مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کشاورزی و محیط زیست

دسته بندی ها

(13)
(11)
(10)
(4)
(424)

موضوع های اصلی

(3)
(2)
(7)
(1)
(9)
(4)
(13)
(8)
(415)

موضوع های فرعی

(7)
(1)
(3)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(4)
(13)
(7)
(413)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(9)
(14)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(48)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(25)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(6)
(2)
(3)
(3)
(1)
(6)
(57)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
(37)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(3)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(8)
(18)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
462 محصول
همستر

مهندسی

همستر


60,000 ریال

گلکاري

مهندسی

گلکاری


800,000 ریال

اکولوژي

مهندسی

اکولوژی


1,400,000 ریال

ديمکاري

مهندسی

دیمکاری


170,000 ریال

سبزيکاري

مهندسی

سبزیکاری


1,800,000 ریال

شيمي خاک

مهندسی

شیمی خاک


700,000 ریال

مرتعداري

مهندسی

مرتعداری


120,000 ریال

تغذيه دام

مهندسی

تغذیه دام


2,000,000 ریال

زنبور عسل

مهندسی

زنبور عسل


1,150,000 ریال

کنسروسازي

مهندسی

کنسروسازی


1,400,000 ریال

مرتع داري

مهندسی

مرتع داری


95,000 ریال

جنگل شناسي

مهندسی

جنگل شناسی


340,000 ریال

اگرواکولوژي

مهندسی

اگرواکولوژی


185,000 ریال

اگرواکولوژي

مهندسی

اگرواکولوژی


120,000 ریال

زهکشي اراضي

مهندسی

زهکشی اراضی


115,000 ریال

فلور دماوند

مهندسی

فلور دماوند


6,000,000 ریال

هنر باغباني

مهندسی

هنر باغبانی


1,000,000 ریال

اصول ديمکاري

مهندسی

اصول دیمکاری


80,000 ریال

بازيافت شيشه

مهندسی

بازیافت شیشه


110,000 ریال

بيمه کشاورزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیمه کشاورزی


150,000 ریال

نگهداشت جنگل

مهندسی

نگهداشت جنگل


100,000 ریال

بيولوژي گياهي

مهندسی

بیولوژی گیاهی


700,000 ریال

زنگ محيط زيست

مهندسی

زنگ محیط زیست


55,000 ریال

فيزيولوژي بذر

مهندسی

فیزیولوژی بذر


235,000 ریال

اصول علم تغذيه

مهندسی

اصول علم تغذیه


295,000 ریال

انرژي زيست گاز

مهندسی

انرژی زیست گاز


140,000 ریال

حفاظت آب و خاک

مهندسی

حفاظت آب و خاک


170,000 ریال

راهنماي بيوگاز

مهندسی

راهنمای بیوگاز


160,000 ریال

زيست شناسي تاک

مهندسی

زیست شناسی تاک


27,000 ریال

عســــل درماني

مهندسی

عســــل درمانی


500,000 ریال

مباني خاکشناسي

مهندسی

مبانی خاکشناسی


1,450,000 ریال

بوم شناسي گياهي

علوم پایه

بوم شناسی گیاهی


130,000 ریال

شيمي مواد غذايي

مهندسی

شیمی مواد غذایی


1,700,000 ریال

محيط زيست عمومي

مهندسی

محیط زیست عمومی


480,000 ریال

هرس به معني هرس

مهندسی

هرس به معنی هرس


750,000 ریال

اکوسيستم هاي آبي

مهندسی

اکوسیستم های آبی


400,000 ریال

رهبري سبز در چين

مهندسی

رهبری سبز در چین


250,000 ریال

زيست شناسي گياهي

مهندسی

زیست شناسی گیاهی


1,650,000 ریال

سبزيکاري در ويلا

مهندسی

سبزیکاری در ویلا


600,000 ریال

مرتع و مرتع داري

علوم پایه

مرتع و مرتع داری


1,100,000 ریال

آب، عدالت و امنيت

مهندسی

آب، عدالت و امنیت


760,000 ریال

آنفولانزاي مرگبار

مهندسی

آنفولانزای مرگبار


13,000 ریال

بيماري هاي چتريان

مهندسی

بیماری های چتریان


62,000 ریال

بيوتکنولوژي گياهي

مهندسی

بیوتکنولوژی گیاهی


800,000 ریال

زيست فناوري غذايي

مهندسی

زیست فناوری غذایی


350,000 ریال

علوم و صنايع گوشت

مهندسی

علوم و صنایع گوشت


600,000 ریال

کشت و پرورش گل ها

مهندسی

کشت و پرورش گل ها


150,000 ریال

کنترل و گواهي بذر

مهندسی

کنترل و گواهی بذر


140,000 ریال

مباني زراعت عمومي

مهندسی

مبانی زراعت عمومی


1,500,000 ریال

انرژي و آلودگي هوا

مهندسی

انرژی و آلودگی هوا


400,000 ریال

باغباني بدون آلرژي

مهندسی

باغبانی بدون آلرژی


250,000 ریال

تنوع زيستي کشاورزي

مهندسی

تنوع زیستی کشاورزی


85,000 ریال

ذخاير توارثي گياهي

مهندسی

ذخایر توارثی گیاهی


96,000 ریال

زراعت گياهان صنعتي

مهندسی

زراعت گیاهان صنعتی


430,000 ریال

زنبورداري براي همه

مهندسی

زنبورداری برای همه


1,100,000 ریال

فلزات سنگين در خاک

مهندسی

فلزات سنگین در خاک


550,000 ریال

مدل سازي محيط زيست

مهندسی

مدل سازی محیط زیست


430,000 ریال

سويا در صنايع غذايي

مهندسی

سویا در صنایع غذایی


55,000 ریال

مباني بيولوژي گياهي

مهندسی

مبانی بیولوژی گیاهی


2,700,000 ریال

آلودگي هوا و شيمي جو

مهندسی

آلودگی هوا و شیمی جو


520,000 ریال

ارزشيابي مواد خوراکي

مهندسی

ارزشیابی مواد خوراکی


24,000 ریال

انديشه هايي در توسعه

مهندسی

اندیشه هایی در توسعه


950,000 ریال

توان موتور و تراکتور

مهندسی

توان موتور و تراکتور


180,000 ریال

سم شناسي صنعتي: جلد2

مهندسی

سم شناسی صنعتی: جلد2


48,000 ریال

شيمي مواد غذايي جلد1

مهندسی

شیمی مواد غذایی جلد1


250,000 ریال

فرهنگ جامع علوم طيور

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع علوم طیور


98,000 ریال

گياه شناسي پايه جلد2

مهندسی

گیاه شناسی پایه جلد2


110,000 ریال

اصول مديريت کيفيت هوا

مهندسی

اصول مدیریت کیفیت هوا


105,000 ریال

انگل هاي با منشاء غذا

مهندسی

انگل های با منشاء غذا


180,000 ریال

پسته و فرآورده هاي آن

مهندسی

پسته و فرآورده های آن


200,000 ریال

تالوفيت ها:ريسه داران

مهندسی

تالوفیت ها:ریسه داران


150,000 ریال

ترويج و آموزش کشاورزي

مهندسی

ترویج و آموزش کشاورزی


145,000 ریال

خلق و مديريت اکوسيستم

مهندسی

خلق و مدیریت اکوسیستم


1,490,000 ریال

رابطه آب و خاک و گياه

مهندسی

رابطه آب و خاک و گیاه


800,000 ریال

زعفران طلاي سرخ ايران

مهندسی

زعفران طلای سرخ ایران


600,000 ریال

شيمي تجزيه مواد غذايي

مهندسی

شیمی تجزیه مواد غذایی


520,000 ریال

شيمي مواد غذايي: جلد2

مهندسی

شیمی مواد غذایی: جلد2


250,000 ریال

طب داخلي حيوانات کوچک

مهندسی

طب داخلی حیوانات کوچک


1,400,000 ریال

فشرده شيمي مواد غذايي

مهندسی

فشرده شیمی مواد غذایی


850,000 ریال

گياه شناسي پايه: جلد3

مهندسی

گیاه شناسی پایه: جلد3


400,000 ریال

مباني شيمي مواد غذايي

مهندسی

مبانی شیمی مواد غذایی


1,000,000 ریال

مقدمه اي بررفتارشناسي

مهندسی

مقدمه ای بررفتارشناسی


690,000 ریال

مهندسي پسماندهاي جامد

مهندسی

مهندسی پسماندهای جامد


500,000 ریال

آبياري و مهندسي برقابي

مهندسی

آبیاری و مهندسی برقابی


400,000 ریال

اصول بيوتکنولوژي گياهي

مهندسی

اصول بیوتکنولوژی گیاهی


220,000 ریال

شالوده حفاظت محيط زيست

مهندسی

شالوده حفاظت محیط زیست


200,000 ریال

فيزيولوژي گياهان زراعي

مهندسی

فیزیولوژی گیاهان زراعی


40,000 ریال

مباني و روش هاي آبياري

مهندسی

مبانی و روش های آبیاری


180,000 ریال

ويروس ها در مواد غذايي

مهندسی

ویروس ها در مواد غذایی


450,000 ریال

اصول مهندسي صنايع غذايي

مهندسی

اصول مهندسی صنایع غذایی


50,000 ریال

بهداشت محيط و ايمني کار

مهندسی

بهداشت محیط و ایمنی کار


120,000 ریال

پايش تغييرات بوم شناختي

علوم پایه

پایش تغییرات بوم شناختی


100,000 ریال

سياست هاي توسعه کشاورزي

مهندسی

سیاست های توسعه کشاورزی


248,000 ریال

شيمي تجزيه در محيط زيست

مهندسی

شیمی تجزیه در محیط زیست


320,000 ریال

کاربري زمين و منابع خاک

مهندسی

کاربری زمین و منابع خاک


68,000 ریال

مباني فناوري غلات: جلد1

مهندسی

مبانی فناوری غلات: جلد1


980,000 ریال

موضوعات خاص صنايع غذايي

مهندسی

موضوعات خاص صنایع غذایی


700,000 ریال

مهندسي کنترل آلودگي هوا

مهندسی

مهندسی کنترل آلودگی هوا


2,500,000 ریال

ميکروبيولوژي مواد غذايي

مهندسی

میکروبیولوژی مواد غذایی


1,400,000 ریال

بيماري هاي توليد مثل اسب

مهندسی

بیماری های تولید مثل اسب


600,000 ریال

تکنولوژي پاستا و سمولينا

مهندسی

تکنولوژی پاستا و سمولینا


220,000 ریال

رياضيات جامع صنايع غذايي

کنکور

ریاضیات جامع صنایع غذایی


220,000 ریال

مباني اصلاح نباتات: جلد1

مهندسی

مبانی اصلاح نباتات: جلد1


65,000 ریال

مباني کشت بافت هاي گياهي

مهندسی

مبانی کشت بافت های گیاهی


990,000 ریال

مباني مديريت تجاري مزرعه

مهندسی

مبانی مدیریت تجاری مزرعه


86,000 ریال

اصول بسته بندي مواد غذايي

مهندسی

اصول بسته بندی مواد غذایی


1,100,000 ریال

اکوفيزيولوژي گياهي(2جلدي)

مهندسی

اکوفیزیولوژی گیاهی


250,000 ریال

تکنولوژي فرآورده هاي غلات

مهندسی

تکنولوژی فرآورده های غلات


120,000 ریال

راهنماي فراوري ماده غذايي

مهندسی

راهنمای فراوری ماده غذایی


250,000 ریال

زنبور عسل:پرورش و نگهداري

مهندسی

زنبور عسل:پرورش و نگهداری


850,000 ریال

گوشت شتر و فرآورده هاي آن

مهندسی

گوشت شتر و فرآورده های آن


340,000 ریال

مباني مهندسي صنايع غذايي1

مهندسی

مبانی مهندسی صنایع غذایی1


600,000 ریال

محيط زيست و سياست اجتماعي

مهندسی

محیط زیست و سیاست اجتماعی


100,000 ریال

مدل سازي رشد و محصول جنگل

مهندسی

مدل سازی رشد و محصول جنگل


280,000 ریال

وابستگان وحشي گياهان اهلي

مهندسی

وابستگان وحشی گیاهان اهلی


80,000 ریال

چمن:شناسايي، کاشت، نگهداري

مهندسی

چمن:شناسایی، کاشت، نگهداری


110,000 ریال

علفکش ها و فيزيولوژي گياهي

مهندسی

علفکش ها و فیزیولوژی گیاهی


210,000 ریال

مباني ديمکاري(اصول و اجرا)

مهندسی

مبانی دیمکاری


90,000 ریال

مديريت پايدار ماده آلي خاک

علوم پایه

مدیریت پایدار ماده آلی خاک


43,000 ریال

مديريت جامع حوزه هاي آبخيز

مهندسی

مدیریت جامع حوزه های آبخیز


720,000 ریال

آلودگي هوا، منشا و کنترل آن

مهندسی

آلودگی هوا، منشا و کنترل آن


1,690,000 ریال

آمار کاربردي در صنايع غذايي

مهندسی

آمار کاربردی در صنایع غذایی


400,000 ریال

بيماري هاي ميوه هاي گرمسيري

مهندسی

بیماری های میوه های گرمسیری


300,000 ریال

تزئين گياهي نماي ساختمان ها

مهندسی

تزئین گیاهی نمای ساختمان ها


600,000 ریال

زالزالک :کاشت داشت و برداشت

مهندسی

زالزالک :کاشت داشت و برداشت


350,000 ریال

شکل دهي با درختان و بوته ها

مهندسی

شکل دهی با درختان و بوته ها


200,000 ریال

قارچ صدفي:پرورش علمي و عملي

مهندسی

قارچ صدفی:پرورش علمی و عملی


320,000 ریال

کنترل بيولوژيکي علف هاي هرز

مهندسی

کنترل بیولوژیکی علف های هرز


7,000 ریال

گل هاي آپارتماني و سبزيکاري

مهندسی

گل های آپارتمانی و سبزیکاری


750,000 ریال

مديريت زباله هاي الکترونيکي

مهندسی

مدیریت زباله های الکترونیکی


370,000 ریال

اکولوژي و مديريت منابع طبيعي

مهندسی

اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی


120,000 ریال

دست ورزي ژنتيکي گياهان: جلد1

مهندسی

دست ورزی ژنتیکی گیاهان: جلد1


150,000 ریال

فروشويي زيستي پسماندهاي جامد

مهندسی

فروشویی زیستی پسماندهای جامد


550,000 ریال

مهندسي فرمولاسيون مواد غذايي

مهندسی

مهندسی فرمولاسیون مواد غذایی


600,000 ریال

راهنماي جامع و کامل سبزي کاري

مهندسی

راهنمای جامع و کامل سبزی کاری


340,000 ریال

کتاب مرجع مديريت پايدار اراضي

مهندسی

کتاب مرجع مدیریت پایدار اراضی


55,000 ریال

آبياري قطره اي (اصول و عمليات)

مهندسی

آبیاری قطره ای


680,000 ریال

بونساي (تربيت درختان مينياتور)

مهندسی

بونسای


450,000 ریال

بونساي(گرمسيري و نيمه گرمسيري)

مهندسی

بونسای


200,000 ریال

پرورش علمي و عملي قارچ دکمه اي

مهندسی

پرورش علمی و عملی قارچ دکمه ای


400,000 ریال

دانه هاي روغن و روغن هاي نباتي

مهندسی

دانه های روغن و روغن های نباتی


270,000 ریال

عمليات واحد مهندسي صنايع غذايي

مهندسی

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی


850,000 ریال

غذاي زنبور عسل و غذا دادن جلد5

مهندسی

غذای زنبور عسل و غذا دادن جلد5


1,500,000 ریال

مباني خاک شناسي و رده بندي خاک

مهندسی

مبانی خاک شناسی و رده بندی خاک


180,000 ریال

ميکروبيولوژي غذايي مدرن(2جلدي)

مهندسی

میکروبیولوژی غذایی مدرن


2,600,000 ریال

ميکروبيولوژي مواد غذايي(2جلدي)

مهندسی

میکروبیولوژی مواد غذایی


2,300,000 ریال

آلودگي محيط زيست(آب، خاک و هوا)

مهندسی

آلودگی محیط زیست


800,000 ریال

آنتي اکسيدان هاي طبيعي و مصنوعي

مهندسی

آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی


550,000 ریال

بازاريابي کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

بازاریابی کشاورزی


250,000 ریال

تشريح و کالبدشناسي حيوانات اهلي

مهندسی

تشریح و کالبدشناسی حیوانات اهلی


150,000 ریال

تکنولوژي انجير و خواص درماني آن

مهندسی

تکنولوژی انجیر و خواص درمانی آن


100,000 ریال

تکنولوژي انگور و فرآورده هاي آن

مهندسی

تکنولوژی انگور و فرآورده های آن


200,000 ریال

تکنولوژي روغن و چربي هاي خوراکي

مهندسی

تکنولوژی روغن و چربی های خوراکی


220,000 ریال

روش هاي رديابي محصولات تراريخته

مهندسی

روش های ردیابی محصولات تراریخته


320,000 ریال

کاربرد بيوانفورماتيک در کشاورزي

مهندسی

کاربرد بیوانفورماتیک در کشاورزی


700,000 ریال

کالبد شناسي جراحي دامپزشکي جلد1

مهندسی

کالبد شناسی جراحی دامپزشکی جلد1


45,000 ریال

مباني نظري ارزيابي اراضي متعارف

مهندسی

مبانی نظری ارزیابی اراضی متعارف


180,000 ریال

اخلاق محيط زيست :مقدمات و مقالات

مهندسی

اخلاق محیط زیست :مقدمات و مقالات


650,000 ریال

ارزيابي راهبردي محيط زيست در عمل

مهندسی

ارزیابی راهبردی محیط زیست در عمل


350,000 ریال

اصول تکنولوژي نگهداري مواد غذايي

مهندسی

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی


1,100,000 ریال

دانه هاي روغني زراعت و فيزيولوژي

مهندسی

دانه های روغنی زراعت و فیزیولوژی


200,000 ریال

شناخت گياهان دارويي و معطر ايران

سبک زندگی

شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران


7,500,000 ریال

عمليات واحد در فرآوري مواد غذايي

مهندسی

عملیات واحد در فرآوری مواد غذایی


800,000 ریال

مباني کنترل کيفيت در صنايع غذايي

مهندسی

مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی


1,950,000 ریال

اکوسيستم هاي طبيعي (اکوسيستم آبي)

علوم پایه

اکوسیستم های طبیعی


125,000 ریال

تجارت بين المللي و تغييرات اقليمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت بین المللی و تغییرات اقلیمی


45,000 ریال

توسعه پايدار:اقتصاد و ساز و کارها

مهندسی

توسعه پایدار:اقتصاد و ساز و کارها


300,000 ریال

روانکارها و گريس ها با پايه زيستي

مهندسی

روانکارها و گریس ها با پایه زیستی


450,000 ریال

فرهنگ تشريحي کشاورزي و علوم زيستي

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی کشاورزی و علوم زیستی


149,000 ریال

فيزيولوژي تنش هاي محيطي در گياهان

مهندسی

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان


1,500,000 ریال

افق هاي نوين در مديريت علف هاي هرز

مهندسی

افق های نوین در مدیریت علف های هرز


23,000 ریال

بيماري هاي قلب و عروق دام هاي کوچک

مهندسی

بیماری های قلب و عروق دام های کوچک


35,000 ریال

توسعه پايدار کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

توسعه پایدار کشاورزی


280,000 ریال

خوراک و خوراک دادن به اسب(ويراست2)

مهندسی

خوراک و خوراک دادن به اسب


1,500,000 ریال

درمان افسردگي با کاسکو:کودک بالدار

مهندسی

درمان افسردگی با کاسکو:کودک بالدار


100,000 ریال

فراوري هاي نوين در صنعت مواد غذايي

مهندسی

فراوری های نوین در صنعت مواد غذایی


690,000 ریال

فيزيولوژي و نمو گياهي جلد1:ويراست6

مهندسی

فیزیولوژی و نمو گیاهی جلد1:ویراست6


1,950,000 ریال

فيزيولوژي و نمو گياهي جلد2:ويراست6

مهندسی

فیزیولوژی و نمو گیاهی جلد2:ویراست6


1,950,000 ریال

آموزش و ترويج کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

آموزش و ترویج کشاورزی


320,000 ریال

اصول علمي و عملي پرورش گاوهاي گوشتي

مهندسی

اصول علمی و عملی پرورش گاوهای گوشتی


1,200,000 ریال

اصول و مباني علمي توليد ورمي کمپوست

مهندسی

اصول و مبانی علمی تولید ورمی کمپوست


230,000 ریال

سوسياليسم و محيط زيست از نظر تا عمل

مهندسی

سوسیالیسم و محیط زیست از نظر تا عمل


160,000 ریال

گل براي باغچه هاي ايراني و فضاي سبز

مهندسی

گل برای باغچه های ایرانی و فضای سبز


600,000 ریال

محيط زيست در اسلام و حقوق بين الملل

حقوق معارف الهیات

محیط زیست در اسلام و حقوق بین الملل


220,000 ریال

محيط زيست سرمايه داري يا سوسياليسم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

محیط زیست سرمایه داری یا سوسیالیسم؟


900,000 ریال

بذر:اکولوژي تجديد نسل در جوامع گياهي

مهندسی

بذر:اکولوژی تجدید نسل در جوامع گیاهی


1,700,000 ریال

بيماري هاي دستگاه گوارش در سگ و گربه

مهندسی

بیماری های دستگاه گوارش در سگ و گربه


70,000 ریال

تنوع زيستي در نظام هاي توليد کشاورزي

مهندسی

تنوع زیستی در نظام های تولید کشاورزی


88,000 ریال

درسنامه جامع علوم شيلاتي(کنکور ارشد)

کنکور

درسنامه جامع علوم شیلاتی


450,000 ریال

مقدمه اي به تکنولوژي فرآورده اي غلات

مهندسی

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده ای غلات


1,400,000 ریال

طراحي سيستم هاي آبياري جلد2(تحت فشار)

مهندسی

طراحی سیستم های آبیاری جلد2


450,000 ریال

کنترل بيولوژيکي به وسيله دشمنان طبيعي

مهندسی

کنترل بیولوژیکی به وسیله دشمنان طبیعی


80,000 ریال

گياه شناسي پايه دانشگاهي:گياهان بي گل

مهندسی

گیاه شناسی پایه دانشگاهی:گیاهان بی گل


150,000 ریال

مباني مديريت در کارخانه هاي موادغذايي

مهندسی

مبانی مدیریت در کارخانه های موادغذایی


480,000 ریال

مقدمه اي بر آناليز شيميايي زيست محيطي

مهندسی

مقدمه ای بر آنالیز شیمیایی زیست محیطی


220,000 ریال

اثر فرايند بر ايمني و کيفيت مواد غذايي

مهندسی

اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی


200,000 ریال

روش تحقيق در علوم و مهندسي صنايع غذايي

مهندسی

روش تحقیق در علوم و مهندسی صنایع غذایی


385,000 ریال

سواد محيط زيستي در علم و جامعه (2جلدي)

مهندسی

سواد محیط زیستی در علم و جامعه


1,700,000 ریال

سيب زميني:کشاورزي، صنعت، تغذيه و درمان

مهندسی

سیب زمینی:کشاورزی، صنعت، تغذیه و درمان


200,000 ریال

سيستم هاي وتلند براي کنترل رواناب شهري

مهندسی

سیستم های وتلند برای کنترل رواناب شهری


170,000 ریال

شيمي و فناوري گوشت و فرآورده هاي گوشتي

مهندسی

شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتی


200,000 ریال

فرهنگ تخصصي مهندسي محيط زيست و بازيافت

فرهنگ لغت

فرهنگ تخصصی مهندسی محیط زیست و بازیافت


850,000 ریال

مباني رئولوژي مواد و بيوپليمرهاي غذايي

مهندسی

مبانی رئولوژی مواد و بیوپلیمرهای غذایی


1,800,000 ریال

مديريت و طراحي جمع آوري پسماندهاي شهري

مهندسی

مدیریت و طراحی جمع آوری پسماندهای شهری


650,000 ریال

آلودگي آب:منشا پيدايش و راه هاي کاهش آن

مهندسی

آلودگی آب:منشا پیدایش و راه های کاهش آن


150,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه: کد75

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه: کد75


250,000 ریال

پزشک گل هاي خانگي (درمان 240 گياه مريض)

مهندسی

پزشک گل های خانگی


1,700,000 ریال

راهنماي محيط هاي کشت ميکروبي مواد غذايي

مهندسی

راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی


290,000 ریال

فيزيک عمومي براي دانشجويان علوم کشاورزي

مهندسی

فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی


250,000 ریال

اصول ايمني و کيفيت در فرآورده هاي ماهيان

مهندسی

اصول ایمنی و کیفیت در فرآورده های ماهیان


230,000 ریال

توليد ورمي کمپوست و فرآورده هاي جانبي آن

مهندسی

تولید ورمی کمپوست و فرآورده های جانبی آن


480,000 ریال

دگرگوني شهري:بهداشت سرپناه و تغيير اقليم

مهندسی

دگرگونی شهری:بهداشت سرپناه و تغییر اقلیم


320,000 ریال

ذرت شيرين:رهيافت هاي به زراعي و به نژادي

مهندسی

ذرت شیرین:رهیافت های به زراعی و به نژادی


440,000 ریال

فرهنگ رستني هاي ايران-جلد8(پروانه آساها)

مهندسی

فرهنگ رستنی های ایران-جلد8


150,000 ریال

مقدمه اي بر اقتصاد اکولوژيکي(بوم شناختي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر اقتصاد اکولوژیکی


190,000 ریال

آگرواکولوژي و راهبردهايي براي تغيير اقليم

مهندسی

آگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم


250,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه: کد2109

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه: کد2109


160,000 ریال

تکنولوژي هاي نوين در بسته بندي مواد غذايي

مهندسی

تکنولوژی های نوین در بسته بندی مواد غذایی


450,000 ریال

مناطق حفاظت شده تنوع زيستي گياهان کشاورزي

مهندسی

مناطق حفاظت شده تنوع زیستی گیاهان کشاورزی


40,000 ریال

مهندسي محيط زيست جلد 1(تصفيه آب و فاصلاب)

مهندسی

مهندسی محیط زیست جلد 1


400,000 ریال

آماربرداري در جنگل:اندازه گيري درخت و جنگل

مهندسی

آماربرداری در جنگل:اندازه گیری درخت و جنگل


85,000 ریال

اصول خشک کردن مواد غذايي و محصولات کشاورزي

مهندسی

اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی


1,150,000 ریال

توسعه منطقه اي و ارزيابي راهبردي محيط زيستي

مهندسی

توسعه منطقه ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی


370,000 ریال

درسنامه اصول شناخت گوشت و بازرسي بهداشتي آن

مهندسی

درسنامه اصول شناخت گوشت و بازرسی بهداشتی آن


330,000 ریال

روش تحقيق در علوم زيستي با تاکيد بر کشاورزي

مهندسی

روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی


300,000 ریال

کاربرد روش هاي پيشرفته آماري در منابع طبيعي

مهندسی

کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی


180,000 ریال

ماشين ها و تجهيزات مورد استفاده در فضاي سبز

مهندسی

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز


200,000 ریال

مقدمه اي بر اصول مهندسي صنايع غذايي (2جلدي)

مهندسی

مقدمه ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی


1,800,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته کشاورزي(2): کد11

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی


35,000 ریال

منابع زمين(منشاِ، کاربرد و اثرات زيست محيطي)

مهندسی

منابع زمین


210,000 ریال

ارزيابي اراضي:کاربردهاي کشاورزي و منابع طبيعي

مهندسی

ارزیابی اراضی:کاربردهای کشاورزی و منابع طبیعی


158,000 ریال

پايداري شهري و مرمت رودخانه:زيرساخت سبز و آبي

مهندسی

پایداری شهری و مرمت رودخانه:زیرساخت سبز و آبی


720,000 ریال

فناوري اطلاعات سبز به زبان آدميزادfor dummies

مهندسی

فناوری اطلاعات سبز به زبان آدمیزادfor dummies


120,000 ریال

فناوري هاي غيرحرارتي نوين در فراوري موادغذايي

مهندسی

فناوری های غیرحرارتی نوین در فراوری موادغذایی


240,000 ریال

کاسکو:دستنامه کامل تربيت نگهداري و پرورش کاسکو

مهندسی

کاسکو:دستنامه کامل تربیت نگهداری و پرورش کاسکو


200,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم گياهي:  کد1278

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم گیاهی: کد1278


30,000 ریال

کاربرد فناوري هاي نوين در کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی


250,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان فناوري اطلاعات و ارتباطات

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان فناوری اطلاعات و ارتباطات


119,000 ریال

مديريت ضايعات درختان ميوه گرمسيري و نيمه گرمسيري

مهندسی

مدیریت ضایعات درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری


500,000 ریال

خاک نه نفت:عدالت محيط زيستي در زمانه بحران اقليمي

مهندسی

خاک نه نفت:عدالت محیط زیستی در زمانه بحران اقلیمی


300,000 ریال

مجموعه دروس تخصصي صنايع غذايي:کارداني به کارشناسي

کنکور

مجموعه دروس تخصصی صنایع غذایی:کاردانی به کارشناسی


99,000 ریال

درآمدي بر سرمشق نوين توسعه کشاورزي و روستايي ايران

مهندسی

درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران


320,000 ریال

توسعه پايدار جامع باتاکيد بر مديريت و کارآفريني سبز

مهندسی

توسعه پایدار جامع باتاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز


120,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايي کد221

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی کد221


720,000 ریال

راهنماي کامل افزودني هاي مورد استفاده در صنايع غذايي

مهندسی

راهنمای کامل افزودنی های مورد استفاده در صنایع غذایی


900,000 ریال

آشنايي با گياهان شاخص ايران با تکيه بر جغرافياي گياهي

مهندسی

آشنایی با گیاهان شاخص ایران با تکیه بر جغرافیای گیاهی


550,000 ریال

ديدگاه ها و برنامه هاي راهبردي در آموزش محيط زيست شهري

مهندسی

دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری


480,000 ریال

پوشش گياهي کره زمين:سيستم هاي بوم شناختي زمين-زيست سپهر

مهندسی

پوشش گیاهی کره زمین:سیستم های بوم شناختی زمین-زیست سپهر


75,000 ریال

حکمروايي سازگار با بحران:خشکسالي و سيل در مناطق روستايي

تاریخ و جغرافیا

حکمروایی سازگار با بحران:خشکسالی و سیل در مناطق روستایی


1,600,000 ریال

کنترل کمي و کيفي و موازنه مواد در صنايع توليد قند و شکر

مهندسی

کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قند و شکر


100,000 ریال

اکوفيزيولوژي گياهي:اکوفيزيولوژي بر همکنش هاي فسفر و گياه

مهندسی

اکوفیزیولوژی گیاهی:اکوفیزیولوژی بر همکنش های فسفر و گیاه


140,000 ریال

مديريت تلفيقي علف هاي هرز زعفران با تکيه بر کنترل شيميايي

مهندسی

مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران با تکیه بر کنترل شیمیایی


200,000 ریال

عملکرد و کاربرد انواع افزودني هاي سلامتي بخش در صنايع لبني

مهندسی

عملکرد و کاربرد انواع افزودنی های سلامتی بخش در صنایع لبنی


35,000 ریال

سرويس کار و نگهدار تراکتور و تيلر:افزايش مهارت هاي شغلي IJS

مهندسی

سرویس کار و نگهدار تراکتور و تیلر:افزایش مهارت های شغلی IJS


180,000 ریال

آلوده:سم شناسي محصولات روزمره و آنچه در انتظار قدرت آمريکاست

مهندسی

آلوده:سم شناسی محصولات روزمره و آنچه در انتظار قدرت آمریکاست


38,000 ریال

راهنماي جامع و کاربردي پرورش قارچ صدفي و ساير قارچ هاي خوراکي

مهندسی

راهنمای جامع و کاربردی پرورش قارچ صدفی و سایر قارچ های خوراکی


340,000 ریال

مديريت پايدار اگرواکوسيستم تلفيقي اکولوژيکي اقتصادي و اجتماعي

مهندسی

مدیریت پایدار اگرواکوسیستم تلفیقی اکولوژیکی اقتصادی و اجتماعی


140,000 ریال

اطلس رنگي معروفترين نژاد سگ هاي دنيا و کاربرد آن در مسائل امنيتي

مهندسی

اطلس رنگی معروفترین نژاد سگ های دنیا و کاربرد آن در مسائل امنیتی


350,000 ریال

کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در علم علف هاي هرز

مهندسی

کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علف های هرز


20,000 ریال

مکانيزاسيون کشاورزي1:مکانيزاسيون انرژي و کشاورزي ماهواره اي جلد2

مهندسی

مکانیزاسیون کشاورزی1:مکانیزاسیون انرژی و کشاورزی ماهواره ای جلد2


450,000 ریال

راهنماي ارزيابي پيامدهاي توسعه بر محيط زيست(کتاب مرجع بانک جهاني)

مهندسی

راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست


370,000 ریال

مکانيزاسيون کشاورزي2:مکانيزاسيون، انرژي و کشاورزي ماهواره اي جلد3

مهندسی

مکانیزاسیون کشاورزی2:مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره ای جلد3


450,000 ریال

وضعيت ارزيابي تاثيرات زيست محيطي و اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه

مهندسی

وضعیت ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه


500,000 ریال

خاکچال مهندسي پسماند(اصول مهندسي،فناوري،راهبري اراضي و کدهاي اجرايي)

مهندسی

خاکچال مهندسی پسماند


220,000 ریال

مباني و مفاهيم روشهاي آزمايشگاهي در بيوشيمي فيزيولوژي و سم شناسي حشرات

مهندسی

مبانی و مفاهیم روشهای آزمایشگاهی در بیوشیمی فیزیولوژی و سم شناسی حشرات


300,000 ریال

اصول و شيوه هاي کاربردي مواد شيميايي آللوپاتيک در اکولوژي

مهندسی

اصول و شیوه های کاربردی مواد شیمیایی آللوپاتیک در اکولوژی


122,000 ریال

تاريخچه مکانيزاسيون کشاورزي در جهان و ايران:مکانيزاسيون انرژي و

مهندسی

تاریخچه مکانیزاسیون کشاورزی در جهان و ایران:مکانیزاسیون انرژی و کشاورزی ماهواره ای جلد1


450,000 ریال

ديمکاري

مهندسی

دیمکاری


فاقد موجودی

پرورش سبزي

مهندسی

پرورش سبزی


فاقد موجودی

جلـــبک ها

مهندسی

جلـــبک ها


فاقد موجودی

زراعت نوين

مهندسی

زراعت نوین


فاقد موجودی

زهکشي جديد

مهندسی

زهکشی جدید


فاقد موجودی

آبياري سطحي

مهندسی

آبیاری سطحی


فاقد موجودی

زراعت عمومي

مهندسی

زراعت عمومی


فاقد موجودی

زراعت نيشکر

مهندسی

زراعت نیشکر


فاقد موجودی

پلاسمودسماتا

مهندسی

پلاسمودسماتا


فاقد موجودی

قارچ تکمه اي

مهندسی

قارچ تکمه ای


فاقد موجودی

مديريت محيطي

مهندسی

مدیریت محیطی


فاقد موجودی

آموزش باغباني

مهندسی

آموزش باغبانی


فاقد موجودی

آناتومي گياهي

مهندسی

آناتومی گیاهی


فاقد موجودی

اکولوژي عمومي

مهندسی

اکولوژی عمومی


فاقد موجودی

ترويج کشاورزي

مهندسی

ترویج کشاورزی


فاقد موجودی

اقتصاد کشاورزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد کشاورزی


فاقد موجودی

اقتصاد کشاورزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد کشاورزی


فاقد موجودی

زنبورداري شهري

مهندسی

زنبورداری شهری


فاقد موجودی

شيمي محيط زيست

مهندسی

شیمی محیط زیست


فاقد موجودی

هوش محيط زيستي

مهندسی

هوش محیط زیستی


فاقد موجودی

پرورش زنبور عسل

مهندسی

پرورش زنبور عسل


فاقد موجودی

سيستماتيک گياهي

مهندسی

سیستماتیک گیاهی


فاقد موجودی

علوم زيست محيطي

مهندسی

علوم زیست محیطی


فاقد موجودی

مباني خاک شناسي

مهندسی

مبانی خاک شناسی


فاقد موجودی

زراعت(جلد)1:غلات

مهندسی

زراعت


فاقد موجودی

توليد بذر سبزي ها

مهندسی

تولید بذر سبزی ها


فاقد موجودی

سبزي کار ميليونر1

مهندسی

سبزی کار میلیونر1


فاقد موجودی

گياهان هرز تک لپه

مهندسی

گیاهان هرز تک لپه


فاقد موجودی

آبياري و مهندسي آب

مهندسی

آبیاری و مهندسی آب


فاقد موجودی

پيوند شاخه و جوانه

مهندسی

پیوند شاخه و جوانه


فاقد موجودی

زيستن در محيط زيست

مهندسی

زیستن در محیط زیست


فاقد موجودی

قارچ شناسي مقدماتي

مهندسی

قارچ شناسی مقدماتی


فاقد موجودی

ماشين هاي خاک ورزي

مهندسی

ماشین های خاک ورزی


فاقد موجودی

مدل سازي محيط زيست

مهندسی

مدل سازی محیط زیست


فاقد موجودی

بيماري شناسي گياهي1

مهندسی

بیماری شناسی گیاهی1


فاقد موجودی

بيماري شناسي گياهي2

مهندسی

بیماری شناسی گیاهی2


فاقد موجودی

سم شناسي صنعتي جلد1

مهندسی

سم شناسی صنعتی جلد1


فاقد موجودی

مکانيزاسيون کشاورزي

مهندسی

مکانیزاسیون کشاورزی


فاقد موجودی

آلودگي هاي محيط زيست

مهندسی

آلودگی های محیط زیست


فاقد موجودی

اکولوژي گياهان زراعي

مهندسی

اکولوژی گیاهان زراعی


فاقد موجودی

توان موتور و تراکتور

مهندسی

توان موتور و تراکتور


فاقد موجودی

زندگي رازآميز درختان

مهندسی

زندگی رازآمیز درختان


فاقد موجودی

گياهان زينتي سوخ وار

مهندسی

گیاهان زینتی سوخ وار


فاقد موجودی

بيولوژي و بيوشيمي خاک

مهندسی

بیولوژی و بیوشیمی خاک


فاقد موجودی

پسته از توليد تا مصرف

مهندسی

پسته از تولید تا مصرف


فاقد موجودی

طرح آزمايشات کشاورزي1

مهندسی

طرح آزمایشات کشاورزی1


فاقد موجودی

مباني بيوشيمي کشاورزي

مهندسی

مبانی بیوشیمی کشاورزی


فاقد موجودی

مباني فيزيولوژي گياهي

مهندسی

مبانی فیزیولوژی گیاهی


فاقد موجودی

مفاهيم اکولوژي آبزيان

مهندسی

مفاهیم اکولوژی آبزیان


فاقد موجودی

اصول بهداشت مواد غذايي

مهندسی

اصول بهداشت مواد غذایی


فاقد موجودی

اصول و مباني کنسروسازي

مهندسی

اصول و مبانی کنسروسازی


فاقد موجودی

بيوتکنولوژي مواد غذايي

مهندسی

بیوتکنولوژی مواد غذایی


فاقد موجودی

ژن، ژنوم و ژنتيک گياهي

مهندسی

ژن، ژنوم و ژنتیک گیاهی


فاقد موجودی

شناخت و کاربرد تراکتور

مهندسی

شناخت و کاربرد تراکتور


فاقد موجودی

فرآيندهاي حياتي گياهان

مهندسی

فرآیندهای حیاتی گیاهان


فاقد موجودی

فراوري روغن هاي خوراکي

مهندسی

فراوری روغن های خوراکی


فاقد موجودی

مباني مهندسي محيط زيست

مهندسی

مبانی مهندسی محیط زیست


فاقد موجودی

مهندسي محيط زيست: جلد2

مهندسی

مهندسی محیط زیست: جلد2


فاقد موجودی

شيمي و تجزيه مواد غذايي

مهندسی

شیمی و تجزیه مواد غذایی


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي مواد غذايي

مهندسی

میکروبیولوژی مواد غذایی


فاقد موجودی

ارزيابي اثرات محيط زيستي

مهندسی

ارزیابی اثرات محیط زیستی


فاقد موجودی

بيوشيمي و شيمي مواد غذايي

مهندسی

بیوشیمی و شیمی مواد غذایی


فاقد موجودی

راهنماي مهندسان صنايع قند

مهندسی

راهنمای مهندسان صنایع قند


فاقد موجودی

مباني مهندسي فرآيند غذايي

مهندسی

مبانی مهندسی فرآیند غذایی


فاقد موجودی

مديريت تغذيه گياهان زراعي

مهندسی

مدیریت تغذیه گیاهان زراعی


فاقد موجودی

مکانيزاسيون صنايع کشاورزي

مهندسی

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی


فاقد موجودی

اسيد لاکتيک در صنايع غذايي

مهندسی

اسید لاکتیک در صنایع غذایی


فاقد موجودی

اصلاح نباتات:کارشناسي ارشد

کنکور

اصلاح نباتات:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

چمن و چمن کاري به روش ساده

مهندسی

چمن و چمن کاری به روش ساده


فاقد موجودی

راهنماي مديريت علف هاي هرز

مهندسی

راهنمای مدیریت علف های هرز


فاقد موجودی

مقدمه اي بر شيمي موادغذايي

مهندسی

مقدمه ای بر شیمی موادغذایی


فاقد موجودی

ميکروبيولوژي در علوم شيلات

مهندسی

میکروبیولوژی در علوم شیلات


فاقد موجودی

اصول و مباني کشت بافت گياهي

مهندسی

اصول و مبانی کشت بافت گیاهی


فاقد موجودی

اکولوژي و محيط زيست خودموني

مهندسی

اکولوژی و محیط زیست خودمونی


فاقد موجودی

بازيافت مواد زائد جامد شهري

مهندسی

بازیافت مواد زائد جامد شهری


فاقد موجودی

راهنماي کشت زعفران در ايران

مهندسی

راهنمای کشت زعفران در ایران


فاقد موجودی

آفتاب دهي خاک:تئوري و کاربرد

مهندسی

آفتاب دهی خاک:تئوری و کاربرد


فاقد موجودی

اصول نوين پرورش ماهي قزل آلا

مهندسی

اصول نوین پرورش ماهی قزل آلا


فاقد موجودی

بهسازي محيط در شرايط اضطراري

علوم پایه

بهسازی محیط در شرایط اضطراری


فاقد موجودی

شيمي محيط زيست نگرش تجزيه اي

مهندسی

شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای


فاقد موجودی

هوا و اقليم شناسي در کشاورزي

تاریخ و جغرافیا

هوا و اقلیم شناسی در کشاورزی


فاقد موجودی

بيماري هاي گياهان زراعي ايران

مهندسی

بیماری های گیاهان زراعی ایران


فاقد موجودی

طراحي کارخانه هاي صنايع غذايي

مهندسی

طراحی کارخانه های صنایع غذایی


فاقد موجودی

غذا و تغذيه ماهي و سخت پوستان

مهندسی

غذا و تغذیه ماهی و سخت پوستان


فاقد موجودی

گل هاي فصلي(گل هاي فضاي آزاد)

مهندسی

گل های فصلی


فاقد موجودی

مديريت پسماند و بازيافت منابع

مهندسی

مدیریت پسماند و بازیافت منابع


فاقد موجودی

آمار در کنترل کيفيت مواد غذايي

مهندسی

آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی


فاقد موجودی

خشک کردن، اصول، کاربرد و طراحي

مهندسی

خشک کردن، اصول، کاربرد و طراحی


فاقد موجودی

کنترل کيفيت ميکروبي مواد غذايي

مهندسی

کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی


فاقد موجودی

مجموعه کتاب هاي علوم دامي جلد4

کنکور

مجموعه کتاب های علوم دامی جلد4


فاقد موجودی

بيماري هاي درختان ميوه هسته دار

مهندسی

بیماری های درختان میوه هسته دار


فاقد موجودی

تکنولوژي شير و فرآورده هاي لبني

مهندسی

تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی


فاقد موجودی

فرهنگ علوم و مهندسي صنايع غذايي

مهندسی

فرهنگ علوم و مهندسی صنایع غذایی


فاقد موجودی

آشنايي با کاربرد طرح هاي آزمايشي

علوم پایه

آشنایی با کاربرد طرح های آزمایشی


فاقد موجودی

آلودگي هوا: منابع، اثرات و کنترل

مهندسی

آلودگی هوا: منابع، اثرات و کنترل


فاقد موجودی

اصول و مباني کاربر گياهان دارويي

مهندسی

اصول و مبانی کاربر گیاهان دارویی


فاقد موجودی

خاک هاي جنگلي(ويژگي ها و مديريت)

مهندسی

خاک های جنگلی


فاقد موجودی

روغن ها و چربي ها در صنايع غذايي

مهندسی

روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی


فاقد موجودی

کودک و طبيعت:درسنامه مدرسه طبيعت

مهندسی

کودک و طبیعت:درسنامه مدرسه طبیعت


فاقد موجودی

گياه شناسي، فيزيولوژي و کشت سبزي

مهندسی

گیاه شناسی، فیزیولوژی و کشت سبزی


فاقد موجودی

آبخيزداري(براي دانشجويان جغرافيا)

مهندسی

آبخیزداری


فاقد موجودی

تخمير بستر جامد مدرن:تئوري و عملي

مهندسی

تخمیر بستر جامد مدرن:تئوری و عملی


فاقد موجودی

تکنولوژي توليد فراورده هاي کنسروي

مهندسی

تکنولوژی تولید فراورده های کنسروی


فاقد موجودی

درختان و درختچه هاي زينتي در منظر

مهندسی

درختان و درختچه های زینتی در منظر


فاقد موجودی

شناخت محيط زيست (زمين سياره زنده)

مهندسی

شناخت محیط زیست


فاقد موجودی

صنايع کنسروسازي (اصول و کاربردها)

مهندسی

صنایع کنسروسازی


فاقد موجودی

آبياري مزرعه(برنامه ريزي و مديريت)

مهندسی

آبیاری مزرعه


فاقد موجودی

اصول نوين تکثير و پرورش ماهي ديسکس

مهندسی

اصول نوین تکثیر و پرورش ماهی دیسکس


فاقد موجودی

تغيير اقليم، کشاورزي و امنيت غذايي

تاریخ و جغرافیا

تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذایی


فاقد موجودی

جنگل ها، درختان و درختچه هاي ايران

مهندسی

جنگل ها، درختان و درختچه های ایران


فاقد موجودی

راهنماي کاشت پسته و خواص درماني آن

مهندسی

راهنمای کاشت پسته و خواص درمانی آن


فاقد موجودی

ريخت شناسي و تشريح اندام هاي گياهي

مهندسی

ریخت شناسی و تشریح اندام های گیاهی


فاقد موجودی

سيستم هاي تراکتور و ادوات خاک ورزي

مهندسی

سیستم های تراکتور و ادوات خاک ورزی


فاقد موجودی

طرح هاي آماري در پژوهش هاي کشاورزي

مهندسی

طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر بيوتکنولوژي مواد غذايي

مهندسی

مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مواد غذایی


فاقد موجودی

امنيت آب،تغيير اقليم و توسعه پايدار

مهندسی

امنیت آب،تغییر اقلیم و توسعه پایدار


فاقد موجودی

تراکتورها و ماشين هاي کشاورزي: جلد1

مهندسی

تراکتورها و ماشین های کشاورزی: جلد1


فاقد موجودی

تراکتورها و ماشين هاي کشاورزي: جلد2

مهندسی

تراکتورها و ماشین های کشاورزی: جلد2


فاقد موجودی

گياهان آپارتماني و درختچه هاي زينتي

مهندسی

گیاهان آپارتمانی و درختچه های زینتی


فاقد موجودی

آلودگي محيط زيست (هوا، آب، خاک، صوت)

مهندسی

آلودگی محیط زیست


فاقد موجودی

پروبيوتيک ها در شير و فرآورده هاي آن

مهندسی

پروبیوتیک ها در شیر و فرآورده های آن


فاقد موجودی

پرورش گل در باغ خانه و آپارتمان جلد2

مهندسی

پرورش گل در باغ خانه و آپارتمان جلد2


فاقد موجودی

شيمي و تکنولوژي جامع روغن هاي خوراکي

مهندسی

شیمی و تکنولوژی جامع روغن های خوراکی


فاقد موجودی

کاسکو4-راهنماي نگهداري کاسکو در خانه

مهندسی

کاسکو4-راهنمای نگهداری کاسکو در خانه


فاقد موجودی