آموزش اتومکانيک به زبان ساده

مهندسی

آموزش اتومکانیک به زبان ساده


2,400,000 ریال

آموزش پايه توربين گاز SGT600

مهندسی

آموزش پایه توربین گاز SGT600


3,500,000 ریال

جوشکاري :فرايندها و متالورژي

مهندسی

جوشکاری :فرایندها و متالورژی


750,000 ریال

حرارت و ترموديناميک(ويراست7)

مهندسی

حرارت و ترمودینامیک


1,900,000 ریال

مباني و شناخت اجزاي پله برقي

مهندسی

مبانی و شناخت اجزای پله برقی


800,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


1,200,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


920,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


800,000 ریال

نقشه کشي و محاسبات گاز خانگي

مهندسی

نقشه کشی و محاسبات گاز خانگی


1,200,000 ریال

جريان لايه مرزي:تئوري و کنترل

مهندسی

جریان لایه مرزی:تئوری و کنترل


2,000,000 ریال

طراحي سازه کشتي جلد2:کاربردها

مهندسی

طراحی سازه کشتی جلد2:کاربردها


1,050,000 ریال

مباني آسانسور کششي و هيدروليک

مهندسی

مبانی آسانسور کششی و هیدرولیک


1,700,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته(ويراست6)

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


5,300,000 ریال

مونتاژ اتوماتيک و طراحي محصول

مهندسی

مونتاژ اتوماتیک و طراحی محصول


1,300,000 ریال

آشنايي با مکانيک: جلد1 ويراست2

علوم پایه

آشنایی با مکانیک: جلد1 ویراست2


3,000,000 ریال

ابزارشناسي و ماشينکاري پيشرفته

مهندسی

ابزارشناسی و ماشینکاری پیشرفته


1,900,000 ریال

استاتيک (مکانيک مهندسي)ويرايش6

مهندسی

استاتیک


2,000,000 ریال

اصول ترموديناميک جلد1(ويرايش7)

مهندسی

اصول ترمودینامیک جلد1


1,200,000 ریال

اصول ترموديناميک جلد2(ويرايش7)

مهندسی

اصول ترمودینامیک جلد2


800,000 ریال

تاسيسات مکانيکي و برقي ساختمان

مهندسی

تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان


1,600,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(گرافيک مهندسي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


2,000,000 ریال

اصول تعمير و تکنولوژي برق خودرو

مهندسی

اصول تعمیر و تکنولوژی برق خودرو


2,500,000 ریال

ترفندهاي تسلط بر طراحي با CATIA

مهندسی

ترفندهای تسلط بر طراحی با CATIA


2,100,000 ریال

مباني تئوري الاستيسيته(ويراست5)

مهندسی

مبانی تئوری الاستیسیته


1,100,000 ریال

مکانيک سيالات استريتر (ويرايش9)

مهندسی

مکانیک سیالات استریتر


2,800,000 ریال

مکانيک مواد مرکب با مطلب MATLAB

مهندسی

مکانیک مواد مرکب با مطلب MATLAB


1,100,000 ریال

تراشکاري درجه2: فلزکار و تراشکار

مهندسی

تراشکاری درجه2: فلزکار و تراشکار


3,000,000 ریال

ترموديناميک پيشرفته براي مهندسان

مهندسی

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان


2,900,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري: جلد1(فرآيندها)

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری: جلد1


1,430,000 ریال

راهنماي جامع Oracle Primavera P6

مهندسی

راهنمای جامع Oracle Primavera P6


4,500,000 ریال

راهنماي حل مسائل نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1


600,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين: کارشناسي ارشد

کنکور

طراحی اجزای ماشین: کارشناسی ارشد


2,250,000 ریال

طراحي سامانه هاي تبريد و سردخانه

مهندسی

طراحی سامانه های تبرید و سردخانه


2,900,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک و حرارت کد589

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک و حرارت کد589


950,000 ریال

مباني کاربردي پمپ هاي سانتريفيوژ

مهندسی

مبانی کاربردی پمپ های سانتریفیوژ


2,600,000 ریال

مباني موتورهاي احتراق داخلي جلد1

مهندسی

مبانی موتورهای احتراق داخلی جلد1


1,900,000 ریال

مدارک مهندسي ابزار د قيق و کنترل

مهندسی

مدارک مهندسی ابزار د قیق و کنترل


1,050,000 ریال

مرجع کاربردي پمپ پمپاژ و پايپينگ

مهندسی

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ


3,060,000 ریال

مرجع کاربردي فروش و نصب پله برقي

مهندسی

مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی


600,000 ریال

مقدمه اي بر انتقال گرما(ويراست5)

مهندسی

مقدمه ای بر انتقال گرما


3,500,000 ریال

نيروگاه حرارتي:کاربردهاي پيشرفته

مهندسی

نیروگاه حرارتی:کاربردهای پیشرفته


950,000 ریال

اصول پرسکاري و طراحي قالب هاي پرس

مهندسی

اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس


3,800,000 ریال

تشريح کامل مسائل انتقال گرما جلد2

مهندسی

تشریح کامل مسائل انتقال گرما جلد2


1,500,000 ریال

تعميرات انواع موتور خودروهاي چيني

مهندسی

تعمیرات انواع موتور خودروهای چینی


2,700,000 ریال

ديناميک (مکانيک مهندسي) ويرايش 6

مهندسی

دینامیک


3,000,000 ریال

روش اجزاي محدود:مفاهيم و کاربردها

مهندسی

روش اجزای محدود:مفاهیم و کاربردها


2,140,000 ریال

شبيه سازي با کمک نرم افزار deform

مهندسی

شبیه سازی با کمک نرم افزار deform


2,500,000 ریال

مباني و کاربردهاي انرژي تجديدپذير

مهندسی

مبانی و کاربردهای انرژی تجدیدپذیر


2,880,000 ریال

مستندسازي صنعتي با 3DVIA COMPOSER

مهندسی

مستندسازی صنعتی با 3DVIA COMPOSER


142,000 ریال

مقدمه اي بر انتقال گرما 1 ويرايش4

مهندسی

مقدمه ای بر انتقال گرما 1 ویرایش4


990,000 ریال

مقدمه اي بر روش اجزاء محدود: جلد2

مهندسی

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود: جلد2


1,100,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک محيطهاي پيوسته

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک محیطهای پیوسته


980,000 ریال

مکانيک سيالات ( استريتر) ويرايش9

مهندسی

مکانیک سیالات


4,000,000 ریال

آموزش قطعه شناسي در برد گوشي همراه

مهندسی

آموزش قطعه شناسی در برد گوشی همراه


370,000 ریال

اصول اساسي و مقدماتي توربوماشين ها

مهندسی

اصول اساسی و مقدماتی توربوماشین ها


1,350,000 ریال

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته جلد2

مهندسی

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد2


300,000 ریال

خوآموز ماشين کاري cnc با powermill

مهندسی

خوآموز ماشین کاری cnc با powermill


2,300,000 ریال

راهنماي جامع تعمير و عيب يابي پکيج

مهندسی

راهنمای جامع تعمیر و عیب یابی پکیج


1,800,000 ریال

راهنماي عملي و کاربردي پمپ و پمپاژ

مهندسی

راهنمای عملی و کاربردی پمپ و پمپاژ


1,500,000 ریال

طراحي قيد و بندهاي ماشين هاي ابزار

مهندسی

طراحی قید و بندهای ماشین های ابزار


650,000 ریال

مباني ماشين کاري و ماشين هاي ابزار

مهندسی

مبانی ماشین کاری و ماشین های ابزار


3,400,000 ریال

مباني مهندسي موتورهاي احتراق داخلي

مهندسی

مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی


3,500,000 ریال

مکانيک مهندسي جلد (1) اول :استاتيک

مهندسی

مکانیک مهندسی جلد


2,600,000 ریال

اصول ريخته‌گري / متالورژي -تکنولوژي

مهندسی

اصول ریخته‌گری / متالورژی -تکنولوژی


1,000,000 ریال

اصول طراحي و تحليل سيستم ترمز خودرو

مهندسی

اصول طراحی و تحلیل سیستم ترمز خودرو


1,000,000 ریال

انتقال حرارت و جرم به روش جابه جايي

مهندسی

انتقال حرارت و جرم به روش جابه جایی


2,100,000 ریال

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته: جلد1

مهندسی

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته: جلد1


200,000 ریال

چک ليست هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان


1,360,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي با Flow 3d

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی با Flow 3d


720,000 ریال

راهنماي مسائل روش اجزاي محدود لوگان

مهندسی

راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان


2,500,000 ریال

سازه هاي مرکب (مکانيک مواد و طراحي)

مهندسی

سازه های مرکب


1,700,000 ریال

صنعت ورقکاري (روش هاي ساخت و توليد)

مهندسی

صنعت ورقکاری


3,000,000 ریال

طراحي شاسي و رفتار ديناميکي خودروها

مهندسی

طراحی شاسی و رفتار دینامیکی خودروها


1,800,000 ریال

طراحي کاربردي با نرم افزار inventor

مهندسی

طراحی کاربردی با نرم افزار inventor


2,500,000 ریال

عيب يابي الکترونيکي پيشرفته خودروها

مهندسی

عیب یابی الکترونیکی پیشرفته خودروها


2,500,000 ریال

ماشين هاي ابزار:فرآيندهاي ماشينکاري

مهندسی

ماشین های ابزار:فرآیندهای ماشینکاری


700,000 ریال

مدل سازي با نرم افزار فلکس پي دي اي

مهندسی

مدل سازی با نرم افزار فلکس پی دی ای


300,000 ریال

مقاومت پيشرفته و الاستيسيته کاربردي

مهندسی

مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی


1,500,000 ریال

مکانيک سيالات مباني و کاربردها جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها جلد1


950,000 ریال

موتور اتومبيل»هرآنچه که بايد بدانيم

مهندسی

موتور اتومبیل»هرآنچه که باید بدانیم


2,900,000 ریال

مهندسي مکانيک(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی مکانیک


300,000 ریال

اصول ترموديناميک ون وايلن (ويرايش 7)

مهندسی

اصول ترمودینامیک ون وایلن


6,500,000 ریال

انتقال حرارت هدايت پيشرفته (ويراست3)

مهندسی

انتقال حرار&#x