مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مهندسی مکانیک و خودرو

دسته بندی ها

(30)
(10)
(1150)

موضوع های اصلی

(1)
(8)
(6)
(2)
(27)
(1144)
(2)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(2)
(6)
(27)
(6)
(7)
(1)
(4)
(1)
(2)
(30)
(1090)
(1)
(9)

انتشارات / تولید کننده ها

(8)
(7)
(3)
(13)
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(27)
(1)
(1)
(7)
(1)
(15)
(1)
(6)
(1)
(1)
(35)
(1)
(2)
(8)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(12)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(1)
(7)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(2)
(2)
(18)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(6)
(3)
(11)
(1)
(26)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(16)
(1)
(17)
(44)
(24)
(4)
(5)
(20)
(11)
(4)
(19)
(16)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(32)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(17)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(21)
(22)
(10)
(1)
(1)
(16)
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(13)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(2)
(10)
(27)
(7)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(6)
(19)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(4)
(7)
(1)
(14)
(1)
(26)
(6)
(9)
(1)
(3)
(1)
(28)
(52)
(1)
(32)
(4)
(1)
(2)
(1)
(96)

نویسنده ها

(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(12)
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(23)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1190 محصول
استاتيک

مهندسی

استاتیک


185,000 ریال

استاتيک

مهندسی

استاتیک


1,150,000 ریال

دماسنجي

مهندسی

دماسنجی


200,000 ریال

کنترل ولو

مهندسی

کنترل ولو


3,200,000 ریال

تهويه طبيعي

مهندسی

تهویه طبیعی


150,000 ریال

تهويه موضعي

مهندسی

تهویه موضعی


3,500,000 ریال

چيلر تراکمي

مهندسی

چیلر تراکمی


2,500,000 ریال

قيد و بست ها

مهندسی

قید و بست ها


110,000 ریال

مراجعات سريع

مهندسی

مراجعات سریع


3,800,000 ریال

نيروگاه بادي

مهندسی

نیروگاه بادی


2,500,000 ریال

ايستايي کد848

مهندسی

ایستایی کد848


600,000 ریال

ديناميک گازها

مهندسی

دینامیک گازها


850,000 ریال

ديناميک ماشين

کنکور

دینامیک ماشین


1,280,000 ریال

کوره هاي دوار

مهندسی

کوره های دوار


850,000 ریال

بويلرهاي صنعتي

مهندسی

بویلرهای صنعتی


380,000 ریال

توربو ماشين ها

مهندسی

توربو ماشین ها


490,000 ریال

ديناميک مهندسي

مهندسی

دینامیک مهندسی


60,000 ریال

روش المان مرزي

مهندسی

روش المان مرزی


236,000 ریال

مکانيک اتومبيل

مهندسی

مکانیک اتومبیل


1,500,000 ریال

نرم افزار FLAC

مهندسی

نرم افزار FLAC


165,000 ریال

نيروگاه حرارتي

مهندسی

نیروگاه حرارتی


2,500,000 ریال

پکيج هاي حرارتي

مهندسی

پکیج های حرارتی


850,000 ریال

پمپ هاي تاسيسات

مهندسی

پمپ های تاسیسات


1,300,000 ریال

روش اجزاي محدود

مهندسی

روش اجزای محدود


180,000 ریال

نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی2


200,000 ریال

آشنايي با مکانيک

مهندسی

آشنایی با مکانیک


3,150,000 ریال

احتراق ذرات فلزي

مهندسی

احتراق ذرات فلزی


210,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری


2,500,000 ریال

ديناميک ماشين ها

مهندسی

دینامیک ماشین ها


830,000 ریال

متالورژي جوشکاري

مهندسی

متالورژی جوشکاری


1,600,000 ریال

استاتيک (ويراست9)

مهندسی

استاتیک


3,000,000 ریال

انرژي زمين گرمايي

مهندسی

انرژی زمین گرمایی


450,000 ریال

صفر تا صد انژکتور

مهندسی

صفر تا صد انژکتور


1,150,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين

کنکور

طراحی اجزای ماشین


1,400,000 ریال

کليد جوشکاري جلد1

مهندسی

کلید جوشکاری جلد1


1,500,000 ریال

کليد جوشکاري جلد2

مهندسی

کلید جوشکاری جلد2


1,500,000 ریال

کليد جوشکاري جلد3

مهندسی

کلید جوشکاری جلد3


1,200,000 ریال

لوله هاي پلاستيکي

مهندسی

لوله های پلاستیکی


332,000 ریال

مهندسي ابزار دقيق

مهندسی

مهندسی ابزار دقیق


380,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


2,300,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


1,200,000 ریال

استاتيک (ويرايش8)

مهندسی

استاتیک


490,000 ریال

انتقال حرارت هدايت

مهندسی

انتقال حرارت هدایت


2,800,000 ریال

انتقال گرماي همرفت

مهندسی

انتقال گرمای همرفت


450,000 ریال

تبديل مستقيم انرژي

مهندسی

تبدیل مستقیم انرژی


1,650,000 ریال

ديناميک (ويراست7)

مهندسی

دینامیک


1,000,000 ریال

ديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک


2,840,000 ریال

سيستم هاي لوله کشي

مهندسی

سیستم های لوله کشی


2,500,000 ریال

مرجع کاربردي ADAMS

مهندسی

مرجع کاربردی ADAMS


850,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


3,800,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


350,000 ریال

مکانيک سيالات جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات جلد2


400,000 ریال

انتقال حرارت هدايتي

مهندسی

انتقال حرارت هدایتی


650,000 ریال

پمپ و پمپاژ کاربردي

مهندسی

پمپ و پمپاژ کاربردی


1,290,000 ریال

پيل سوختي غشاپليمري

مهندسی

پیل سوختی غشاپلیمری


1,600,000 ریال

خودروهاي گازسوز CNG

مهندسی

خودروهای گازسوز CNG


720,000 ریال

ديناميک  (ويراست9)

مهندسی

دینامیک


1,000,000 ریال

ديناميک گاز کاربردي

مهندسی

دینامیک گاز کاربردی


400,000 ریال

طراحي قالب هاي فورج

مهندسی

طراحی قالب های فورج


1,420,000 ریال

طراحي و عملکرد کشتي

مهندسی

طراحی و عملکرد کشتی


110,000 ریال

ماشين کاري با CATIA

مهندسی

ماشین کاری با CATIA


1,340,000 ریال

مکانيک ضربه کاربردي

مهندسی

مکانیک ضربه کاربردی


1,500,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد2


1,500,000 ریال

هيدروليک صنعتي جلد2

مهندسی

هیدرولیک صنعتی جلد2


1,700,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی2


1,870,000 ریال

انرژي هاي قابل تجديد

مهندسی

انرژی های قابل تجدید


250,000 ریال

روش اجزاي محدود جلد2

مهندسی

روش اجزای محدود جلد2


140,000 ریال

شکل دهي ورق هاي فلزي

مهندسی

شکل دهی ورق های فلزی


350,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


350,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


500,000 ریال

مکانيک سيالات  شيمز

مهندسی

مکانیک سیالات شیمز


2,000,000 ریال

مکانيک سيالات مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات مهندسی


1,150,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي جلد1

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی جلد1


115,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي جلد1

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی جلد1


100,000 ریال

استاتيک شيمز ويراست4

مهندسی

استاتیک شیمز ویراست4


650,000 ریال

اصول مکانيک مواد مرکب

مهندسی

اصول مکانیک مواد مرکب


750,000 ریال

انتقال گرما(ويراست10)

مهندسی

انتقال گرما


3,000,000 ریال

سيستم هاي حرارت مرکزي

مهندسی

سیستم های حرارت مرکزی


600,000 ریال

فرهنگ تشريحي کامپيوتر

مهندسی

فرهنگ تشریحی کامپیوتر


1,000,000 ریال

مرجع طراحي ياتاقان ها

مهندسی

مرجع طراحی یاتاقان ها


350,000 ریال

مقاومت مصالح(ويراست7)

مهندسی

مقاومت مصالح


2,500,000 ریال

مقدمه اي بر توربولانس

مهندسی

مقدمه ای بر توربولانس


400,000 ریال

مکانيک سيالات استريتر

مهندسی

مکانیک سیالات استریتر


450,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد1


92,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد2


350,000 ریال

آزمايش غير مخرب جوش ها

مهندسی

آزمایش غیر مخرب جوش ها


700,000 ریال

اطلس عيوب قطعات ريختگي

مهندسی

اطلس عیوب قطعات ریختگی


2,000,000 ریال

انتقال حرارت(ويرايش10)

مهندسی

انتقال حرارت


3,900,000 ریال

ايمني در صنعت پله برقي

مهندسی

ایمنی در صنعت پله برقی


350,000 ریال

تست هاي غير مخرب کد650

مهندسی

تست های غیر مخرب کد650


950,000 ریال

جزئيات تاسيسات ساختمان

مهندسی

جزئیات تاسیسات ساختمان


3,500,000 ریال

ريخته گري پيشرفته جلد2

مهندسی

ریخته گری پیشرفته جلد2


450,000 ریال

ماشين کاري هاي پيشرفته

مهندسی

ماشین کاری های پیشرفته


350,000 ریال

مباني آيروديناميک جلد1

مهندسی

مبانی آیرودینامیک جلد1


1,500,000 ریال

مباني ارتعاشات مکانيکي

مهندسی

مبانی ارتعاشات مکانیکی


650,000 ریال

مقاومت مصالح(ويرايش 7)

مهندسی

مقاومت مصالح


5,000,000 ریال

مکانيک تحليلي(ويرايش7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


1,000,000 ریال

مکانيک سيالات(باسي دي)

مهندسی

مکانیک سیالات


750,000 ریال

مکانيک سيالات(ويرايش6)

مهندسی

مکانیک سیالات


1,800,000 ریال

مکانيک محيط هاي پيوسته

مهندسی

مکانیک محیط های پیوسته


1,300,000 ریال

نانوسيالات و روانکارها

مهندسی

نانوسیالات و روانکارها


400,000 ریال

استاتيک هيبلر -ويراست12

مهندسی

استاتیک هیبلر -ویراست12


2,500,000 ریال

اصول طراحي اجزاي ماشين1

مهندسی

اصول طراحی اجزای ماشین1


500,000 ریال

امواج الاستيک و فراصورت

مهندسی

امواج الاستیک و فراصورت


550,000 ریال

انتقال گرما جلد1(حرارت)

مهندسی

انتقال گرما جلد1


230,000 ریال

پمپ:ويژگي ها و کاربردها

مهندسی

پمپ:ویژگی ها و کاربردها


4,000,000 ریال

تعمير و راه اندازي پکيج

مهندسی

تعمیر و راه اندازی پکیج


1,500,000 ریال

تنظيم کار موتور(تون آپ)

مهندسی

تنظیم کار موتور


550,000 ریال

جابجايي حرارتي(ويراست2)

مهندسی

جابجایی حرارتی


450,000 ریال

روش هاي طراحي در مهندسي

مهندسی

روش های طراحی در مهندسی


700,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين کد674

کنکور

طراحی اجزاء ماشین کد674


200,000 ریال

طراحي با نظريه ساختارها

مهندسی

طراحی با نظریه ساختارها


248,000 ریال

گرمايش از کف در LoopCAD

مهندسی

گرمایش از کف در LoopCAD


1,360,000 ریال

محاسبات تاسيسات ساختمان

مهندسی

محاسبات تاسیسات ساختمان


5,500,000 ریال

مرجع پيشرفته solidworks

مهندسی

مرجع پیشرفته solidworks


3,000,000 ریال

معرفي و عيب يابي پژو206

مهندسی

معرفی و عیب یابی پژو206


1,200,000 ریال

مقاومت مصالح (ويرايش6)

مهندسی

مقاومت مصالح


4,800,000 ریال

مکانيک ذرات و اجسام صلب

مهندسی

مکانیک ذرات و اجسام صلب


400,000 ریال

مکانيک سيالات (ويراست3)

مهندسی

مکانیک سیالات


3,400,000 ریال

هيدروليک مجاري باز جلد1

مهندسی

هیدرولیک مجاری باز جلد1


300,000 ریال

برق خودرو براي تکنسين ها

مهندسی

برق خودرو برای تکنسین ها


3,200,000 ریال

تاريخ معماري آمريکا جلد4

مهندسی

تاریخ معماری آمریکا جلد4


135,000 ریال

ترموديناميک(for dummies)

مهندسی

ترمودینامیک


1,900,000 ریال

تعميرکار برق خودرو درجه2

مهندسی

تعمیرکار برق خودرو درجه2


1,400,000 ریال

تعميرکار پکيج شوفاژ گازي

مهندسی

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی


1,500,000 ریال

روشهاي پيشرفته ريخته گري

مهندسی

روشهای پیشرفته ریخته گری


270,000 ریال

مباني بهينه سازي سازه‌ها

مهندسی

مبانی بهینه سازی سازه‌ها


89,000 ریال

محاسبات سرانگشتي تاسيسات

مهندسی

محاسبات سرانگشتی تاسیسات


2,800,000 ریال

مرجع کاربردي تهويه مطبوع

مهندسی

مرجع کاربردی تهویه مطبوع


150,000 ریال

مکانيک مهندسي ، استاتيک

مهندسی

مکانیک مهندسی ، استاتیک


495,000 ریال

ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

مهندسی

ارتعاشات سیستم های پیوسته


400,000 ریال

اصول ترموديناميک(ويراست6)

مهندسی

اصول ترمودینامیک


3,000,000 ریال

الاستيسيته نظري و کاربردي

مهندسی

الاستیسیته نظری و کاربردی


980,000 ریال

الاستيسيته:تئوري و کاربرد

مهندسی

الاستیسیته:تئوری و کاربرد


400,000 ریال

انتقال حرارت جلد1 ويرايش6

مهندسی

انتقال حرارت جلد1 ویرایش6


2,900,000 ریال

انتقال حرارت جلد2 ويرايش6

مهندسی

انتقال حرارت جلد2 ویرایش6


1,500,000 ریال

راهنماي سيستم هاي تاسيسات

مهندسی

راهنمای سیستم های تاسیسات


1,000,000 ریال

رهيافت مکانيک سيالات جلد2

مهندسی

رهیافت مکانیک سیالات جلد2


190,000 ریال

ژئوترمال براي تهويه مطبوع

مهندسی

ژئوترمال برای تهویه مطبوع


550,000 ریال

مباني ترموديناميک ويراست9

مهندسی

مبانی ترمودینامیک ویراست9


3,000,000 ریال

متمم مکانيک سيالات(پيوست)

مهندسی

متمم مکانیک سیالات


15,000 ریال

نگهداري سيستم هاي تاسيسات

مهندسی

نگهداری سیستم های تاسیسات


1,350,000 ریال

هيدروديناميک کاربردي کشتي

مهندسی

هیدرودینامیک کاربردی کشتی


380,000 ریال

يخچال و سيستم هاي سرمايشي

مهندسی

یخچال و سیستم های سرمایشی


490,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي (ويراست6)

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی


4,000,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي:کتاب ارشد

کنکور

ارتعاشات مکانیکی:کتاب ارشد


2,980,000 ریال

اصول مهندسي قابليت اطمينان

مهندسی

اصول مهندسی قابلیت اطمینان


280,000 ریال

انتقال حرارت تشعشع پيشرفته

مهندسی

انتقال حرارت تشعشع پیشرفته


450,000 ریال

ترموديناميک پيشرفته مهندسي

مهندسی

ترمودینامیک پیشرفته مهندسی


1,500,000 ریال

راهنماي انتقال حرارت هولمن

مهندسی

راهنمای انتقال حرارت هولمن


37,000 ریال

ضروريات انتقال حرارت تشعشع

مهندسی

ضروریات انتقال حرارت تشعشع


400,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين(ويراست9)

مهندسی

طراحی اجزاء ماشین


2,500,000 ریال

طراحي لوله کشي تهويه مطبوع

مهندسی

طراحی لوله کشی تهویه مطبوع


700,000 ریال

ماشين هاي آبي(جلد1:پمپ ها)

مهندسی

ماشین های آبی


75,000 ریال

مباني طراحي کوره‌هاي صنعتي

مهندسی

مبانی طراحی کوره‌های صنعتی


600,000 ریال

مباني و مسئل الاستواستاتيک

مهندسی

مبانی و مسئل الاستواستاتیک


2,200,000 ریال

مروري بر تحليل اجزاء محدود

مهندسی

مروری بر تحلیل اجزاء محدود


780,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي جوشکاري

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی جوشکاری


1,700,000 ریال

مکانيک سيالات مانسون جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات مانسون جلد2


3,000,000 ریال

مکانيک مهندسي جلد2:ديناميک

مهندسی

مکانیک مهندسی جلد2:دینامیک


1,800,000 ریال

مهندسي کنترل ارتعاشات سازه

مهندسی

مهندسی کنترل ارتعاشات سازه


800,000 ریال

اجزاي مرزي:تئوري و کاربردها

مهندسی

اجزای مرزی:تئوری و کاربردها


200,000 ریال

انتقال حرارت تشعشع(ويراست3)

مهندسی

انتقال حرارت تشعشع


1,800,000 ریال

تجزيه و تحليل مسائل ايستايي

مهندسی

تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی


500,000 ریال

تعميرات جامع کولرهاي اسپليت

مهندسی

تعمیرات جامع کولرهای اسپلیت


1,500,000 ریال

خودروهاي هيبريدي و الکتريکي

مهندسی

خودروهای هیبریدی و الکتریکی


1,000,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين(ويراست10)

مهندسی

طراحی اجزای ماشین


5,800,000 ریال

مباني ترموديناميک(ويراست10)

مهندسی

مبانی ترمودینامیک


3,000,000 ریال

نانو سيال و مبدل هاي حرارتي

مهندسی

نانو سیال و مبدل های حرارتی


65,000 ریال

هيدروليک و پنوماتيک مقدماتي

مهندسی

هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی


1,200,000 ریال

آموزش اتومکانيک به زبان ساده

مهندسی

آموزش اتومکانیک به زبان ساده


1,800,000 ریال

تعميرات جامع پکيج شوفاژ گازي

مهندسی

تعمیرات جامع پکیج شوفاژ گازی


1,900,000 ریال

جوشکاري :فرايندها و متالورژي

مهندسی

جوشکاری :فرایندها و متالورژی


750,000 ریال

حرارت و ترموديناميک(ويراست7)

مهندسی

حرارت و ترمودینامیک


1,900,000 ریال

مباني و شناخت اجزاي پله برقي

مهندسی

مبانی و شناخت اجزای پله برقی


800,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


230,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


650,000 ریال

متالورژي جوشکاري و جوش پذيري

مهندسی

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری


1,200,000 ریال

مکانيک و ترموديناميک پيشرانش

مهندسی

مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش


800,000 ریال

استانداردهاي اساسي چدن در DIN

مهندسی

استانداردهای اساسی چدن در DIN


150,000 ریال

اصول ماشين کاري و ابزار شناسي

مهندسی

اصول ماشین کاری و ابزار شناسی


900,000 ریال

ديناميک ماشين:(کارشناسي ارشد)

کنکور

دینامیک ماشین:


1,200,000 ریال

سيستم حرارت مرکزي با هواي گرم

مهندسی

سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم


110,000 ریال

شکل دهي و ريخته گري نيمه جامد

مهندسی

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد


100,000 ریال

طراحي سازه کشتي جلد2:کاربردها

مهندسی

طراحی سازه کشتی جلد2:کاربردها


200,000 ریال

عيب يابي سيستم انژکتوري زيمنس

مهندسی

عیب یابی سیستم انژکتوری زیمنس


680,000 ریال

مباني آسانسور کششي و هيدروليک

مهندسی

مبانی آسانسور کششی و هیدرولیک


1,100,000 ریال

مکانيک سيالات وايت (ويراست7)

مهندسی

مکانیک سیالات وایت


2,800,000 ریال

مکانيک سيالات وايت (ويراست7)

مهندسی

مکانیک سیالات وایت


3,800,000 ریال

مونتاژ اتوماتيک و طراحي محصول

مهندسی

مونتاژ اتوماتیک و طراحی محصول


800,000 ریال

آشنايي با مکانيک: جلد1 ويراست2

علوم پایه

آشنایی با مکانیک: جلد1 ویراست2


1,100,000 ریال

اتوماسيون مونتاژ و طراحي محصول

مهندسی

اتوماسیون مونتاژ و طراحی محصول


600,000 ریال

استاتيک (مکانيک مهندسي)ويرايش6

مهندسی

استاتیک


1,000,000 ریال

انتقال گرماي جابجايي (ويراست4)

مهندسی

انتقال گرمای جابجایی


3,700,000 ریال

تاسيسات مکانيکي و برقي ساختمان

مهندسی

تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان


1,600,000 ریال

تحليل مسائل ژئوتکنيک با plaxis

مهندسی

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با plaxis


325,000 ریال

راهنماي کامل نرم افزار Carrier

مهندسی

راهنمای کامل نرم افزار Carrier


1,100,000 ریال

روش اجزاي محدود مرزي مقياس شده

مهندسی

روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده


300,000 ریال

سيستم هاي خورشيدي متصل به شبکه

مهندسی

سیستم های خورشیدی متصل به شبکه


790,000 ریال

مکانيک سيالات2:اصول و کاربردها

مهندسی

مکانیک سیالات2:اصول و کاربردها


800,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(گرافيک مهندسي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


800,000 ریال

ابزار دقيق، اندازه گيري و تحليل

مهندسی

ابزار دقیق، اندازه گیری و تحلیل


70,000 ریال

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM

مهندسی

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM


390,000 ریال

اصول و عملکرد پکيج شوفاژ ديواري

مهندسی

اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری


1,300,000 ریال

ترفندهاي تسلط بر طراحي با CATIA

مهندسی

ترفندهای تسلط بر طراحی با CATIA


1,380,000 ریال

تعميرات جامع آبگرمکن هاي ديواري

مهندسی

تعمیرات جامع آبگرمکن های دیواری


1,900,000 ریال

راهنماي جامع تاسيسات بيمارستاني

مهندسی

راهنمای جامع تاسیسات بیمارستانی


2,000,000 ریال

راهنماي کاربردي SolidWorks 2016

مهندسی

راهنمای کاربردی SolidWorks 2016


3,200,000 ریال

شمع هاي درجا (از طراحي تا اجرا)

مهندسی

شمع های درجا


300,000 ریال

مباني تئوري الاستيسيته(ويراست5)

مهندسی

مبانی تئوری الاستیسیته


1,100,000 ریال

انتقال حرارت: اصول و کاربرد جلد2

مهندسی

انتقال حرارت: اصول و کاربرد جلد2


66,000 ریال

تعميرات تخصصي ECU خودروهاي سنگين

مهندسی

تعمیرات تخصصی ECU خودروهای سنگین


1,000,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري: جلد1(فرآيندها)

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری: جلد1


700,000 ریال

تئوري و طراحي پيشرانه هاي دريايي

مهندسی

تئوری و طراحی پیشرانه های دریایی


280,000 ریال

راهنماي حل مسائل نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1


600,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک و حرارت کد589

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک و حرارت کد589


120,000 ریال

مدارک مهندسي ابزار د قيق و کنترل

مهندسی

مدارک مهندسی ابزار د قیق و کنترل


600,000 ریال

مرجع کاربردي پمپ پمپاژ و پايپينگ

مهندسی

مرجع کاربردی پمپ پمپاژ و پایپینگ


2,020,000 ریال

مرجع کاربردي فروش و نصب پله برقي

مهندسی

مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی


600,000 ریال

مقدمه اي بر روش اجزاء محدود جلد1

مهندسی

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد1


400,000 ریال

مکانيک کامل اتومبيل به زبان ساده

مهندسی

مکانیک کامل اتومبیل به زبان ساده


1,950,000 ریال

مکانيک مهندسي استاتيک (ويرايش6)

مهندسی

مکانیک مهندسی استاتیک


1,800,000 ریال

نيروگاه حرارتي:کاربردهاي پيشرفته

مهندسی

نیروگاه حرارتی:کاربردهای پیشرفته


950,000 ریال

الاستيسيته (تئوري کاربرد محاسبات)

مهندسی

الاستیسیته


980,000 ریال

ديناميک (مکانيک مهندسي) ويرايش 6

مهندسی

دینامیک


1,500,000 ریال

روش اجزاي محدود در تحليل ارتعاشات

مهندسی

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات


300,000 ریال

روش اجزاي محدود:مفاهيم و کاربردها

مهندسی

روش اجزای محدود:مفاهیم و کاربردها


2,140,000 ریال

شبيه سازي با کمک نرم افزار deform

مهندسی

شبیه سازی با کمک نرم افزار deform


2,500,000 ریال

مستندسازي صنعتي با 3DVIA COMPOSER

مهندسی

مستندسازی صنعتی با 3DVIA COMPOSER


142,000 ریال

مقدمه اي بر انتقال گرما 1 ويرايش4

مهندسی

مقدمه ای بر انتقال گرما 1 ویرایش4


990,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک محيطهاي پيوسته

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک محیطهای پیوسته


980,000 ریال

مکانيک سيالات ( استريتر) ويرايش9

مهندسی

مکانیک سیالات


1,800,000 ریال

آموزش قطعه شناسي در برد گوشي همراه

مهندسی

آموزش قطعه شناسی در برد گوشی همراه


370,000 ریال

ابزار دقيق(سوالات مصاحبه استخدامي)

آزمونهای استخدامی

ابزار دقیق


2,000,000 ریال

الاستيسيته مهندسي:کاربردها و مسائل

مهندسی

الاستیسیته مهندسی:کاربردها و مسائل


180,000 ریال

پايداري ديناميکي سيستم هاي الاستيک

مهندسی

پایداری دینامیکی سیستم های الاستیک


550,000 ریال

تاسيسات برقي براي دانشجويان معماري

مهندسی

تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری


1,400,000 ریال

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته جلد2

مهندسی

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد2


120,000 ریال

خوآموز ماشين کاري cnc با powermill

مهندسی

خوآموز ماشین کاری cnc با powermill


1,680,000 ریال

راهنماي عملي و کاربردي پمپ و پمپاژ

مهندسی

راهنمای عملی و کاربردی پمپ و پمپاژ


1,000,000 ریال

طراحي تاسيسات مکانيکي استخرهاي شنا

مهندسی

طراحی تاسیسات مکانیکی استخرهای شنا


1,000,000 ریال

مرجع کامل تهويه مطبوع و تبريد جلد2

مهندسی

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید جلد2


250,000 ریال

مرجع کامل نرم افزارهاي تهويه مطبوع

مهندسی

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع


195,000 ریال

مکانيک مهندسي جلد (1) اول :استاتيک

مهندسی

مکانیک مهندسی جلد


1,800,000 ریال

ENGINEERING MECHANICS STATICS 14/ED

مهندسی

ENGINEERING MECHANICS STATICS 14/ED


1,800,000 ریال

اصول ريخته‌گري / متالورژي -تکنولوژي

مهندسی

اصول ریخته‌گری / متالورژی -تکنولوژی


115,000 ریال

چک ليست هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان