مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای معدن متالورژی و زمین شناسی

دسته بندی ها

(20)
(8)
(1)
(356)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(2)
(4)
(20)
(354)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(20)
(4)
(314)
(1)
(5)
(30)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)
(10)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(6)
(16)
(2)
(1)
(1)
(4)
(3)
(4)
(1)
(15)
(2)
(5)
(4)
(11)
(3)
(35)
(1)
(6)
(2)
(6)
(1)
(3)
(2)
(5)
(1)
(5)
(27)
(5)
(1)
(2)
(13)
(15)
(5)
(5)
(17)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(11)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(12)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
385 محصول
آهنگري

مهندسی

آهنگری


85,000 ریال

آلومينيم

مهندسی

آلومینیم


1,200,000 ریال

تونل سازي

مهندسی

تونل سازی


400,000 ریال

بلور شناسي

مهندسی

بلور شناسی


480,000 ریال

ديناميک سنگ

مهندسی

دینامیک سنگ


220,000 ریال

تکنولوژي چدن

مهندسی

تکنولوژی چدن


400,000 ریال

مباني انجماد

مهندسی

مبانی انجماد


560,000 ریال

مهندسي حفاري

مهندسی

مهندسی حفاری


2,500,000 ریال

ميکروتکتونيک

مهندسی

میکروتکتونیک


800,000 ریال

استخراج فلزات

کنکور

استخراج فلزات


1,400,000 ریال

شکل دهي فلزات

مهندسی

شکل دهی فلزات


700,000 ریال

مواد کامپوزيت

مهندسی

مواد کامپوزیت


1,200,000 ریال

مواد خود ترميم

مهندسی

مواد خود ترمیم


180,000 ریال

مهندسي پلاستيک

مهندسی

مهندسی پلاستیک


720,000 ریال

نفوذ در جامدات

مهندسی

نفوذ در جامدات


600,000 ریال

اصول چينه نگاري

مهندسی

اصول چینه نگاری


700,000 ریال

اصول مکانيک سنگ

مهندسی

اصول مکانیک سنگ


250,000 ریال

سنگ شناسي آذرين

مهندسی

سنگ شناسی آذرین


90,000 ریال

سنگ شناسي رسوبي

مهندسی

سنگ شناسی رسوبی


160,000 ریال

فلزات استراتژيک

مهندسی

فلزات استراتژیک


120,000 ریال

مکانيک شکست سنگ

مهندسی

مکانیک شکست سنگ


280,000 ریال

خواص فيزيکي مواد

کنکور

خواص فیزیکی مواد


1,500,000 ریال

زمين شناسي عمومي

مهندسی

زمین شناسی عمومی


1,300,000 ریال

زمين شناسي عمومي

مهندسی

زمین شناسی عمومی


300,000 ریال

سنگ شناسي: جلد 1

مهندسی

سنگ شناسی: جلد 1


1,100,000 ریال

فرآيندهاي انجماد

مهندسی

فرآیندهای انجماد


290,000 ریال

مباني زمين شناسي

مهندسی

مبانی زمین شناسی


2,100,000 ریال

مهندسي مخازن نفت

مهندسی

مهندسی مخازن نفت


700,000 ریال

اصول مهندسي زلزله

مهندسی

اصول مهندسی زلزله


300,000 ریال

الکتروشيمي خوردگي

مهندسی

الکتروشیمی خوردگی


720,000 ریال

زمين شناسي مهندسي

مهندسی

زمین شناسی مهندسی


110,000 ریال

علم متالورژي پودر

مهندسی

علم متالورژی پودر


750,000 ریال

فرهنگ واژگان زمين

مهندسی

فرهنگ واژگان زمین


800,000 ریال

لرزه نگاري مهندسي

مهندسی

لرزه نگاری مهندسی


300,000 ریال

تکنولوژي زغال شويي

مهندسی

تکنولوژی زغال شویی


210,000 ریال

خدمات فني در معادن

مهندسی

خدمات فنی در معادن


380,000 ریال

رفتار مکانيکي مواد

مهندسی

رفتار مکانیکی مواد


1,300,000 ریال

زمين شناسي ساختاري

مهندسی

زمین شناسی ساختاری


2,100,000 ریال

ژئومورفولوژي ساحلي

مهندسی

ژئومورفولوژی ساحلی


260,000 ریال

متالورژي سرب و روي

مهندسی

متالورژی سرب و روی


500,000 ریال

مهندسي تهويه معادن

مهندسی

مهندسی تهویه معادن


350,000 ریال

زمين شناسي کانسارها

مهندسی

زمین شناسی کانسارها


1,600,000 ریال

ژئوتکنيک زيست محيطي

مهندسی

ژئوتکنیک زیست محیطی


700,000 ریال

پوشش دادن فلزات جلد2

مهندسی

پوشش دادن فلزات جلد2


520,000 ریال

پوشش دادن فلزات: جلد3

مهندسی

پوشش دادن فلزات: جلد3


1,250,000 ریال

تکنولوژي خردايش: جلد2

مهندسی

تکنولوژی خردایش: جلد2


850,000 ریال

تونلسازي مکانيزه سپري

مهندسی

تونلسازی مکانیزه سپری


145,000 ریال

زمين شناسي زيست محيطي

مهندسی

زمین شناسی زیست محیطی


1,200,000 ریال

ژئوفيزيک کاربردي جلد1

مهندسی

ژئوفیزیک کاربردی جلد1


980,000 ریال

ژئوفيزيک کاربردي جلد2

مهندسی

ژئوفیزیک کاربردی جلد2


1,300,000 ریال

مباني ريزديرينه شناسي

مهندسی

مبانی ریزدیرینه شناسی


40,000 ریال

اصول علم و مهندسي مواد

مهندسی

اصول علم و مهندسی مواد


1,350,000 ریال

خواص مکانيکي مواد جلد1

مهندسی

خواص مکانیکی مواد جلد1


450,000 ریال

خوردگي مواد تحت گازUF6

مهندسی

خوردگی مواد تحت گازUF6


550,000 ریال

رسوب شناسي سواحل مکران

مهندسی

رسوب شناسی سواحل مکران


480,000 ریال

ساختمان کوره هاي صنعتي

مهندسی

ساختمان کوره های صنعتی


1,800,000 ریال

طراحي مخازن بتني زميني

مهندسی

طراحی مخازن بتنی زمینی


1,150,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سنگ

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سنگ


500,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سنگ

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سنگ


150,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سنگ

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سنگ


870,000 ریال

مقدمه اي بر نابجايي ها

مهندسی

مقدمه ای بر نابجایی ها


800,000 ریال

اصول استخراج معادن جلد2

مهندسی

اصول استخراج معادن جلد2


1,200,000 ریال

بلور شناسي با پرتو ايکس

علوم پایه

بلور شناسی با پرتو ایکس


100,000 ریال

رسوب شناسي و چينه شناسي

مهندسی

رسوب شناسی و چینه شناسی


3,200,000 ریال

رفتار مکانيکي مواد جلد1

مهندسی

رفتار مکانیکی مواد جلد1


400,000 ریال

زمين شناسي براي جغرافيا

تاریخ و جغرافیا

زمین شناسی برای جغرافیا


40,000 ریال

زمين شناسي مهندسي کارست

مهندسی

زمین شناسی مهندسی کارست


47,000 ریال

طراحي سازه هاي ضد زلزله

مهندسی

طراحی سازه های ضد زلزله


280,000 ریال

کامپوزيت هاي زمينه فلزي

مهندسی

کامپوزیت های زمینه فلزی


630,000 ریال

مباني زمين شناسي فيزيکي

مهندسی

مبانی زمین شناسی فیزیکی


820,000 ریال

اصول استخراج معادن: جلد1

مهندسی

اصول استخراج معادن: جلد1


1,200,000 ریال

انتقال حرارت در متالورژي

مهندسی

انتقال حرارت در متالورژی


115,000 ریال

فرآيند نيمه جامد آلياژها

مهندسی

فرآیند نیمه جامد آلیاژها


140,000 ریال

کاني شناسي غيرسيليکات ها

مهندسی

کانی شناسی غیرسیلیکات ها


180,000 ریال

آشنايي با متالورژي فيزيکي

مهندسی

آشنایی با متالورژی فیزیکی


750,000 ریال

ارتعاشات ساختمان هاي برشي

مهندسی

ارتعاشات ساختمان های برشی


50,000 ریال

تونل سازي جلد2: خدمات فني

مهندسی

تونل سازی جلد2: خدمات فنی


80,000 ریال

خوردگي و روش هاي کنترل آن

مهندسی

خوردگی و روش های کنترل آن


1,300,000 ریال

روش هاي صحرايي زمين شناسي

مهندسی

روش های صحرایی زمین شناسی


260,000 ریال

زمين شناسي عمومي و مهندسي

مهندسی

زمین شناسی عمومی و مهندسی


180,000 ریال

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

مهندسی

زمین شناسی مهندسی پیشرفته


800,000 ریال

ژئومورفولوژي کارست کد2085

مهندسی

ژئومورفولوژی کارست کد2085


120,000 ریال

مخلوط هاي پليمري(آلياژها)

مهندسی

مخلوط های پلیمری


240,000 ریال

اصول مهندسي و کنترل خوردگي

مهندسی

اصول مهندسی و کنترل خوردگی


280,000 ریال

ايمني و بهداشت در محيط کار

مهندسی

ایمنی و بهداشت در محیط کار


220,000 ریال

بلورشناسي با پراش پرتوايکس

مهندسی

بلورشناسی با پراش پرتوایکس


245,000 ریال

کانسارهاي مس پورفيري ايران

مهندسی

کانسارهای مس پورفیری ایران


1,600,000 ریال

مباني آتشفشان شناسي فيزيکي

مهندسی

مبانی آتشفشان شناسی فیزیکی


155,000 ریال

متالورژي مکانيکي (ويرايش3)

مهندسی

متالورژی مکانیکی


1,000,000 ریال

آزمايشگاه خواص مکانيکي مواد

مهندسی

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد


80,000 ریال

آشنايي با خواص مکانيکي مواد

مهندسی

آشنایی با خواص مکانیکی مواد


120,000 ریال

اصول علم و مهندسي مواد جلد1

مهندسی

اصول علم و مهندسی مواد جلد1


900,000 ریال

اصول علم و مهندسي مواد جلد2

مهندسی

اصول علم و مهندسی مواد جلد2


350,000 ریال

تونل سازي جلد1:حفاري و اجرا

مهندسی

تونل سازی جلد1:حفاری و اجرا


2,100,000 ریال

تونلسازي جلد3:تحليل پايداري

مهندسی

تونلسازی جلد3:تحلیل پایداری


275,000 ریال

روش هاي ژئوالکتريکي کاربردي

مهندسی

روش های ژئوالکتریکی کاربردی


650,000 ریال

متالورژي پودر و مواد ذره اي

مهندسی

متالورژی پودر و مواد ذره ای


105,000 ریال

متالورژي فولاد به زبان ساده

مهندسی

متالورژی فولاد به زبان ساده


1,300,000 ریال

مسائل ژئوفيزيک در آب و رسوب

مهندسی

مسائل ژئوفیزیک در آب و رسوب


585,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک

مهندسی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


380,000 ریال

مباني علم و مهندسي مواد جلد1

مهندسی

مبانی علم و مهندسی مواد جلد1


220,000 ریال

متالورژي فيزيکي براي مهندسان

مهندسی

متالورژی فیزیکی برای مهندسان


56,000 ریال

متالورژي فيزيکي:اصول و طراحي

مهندسی

متالورژی فیزیکی:اصول و طراحی


2,800,000 ریال

راهنماي کاربران عمليات حرارتي

مهندسی

راهنمای کاربران عملیات حرارتی


2,500,000 ریال

روش ها و مکانيک شکل دهي فلزات

مهندسی

روش ها و مکانیک شکل دهی فلزات


300,000 ریال

روش هاي تحليلي در مهندسي معدن

مهندسی

روش های تحلیلی در مهندسی معدن


400,000 ریال

روش هاي شناسايي و آناليز مواد

مهندسی

روش های شناسایی و آنالیز مواد


1,400,000 ریال

شکست: انواع،تحليل و سازوکارها

مهندسی

شکست: انواع،تحلیل و سازوکارها


70,000 ریال

متالورژي کاربردي فولادها جلد1

مهندسی

متالورژی کاربردی فولادها جلد1


1,000,000 ریال

مقدمه اي بر بلورشناسي (هندسي)

مهندسی

مقدمه ای بر بلورشناسی


250,000 ریال

هيدرومتالورژي: اصول و کاربردها

مهندسی

هیدرومتالورژی: اصول و کاربردها


1,200,000 ریال

زمين شناسي ساختاري و تفسير نقشه

مهندسی

زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه


450,000 ریال

طرح لرزه اي براي مهندسان معماري

مهندسی

طرح لرزه ای برای مهندسان معماری


500,000 ریال

علم و مهندسي مواد جلد1(ويرايش6)

مهندسی

علم و مهندسی مواد جلد1


1,200,000 ریال

مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي

مهندسی

مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی


600,000 ریال

آشنايي با مهندسي مخازن نفت و گاز

مهندسی

آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز


400,000 ریال

تجربيات و درس هاي بهسازي لرزه اي

مهندسی

تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای


500,000 ریال

چينه شناسي:آزمون ارشد زمين شناسي

کنکور

چینه شناسی:آزمون ارشد زمین شناسی


100,000 ریال

سنگ شناسي:آزمون ارشد مهندسي معدن

کنکور

سنگ شناسی:آزمون ارشد مهندسی معدن


90,000 ریال

شکل دادن فلزات متالورژي و مکانيک

مهندسی

شکل دادن فلزات متالورژی و مکانیک


160,000 ریال

مباحث ويژه در معدن کاري زيرزميني

مهندسی

مباحث ویژه در معدن کاری زیرزمینی


260,000 ریال

مباني زلزله شناسي و مهندسي زلزله

مهندسی

مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله


270,000 ریال

مباني متالورژي فيزيکي و علم مواد

مهندسی

مبانی متالورژی فیزیکی و علم مواد


250,000 ریال

متالورژي استخراجي مـــس(ويرايش4)

مهندسی

متالورژی استخراجی مـــس


400,000 ریال

مسائل کاربردي در ژئوشيمي اکتشافي

مهندسی

مسائل کاربردی در ژئوشیمی اکتشافی


450,000 ریال

مکانيک سنگ:جلد1(مباني و پيشرفته)

مهندسی

مکانیک سنگ:جلد1


250,000 ریال

آشنايي با بلور شناسي پرتوهاي ايکس

مهندسی

آشنایی با بلور شناسی پرتوهای ایکس


140,000 ریال

آشنايي با متالورژي فيزيکي ويرايش2

مهندسی

آشنایی با متالورژی فیزیکی ویرایش2


2,200,000 ریال

اصول و کاربردهاي ميکروبيولوژي خاک

مهندسی

اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک


97,000 ریال

راهنماي کاربرد آب در صنعت (2جلدي)

مهندسی

راهنمای کاربرد آب در صنعت


800,000 ریال

کانه شناسي:آزمون ارشد مهندسي معدن

کنکور

کانه شناسی:آزمون ارشد مهندسی معدن


160,000 ریال

مباني برداشت هاي ژئوفيزيکي صحرايي

مهندسی

مبانی برداشت های ژئوفیزیکی صحرایی


700,000 ریال

PVT و رفتار فازي سيالات مخازن نفتي

مهندسی

PVT و رفتار فازی سیالات مخازن نفتی


750,000 ریال

انجماد و اصول متالورژيکي ريخته گري

مهندسی

انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری


600,000 ریال

ديرينه شناسي:آزمون ارشد زمين شناسي

کنکور

دیرینه شناسی:آزمون ارشد زمین شناسی


140,000 ریال

مرجع آموزش کاربردي Swedge(باسي دي)

مهندسی

مرجع آموزش کاربردی Swedge


52,000 ریال

آشنايي با ترموديناميک مواد(ويرايش5)

مهندسی

آشنایی با ترمودینامیک مواد


1,500,000 ریال

اصول عمليات سکوهاي خودبالابر(جک آپ)

مهندسی

اصول عملیات سکوهای خودبالابر


500,000 ریال

اطلس سنگ هاي رسوبي در زير ميکروسکوپ

مهندسی

اطلس سنگ های رسوبی در زیر میکروسکوپ


240,000 ریال

پيشرفت هايي در قاب با ديوار پرکننده

مهندسی

پیشرفت هایی در قاب با دیوار پرکننده


150,000 ریال

روش هاي استخراج زيرزميني (زغال سنگ)

مهندسی

روش های استخراج زیرزمینی


300,000 ریال

شکل دادن فلزات (مکانيک و متالورژي )

مهندسی

شکل دادن فلزات


500,000 ریال

اصول اکتشافات ژئوشيميايي(مواد معدني)

مهندسی

اصول اکتشافات ژئوشیمیایی


1,300,000 ریال

برداشت زمين شناسي در فضاهاي زيرزميني

مهندسی

برداشت زمین شناسی در فضاهای زیرزمینی


330,000 ریال

روش هاي الکتريکي در ژئوفيزيک اکتشافي

مهندسی

روش های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافی


810,000 ریال

طراحي پي هاي شمعي در خاک هاي روانگرا

مهندسی

طراحی پی های شمعی در خاک های روانگرا


400,000 ریال

الکتروشيمي فلوتاسيون کاني هاي سولفيدي

مهندسی

الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی


240,000 ریال

ساختار، خواص و کاربرد آلياژهاي مهندسي

مهندسی

ساختار، خواص و کاربرد آلیاژهای مهندسی


600,000 ریال

اثر زلزله بر مخازن فولادي نگهداري مايع

مهندسی

اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهداری مایع


250,000 ریال

مقدمه اي بر اکسيداسيون دما بالاي فلزات

مهندسی

مقدمه ای بر اکسیداسیون دما بالای فلزات


600,000 ریال

مکانيک سنگ: جلد2(مباحث تکميلي و تخصصي)

مهندسی

مکانیک سنگ: جلد2


600,000 ریال

روش هاي مدل سازي در مهندسي معدن و عمران

مهندسی

روش های مدل سازی در مهندسی معدن و عمران


310,000 ریال

بارگذاري تحليل و طراحي سازه هاي زيرزميني

مهندسی

بارگذاری تحلیل و طراحی سازه های زیرزمینی


500,000 ریال

زلزله شناسي مهندسي و شبيه سازي زمين لرزه

مهندسی

زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه


380,000 ریال

تحليل داده هاي ژئوفيزيک:تئوري معکوس گسسته

مهندسی

تحلیل داده های ژئوفیزیک:تئوری معکوس گسسته


500,000 ریال

تونلسازي جلد4:طراحي و اجراي سيستم نگهداري

مهندسی

تونلسازی جلد4:طراحی و اجرای سیستم نگهداری


690,000 ریال

ژئوشيمي ايزوتوپي و کاربرد آن در علوم زمين

مهندسی

ژئوشیمی ایزوتوپی و کاربرد آن در علوم زمین


220,000 ریال

سنگ شناسي کربناته با نگرشي بر کيفيت مخزني

مهندسی

سنگ شناسی کربناته با نگرشی بر کیفیت مخزنی


350,000 ریال

ابزار دقيق و تجهيزات اندازه گيري سطح مخازن

مهندسی

ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن


1,800,000 ریال

احياي مستقيم(2جلدي) تئوري توليد آهن اسفنجي

مهندسی

احیای مستقیم


4,000,000 ریال

راهنماي جامع مواد:شناسايي، انتخاب و کاربرد

مهندسی

راهنمای جامع مواد:شناسایی، انتخاب و کاربرد


1,240,000 ریال

مباني زلزله شناسي مهندسي و تحليل خطر زلزله

مهندسی

مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله


400,000 ریال

ترموديناميک در متالورژي(متالورژي براي همه5)

مهندسی

ترمودینامیک در متالورژی


170,000 ریال

فرايندهاي سينتيکي در مهندسي مواد و متالورژي

مهندسی

فرایندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی


450,000 ریال

آشنايي با بلور ليتيم نايوبيت در کاربرد فوتوني

مهندسی

آشنایی با بلور لیتیم نایوبیت در کاربرد فوتونی


160,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين شناسي: کد695

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین شناسی: کد695


90,000 ریال

بانک سوالات ارشد آزاد مهندسي مواد:راهيان ارشد

کنکور

بانک سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد:راهیان ارشد


140,000 ریال

تاب آوري اجتماعات محلي در برابر مخاطرات محيطي

مهندسی

تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی


520,000 ریال

مقدمه اي بر ترموديناميک مواد جلد1(ويرايش سوم)

مهندسی

مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد1


750,000 ریال

مقدمه اي بر ترموديناميک مواد جلد2(ويرايش سوم)

مهندسی

مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد2


1,400,000 ریال

آموزش گام به گام نرم افزارهاي ژئوتکنيک لرزه اي

مهندسی

آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزه ای


250,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن(اکتشاف):کد237

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن


40,000 ریال

تغيير شکل و مکانيک شکست مواد و آلياژهاي مهندسي

مهندسی

تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی


1,200,000 ریال

سازمان مديريت بحران : درس هايي از ايران و جهان

مهندسی

سازمان مدیریت بحران : درس هایی از ایران و جهان


280,000 ریال

کاربرد روش هاي عددي در مطالعه آتش سوزي تونل ها

مهندسی

کاربرد روش های عددی در مطالعه آتش سوزی تونل ها


190,000 ریال

کاربرد عکس هاي هوايي در زمين شناسي و تهيه نقشه

مهندسی

کاربرد عکس های هوایی در زمین شناسی و تهیه نقشه


60,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن(استخراج):کد229

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن


90,000 ریال

زمين شناسي نفت پيشرفته و سازندهاي نفت دار ايران

مهندسی

زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران


500,000 ریال

واژگان مهندسي معدن(انگليسي فارسي-فارسي انگليسي)

فرهنگ لغت

واژگان مهندسی معدن


145,000 ریال

شکست و تغيير شکل مواد با نگاه ويژه به مکانيک سنگ

مهندسی

شکست و تغییر شکل مواد با نگاه ویژه به مکانیک سنگ


280,000 ریال

برنامه ريزي خطي و کاربردهاي آن (براي مهندسين معدن)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن


160,000 ریال

برنامه ريزي مديريت ريسک و مخاطرات در مناطق روستايي

مهندسی

برنامه ریزی مدیریت ریسک و مخاطرات در مناطق روستایی


300,000 ریال

زمين شناسي اقتصادي ذخاير معدني و طبيعي ايران: جلد1

مهندسی

زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران: جلد1


1,500,000 ریال

آزمايش هاي مکانيک سنگ -مباني نظري و استانداردها جلد2

مهندسی

آزمایش های مکانیک سنگ -مبانی نظری و استانداردها جلد2


310,000 ریال

اثر ساختگاه بر رفتار لرزه اي زمين و سازه هاي ژئوتکنيکي

مهندسی

اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین و سازه های ژئوتکنیکی


750,000 ریال

محيط هاي رسوبي ديرينه و تشخيص آن ها در مطالعات زيرسطحي

مهندسی

محیط های رسوبی دیرینه و تشخیص آن ها در مطالعات زیرسطحی


260,000 ریال

تشريح کامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميک مواد جلد2:گسکل

مهندسی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد2:گسکل


600,000 ریال

ژئوفيزيک-ژئوشيمي(کنکور ارشد مهندسي معدن ج3):راهيان ارشد

کنکور

ژئوفیزیک-ژئوشیمی


800,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي مواد(کتاب اول:خواص فيزيکي):راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی مواد


210,000 ریال

زمين شناسي اقتصادي کانسارها و نشانه هاي معدني ايران

مهندسی

زمین شناسی اقتصادی کانسارها و نشانه های معدنی ایران جلد 2


1,500,000 ریال

زمين شناسي ايران

مهندسی

زمین شناسی ایران چینه شناسی، تکتونیک، دگرگونی و ماگماتیسم


350,000 ریال

مباني و کاربردهاي عمليات حرارتي فولادها و چدن ها (ويرايش3)

مهندسی

مبانی و کاربردهای عملیات حرارتی فولادها و چدن ها


1,100,000 ریال

مواد هوشمند و کاربردهاي آن در رشته هاي مختلف علوم و مهندسي

مهندسی

مواد هوشمند و کاربردهای آن در رشته های مختلف علوم و مهندسی


1,040,000 ریال

اصول ژئوفيزيک اکتشافي(روش هاي سنجش و چاه پيمايي ژئوفيزيکي )

مهندسی

اصول ژئوفیزیک اکتشافی


400,000 ریال

ژئومکانيک رس هاي در معرض حرارت باتاکيد بر پسماندهاي هسته اي

مهندسی

ژئومکانیک رس های در معرض حرارت باتاکید بر پسماندهای هسته ای


600,000 ریال

آشنايي با پديده هاي انتقال در مهندسي مواد(سيالات، حرارت، نفوذ)

مهندسی

آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد


800,000 ریال

رفتارشناسي ترمومکانيکي مواد مهندسي بر مبناي اطلاعات ديلاتومتري

مهندسی

رفتارشناسی ترمومکانیکی مواد مهندسی بر مبنای اطلاعات دیلاتومتری


190,000 ریال

کاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي ملي منطقه اي اقتصادي توريسم

مهندسی

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی ملی منطقه ای اقتصادی توریسم


270,000 ریال

راهنماي فني طرح ريزي و ساخت تونل هاي جاده اي و عوامل شهري (2جلدي)

مهندسی

راهنمای فنی طرح ریزی و ساخت تونل های جاده ای و عوامل شهری


350,000 ریال

خواص مکانيکي-اصول علم مواد(کتاب دوم کنکورارشدمهندسي مواد):راهيان ارشد

کنکور

خواص مکانیکی-اصول علم مواد


200,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي مواد(کتاب سوم:دروس تخصصي گرايش سراميک)

کنکور

کنکور ارشد مهندسی مواد


47,000 ریال

پوشش تونل

مهندسی

پوشش تونل


فاقد موجودی

فولادسازي

مهندسی

فولادسازی


فاقد موجودی

آزمون مواد

مهندسی

آزمون مواد


فاقد موجودی

اطلس دگرساني

مهندسی

اطلس دگرسانی


فاقد موجودی

انجماد فلزات

مهندسی

انجماد فلزات


فاقد موجودی

مهندسي زلزله

مهندسی

مهندسی زلزله


فاقد موجودی

ژئوشيمي رسوبي

مهندسی

ژئوشیمی رسوبی


فاقد موجودی

شکل دهي فلزات

مهندسی

شکل دهی فلزات


فاقد موجودی

شکل دهي فلزات

مهندسی

شکل دهی فلزات


فاقد موجودی

متالورژي پودر

مهندسی

متالورژی پودر


فاقد موجودی

بلورشناسي مواد

مهندسی

بلورشناسی مواد


فاقد موجودی

زمين شناسي نفت

مهندسی

زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

فولادهاي ابزار

مهندسی

فولادهای ابزار


فاقد موجودی

شکل پذيري فلزات

مهندسی

شکل پذیری فلزات


فاقد موجودی

مباني بلورشناسي

مهندسی

مبانی بلورشناسی


فاقد موجودی

مباني زمين شيمي

مهندسی

مبانی زمین شیمی


فاقد موجودی

مهندسي الاستومر

مهندسی

مهندسی الاستومر


فاقد موجودی

اصول مهندسي تونل

مهندسی

اصول مهندسی تونل


فاقد موجودی

بلورها و کاني ها

مهندسی

بلورها و کانی ها


فاقد موجودی

زمين در گذر زمان

مهندسی

زمین در گذر زمان


فاقد موجودی

ژئوفيزيک اکتشافي

مهندسی

ژئوفیزیک اکتشافی


فاقد موجودی

سنگ هاي ساختماني

مهندسی

سنگ های ساختمانی


فاقد موجودی

کانه آرائي 3جلدي

مهندسی

کانه آرائی 3جلدی


فاقد موجودی

کاني ها و سنگ ها

مهندسی

کانی ها و سنگ ها


فاقد موجودی

مباني زمين شناسي

مهندسی

مبانی زمین شناسی


فاقد موجودی

متالورژي مکانيکي

مهندسی

متالورژی مکانیکی


فاقد موجودی

مهندسي ســــــطح

مهندسی

مهندسی ســــــطح


فاقد موجودی

نقشه برداري معدن

مهندسی

نقشه برداری معدن


فاقد موجودی

خواص مکانيکي مواد

کنکور

خواص مکانیکی مواد


فاقد موجودی

رسوب شناسي تحليلي

مهندسی

رسوب شناسی تحلیلی


فاقد موجودی

سنگ شناسي دگرگوني

مهندسی

سنگ شناسی دگرگونی


فاقد موجودی

اکتشاف ذخاير معدني

مهندسی

اکتشاف ذخایر معدنی


فاقد موجودی

ترکيب هاي بين فلزي

مهندسی

ترکیب های بین فلزی


فاقد موجودی

ترموديناميک جامدات

مهندسی

ترمودینامیک جامدات


فاقد موجودی

ديرگدازهاي سراميکي

مهندسی

دیرگدازهای سرامیکی


فاقد موجودی

زمين شناسي اقتصادي

مهندسی

زمین شناسی اقتصادی


فاقد موجودی

زمين شناسي اقتصادي

مهندسی

زمین شناسی اقتصادی


فاقد موجودی

زمين شناسي کاربردي

مهندسی

زمین شناسی کاربردی


فاقد موجودی

ژئوتکنيک زيست محيطي

مهندسی

ژئوتکنیک زیست محیطی


فاقد موجودی

مکانيک شکست کاربردي

مهندسی

مکانیک شکست کاربردی


فاقد موجودی

مکانيک شکست مقدماتي

مهندسی

مکانیک شکست مقدماتی


فاقد موجودی

اصول متالورژي فيزيکي

مهندسی

اصول متالورژی فیزیکی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر علم مواد

مهندسی

مقدمه ای بر علم مواد


فاقد موجودی

تئوري و عملي علم مواد

مهندسی

تئوری و عملی علم مواد


فاقد موجودی

دروس تخصصي مکانيک سنگ

کنکور

دروس تخصصی مکانیک سنگ


فاقد موجودی

زمين شناسي زيست محيطي

مهندسی

زمین شناسی زیست محیطی


فاقد موجودی

طبقه بندي توده سنگ ها

مهندسی

طبقه بندی توده سنگ ها


فاقد موجودی

کاني شناسي سيليکات ها

مهندسی

کانی شناسی سیلیکات ها


فاقد موجودی

مباني متالورژي فيزيکي

مهندسی

مبانی متالورژی فیزیکی


فاقد موجودی

مکانيک شکل دهي ورق ها

مهندسی

مکانیک شکل دهی ورق ها


فاقد موجودی

آلياژهاي آمورف توده اي

مهندسی

آلیاژهای آمورف توده ای


فاقد موجودی

اصول علم و مهندسي مواد

مهندسی

اصول علم و مهندسی مواد


فاقد موجودی

تحليل داده هاي اکتشافي

مهندسی

تحلیل داده های اکتشافی


فاقد موجودی

تف جوشي نظري و کاربردي

مهندسی

تف جوشی نظری و کاربردی


فاقد موجودی

زمين ريخت شناسي مهندسي

مهندسی

زمین ریخت شناسی مهندسی


فاقد موجودی

سوپرآلياژهاي پايه نيکل

مهندسی

سوپرآلیاژهای پایه نیکل


فاقد موجودی

تکنولوژي فلوتاسيون جلد1

مهندسی

تکنولوژی فلوتاسیون جلد1


فاقد موجودی

تکنولوژي فلوتاسيون جلد2

مهندسی

تکنولوژی فلوتاسیون جلد2


فاقد موجودی

خوردگي فولادهاي زنگ نزن

مهندسی

خوردگی فولادهای زنگ نزن


فاقد موجودی

راهنماي کاني شناسي جلد1

مهندسی

راهنمای کانی شناسی جلد1


فاقد موجودی

راهنماي کاني شناسي جلد2

مهندسی

راهنمای کانی شناسی جلد2


فاقد موجودی

رفتار مکانيکي مواد جلد1

مهندسی

رفتار مکانیکی مواد جلد1


فاقد موجودی

رفتار مکانيکي مواد جلد2

مهندسی

رفتار مکانیکی مواد جلد2


فاقد موجودی

زمين شناسي براي مهندسين

مهندسی

زمین شناسی برای مهندسین


فاقد موجودی

طراحي واحدهاي ليچينگ مس

مهندسی

طراحی واحدهای لیچینگ مس


فاقد موجودی

کاني ها و سنگ هاي صنعتي

مهندسی

کانی ها و سنگ های صنعتی


فاقد موجودی

مباني سنگ شناسي دگرگوني

مهندسی

مبانی سنگ شناسی دگرگونی


فاقد موجودی

متالورژي فلزات غير آهني

مهندسی

متالورژی فلزات غیر آهنی


فاقد موجودی

مهندسي خوردگي (ويرايش3)

مهندسی

مهندسی خوردگی


فاقد موجودی

آبکشي و آبرساني در معادن

مهندسی

آبکشی و آبرسانی در معادن


فاقد موجودی

اصول زمين شناسي ايزوتوپي

مهندسی

اصول زمین شناسی ایزوتوپی


فاقد موجودی

رسوبات و سنگ هاي کربناته

مهندسی

رسوبات و سنگ های کربناته


فاقد موجودی

pressure vessels 8Edition

مهندسی

pressure vessels 8Edition


فاقد موجودی

آشنايي با متالورژي فيزيکي

مهندسی

آشنایی با متالورژی فیزیکی


فاقد موجودی

اصول و مباني انجماد فلزات

مهندسی

اصول و مبانی انجماد فلزات


فاقد موجودی

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

مهندسی

زمین شناسی مهندسی پیشرفته


فاقد موجودی

واژه‌نامه جامع زمين شناسي

فرهنگ لغت

واژه‌نامه جامع زمین شناسی


فاقد موجودی

اصول و مباني عمليات حرارتي

مهندسی

اصول و مبانی عملیات حرارتی


فاقد موجودی

بلور شناسي (هندسه - فيزيک)

مهندسی

بلور شناسی


فاقد موجودی

زمين آمار و زمين شناسي نفت

مهندسی

زمین آمار و زمین شناسی نفت


فاقد موجودی

زمين شناسي اقتصادي کاربردي

مهندسی

زمین شناسی اقتصادی کاربردی


فاقد موجودی

زمين شناسي ساختاري کاربردي

مهندسی

زمین شناسی ساختاری کاربردی


فاقد موجودی

ژئومورفولوژي ايران (2جلدي)

مهندسی

ژئومورفولوژی ایران


فاقد موجودی

عمليات حرارتي و مهندسي سطح

مهندسی

عملیات حرارتی و مهندسی سطح


فاقد موجودی

انتخاب و کاربرد مواد مهندسي

مهندسی

انتخاب و کاربرد مواد مهندسی


فاقد موجودی

درآمدي بر علم و مهندسي مواد

مهندسی

درآمدی بر علم و مهندسی مواد


فاقد موجودی

ژئومورفولوژي منطقه اي ايران

مهندسی

ژئومورفولوژی منطقه ای ایران


فاقد موجودی

مکانيک شکل دهي ورق هاي فلزي

مهندسی

مکانیک شکل دهی ورق های فلزی


فاقد موجودی

504کلمه مطلقا ضروري متالورژي

زبان انگلیسی

504کلمه مطلقا ضروری متالورژی


فاقد موجودی

اصول فرآيندهاي پيرو متالورژي

مهندسی

اصول فرآیندهای پیرو متالورژی


فاقد موجودی

بافت سنگ هاي آذرين و دگرگوني

مهندسی

بافت سنگ های آذرین و دگرگونی


فاقد موجودی

ترموديناميک براي زمين شناسان

مهندسی

ترمودینامیک برای زمین شناسان


فاقد موجودی

متالورژي کاربردي چدن‌ها جلد1

مهندسی

متالورژی کاربردی چدن‌ها جلد1


فاقد موجودی

متالورژي کاربردي چدن‌ها جلد2

مهندسی

متالورژی کاربردی چدن‌ها جلد2


فاقد موجودی

مقدمه اي بر متالوژري مکانيکي

مهندسی

مقدمه ای بر متالوژری مکانیکی


فاقد موجودی

آلودگي نفتي در ساحل و فراساحل

مهندسی

آلودگی نفتی در ساحل و فراساحل


فاقد موجودی

انتخاب مواد براي طراحي مهندسي

مهندسی

انتخاب مواد برای طراحی مهندسی


فاقد موجودی

راهنماي عملي فناوري روکش کاري

مهندسی

راهنمای عملی فناوری روکش کاری


فاقد موجودی

مباني اکتشاف مواد معدني: جلد1

مهندسی

مبانی اکتشاف مواد معدنی: جلد1


فاقد موجودی

مباني اکتشاف مواد معدني: جلد2

مهندسی

مبانی اکتشاف مواد معدنی: جلد2


فاقد موجودی

معدنکاري انحلالي:فروشويي درجا

مهندسی

معدنکاری انحلالی:فروشویی درجا


فاقد موجودی

متالورژي فيزيکي و مواد پيشرفته

مهندسی

متالورژی فیزیکی و مواد پیشرفته


فاقد موجودی

هيدرومتالورژي: اصول و کاربردها

مهندسی

هیدرومتالورژی: اصول و کاربردها


فاقد موجودی

درآمدي بر فرايندهاي کانسنگ سازي

مهندسی

درآمدی بر فرایندهای کانسنگ سازی


فاقد موجودی

قطعات ريختگي آلياژهاي آلومينيوم

مهندسی

قطعات ریختگی آلیاژهای آلومینیوم


فاقد موجودی

استحاله فازها در فلزات و آلياژها

مهندسی

استحاله فازها در فلزات و آلیاژها


فاقد موجودی

ترموديناميک و سينتيک در علم مواد

مهندسی

ترمودینامیک و سینتیک در علم مواد


فاقد موجودی

خطرات مهندسي سنگ هاي انحلال پذير

مهندسی

خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر


فاقد موجودی

روش هاي استخراج معادن سطحي: جلد1

مهندسی

روش های استخراج معادن سطحی: جلد1


فاقد موجودی

روش هاي استخراج معادن سطحي: جلد2

مهندسی

روش های استخراج معادن سطحی: جلد2


فاقد موجودی

ژئوتکنيک لرزه اي: مباني و کاربرد

مهندسی

ژئوتکنیک لرزه ای: مبانی و کاربرد


فاقد موجودی

معدن کاري زيرزميني:کارشناسي ارشد

کنکور

معدن کاری زیرزمینی:کارشناسی ارشد


فاقد موجودی

مهندسي خوردگي در صنايع نفت و گاز

مهندسی

مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز


فاقد موجودی

استحاله فازها:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

استحاله فازها:کارشناسی ارشد پارسه


فاقد موجودی

تجهيز و آماده سازي معادن زيرزميني

مهندسی

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی


فاقد موجودی

روش هاي اساسي زمين شناسي ساختماني

مهندسی

روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی


فاقد موجودی

سيالات حفاري و زمين شناسي کاربردي

مهندسی

سیالات حفاری و زمین شناسی کاربردی


فاقد موجودی

فلسفه طراحي لرزه اي براساس عملکرد

مهندسی

فلسفه طراحی لرزه ای براساس عملکرد


فاقد موجودی

کاربرد سازه اي شيشه در ساختمان ها

مهندسی

کاربرد سازه ای شیشه در ساختمان ها


فاقد موجودی

تکنيک هاي نوين ايجاد پوشش هاي نازک

مهندسی

تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک


فاقد موجودی

ژئومورفولوژي کارست:زاگرس چين خورده

مهندسی

ژئومورفولوژی کارست:زاگرس چین خورده


فاقد موجودی

آزمون و تحليل خستگي(نظريه و کاربرد)

مهندسی

آزمون و تحلیل خستگی


فاقد موجودی

آشنايي با دگرگوني هاي فازي در فلزات

مهندسی

آشنایی با دگرگونی های فازی در فلزات


فاقد موجودی

آلياژهاي صنعتي (متالورژي براي همه3)

مهندسی

آلیاژهای صنعتی


فاقد موجودی

استحاله هاي فازي در فلزات و آلياژها

مهندسی

استحاله های فازی در فلزات و آلیاژها


فاقد موجودی

راهنماي آزمايشگاه زمين شناسي فيزيکي

مهندسی

راهنمای آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی


فاقد موجودی

شناخت و کنترل عملياتي رسوب آسفالتين

مهندسی

شناخت و کنترل عملیاتی رسوب آسفالتین


فاقد موجودی

فرآيندهاي توليد(متالورژي براي همه4)

مهندسی

فرآیندهای تولید


فاقد موجودی

اصول و مباني آزمايشگاه عمليات حرارتي

مهندسی

اصول و مبانی آزمایشگاه عملیات حرارتی


فاقد موجودی

پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني

مهندسی

پتروگرافی و پترولوژی سنگ های دگرگونی


فاقد موجودی

خواص مکانيکي مواد(فلزات و سراميک ها)

مهندسی

خواص مکانیکی مواد


فاقد موجودی

روش هاي تخريبي در معدن کاري زيرزميني

مهندسی

روش های تخریبی در معدن کاری زیرزمینی


فاقد موجودی

زمين شناسي ساختاري جلد1:دگرشکلي شکنا

مهندسی

زمین شناسی ساختاری جلد1:دگرشکلی شکنا


فاقد موجودی

فرهنگ جامع علوم زمين (فارسي-انگليسي)

فرهنگ لغت

فرهنگ جامع علوم زمین


فاقد موجودی

اصول مهندسي تونل ويژه دانشجويان عمران

مهندسی

اصول مهندسی تونل ویژه دانشجویان عمران


فاقد موجودی

تفسير نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي

مهندسی

تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی


فاقد موجودی

ژئومورفولوژي کاربردي جلد1(فرسايش آبي)

مهندسی

ژئومورفولوژی کاربردی جلد1


فاقد موجودی

مباني علم و مهندسي مواد جلد1:علم مواد

مهندسی

مبانی علم و مهندسی مواد جلد1:علم مواد


فاقد موجودی

متالورژي مکانيکي آشنايي با نابجايي ها

مهندسی

متالورژی مکانیکی آشنایی با نابجایی ها


فاقد موجودی

مدل سازي فيزيکي و ارزيابي ذخائر معدني

مهندسی

مدل سازی فیزیکی و ارزیابی ذخائر معدنی


فاقد موجودی

مکانيک سنگ مهندسي :مقدمه اي بر مفاهيم

مهندسی

مکانیک سنگ مهندسی :مقدمه ای بر مفاهیم


فاقد موجودی

زبان تخصصي ويژه رشته مهندسي مواد(ارشد)

کنکور

زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی مواد


فاقد موجودی

طراحي فرآيند ساخت براي قطعات ماشينکاري

مهندسی

طراحی فرآیند ساخت برای قطعات ماشینکاری


فاقد موجودی

مباني دورسنجي زمين شناختي و زيست محيطي

مهندسی

مبانی دورسنجی زمین شناختی و زیست محیطی


فاقد موجودی

مقدمه اي بر مهندسي و علم مواد(ويراست8)

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد


فاقد موجودی

مهندسي زلزله کاربردي در طراحي و بهسازي

مهندسی

مهندسی زلزله کاربردی در طراحی و بهسازی


فاقد موجودی

رسوب شناسي جلد1:رسوب شناسي و چينه شناسي

مهندسی

رسوب شناسی جلد1:رسوب شناسی و چینه شناسی


فاقد موجودی

روش هاي خودنگهدار در معدن کاري زيرزميني

مهندسی

روش های خودنگهدار در معدن کاری زیرزمینی


فاقد موجودی

سنگ شناسي کاربردي رسوبي آذرين و دگرگوني

مهندسی

سنگ شناسی کاربردی رسوبی آذرین و دگرگونی


فاقد موجودی

شيمي فيزيک و ترموديناميک در مهندسي مواد

مهندسی

شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد


فاقد موجودی

مکانيک سنگ(مباني و تخصصي):کارشناسي ارشد

کنکور

مکانیک سنگ


فاقد موجودی

تکتونيک ژئومورفولوژي:مباني ژئومورفولوژي1

مهندسی

تکتونیک ژئومورفولوژی:مبانی ژئومورفولوژی1


فاقد موجودی

روش هاي با نگهداري در معدن کاري زيرزميني

مهندسی

روش های با نگهداری در معدن کاری زیرزمینی


فاقد موجودی

زمين شناسي ساختاري جلد2:دگرشکلي شکل پذير

مهندسی

زمین شناسی ساختاری جلد2:دگرشکلی شکل پذیر


فاقد موجودی

توصيف صحرايي سنگ هاي رسوبي (راهنماي عملي)

مهندسی

توصیف صحرایی سنگ های رسوبی


فاقد موجودی

مجموعه مهندسي مواد و متالورژي(کنکور ارشد)

کنکور

مجموعه مهندسی مواد و متالورژی


فاقد موجودی

تحليل سازه هاي مکانيکي تحت خستگي چند محوره

مهندسی

تحلیل سازه های مکانیکی تحت خستگی چند محوره


فاقد موجودی

ترموديناميک مهندسي متالورژي و مواد (2جلدي)

مهندسی

ترمودینامیک مهندسی متالورژی و مواد


فاقد موجودی

اصول مهندسي ساحل(از نگاه زمين شناسي مهندسي)

مهندسی

اصول مهندسی ساحل


فاقد موجودی

مسائل کاربردي مهندسي زلزله و ديناميک سازه ها

مهندسی

مسائل کاربردی مهندسی زلزله و دینامیک سازه ها


فاقد موجودی

نمونه برداري معدني (اکتشاف،استخراج و فرآوري)

مهندسی

نمونه برداری معدنی


فاقد موجودی

سوپر آلياژها (راهنماي علمي، کاربردي و اجرايي)

مهندسی

سوپر آلیاژها


فاقد موجودی

کاني شناسي جلد1: نزوسيليکاتها تا اينوسيليکاتها

مهندسی

کانی شناسی جلد1: نزوسیلیکاتها تا اینوسیلیکاتها


فاقد موجودی

واژگان زمين شناسي(انگليسي فارسي-فارسي انگليسي)

فرهنگ لغت

واژگان زمین شناسی


فاقد موجودی

ژئومورفولوژي کاربردي: جلد2(بيابان- فرسايش بادي)

مهندسی

ژئومورفولوژی کاربردی: جلد2


فاقد موجودی

کنکور ارشد مهندسي معدن(جلد4:چال زني):راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی معدن


فاقد موجودی

راهنماي کاربردي ريزساخت هاي سنگ هاي رسوبي و آذرين

مهندسی

راهنمای کاربردی ریزساخت های سنگ های رسوبی و آذرین


فاقد موجودی

روش نوين ارزيابي ريسک عمليات تونل سازي بر سازه ها

مهندسی

روش نوین ارزیابی ریسک عملیات تونل سازی بر سازه ها


فاقد موجودی

روشهاي زمين شناسي در اکتشاف مواد معدني و معدنکاري

مهندسی

روشهای زمین شناسی در اکتشاف مواد معدنی و معدنکاری


فاقد موجودی

شکل دادن:اصول مهندسي و کاربردي طراحي قالب هاي فلزي

مهندسی

شکل دادن:اصول مهندسی و کاربردی طراحی قالب های فلزی


فاقد موجودی

جداسازي لرزه اي سازه ها با جداگر لرزه اي الاستومريک

مهندسی

جداسازی لرزه ای سازه ها با جداگر لرزه ای الاستومریک


فاقد موجودی

اطلس ريزشکست نگاري آلياژهاي ريختگي آلومينيوم- سيلسيم

مهندسی

اطلس ریزشکست نگاری آلیاژهای ریختگی آلومینیوم- سیلسیم


فاقد موجودی

ارزيابي رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزار PFC

مهندسی

ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزار PFC


فاقد موجودی

راهنماي عملي مديريت هزينه و مالي پروژه در صنايع فرآيندي

مهندسی

راهنمای عملی مدیریت هزینه و مالی پروژه در صنایع فرآیندی


فاقد موجودی

مهندسي کاربردي تجهيزات دوار در صنايع نفت و گاز کمپرسورها

مهندسی

مهندسی کاربردی تجهیزات دوار در صنایع نفت و گاز کمپرسورها


فاقد موجودی

بلورشناسي، کاني شناسي نوري و مينرالوگرافي پيشرفته کاربردي

مهندسی

بلورشناسی، کانی شناسی نوری و مینرالوگرافی پیشرفته کاربردی


فاقد موجودی

تشريح کامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميک مواد: جلد1/ گسکل

مهندسی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد: جلد1/ گسکل


فاقد موجودی

خستگي فلزات در مهندسي(ويرايش2)metal fatigue in engineering

مهندسی

خستگی فلزات در مهندسی


فاقد موجودی

مديريت ايمني در کارگاه هاي ساختماني همراه با مثال هاي کاربردي

مهندسی

مدیریت ایمنی در کارگاه های ساختمانی همراه با مثال های کاربردی


فاقد موجودی

اصول بلور شناسي نوري و روش هاي شناسايي ميکروسکوپي کاني هاي سنگ ساز

مهندسی

اصول بلور شناسی نوری و روش های شناسایی میکروسکوپی کانی های سنگ ساز


فاقد موجودی

طراحي مدارهاي فرآوري مواد معدني با نگرشي خاص به کارخانه هاي فلوتاسيون

مهندسی

طراحی مدارهای فرآوری مواد معدنی با نگرشی خاص به کارخانه های فلوتاسیون مس


فاقد موجودی

پتروگرافي و پتروژنز سنگ هاي دگرگوني جلد1

مهندسی

پتروگرافی و پتروژنز سنگ های دگرگونی جلد1 مبانی پتروگرافی و روش های مطالعه


فاقد موجودی

دروس تخصصي انتخابي اکتشاف معدن(ارزيابي ذخاير معدن):آزمون ارشد مهندسي

کنکور

دروس تخصصی انتخابی اکتشاف معدن


فاقد موجودی

پتروگرافي و پتروژنز سنگ هاي دگرگوني جلد2

مهندسی

پتروگرافی و پتروژنز سنگ های دگرگونی جلد2 پتروژنز گروه های ترکیبی و محیط های زمین ساختنی رخداد دگرگونی


فاقد موجودی