مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای زبان انگلیسی

دسته بندی ها

(15)
(797)
(20)
(8)
(21)
(1)

موضوع های اصلی

(7)
(1)
(1)
(10)
(788)
(1)
(5)
(3)
(9)
(15)
(5)
(16)
(1)

موضوع های فرعی

(91)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(15)
(1)
(537)
(158)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(23)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
(1)
(1)
(316)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(18)
(1)
(27)
(10)
(1)
(1)
(1)
(163)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(5)
(1)
(16)
(2)
(1)
(2)
(8)
(11)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(1)
(11)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(11)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(20)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(4)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(24)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
862 محصول
CONNECT1

زبان انگلیسی

CONNECT1


380,000 ریال

SUMMIT 1A

زبان انگلیسی

SUMMIT 1A


1,350,000 ریال

SUMMIT 1B

زبان انگلیسی

SUMMIT 1B


1,350,000 ریال

SUMMIT 2a

زبان انگلیسی

SUMMIT 2a


1,350,000 ریال

SUMMIT 2B

زبان انگلیسی

SUMMIT 2B


850,000 ریال

تافل رهنما

زبان انگلیسی

تافل رهنما


3,500,000 ریال

read this 1

زبان انگلیسی

read this 1


700,000 ریال

read this 2

زبان انگلیسی

read this 2


700,000 ریال

read this 3

زبان انگلیسی

read this 3


700,000 ریال

word perfect

زبان انگلیسی

word perfect


400,000 ریال

Big English 1

زبان انگلیسی

Big English 1


1,400,000 ریال

Focus on Ielts

زبان انگلیسی

Focus on Ielts


1,800,000 ریال

real reading 1

زبان انگلیسی

real reading 1


600,000 ریال

real reading 2

زبان انگلیسی

real reading 2


300,000 ریال

real reading 3

زبان انگلیسی

real reading 3


300,000 ریال

real reading 4

زبان انگلیسی

real reading 4


400,000 ریال

real writing 2

زبان انگلیسی

real writing 2


400,000 ریال

real writing 3

زبان انگلیسی

real writing 3


400,000 ریال

real writing 4

زبان انگلیسی

real writing 4


300,000 ریال

STARTEN WIR A1

زبان انگلیسی

STARTEN WIR A1


3,150,000 ریال

Tree or Three?

زبان انگلیسی

Tree or Three?


200,000 ریال

first friends 1

زبان انگلیسی

first friends 1


650,000 ریال

first friends 2

زبان انگلیسی

first friends 2


1,100,000 ریال

first friends 3

زبان انگلیسی

first friends 3


1,200,000 ریال

Top Notch 1B+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 1B+CD


1,000,000 ریال

Top Notch 2A+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 2A+CD


1,000,000 ریال

Top Notch 3A+CD

زبان انگلیسی

Top Notch 3A+CD


1,150,000 ریال

ielts 16 general

زبان انگلیسی

ielts 16 general


400,000 ریال

Mosaic 1 Reading

زبان انگلیسی

Mosaic 1 Reading


500,000 ریال

titanic -level 3

زبان انگلیسی

titanic -level 3


400,000 ریال

Toefl Word Flash

زبان انگلیسی

Toefl Word Flash


70,000 ریال

American Headway1

زبان انگلیسی

American Headway1


650,000 ریال

Reading made Easy

زبان انگلیسی

Reading made Easy


30,000 ریال

the date palm نخل

زبان انگلیسی

the date palm نخل


800,000 ریال

متون انگليسي پايه

زبان انگلیسی

متون انگلیسی پایه


350,000 ریال

bleak house-level4

زبان انگلیسی

bleak house-level4


450,000 ریال

cover to cover2+cd

زبان انگلیسی

cover to cover2+cd


450,000 ریال

cover to cover3+cd

زبان انگلیسی

cover to cover3+cd


200,000 ریال

reading & writing2

زبان انگلیسی

reading & writing2


150,000 ریال

1100واژه تافل دکتري

زبان انگلیسی

1100واژه تافل دکتری


300,000 ریال

1100واژه ضروري تافل

زبان انگلیسی

1100واژه ضروری تافل


1,950,000 ریال

ExpressWays 3 --2ED

زبان انگلیسی

ExpressWays 3 --2ED


145,000 ریال

Reading for Leading

زبان انگلیسی

Reading for Leading


350,000 ریال

SILAS MARNER:leve 4

زبان انگلیسی

SILAS MARNER:leve 4


450,000 ریال

step up to ielts+cd

زبان انگلیسی

step up to ielts+cd


1,300,000 ریال

strategic reading 1

زبان انگلیسی

strategic reading 1


600,000 ریال

the stranger بيگانه

زبان انگلیسی

the stranger بیگانه


500,000 ریال

Toefl Grammar Flash

زبان انگلیسی

Toefl Grammar Flash


250,000 ریال

زبان تخصصي حسابداري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی حسابداری


100,000 ریال

زبان عمومي : کد1807

زبان انگلیسی

زبان عمومی : کد1807


1,320,000 ریال

a new tooth -grade 1

زبان انگلیسی

a new tooth -grade 1


150,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 3+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 3+CD


750,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 4+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 4+CD


900,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 5+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 5+CD


750,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 6+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 6+CD


750,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 9+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 9+CD


750,000 ریال

Logan`s Run -level 3

زبان انگلیسی

Logan`s Run -level 3


450,000 ریال

new headway beginner

زبان انگلیسی

new headway beginner


220,000 ریال

READING SKILLFULLY 2

زبان انگلیسی

READING SKILLFULLY 2


450,000 ریال

Studio d A1+Workbook

زبان انگلیسی

Studio d A1+Workbook


2,650,000 ریال

آشپزي گياهي(انگليسي)

سبک زندگی

آشپزی گیاهی


600,000 ریال

زبان انگليسي 90 پلاس

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی 90 پلاس


1,380,000 ریال

زبان تخصصي کارآفريني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کارآفرینی


250,000 ریال

Elementary Vocabulary

زبان انگلیسی

Elementary Vocabulary


300,000 ریال

FOCUS ON VOCABULARY 1

زبان انگلیسی

FOCUS ON VOCABULARY 1


2,000,000 ریال

FOCUS ON VOCABULARY 2

زبان انگلیسی

FOCUS ON VOCABULARY 2


2,000,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 10+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 10+CD


750,000 ریال

paragraph development

زبان انگلیسی

paragraph development


850,000 ریال

Person to person 1+cd

زبان انگلیسی

Person to person 1+cd


500,000 ریال

Person to person 2+cd

زبان انگلیسی

Person to person 2+cd


500,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,480,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,250,000 ریال

انگليسي براي حسابداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای حسابداری


50,000 ریال

انگليسي در سفر1(رقعي)

زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر1


1,350,000 ریال

رسانهThe media کد765

زبان انگلیسی

رسانهThe media کد765


100,000 ریال

زبان تخصصي تربيت بدني

زبان انگلیسی

زبان تخصصی تربیت بدنی


120,000 ریال

کتاب جامع تافل لانگمن

زبان انگلیسی

کتاب جامع تافل لانگمن


2,850,000 ریال

واژه شناسي Mprphology

زبان انگلیسی

واژه شناسی Mprphology


80,000 ریال

Inside Reading4+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading4+cd 2ed


850,000 ریال

kims choice-easystarts

زبان انگلیسی

kims choice-easystarts


300,000 ریال

nelson mandela-level 2

زبان انگلیسی

nelson mandela-level 2


450,000 ریال

new insight into ielts

زبان انگلیسی

new insight into ielts


2,600,000 ریال

STEPS TO UNDERSTANDING

زبان انگلیسی

STEPS TO UNDERSTANDING


900,000 ریال

THE MONKEY king-level4

زبان انگلیسی

THE MONKEY king-level4


450,000 ریال

Translation & Language

زبان انگلیسی

Translation & Language


300,000 ریال

تاريخ نقد ادبي: کد1329

زبان انگلیسی

تاریخ نقد ادبی: کد1329


110,000 ریال

400 words for the toefl

زبان انگلیسی

400 words for the toefl


450,000 ریال

A Sweet Jam مرباي شيرين

زبان انگلیسی

A Sweet Jam مربای شیرین


800,000 ریال

active reading skills 1

زبان انگلیسی

active reading skills 1


115,000 ریال

ADVANCED GRAMMAR IN USE

زبان انگلیسی

ADVANCED GRAMMAR IN USE


1,350,000 ریال

basic grammer in use+cd

زبان انگلیسی

basic grammer in use+cd


1,450,000 ریال

ielts reading maximiser

زبان انگلیسی

ielts reading maximiser


1,450,000 ریال

IELTS Speaking Tests+CD

زبان انگلیسی

IELTS Speaking Tests+CD


1,400,000 ریال

Inside Reading 1+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading 1+cd 2ed


850,000 ریال

Inside Reading 2+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading 2+cd 2ed


1,100,000 ریال

Inside Reading 3+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading 3+cd 2ed


850,000 ریال

Intermediate Vocabulary

زبان انگلیسی

Intermediate Vocabulary


350,000 ریال

New Concepts & COMMENTS

زبان انگلیسی

New Concepts & COMMENTS


1,250,000 ریال

دستور زبان انگليسي پايه

زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی پایه


400,000 ریال

گرامر جامع زبان انگليسي

زبان انگلیسی

گرامر جامع زبان انگلیسی


1,850,000 ریال

واژگان جامع fast vocab

زبان انگلیسی

واژگان جامع fast vocab


160,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري هنر

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری هنر


600,000 ریال

A General English Course

زبان انگلیسی

A General English Course


720,000 ریال

American Headway starter

زبان انگلیسی

American Headway starter


650,000 ریال

complete ielts bands 4-5

زبان انگلیسی

complete ielts bands 4-5


2,100,000 ریال

ear-rings from Frankfurt

زبان انگلیسی

ear-rings from Frankfurt


180,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE17general

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE17general


700,000 ریال

OXFORD POCKET DICTIONARY

زبان انگلیسی

OXFORD POCKET DICTIONARY


750,000 ریال

PTE Academic Testbuilder

زبان انگلیسی

PTE Academic Testbuilder


350,000 ریال

the pearl-level3:مرواريد

زبان انگلیسی

the pearl-level3:مروارید


300,000 ریال

Top Notch 2B+CD ويراست 3

زبان انگلیسی

Top Notch 2B+CD ویراست 3


1,100,000 ریال

Understanding syntax 3ed

زبان انگلیسی

Understanding syntax 3ed


250,000 ریال

understanding syntax 4ed

زبان انگلیسی

understanding syntax 4ed


300,000 ریال

متون دانشگاهي حقوق: جلد1

زبان انگلیسی

متون دانشگاهی حقوق: جلد1


390,000 ریال

متون دانشگاهي حقوق: جلد2

زبان انگلیسی

متون دانشگاهی حقوق: جلد2


190,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري حقوق

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق


600,000 ریال

Collins reading for ielts

زبان انگلیسی

Collins reading for ielts


650,000 ریال

Collins writing for ielts

زبان انگلیسی

Collins writing for ielts


650,000 ریال

Communicate What You Mean

زبان انگلیسی

Communicate What You Mean


1,100,000 ریال

Gullivers Travels:Level 4

زبان انگلیسی

Gullivers Travels:Level 4


450,000 ریال

Passages 1-ST+cd+WORKرحلي

زبان انگلیسی

Passages 1-ST+cd+WORKرحلی


1,600,000 ریال

SELECT READING ELEMENTARY

زبان انگلیسی

SELECT READING ELEMENTARY


650,000 ریال

speak english around town

زبان انگلیسی

speak english around town


100,000 ریال

Speaking test of ielts+CD

زبان انگلیسی

Speaking test of ielts+CD


1,600,000 ریال

بررسي و ترجمه آثار اسلامي

زبان انگلیسی

بررسی و ترجمه آثار اسلامی


700,000 ریال

بيان شفاهي داستان1: کد215

زبان انگلیسی

بیان شفاهی داستان1: کد215


630,000 ریال

فنون و صناعات ادبي: کد161

ادبیات

فنون و صناعات ادبی: کد161


240,000 ریال

واژه شناسي انگليسي: کد952

زبان انگلیسی

واژه شناسی انگلیسی: کد952


980,000 ریال

BASIC ENGLISH GRAMMAR 4ED

زبان انگلیسی

BASIC ENGLISH GRAMMAR 4ED


2,400,000 ریال

Chomskys Universal Grammar

زبان انگلیسی

Chomskys Universal Grammar


250,000 ریال

complete ielts bands 5-6.5

زبان انگلیسی

complete ielts bands 5-6.5


2,000,000 ریال

English grammar in use 5ed

زبان انگلیسی

English grammar in use 5ed


1,750,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 14 general

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 14 general


800,000 ریال

ielts cambridge15 academic

زبان انگلیسی

ielts cambridge15 academic


650,000 ریال

literary terms & criticism

زبان انگلیسی

literary terms & criticism


70,000 ریال

meaning -based translation

زبان انگلیسی

meaning -based translation


1,800,000 ریال

The Kite Runnerبادبادک باز

زبان انگلیسی

The Kite Runnerبادبادک باز


950,000 ریال

the long road -easystarter

زبان انگلیسی

the long road -easystarter


450,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


450,000 ریال

زبان تخصصي مددکاري اجتماعي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی


650,000 ریال

زبان عموميGENEREAL ENGLISH

زبان انگلیسی

زبان عمومیGENEREAL ENGLISH


700,000 ریال

سلکت ريدينگSELECT READINGS

زبان انگلیسی

سلکت ریدینگSELECT READINGS


300,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري پرستاري

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری پرستاری


600,000 ریال

American family & friends 1

زبان انگلیسی

American family & friends 1


1,900,000 ریال

American family & friends 2

زبان انگلیسی

American family & friends 2


1,900,000 ریال

Collins listening for ielts

زبان انگلیسی

Collins listening for ielts


650,000 ریال

ielts cambridge 16 academic

زبان انگلیسی

ielts cambridge 16 academic


650,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 17 ACADEMIC

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 17 ACADEMIC


750,000 ریال

Inside Reading intro+cd 2ed

زبان انگلیسی

Inside Reading intro+cd 2ed


800,000 ریال

real listening & speaking 1

زبان انگلیسی

real listening & speaking 1


400,000 ریال

SELECt READING INTERMEDIATE

زبان انگلیسی

SELECt READING INTERMEDIATE


800,000 ریال

Top Notch Fundamentals A+CD

زبان انگلیسی

Top Notch Fundamentals A+CD


1,100,000 ریال

Top Notch Fundamentals B+CD

زبان انگلیسی

Top Notch Fundamentals B+CD


1,250,000 ریال

Understanding Phonology 3ed

زبان انگلیسی

Understanding Phonology 3ed


250,000 ریال

زبان تخصصي ساختمان و معماري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی ساختمان و معماری


450,000 ریال

زبان تخصصي مديريت کسب و کار

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار


600,000 ریال

زبان تخصصي معماري و شهرسازي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی معماری و شهرسازی


470,000 ریال

واژگان انگليسي(for dummies)

فرهنگ لغت

واژگان انگلیسی


1,500,000 ریال

504کلمه مطلقا ضروري متالورژي

زبان انگلیسی

504کلمه مطلقا ضروری متالورژی


600,000 ریال

Advanced Vocabulary & Idioms

زبان انگلیسی

Advanced Vocabulary & Idioms


350,000 ریال

Cafe Cream 1:student+word+cd

زبان انگلیسی

Cafe Cream 1:student+word+cd


2,500,000 ریال

complete ielts bands 6.5-7.5

زبان انگلیسی

complete ielts bands 6.5-7.5


2,000,000 ریال

ENGLISH FOR FINANCIAL SECTOR

زبان انگلیسی

ENGLISH FOR FINANCIAL SECTOR


250,000 ریال

English Vocabulary Organiser

زبان انگلیسی

English Vocabulary Organiser


300,000 ریال

understanding Morphology 2ed

زبان انگلیسی

understanding Morphology 2ed


300,000 ریال

خمره (انگليسي) THE WATER URN

زبان انگلیسی

خمره


800,000 ریال

مکاتبات letter writing کد759

زبان انگلیسی

مکاتبات letter writing کد759


160,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري حسابداري

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری حسابداری


600,000 ریال

anecdotes in american english

زبان انگلیسی

anecdotes in american english


350,000 ریال

Essential words for the ielts

زبان انگلیسی

Essential words for the ielts


1,300,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 13 general+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 13 general+CD


800,000 ریال

Meet the martians-easystarter

زبان انگلیسی

Meet the martians-easystarter


450,000 ریال

oxford picture dictionary-OPD

زبان انگلیسی

oxford picture dictionary-OPD


2,000,000 ریال

Reading Through Interaction 2

زبان انگلیسی

Reading Through Interaction 2


480,000 ریال

THE RED PONY-level4(اسب قرمز)

زبان انگلیسی

THE RED PONY-level4


450,000 ریال

the scarlet Pimpernel-level 2

زبان انگلیسی

the scarlet Pimpernel-level 2


450,000 ریال

راهنماي جامع آزمون تافل دکتري

کنکور

راهنمای جامع آزمون تافل دکتری


450,000 ریال

سيري در ادبيات انگليس2: کد590

زبان انگلیسی

سیری در ادبیات انگلیس2: کد590


290,000 ریال

نقاشي قهوه خانه اي(زبان اصلي)

هنرهای تجسمی

نقاشی قهوه خانه ای


800,000 ریال

250داستان کوتاه انگليسي- فارسي

زبان انگلیسی

250داستان کوتاه انگلیسی- فارسی


1,100,000 ریال

504واژه مطلقا ضروري زيست شناسي

زبان انگلیسی

504واژه مطلقا ضروری زیست شناسی


600,000 ریال

Cambridge Grammar for Ielts+cd

زبان انگلیسی

Cambridge Grammar for Ielts+cd


1,100,000 ریال

crime story collection-level 4

زبان انگلیسی

crime story collection-level 4


300,000 ریال

English for chemical engineers

زبان انگلیسی

English for chemical engineers


70,000 ریال

English Idioms in use ADVANCED

زبان انگلیسی

English Idioms in use ADVANCED


800,000 ریال

essential english word(1) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

essential english word(2) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

essential english word(3) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

essential english word(4) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

essential english word(5) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

essential english word(6) 4000

زبان انگلیسی

essential english word


850,000 ریال

Grammar in use intermediate+cd

زبان انگلیسی

Grammar in use intermediate+cd


1,750,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 11 Academic+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 11 Academic+CD


650,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 12 Academic+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 12 Academic+CD


650,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 13 Academic+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 13 Academic+CD


650,000 ریال

متون حقوقي (2) حقوق جزا: کد536

زبان انگلیسی

متون حقوقی


550,000 ریال

129داستان کوتاه ايتاليايي فارسي

زبان انگلیسی

129داستان کوتاه ایتالیایی فارسی


600,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري تربيت بدني

تربیت بدنی ورزشی

504 کلمه مطلقا ضروری تربیت بدنی


600,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري رشته صنايع

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته صنایع


600,000 ریال

idioms & phrasal verbs Advanced

زبان انگلیسی

idioms & phrasal verbs Advanced


1,700,000 ریال

interaction access gold edition

زبان انگلیسی

interaction access gold edition


1,100,000 ریال

Interactions 1 Reading 6edition

زبان انگلیسی

Interactions 1 Reading 6edition


1,300,000 ریال

Professional English in Use ICT

زبان انگلیسی

Professional English in Use ICT


500,000 ریال

Research in translation studies

زبان انگلیسی

Research in translation studies


120,000 ریال

Select Reading Pre-intermediate

زبان انگلیسی

Select Reading Pre-intermediate


800,000 ریال

SOFTWARE ENGINEERING 10 Edition

مهندسی

SOFTWARE ENGINEERING 10 Edition


1,900,000 ریال

The Study Of Language 7-Edition

زبان انگلیسی

The Study Of Language 7-Edition


1,700,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان حسابداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان حسابداری


150,000 ریال

انگليسي در سفر(کتاب دوم 2)

زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر


400,000 ریال

زبان تخصصي کاربردي مهندسي عمران

زبان انگلیسی

زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران


130,000 ریال

زبان تخصصي مديريت تبليغات تجاري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری


95,000 ریال

1100 واژه که بايد دانست(ويراست7)

زبان انگلیسی

1100 واژه که باید دانست


1,400,000 ریال

129داستان کوتاه انگليسي(دوزبانه)

زبان انگلیسی

129داستان کوتاه انگلیسی


1,100,000 ریال

An introduction to language 11ED

زبان انگلیسی

An introduction to language 11ED


2,000,000 ریال

Interaction Access 6edition آبي

زبان انگلیسی

Interaction Access 6edition آبی


1,000,000 ریال

LITTLE WOMEN level1 (زنان کوچک)

زبان انگلیسی

LITTLE WOMEN level1


300,000 ریال

methodology in language teaching

زبان انگلیسی

methodology in language teaching


600,000 ریال

Oxford Living Grammar elementary

زبان انگلیسی

Oxford Living Grammar elementary


150,000 ریال

Robinson Crusoe رابينسون کروزوئه

زبان انگلیسی

Robinson Crusoe رابینسون کروزوئه


750,000 ریال

the cup in the forest-easystarts

زبان انگلیسی

the cup in the forest-easystarts


300,000 ریال

The sound & the fury خشم و هياهو

زبان انگلیسی

The sound & the fury خشم و هیاهو


850,000 ریال

خواندن متون انگليسي عمومي: کد310

زبان انگلیسی

خواندن متون انگلیسی عمومی: کد310


400,000 ریال

American family & friends Starter

زبان انگلیسی

American family & friends Starter


1,400,000 ریال

Cambridge English for Engineering

زبان انگلیسی

Cambridge English for Engineering


200,000 ریال

Digital Design 5ED(طراحي ديجيتال)

مهندسی

Digital Design 5ED


1,500,000 ریال

ESSENTIAL WORDS fOR THE TOEFL 7ED

زبان انگلیسی

ESSENTIAL WORDS fOR THE TOEFL 7ED


1,200,000 ریال

expanding reading skills advanced

زبان انگلیسی

expanding reading skills advanced


150,000 ریال

Facts & Figures 1 اطلاعات و ارقام

زبان انگلیسی

Facts & Figures 1 اطلاعات و ارقام


1,200,000 ریال

the first emperor of china-level2

زبان انگلیسی

the first emperor of china-level2


450,000 ریال

view point 1:strudent & work book

زبان انگلیسی

view point 1:strudent & work book


1,850,000 ریال

آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي

زبان انگلیسی

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی


110,000 ریال

فنون يادگيري: کد292 study skills

زبان انگلیسی

فنون یادگیری: کد292 study skills


90,000 ریال

مجموعه سوالات تافل آزمون دکتراPHD

زبان انگلیسی

مجموعه سوالات تافل آزمون دکتراPHD


450,000 ریال

English Idioms in use intermediate

زبان انگلیسی

English Idioms in use intermediate


800,000 ریال

English vocabulary in use Advanced

زبان انگلیسی

English vocabulary in use Advanced


1,350,000 ریال

Interchange 1-5ED-studentbook+work

زبان انگلیسی

Interchange 1-5ED-studentbook+work


1,650,000 ریال

Oxford Advanced Learner Dictionary

فرهنگ لغت

Oxford Advanced Learner Dictionary


7,500,000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1166

ادبیات

ترجمه مکاتبات و اسناد جلد2-کد 1166


230,000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد: جلد1- کد297

زبان انگلیسی

ترجمه مکاتبات و اسناد: جلد1- کد297


650,000 ریال

راهنماي کامل انگليسي آموزش و پرورش

روانشناسی مددکاری مشاوره

راهنمای کامل انگلیسی آموزش و پرورش


7,000 ریال

زبان تخصصي رشته امور اداري و دفتري

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته امور اداری و دفتری


150,000 ریال

504 واژه خيلي ضروري در زبان انگليسي

زبان انگلیسی

504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی


1,950,000 ریال

Developing tactics for listening+cd

زبان انگلیسی

Developing tactics for listening+cd


1,500,000 ریال

ENGINEERING MECHANICS STATICS 14/ED

مهندسی

ENGINEERING MECHANICS STATICS 14/ED


1,800,000 ریال

English for Marketing & Advertising

مدیریت اقتصاد حسابداری

English for Marketing & Advertising


150,000 ریال

FUNDAMENTALS OF ENGLISH GRAMMAR 5ED

زبان انگلیسی

FUNDAMENTALS OF ENGLISH GRAMMAR 5ED


2,150,000 ریال

idioms & phrasal verbs intermediate

زبان انگلیسی

idioms & phrasal verbs intermediate


1,700,000 ریال

Professional English in Use Finance

زبان انگلیسی

Professional English in Use Finance


650,000 ریال

the snow goose other stories-level3

زبان انگلیسی

the snow goose other stories-level3


300,000 ریال

Touchstone 3 :students book+work+cd

زبان انگلیسی

Touchstone 3 :students book+work+cd


2,150,000 ریال

Touchstone 4 :students book+work+cd

زبان انگلیسی

Touchstone 4 :students book+work+cd


2,200,000 ریال

Water for Life-level2(آب براي حيات)

زبان انگلیسی

Water for Life-level2


450,000 ریال

world english intro -SECOND EDITION

زبان انگلیسی

world english intro -SECOND EDITION


900,000 ریال

اصطلاحات و مکالمات انگليسي امريکائي

زبان انگلیسی

اصطلاحات و مکالمات انگلیسی امریکائی


1,750,000 ریال

انگليسي عمومي براي دانشجويان مهندسي

زبان انگلیسی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی


1,000,000 ریال

روش تدريس زبان انگليسي:ارشد و دکتري

زبان انگلیسی

روش تدریس زبان انگلیسی:ارشد و دکتری


2,550,000 ریال

متون حقوقي (1) حقوق قرادادها: کد521

حقوق معارف الهیات

متون حقوقی


550,000 ریال

واژه نامه توصيفي دستور زبان انگليسي

فرهنگ لغت

واژه نامه توصیفی دستور زبان انگلیسی


700,000 ریال

1100 words you need to know ويراست7

زبان انگلیسی

1100 words you need to know ویراست7


1,500,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري مکانيک و هوافضا

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری مکانیک و هوافضا


600,000 ریال

Amazon Rally-level 1(رالي در آمازون)

زبان انگلیسی

Amazon Rally-level 1


300,000 ریال

English Collocations in Use advanced

زبان انگلیسی

English Collocations in Use advanced


800,000 ریال

english file elementary: stbook+work

زبان انگلیسی

english file elementary: stbook+work


1,850,000 ریال

introudction to elementary particles

زبان انگلیسی

introudction to elementary particles


1,500,000 ریال

REFLETS 2:student& workbook+cd(قفله)

زبان انگلیسی

REFLETS 2:student& workbook+cd


95,000 ریال

the slave boy of Pompeii-easystarter

زبان انگلیسی

the slave boy of Pompeii-easystarter


450,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان مهندسي کد1939

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان مهندسی کد1939


220,000 ریال

ترجمه آثار مکتوب و متون رسمي انگليسي

زبان انگلیسی

ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی انگلیسی


1,200,000 ریال

زبان تخصصي2 (رشته فقه و حقوق اسلامي)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی2


120,000 ریال

فرهنگ تصويري آکسفورد:انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ تصویری آکسفورد:انگلیسی- فارسی


2,000,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري رشته علوم تربيتي

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری رشته علوم تربیتی


600,000 ریال

action plan fir ilets academic module

زبان انگلیسی

action plan fir ilets academic module


200,000 ریال

cambridge english mindset for ielts 1

زبان انگلیسی

cambridge english mindset for ielts 1


1,750,000 ریال

cambridge english mindset for ielts 2

زبان انگلیسی

cambridge english mindset for ielts 2


1,900,000 ریال

cambridge english mindset for ielts 3

زبان انگلیسی

cambridge english mindset for ielts 3


2,000,000 ریال

English Pronunciation in use advanced

زبان انگلیسی

English Pronunciation in use advanced


700,000 ریال

Interactions 1 Reading silver edition

زبان انگلیسی

Interactions 1 Reading silver edition


350,000 ریال

Interchange 3-4ED-studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange 3-4ED-studentbook+work+cd


170,000 ریال

Kinematics & Dynamics Of Machines 2ED

مهندسی

Kinematics & Dynamics Of Machines 2ED


1,600,000 ریال

Oxford English Grammar Course - Basic

زبان انگلیسی

Oxford English Grammar Course - Basic


2,500,000 ریال

round the world in eighty days-leve 2

زبان انگلیسی

round the world in eighty days-leve 2


300,000 ریال

Street Talk:گفتگوهاي انگليسي خياباني3

زبان انگلیسی

Street Talk:گفتگوهای انگلیسی خیابانی3


90,000 ریال

The official cambridge guide to ielts

زبان انگلیسی

The official cambridge guide to ielts


3,000,000 ریال

Vocabulary for college bound students

زبان انگلیسی

Vocabulary for college bound students


1,200,000 ریال

آموزش زبان انگليسي در 60 روز(باسي دي)

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در 60 روز


1,550,000 ریال

اخبار و متون ورزشيsports texts & news

زبان انگلیسی

اخبار و متون ورزشیsports texts & news


200,000 ریال

زبان تخصصي براي دانشجويان رشته اقتصاد

زبان انگلیسی

زبان تخصصی برای دانشجویان رشته اقتصاد


600,000 ریال

Active skills for reading 1+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 1+cd ویرایش3


800,000 ریال

Active skills for reading 3+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 3+cd ویرایش3


1,100,000 ریال

Active skills for reading 4+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading 4+cd ویرایش3


750,000 ریال

Developing reading skills intermediate

زبان انگلیسی

Developing reading skills intermediate


700,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 11 General Training+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 11 General Training+CD


800,000 ریال

IELTS CAMBRIDGE 12 General Training+CD

زبان انگلیسی

IELTS CAMBRIDGE 12 General Training+CD


750,000 ریال

the call of the wind(آواي وحش) level 2

زبان انگلیسی

the call of the wind


300,000 ریال

Vocabulary for the high school student

زبان انگلیسی

Vocabulary for the high school student


550,000 ریال

انگليسي براي مديريت جهانگردي و هتلداري

زبان انگلیسی

انگلیسی برای مدیریت جهانگردی و هتلداری


585,000 ریال

انگليسي را به سرعت ياد بگيريد(باسي دي)

زبان انگلیسی

انگلیسی را به سرعت یاد بگیرید


1,200,000 ریال

راهنماي جامع خواندن متون انگليسي عمومي

زبان انگلیسی

راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی


350,000 ریال

راهنماي کامل انگليسي رشته صنايع جلد(1)

زبان انگلیسی

راهنمای کامل انگلیسی رشته صنایع جلد


10,000 ریال

زبان تخصصي روابط عمومي (کليه گرايش ها)

زبان انگلیسی

زبان تخصصی روابط عمومی


450,000 ریال

زبان تخصصي مديريت صنعتي و مهندسي صنايع

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع


50,000 ریال

زبان عمومي Reading Comprehension کد769

زبان انگلیسی

زبان عمومی Reading Comprehension کد769


550,000 ریال

طرح درس آموزش زبان انگليسي for dummies

زبان انگلیسی

طرح درس آموزش زبان انگلیسی for dummies


750,000 ریال

گرامر کامل زبان انگليسي Grammar in use

زبان انگلیسی

گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in use


2,200,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروري برق(کليه گرايش ها)

زبان انگلیسی

504 کلمه مطلقا ضروری برق


600,000 ریال

Business Vocabulary In Use intermediate

زبان انگلیسی

Business Vocabulary In Use intermediate


400,000 ریال

Rich dad poor dad پدر پولدار پدر بي پول

زبان انگلیسی

Rich dad poor dad پدر پولدار پدر بی پول


500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار: کد177

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار: کد177


400,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي1: کد9

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی1: کد9


1,200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه: کد75

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه: کد75


250,000 ریال

انگليسي براي رشته هاي حسابداري و مديريت

زبان انگلیسی

انگلیسی برای رشته های حسابداری و مدیریت


80,000 ریال

زبان تخصصي مديريت روابط عمومي و تبليغات

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات


600,000 ریال

Ielts common mistakes for brands 5.0-6.0

زبان انگلیسی

Ielts common mistakes for brands 5.0-6.0


350,000 ریال

Interchange 3/ ED 5 -studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange 3/ ED 5 -studentbook+work+cd


1,200,000 ریال

Key Words for Fluency Upper-intermediate

زبان انگلیسی

Key Words for Fluency Upper-intermediate


200,000 ریال

Oxford English Grammar Course - Advanced

زبان انگلیسی

Oxford English Grammar Course - Advanced


2,300,000 ریال

Readings & Grammar for Academic Purposes

زبان انگلیسی

Readings & Grammar for Academic Purposes


160,000 ریال

Touchstone 1 :students book+work+cd رحلي

زبان انگلیسی

Touchstone 1 :students book+work+cd رحلی


2,200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار: کد2164

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار: کد2164


210,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي2: کد83

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی2: کد83


1,050,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي : کد434

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی : کد434


280,000 ریال

انگليسي پايه(پيش دانشگاهي)براي دانشجويان

زبان انگلیسی

انگلیسی پایه


550,000 ریال

روش هاي تدريس در زبان انگليسي(کتاب ارشد)

کنکور

روش های تدریس در زبان انگلیسی


2,980,000 ریال

زبان انگليسي تخصصي ويژه دانشجويان مديريت

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی تخصصی ویژه دانشجویان مدیریت


1,000,000 ریال

a thousand splendid suns هزارخورشيد تابان

زبان انگلیسی

a thousand splendid suns هزارخورشید تابان


1,300,000 ریال

American handy learner dictionary longman

فرهنگ لغت

American handy learner dictionary longman


750,000 ریال

an introduction to language & linguistics

زبان انگلیسی

an introduction to language & linguistics


2,100,000 ریال

English Phonetics & Phonology 4Edition+Cd

زبان انگلیسی

English Phonetics & Phonology 4Edition+Cd


1,250,000 ریال

Interchange intro-5ED-studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange intro-5ED-studentbook+work+cd


1,850,000 ریال

OXFORD STUDENTS Dictionary با ترجمه فارسي

فرهنگ لغت

OXFORD STUDENTS Dictionary با ترجمه فارسی


1,500,000 ریال

Touch the English Grammar:parts of speech

زبان انگلیسی

Touch the English Grammar:parts of speech


140,000 ریال

TRANSPORT PHENOMENA 2ED پديده هاي انتقال

زبان انگلیسی

TRANSPORT PHENOMENA 2ED پدیده های انتقال


850,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد: کد149

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد: کد149


580,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1391

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1391


120,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي: کد1626

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی: کد1626


1,400,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه: کد2109

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه: کد2109


160,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي: کد1354

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی: کد1354


250,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته سراميک :کد398

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته سرامیک :کد398


50,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معماري: کد705

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری: کد705


110,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معماري: کد922

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری: کد922


90,000 ریال

ترجمه تافل کيت Toefl test preparation Kit

زبان انگلیسی

ترجمه تافل کیت Toefl test preparation Kit


950,000 ریال

راهنماي زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه

زبان انگلیسی

راهنمای زبان عمومی برای دانشجویان دانشگاه


23,000 ریال

راهنماي کامل Cause & Effect 3 علت و معلول

زبان انگلیسی

راهنمای کامل Cause & Effect 3 علت و معلول


100,000 ریال

زبان عمومي به همراه گرامر واژگان و خواندن

زبان انگلیسی

زبان عمومی به همراه گرامر واژگان و خواندن


95,000 ریال

مترجمي زبان انگليسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مترجمی زبان انگلیسی


250,000 ریال

متون و جملات کليدي زبان انگليسي (پيشرفته)

زبان انگلیسی

متون و جملات کلیدی زبان انگلیسی


750,000 ریال

Active skills for reading intro+cd ويرايش3

زبان انگلیسی

Active skills for reading intro+cd ویرایش3


850,000 ریال

David Copperfield+cd(ديويد کاپرفيلد)level5

زبان انگلیسی

David Copperfield+cd


450,000 ریال

Developing reading skills advanced ويرايش2

زبان انگلیسی

Developing reading skills advanced ویرایش2


500,000 ریال

Developing reading skills advanced ويرايش3

زبان انگلیسی

Developing reading skills advanced ویرایش3


1,000,000 ریال

English Pronunciation in use ‌intermediate

زبان انگلیسی

English Pronunciation in use ‌intermediate


1,000,000 ریال

English vocabulary in use pre&intermediate

زبان انگلیسی

English vocabulary in use pre&intermediate


1,350,000 ریال

Principles Of Language Learning & Teaching

زبان انگلیسی

Principles Of Language Learning & Teaching


1,250,000 ریال

the rainbow serpent & other stories-level1

زبان انگلیسی

the rainbow serpent & other stories-level1


450,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد: کد2079

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد: کد2079


250,000 ریال

کتاب کار (آزمون در آزمون)زبان عمومي فراگير

زبان انگلیسی

کتاب کار


30,000 ریال

A basic english course on Physical sciences

زبان انگلیسی

A basic english course on Physical sciences


300,000 ریال

American English File 4:student book+work2d

زبان انگلیسی

American English File 4:student book+work2d


1,450,000 ریال

American English File 4:student book+work3d

زبان انگلیسی

American English File 4:student book+work3d


1,800,000 ریال

An introduction to language 10ED شناخت زبان

زبان انگلیسی

An introduction to language 10ED شناخت زبان


750,000 ریال

cambridge vocabulary for ielts:intermediate

زبان انگلیسی

cambridge vocabulary for ielts:intermediate


800,000 ریال

LOVE in the time of CHOLERA عشق در زمان وبا

زبان انگلیسی

LOVE in the time of CHOLERA عشق در زمان وبا


800,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان فني و مهندسي: کد1057

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی: کد1057


140,000 ریال

راهنماي جامع انگليسي براي رشته علوم انساني2

زبان انگلیسی

راهنمای جامع انگلیسی برای رشته علوم انسانی2


100,000 ریال

زبان تخصصي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


170,000 ریال

مکالمات تلفني به زبان انگليسي (for dummies)

زبان انگلیسی

مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی


350,000 ریال

American English File 1:student book+work+cd

زبان انگلیسی

American English File 1:student book+work+cd


2,150,000 ریال

American English File 5:student book+work+cd

زبان انگلیسی

American English File 5:student book+work+cd


1,700,000 ریال

Interchange 2: 5ED-studentbook+work+cd

زبان انگلیسی

Interchange 2: 5ED-studentbook+work+cd وزیری


1,000,000 ریال

Oxford English Grammar Course - Intermediate

زبان انگلیسی

Oxford English Grammar Course - Intermediate


2,500,000 ریال

Second Language Learning & Language Teaching

زبان انگلیسی

Second Language Learning & Language Teaching


180,000 ریال

Techniques & Principles in Language Teaching

زبان انگلیسی

Techniques & Principles in Language Teaching


1,000,000 ریال

Understanding & Using English Grammar 5ED+cd

زبان انگلیسی

Understanding & Using English Grammar 5ED+cd


2,500,000 ریال

آموزش تصويري زبان انگليسي به روش نصرت(سي دي)

زبان انگلیسی

آموزش تصویری زبان انگلیسی به روش نصرت


550,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشکي: کد2091

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی: کد2091


180,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته دندانپزشکي: کد76

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی: کد76


450,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته کشاورزي(2): کد11

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی


35,000 ریال

راهنماي متون روان شناسي به زبان انگليسي-مندي

روانشناسی مددکاری مشاوره

راهنمای متون روان شناسی به زبان انگلیسی-مندی


750,000 ریال

کدينگ و ريشه شناسي essential words for toefl

زبان انگلیسی

کدینگ و ریشه شناسی essential words for toefl


300,000 ریال

1000 English collocations in 10 minutes a day

زبان انگلیسی

1000 English collocations in 10 minutes a day


600,000 ریال

improve your skills:reading for ielts 6.0-7.5

زبان انگلیسی

improve your skills:reading for ielts 6.0-7.5


350,000 ریال

literature perrines3 sound & sense drama 13ED

زبان انگلیسی

literature perrines3 sound & sense drama 13ED


1,200,000 ریال

oxford word skills elementary -second edition

زبان انگلیسی

oxford word skills elementary -second edition


1,150,000 ریال

آموزش واژگان دانشگاهي در زبان انگليسي: کد1732

زبان انگلیسی

آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی: کد1732


90,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان الهيات کد2457 theology

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان الهیات کد2457 theology


1,010,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تربيت بدني: کد256

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی: کد256


550,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم انساني1-کد12

روانشناسی مددکاری مشاوره

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم انسانی1-کد12


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مردم شناسي: کد918

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مردم شناسی: کد918


50,000 ریال

راهنماي کامل انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي

علوم پایه

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی


550,000 ریال

راهنماي کامل متون زبان تخصصي در مديريت آموزشي

زبان انگلیسی

راهنمای کامل متون زبان تخصصی در مدیریت آموزشی


160,000 ریال

فارسي باستان:دستور متون واژه نامه old persian

زبان انگلیسی

فارسی باستان:دستور متون واژه نامه old persian


1,250,000 ریال

کتاب کمک آموزشي زبان تخصصي مديريت امور فرهنگي

زبان انگلیسی

کتاب کمک آموزشی زبان تخصصی مدیریت امور فرهنگی


500,000 ریال

متون فرهنگي اجتماعي sociocultural texts کد762

زبان انگلیسی

متون فرهنگی اجتماعی sociocultural texts کد762


150,000 ریال

longman Academic Writing series:essays Series5

زبان انگلیسی

longman Academic Writing series:essays Series5


1,500,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست شناسي: کد1458

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی: کد1458


75,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن(اکتشاف):کد237

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن


40,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي عمران: کد96

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران: کد96


160,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه برداري: کد955

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه برداری: کد955


110,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي علوم پايه: کد6

علوم پایه

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه: کد6


130,000 ریال

راهنماي انگليسي براي دانشجويان رشته روان شناسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی


495,000 ریال

راهنماي انگليسي براي دانشجويان علوم انساني (2)

زبان انگلیسی

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی


80,000 ریال

cambridge english mindset for ielts Foundation

زبان انگلیسی

cambridge english mindset for ielts Foundation


1,200,000 ریال

ielts kit آيلتس کيت:قويترين درسنامه مهارت نوشتن

زبان انگلیسی

ielts kit آیلتس کیت:قویترین درسنامه مهارت نوشتن


2,500,000 ریال

literature perrines2 sound & sense Poetry 13ED

زبان انگلیسی

literature perrines2 sound & sense Poetry 13ED


1,200,000 ریال

oxford word skills intermediate -second edition

زبان انگلیسی

oxford word skills intermediate -second edition


1,150,000 ریال

Research Methods in ELT and applied linguistics

زبان انگلیسی

Research Methods in ELT and applied linguistics


200,000 ریال

آزمون دکتري آموزش زبان انگليسي کد2807

کنکور

آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی کد2807 سال 91/93


300,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه شناسي: کد1940

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی: کد1940


150,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري(1): کد 167

مدیریت اقتصاد حسابداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری


1,140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم گياهي: کد1278

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم گیاهی: کد1278


30,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن(استخراج):کد229

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن


90,000 ریال

راهنماي انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري(2)

زبان انگلیسی

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری


200,000 ریال

راهنماي جامع انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت


300,000 ریال

راهنماي نگارش نامه هاي بازرگاني به زبان انگليسي

زبان انگلیسی

راهنمای نگارش نامه های بازرگانی به زبان انگلیسی


1,250,000 ریال

زبان تخصصي مديريت با تاکيد بر سازمان هاي دريايي

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر سازمان های دریایی


120,000 ریال

2900 واژه ضروري زبان عمومي آزمون ورودي دانشگاهها

کنکور

2900 واژه ضروری زبان عمومی آزمون ورودی دانشگاهها


165,000 ریال

Key SENTENCES OF Englishجملات کليدي زبان انگليسي

زبان انگلیسی

Key SENTENCES OF Englishجملات کلیدی زبان انگلیسی


600,000 ریال

راهنماي زبان انگليسي براي دانشجويان مهندسي عمران

زبان انگلیسی

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران


100,000 ریال

راهنماي کامل انگليسي براي کتاب خواندن متون عمومي

زبان انگلیسی

راهنمای کامل انگلیسی برای کتاب خواندن متون عمومی


200,000 ریال

متون و اصطلاحات پزشکيmedical texts کد757جلد قرمز

زبان انگلیسی

متون و اصطلاحات پزشکیmedical texts کد757جلد قرمز


450,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته شيلات کد635 fisheries

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شیلات کد635 fisheries


90,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي انرژي : کد2121

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی انرژی : کد2121


360,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي راه آهن: کد820

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی راه آهن: کد820


14,000 ریال

متن کامل 504 واژه کاملا ضروري با ترجمه فارسي جيبي

زبان انگلیسی

متن کامل 504 واژه کاملا ضروری با ترجمه فارسی جیبی


800,000 ریال

American English File 2:student book+work+cd

زبان انگلیسی

American English File 2:student book+work+cd گلاسه


1,900,000 ریال

longman Academic Writing series:essays Series3 4ed

زبان انگلیسی

longman Academic Writing series:essays Series3 4ed


1,400,000 ریال

اصطلاحات و عبارات فعليIdioms & Phrasal verbs کد767

زبان انگلیسی

اصطلاحات و عبارات فعلیIdioms & Phrasal verbs کد767


140,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي: کد301

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی: کد301


200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني :کد758

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی :کد758


200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي: کد450

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی: کد450


1,100,000 ریال

راهنماي زبان انگليسي براي دانشجويان علوم انساني(1)

زبان انگلیسی

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی


280,000 ریال

زبان تخصصي پيشرفته معماري براي دانشجويان و متخصصان

زبان انگلیسی

زبان تخصصی پیشرفته معماری برای دانشجویان و متخصصان


3,700,000 ریال

Research methods 1&2 for the English major students

زبان انگلیسی

Research methods 1&2 for the English major students


110,000 ریال