مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بازاریابی تبلیغات روابط عمومی

دسته بندی ها

(5)
(1)
(670)
(2)
(10)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(662)
(10)

موضوع های فرعی

(1)
(589)
(5)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(7)
(1)
(37)
(1)
(13)
(14)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(6)
(5)
(2)
(1)
(4)
(2)
(5)
(26)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(23)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(1)
(1)
(63)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(5)
(7)
(3)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(9)
(9)
(20)
(1)
(1)
(1)
(11)
(52)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(29)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(42)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(44)
(12)
(1)
(1)
(4)
(6)
(6)
(1)
(11)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(14)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)

نویسنده ها

(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(44)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(23)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
688 محصول
هوندا

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوندا


850,000 ریال

گاو بنفش

مدیریت اقتصاد حسابداری

گاو بنفش


480,000 ریال

بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی


55,000 ریال

مد استايل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مد استایل


700,000 ریال

اسرار فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار فروش


600,000 ریال

بازارشناسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارشناسی


300,000 ریال

بازداريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازداریابی


560,000 ریال

فروش بينشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش بینشی


680,000 ریال

قدرت محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت محتوا


1,280,000 ریال

مباني تبليغ

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی تبلیغ


250,000 ریال

مشتري خودکار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری خودکار


200,000 ریال

53 اصل مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

53 اصل مذاکره


560,000 ریال

بازاريابي حسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی حسی


280,000 ریال

تجارت جنگ است

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت جنگ است


430,000 ریال

جنگ بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جنگ بازاریابی


1,000,000 ریال

خرد بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خرد بازاریابی


550,000 ریال

راه استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه استارتاپی


780,000 ریال

طرح بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طرح بازاریابی


280,000 ریال

مرگ بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرگ بازاریابی


740,000 ریال

اصول بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


1,650,000 ریال

اصول بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


2,400,000 ریال

الزامات مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

الزامات مذاکره


650,000 ریال

اهرم در مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

اهرم در مذاکره


400,000 ریال

بازاريابي بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بیمه


650,000 ریال

بازاريابي پويا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی پویا


160,000 ریال

بازاريابي خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خلاق


680,000 ریال

بازاريابي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نوین


250,000 ریال

تفکر استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر استراتژیک


125,000 ریال

حکمت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حکمت بازاریابی


420,000 ریال

مديريت تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات


170,000 ریال

مديريت تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات


470,000 ریال

نام گذاري برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

نام گذاری برند


650,000 ریال

ابزارهاي مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابزارهای مذاکره


1,220,000 ریال

بازاريابي تجربي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی تجربی


290,000 ریال

بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی جهانی


1,580,000 ریال

بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات


970,000 ریال

بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات


1,950,000 ریال

بازاريابي دروني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی درونی


440,000 ریال

بازاريابي سياسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سیاسی


120,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


1,200,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


650,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


930,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


160,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


545,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


1,300,000 ریال

بازاريابي عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عمومی


260,000 ریال

بازاريابي محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوا


500,000 ریال

بازاريابي يورشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یورشی


240,000 ریال

پايان بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایان بازاریابی


1,050,000 ریال

تبليغات و اقناع

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات و اقناع


800,000 ریال

تعالي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تعالی بازاریابی


60,000 ریال

تئوري بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری بازاریابی


56,000 ریال

جوهره بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوهره بازاریابی


120,000 ریال

فروشندگان خاموش

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروشندگان خاموش


600,000 ریال

فرهنگ و تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ و تبلیغات


300,000 ریال

مميزي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ممیزی بازاریابی


245,000 ریال

بازاريابي اثربخش

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اثربخش


200,000 ریال

بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی


500,000 ریال

بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی


320,000 ریال

بازاريابي سرراست

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سرراست


930,000 ریال

بازاريابي سودآور

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سودآور


80,000 ریال

برنامه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی


1,100,000 ریال

برنامه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی


850,000 ریال

جوامع مجازي برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوامع مجازی برند


1,000,000 ریال

رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده


1,820,000 ریال

سازمان هاي نابغه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های نابغه


350,000 ریال

سرسره متقاعدسازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرسره متقاعدسازی


450,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


310,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


400,000 ریال

مشتري شريک شماست

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری شریک شماست


995,000 ریال

بازارياب جامع نگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریاب جامع نگر


650,000 ریال

بازاريابي انگيزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی انگیزشی


480,000 ریال

بازاريابي توريستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی توریستی


250,000 ریال

بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال


690,000 ریال

بازاريابي سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سازمانی


400,000 ریال

بازاريابي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری


550,000 ریال

بازاريابي مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی


130,000 ریال

بازاريابي مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی


420,000 ریال

بازاريابي همگرايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی همگرایی


95,000 ریال

بازاريابي يکپارچه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یکپارچه


150,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


320,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


800,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


2,500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


2,500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


900,000 ریال

رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رسانه های اجتماعی


100,000 ریال

ساخت برند داستاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساخت برند داستانی


490,000 ریال

مباني روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی روابط عمومی


520,000 ریال

مدل اسپين در فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل اسپین در فروش


500,000 ریال

مسيرياب بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیریاب بازاریابی


240,000 ریال

هنر خدمت به مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر خدمت به مشتری


510,000 ریال

ارتباطات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی


500,000 ریال

اين است بازاريابي!

مدیریت اقتصاد حسابداری

این است بازاریابی!


820,000 ریال

بازاريابي پر محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی پر محتوا


1,200,000 ریال

بازاريابي کوانتومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی کوانتومی


1,200,000 ریال

بازاريابي نوآورانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نوآورانه


1,100,000 ریال

جادوي کار پاره وقت

مدیریت اقتصاد حسابداری

جادوی کار پاره وقت


300,000 ریال

سنجه هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سنجه های بازاریابی


1,500,000 ریال

کانون هاي تبليغاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کانون های تبلیغاتی


420,000 ریال

مديريت نوآوري جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد1


650,000 ریال

مديريت نوآوري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد2


750,000 ریال

هنر در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر در روابط عمومی


200,000 ریال

700 نکته ي کار وکسب

مدیریت اقتصاد حسابداری

700 نکته ی کار وکسب


1,200,000 ریال

استراتژي لوکس گرايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی لوکس گرایی


1,670,000 ریال

اصول و فنون تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون تبلیغات


500,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


1,000,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


580,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


950,000 ریال

بازاريابي تاثيرگذار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی تاثیرگذار


100,000 ریال

تحليل پيشرفته مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل پیشرفته مشتری


440,000 ریال

تئوري هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های بازاریابی


880,000 ریال

جامعه شناسي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی تبلیغات


280,000 ریال

جامعه شناسي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی تبلیغات


290,000 ریال

دانشنامه برند کد837

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشنامه برند کد837


880,000 ریال

روابط عمومي حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی حرفه ای


470,000 ریال

روابط عمومي دوفضايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی دوفضایی


250,000 ریال

کارت امتيازي متوازن

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارت امتیازی متوازن


400,000 ریال

متريک هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

متریک های بازاریابی


1,050,000 ریال

151ايده سريع تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

151ایده سریع تبلیغات


650,000 ریال

استراتژي اقيانوس آبي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی اقیانوس آبی


850,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی الکترونیکی


400,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


800,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,250,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی الکترونیکی


350,000 ریال

بازاريابي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی


1,700,000 ریال

بازاريابي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی


285,000 ریال

بازي بازاريابي سياسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی بازاریابی سیاسی


280,000 ریال

برندسازي for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی for dummies


1,500,000 ریال

بي نظمي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بی نظمی در بازاریابی


250,000 ریال

تبليغات با بيان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات با بیان ساده


350,000 ریال

جعبه ابزار بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه ابزار بازاریابی


700,000 ریال

روانشناسي مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

روانشناسی مصرف کننده


770,000 ریال

ژاپن: همکاري و رقابت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ژاپن: همکاری و رقابت


65,000 ریال

طراحي چرخه عمر محصول

مهندسی

طراحی چرخه عمر محصول


170,000 ریال

مديريت بازاريابي2016

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی2016


2,000,000 ریال

مديريت و روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و روابط عمومی


270,000 ریال

ارزش گذاري نشان تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری نشان تجاری


1,850,000 ریال

اصول بازاريابي : جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی : جلد1


1,900,000 ریال

اصول مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مدیریت بازاریابی


1,000,000 ریال

اصول مهندسي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مهندسی بازاریابی


750,000 ریال

بخش بندي بازار در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

بخش بندی بازار در عمل


200,000 ریال

برنامه ريزي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بازاریابی


1,350,000 ریال

تحقيقات راهبردي بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات راهبردی بازار


42,000 ریال

جستاري در مديريت فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

جستاری در مدیریت فروش


640,000 ریال

درک بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک بازاریابی دیجیتال


550,000 ریال

راهنماي طرح بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای طرح بازاریابی


350,000 ریال

رفتار بصري مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار بصری مصرف کننده


270,000 ریال

روابط عمومي و تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی و تبلیغات


400,000 ریال

سرقت به سبک يک هنرمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرقت به سبک یک هنرمند


380,000 ریال

علم بازاريابي شبکه‌اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

علم بازاریابی شبکه‌ای


450,000 ریال

مديريت بازاريابي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی جلد1


2,890,000 ریال

مديريت دانش بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دانش بازاریابی


115,000 ریال

آميزه بازاريابي رقابتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمیزه بازاریابی رقابتی


250,000 ریال

استراتژي بازاريابي هنر

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی هنر


450,000 ریال

استراتژي هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازاریابی


220,000 ریال

استراتژي هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازاریابی


450,000 ریال

بازار يابي کارآفرينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار یابی کارآفرینانه


860,000 ریال

بازاريابي از صفر تا صد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی از صفر تا صد


2,050,000 ریال

بازاريابي دهان به دهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دهان به دهان


440,000 ریال

بازاريابي محتواي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوای جهانی


180,000 ریال

پيتر دراکر و بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیتر دراکر و بازاریابی


550,000 ریال

تبليغات فرهنگي-کنگاوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات فرهنگی-کنگاوری


500,000 ریال

درآمدي بر مديريت بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر مدیریت بازار


150,000 ریال

شيوه هاي اقناع و تبليغ

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه های اقناع و تبلیغ


480,000 ریال

گره گشايي با بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گره گشایی با بازاریابی


600,000 ریال

مباني مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت بازاریابی


950,000 ریال

مديريت استراتژيک بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک بازار


750,000 ریال

مديريت بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی جهانی


490,000 ریال

مديريت بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی خدمات


245,000 ریال

مديريت بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی صنعتی


2,800,000 ریال

مديريت بازاريابي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی: جلد2


1,890,000 ریال

آيا به خوبي کار مي کند؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیا به خوبی کار می کند؟


540,000 ریال

بازاريابي از نگاهي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی از نگاهی نوین


290,000 ریال

بازاريابي شرکتي خلاقانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی شرکتی خلاقانه


250,000 ریال

بازاريابي کانال چندوجهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی کانال چندوجهی


100,000 ریال

تبليغات از تئوري تا عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات از تئوری تا عمل


600,000 ریال

تجزيه و تحليل بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل بازاریابی


550,000 ریال

چه کسي مشتري مرا دزديد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چه کسی مشتری مرا دزدید؟


1,500,000 ریال

روابط عمومي و جهاني شدن

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی و جهانی شدن


75,000 ریال

کلاس درسي با پيتر دراکر

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلاس درسی با پیتر دراکر


350,000 ریال

مديريت بازاريابي فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی فرهنگی


520,000 ریال

مديريت رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رفتار مصرف کننده


1,100,000 ریال

استخدام غول ها در سازمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

استخدام غول ها در سازمان


470,000 ریال

استراتژي بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی جهانی


420,000 ریال

اينترنت اشيا:آينده بازار

مهندسی

اینترنت اشیا:آینده بازار


280,000 ریال

بازاريابي رويکردهاي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رویکردهای نوین


170,000 ریال

برندسازي تا رسيدن به اوج

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی تا رسیدن به اوج


600,000 ریال

جعبه ابزار تحقيقات بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه ابزار تحقیقات بازار


1,500,000 ریال

روابط عمومي چند رسانه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی چند رسانه ای


150,000 ریال

روان شناسي تبليغات تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی تبلیغات تجاری


690,000 ریال

شبکه هاي توزيع بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

شبکه های توزیع بازاریابی


700,000 ریال

قدرت بازاريابي مشاهده اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت بازاریابی مشاهده ای


120,000 ریال

مديريت استراتژيک تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک تبلیغات


90,000 ریال

مديريت رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رسانه های اجتماعی


900,000 ریال

مهندسي تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی تحقیقات بازاریابی


750,000 ریال

ارتباطات بازاريابي و برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی و برند


320,000 ریال

انقلاب بازاريابي در سياست

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب بازاریابی در سیاست


350,000 ریال

با دمپايي وارد فروش نشويد

مدیریت اقتصاد حسابداری

با دمپایی وارد فروش نشوید


300,000 ریال

پيروزي در فروش هاي پيچيده

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیروزی در فروش های پیچیده


500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی کاربردی


205,000 ریال

تحقيقات بازاريابي: کد1418

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی: کد1418


180,000 ریال

روابط عمومي و مديريت شهري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی و مدیریت شهری


200,000 ریال

شگردهاي دل در تسخير بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

شگردهای دل در تسخیر بازار


80,000 ریال

مسيرهاي ترقي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیرهای ترقی در بازاریابی


500,000 ریال

بازاريابي در سفر و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی در سفر و گردشگری


1,120,000 ریال

بازاريابي و زندگي با خاطره

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و زندگی با خاطره


120,000 ریال

چگونه از برندتان دفاع کنيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه از برندتان دفاع کنید


780,000 ریال

روان شناسي تبليغات و رسانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی تبلیغات و رسانه


700,000 ریال

فرمول يک بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرمول یک بازاریابی شبکه ای


120,000 ریال

مباحث بنيادين در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث بنیادین در بازاریابی


170,000 ریال

مديريت استراتژيک برند جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک برند جلد1


450,000 ریال

مديريت استراتژيک برند جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک برند جلد1


1,800,000 ریال

مديريت بازاريابي رابطه مند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی رابطه مند


200,000 ریال

مديريت مراکز خريد و مال ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مراکز خرید و مال ها


425,000 ریال

مشتري ها چگونه فکر ميکنند؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری ها چگونه فکر میکنند؟


300,000 ریال

ابتکار اجتماعي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابتکار اجتماعی در بازاریابی


95,000 ریال

ارتباطاعت بازاريابي يکپارچه

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطاعت بازاریابی یکپارچه


3,300,000 ریال

از صفر تا صد ويدئو مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا صد ویدئو مارکتینگ


250,000 ریال

اصول جامع تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول جامع تحقیقات بازاریابی


340,000 ریال

بازاريابي به مثابه استراتژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی به مثابه استراتژی


120,000 ریال

بازاريابي بين المللي: کد367

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی: کد367


140,000 ریال

بازاريابي خدمات بيمه کد1924

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بیمه کد1924


100,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی


640,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی


300,000 ریال

بازايابي بين الملل و صادرات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازایابی بین الملل و صادرات


1,190,000 ریال

برنامه بازاريابي يک صفحه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی یک صفحه ای


690,000 ریال

برندسازي و بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی و بازاریابی اسلامی


360,000 ریال

پژوهش هاي کيفي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش های کیفی در بازاریابی


1,200,000 ریال

پيگيري در بازاريابي چندسطحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیگیری در بازاریابی چندسطحی


350,000 ریال

خبرگان بازاريابي چنين گويند

مدیریت اقتصاد حسابداری

خبرگان بازاریابی چنین گویند


350,000 ریال

گلادياتورهاي ويدئو مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

گلادیاتورهای ویدئو مارکتینگ


470,000 ریال

مديريت بازاريابي بين‌المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی بین‌المللی


900,000 ریال

نورومارکتينگ:نظريه و کاربرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نورومارکتینگ:نظریه و کاربرد


320,000 ریال

1000 پرسش 10 آزمون بازاريابي

کنکور

1000 پرسش 10 آزمون بازاریابی


125,000 ریال

21راز فروشندگان ميليون دلاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

21راز فروشندگان میلیون دلاری


350,000 ریال

3 گام ساده براي نوآوري واقعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

3 گام ساده برای نوآوری واقعی


44,000 ریال

ارتباطات بازاريابي (ابزارها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی


200,000 ریال

استراتژي بازاريابي بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی بین الملل


92,000 ریال

استراتژي بازاريابي بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی بین الملل


60,000 ریال

انسان بودن، فروشنده بودن است

مدیریت اقتصاد حسابداری

انسان بودن، فروشنده بودن است


1,000,000 ریال

بازارشناسي حمل و نقل جاده اي

مهندسی

بازارشناسی حمل و نقل جاده ای


340,000 ریال

بازاريابي بين المللي پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی پیشرفته


300,000 ریال

بازاريابي چريکي براي مشاوران

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی چریکی برای مشاوران


1,500,000 ریال

بازاريابي عصبي و اصول اخلاقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی


270,000 ریال

بازاريابي گردشگري براي شهرها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری برای شهرها


150,000 ریال

بازاريابي و تکنولوژي اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات


200,000 ریال

بازي پردازي با رويکرد آنلاين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی پردازی با رویکرد آنلاین


400,000 ریال

تبليغات نوآورانه در عصر حاضر

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر


300,000 ریال

تحقيقات بازاريابي در يک هفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی در یک هفته


380,000 ریال

تصميم گيري:کتاب همراه مديران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیری:کتاب همراه مدیران


400,000 ریال

چگونه در رسانه ها تبليغ کنيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در رسانه ها تبلیغ کنیم


830,000 ریال

رازهاي بازاريابي استارتاپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای بازاریابی استارتاپ ها


280,000 ریال

رازهاي پولسازي از اينستاگرام

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای پولسازی از اینستاگرام


950,000 ریال

راهبرد کانال توزيع بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهبرد کانال توزیع بازاریابی


2,450,000 ریال

رويکردهاي ناب براي توليد ناب

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکردهای ناب برای تولید ناب


720,000 ریال

سياست هاي ارتباطات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست های ارتباطات بازاریابی


170,000 ریال

قيمت گذاري با نگاه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی


680,000 ریال

همه بازارياب ها دروغگو هستند

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه بازاریاب ها دروغگو هستند


480,000 ریال

12گام طلايي در ايميل مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

12گام طلایی در ایمیل مارکتینگ


60,000 ریال

ارتباطات يکپارچه بازاريابيIMC

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات یکپارچه بازاریابیIMC


400,000 ریال

اصول بازاريابي و خدمات: کد682

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی و خدمات: کد682


410,000 ریال

اصول و مباني مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی مدیریت بازاریابی


2,540,000 ریال

اصول و مديريت بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات


1,900,000 ریال

بازآفريني مدل تجاري:مدير مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازآفرینی مدل تجاری:مدیر مدرن


395,000 ریال

بازاريابي ديجيتال for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال for dummies


1,900,000 ریال

بازاريابي مراکز خريد و مال ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مراکز خرید و مال ها


550,000 ریال

بازاريابي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

بازاریابی:


2,950,000 ریال

برندسازي موثر براي کارفرمايان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی موثر برای کارفرمایان


550,000 ریال

تاکتيک ها و تکنيک هاي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات


950,000 ریال

تحقيقات بازار:يک راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازار:یک راهنمای عملی


700,000 ریال

چهار رنگ در بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

چهار رنگ در بازاریابی شبکه ای


490,000 ریال

راهنماي مديران در کانال توزيع

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای مدیران در کانال توزیع


1,940,000 ریال

روابط عمومي از زاويه ارتباطات

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی از زاویه ارتباطات


140,000 ریال

بازاريابي مدرن:اصول و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مدرن:اصول و کاربردها


180,000 ریال

پژوهش نشانه شناسي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش نشانه شناسی در بازاریابی


1,000,000 ریال

تجاري سازي و تامين مالي فناوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجاری سازی و تامین مالی فناوری


420,000 ریال

تحليل استراتژيک بازارهاي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی


170,000 ریال

قوانين و مقررات در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین و مقررات در روابط عمومی


420,000 ریال

مديريت بازاريابي (ارشد مديريت)

کنکور

مدیریت بازاریابی


220,000 ریال

مرجع کامل بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی


500,000 ریال

يخ شکن ها در بازاريابي چندسطحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

یخ شکن ها در بازاریابی چندسطحی


550,000 ریال

استراتژي بازاريابي جهاني تويوتا

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا


700,000 ریال

اصول بازاريابي(جلد2)ويراست جديد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


1,900,000 ریال

بازاريابي 5.0 فناوري براي بشريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی 5.0 فناوری برای بشریت


1,000,000 ریال

بازاريابي کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

بازاریابی کشاورزی


250,000 ریال

پگاه:پرورش گسترده انديشه هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

پگاه:پرورش گسترده اندیشه هوشمند


750,000 ریال

تجزيه و تحليل بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال


600,000 ریال

تحقيق بازاريابي سنجش و روش جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد1


1,700,000 ریال

تحقيق بازاريابي سنجش و روش جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد2


1,600,000 ریال

چگونه برنامه بازاريابي بنويسيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟


140,000 ریال

رفتار مصرف کننده در بازار ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده در بازار ایران


600,000 ریال

طرح بازاريابي کسب و کارهاي کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک


1,240,000 ریال

فروشندگان بزرگ چگونه عمل ميکنند

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروشندگان بزرگ چگونه عمل میکنند


1,300,000 ریال

مباني نظريه پردازي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی نظریه پردازی در بازاریابی


130,000 ریال

مدير تبليغات و بازاريابي درجه 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1


370,000 ریال

مديريت تبليغات از ديد بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی


1,000,000 ریال

مديريت تجريه مشتري آنلاين کد836

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تجریه مشتری آنلاین کد836


400,000 ریال

مسئول سمعي و بصري و روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی


200,000 ریال

مقدمه اي بر بازاريابي الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک


320,000 ریال

مقياس سازي در تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی


185,000 ریال

از سير تا پياز بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای


1,350,000 ریال

بازاريابي داخلي در خدمات دانشگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی داخلی در خدمات دانشگاه


520,000 ریال

تاثير تبليغات بازرگاني بر کودکان

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاثیر تبلیغات بازرگانی بر کودکان


340,000 ریال

تحقيقات بازاريابي :نگرشي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی :نگرشی کاربردی


350,000 ریال

جامعه شناسي روابط عمومي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی روابط عمومی در ایران


110,000 ریال

مديريت بازاريابي براي جذب سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه


270,000 ریال

مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری


1,150,000 ریال

موفقيت ها و اشتباه هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

موفقیت ها و اشتباه های بازاریابی


420,000 ریال

هاروارد چه چيزهايي را يادنمي‌دهد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هاروارد چه چیزهایی را یادنمی‌دهد


650,000 ریال

اصول بازاريابي با رويکرد بيمه عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی با رویکرد بیمه عمر


700,000 ریال

اصول بازاريابي براي مديران اجرايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی


3,950,000 ریال

اينستاگرام پنجره اي به دنياي زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام پنجره ای به دنیای زنان


400,000 ریال

بازاريابي ديجيتالي پيشرفته کد2447

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتالی پیشرفته کد2447


610,000 ریال

بازاريابي عصب شناختي(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصب شناختی


550,000 ریال

برنامه ريزي استراتژيک روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی


600,000 ریال

چگونه طرح بازاريابي موفق بنويسيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم؟


150,000 ریال

ساخت برند در ايران از ثبت تا رونق

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساخت برند در ایران از ثبت تا رونق


600,000 ریال

شيوه بازاريابي محتوايي يک صفحه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه بازاریابی محتوایی یک صفحه ای


900,000 ریال

اولين جملات براي بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اولین جملات برای بازاریابی شبکه ای


220,000 ریال

بازاريابي اينترنتي در صنعت ساختمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان


290,000 ریال

بازاريابي جهاني:تجارت در هزاره سوم

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی جهانی:تجارت در هزاره سوم


34,000 ریال

بازاريابي مشارکتي : همکاري در فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی : همکاری در فروش


300,000 ریال

برنامه ريزي و بودجه در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی


400,000 ریال

تبليغات مرده است ،زنده باد تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات مرده است ،زنده باد تبلیغات


1,700,000 ریال

صبح جادويي براي بازاريابان شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

صبح جادویی برای بازاریابان شبکه ای


350,000 ریال

نگاهي نوين به آميخته هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نوین به آمیخته های بازاریابی


120,000 ریال

هگارتي از تبليغات ميگويد:افسون خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هگارتی از تبلیغات میگوید:افسون خرد


750,000 ریال

English for Marketing & Advertising

مدیریت اقتصاد حسابداری

English for Marketing & Advertising


150,000 ریال

استراتژي ها و تاکتيک هاي قيمت گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری


1,100,000 ریال

بازاريابي ديجيتال با رويکرد کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال با رویکرد کاربردی


700,000 ریال

بازاريابي ديجيتال با رويکرد کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال با رویکرد کاربردی


800,000 ریال

بازاريابي شرکتي:اصول و شيوه هاي عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی شرکتی:اصول و شیوه های عمل


2,800,000 ریال

اصول بازار يابي 2016: جلد 1 ويرايش15

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازار یابی 2016: جلد 1 ویرایش15


1,100,000 ریال

اصول بازار يابي 2016: جلد 2 ويرايش15

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازار یابی 2016: جلد 2 ویرایش15


1,300,000 ریال

بازاريابي فروش فروشگاهي (خرده فروشي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی فروش فروشگاهی


1,950,000 ریال

تبليغات تجاري و تبليغات يکپارچه برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات تجاری و تبلیغات یکپارچه برند


3,250,000 ریال

تبليغات و فرهنگ:مرزهاي تعامل و تقابل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات و فرهنگ:مرزهای تعامل و تقابل


550,000 ریال

در کمتر از 3دقيقه بازارتان را بسازيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

در کمتر از 3دقیقه بازارتان را بسازید


950,000 ریال

ديکشنري تخصصي بازاريابي نورومارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

دیکشنری تخصصی بازاریابی نورومارکتینگ


900,000 ریال

رفتار مصرف کننده بين المللي در قرن21

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن21


135,000 ریال

مديريت بازاريابي از ديدگاه استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک


650,000 ریال

500نکته بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

500نکته بازاریابی در شبکه های اجتماعی


790,000 ریال

استراتژي ترکيب رسانه هاي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی ترکیب رسانه های در بازاریابی


160,000 ریال

بازاريابي بين المللي :بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی :بازاریابی جهانی


410,000 ریال

تکنيک هاي تحليلي در تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی


80,000 ریال

تئوري و عمل در روابط عمومي و ارتباطات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات


150,000 ریال

راهنماي عملي استراتژي برند در 60دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی استراتژی برند در 60دقیقه


600,000 ریال

رفتار شناسي مشتريان در بازاريابي مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار شناسی مشتریان در بازاریابی مدرن


290,000 ریال

رفتار مصرف کننده و استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی


400,000 ریال

رفتار مصرف کننده و استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی


1,000,000 ریال

روابط عمومي جلد2:کاربردها و تاکتيک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی جلد2:کاربردها و تاکتیک ها


350,000 ریال

سرخ و سياه:سي سال تبليغ به روايت سيته

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرخ و سیاه:سی سال تبلیغ به روایت سیته


1,450,000 ریال

مديريت برند و تبليغات:رويکردي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت برند و تبلیغات:رویکردی کاربردی


1,500,000 ریال

50متفکر برجسته مديريت و بازاريابي جهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

50متفکر برجسته مدیریت و بازاریابی جهان


150,000 ریال

بازاريابي به زبان آدميزاد(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی به زبان آدمیزاد


2,500,000 ریال

برندسازي گردشگري با تبليغات شگفت انگيز

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی گردشگری با تبلیغات شگفت انگیز


180,000 ریال

پيش به سوي اقيانوس آبي(فراتر از رقابت)

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش به سوی اقیانوس آبی


470,000 ریال

تحقيقات بازاريابي نوين با نگرش مديريتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی


125,000 ریال

راهنماي کاربردي تدوين برنامه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای کاربردی تدوین برنامه بازاریابی


690,000 ریال

روش هاي نوين بازاريابي با نگرش کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های نوین بازاریابی با نگرش کاربردی


230,000 ریال

101روش براي موفقيت در بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

101روش برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای


165,000 ریال

تجارت الکترونيک B2B مديريت زنجيره تامين

مهندسی

تجارت الکترونیک B2B مدیریت زنجیره تامین


130,000 ریال

تجسم بازاريابي از سطح انتزاعي تا ادراکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجسم بازاریابی از سطح انتزاعی تا ادراکی


320,000 ریال

حس مشتري:بازاريابي حسي با مبتني بر حواس

مدیریت اقتصاد حسابداری

حس مشتری:بازاریابی حسی با مبتنی بر حواس


300,000 ریال

روابط عمومي جلد1:نقش، فرآيند و استراتژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی جلد1:نقش، فرآیند و استراتژی


2,300,000 ریال

روان شناسي نفوذ:هنر متقاعد نمودن ديگران

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی نفوذ:هنر متقاعد نمودن دیگران


1,200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت روابط عمومي و تبليغات

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات


600,000 ریال

صادرات و واردات از طريق وب سايت alibaba

مدیریت اقتصاد حسابداری

صادرات و واردات از طریق وب سایت alibaba


760,000 ریال

قلاب:چطور محصولي عادت آفرين طراحي کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

قلاب:چطور محصولی عادت آفرین طراحی کنیم؟


400,000 ریال

کمپين تبليغاتي بازرگاني از ايده تا اجرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا


1,150,000 ریال

مقدمه اي بر بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر بازاریابی رسانه های اجتماعی


170,000 ریال

باشگاه مشتريان از رضايت تا وفاداري مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

باشگاه مشتریان از رضایت تا وفاداری مشتری


550,000 ریال

تحقيقات بازاريابي با رويکرد پژوهش ترکيبي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی با رویکرد پژوهش ترکیبی


420,000 ریال

طراحي مسير آينده شرکت با تدوين طرح تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی مسیر آینده شرکت با تدوین طرح تجاری


150,000 ریال

طرح بازاريابي را چگونه آماده و اجرا کنيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

طرح بازاریابی را چگونه آماده و اجرا کنیم


190,000 ریال

قطب نماي مديران فروش با نگرش بازار ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

قطب نمای مدیران فروش با نگرش بازار ایران


850,000 ریال

اصول بازاريابي جلد1 (ويرايش چهاردهم 2012)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی جلد1


1,900,000 ریال

اصول بازاريابي جلد2 (ويرايش چهاردهم 2012)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی جلد2


2,100,000 ریال

تجارت الکترونيکي کاربردي (با ديد سازماني)

مهندسی

تجارت الکترونیکی کاربردی


40,000 ریال

قرارداد فرانچايز در پرتو حقوق مالکيت فکري

مدیریت اقتصاد حسابداری

قرارداد فرانچایز در پرتو حقوق مالکیت فکری


560,000 ریال

قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار کد176

مدیریت اقتصاد حسابداری

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار کد176


120,000 ریال

اصول بازاريابي کالاها و خدمات به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی کالاها و خدمات به زبان ساده


890,000 ریال

بازاريابي و فروش تلفني با نگرش بازار ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و فروش تلفنی با نگرش بازار ایران


550,000 ریال

توسعه تبليغات با رويکرد تحقيقات کيفي بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه تبلیغات با رویکرد تحقیقات کیفی بازار


90,000 ریال

روان شناسي و تبليغات باتاکيد بر تبليغ ديني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی و تبلیغات باتاکید بر تبلیغ دینی


750,000 ریال

کارآفرينان نسل بعدي:مدل برداري عامل موفقيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینان نسل بعدی:مدل برداری عامل موفقیت


985,000 ریال

متفاوت بودن؛ در دنيايي که ديده شدن سخت است

مدیریت اقتصاد حسابداری

متفاوت بودن؛ در دنیایی که دیده شدن سخت است


800,000 ریال

مديريت بازاريابي گردشگردي و خدمات جهانگردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی گردشگردی و خدمات جهانگردی


90,000 ریال

ارتباطات بازاريابي با رويکرد تبليغات اثربخش

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی با رویکرد تبلیغات اثربخش


500,000 ریال

بازاريابي بين المللي و مديريت صادرات کد2470

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات کد2470


1,500,000 ریال

بازاريابي و مشتري مداري در بازار خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و مشتری مداری در بازار خدمات مالی


600,000 ریال

تبليغات بيمه:رازهاي تبليغات اثرگذار در بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات بیمه:رازهای تبلیغات اثرگذار در بیمه


200,000 ریال

رفتار مصرف کننده با نگاه تحليلي اسلام و غرب

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده با نگاه تحلیلی اسلام و غرب


485,000 ریال

روان شناسي عمومي بازاريابي، فروش، کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی عمومی بازاریابی، فروش، کسب و کار


160,000 ریال

قلاب:ميني بوک(خلاصه برترين کتاب هاي دنيا12)

مدیریت اقتصاد حسابداری

قلاب:مینی بوک


150,000 ریال

اصول، فنون و هنر مذاکره(با نگرش بازار ايران)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول، فنون و هنر مذاکره


650,000 ریال

بازاريابي راهبردي:برنامه ريزي و نظارت کد1516

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی راهبردی:برنامه ریزی و نظارت کد1516


360,000 ریال

بازاريابي و رفتار مصرف کننده از ديدگاه اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام


370,000 ریال

برنامه ريزي بازاريابي:استراتژي، زمينه و محيط

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی بازاریابی:استراتژی، زمینه و محیط


580,000 ریال

تبليغاتي که ما مي‌شناسيم به آخر خط رسيده است

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغاتی که ما می‌شناسیم به آخر خط رسیده است


280,000 ریال

تحقيقات کيفي در بازاريابي و رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده


650,000 ریال

نقشه راه بازاريابي:روش ها، معيارها و ابزارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نقشه راه بازاریابی:روش ها، معیارها و ابزارها


160,000 ریال

شيوه گرگ:سيستم فروش خط مستقيم(گرگ وال استريت)

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه گرگ:سیستم فروش خط مستقیم


790,000 ریال

عصر چهارم بازاريابي از سنتي تا ديجيتال کد2191

مدیریت اقتصاد حسابداری

عصر چهارم بازاریابی از سنتی تا دیجیتال کد2191


110,000 ریال

مديريت بازاريابي ديجيتال وتحول از طريق نوآوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی دیجیتال وتحول از طریق نوآوری


450,000 ریال

مهارت هاي ارتباط موثر و بازاريابي رايانامه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های ارتباط موثر و بازاریابی رایانامه ای


110,000 ریال

استراتژي هاي اثربخش تبليغات براي کسب و کار شما

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های اثربخش تبلیغات برای کسب و کار شما


150,000 ریال

برندسازي براي مکان، مراکز خريد و مقاصد گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی برای مکان، مراکز خرید و مقاصد گردشگری


2,890,000 ریال

مديريت بازاريابي داخلي(مفاهيم،اصول و نظريه ها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی داخلی


240,000 ریال

انديشه هاي معاصر برندسازي و مديريت هويت سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اندیشه های معاصر برندسازی و مدیریت هویت سازمانی


430,000 ریال

اصول بازاريابي با تاکيد بر نمونه هاي موفق ايراني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی


450,000 ریال

اصول و فنون مذاکره در جذب مشتريان بانکداري شرکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون مذاکره در جذب مشتریان بانکداری شرکتی


120,000 ریال

بهبود همکاري بازاريابي و فروش:راهنماي گام به گام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بهبود همکاری بازاریابی و فروش:راهنمای گام به گام


350,000 ریال

استراتژي مسيريابي برند با رويکرد برندسازي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی مسیریابی برند با رویکرد برندسازی دیجیتال


310,000 ریال

بله گرفتن:50شيوه عملي متقاعدسازي و نفوذ بر ديگران

روانشناسی عمومی

بله گرفتن:50شیوه عملی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران


520,000 ریال

خط کش بازار:روش ها و تکنيک هاي نوين تحقيقات بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

خط کش بازار:روش ها و تکنیک های نوین تحقیقات بازار


630,000 ریال

ديدگاه هاي اسلامي در بازاريابي و رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

دیدگاه های اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده


1,200,000 ریال

طراحي کمپين تبليغاتي در راستاي استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی کمپین تبلیغاتی در راستای استراتژی بازاریابی


1,600,000 ریال

يک هفته سرنوشت ساز:بزرگترين بازارياب شبکه اي دنيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

یک هفته سرنوشت ساز:بزرگترین بازاریاب شبکه ای دنیا


250,000 ریال

اصول برندسازي با رويکرد ارتباطات يکپارچه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول برندسازی با رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی


3,950,000 ریال

بازاريابي بين المللي(راهبردها، راه کارها و روش ها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی


1,000,000 ریال

بازاريابي غيرانتفاعي براي موسسات خيريه و مردم نهاد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی غیرانتفاعی برای موسسات خیریه و مردم نهاد


550,000 ریال

بازانديشي بازاريابي:بنگاه بازاريابي پايدار در آسيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاندیشی بازاریابی:بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا


620,000 ریال

دسترسي سريع به اصول بازاريابي 2012(ويرايش14)جلد1و2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دسترسی سریع به اصول بازاریابی 2012


1,800,000 ریال

رهبري بازاريابي در دولت(با رويکرد بازاريابي سياسي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

رهبری بازاریابی در دولت


260,000 ریال

سلطان خيابان مديسون:ديود اگيلوي و خلق تبليغات مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلطان خیابان مدیسون:دیود اگیلوی و خلق تبلیغات مدرن


600,000 ریال

آموزش غيررسمي:اثرات پنهان تبليغات در انديشه مخاطبان

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش غیررسمی:اثرات پنهان تبلیغات در اندیشه مخاطبان


300,000 ریال

بي نظمي :راهکارهايي مديريت و بازاريابي در عصر تلاطم

مدیریت اقتصاد حسابداری

بی نظمی :راهکارهایی مدیریت و بازاریابی در عصر تلاطم


160,000 ریال

ذهن هاي بازاريابي :نگاهي به روان شناسي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ذهن های بازاریابی :نگاهی به روان شناسی در بازاریابی


980,000 ریال

مباني روانشناختي بازاريابي:کليدهاي رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی روانشناختی بازاریابی:کلیدهای رفتار مصرف کننده


1,000,000 ریال

230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي زبان(جلد4)

مدیریت اقتصاد حسابداری

230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان


450,000 ریال

روان شناسي بازار خدمات مالي:روان شناسي در خدمت بازار

روانشناسی عمومی

روان شناسی بازار خدمات مالی:روان شناسی در خدمت بازار


75,000 ریال

مباحث و موضوعات مديريت بازاريابي با نگرش بازار ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران


850,000 ریال

230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي زبان(3جلدي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان


1,380,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي در صنعت گردشگري و هتلداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری و هتلداری


300,000 ریال

بازاريابي عصر چهارم:گذار از بازاريابي سنتي به ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصر چهارم:گذار از بازاریابی سنتی به دیجیتال


500,000 ریال

تبليغات دهان به دهان الکترونيکي در مبحث بازاريابيeWOM

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مبحث بازاریابیeWOM


520,000 ریال

توسعه مهندسي بازار با بزرگان بازاريابي و تبليغات جهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان


180,000 ریال

حرفه اي ها:7گام براي حرفه اي شدن در بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حرفه ای ها:7گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای


500,000 ریال

کارخانه ناب:راهنماي پياده سازي توليد ناب در کف کارگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارخانه ناب:راهنمای پیاده سازی تولید ناب در کف کارگاه


2,150,000 ریال

معجزه هلدينگ ها:تشکيل و راه اندازي و مديريت هلدينگ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

معجزه هلدینگ ها:تشکیل و راه اندازی و مدیریت هلدینگ ها


730,000 ریال

نسل چهارم بازاريابي:حرکت از بازاريابي سنتي به ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسل چهارم بازاریابی:حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال


640,000 ریال

استراتژي بازاريابي پيشرفته با رويکرد پياده سازي و اجرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی پیشرفته با رویکرد پیاده سازی و اجرا


2,410,000 ریال

مسير خود را به سوي رشد بازاريابي کنيد(هشت مسير موفقيت)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیر خود را به سوی رشد بازاریابی کنید


160,000 ریال

مقياس هاي سنجش بازاريابي:راهنماي سنجش عملکرد بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقیاس های سنجش بازاریابی:راهنمای سنجش عملکرد بازاریابی


255,000 ریال

حرفه اي شويد:7گام براي حرفه اي شدن در بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حرفه ای شوید:7گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای


450,000 ریال

خوردن فيل:10اصل ضروري و کاربردي براي کسب درآمد در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

خوردن فیل:10اصل ضروری و کاربردی برای کسب درآمد در ایران


380,000 ریال

کالبد شکافي مشتري -از منظر بازار يابي ورفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

کالبد شکافی مشتری -از منظر بازار یابی ورفتار مصرف کننده


700,000 ریال

مدل هاي تجاري مد:استراتژي ها و مدل هاي برندهاي مد پوشاک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های تجاری مد:استراتژی ها و مدل های برندهای مد پوشاک


800,000 ریال

مديريت برند شخصي بر پايه خودمديريتي:برندسازي و برندداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت برند شخصی بر پایه خودمدیریتی:برندسازی و برندداری


1,200,000 ریال

مديريت بازاريابي (تجزيه و تحليل برنامه ريزي،اجرا وکنترل)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


2,750,000 ریال

بازيگر:راهنماي جامع برگزاري جلسات و زبان بدن برا نتورکرها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازیگر:راهنمای جامع برگزاری جلسات و زبان بدن برا نتورکرها


300,000 ریال

بپرس:روشي آنلاين و غيرمعمول براي کشف دقيق قصدخريد مشتريان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بپرس:روشی آنلاین و غیرمعمول برای کشف دقیق قصدخرید مشتریان


300,000 ریال

پرتال ايراني:تکنولوژي هاي کاربردي روابط عمومي الکترونتيک3

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرتال ایرانی:تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونتیک3


180,000 ریال

درآمد بالا از شبکه هاي اجتماعي:اصول مهم بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمد بالا از شبکه های اجتماعی:اصول مهم بازاریابی دیجیتال


600,000 ریال

اين است بازاريابي!

مدیریت اقتصاد حسابداری

این است بازاریابی! اگر یاد نگیرید دیده شوید، دیده نمی شوید


750,000 ریال

بازاريابي 4.0:حرکت از بازاريابي سنتي به بازاريابي ديجيتالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی 4.0:حرکت از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتالی


700,000 ریال

بازاريابي عصبي:کنکاش در مغز مصرف کننده(بازاريابي عصب پايه)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصبی:کنکاش در مغز مصرف کننده


345,000 ریال

اصول بازاريابي داده محور:15معياري که هر بازاريابي بايد بداند

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی داده محور:15معیاری که هر بازاریابی باید بداند


650,000 ریال

تحقيق داده بنياد:راهنماي عمل براي مديريت کسب و کار و ارزيابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق داده بنیاد:راهنمای عمل برای مدیریت کسب و کار و ارزیابی


170,000 ریال

تکنيک هاي فرصت يابي در بازاريابي و فروش(با نگرش بازار ايران)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های فرصت یابی در بازاریابی و فروش


140,000 ریال

روزنوشت هاي ست گادين:نگرشي نو به بازاريابي و مديريت در قرن21

مدیریت اقتصاد حسابداری

روزنوشت های ست گادین:نگرشی نو به بازاریابی و مدیریت در قرن21


450,000 ریال

نسل چهارم بازاريابي(از بازاريابي سنتي به بازاريابي ديجيتالي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسل چهارم بازاریابی


270,000 ریال

رموز موفقيت در بازاريابي شبکه اي:موفقيت يا شکست در 90روز نخست

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای:موفقیت یا شکست در 90روز نخست


400,000 ریال

رموز موفقيت در بازاريابي شبکه اي:موفقيت يا شکست در 90روز نخست

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای:موفقیت یا شکست در 90روز نخست


450,000 ریال

مديريت نوين توريسم جهاني:شناخت مفاهيم اصول و بازاريابي توريسم

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوین توریسم جهانی:شناخت مفاهیم اصول و بازاریابی توریسم


485,000 ریال

رموز موفقيت در بازاريابي شبکه اي:موفقيت يا شکست در 90 روز نخست

مدیریت اقتصاد حسابداری

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای:موفقیت یا شکست در 90 روز نخست


75,000 ریال

نسل چهارم بازاريابي:گذار از بازاريابي سنتي به بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسل چهارم بازاریابی:گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتال


800,000 ریال

بازاريابي اسلامي:درک محيط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حقوقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی:درک محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حقوقی


240,000 ریال

بازاريابي عصبي:23ترفند جديد براي افزايش فروش با شناخت عملکرد مغز

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصبی:23ترفند جدید برای افزایش فروش با شناخت عملکرد مغز


500,000 ریال

مثل هنرمندها چشمگير باشيد(10راه براي نمايش خلاقيت و به چشم آمدن)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مثل هنرمندها چشمگیر باشید


155,000 ریال

انتخاب ناخودآگاه:چگونگي تاثير رفتارشناختي در توانمندسازي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انتخاب ناخودآگاه:چگونگی تاثیر رفتارشناختی در توانمندسازی بازاریابی


385,000 ریال