مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی مکانیک و خودرو

دسته بندی ها

(31)
(9)
(1128)

موضوع های اصلی

(1)
(7)
(6)
(2)
(28)
(1122)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(28)
(6)
(7)
(4)
(1)
(2)
(30)
(1068)
(1)
(9)

انتشارات / تولید کننده ها

(8)
(7)
(3)
(13)
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(27)
(1)
(1)
(7)
(15)
(1)
(6)
(1)
(1)
(35)
(1)
(2)
(8)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(12)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(2)
(2)
(18)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(6)
(3)
(11)
(1)
(25)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(16)
(1)
(16)
(44)
(21)
(4)
(4)
(18)
(11)
(4)
(19)
(15)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(32)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(16)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(21)
(22)
(10)
(1)
(1)
(16)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(17)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(10)
(27)
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(6)
(17)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(7)
(1)
(13)
(1)
(26)
(6)
(11)
(1)
(3)
(28)
(52)
(1)
(31)
(4)
(1)
(2)
(1)
(96)

نویسنده ها

(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(12)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1168 محصول
استاتيک

مهندسی

استاتیک


200,000 ریال

استاتيک

مهندسی

استاتیک


185,000 ریال

استاتيک

مهندسی

استاتیک


1,150,000 ریال

دماسنجي

مهندسی

دماسنجی


200,000 ریال

چيلر جذبي

مهندسی

چیلر جذبی


1,500,000 ریال

شمش‌ ريزي

مهندسی

شمش‌ ریزی


400,000 ریال

توربين گاز

مهندسی

توربین گاز


270,000 ریال

خوردگي جوش

مهندسی

خوردگی جوش


950,000 ریال

شناخت کشتي

مهندسی

شناخت کشتی


1,140,000 ریال

بازرسي فلنج

مهندسی

بازرسی فلنج


280,000 ریال

پمپ و پمپاژ

مهندسی

پمپ و پمپاژ


400,000 ریال

تهويه طبيعي

مهندسی

تهویه طبیعی


150,000 ریال

تهويه موضعي

مهندسی

تهویه موضعی


3,500,000 ریال

چيلر تراکمي

مهندسی

چیلر تراکمی


2,500,000 ریال

تکنولوژي چدن

مهندسی

تکنولوژی چدن


400,000 ریال

شيرهاي صنعتي

مهندسی

شیرهای صنعتی


750,000 ریال

قيد و بست ها

مهندسی

قید و بست ها


110,000 ریال

ايستايي کد848

مهندسی

ایستایی کد848


600,000 ریال

ديناميک گازها

مهندسی

دینامیک گازها


850,000 ریال

ديناميک ماشين

کنکور

دینامیک ماشین


950,000 ریال

کوره هاي دوار

مهندسی

کوره های دوار


850,000 ریال

توربو ماشين ها

مهندسی

توربو ماشین ها


490,000 ریال

ديناميک مهندسي

مهندسی

دینامیک مهندسی


60,000 ریال

روش المان مرزي

مهندسی

روش المان مرزی


236,000 ریال

مهندسي جوشکاري

مهندسی

مهندسی جوشکاری


650,000 ریال

نرم افزار FLAC

مهندسی

نرم افزار FLAC


165,000 ریال

نيروگاه حرارتي

مهندسی

نیروگاه حرارتی


2,500,000 ریال

آناليز ارتعاشات

مهندسی

آنالیز ارتعاشات


250,000 ریال

پکيج هاي حرارتي

مهندسی

پکیج های حرارتی


500,000 ریال

پمپ هاي تاسيسات

مهندسی

پمپ های تاسیسات


1,300,000 ریال

جوشکاري پيشرفته

مهندسی

جوشکاری پیشرفته


490,000 ریال

جوشکاري لوله ها

مهندسی

جوشکاری لوله ها


700,000 ریال

خودآموز رسم فني

مهندسی

خودآموز رسم فنی


280,000 ریال

روش اجزاي محدود

مهندسی

روش اجزای محدود


180,000 ریال

طراحي موتورخانه

مهندسی

طراحی موتورخانه


4,000,000 ریال

مشعل هاي حرارتي

مهندسی

مشعل های حرارتی


450,000 ریال

نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی2


200,000 ریال

احتراق ذرات فلزي

مهندسی

احتراق ذرات فلزی


210,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری


1,000,000 ریال

هيدروليک لوله‌ها

مهندسی

هیدرولیک لوله‌ها


200,000 ریال

استاتيک (ويراست9)

مهندسی

استاتیک


3,000,000 ریال

انرژي زمين گرمايي

مهندسی

انرژی زمین گرمایی


450,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين

کنکور

طراحی اجزای ماشین


1,400,000 ریال

کليد جوشکاري جلد1

مهندسی

کلید جوشکاری جلد1


1,500,000 ریال

کليد جوشکاري جلد2

مهندسی

کلید جوشکاری جلد2


1,500,000 ریال

کليد جوشکاري جلد3

مهندسی

کلید جوشکاری جلد3


1,200,000 ریال

لوله هاي پلاستيکي

مهندسی

لوله های پلاستیکی


332,000 ریال

مرجع کامل PLAXIS

مهندسی

مرجع کامل PLAXIS


650,000 ریال

مهندسي ابزار دقيق

مهندسی

مهندسی ابزار دقیق


380,000 ریال

آزمون هاي غير مخرب

مهندسی

آزمون های غیر مخرب


500,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


700,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


490,000 ریال

انتقال حرارت هدايت

مهندسی

انتقال حرارت هدایت


2,800,000 ریال

انتقال گرماي همرفت

مهندسی

انتقال گرمای همرفت


450,000 ریال

تئوري جريان ترافيک

مهندسی

تئوری جریان ترافیک


95,000 ریال

ديناميک (ويراست8)

مهندسی

دینامیک


2,500,000 ریال

ديناميک (ويراست8)

مهندسی

دینامیک


2,200,000 ریال

ديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک


960,000 ریال

سيستم هاي لوله کشي

مهندسی

سیستم های لوله کشی


2,500,000 ریال

مرجع کاربردي ADAMS

مهندسی

مرجع کاربردی ADAMS


850,000 ریال

مقاومت مصالح پوپوف

مهندسی

مقاومت مصالح پوپوف


440,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


800,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


350,000 ریال

مکانيک سيالات جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات جلد2


400,000 ریال

پمپ و پمپاژ کاربردي

مهندسی

پمپ و پمپاژ کاربردی


1,120,000 ریال

خودروهاي گازسوز CNG

مهندسی

خودروهای گازسوز CNG


720,000 ریال

ديناميک گاز کاربردي

مهندسی

دینامیک گاز کاربردی


400,000 ریال

طراحي قالب هاي فورج

مهندسی

طراحی قالب های فورج


1,420,000 ریال

طراحي و عملکرد کشتي

مهندسی

طراحی و عملکرد کشتی


110,000 ریال

ماشين کاري با CATIA

مهندسی

ماشین کاری با CATIA


1,340,000 ریال

مسائل جامع ارتعاشات

مهندسی

مسائل جامع ارتعاشات


600,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد2


1,500,000 ریال

هيدروليک صنعتي جلد2

مهندسی

هیدرولیک صنعتی جلد2


1,700,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی2


1,870,000 ریال

انرژي هاي قابل تجديد

مهندسی

انرژی های قابل تجدید


250,000 ریال

روش اجزاي محدود جلد2

مهندسی

روش اجزای محدود جلد2


140,000 ریال

شکل دهي ورق هاي فلزي

مهندسی

شکل دهی ورق های فلزی


350,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


350,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


500,000 ریال

مکانيک سيالات  شيمز

مهندسی

مکانیک سیالات شیمز


2,000,000 ریال

مکانيک سيالات مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات مهندسی


850,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي جلد1

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی جلد1


115,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي جلد1

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی جلد1


100,000 ریال

استاتيک شيمز ويراست4

مهندسی

استاتیک شیمز ویراست4


650,000 ریال

اصول مکانيک مواد مرکب

مهندسی

اصول مکانیک مواد مرکب


750,000 ریال

انتقال گرما(ويراست10)

مهندسی

انتقال گرما


3,000,000 ریال

تاسيسات عمومي ساختمان

مهندسی

تاسیسات عمومی ساختمان


1,300,000 ریال

تئوري لايه مرزي 2جلدي

مهندسی

تئوری لایه مرزی 2جلدی


840,000 ریال

دانش حرفه اي جوشکاران

مهندسی

دانش حرفه ای جوشکاران


600,000 ریال

ديناميک شارهاي حرارتي

مهندسی

دینامیک شارهای حرارتی


140,000 ریال

سيستم هاي حرارت مرکزي

مهندسی

سیستم های حرارت مرکزی


600,000 ریال

سيستم هاي کنترل خودرو

مهندسی

سیستم های کنترل خودرو


430,000 ریال

فرهنگ تشريحي کامپيوتر

مهندسی

فرهنگ تشریحی کامپیوتر


1,000,000 ریال

فيزيک جريان هاي آشفته

مهندسی

فیزیک جریان های آشفته


700,000 ریال

کليد CATIA(مدل سازي)

مهندسی

کلید CATIA


40,000 ریال

مرجع طراحي ياتاقان ها

مهندسی

مرجع طراحی یاتاقان ها


350,000 ریال

مقاومت مصالح(ويراست7)

مهندسی

مقاومت مصالح


2,500,000 ریال

مکانيک سيالات استريتر

مهندسی

مکانیک سیالات استریتر


450,000 ریال

مکانيک سيالات پيشرفته

مهندسی

مکانیک سیالات پیشرفته


400,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد1


92,000 ریال

ansys براي مهندسين جوش

مهندسی

ansys برای مهندسین جوش


180,000 ریال

آزمايش غير مخرب جوش ها

مهندسی

آزمایش غیر مخرب جوش ها


700,000 ریال

اطلس عيوب قطعات ريختگي

مهندسی

اطلس عیوب قطعات ریختگی


1,200,000 ریال

ايمني در صنعت پله برقي

مهندسی

ایمنی در صنعت پله برقی


350,000 ریال

تست هاي غير مخرب کد650

مهندسی

تست های غیر مخرب کد650


950,000 ریال

جزئيات تاسيسات ساختمان

مهندسی

جزئیات تاسیسات ساختمان


3,500,000 ریال

ريخته گري پيشرفته جلد2

مهندسی

ریخته گری پیشرفته جلد2


450,000 ریال

فناوري و روش هاي توليد

مهندسی

فناوری و روش های تولید


600,000 ریال

ماشين کاري هاي پيشرفته

مهندسی

ماشین کاری های پیشرفته


350,000 ریال

مباني آيروديناميک جلد1

مهندسی

مبانی آیرودینامیک جلد1


500,000 ریال

مباني ارتعاشات مکانيکي

مهندسی

مبانی ارتعاشات مکانیکی


650,000 ریال

مکانيک سيالات(باسي دي)

مهندسی

مکانیک سیالات


750,000 ریال

مکانيک سيالات(ويرايش6)

مهندسی

مکانیک سیالات


1,800,000 ریال

مکانيک محيط هاي پيوسته

مهندسی

مکانیک محیط های پیوسته


450,000 ریال

مکانيک محيط هاي پيوسته

مهندسی

مکانیک محیط های پیوسته


850,000 ریال

نانوسيالات و روانکارها

مهندسی

نانوسیالات و روانکارها


400,000 ریال

استاتيک هيبلر -ويراست12

مهندسی

استاتیک هیبلر -ویراست12


1,700,000 ریال

اصول طراحي اجزاي ماشين1

مهندسی

اصول طراحی اجزای ماشین1


500,000 ریال

امواج الاستيک و فراصورت

مهندسی

امواج الاستیک و فراصورت


550,000 ریال

انتقال گرما جلد1(حرارت)

مهندسی

انتقال گرما جلد1


230,000 ریال

پمپ:ويژگي ها و کاربردها

مهندسی

پمپ:ویژگی ها و کاربردها


2,200,000 ریال

تعمير و راه اندازي پکيج

مهندسی

تعمیر و راه اندازی پکیج


1,500,000 ریال

تعميرکار آبگرمکن ديواري

مهندسی

تعمیرکار آبگرمکن دیواری


490,000 ریال

تنظيم کار موتور(تون آپ)

مهندسی

تنظیم کار موتور


550,000 ریال

روش هاي طراحي در مهندسي

مهندسی

روش های طراحی در مهندسی


700,000 ریال

روشهاي نوين تهويه مطبوع

مهندسی

روشهای نوین تهویه مطبوع


350,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين کد674

کنکور

طراحی اجزاء ماشین کد674


200,000 ریال

طراحي با نظريه ساختارها

مهندسی

طراحی با نظریه ساختارها


248,000 ریال

فلوئنت کاربردي(باسي دي)

مهندسی

فلوئنت کاربردی


320,000 ریال

گرمايش از کف در LoopCAD

مهندسی

گرمایش از کف در LoopCAD


1,360,000 ریال

محاسبات تاسيسات ساختمان

مهندسی

محاسبات تاسیسات ساختمان


5,500,000 ریال

معرفي و عيب يابي پژو206

مهندسی

معرفی و عیب یابی پژو206


1,200,000 ریال

مکانيک سيالات (ويراست3)

مهندسی

مکانیک سیالات


3,400,000 ریال

هيدروليک مجاري باز جلد1

مهندسی

هیدرولیک مجاری باز جلد1


300,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي ويرايش4

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی ویرایش4


3,400,000 ریال

تاريخ معماري آمريکا جلد4

مهندسی

تاریخ معماری آمریکا جلد4


135,000 ریال

ترموديناميک(for dummies)

مهندسی

ترمودینامیک


1,900,000 ریال

تعميرکار پکيج شوفاژ گازي

مهندسی

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی


1,500,000 ریال

تهويه مطبوع براي معماران

مهندسی

تهویه مطبوع برای معماران


440,000 ریال

دريل کار و اره کار کد590

مهندسی

دریل کار و اره کار کد590


100,000 ریال

روشهاي پيشرفته ريخته گري

مهندسی

روشهای پیشرفته ریخته گری


270,000 ریال

ريخته‌گري فلزات غير آهني

مهندسی

ریخته‌گری فلزات غیر آهنی


750,000 ریال

طراحي قالب تزريق پلاستيک

مهندسی

طراحی قالب تزریق پلاستیک


2,300,000 ریال

مباني بهينه سازي سازه‌ها

مهندسی

مبانی بهینه سازی سازه‌ها


89,000 ریال

محاسبات سرانگشتي تاسيسات

مهندسی

محاسبات سرانگشتی تاسیسات


2,800,000 ریال

مرجع کاربردي تهويه مطبوع

مهندسی

مرجع کاربردی تهویه مطبوع


520,000 ریال

مرجع کاربردي تهويه مطبوع

مهندسی

مرجع کاربردی تهویه مطبوع


150,000 ریال

مکانيک سيالات و هيدروليک

مهندسی

مکانیک سیالات و هیدرولیک


257,000 ریال

مکانيک مهندسي ، استاتيک

مهندسی

مکانیک مهندسی ، استاتیک


495,000 ریال

مهندسي نگهداري و تعميرات

مهندسی

مهندسی نگهداری و تعمیرات


450,000 ریال

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

مهندسی

ارتعاشات سیستم های پیوسته


400,000 ریال

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

مهندسی

ارتعاشات سیستم های پیوسته


700,000 ریال

اصول ترموديناميک(ويراست6)

مهندسی

اصول ترمودینامیک


3,000,000 ریال

الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

الاستیسیته نظری و کاربردی


980,000 ریال

الاستيسيته:تئوري و کاربرد

مهندسی

الاستیسیته:تئوری و کاربرد


400,000 ریال

انتقال حرارت جلد1 ويرايش6

مهندسی

انتقال حرارت جلد1 ویرایش6


2,900,000 ریال

انتقال حرارت جلد2 ويرايش6

مهندسی

انتقال حرارت جلد2 ویرایش6


800,000 ریال

تحليل اجزاي محدود کاربردي

مهندسی

تحلیل اجزای محدود کاربردی


190,000 ریال

راهنماي سيستم هاي تاسيسات

مهندسی

راهنمای سیستم های تاسیسات


1,000,000 ریال

رهيافت مکانيک سيالات جلد2

مهندسی

رهیافت مکانیک سیالات جلد2


190,000 ریال

ژئوترمال براي تهويه مطبوع

مهندسی

ژئوترمال برای تهویه مطبوع


550,000 ریال

مباني ترموديناميک ويراست9

مهندسی

مبانی ترمودینامیک ویراست9


3,000,000 ریال

متمم مکانيک سيالات(پيوست)

مهندسی

متمم مکانیک سیالات


15,000 ریال

نگهداري سيستم هاي تاسيسات

مهندسی

نگهداری سیستم های تاسیسات


1,350,000 ریال

هيدروديناميک کاربردي کشتي

مهندسی

هیدرودینامیک کاربردی کشتی


380,000 ریال

يخچال و سيستم هاي سرمايشي

مهندسی

یخچال و سیستم های سرمایشی


490,000 ریال

اتوماسيون و فرايندهاي ساخت

مهندسی

اتوماسیون و فرایندهای ساخت


600,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي (ويراست6)

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی


4,000,000 ریال

اصول مهندسي قابليت اطمينان

مهندسی

اصول مهندسی قابلیت اطمینان


280,000 ریال

انتقال حرارت تشعشع پيشرفته

مهندسی

انتقال حرارت تشعشع پیشرفته


450,000 ریال

تحليل اکسرژي واحدهاي صنعتي

مهندسی

تحلیل اکسرژی واحدهای صنعتی


550,000 ریال

ترموديناميک پيشرفته مهندسي

مهندسی

ترمودینامیک پیشرفته مهندسی


1,500,000 ریال

خوردگي اتصالات جوشکاري شده

مهندسی

خوردگی اتصالات جوشکاری شده


710,000 ریال

راهنماي انتقال حرارت هولمن

مهندسی

راهنمای انتقال حرارت هولمن


37,000 ریال

سيستم هاي اندازه گيري دقيق

مهندسی

سیستم های اندازه گیری دقیق


700,000 ریال

سيستم هاي اندازه گيري دقيق

مهندسی

سیستم های اندازه گیری دقیق


750,000 ریال

سيستم هاي اندازه گيري دقيق

مهندسی

سیستم های اندازه گیری دقیق


580,000 ریال

ضروريات انتقال حرارت تشعشع

مهندسی

ضروریات انتقال حرارت تشعشع


400,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين(ويراست9)

مهندسی

طراحی اجزاء ماشین


1,500,000 ریال

ماشين هاي آبي(جلد1:پمپ ها)

مهندسی

ماشین های آبی


75,000 ریال

مروري بر تحليل اجزاء محدود

مهندسی

مروری بر تحلیل اجزاء محدود


780,000 ریال

مروري بر مهندسي ابزار دقيق

مهندسی

مروری بر مهندسی ابزار دقیق


280,000 ریال

مکانيزم و ديناميک ماشين ها

مهندسی

مکانیزم و دینامیک ماشین ها


600,000 ریال

مکانيک سيالات مانسون جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات مانسون جلد2


730,000 ریال

مهندسي کنترل ارتعاشات سازه

مهندسی

مهندسی کنترل ارتعاشات سازه


800,000 ریال

اجزاي مرزي:تئوري و کاربردها

مهندسی

اجزای مرزی:تئوری و کاربردها


200,000 ریال

انتقال حرارت تشعشع(ويراست3)

مهندسی

انتقال حرارت تشعشع


1,800,000 ریال

تجزيه و تحليل مسائل ايستايي

مهندسی

تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی


500,000 ریال

تعميرکار وسايل گازسوز خانگي

مهندسی

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی


590,000 ریال

تعميرکار وسايل گازسوز خانگي

مهندسی

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی


1,200,000 ریال

سينماتيک و ديناميک ماشين ها

مهندسی

سینماتیک و دینامیک ماشین ها


1,200,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين(ويراست10)

مهندسی

طراحی اجزای ماشین


3,800,000 ریال

مباني ترموديناميک(ويراست10)

مهندسی

مبانی ترمودینامیک


3,000,000 ریال

مقدمه اي بر فرآيندهاي توليد

مهندسی

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید


450,000 ریال

نانو سيال و مبدل هاي حرارتي

مهندسی

نانو سیال و مبدل های حرارتی


65,000 ریال

هيدروليک و پنوماتيک مقدماتي

مهندسی

هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی


500,000 ریال

تحليل و طراحي لوله هاي مدفون

مهندسی

تحلیل و طراحی لوله های مدفون


80,000 ریال

جوشکاري :فرايندها و متالورژي

مهندسی

جوشکاری :فرایندها و متالورژی


750,000 ریال

مباني و شناخت اجزاي پله برقي

مهندسی

مبانی و شناخت اجزای پله برقی


800,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


650,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


1,200,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


230,000 ریال

مقدمه اي بر ابزار دقيق صنعتي

مهندسی

مقدمه ای بر ابزار دقیق صنعتی


1,600,000 ریال

مکانيک و ترموديناميک پيشرانش

مهندسی

مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش


800,000 ریال

مهندسي معکوس از ديدگاه صنعتي

مهندسی

مهندسی معکوس از دیدگاه صنعتی


170,000 ریال

استانداردهاي اساسي چدن در DIN

مهندسی

استانداردهای اساسی چدن در DIN


150,000 ریال

اصول ماشين کاري و ابزار شناسي

مهندسی

اصول ماشین کاری و ابزار شناسی


900,000 ریال

جريان لايه مرزي:تئوري و کنترل

مهندسی

جریان لایه مرزی:تئوری و کنترل


2,000,000 ریال

ديناميک ماشين:(کارشناسي ارشد)

کنکور

دینامیک ماشین:


1,200,000 ریال

زبان تخصصي براي مهندسي مکانيک

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک


350,000 ریال

سيستم حرارت مرکزي با هواي گرم

مهندسی

سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم


110,000 ریال

سيستم هاي تاسيسات تهويه مطبوع

مهندسی

سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع


1,300,000 ریال

شکل دهي و ريخته گري نيمه جامد

مهندسی

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد


100,000 ریال

طراحي سازه کشتي جلد2:کاربردها

مهندسی

طراحی سازه کشتی جلد2:کاربردها


200,000 ریال

عيب يابي سيستم انژکتوري زيمنس

مهندسی

عیب یابی سیستم انژکتوری زیمنس


300,000 ریال

مباني آسانسور کششي و هيدروليک

مهندسی

مبانی آسانسور کششی و هیدرولیک


960,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک شکست اجسام

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک شکست اجسام


11,000 ریال

مکانيک سيالات وايت (ويراست7)

مهندسی

مکانیک سیالات وایت


2,000,000 ریال

مونتاژ اتوماتيک و طراحي محصول

مهندسی

مونتاژ اتوماتیک و طراحی محصول


800,000 ریال

آخرين پديده‌هاي مهندسي تاسيسات

مهندسی

آخرین پدیده‌های مهندسی تاسیسات


32,000 ریال

آشنايي با مکانيک: جلد1 ويراست2

علوم پایه

آشنایی با مکانیک: جلد1 ویراست2


1,100,000 ریال

اتوماسيون مونتاژ و طراحي محصول

مهندسی

اتوماسیون مونتاژ و طراحی محصول


600,000 ریال

استاتيک (مکانيک مهندسي)ويرايش6

مهندسی

استاتیک


1,000,000 ریال

تاسيسات مکانيکي و برقي ساختمان

مهندسی

تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان


1,600,000 ریال

تحليل مسائل ژئوتکنيک با plaxis

مهندسی

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با plaxis


325,000 ریال

راهنماي کامل نرم افزار Carrier

مهندسی

راهنمای کامل نرم افزار Carrier


1,100,000 ریال

روش اجزاي محدود مرزي مقياس شده

مهندسی

روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده


300,000 ریال

سيستم هاي خورشيدي متصل به شبکه

مهندسی

سیستم های خورشیدی متصل به شبکه


790,000 ریال

فن ها و کمپرسورهاي جريان محوري

مهندسی

فن ها و کمپرسورهای جریان محوری


1,000,000 ریال

مکانيک سيالات2:اصول و کاربردها

مهندسی

مکانیک سیالات2:اصول و کاربردها


800,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(رسم فني عمومي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


170,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(گرافيک مهندسي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


800,000 ریال

ابزار دقيق، اندازه گيري و تحليل

مهندسی

ابزار دقیق، اندازه گیری و تحلیل


70,000 ریال

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM

مهندسی

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM


390,000 ریال

اصول و عملکرد پکيج شوفاژ ديواري

مهندسی

اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری


950,000 ریال

ترفندهاي تسلط بر طراحي با CATIA

مهندسی

ترفندهای تسلط بر طراحی با CATIA


1,380,000 ریال

تئوري و تحليل مسائل آيروديناميک

مهندسی

تئوری و تحلیل مسائل آیرودینامیک


900,000 ریال

راهنماي جامع تاسيسات بيمارستاني

مهندسی

راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی


2,000,000 ریال

راهنماي کاربردي SolidWorks 2016

مهندسی

راهنمای کاربردی SolidWorks 2016


3,200,000 ریال

شمع هاي درجا (از طراحي تا اجرا)

مهندسی

شمع های درجا


300,000 ریال

ماشين ابزارها و فرآيندهاي توليد

مهندسی

ماشین ابزارها و فرآیندهای تولید


240,000 ریال

مباني تئوري الاستيسيته(ويراست5)

مهندسی

مبانی تئوری الاستیسیته


1,100,000 ریال

مکانيک سيالات استريتر (ويرايش9)

مهندسی

مکانیک سیالات استریتر


1,400,000 ریال

هيدروليک صنعتي (تئوري و کاربرد)

مهندسی

هیدرولیک صنعتی


290,000 ریال

تراشکاري درجه2: فلزکار و تراشکار

مهندسی

تراشکاری درجه2: فلزکار و تراشکار


1,200,000 ریال

ترموديناميک پيشرفته براي مهندسان

مهندسی

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان


570,000 ریال

تعميرات تخصصي ECU خودروهاي سنگين

مهندسی

تعمیرات تخصصی ECU خودروهای سنگین


1,000,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري: جلد1(فرآيندها)

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری: جلد1


700,000 ریال

تئوري و طراحي پيشرانه هاي دريايي

مهندسی

تئوری و طراحی پیشرانه های دریایی


280,000 ریال

راهنماي حل مسائل نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1


600,000 ریال

طراحي سامانه هاي تبريد و سردخانه

مهندسی

طراحی سامانه های تبرید و سردخانه


780,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک و حرارت کد589

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک و حرارت کد589


120,000 ریال

مدارک مهندسي ابزار د قيق و کنترل

مهندسی

مدارک مهندسی ابزار د قیق و کنترل


600,000 ریال

مرجع کاربردي پمپ پمپاژ و پايپينگ

مهندسی

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ


1,260,000 ریال

مرجع کاربردي فروش و نصب پله برقي

مهندسی

مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی


600,000 ریال

مقدمه اي بر انتقال گرما(ويراست5)

مهندسی

مقدمه ای بر انتقال گرما


3,200,000 ریال

مهندسي تهويه مطبوع و حرارت مرکزي

مهندسی

مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی


800,000 ریال

نيروگاه حرارتي:کاربردهاي پيشرفته

مهندسی

نیروگاه حرارتی:کاربردهای پیشرفته


950,000 ریال

اصول پرسکاري و طراحي قالب هاي پرس

مهندسی

اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس


1,200,000 ریال

الاستيسيته (تئوري کاربرد محاسبات)

مهندسی

الاستیسیته


980,000 ریال

تئوري ارتعاشات و کاربردها:ويرايش5

مهندسی

تئوری ارتعاشات و کاربردها:ویرایش5


500,000 ریال

ديناميک (مکانيک مهندسي) ويرايش 6

مهندسی

دینامیک


1,500,000 ریال

روش اجزاي محدود در تحليل ارتعاشات

مهندسی

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات


300,000 ریال

روش اجزاي محدود:مفاهيم و کاربردها

مهندسی

روش اجزای محدود:مفاهیم و کاربردها


750,000 ریال

مستندسازي صنعتي با 3DVIA COMPOSER

مهندسی

مستندسازی صنعتی با 3DVIA COMPOSER


142,000 ریال

مقدمه اي بر انتقال گرما 1 ويرايش4

مهندسی

مقدمه ای بر انتقال گرما 1 ویرایش4


288,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک محيطهاي پيوسته

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک محیطهای پیوسته


980,000 ریال

مکانيک سيالات ( استريتر) ويرايش9

مهندسی

مکانیک سیالات


1,800,000 ریال

آموزش قطعه شناسي در برد گوشي همراه

مهندسی

آموزش قطعه شناسی در برد گوشی همراه


370,000 ریال

ابزار دقيق(سوالات مصاحبه استخدامي)

آزمونهای استخدامی

ابزار دقیق


1,600,000 ریال

الاستيسيته مهندسي:کاربردها و مسائل

مهندسی

الاستیسیته مهندسی:کاربردها و مسائل


180,000 ریال

پايداري ديناميکي سيستم هاي الاستيک

مهندسی

پایداری دینامیکی سیستم های الاستیک


550,000 ریال

تاسيسات برقي براي دانشجويان معماري

مهندسی

تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری


1,400,000 ریال

تجهيزات سرمايشي و گرمايشي در مدارس

مهندسی

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در مدارس


95,000 ریال

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته جلد2

مهندسی

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد2


120,000 ریال

تئوري روغن کاري و طراحي ياتاقان‌ها

مهندسی

تئوری روغن کاری و طراحی یاتاقان‌ها


200,000 ریال

خوآموز ماشين کاري cnc با powermill

مهندسی

خوآموز ماشین کاری cnc با powermill


1,340,000 ریال

راهنماي عملي و کاربردي پمپ و پمپاژ

مهندسی

راهنمای عملی و کاربردی پمپ و پمپاژ


600,000 ریال

طراحي تاسيسات مکانيکي استخرهاي شنا

مهندسی

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا


1,000,000 ریال

طراحي قيد و بندهاي ماشين هاي ابزار

مهندسی

طراحی قید و بندهای ماشین های ابزار


352,000 ریال

مرجع کامل تهويه مطبوع و تبريد جلد2

مهندسی

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید جلد2


250,000 ریال

مرجع کامل نرم افزارهاي تهويه مطبوع

مهندسی

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع


195,000 ریال

ENGINEERING MECHANICS STATICS 14/ED

مهندسی

ENGINEERING MECHANICS STATICS 14/ED


1,800,000 ریال

اصول ريخته‌گري / متالورژي -تکنولوژي

مهندسی

اصول ریخته‌گری / متالورژی -تکنولوژی


115,000 ریال

اصول طراحي ياتاقان و تئوري روغنکاري

مهندسی

اصول طراحی یاتاقان و تئوری روغنکاری


700,000 ریال

انتقال حرارت و جرم به روش جابه جايي

مهندسی

انتقال حرارت و جرم به روش جابه جایی


700,000 ریال

چک ليست هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان


820,000 ریال

خانه هاي هوشمند:مفاهيم و پياده سازي

مهندسی

خانه های هوشمند:مفاهیم و پیاده سازی


500,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي با Flow 3d

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی با Flow 3d


720,000 ریال

راهنماي مسائل روش اجزاي محدود لوگان

مهندسی

راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان


800,000 ریال

سازه هاي مرکب (مکانيک مواد و طراحي)

مهندسی

سازه های مرکب


950,000 ریال

صنعت ورقکاري (روش هاي ساخت و توليد)

مهندسی

صنعت ورقکاری


1,200,000 ریال

طراحي اجزاي مکانيکي شيگلي(ويراست10)

مهندسی

طراحی اجزای مکانیکی شیگلی


2,600,000 ریال

طراحي شاسي و رفتار ديناميکي خودروها

مهندسی

طراحی شاسی و رفتار دینامیکی خودروها


600,000 ریال

مباني مکانيک سيالات پيشرفته ويرايش3

مهندسی

مبانی مکانیک سیالات پیشرفته ویرایش3


1,100,000 ریال

مباني مکانيک سيالات پيشرفته ويرايش4

مهندسی

مبانی مکانیک سیالات پیشرفته ویرایش4


2,000,000 ریال

مدل سازي با نرم افزار فلکس پي دي اي

مهندسی

مدل سازی با نرم افزار فلکس پی دی ای


300,000 ریال

مرجع هيدروفرمينگ براي توليد پيشرفته

مهندسی

مرجع هیدروفرمینگ برای تولید پیشرفته


410,000 ریال

مکانيک سيالات مباني و کاربردها جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها جلد1


950,000 ریال

مکانيک محيط هاي پيوسته براي مهندسين

مهندسی

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین


980,000 ریال

مهندسي مکانيک(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی مکانیک


300,000 ریال

نيروگاه هاي برپايه موتورهاي پيستوني

مهندسی

نیروگاه های برپایه موتورهای پیستونی


340,000 ریال

انتقال حرارت هدايت پيشرفته (ويراست3)

مهندسی

انتقال حرارت هدایت پیشرفته


500,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري جلد3:طراحي و بازرسي

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری جلد3:طراحی و بازرسی


250,000 ریال

تئوري ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسي

مهندسی

تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی


480,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي کاربردي جلد1

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی جلد1


1,300,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي کاربردي جلد2

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی جلد2


320,000 ریال

شبيه سازي مسائل هيدروليکي در Flow 3d

مهندسی

شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در Flow 3d


460,000 ریال

گام به گام طراحي و ساخت قالب هاي برش

مهندسی

گام به گام طراحی و ساخت قالب های برش


650,000 ریال

مباني انتقال گرما و جرم جلد1 ويراست7

مهندسی

مبانی انتقال گرما و جرم جلد1 ویراست7


2,100,000 ریال

مباني فرآيند جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي

مهندسی

مبانی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی


780,000 ریال

مباني و مسائل مکانيک محيط هاي پيوسته

مهندسی

مبانی و مسائل مکانیک محیط های پیوسته


1,400,000 ریال

متره و برآورد تاسيسات برقي و مکانيکي

مهندسی

متره و برآورد تاسیسات برقی و مکانیکی


500,000 ریال

مرجع محاسبات تاسيسات مکانيکي ساختمان

مهندسی

مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان


390,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سيالات (ويراست6)

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سیالات


2,000,000 ریال

نظريه ورق ها و پوسته ها(جلد1:ورق ها)

مهندسی

نظریه ورق ها و پوسته ها


700,000 ریال

نقشه کشي صنعتي با نرم افزار INVENTOR

مهندسی

نقشه کشی صنعتی با نرم افزار INVENTOR


1,250,000 ریال

Kinematics & Dynamics Of Machines 2ED

مهندسی

Kinematics & Dynamics Of Machines 2ED


1,600,000 ریال

آموزش جامع و پيشرفته نرم افزار abaqus

مهندسی

آموزش جامع و پیشرفته نرم افزار abaqus


950,000 ریال

تاسيسات مکانيکي براي دانشجويان معماري

مهندسی

تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری


1,800,000 ریال

تکنولوژي خودرو(جلد3:سوخت رساني خودرو)

مهندسی

تکنولوژی خودرو


900,000 ریال

تهويه طبيعي در ساختمان هاي بلند اداري

مهندسی

تهویه طبیعی در ساختمان های بلند اداری


2,850,000 ریال

دستنامه تاسيسات و تجهيزات تهويه مطبوع

مهندسی

دستنامه تاسیسات و تجهیزات تهویه مطبوع


900,000 ریال

راهنماي جامع MATLAB SIMULINK(باسي دي)

مهندسی

راهنمای جامع MATLAB SIMULINK


1,280,000 ریال

راهنماي جامع و کاربردي پنوماتيک صنعتي

مهندسی

راهنمای جامع و کاربردی پنوماتیک صنعتی


860,000 ریال

راهنماي طرح و اجراي موتورخانه(آب گرم)

مهندسی

راهنمای طرح و اجرای موتورخانه


1,580,000 ریال

سيستم هاي کنترل هيدروليکي و پنوماتيکي

مهندسی

سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی


500,000 ریال

مباني مکانيک محيط هاي پيوسته(ويراست4)

مهندسی

مبانی مکانیک محیط های پیوسته


1,650,000 ریال

مباني نظري و عملي آبگرمکن گازي ديواري

مهندسی

مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری


500,000 ریال

مرجع کابردي MATLAB SIMSCAPE MULTIBODY

مهندسی

مرجع کابردی MATLAB SIMSCAPE MULTIBODY


850,000 ریال

مرجع کاربردي سرويس و نگهداري پله برقي

مهندسی

مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی


400,000 ریال

مقاومت مصالح پوپوف (ويراست دوم،1999)

مهندسی

مقاومت مصالح پوپوف


1,300,000 ریال

مکانيک سيالات (مباني و کاربردها) جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات


990,000 ریال

مکانيک سيالات پيشرفته(جريان سيال لزج)

مهندسی

مکانیک سیالات پیشرفته


2,500,000 ریال

مکانيک مواد مرکب : مفاهيم و کاربردها

مهندسی

مکانیک مواد مرکب : مفاهیم و کاربردها


580,000 ریال

هيدروفرمينگ و توليد لوله هاي ساندويچي

مهندسی

هیدروفرمینگ و تولید لوله های ساندویچی


120,000 ریال

الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقي

مهندسی

الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی


930,000 ریال

بررسي انواع سيستم هاي سوخت رساني ديزلي

مهندسی

بررسی انواع سیستم های سوخت رسانی دیزلی


490,000 ریال

پاسخ به سوالات کاربردي تاسيسات مکانيکي

مهندسی

پاسخ به سوالات کاربردی تاسیسات مکانیکی


760,000 ریال

پروفيل هاي درب و پنجره چند جداره u-PVC

مهندسی

پروفیل های درب و پنجره چند جداره u-PVC


70,000 ریال

تبديل توان و کنترل سيستم هاي انرژي باد

مهندسی

تبدیل توان و کنترل سیستم های انرژی باد


585,000 ریال

تشريح کامل مسائل تئوري ارتعاشات تامسون

مهندسی

تشریح کامل مسائل تئوری ارتعاشات تامسون


300,000 ریال

تکنولوژي خودرو جلد1: شاسي و بدنه خودرو

مهندسی

تکنولوژی خودرو جلد1: شاسی و بدنه خودرو


480,000 ریال

تکنولوژي خودرو(جلد4:انتقال قدرت خودرو)

مهندسی

تکنولوژی خودرو


460,000 ریال

تئوري ارتعاشات و کاربردهاي آن(ويراست5)

مهندسی

تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن


650,000 ریال

راهنماي حل مسائل مقاومت مصالح1 ويراست5

مهندسی

راهنمای حل مسائل مقاومت مصالح1 ویراست5


90,000 ریال

علم ترموديناميک رهيافتي در مهندسي جلد1

مهندسی

علم ترمودینامیک رهیافتی در مهندسی جلد1


1,000,000 ریال

لوله کش و نصاب وسايل بهداشتي (درجه1و2)

مهندسی

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی


1,400,000 ریال

مباني مهندسي سيستم هاي انرژي تجديدپذير

مهندسی

مبانی مهندسی سیستم های انرژی تجدیدپذیر


410,000 ریال

مرجع کاربردي برق و تابلو فرمان آسانسور

مهندسی

مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور


800,000 ریال

مرجع کاربردي طراحي استخر، سونا و جکوزي

مهندسی

مرجع کاربردی طراحی استخر، سونا و جکوزی


1,160,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سيالات جلد1 ويراست9

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سیالات جلد1 ویراست9


550,000 ریال

مکانيک شاره‌ها و انتقال گرماي محاسباتي

مهندسی

مکانیک شاره‌ها و انتقال گرمای محاسباتی


750,000 ریال

نظريه ورق ها و پوسته ها(جلد2:پوسته ها)

مهندسی

نظریه ورق ها و پوسته ها


300,000 ریال

هيدروليک صنعتي جلد1 / شناسايي و کاربرد

مهندسی

هیدرولیک صنعتی جلد1 / شناسایی و کاربرد


1,700,000 ریال

آموزش جامع DYNAMO BIM در AUTODESK REVIT

مهندسی

آموزش جامع DYNAMO BIM در AUTODESK REVIT


300,000 ریال

آناليز پيشرفته و برنامه نويسي با abaqus

مهندسی

آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با abaqus


480,000 ریال

انتقال حرارت جابجايي پيشرفته (ويراست 2)

مهندسی

انتقال حرارت جابجایی پیشرفته


1,400,000 ریال

انرژي هاي تجديد پذير، آماده بهره برداري

مهندسی

انرژی های تجدید پذیر، آماده بهره برداری


39,500 ریال

ترموديناميک1 براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

ترمودینامیک1 برای رشته های فنی و مهندسی


160,000 ریال

درسنامه طراحي و اجراي کانال و انتخاب فن

مهندسی

درسنامه طراحی و اجرای کانال و انتخاب فن


400,000 ریال

سيستم هاي کنترل تاسيسات حرارتي و برودتي

مهندسی

سیستم های کنترل تاسیسات حرارتی و برودتی


1,100,000 ریال

طراحي سازه کشتي جلد1:اصول مباني و تئوري

مهندسی

طراحی سازه کشتی جلد1:اصول مبانی و تئوری


310,000 ریال

آسانسور و پله برقي(راهنماي ايمني و نجات)

مهندسی

آسانسور و پله برقی


800,000 ریال

الاستيسيته:نظري کاربردي محاسباتي:ويرايش3

مهندسی

الاستیسیته:نظری کاربردی محاسباتی:ویرایش3


1,050,000 ریال

الاستيسيته:نظريه کاربردها و روش هاي عددي

مهندسی

الاستیسیته:نظریه کاربردها و روش های عددی


750,000 ریال

انرژي هاي نو(انرژي براي آينده اي پايدار)

مهندسی

انرژی های نو


740,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل احتراق(ويراست4)

مهندسی

تحلیل و تشریح کامل مسائل احتراق


150,000 ریال

تشريح کامل مسائل مکانيک سيالات 2 ويرايش9

مهندسی

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 2 ویرایش9


125,000 ریال

تعمير و نصب ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي

مهندسی

تعمیر و نصب ماشین های لباسشویی و ظرفشویی


650,000 ریال

تکنولوژي مولدهاي قدرت(موتورهاي درون سوز)

مهندسی

تکنولوژی مولدهای قدرت


120,000 ریال

تئوري ارتعاشات با کاربردهاي آن(ويراست 5)

مهندسی

تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن


2,800,000 ریال

دوره هاي راهنماي CASTI پيشتازهاي جوشکاري

مهندسی

دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری


250,000 ریال

راهنماي سريع طرح و اجراي تاسيسات مکانيکي

مهندسی

راهنمای سریع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی


2,160,000 ریال

فن آوري نمونه سازي سريع در مهندسي مکانيک

مهندسی

فن آوری نمونه سازی سریع در مهندسی مکانیک


32,500 ریال

مباني و کاربرد مدلهاي فيزيکي و هيدروليکي

مهندسی

مبانی و کاربرد مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی


300,000 ریال

مدل سازي و شبيه سازي ديناميک اجسام پرنده

مهندسی

مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده


390,000 ریال

مکانيک پيشرفته مواد مرکب و عناصر سازه اي

مهندسی

مکانیک پیشرفته مواد مرکب و عناصر سازه ای


450,000 ریال

مکانيک سيالات2براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات2برای رشته های فنی و مهندسی


250,000 ریال

مهندسي تکنولوژي خودرو :جلد16 طراحي خودرو

مهندسی

مهندسی تکنولوژی خودرو :جلد16 طراحی خودرو


500,000 ریال

آموزش تراشکاري به زبان ساده (جلد 1 )کد187

مهندسی

آموزش تراشکاری به زبان ساده


550,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل ارتعاشات مکانيکي

مهندسی

تحلیل و تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی


250,000 ریال

تکنولوژي خودرو(جلد18:تست هاي نهايي خودرو)

مهندسی

تکنولوژی خودرو


500,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي براي مهندسان جلد1

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان جلد1


1,100,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي براي مهندسان جلد2

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان جلد2


750,000 ریال

فلزکاري در برق ساختمان و برق صنعتي درجه 2

مهندسی

فلزکاری در برق ساختمان و برق صنعتی درجه 2


25,000 ریال

مباني اندازه گيري در سيستم هاي ابزار دقيق

مهندسی

مبانی اندازه گیری در سیستم های ابزار دقیق


450,000 ریال

مکانيک سيالات پيشرفته جلد1:جريان سيال لزج

مهندسی

مکانیک سیالات پیشرفته جلد1:جریان سیال لزج


400,000 ریال

مکانيک سيالات1 براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات1 برای رشته های فنی و مهندسی


300,000 ریال

آشنايي با انواع سامانه هاي انرژي تجديدپذير

مهندسی

آشنایی با انواع سامانه های انرژی تجدیدپذیر


850,000 ریال

آموزش جامع مدلسازي Abaqus در مهندسي مکانيک

مهندسی

آموزش جامع مدلسازی Abaqus در مهندسی مکانیک


3,500,000 ریال

افکار تجديدپذير:پيل سوختي و پنل فتوولتاييک

مهندسی

افکار تجدیدپذیر:پیل سوختی و پنل فتوولتاییک


540,000 ریال

بررسي و عيب يابي سيستم هاي انژکتوري بنزيني

مهندسی

بررسی و عیب یابی سیستم های انژکتوری بنزینی


650,000 ریال

تشريح کامل مسائل الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

تشریح کامل مسائل الاستیسیته نظری و کاربردی


500,000 ریال

تعميرکار دستگاه هاي سردکننده خانگي و تجاري

مهندسی

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری


1,500,000 ریال

ديناميک سيالات محاسباتي در مهندسي هيدروليک

مهندسی

دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک


95,000 ریال

شبيه سازي با کمک نرم افزار deform(باسي دي)

مهندسی

شبیه سازی با کمک نرم افزار deform


575,000 ریال

گرماکافت مواد ارگانيک در فرايندهاي احتراقي

مهندسی

گرماکافت مواد ارگانیک در فرایندهای احتراقی


100,000 ریال

مباني سنسورهاي الکترونيکي موتورهاي درونسوز

مهندسی

مبانی سنسورهای الکترونیکی موتورهای درونسوز


750,000 ریال

مدلسازي و تحليل پيشرفته بااستفاده از ansys

مهندسی

مدلسازی و تحلیل پیشرفته بااستفاده از ansys


350,000 ریال

مکانيک برداري براي مهندسان استاتيک ويراست9

مهندسی

مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک ویراست9


1,300,000 ریال

تشريح جامع مسائل طراحي اجزاء ماشين ويراست10

مهندسی

تشریح جامع مسائل طراحی اجزاء ماشین ویراست10


2,100,000 ریال

تشريح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد1:ويراست 6

مهندسی

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد1:ویراست 6


1,100,000 ریال

تشريح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد1:ويراست 7

مهندسی

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد1:ویراست 7


1,100,000 ریال

تشريح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد2:ويراست 7

مهندسی

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد2:ویراست 7


1,000,000 ریال

تونل باد با سرعت پائين: اصول طراحي و کاربرد

مهندسی

تونل باد با سرعت پائین: اصول طراحی و کاربرد


300,000 ریال

راهنماي کاربردي سيستم هاي تهويه مطبوع خودرو

مهندسی

راهنمای کاربردی سیستم های تهویه مطبوع خودرو


220,000 ریال

کنترل بهينه فرآيند سيستم هاي تاسيساتي(جلد1)

مهندسی

کنترل بهینه فرآیند سیستم های تاسیساتی


29,500 ریال

مکانيک سيالات با کاربردهاي مهندسي ويرايش 10

مهندسی

مکانیک سیالات با کاربردهای مهندسی ویرایش 10


700,000 ریال

مهندسي متره 5 : متره تاسيسات مکانيکي و برقي

مهندسی

مهندسی متره 5 : متره تاسیسات مکانیکی و برقی


350,000 ریال

الکترونيک خودرو(مهندسي تکنولوژي خودرو جلد10)

مهندسی

الکترونیک خودرو


500,000 ریال

انتقال حرارت و جرم:مباني و کاربردها(ويراست4)

مهندسی

انتقال حرارت و جرم:مبانی و کاربردها


2,000,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل حرارت و ترموديناميک

مهندسی

تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک


800,000 ریال

توربو ماشين‌هاي هيدروليکي و جريان تراکم پذير

مهندسی

توربو ماشین‌های هیدرولیکی و جریان تراکم پذیر


500,000 ریال

حل مسائل مکانيک محيط هاي پيوسته براي مهندسين

مهندسی

حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین


900,000 ریال

خلاصه دروس تخصصي مهندسي مکانيک:کارشناسي ارشد

کنکور

خلاصه دروس تخصصی مهندسی مکانیک:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

طراحي تاسيسات ساختمان با نرم افزار revit mep

مهندسی

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار revit mep


1,600,000 ریال

طراحي، محاسبات و ترسيم کانال هاي تهويه مطبوع

مهندسی

طراحی، محاسبات و ترسیم کانال های تهویه مطبوع


460,000 ریال

مهندسي تکنولوژي خودرو جلد6: تئوري حرکت خودرو

مهندسی

مهندسی تکنولوژی خودرو جلد6: تئوری حرکت خودرو


430,000 ریال

هندبوک مهندسي کنترل اتوماتيک تاسيسات ساختمان

مهندسی

هندبوک مهندسی کنترل اتوماتیک تاسیسات ساختمان


2,500,000 ریال

استاتيک و مقاومت مصالح (استاتيک سازه هاي خطي)

مهندسی

استاتیک و مقاومت مصالح


700,000 ریال