مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای بازاریابی تبلیغات روابط عمومی

دسته بندی ها

(5)
(1)
(745)
(2)
(11)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(737)
(11)

موضوع های فرعی

(1)
(666)
(5)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(8)
(1)
(36)
(1)
(13)
(13)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(7)
(5)
(3)
(1)
(4)
(2)
(6)
(1)
(40)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(26)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(6)
(1)
(6)
(1)
(1)
(70)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(1)
(9)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(2)
(2)
(8)
(7)
(3)
(1)
(14)
(1)
(1)
(9)
(9)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(56)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(30)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(45)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(45)
(12)
(1)
(1)
(4)
(5)
(6)
(1)
(1)
(11)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(14)
(6)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(1)

نویسنده ها

(2)
(2)
(1)
(3)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(49)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(24)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(28)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
765 محصول
برند ملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برند ملی


1,900,000 ریال

قول برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

قول برند


1,800,000 ریال

گاو بنفش

مدیریت اقتصاد حسابداری

گاو بنفش


1,440,000 ریال

بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی


1,000,000 ریال

مد استايل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مد استایل


830,000 ریال

بازارشناسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازارشناسی


700,000 ریال

بازداريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازداریابی


560,000 ریال

قدرت محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت محتوا


2,960,000 ریال

هنر مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر مذاکره


2,950,000 ریال

بازاريابي مد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مد


1,750,000 ریال

تبليغات علمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات علمی


2,000,000 ریال

مديريت محصول

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت محصول


2,150,000 ریال

مشتري خودکار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری خودکار


200,000 ریال

53 اصل مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

53 اصل مذاکره


1,490,000 ریال

BMW لذت پرواز

مدیریت اقتصاد حسابداری

BMW لذت پرواز


2,000,000 ریال

بازاريابي حسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی حسی


1,700,000 ریال

پرسوناي مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرسونای مشتری


2,250,000 ریال

تحقيقات بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازار


1,200,000 ریال

خرد بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خرد بازاریابی


550,000 ریال

راه استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه استارتاپی


780,000 ریال

روش استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش استارتاپی


2,500,000 ریال

اصول بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


2,500,000 ریال

الزامات مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

الزامات مذاکره


1,650,000 ریال

بازاريابي بيمه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بیمه


1,500,000 ریال

بازاريابي خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خلاق


2,240,000 ریال

بازاريابي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نوین


250,000 ریال

تفکر استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر استراتژیک


1,500,000 ریال

حکمت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حکمت بازاریابی


420,000 ریال

کارخانه انتخاب

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارخانه انتخاب


2,200,000 ریال

مديريت تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات


470,000 ریال

مديريت تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات


900,000 ریال

نام گذاري برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

نام گذاری برند


650,000 ریال

بازاريابي تجربي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی تجربی


290,000 ریال

بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی جهانی


5,200,000 ریال

بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات


1,950,000 ریال

بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات


1,700,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


4,700,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


2,500,000 ریال

بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی صنعتی


2,400,000 ریال

بازاريابي محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوا


500,000 ریال

بازاريابي يورشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یورشی


240,000 ریال

پايان بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایان بازاریابی


1,500,000 ریال

پول پول پول پول

مدیریت اقتصاد حسابداری

پول پول پول پول


600,000 ریال

تعالي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تعالی بازاریابی


60,000 ریال

جوهره بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوهره بازاریابی


120,000 ریال

فروشندگان خاموش

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروشندگان خاموش


1,100,000 ریال

فرهنگ و تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرهنگ و تبلیغات


300,000 ریال

هويت و برندسازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هویت و برندسازی


1,250,000 ریال

هويت و برندسازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هویت و برندسازی


1,290,000 ریال

اصول مديريت برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مدیریت برند


4,400,000 ریال

بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی


320,000 ریال

بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی اسلامی


500,000 ریال

بازاريابي رفتاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رفتاری


1,500,000 ریال

بازاريابي سرراست

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سرراست


1,070,000 ریال

برنامه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی


2,500,000 ریال

برنامه بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی


1,850,000 ریال

جوامع مجازي برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوامع مجازی برند


1,000,000 ریال

رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده


5,500,000 ریال

روابط خيلي عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط خیلی عمومی


2,430,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


310,000 ریال

مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی


6,000,000 ریال

مشتري شريک شماست

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری شریک شماست


995,000 ریال

اصول و مباني فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی فروش


850,000 ریال

بازارياب جامع نگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریاب جامع نگر


650,000 ریال

بازاريابي انگيزشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی انگیزشی


1,500,000 ریال

بازاريابي توريستي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی توریستی


250,000 ریال

بازاريابي سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سازمانی


400,000 ریال

بازاريابي گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری


1,800,000 ریال

بازاريابي مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی


1,500,000 ریال

بازاريابي مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مشارکتی


420,000 ریال

بازاريابي يکپارچه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی یکپارچه


150,000 ریال

برندسازي در خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی در خدمات


3,500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


2,500,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


800,000 ریال

تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی


3,500,000 ریال

مباني روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی روابط عمومی


520,000 ریال

مسيرياب بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیریاب بازاریابی


240,000 ریال

نسل سوم بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسل سوم بازاریابی


1,380,000 ریال

ارتباطات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی


2,400,000 ریال

استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی


3,600,000 ریال

بازاريابي پر محتوا

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی پر محتوا


2,360,000 ریال

بازاريابي نوآورانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نوآورانه


1,100,000 ریال

برندسازي شخصي اصيل

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی شخصی اصیل


1,950,000 ریال

رازهاي کپي رايتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای کپی رایتینگ


2,950,000 ریال

سنجه هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سنجه های بازاریابی


1,500,000 ریال

کانون هاي تبليغاتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کانون های تبلیغاتی


420,000 ریال

مديريت نوآوري جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد1


4,000,000 ریال

مديريت نوآوري جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری جلد2


4,000,000 ریال

نسخه سوم بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسخه سوم بازاریابی


600,000 ریال

اصول و فنون تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و فنون تبلیغات


700,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


2,500,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


950,000 ریال

بازاريابي با هک رشد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی با هک رشد


560,000 ریال

بازاريابي تاثيرگذار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی تاثیرگذار


100,000 ریال

بازاريابي کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی کارآفرینی


2,850,000 ریال

بازاريابي هزاره سوم

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی هزاره سوم


2,500,000 ریال

جامعه شناسي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی تبلیغات


280,000 ریال

دانشنامه برند کد837

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشنامه برند کد837


2,800,000 ریال

روابط عمومي حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی حرفه ای


2,100,000 ریال

متريک هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

متریک های بازاریابی


4,700,000 ریال

نخبگان در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نخبگان در بازاریابی


450,000 ریال

استراتژي اقيانوس آبي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی اقیانوس آبی


1,900,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,000,000 ریال

بازاريابي الکترونيکي

مهندسی

بازاریابی الکترونیکی


2,550,000 ریال

بازاريابي بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی


285,000 ریال

برندسازي for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی for dummies


4,500,000 ریال

بي نظمي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بی نظمی در بازاریابی


600,000 ریال

تبليغات با بيان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات با بیان ساده


700,000 ریال

جعبه ابزار بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه ابزار بازاریابی


1,200,000 ریال

رمزگشايي از دنياي مد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رمزگشایی از دنیای مد


1,950,000 ریال

ارزش گذاري نشان تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری نشان تجاری


1,850,000 ریال

اصول بازاريابي : جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی : جلد1


3,500,000 ریال

اصول مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مدیریت بازاریابی


1,000,000 ریال

اصول مهندسي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مهندسی بازاریابی


750,000 ریال

تحقيقات بازاريابي-آکر

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی-آکر


2,500,000 ریال

جستاري در مديريت فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

جستاری در مدیریت فروش


640,000 ریال

درک بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

درک بازاریابی دیجیتال


840,000 ریال

راهنماي طرح بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای طرح بازاریابی


2,000,000 ریال

سرقت به سبک يک هنرمند

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرقت به سبک یک هنرمند


480,000 ریال

علم بازاريابي شبکه‌اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

علم بازاریابی شبکه‌ای


900,000 ریال

مديريت بازاريابي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی نوین


4,800,000 ریال

مديريت دانش بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت دانش بازاریابی


115,000 ریال

مديريت در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت در روابط عمومی


600,000 ریال

آميزه بازاريابي رقابتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آمیزه بازاریابی رقابتی


250,000 ریال

استراتژي بازاريابي هنر

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی هنر


900,000 ریال

استراتژي هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های بازاریابی


1,390,000 ریال

بازار يابي کارآفرينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار یابی کارآفرینانه


1,700,000 ریال

بازاريابي دهان به دهان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دهان به دهان


1,420,000 ریال

بازاريابي محتواي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوای جهانی


180,000 ریال

تبليغات فرهنگي-کنگاوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات فرهنگی-کنگاوری


500,000 ریال

درآمدي بر مديريت بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر مدیریت بازار


150,000 ریال

شيوه هاي اقناع و تبليغ

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیوه های اقناع و تبلیغ


1,100,000 ریال

کهن الگوها در برندسازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کهن الگوها در برندسازی


2,500,000 ریال

گره گشايي با بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گره گشایی با بازاریابی


970,000 ریال

مباني مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت بازاریابی


1,500,000 ریال

مباني مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی مدیریت بازاریابی


950,000 ریال

مديريت بازاريابي جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی جهانی


490,000 ریال

مديريت بازاريابي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی صنعتی


5,900,000 ریال

مديريت بازاريابي: جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی: جلد2


3,990,000 ریال

22 قانون ابدي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

22 قانون ابدی بازاریابی


900,000 ریال

آگهي نويسي متقاعد کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

آگهی نویسی متقاعد کننده


1,800,000 ریال

آيا به خوبي کار مي کند؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیا به خوبی کار می کند؟


540,000 ریال

بازاريابي از نگاهي نوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی از نگاهی نوین


2,000,000 ریال

بازاريابي کانال چندوجهي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی کانال چندوجهی


100,000 ریال

تبليغات از تئوري تا عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات از تئوری تا عمل


1,500,000 ریال

چه کسي مشتري مرا دزديد؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

چه کسی مشتری مرا دزدید؟


1,500,000 ریال

حرکت به سوي اقيانوس آبي

مدیریت اقتصاد حسابداری

حرکت به سوی اقیانوس آبی


3,240,000 ریال

راهنماي کسب و کارهاي مد

پوشاک و مد

راهنمای کسب و کارهای مد


4,800,000 ریال

مديريت بازاريابي فرهنگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی فرهنگی


1,200,000 ریال

مديريت رفتار مصرف کننده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رفتار مصرف کننده


1,600,000 ریال

بازاريابي انسان به انسان

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی انسان به انسان


1,700,000 ریال

بازاريابي و مديريت بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و مدیریت بازار


750,000 ریال

برندسازي و پاسخ هاي بصري

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی و پاسخ های بصری


1,650,000 ریال

بنيان طراحي تبليغات خلاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

بنیان طراحی تبلیغات خلاق


1,500,000 ریال

جعبه ابزار تحقيقات بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه ابزار تحقیقات بازار


1,500,000 ریال

روابط عمومي چند رسانه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی چند رسانه ای


1,100,000 ریال

شبکه هاي توزيع بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

شبکه های توزیع بازاریابی


700,000 ریال

مباني و مديريت بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی و مدیریت بازاریابی


1,200,000 ریال

مديريت بازاريابي: کد 181

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی: کد 181


2,440,000 ریال

مديريت و بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و بازاریابی خدمات


6,000,000 ریال

مصرف کننده غيرقابل کنترل

مدیریت اقتصاد حسابداری

مصرف کننده غیرقابل کنترل


380,000 ریال

مهندسي تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی تحقیقات بازاریابی


3,120,000 ریال

ارتباطات بازاريابي و برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی و برند


2,200,000 ریال

استراتژي ديجيتال مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی دیجیتال مارکتینگ


4,950,000 ریال

با دمپايي وارد فروش نشويد

مدیریت اقتصاد حسابداری

با دمپایی وارد فروش نشوید


300,000 ریال

تحقيقات بازاريابي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی کاربردی


1,880,000 ریال

جمع آوري و پردازش اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

جمع آوری و پردازش اطلاعات


900,000 ریال

مفاهيم کليدي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مفاهیم کلیدی در بازاریابی


2,000,000 ریال

بازاريابي براي رقابت پذيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی برای رقابت پذیری


1,600,000 ریال

بازاريابي در سفر و گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی در سفر و گردشگری


1,120,000 ریال

بازاريابي مد:بيشتر بفروشيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی مد:بیشتر بفروشید


900,000 ریال

برنامه بازاريابي در يک روز

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه بازاریابی در یک روز


1,100,000 ریال

چگونه از برندتان دفاع کنيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه از برندتان دفاع کنید


780,000 ریال

روان شناسي تبليغات و رسانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی تبلیغات و رسانه


1,400,000 ریال

روش هاي متقاعد نمودن مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های متقاعد نمودن مشتری


2,240,000 ریال

فرمول يک بازاريابي شبکه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرمول یک بازاریابی شبکه ای


120,000 ریال

مديريت بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی استراتژیک


3,600,000 ریال

مشتري ها چگونه فکر ميکنند؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری ها چگونه فکر میکنند؟


1,200,000 ریال

بازاريابي بين المللي: کد367

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی: کد367


1,010,000 ریال

بازاريابي خدمات بيمه کد1924

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی خدمات بیمه کد1924


100,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی


970,000 ریال

برندسازي و بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی و بازاریابی اسلامی


360,000 ریال

پژوهش هاي کيفي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش های کیفی در بازاریابی


1,200,000 ریال

خبرگان بازاريابي چنين گويند

مدیریت اقتصاد حسابداری

خبرگان بازاریابی چنین گویند


350,000 ریال

کمپين هاي بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

کمپین های بازاریابی دیجیتال


3,600,000 ریال

گلادياتورهاي ويدئو مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

گلادیاتورهای ویدئو مارکتینگ


470,000 ریال

مديريت بازاريابي بين‌المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی بین‌المللی


3,300,000 ریال

مقدمه اي بر تجارت الکترونيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر تجارت الکترونیک


250,000 ریال

نورومارکتينگ:نظريه و کاربرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

نورومارکتینگ:نظریه و کاربرد


320,000 ریال

21راز فروشندگان ميليون دلاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

21راز فروشندگان میلیون دلاری


1,450,000 ریال

ارتباطات بازاريابي (ابزارها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی


200,000 ریال

استراتژي بازاريابي بين الملل

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی بین الملل


1,250,000 ریال

بازاريابي چريکي براي مشاوران

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی چریکی برای مشاوران


1,500,000 ریال

بازاريابي عصبي و اصول اخلاقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی


270,000 ریال

بازاريابي و تکنولوژي اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات


200,000 ریال

بازي پردازي با رويکرد آنلاين

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازی پردازی با رویکرد آنلاین


400,000 ریال

تبليغات نوآورانه در عصر حاضر

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر


300,000 ریال

چگونه در رسانه ها تبليغ کنيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

چگونه در رسانه ها تبلیغ کنیم


830,000 ریال

رازهاي بازاريابي استارتاپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای بازاریابی استارتاپ ها


1,400,000 ریال

راهبرد کانال توزيع بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهبرد کانال توزیع بازاریابی


2,450,000 ریال

سياست هاي ارتباطات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست های ارتباطات بازاریابی


170,000 ریال

واردات و صادرات(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

واردات و صادرات


3,500,000 ریال

همه بازارياب ها دروغگو هستند

مدیریت اقتصاد حسابداری

همه بازاریاب ها دروغگو هستند


960,000 ریال

اصول بازاريابي و خدمات: کد682

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی و خدمات: کد682


410,000 ریال

اصول و مديريت بازاريابي خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات


4,500,000 ریال

بازاريابي بين المللي و صادرات

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی و صادرات


2,900,000 ریال

بازاريابي ديجيتال for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال for dummies


3,800,000 ریال

بازاريابي ديجيتال و کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال و کارآفرینی


1,800,000 ریال

بازاريابي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

بازاریابی:


4,650,000 ریال

برندسازي موثر براي کارفرمايان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی موثر برای کارفرمایان


1,130,000 ریال

تاکتيک ها و تکنيک هاي تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات


1,200,000 ریال

تحقيقات بازار:يک راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازار:یک راهنمای عملی


700,000 ریال

راهنماي مديران در کانال توزيع

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای مدیران در کانال توزیع


3,885,000 ریال

گره گشايي با شبکه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گره گشایی با شبکه های اجتماعی


900,000 ریال

امور گمرکي و فرايند ترخيص کالا

حقوق معارف الهیات

امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا


1,400,000 ریال

بازار شناسي :مفاهيم و کاربردها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازار شناسی :مفاهیم و کاربردها


2,100,000 ریال

پژوهش نشانه شناسي در بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش نشانه شناسی در بازاریابی


1,000,000 ریال

قوانين و مقررات در روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قوانین و مقررات در روابط عمومی


1,300,000 ریال

مديريت بازاريابي (ارشد مديريت)

کنکور

مدیریت بازاریابی


220,000 ریال

مرجع کامل بازاريابي الکترونيکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی


1,850,000 ریال

استراتژي بازاريابي جهاني تويوتا

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا


2,000,000 ریال

اصول بازاريابي(جلد2)ويراست جديد

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی


3,500,000 ریال

بازاريابي 5.0 فناوري براي بشريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی 5.0 فناوری برای بشریت


1,000,000 ریال

بازاريابي کشاورزي(علمي کاربردي)

مهندسی

بازاریابی کشاورزی


250,000 ریال

بازاريابي گردشگري و مهمان نوازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی


2,850,000 ریال

تجزيه و تحليل بازاريابي ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال


600,000 ریال

تحقيق بازاريابي سنجش و روش جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد1


3,000,000 ریال

تحقيق بازاريابي سنجش و روش جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد2


1,600,000 ریال

تغيير اقيانوس آبي(ماوراي رقابت)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تغییر اقیانوس آبی


900,000 ریال

مديريت تجريه مشتري آنلاين کد836

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تجریه مشتری آنلاین کد836


1,200,000 ریال

مروي بر مطالعات موردي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مروی بر مطالعات موردی بازاریابی


4,000,000 ریال

بازاريابي داخلي در خدمات دانشگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی داخلی در خدمات دانشگاه


520,000 ریال

تاثير تبليغات بازرگاني بر کودکان

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاثیر تبلیغات بازرگانی بر کودکان


340,000 ریال

تحقيقات بازاريابي :نگرشي کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحقیقات بازاریابی :نگرشی کاربردی


350,000 ریال

جامعه شناسي روابط عمومي در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی روابط عمومی در ایران


110,000 ریال

روابط عمومي :اصول و شيوه هاي عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی :اصول و شیوه های عمل


5,600,000 ریال

مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری


3,200,000 ریال

موفقيت ها و اشتباه هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

موفقیت ها و اشتباه های بازاریابی


1,900,000 ریال

هاروارد چه چيزهايي را يادنمي‌دهد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هاروارد چه چیزهایی را یادنمی‌دهد


1,750,000 ریال

اصول بازاريابي با رويکرد بيمه عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی با رویکرد بیمه عمر


700,000 ریال

اينستاگرام پنجره اي به دنياي زنان

علوم سیاسی علوم اجتماعی

اینستاگرام پنجره ای به دنیای زنان


400,000 ریال

بازاريابي ديجيتالي پيشرفته کد2447

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتالی پیشرفته کد2447


610,000 ریال

بازاريابي عصب شناختي(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی عصب شناختی


1,700,000 ریال

برنامه ريزي استراتژيک روابط عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی


3,950,000 ریال

تبليغات تجاري اصول و شيوه هاي عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات تجاری اصول و شیوه های عمل


9,500,000 ریال

ساخت برند در ايران از ثبت تا رونق

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساخت برند در ایران از ثبت تا رونق


600,000 ریال

تبليغات مرده است ،زنده باد تبليغات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات مرده است ،زنده باد تبلیغات


1,700,000 ریال

گفتمان بازاريابي با رويکرد انتقادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

گفتمان بازاریابی با رویکرد انتقادی


1,400,000 ریال

نگاهي نوين به آميخته هاي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نگاهی نوین به آمیخته های بازاریابی


120,000 ریال

هگارتي از تبليغات ميگويد:افسون خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

هگارتی از تبلیغات میگوید:افسون خرد


1,100,000 ریال

English for Marketing & Advertising

مدیریت اقتصاد حسابداری

English for Marketing & Advertising


150,000 ریال

بازاريابي ديجيتال با رويکرد کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی دیجیتال با رویکرد کاربردی


3,250,000 ریال

بازاريابي شرکتي:اصول و شيوه هاي عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی شرکتی:اصول و شیوه های عمل


5,920,000 ریال

50+1 بازار برگزيده ويژه بيمه هاي عمر

مدیریت اقتصاد حسابداری

50+1 بازار برگزیده ویژه بیمه های عمر


1,750,000 ریال

استراتژي بازاريابي:درس و موردکاوي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی بازاریابی:درس و موردکاوی ها


4,500,000 ریال

اصول بازار يابي 2016: جلد 1 ويرايش15

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازار یابی 2016: جلد 1 ویرایش15


3,600,000 ریال

بازاريابي فروش فروشگاهي (خرده فروشي)

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی فروش فروشگاهی


6,500,000 ریال

تبليغات به زبان آدميزاد(for dummies)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات به زبان آدمیزاد


2,400,000 ریال

تبليغات تجاري و تبليغات يکپارچه برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات تجاری و تبلیغات یکپارچه برند


9,500,000 ریال

تبليغات و فرهنگ:مرزهاي تعامل و تقابل

مدیریت اقتصاد حسابداری

تبلیغات و فرهنگ:مرزهای تعامل و تقابل


550,000 ریال

تفکر ناب: کتاب اول (اصول و تکنيک ها)

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر ناب: کتاب اول


1,380,000 ریال

در کمتر از 3دقيقه بازارتان را بسازيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

در کمتر از 3دقیقه بازارتان را بسازید


950,000 ریال

مديريت بازاريابي از ديدگاه استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک


1,500,000 ریال

تکنيک هاي تحليلي در تحقيقات بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی


80,000 ریال

تئوري و عمل در روابط عمومي و ارتباطات

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات


150,000 ریال

راهنماي عملي استراتژي برند در 60دقيقه

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای عملی استراتژی برند در 60دقیقه


1,500,000 ریال

رفتار مصرف کننده و استراتژي بازاريابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی


3,800,000 ریال

سرخ و سياه:سي سال تبليغ به روايت سيته

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرخ و سیاه:سی سال تبلیغ به روایت سیته


1,450,000 ریال

کمپين تبليغاتي از برنامه ريزي تا اجرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کمپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا


990,000 ریال

بازاريابي 4.0 تغيير از سنتي به ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی 4.0 تغییر از سنتی به دیجیتال


900,000 ریال

بازاريابي نسل5:فناوري در خدمت انسان ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی نسل5:فناوری در خدمت انسان ها


1,999,000 ریال

برندسازي گردشگري با تبليغات شگفت انگيز

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی گردشگری با تبلیغات شگفت انگیز


180,000 ریال

روش هاي نوين بازاريابي با نگرش کاربردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های نوین بازاریابی با نگرش کاربردی


230,000 ریال

عصيان بازاريابي:انساني ترين شرکت ميبرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

عصیان بازاریابی:انسانی ترین شرکت میبرد


1,850,000 ریال

تجسم بازاريابي از سطح انتزاعي تا ادراکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تجسم بازاریابی از سطح انتزاعی تا ادراکی


320,000 ریال

حس مشتري:بازاريابي حسي با مبتني بر حواس

مدیریت اقتصاد حسابداری

حس مشتری:بازاریابی حسی با مبتنی بر حواس


700,000 ریال

روابط عمومي جلد1:نقش، فرآيند و استراتژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

روابط عمومی جلد1:نقش، فرآیند و استراتژی


4,450,000 ریال

روان شناسي نفوذ:هنر متقاعد نمودن ديگران

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی نفوذ:هنر متقاعد نمودن دیگران


2,200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت روابط عمومي و تبليغات

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات


1,400,000 ریال

صادرات و واردات از طريق وب سايت alibaba

مدیریت اقتصاد حسابداری

صادرات و واردات از طریق وب سایت alibaba


1,280,000 ریال

فنون مذاکره و اقناع در بازاريابي و فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون مذاکره و اقناع در بازاریابی و فروش


1,100,000 ریال

قلاب:چطور محصولي عادت آفرين طراحي کنيم؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

قلاب:چطور محصولی عادت آفرین طراحی کنیم؟


400,000 ریال

کمپين تبليغاتي بازرگاني از ايده تا اجرا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا


2,050,000 ریال

نسل پنجم بازاريابي:فناوري در خدمت بشريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

نسل پنجم بازاریابی:فناوری در خدمت بشریت


2,240,000 ریال

قطب نماي مديران فروش با نگرش بازار ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

قطب نمای مدیران فروش با نگرش بازار ایران


2,300,000 ریال

اصول بازاريابي جلد1 (ويرايش چهاردهم 2012)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی جلد1


5,100,000 ریال

اصول بازاريابي جلد2 (ويرايش چهاردهم 2012)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول بازاریابی جلد2


2,500,000 ریال

برندسازي شخصي به زبان آدميزاد For dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی شخصی به زبان آدمیزاد For dummies


1,800,000 ریال

تجارت الکترونيکي کاربردي (با ديد سازماني)

مهندسی

تجارت الکترونیکی کاربردی


40,000 ریال

قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار کد176

مدیریت اقتصاد حسابداری

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار کد176


120,000 ریال

مديريت تبليغات در فرآيند بازاريابي و فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش


1,800,000 ریال

توسعه تبليغات با رويکرد تحقيقات کيفي بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

توسعه تبلیغات با رویکرد تحقیقات کیفی بازار


90,000 ریال

روان شناسي و تبليغات باتاکيد بر تبليغ ديني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی و تبلیغات باتاکید بر تبلیغ دینی


1,600,000 ریال

کارآفرينان نسل بعدي:مدل برداري عامل موفقيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینان نسل بعدی:مدل برداری عامل موفقیت


985,000 ریال

متفاوت بودن؛ در دنيايي که ديده شدن سخت است

مدیریت اقتصاد حسابداری

متفاوت بودن؛ در دنیایی که دیده شدن سخت است


800,000 ریال

ارتباطات بازاريابي با رويکرد تبليغات اثربخش

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی با رویکرد تبلیغات اثربخش


1,300,000 ریال

بازاريابي بين المللي و مديريت صادرات کد2470

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات کد2470


2,440,000 ریال

بازاريابي و مشتري مداري در بازار خدمات مالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی و مشتری مداری در بازار خدمات مالی


600,000 ریال

رفتار مصرف کننده با نگاه تحليلي اسلام و غرب

مدیریت اقتصاد حسابداری

رفتار مصرف کننده با نگاه تحلیلی اسلام و غرب


485,000 ریال

روان شناسي عمومي بازاريابي، فروش، کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روان شناسی عمومی بازاریابی، فروش، کسب و کار


1,500,000 ریال

قلاب:ميني بوک(خلاصه برترين کتاب هاي دنيا12)

مدیریت اقتصاد حسابداری

قلاب:مینی بوک


150,000 ریال

مديريت بازاريابي ويژه آزمونهاي ارشد و دکتري

کنکور

مدیریت بازاریابی ویژه آزمونهای ارشد و دکتری


2,800,000 ریال

اصول، فنون و هنر مذاکره(با نگرش بازار ايران)

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول، فنون و هنر مذاکره


3,670,000 ریال

بازاريابي راهبردي:برنامه ريزي و نظارت کد1516

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی راهبرد