مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای صنایع دستی

دسته بندی ها

(3)
(4)
(1)
(2)
(8)
(168)

موضوع های اصلی

(1)
(2)
(159)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(6)
(8)

موضوع های فرعی

(1)
(43)
(1)
(2)
(3)
(36)
(2)
(17)
(44)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(19)
(1)
(1)
(5)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(12)
(6)
(6)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(10)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(19)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
186 محصول
گچبري

صنایع دستی

گچبری


550,000 ریال

فيروزه

صنایع دستی

فیروزه


950,000 ریال

سنگ کاري

مهندسی

سنگ کاری


550,000 ریال

معرق چوب

صنایع دستی

معرق چوب


15,000 ریال

صنعت شيشه

صنایع دستی

صنعت شیشه


150,000 ریال

قلم زن فلز

صنایع دستی

قلم زن فلز


380,000 ریال

صنعت سراميک

صنایع دستی

صنعت سرامیک


1,400,000 ریال

افق هنر معرق

صنایع دستی

افق هنر معرق


650,000 ریال

درودگري عمومي

صنایع دستی

درودگری عمومی


1,000,000 ریال

آموزش قاليبافي

صنایع دستی

آموزش قالیبافی


350,000 ریال

آموزش گليم بافي

صنایع دستی

آموزش گلیم بافی


380,000 ریال

صنايع دستي ايران

صنایع دستی

صنایع دستی ایران


520,000 ریال

لعاب- کاشي- سفال

صنایع دستی

لعاب- کاشی- سفال


450,000 ریال

فرايندهاي سراميکي

صنایع دستی

فرایندهای سرامیکی


1,500,000 ریال

نگاهي ديگر به تشک

صنایع دستی

نگاهی دیگر به تشک


50,000 ریال

تاريخ مبلمان ايران

مهندسی

تاریخ مبلمان ایران


220,000 ریال

پژوهشي در فرش ايران

صنایع دستی

پژوهشی در فرش ایران


4,000,000 ریال

تکنيکهاي پتينه کاري

صنایع دستی

تکنیکهای پتینه کاری


1,250,000 ریال

تکه چوب هاي پول ساز

صنایع دستی

تکه چوب های پول ساز


550,000 ریال

خودآموز فنون قلمزني

صنایع دستی

خودآموز فنون قلمزنی


640,000 ریال

راهنماي گوهر سنگ ها

صنایع دستی

راهنمای گوهر سنگ ها


1,900,000 ریال

غروب زرين فرش ساروق

صنایع دستی

غروب زرین فرش ساروق


3,000,000 ریال

فرش ايران (2 زبانه)

صنایع دستی

فرش ایران


2,500,000 ریال

کوره هاي پخت سراميک

صنایع دستی

کوره های پخت سرامیک


1,400,000 ریال

قلم زني هنري ماندگار

صنایع دستی

قلم زنی هنری ماندگار


1,900,000 ریال

بازسازي جواهرات قديمي

صنایع دستی

بازسازی جواهرات قدیمی


1,200,000 ریال

طراحان بزرگ فرش ايران

صنایع دستی

طراحان بزرگ فرش ایران


7,500,000 ریال

نقوش ترئيني غيربرجسته

صنایع دستی

نقوش ترئینی غیربرجسته


600,000 ریال

هنر گچبري مکتب خراسان

صنایع دستی

هنر گچبری مکتب خراسان


650,000 ریال

آشنايي با هنرهاي سنتي2

صنایع دستی

آشنایی با هنرهای سنتی2


580,000 ریال

آشنايي با هنرهاي سنتي3

صنایع دستی

آشنایی با هنرهای سنتی3


900,000 ریال

ساختمان کوره هاي صنعتي

مهندسی

ساختمان کوره های صنعتی


1,800,000 ریال

شناخت صنايع دستي ايران

صنایع دستی

شناخت صنایع دستی ایران


780,000 ریال

عشق در عرش جنون در فرش

صنایع دستی

عشق در عرش جنون در فرش


420,000 ریال

علم و مهندسي سراميک ها

صنایع دستی

علم و مهندسی سرامیک ها


400,000 ریال

صنايع کهن در دوره قاجار

صنایع دستی

صنایع کهن در دوره قاجار


1,000,000 ریال

گوهرهاي شگفت انگيز جهان

صنایع دستی

گوهرهای شگفت انگیز جهان


1,500,000 ریال

واژه نامه ميراث ماندگار

فرهنگ لغت

واژه نامه میراث ماندگار


980,000 ریال

طراحي جواهرات با مرواريد

صنایع دستی

طراحی جواهرات با مروارید


1,200,000 ریال

فرش دستباف هويت ناشناخته

صنایع دستی

فرش دستباف هویت ناشناخته


3,800,000 ریال

تاريخ سفال و کاشي درايران

صنایع دستی

تاریخ سفال و کاشی درایران


250,000 ریال

خودآموز جامع معرق  بر چوب

صنایع دستی

خودآموز جامع معرق بر چوب


350,000 ریال

سفال و باستان شناسي کاشان

صنایع دستی

سفال و باستان شناسی کاشان


1,000,000 ریال

سفالگري در بلوچستان ايران

صنایع دستی

سفالگری در بلوچستان ایران


500,000 ریال

شيشه:ساختار خواص و کاربرد

صنایع دستی

شیشه:ساختار خواص و کاربرد


750,000 ریال

صنعت لعاب‌سازي و رنگهاي آن

صنایع دستی

صنعت لعاب‌سازی و رنگهای آن


1,300,000 ریال

طرح هاي سفالي آلفرد واتر هوس

صنایع دستی

طرح های سفالی آلفرد واتر هوس


550,000 ریال

انگشتري ها (مجموعه هنر اسلامي9)

صنایع دستی

انگشتری ها


4,000,000 ریال

گليم:تاريخچه طرح بافت و شناسايي

صنایع دستی

گلیم:تاریخچه طرح بافت و شناسایی


4,000,000 ریال

نماد و نشانه شناسي در فرش ايران

صنایع دستی

نماد و نشانه شناسی در فرش ایران


1,200,000 ریال

هنر کاشي کاري معقلي و نوآوري ها

صنایع دستی

هنر کاشی کاری معقلی و نوآوری ها


900,000 ریال

افسانه جاويدان فرش ايران(2زبانه)

صنایع دستی

افسانه جاویدان فرش ایران


4,800,000 ریال

کارهاي لاکي (مجموعه هنر اسلامي8)

صنایع دستی

کارهای لاکی


10,000,000 ریال

مکانيک چوب و فرآورده هاي مرکب آن

صنایع دستی

مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن


1,600,000 ریال

ابزارهاي ساده ساخت محصولات سراميک

صنایع دستی

ابزارهای ساده ساخت محصولات سرامیک


590,000 ریال

کارهاي شيشه (مجموعه هنر اسلامي10)

صنایع دستی

کارهای شیشه


4,000,000 ریال

مريم سالور:برگزيده آثار 1365-1397

هنرهای تجسمی

مریم سالور:برگزیده آثار 1365-1397


6,000,000 ریال

آشنايي با چوب و هنرهاي مرتبط با آن

صنایع دستی

آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن


330,000 ریال

قاليچه هاي امروزي مشرق زمين کد2419

هنرهای تجسمی

قالیچه های امروزی مشرق زمین کد2419


680,000 ریال

نگرشي بر تحولات صنايع دستي در جهان

صنایع دستی

نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان


250,000 ریال

تاريخچه مبلمان و طراحي داخلي در جهان

مهندسی

تاریخچه مبلمان و طراحی داخلی در جهان


800,000 ریال

تحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر کد2319

صنایع دستی

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر کد2319


540,000 ریال

هنر کاغذ و تا -اوريگامي (for dummies)

هنرهای تجسمی

هنر کاغذ و تا -اوریگامی


1,500,000 ریال

آموزش فن و هنر سفالگري:250نکته کاربردي

صنایع دستی

آموزش فن و هنر سفالگری:250نکته کاربردی


700,000 ریال

114ماده اوليه مورد مصرف در صنايع سراميک

صنایع دستی

114ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک


390,000 ریال

خواص بدنه هاي سراميکي: جلد  1پلاستيسيته

صنایع دستی

خواص بدنه های سرامیکی: جلد 1پلاستیسیته


590,000 ریال

شيشه گري و ساخت وسايل شيشه اي آزمايشگاهي

علوم پایه

شیشه گری و ساخت وسایل شیشه ای آزمایشگاهی


25,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته سراميک :کد398

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته سرامیک :کد398


50,000 ریال

شاهسون:مروري بر دستبافته هاي عشاير شاهسون

صنایع دستی

شاهسون:مروری بر دستبافته های عشایر شاهسون


6,500,000 ریال

گنجينه نقش و نگار ايراني در هنر معرق کاري

صنایع دستی

گنجینه نقش و نگار ایرانی در هنر معرق کاری


300,000 ریال

مس و مسگري در ايران:از ايران چه ميدانم141

صنایع دستی

مس و مسگری در ایران:از ایران چه میدانم141


190,000 ریال

فلزکاري غرب ايران در سده هاي ششم و هفتم هجري

صنایع دستی

فلزکاری غرب ایران در سده های ششم و هفتم هجری


250,000 ریال

کاشي هفت رنگ دفتر اول:نقاشي روي کاشي با لعاب

صنایع دستی

کاشی هفت رنگ دفتر اول:نقاشی روی کاشی با لعاب


1,800,000 ریال

شيشه و تجلي نور و رنگ (همنشيني نور رنگ و شيشه)

مهندسی

شیشه و تجلی نور و رنگ


400,000 ریال

تراسيگيلاتا:تاريخ، تکنيک و کارکردهاي پوشش هاي گلي

صنایع دستی

تراسیگیلاتا:تاریخ، تکنیک و کارکردهای پوشش های گلی


2,500,000 ریال

دايره المعارف هنرهاي صنايع دستي و حرف مربوط به آن

فرهنگ لغت

دایره المعارف هنرهای صنایع دستی و حرف مربوط به آن


2,500,000 ریال

ده هزار سال تاريخ و هنر فرش بافي اقوام ايراني (2جلدي)

صنایع دستی

ده هزار سال تاریخ و هنر فرش بافی اقوام ایرانی


5,500,000 ریال

خلاصه دروس و نکات جامع صنايع دستي:(کنکورکارشناسي ارشد)

کنکور

خلاصه دروس و نکات جامع صنایع دستی:


150,000 ریال

آرايه ها و نقوش ختايي واسليمي  در هنر تذهيب و طراحي فرش

صنایع دستی

آرایه ها و نقوش ختایی واسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش


750,000 ریال

پيچش زرين (گردش اسليمي و ختايي در هنر تذهيب و طراحي فرش)

صنایع دستی

پیچش زرین


400,000 ریال

آموزش گام به گام حرکت‌هاي ختايي در طراحي فرش و هنر تذهيب7

صنایع دستی

آموزش گام به گام حرکت‌های ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب7


650,000 ریال

آموزش گام به گام طراحي بر روي سفال(همراه با الگوهاي طراحي)

هنرهای تجسمی

آموزش گام به گام طراحی بر روی سفال


350,000 ریال

گل هاي ختايي:آيين هنر و آموزش نقاشي ايراني کتاب اول

هنرهای تجسمی

گل های ختایی:آیین هنر و آموزش نقاشی ایرانی کتاب اول قالی،کاشی،تذهیب


890,000 ریال

سراميک ، مواد نسوز ، شيشه گچ ،آهک (مباني شيمي فيزيک مواد کاني غيرفلزي)

صنایع دستی

سرامیک ، مواد نسوز ، شیشه گچ ،آهک


600,000 ریال

واکشيده و همکشيده شدن چوب:فناوري کاربردي پايه در مصنوعات چند سازه اي

صنایع دستی

واکشیده و همکشیده شدن چوب:فناوری کاربردی پایه در مصنوعات چند سازه ای چوب


160,000 ریال

سراميک

صنایع دستی

سرامیک


فاقد موجودی

فلزکاري

صنایع دستی

فلزکاری


فاقد موجودی

گوهرشناسي

صنایع دستی

گوهرشناسی


فاقد موجودی

شعله و شيشه

صنایع دستی

شعله و شیشه


فاقد موجودی

شيمي سراميک

صنایع دستی

شیمی سرامیک


فاقد موجودی

101 طرح معرق

صنایع دستی

101 طرح معرق


فاقد موجودی

تکنولوژي چوب

صنایع دستی

تکنولوژی چوب


فاقد موجودی

رويه کوبي مبل

صنایع دستی

رویه کوبی مبل


فاقد موجودی

اصول سراميک ها

صنایع دستی

اصول سرامیک ها


فاقد موجودی

شکوه هنر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

شکوه هنر قاجار


فاقد موجودی

کتاب فرش ايران

صنایع دستی

کتاب فرش ایران


فاقد موجودی

هنر خاتم کد704

صنایع دستی

هنر خاتم کد704


فاقد موجودی

تعمير قالي شرقي

صنایع دستی

تعمیر قالی شرقی


فاقد موجودی

حفاظت صنعتي چوب

صنایع دستی

حفاظت صنعتی چوب


فاقد موجودی

کابينت ساز چوبي

صنایع دستی

کابینت ساز چوبی


فاقد موجودی

هنر منبت کد1647

صنایع دستی

هنر منبت کد1647


فاقد موجودی

تفجوشي سراميک ها

صنایع دستی

تفجوشی سرامیک ها


فاقد موجودی

راهنماي جامع طلا

صنایع دستی

راهنمای جامع طلا


فاقد موجودی

راهنماي نصب شيشه

صنایع دستی

راهنمای نصب شیشه


فاقد موجودی

کاشي کاري قاجاري

صنایع دستی

کاشی کاری قاجاری


فاقد موجودی

آشنايي با زيرکونيا

صنایع دستی

آشنایی با زیرکونیا


فاقد موجودی

آموزش هنر قاليبافي

صنایع دستی

آموزش هنر قالیبافی


فاقد موجودی

آموزش هنر گبه بافي

صنایع دستی

آموزش هنر گبه بافی


فاقد موجودی

راهنماي جامع الماس

صنایع دستی

راهنمای جامع الماس


فاقد موجودی

هنر قلاب بافي نوين

صنایع دستی

هنر قلاب بافی نوین


فاقد موجودی

آموزش هنر گليم بافي

صنایع دستی

آموزش هنر گلیم بافی


فاقد موجودی

پرداخت در فرش دستباف

صنایع دستی

پرداخت در فرش دستباف


فاقد موجودی

زبان تخصصي صنايع چوب

زبان انگلیسی

زبان تخصصی صنایع چوب


فاقد موجودی

آشنايي با اسپري دراير

صنایع دستی

آشنایی با اسپری درایر


فاقد موجودی

طرحها و نقشهاي تزئيني

هنرهای تجسمی

طرحها و نقشهای تزئینی


فاقد موجودی

آشنايي با هنرهاي سنتي1

صنایع دستی

آشنایی با هنرهای سنتی1


فاقد موجودی

شيشه گري دستي در ايران

صنایع دستی

شیشه گری دستی در ایران


فاقد موجودی

کاشي و کاربرد آن کد622

صنایع دستی

کاشی و کاربرد آن کد622


فاقد موجودی

مفاهيم پايه اي جواهرات

صنایع دستی

مفاهیم پایه ای جواهرات


فاقد موجودی

آموزش رفوگري ومرمت قالي

صنایع دستی

آموزش رفوگری ومرمت قالی


فاقد موجودی

چوب و هنرهاي چوبي ايران

صنایع دستی

چوب و هنرهای چوبی ایران


فاقد موجودی

سفال و سفالگري در گيلان

صنایع دستی

سفال و سفالگری در گیلان


فاقد موجودی

فن و هنر سفالگري: کد406

صنایع دستی

فن و هنر سفالگری: کد406


فاقد موجودی

سيري در صنايع دستي ايران

صنایع دستی

سیری در صنایع دستی ایران


فاقد موجودی

طراحي مهندسي سازه مبلمان

صنایع دستی

طراحی مهندسی سازه مبلمان


فاقد موجودی

ميناکاري روي فلز: کد1620

هنرهای تجسمی

میناکاری روی فلز: کد1620


فاقد موجودی

تاريخ مجسمه سازي در ايران

صنایع دستی

تاریخ مجسمه سازی در ایران


فاقد موجودی

صنعت تراشکاري و قالب سازي

مهندسی

صنعت تراشکاری و قالب سازی


فاقد موجودی

حصير و حصير مانندهاي ايران

صنایع دستی

حصیر و حصیر مانندهای ایران


فاقد موجودی

کليات هنر گوهرنشاني(3جلدي)

صنایع دستی

کلیات هنر گوهرنشانی


فاقد موجودی

تجلي نور در هنرهاي سنتي ايران

صنایع دستی

تجلی نور در هنرهای سنتی ایران


فاقد موجودی

راهنماي ساده و مصور قالي ايران

صنایع دستی

راهنمای ساده و مصور قالی ایران


فاقد موجودی

سفالگري بدون چرخ بافت و شکل گل

صنایع دستی

سفالگری بدون چرخ بافت و شکل گل


فاقد موجودی

فرش خراسان:بر کويرهاي سبز جنوب

صنایع دستی

فرش خراسان:بر کویرهای سبز جنوب


فاقد موجودی

تاريخ تجارت فرش ايران عصر قاجار

صنایع دستی

تاریخ تجارت فرش ایران عصر قاجار


فاقد موجودی

تخريب چوب حفاظت و نگهداري از آن

صنایع دستی

تخریب چوب حفاظت و نگهداری از آن


فاقد موجودی

قالي هاي دستبافت شرقي و اروپايي

صنایع دستی

قالی های دستبافت شرقی و اروپایی


فاقد موجودی

گنجينه نقوش خاتم(فارسي انگليسي)

صنایع دستی

گنجینه نقوش خاتم


فاقد موجودی

آموزش هنر جاجيم بافي و گليم بافي

صنایع دستی

آموزش هنر جاجیم بافی و گلیم بافی


فاقد موجودی

راهنماي مصور و جامع سنگهاي قيمتي

صنایع دستی

راهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی


فاقد موجودی

سفال اسلامي (مجموعه هنر اسلامي7)

صنایع دستی

سفال اسلامی


فاقد موجودی

شناخت گليم و گليم مانندهاي ايران

صنایع دستی

شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران


فاقد موجودی

فرهنگ مواد و تکنيکهاي مجسمه سازي

صنایع دستی

فرهنگ مواد و تکنیکهای مجسمه سازی


فاقد موجودی

قلمزني:تاريخچه،آموزش،اساتيد بنام

صنایع دستی

قلمزنی:تاریخچه،آموزش،اساتید بنام


فاقد موجودی

انتخاب شيوه هاي صحيح در مرمت قالي

صنایع دستی

انتخاب شیوه های صحیح در مرمت قالی


فاقد موجودی

قاليبافي پيشرفته و هنري تابلو فرش

صنایع دستی

قالیبافی پیشرفته و هنری تابلو فرش


فاقد موجودی

سفال ايران از پيدايش تا مراحل ساخت

صنایع دستی

سفال ایران از پیدایش تا مراحل ساخت


فاقد موجودی

نقوش تزئيني ايران در هنر کاشي کاري

صنایع دستی

نقوش تزئینی ایران در هنر کاشی کاری


فاقد موجودی

توليد چيني آزمايشگاهي  اطلاعات پايه

صنایع دستی

تولید چینی آزمایشگاهی اطلاعات پایه


فاقد موجودی

جواهرات مهره اي : تکنيک هاي گره زني

صنایع دستی

جواهرات مهره ای : تکنیک های گره زنی


فاقد موجودی

جواهرشناسي سنگهاي قيمتي جلد2 کد1540

صنایع دستی

جواهرشناسی سنگهای قیمتی جلد2 کد1540


فاقد موجودی

آموزش قدم به قدم هنر تذهيب و طرح فرش

صنایع دستی

آموزش قدم به قدم هنر تذهیب و طرح فرش


فاقد موجودی

جواهر شناسي سنگهاي قيمتي(زيورها)1114

صنایع دستی

جواهر شناسی سنگهای قیمتی


فاقد موجودی

طرح و نقش در تذهيب و فرش:باغ ايراني6

صنایع دستی

طرح و نقش در تذهیب و فرش:باغ ایرانی6


فاقد موجودی

آموزش گام به گام هنر قاليبافي(گلابتون)

صنایع دستی

آموزش گام به گام هنر قالیبافی


فاقد موجودی

افشار:دستبافتهاي ايلات جنوب شرقي ايران

صنایع دستی

افشار:دستبافتهای ایلات جنوب شرقی ایران


فاقد موجودی

روش هاي پيشرفته شکل دادن شيشه‌هاي رنگي

علوم پایه

روش های پیشرفته شکل دادن شیشه‌های رنگی


فاقد موجودی

جواهرات مهره اي: تکنيک هاي کار با مفتول

صنایع دستی

جواهرات مهره ای: تکنیک های کار با مفتول


فاقد موجودی

جواهرات مهره اي: تکنيک هاي نخ کردن مهره

صنایع دستی

جواهرات مهره ای: تکنیک های نخ کردن مهره


فاقد موجودی

دسترنج:چهل ستون از کاشي گران و مرمت گران

صنایع دستی

دسترنج:چهل ستون از کاشی گران و مرمت گران


فاقد موجودی

شناسايي الياف و جايگاه رنگ در قالي ايران

صنایع دستی

شناسایی الیاف و جایگاه رنگ در قالی ایران


فاقد موجودی

صنايع دستي:20 سال کنکورکارشناسي ارشد هنر

کنکور

صنایع دستی:20 سال کنکورکارشناسی ارشد هنر


فاقد موجودی

شکل دادن بدنه هاي سراميکي به روش پرس پودر

صنایع دستی

شکل دادن بدنه های سرامیکی به روش پرس پودر


فاقد موجودی

مواد و مصالح براي صنايع دستي و هنرهاي سنتي

صنایع دستی

مواد و مصالح برای صنایع دستی و هنرهای سنتی


فاقد موجودی

خورجين:دست بافته هاي عشايري و روستايي ايران

صنایع دستی

خورجین:دست بافته های عشایری و روستایی ایران


فاقد موجودی

سفال دوره نوسنگي در فلات مرکزي ايران کد1552

صنایع دستی

سفال دوره نوسنگی در فلات مرکزی ایران کد1552


فاقد موجودی

نمکدان:دست بافته هاي عشايري و روستايي ايران

صنایع دستی

نمکدان:دست بافته های عشایری و روستایی ایران


فاقد موجودی

دايره المعارف نقوش تزئيني (2) گچبري-منبت- چوب

صنایع دستی

دایره المعارف نقوش تزئینی


فاقد موجودی

دايره المعارف نقوش تزئيني(1) گچبري . منبت.چوب

صنایع دستی

دایره المعارف نقوش تزئینی


فاقد موجودی

چوب (2جلدي)شيمي،فراساختار،خمير،واکنش ها،مشتقات

صنایع دستی

چوب


فاقد موجودی

جستاري در سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

صنایع دستی

جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی


فاقد موجودی

فرشهاي پيش از اسلام و منسوجاتي از خاور زمين کد2196

صنایع دستی

فرشهای پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین کد2196


فاقد موجودی

نقوش برجسته و حجم(همراه با مقدمه اي بر طراحي منبت)

صنایع دستی

نقوش برجسته و حجم


فاقد موجودی

سنگ و لعل:گوهرشناسي،آشنايي با کاني ها و کاربرد آنها

کتب نفیس

سنگ و لعل:گوهرشناسی،آشنایی با کانی ها و کاربرد آنها


فاقد موجودی

سه شتران روانه به اسميرنا (تاريخچه کمپاني قالي شرق)

صنایع دستی

سه شتران روانه به اسمیرنا


فاقد موجودی

نکاتي پيرامون مديريت در کارگاه هاي توليدي صنايع دستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نکاتی پیرامون مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی


فاقد موجودی

نقشمايه هاي تزئيني:گچبري منبت چوب حکاکي روي فلز و شيشه

هنرهای تجسمی

نقشمایه های تزئینی:گچبری منبت چوب حکاکی روی فلز و شیشه


فاقد موجودی

قالين:چکيده اي از تاريخ و هنرقالي بافي مشرق زمين(2جلدي)

صنایع دستی

قالین:چکیده ای از تاریخ و هنرقالی بافی مشرق زمین


فاقد موجودی

تکنيکهاي ابتکاري در نقاشي :شامل انواع شيوه هاي جديد پتينه

صنایع دستی

تکنیکهای ابتکاری در نقاشی :شامل انواع شیوه های جدید پتینه


فاقد موجودی

صنايع دستي(مجموعه سوالات طبقه بندي شده کارداني به کارشناسي)

کنکور

صنایع دستی


فاقد موجودی

باغ ايراني9:نقش و نگار اسليمي،ختايي در طراحي فرش و هنر تذهيب

صنایع دستی

باغ ایرانی9:نقش و نگار اسلیمی،ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب


فاقد موجودی

آشنايي با کارگاه هاي صنايع دستي ايران براي استفاده در فضاهاي آموزشي

صنایع دستی

آشنایی با کارگاه های صنایع دستی ایران برای استفاده در فضاهای آموزشی


فاقد موجودی

اسليمي و ختايي گلهاي شاه عباسي:نگرشي بر سوابق تاريخي سه نگاره تزئيني

صنایع دستی

اسلیمی و ختایی گلهای شاه عباسی:نگرشی بر سوابق تاریخی سه نگاره تزئینی


فاقد موجودی

پيچش سيمين:باغ ايراني11(پيچشهاي اسليمي و ختايي در هنز تذهيب و طراحي فر

صنایع دستی

پیچش سیمین:باغ ایرانی11


فاقد موجودی

سيري در قلمدانهاي لاکي روغني ايران:با تاکيد بر قلمدانهاي لاکي دوره قاج

صنایع دستی

سیری در قلمدانهای لاکی روغنی ایران:با تاکید بر قلمدانهای لاکی دوره قاج اریه


فاقد موجودی

اصول پيشرفته ساخت طلا در استاندارد جواهرات :فرهنگ گوهرشناسي

کتب نفیس

اصول پیشرفته ساخت طلا در استاندارد جواهرات :فرهنگ گوهرشناسی انگلیسی به فارسی


فاقد موجودی