مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بازاریابی تبلیغات روابط عمومی

دسته بندی ها

(5)
(1)
(695)
(2)
(10)

موضوع های اصلی

(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(687)
(10)

موضوع های فرعی

(1)
(614)
(5)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(7)
(1)
(37)
(1)
(13)
(14)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(6)
(5)
(2)
(1)
(4)
(2)
(5)
(32)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(25)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(1)
(1)
(64)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(8)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(5)
(7)
(4)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(9)
(9)
(20)
(1)
(1)
(1)
(11)
(54)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)
(29)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(43)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(44)
(12)
(1)
(1)
(4)
(6)
(6)
(1)
(1)
(11)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(14)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)

نویسنده ها

(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(46)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(23)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(28)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
713 محصول
هوندا

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوندا


850,000 ریال

گاو بنفش

مدیریت اقتصاد حسابداری

گاو بنفش


740,000 ریال

بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی


55,000 ریال

مد استايل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مد استایل


700,000 ریال

اسرار فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار فروش


600,000 ریال

بازارشناسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارشناسی


300,000 ریال

بازداريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازداریابی


560,000 ریال

فروش بينشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش بینشی


680,000 ریال

قدرت محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت محتوا


1,280,000 ریال

چکـــش بصري

مدیریت اقتصاد حسابداری

چکـــش بصری


550,000 ریال

تبليغات خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات خلاق


1,100,000 ریال

مشتري خودکار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری خودکار


200,000 ریال

53 اصل مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

53 اصل مذاکره


560,000 ریال

بازاريابي حسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی حسی


1,700,000 ریال

پرسوناي مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرسونای مشتری


1,350,000 ریال

تجارت جنگ است

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجارت جنگ است


430,000 ریال

خرد بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خرد بازاریابی


550,000 ریال

راه استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه استارتاپی


780,000 ریال

روش استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش استارتاپی


1,350,000 ریال

طرح بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طرح بازاریابی


280,000 ریال

مرگ بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرگ بازاریابی


740,000 ریال

اصول بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


2,200,000 ریال

الزامات مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

الزامات مذاکره


650,000 ریال

اهرم در مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

اهرم در مذاکره


400,000 ریال

بازاريابي بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بیمه


650,000 ریال

بازاريابي خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خلاق


680,000 ریال

بازاريابي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نوین


250,000 ریال

تفکر استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر استراتژیک


1,500,000 ریال

حکمت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حکمت بازاریابی


420,000 ریال

مديريت تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات


470,000 ریال

مديريت تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات


2,200,000 ریال

ابزارهاي مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابزارهای مذاکره


1,220,000 ریال

بازاريابي تجربي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی تجربی


290,000 ریال

بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی جهانی


1,580,000 ریال

بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات


1,950,000 ریال

بازاريابي دروني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی درونی


440,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


1,200,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


650,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


1,300,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


3,190,000 ریال

بازاريابي عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عمومی


260,000 ریال

بازاريابي محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوا


500,000 ریال

بازاريابي يورشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یورشی


240,000 ریال

پايان بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایان بازاریابی


1,500,000 ریال

تبليغات و اقناع

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات و اقناع


800,000 ریال

تعالي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تعالی بازاریابی


60,000 ریال

تئوري بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری بازاریابی


56,000 ریال

جوهره بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوهره بازاریابی


120,000 ریال

فروشندگان خاموش

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروشندگان خاموش


600,000 ریال

فرهنگ و تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ و تبلیغات


300,000 ریال

مميزي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ممیزی بازاریابی


245,000 ریال

هويت و برندسازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هویت و برندسازی


1,250,000 ریال

بازاريابي اثربخش

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اثربخش


200,000 ریال

بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی


500,000 ریال

بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی


320,000 ریال

بازاريابي سرراست

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سرراست


930,000 ریال

بازاريابي سودآور

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سودآور


80,000 ریال

برنامه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی


850,000 ریال

جوامع مجازي برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوامع مجازی برند


1,000,000 ریال

رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده


3,890,000 ریال

رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده


4,100,000 ریال

سازمان هاي نابغه

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان های نابغه


350,000 ریال

سرسره متقاعدسازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرسره متقاعدسازی


450,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


310,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


3,200,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


3,500,000 ریال

مشتري شريک شماست

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری شریک شماست


995,000 ریال

100ايده برتر فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

100ایده برتر فروش


3,500,000 ریال

بازارياب جامع نگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریاب جامع نگر


650,000 ریال

بازاريابي انگيزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی انگیزشی


480,000 ریال

بازاريابي توريستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی توریستی


250,000 ریال

بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال


690,000 ریال

بازاريابي سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سازمانی


400,000 ریال

بازاريابي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری


1,800,000 ریال

بازاريابي مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی


420,000 ریال

بازاريابي مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی


130,000 ریال

بازاريابي همگرايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی همگرایی


95,000 ریال

بازاريابي يکپارچه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یکپارچه


150,000 ریال

بازاريابي يکپارچه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یکپارچه


550,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


4,000,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


3,500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


1,400,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


900,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


320,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


800,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


2,500,000 ریال

رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رسانه های اجتماعی


100,000 ریال

ساخت برند داستاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساخت برند داستانی


490,000 ریال

عصر سوم بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

عصر سوم بازاریابی


110,000 ریال

مباني روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی روابط عمومی


520,000 ریال

مسيرياب بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیریاب بازاریابی


240,000 ریال

هنر خدمت به مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر خدمت به مشتری


510,000 ریال

ارتباطات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی


500,000 ریال

استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی


3,600,000 ریال

اين است بازاريابي!

مدیریت اقتصاد حسابداری

این است بازاریابی!


820,000 ریال

بازاريابي پر محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی پر محتوا


1,200,000 ریال

بازاريابي کوانتومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی کوانتومی


1,200,000 ریال

بازاريابي مغناطيسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مغناطیسی


600,000 ریال

بازاريابي نوآورانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نوآورانه


1,100,000 ریال

سنجه هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سنجه های بازاریابی


1,500,000 ریال

کانون هاي تبليغاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کانون های تبلیغاتی


420,000 ریال

مديريت نوآوري جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد1


650,000 ریال

نسخه سوم بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسخه سوم بازاریابی


700,000 ریال

هنر در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر در روابط عمومی


200,000 ریال

700 نکته ي کار وکسب

مدیریت اقتصاد حسابداری

700 نکته ی کار وکسب


1,200,000 ریال

اصول و فنون تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون تبلیغات


650,000 ریال

اصول و فنون تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون تبلیغات


700,000 ریال

انتشارات ،چاپ و نشر

مدیریت اقتصاد حسابداری

انتشارات ،چاپ و نشر


850,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


2,000,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


950,000 ریال

بازاريابي تاثيرگذار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی تاثیرگذار


100,000 ریال

برندسازي در هفت گام

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی در هفت گام


1,600,000 ریال

تئوري هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های بازاریابی


880,000 ریال

جامعه شناسي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی تبلیغات


280,000 ریال

دانشنامه برند کد837

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشنامه برند کد837


880,000 ریال

روابط عمومي حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی حرفه ای


470,000 ریال

روابط عمومي دوفضايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی دوفضایی


250,000 ریال

کارت امتيازي متوازن

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارت امتیازی متوازن


400,000 ریال

متريک هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

متریک های بازاریابی


1,050,000 ریال

151ايده سريع تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

151ایده سریع تبلیغات


650,000 ریال

استراتژي اقيانوس آبي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی اقیانوس آبی


850,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی الکترونیکی


400,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,000,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,250,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی الکترونیکی


350,000 ریال

بازاريابي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی


2,400,000 ریال

بازاريابي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی


285,000 ریال

بازي بازاريابي سياسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی بازاریابی سیاسی


280,000 ریال

برندسازي for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی for dummies


1,500,000 ریال

بي نظمي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بی نظمی در بازاریابی


600,000 ریال

تبليغات با بيان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات با بیان ساده


350,000 ریال

تحقيقات بازار در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازار در عمل


2,800,000 ریال

جعبه ابزار بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه ابزار بازاریابی


700,000 ریال

ژاپن: همکاري و رقابت

مدیریت اقتصاد حسابداری

ژاپن: همکاری و رقابت


65,000 ریال

مديريت بازاريابي2016

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی2016


2,000,000 ریال

ارزش گذاري نشان تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری نشان تجاری


1,850,000 ریال

اصول بازاريابي : جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی : جلد1


1,900,000 ریال

اصول مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مدیریت بازاریابی


1,000,000 ریال

اصول مهندسي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مهندسی بازاریابی


750,000 ریال

بخش بندي بازار در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

بخش بندی بازار در عمل


200,000 ریال

جستاري در مديريت فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

جستاری در مدیریت فروش


640,000 ریال

درک بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک بازاریابی دیجیتال


550,000 ریال

راهنماي طرح بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای طرح بازاریابی


350,000 ریال

سرقت به سبک يک هنرمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرقت به سبک یک هنرمند


380,000 ریال

مديريت بازاريابي جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی جلد1


2,890,000 ریال

مديريت بازاريابي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی نوین


3,000,000 ریال

مديريت دانش بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دانش بازاریابی


115,000 ریال

آميزه بازاريابي رقابتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمیزه بازاریابی رقابتی


250,000 ریال

استراتژي بازاريابي هنر

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی هنر


450,000 ریال

استراتژي هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازاریابی


220,000 ریال

استراتژي هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازاریابی


450,000 ریال

بازار يابي کارآفرينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار یابی کارآفرینانه


860,000 ریال

بازاريابي از صفر تا صد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی از صفر تا صد


2,050,000 ریال

بازاريابي دهان به دهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دهان به دهان


440,000 ریال

بازاريابي محتواي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوای جهانی


180,000 ریال

پيتر دراکر و بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیتر دراکر و بازاریابی


550,000 ریال

تبليغات فرهنگي-کنگاوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات فرهنگی-کنگاوری


500,000 ریال

درآمدي بر مديريت بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر مدیریت بازار


150,000 ریال

شيوه هاي اقناع و تبليغ

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه های اقناع و تبلیغ


750,000 ریال

گره گشايي با بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گره گشایی با بازاریابی


970,000 ریال

مباني مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت بازاریابی


900,000 ریال

مباني مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت بازاریابی


950,000 ریال

مديريت استراتژيک بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک بازار


1,600,000 ریال

مديريت بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی جهانی


490,000 ریال

مديريت بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی خدمات


245,000 ریال

مديريت بازاريابي سياسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی سیاسی


270,000 ریال

مديريت بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی صنعتی


2,800,000 ریال

22 قانون ابدي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

22 قانون ابدی بازاریابی


900,000 ریال

آگهي نويسي متقاعد کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

آگهی نویسی متقاعد کننده


1,100,000 ریال

آيا به خوبي کار مي کند؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیا به خوبی کار می کند؟


540,000 ریال

اعتراف هاي يک تبليغاتچي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اعتراف های یک تبلیغاتچی


1,100,000 ریال

بازاريابي از نگاهي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی از نگاهی نوین


290,000 ریال

بازاريابي شرکتي خلاقانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی شرکتی خلاقانه


250,000 ریال

بازاريابي کانال چندوجهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی کانال چندوجهی


100,000 ریال

تبليغات از تئوري تا عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات از تئوری تا عمل


600,000 ریال

تجزيه و تحليل بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل بازاریابی


550,000 ریال

چه کسي مشتري مرا دزديد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چه کسی مشتری مرا دزدید؟


1,500,000 ریال

حرکت به سوي اقيانوس آبي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حرکت به سوی اقیانوس آبی


1,640,000 ریال

روابط عمومي و جهاني شدن

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی و جهانی شدن


75,000 ریال

کلاس درسي با پيتر دراکر

مدیریت اقتصاد حسابداری

کلاس درسی با پیتر دراکر


350,000 ریال

مديريت بازاريابي فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی فرهنگی


520,000 ریال

مديريت رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رفتار مصرف کننده


1,100,000 ریال

استخدام غول ها در سازمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

استخدام غول ها در سازمان


470,000 ریال

استراتژي بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی جهانی


420,000 ریال

بازاريابي رويکردهاي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رویکردهای نوین


170,000 ریال

بازاريابي و مديريت بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و مدیریت بازار


750,000 ریال

بنيان طراحي تبليغات خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

بنیان طراحی تبلیغات خلاق


1,500,000 ریال

جعبه ابزار تحقيقات بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه ابزار تحقیقات بازار


1,500,000 ریال

روابط عمومي چند رسانه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی چند رسانه ای


150,000 ریال

شبکه هاي توزيع بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

شبکه های توزیع بازاریابی


700,000 ریال

قدرت بازاريابي مشاهده اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت بازاریابی مشاهده ای


120,000 ریال

مباني و مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی و مدیریت بازاریابی


1,200,000 ریال

مديريت استراتژيک تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک تبلیغات


90,000 ریال

مديريت بازاريابي: کد 181

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی: کد 181


1,710,000 ریال

مديريت رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رسانه های اجتماعی


900,000 ریال

مهندسي تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی تحقیقات بازاریابی


750,000 ریال

انقلاب بازاريابي در سياست

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب بازاریابی در سیاست


350,000 ریال

با دمپايي وارد فروش نشويد

مدیریت اقتصاد حسابداری

با دمپایی وارد فروش نشوید


300,000 ریال

پيروزي در فروش هاي پيچيده

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیروزی در فروش های پیچیده


500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی کاربردی


205,000 ریال

تحقيقات بازاريابي: کد1418

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی: کد1418


180,000 ریال

جمع آوري و پردازش اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

جمع آوری و پردازش اطلاعات


900,000 ریال

روابط عمومي و مديريت شهري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی و مدیریت شهری


200,000 ریال

مسيرهاي ترقي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیرهای ترقی در بازاریابی


500,000 ریال

بازاريابي براي رقابت پذيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی برای رقابت پذیری


650,000 ریال

بازاريابي در سفر و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی در سفر و گردشگری


1,120,000 ریال

بازاريابي مد:بيشتر بفروشيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مد:بیشتر بفروشید


450,000 ریال

برنامه بازاريابي در يک روز

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی در یک روز


1,100,000 ریال

چگونه از برندتان دفاع کنيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه از برندتان دفاع کنید


780,000 ریال

فرمول يک بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرمول یک بازاریابی شبکه ای


120,000 ریال

مديريت استراتژيک بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک بازاریابی


1,850,000 ریال

مديريت استراتژيک برند جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک برند جلد1


450,000 ریال

مديريت استراتژيک برند جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک برند جلد1


2,500,000 ریال

مديريت بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی استراتژیک


1,800,000 ریال

مديريت بازاريابي رابطه مند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی رابطه مند


200,000 ریال

ابتکار اجتماعي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابتکار اجتماعی در بازاریابی


95,000 ریال

ارتباطاعت بازاريابي يکپارچه

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطاعت بازاریابی یکپارچه


3,300,000 ریال

از صفر تا صد ويدئو مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

از صفر تا صد ویدئو مارکتینگ


250,000 ریال

اصول جامع تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول جامع تحقیقات بازاریابی


340,000 ریال

بازاريابي بين المللي: کد367

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی: کد367


1,010,000 ریال

بازاريابي خدمات بيمه کد1924

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بیمه کد1924


100,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی


1,000,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی


640,000 ریال

بازايابي بين الملل و صادرات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازایابی بین الملل و صادرات


1,190,000 ریال

برنامه بازاريابي يک صفحه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی یک صفحه ای


690,000 ریال

برندسازي و بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی و بازاریابی اسلامی


360,000 ریال

پژوهش هاي کيفي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش های کیفی در بازاریابی


1,200,000 ریال

پيگيري در بازاريابي چندسطحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیگیری در بازاریابی چندسطحی


350,000 ریال

خبرگان بازاريابي چنين گويند

مدیریت اقتصاد حسابداری

خبرگان بازاریابی چنین گویند


350,000 ریال

کمپين هاي بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

کمپین های بازاریابی دیجیتال


2,000,000 ریال

گلادياتورهاي ويدئو مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

گلادیاتورهای ویدئو مارکتینگ


470,000 ریال

نورومارکتينگ:نظريه و کاربرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نورومارکتینگ:نظریه و کاربرد


320,000 ریال

21راز فروشندگان ميليون دلاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

21راز فروشندگان میلیون دلاری


350,000 ریال

3 گام ساده براي نوآوري واقعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

3 گام ساده برای نوآوری واقعی


44,000 ریال

ارتباطات بازاريابي (ابزارها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی


200,000 ریال

استراتژي بازاريابي بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی بین الملل


92,000 ریال

استراتژي بازاريابي بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی بین الملل


60,000 ریال

انسان بودن، فروشنده بودن است

مدیریت اقتصاد حسابداری

انسان بودن، فروشنده بودن است


1,000,000 ریال

بازارشناسي حمل و نقل جاده اي

مهندسی

بازارشناسی حمل و نقل جاده ای


340,000 ریال

بازاريابي چريکي براي مشاوران

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی چریکی برای مشاوران


1,500,000 ریال

بازاريابي عصبي و اصول اخلاقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی


270,000 ریال

بازاريابي و تکنولوژي اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات


200,000 ریال

بازي پردازي با رويکرد آنلاين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی پردازی با رویکرد آنلاین


400,000 ریال

تبليغات نوآورانه در عصر حاضر

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر


300,000 ریال

تحقيقات بازاريابي در يک هفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی در یک هفته


380,000 ریال

تصميم گيري:کتاب همراه مديران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیری:کتاب همراه مدیران


400,000 ریال

چگونه در رسانه ها تبليغ کنيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در رسانه ها تبلیغ کنیم


830,000 ریال

رازهاي بازاريابي استارتاپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای بازاریابی استارتاپ ها


280,000 ریال

رازهاي پولسازي از اينستاگرام

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای پولسازی از اینستاگرام


950,000 ریال

راهبرد کانال توزيع بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهبرد کانال توزیع بازاریابی


2,450,000 ریال

رويکردهاي ناب براي توليد ناب

مدیریت اقتصاد حسابداری

رویکردهای ناب برای تولید ناب


720,000 ریال

سياست هاي ارتباطات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست های ارتباطات بازاریابی


170,000 ریال

قيمت گذاري با نگاه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی


680,000 ریال

واردات و صادرات(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

واردات و صادرات


2,000,000 ریال

ارتباطات يکپارچه بازاريابيIMC

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات یکپارچه بازاریابیIMC


400,000 ریال

اصول بازاريابي و خدمات: کد682

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی و خدمات: کد682


410,000 ریال

اصول و مديريت بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات


2,750,000 ریال

بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی در شبکه های اجتماعی


2,550,000 ریال

بازاريابي ديجيتال for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال for dummies


1,900,000 ریال

بازاريابي ديجيتال و کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال و کارآفرینی


1,800,000 ریال

بازاريابي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

بازاریابی:


2,950,000 ریال

تاکتيک ها و تکنيک هاي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات


950,000 ریال

تحقيقات بازار:يک راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازار:یک راهنمای عملی


700,000 ریال

راهنماي مديران در کانال توزيع

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای مدیران در کانال توزیع


1,940,000 ریال

روابط عمومي از زاويه ارتباطات

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی از زاویه ارتباطات


140,000 ریال

پژوهش نشانه شناسي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش نشانه شناسی در بازاریابی


1,000,000 ریال

تجاري سازي و تامين مالي فناوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجاری سازی و تامین مالی فناوری


420,000 ریال

تحليل استراتژيک بازارهاي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی


170,000 ریال

قوانين و مقررات در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین و مقررات در روابط عمومی


420,000 ریال

مديريت بازاريابي (ارشد مديريت)

کنکور

مدیریت بازاریابی


220,000 ریال

مرجع کامل بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی


500,000 ریال

يخ شکن ها در بازاريابي چندسطحي

مدیریت اقتصاد حسابداری

یخ شکن ها در بازاریابی چندسطحی


550,000 ریال

استراتژي بازاريابي جهاني تويوتا

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا


700,000 ریال

اصول بازاريابي(جلد2)ويراست جديد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


1,900,000 ریال

بازاريابي 5.0 فناوري براي بشريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی 5.0 فناوری برای بشریت


1,000,000 ریال

بازاريابي کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

بازاریابی کشاورزی


250,000 ریال

پگاه:پرورش گسترده انديشه هوشمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

پگاه:پرورش گسترده اندیشه هوشمند


750,000 ریال

تجزيه و تحليل بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال


600,000 ریال

تحقيق بازاريابي سنجش و روش جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد2


1,600,000 ریال

سقوط تبليغات و ظهور روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی


1,500,000 ریال

مباني نظريه پردازي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی نظریه پردازی در بازاریابی


130,000 ریال

مدير تبليغات و بازاريابي درجه 1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1


370,000 ریال

مديريت تبليغات از ديد بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی


1,000,000 ریال

مديريت تجريه مشتري آنلاين کد836

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تجریه مشتری آنلاین کد836


1,200,000 ریال

مسئول سمعي و بصري و روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی


200,000 ریال

مقدمه اي بر بازاريابي الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک


320,000 ریال

مقياس سازي در تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی


185,000 ریال

از سير تا پياز بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای


1,350,000 ریال

بازاريابي داخلي در خدمات دانشگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی داخلی در خدمات دانشگاه


520,000 ریال

تاثير تبليغات بازرگاني بر کودکان

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاثیر تبلیغات بازرگانی بر کودکان


340,000 ریال

تحقيقات بازاريابي :نگرشي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی :نگرشی کاربردی


350,000 ریال

جامعه شناسي روابط عمومي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی روابط عمومی در ایران


110,000 ریال

سوپراستار بازاريابي شبکه اي شويد

مدیریت اقتصاد حسابداری

سوپراستار بازاریابی شبکه ای شوید


240,000 ریال

مديريت بازاريابي براي جذب سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه


270,000 ریال

مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری


1,150,000 ریال

موفقيت ها و اشتباه هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

موفقیت ها و اشتباه های بازاریابی


1,900,000 ریال

هاروارد چه چيزهايي را يادنمي‌دهد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هاروارد چه چیزهایی را یادنمی‌دهد


1,750,000 ریال

اصول بازاريابي با رويکرد بيمه عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی با رویکرد بیمه عمر


700,000 ریال

اينستاگرام پنجره اي به دنياي زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام پنجره ای به دنیای زنان


400,000 ریال

بازاريابي ديجيتالي پيشرفته کد2447

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتالی پیشرفته کد2447


610,000 ریال

بازاريابي عصب شناختي(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصب شناختی


1,700,000 ریال

برنامه ريزي استراتژيک روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی


600,000 ریال

چگونه طرح بازاريابي موفق بنويسيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم؟


150,000 ریال

ساخت برند در ايران از ثبت تا رونق

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساخت برند در ایران از ثبت تا رونق


600,000 ریال

شيوه بازاريابي محتوايي يک صفحه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه بازاریابی محتوایی یک صفحه ای


900,000 ریال

بازاريابي جهاني:تجارت در هزاره سوم

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی جهانی:تجارت در هزاره سوم


34,000 ریال

برنامه ريزي و بودجه در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی


400,000 ریال

تبليغات مرده است ،زنده باد تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات مرده است ،زنده باد تبلیغات


1,700,000 ریال

صبح جادويي براي بازاريابان شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

صبح جادویی برای بازاریابان شبکه ای


350,000 ریال

نگاهي نوين به آميخته هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نوین به آمیخته های بازاریابی


120,000 ریال

هگارتي از تبليغات ميگويد:افسون خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هگارتی از تبلیغات میگوید:افسون خرد


750,000 ریال

English for Marketing & Advertising

مدیریت اقتصاد حسابداری

English for Marketing & Advertising


150,000 ریال

بازاريابي پايداري (يک ديدگاه جهاني)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی پایداری


450,000 ریال

بازاريابي ديجيتال با رويکرد کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال با رویکرد کاربردی


800,000 ریال

بازاريابي ديجيتال با رويکرد کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال با رویکرد کاربردی


700,000 ریال

بازاريابي شرکتي:اصول و شيوه هاي عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی شرکتی:اصول و شیوه های عمل


2,800,000 ریال

اصول بازار يابي 2016: جلد 2 ويرايش15

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازار یابی 2016: جلد 2 ویرایش15


1,300,000 ریال

تبليغات و فرهنگ:مرزهاي تعامل و تقابل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات و فرهنگ:مرزهای تعامل و تقابل


550,000 ریال

رفتار مصرف کننده بين المللي در قرن21

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن21


135,000 ریال

500نکته بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

500نکته بازاریابی در شبکه های اجتماعی


790,000 ریال

استراتژي ترکيب رسانه هاي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی ترکیب رسانه های در بازاریابی


160,000 ریال

بازاريابي بين المللي :بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی :بازاریابی جهانی


1,100,000 ریال

تکنيک هاي تحليلي در تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی


80,000 ریال

تئوري و عمل در روابط عمومي و ارتباطات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات


150,000 ریال

راهنماي عملي استراتژي برند در 60دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی استراتژی برند در 60دقیقه


600,000 ریال

رفتار شناسي مشتريان در بازاريابي مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار شناسی مشتریان در بازاریابی مدرن


290,000 ریال

رفتار مصرف کننده و استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی


3,000,000 ریال

روابط عمومي جلد2:کاربردها و تاکتيک ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی جلد2:کاربردها و تاکتیک ها


350,000 ریال

سرخ و سياه:سي سال تبليغ به روايت سيته

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرخ و سیاه:سی سال تبلیغ به روایت سیته


1,450,000 ریال