مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کسب و کار و فروش

دسته بندی ها

(3)
(935)
(56)
(15)

موضوع های اصلی

(1)
(54)
(2)
(3)
(1)
(4)
(929)
(15)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(1)
(8)
(22)
(5)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(14)
(2)
(1)
(831)
(63)
(1)
(38)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(2)
(6)
(10)
(1)
(2)
(29)
(2)
(2)
(7)
(1)
(1)
(36)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(31)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(45)
(1)
(1)
(1)
(5)
(8)
(2)
(1)
(1)
(15)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(13)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(7)
(1)
(3)
(27)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(25)
(2)
(17)
(4)
(2)
(9)
(4)
(34)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(26)
(10)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(28)
(1)
(1)
(1)
(2)
(43)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(25)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(22)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(13)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(57)
(1)
(9)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(2)
(20)
(10)
(5)
(3)
(1)
(3)
(12)
(2)
(3)
(2)
(19)
(3)
(1)
(1)
(5)
(18)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(7)
(3)
(1)
(1)
(7)
(17)
(4)
(4)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(27)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1009 محصول
اول سود

مدیریت اقتصاد حسابداری

اول سود


350,000 ریال

برندتينک

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندتینک


320,000 ریال

کار عميق

مدیریت اقتصاد حسابداری

کار عمیق


350,000 ریال

گاو بنفش

مدیریت اقتصاد حسابداری

گاو بنفش


480,000 ریال

نقشه گنج

روانشناسی عمومی

نقشه گنج


199,000 ریال

نوآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآفرینی


350,000 ریال

هوش فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش فروش


1,500,000 ریال

آن يک چيز

مدیریت اقتصاد حسابداری

آن یک چیز


760,000 ریال

اصول فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول فروش


4,250,000 ریال

جمع سپاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

جمع سپاری


430,000 ریال

خدمات ناب

مدیریت اقتصاد حسابداری

خدمات ناب


890,000 ریال

فروش موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش موفق


200,000 ریال

فنون فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

فنون فروش


340,000 ریال

کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی


200,000 ریال

کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی


360,000 ریال

کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی


330,000 ریال

وعده برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

وعده برند


300,000 ریال

آفرينشگران

مدیریت اقتصاد حسابداری

آفرینشگران


280,000 ریال

اسرار فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار فروش


600,000 ریال

اصالت برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصالت برند


550,000 ریال

پالايش فکر

روانشناسی عمومی

پالایش فکر


320,000 ریال

ذهنيت موسس

روانشناسی عمومی

ذهنیت موسس


1,240,000 ریال

شيبTHE DIP

مدیریت اقتصاد حسابداری

شیبTHE DIP


260,000 ریال

فروش بينشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش بینشی


680,000 ریال

فروش مجازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش مجازی


1,580,000 ریال

هنر نوآوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر نوآوری


670,000 ریال

هوش اخلاقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش اخلاقی


795,000 ریال

هوش اخلاقي

روانشناسی مددکاری مشاوره

هوش اخلاقی


110,000 ریال

آن اصل کاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

آن اصل کاری


570,000 ریال

اصول مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول مذاکره


2,500,000 ریال

افکار عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

افکار عمومی


700,000 ریال

انتخاب عالي

روانشناسی عمومی

انتخاب عالی


990,000 ریال

بيش يادگيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

بیش یادگیری


850,000 ریال

راه سامسونگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه سامسونگ


420,000 ریال

سازمان چابک

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان چابک


220,000 ریال

فروش ضمانتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش ضمانتی


330,000 ریال

مدرسه تجارت

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدرسه تجارت


639,000 ریال

مديريت ايده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ایده


270,000 ریال

مديريت فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت فروش


200,000 ریال

مسير پيروزي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسیر پیروزی


250,000 ریال

مشتري مداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری مداری


480,000 ریال

نظام نوآوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظام نوآوری


980,000 ریال

هنر دستيابي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر دستیابی


1,180,000 ریال

تله هاي فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

تله های فروش


250,000 ریال

جادوي انگيزش

روانشناسی عمومی

جادوی انگیزش


400,000 ریال

راهکار تجارت

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهکار تجارت


160,000 ریال

فرار از جلسه

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرار از جلسه


1,280,000 ریال

فروش حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش حرفه ای


450,000 ریال

قدرت بي پولي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت بی پولی


800,000 ریال

مديريت تغيير

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت تغییر


220,000 ریال

مشتري بي صدا

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری بی صدا


150,000 ریال

منحني خلاقيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

منحنی خلاقیت


570,000 ریال

از عرش به فرش

مدیریت اقتصاد حسابداری

از عرش به فرش


570,000 ریال

استارت آپ شما

مدیریت اقتصاد حسابداری

استارت آپ شما


850,000 ریال

اسکيل يا شکست

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسکیل یا شکست


980,000 ریال

برند خودت باش

مدیریت اقتصاد حسابداری

برند خودت باش


800,000 ریال

تفريح پول ساز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفریح پول ساز


290,000 ریال

تمايز در فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

تمایز در فروش


790,000 ریال

تيم سازي موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

تیم سازی موفق


350,000 ریال

شغل مناسب شما

مدیریت اقتصاد حسابداری

شغل مناسب شما


1,200,000 ریال

کارکنان مشتاق

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارکنان مشتاق


1,900,000 ریال

مدل کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل کسب و کار


390,000 ریال

مدل کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل کسب و کار


800,000 ریال

مدل کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل کسب و کار


400,000 ریال

نامه هاي بزوس

مدیریت اقتصاد حسابداری

نامه های بزوس


1,000,000 ریال

نامه هاي بزوس

مدیریت اقتصاد حسابداری

نامه های بزوس


750,000 ریال

ارتباطات تجاري

علوم سیاسی علوم اجتماعی

ارتباطات تجاری


110,000 ریال

از خوب به عالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از خوب به عالی


770,000 ریال

از خوب به عالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از خوب به عالی


999,000 ریال

از خوب به عالي

مدیریت اقتصاد حسابداری

از خوب به عالی


1,150,000 ریال

استراتژي تجارت

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی تجارت


150,000 ریال

اهرم در مذاکره

مدیریت اقتصاد حسابداری

اهرم در مذاکره


400,000 ریال

برندهاي درخشان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندهای درخشان


680,000 ریال

پيروزي آگاهانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیروزی آگاهانه


1,300,000 ریال

تفکر هوشمندانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تفکر هوشمندانه


420,000 ریال

خــــرده فروشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

خــــرده فروشی


320,000 ریال

ده گونه نوآوري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ده گونه نوآوری


1,480,000 ریال

ذهن استراتژيست

مدیریت اقتصاد حسابداری

ذهن استراتژیست


1,170,000 ریال

سازماندهي مجدد

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازماندهی مجدد


100,000 ریال

سود و ديگر هيچ

مدیریت اقتصاد حسابداری

سود و دیگر هیچ


1,480,000 ریال

شغل مورد علاقه

روانشناسی عمومی

شغل مورد علاقه


750,000 ریال

محيط کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

محیط کسب و کار


720,000 ریال

مربيگري عملکرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

مربیگری عملکرد


690,000 ریال

مسئله پول نيست

مدیریت اقتصاد حسابداری

مسئله پول نیست


699,000 ریال

مشکلات کارکردن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشکلات کارکردن


170,000 ریال

نامه هاي بيزوس

مدیریت اقتصاد حسابداری

نامه های بیزوس


650,000 ریال

نوآوري مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری مشارکتی


1,150,000 ریال

10 قانون اعتماد

روانشناسی عمومی

10 قانون اعتماد


460,000 ریال

اخلاق کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق کسب و کار


750,000 ریال

استراتژي در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی در عمل


900,000 ریال

اسکيل کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسکیل کسب و کار


1,580,000 ریال

اصل آينده نگاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصل آینده نگاری


250,000 ریال

بازآفريني محصول

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازآفرینی محصول


1,100,000 ریال

برندآفريني مقصد

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندآفرینی مقصد


120,000 ریال

به جعبه دست بزن

مدیریت اقتصاد حسابداری

به جعبه دست بزن


160,000 ریال

حــــــــس برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

حــــــــس برند


1,050,000 ریال

رادار استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

رادار استراتژیک


190,000 ریال

رهبري خط مستقيم

مدیریت اقتصاد حسابداری

رهبری خط مستقیم


1,000,000 ریال

رئيس هزاره جديد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رئیس هزاره جدید


250,000 ریال

سختي کارهاي سخت

روانشناسی عمومی

سختی کارهای سخت


1,380,000 ریال

عاشقانه کارکردن

مدیریت اقتصاد حسابداری

عاشقانه کارکردن


650,000 ریال

فروش در 60ثانيه

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش در 60ثانیه


859,000 ریال

کارآفريني درعمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی درعمل


300,000 ریال

گفتمان و مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

گفتمان و مدیریت


350,000 ریال

مباني کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی کارآفرینی


700,000 ریال

مذاکره کوانتومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مذاکره کوانتومی


475,000 ریال

و شغل شما چيست؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

و شغل شما چیست؟


300,000 ریال

هنر فروش آنلاين

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر فروش آنلاین


395,000 ریال

17 باور ثروت ساز

روانشناسی عمومی

17 باور ثروت ساز


450,000 ریال

اخلاقيات در فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاقیات در فروش


330,000 ریال

اعتماد هوشمندانه

روانشناسی عمومی

اعتماد هوشمندانه


899,000 ریال

افسانه کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

افسانه کارآفرینی


550,000 ریال

الفباي داد و ستد

مدیریت اقتصاد حسابداری

الفبای داد و ستد


135,000 ریال

بازاريابي سودآور

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی سودآور


80,000 ریال

برنامه ريزي برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه ریزی برند


120,000 ریال

دانشگاه کارآفرين

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشگاه کارآفرین


540,000 ریال

ديکشنري شش سيگما

مدیریت اقتصاد حسابداری

دیکشنری شش سیگما


65,000 ریال

سازمان دوسو توان

مدیریت اقتصاد حسابداری

سازمان دوسو توان


430,000 ریال

قهرمان فروش باش!

مدیریت اقتصاد حسابداری

قهرمان فروش باش!


359,000 ریال

کارآفريني تطبيقي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی تطبیقی


200,000 ریال

کسب و کار مشاوره

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار مشاوره


550,000 ریال

گــــاو بنفــــش

مدیریت اقتصاد حسابداری

گــــاو بنفــــش


500,000 ریال

مدير معجزه انديش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیر معجزه اندیش


550,000 ریال

مديريت استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک


1,499,000 ریال

مديريت استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک


1,500,000 ریال

مهم ها را بسنجيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهم ها را بسنجید


900,000 ریال

آرامش در محيط کار

روانشناسی عمومی

آرامش در محیط کار


350,000 ریال

آموزش مديريت جلسه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزش مدیریت جلسه


55,000 ریال

از رويا تا واقعيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

از رویا تا واقعیت


400,000 ریال

استراتژي تکنولوژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی تکنولوژی


75,000 ریال

تماس هاي ميلياردي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تماس های میلیاردی


870,000 ریال

جعبه سياه فروشگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

جعبه سیاه فروشگاه


190,000 ریال

خلق مدل کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

خلق مدل کسب و کار


1,960,000 ریال

دانشکده کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشکده کسب و کار


590,000 ریال

فروش به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش به زبان ساده


155,000 ریال

کارآفريني اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی اجتماعی


180,000 ریال

کارآفريني پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی پیشرفته


1,200,000 ریال

کارآفريني و پروژه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی و پروژه


155,000 ریال

کسب و کار اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار اجتماعی


250,000 ریال

مدل هاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های کسب و کار


850,000 ریال

مدل هاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های کسب و کار


560,000 ریال

نوآوري باز خدماتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری باز خدماتی


550,000 ریال

نوآوري و نوآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری و نوآفرینی


600,000 ریال

هر برند يک داستان

مدیریت اقتصاد حسابداری

هر برند یک داستان


300,000 ریال

هنر يک استراتژيست

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر یک استراتژیست


770,000 ریال

آيين برندسازي شخصي

مدیریت اقتصاد حسابداری

آیین برندسازی شخصی


300,000 ریال

استراتژي براي هرکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی برای هرکس


160,000 ریال

برندآفريني ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندآفرینی دیجیتال


200,000 ریال

پيروزي در بازي مغز

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیروزی در بازی مغز


420,000 ریال

جادوي کار پاره وقت

مدیریت اقتصاد حسابداری

جادوی کار پاره وقت


300,000 ریال

فرصت هاي استارتاپي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرصت های استارتاپی


500,000 ریال

فروش به سبک چالشگر

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش به سبک چالشگر


570,000 ریال

فروش، تنها راه بقا

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش، تنها راه بقا


1,160,000 ریال

کارآفريني کماندويي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی کماندویی


390,000 ریال

کسب و کار خانوادگي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار خانوادگی


70,000 ریال

مصيبتهاي شاغل بودن

مدیریت اقتصاد حسابداری

مصیبتهای شاغل بودن


275,000 ریال

مينيماليسم ديجيتال

مدیریت اقتصاد حسابداری

مینیمالیسم دیجیتال


670,000 ریال

هر برند يک قصه است

مدیریت اقتصاد حسابداری

هر برند یک قصه است


720,000 ریال

يادگيري از دورنگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

یادگیری از دورنگری


70,000 ریال

700 نکته ي کار وکسب

مدیریت اقتصاد حسابداری

700 نکته ی کار وکسب


1,200,000 ریال

آينده خريد کردن شما

مدیریت اقتصاد حسابداری

آینده خرید کردن شما


500,000 ریال

استراتژي کلان بنگاه

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی کلان بنگاه


1,120,000 ریال

اسرار فروشندگي موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

اسرار فروشندگی موفق


290,000 ریال

بازاريابي استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی استراتژیک


580,000 ریال

بازسازي جايگاه برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازسازی جایگاه برند


450,000 ریال

برند در برابر ماشين

مدیریت اقتصاد حسابداری

برند در برابر ماشین


140,000 ریال

پنج عينک آينده نگري

مدیریت اقتصاد حسابداری

پنج عینک آینده نگری


260,000 ریال

پيروزي در نبرد فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیروزی در نبرد فروش


1,384,000 ریال

ترن هوايي کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

ترن هوایی کارآفرینی


680,000 ریال

تئوري هاي فروش موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری های فروش موفق


570,000 ریال

ثروتمندترين مردبابل

روانشناسی عمومی

ثروتمندترین مردبابل


600,000 ریال

خلق محتوا خلق مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

خلق محتوا خلق مشتری


820,000 ریال

دانش برندينگ در عمل

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش برندینگ در عمل


460,000 ریال

دانشنامه برند کد837

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانشنامه برند کد837


880,000 ریال

راهنماي رشد انفجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای رشد انفجاری


1,100,000 ریال

روش تحقيق کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش تحقیق کسب و کار


550,000 ریال

رهبر استراتژيک شويد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رهبر استراتژیک شوید


600,000 ریال

طراحي ارزش پيشنهادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی ارزش پیشنهادی


1,740,000 ریال

فروش در دوران بحران

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش در دوران بحران


270,000 ریال

کسب و کار همين است!

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار همین است!


490,000 ریال

گفتگوهاي سرنوشت ساز

مدیریت اقتصاد حسابداری

گفتگوهای سرنوشت ساز


900,000 ریال

مديريت راهبردي برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت راهبردی برند


100,000 ریال

مديريت راهبردي برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت راهبردی برند


290,000 ریال

مديريت ريسک و بازده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ریسک و بازده


650,000 ریال

معنويت در کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

معنویت در کسب و کار


160,000 ریال

مهارت مذاکره و فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت مذاکره و فروش


140,000 ریال

استارت آپ 60دقيقه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استارت آپ 60دقیقه ای


540,000 ریال

برند، رهبري و سازمان

مدیریت اقتصاد حسابداری

برند، رهبری و سازمان


85,000 ریال

برندسازي for dummies

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی for dummies


1,500,000 ریال

پايداري برندهاي لوکس

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایداری برندهای لوکس


290,000 ریال

پنج قانون طلايي فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

پنج قانون طلایی فروش


1,200,000 ریال

پيش به سوي کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیش به سوی کارآفرینی


590,000 ریال

تحليل فضاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل فضای کسب و کار


450,000 ریال

تصميم گيرنده ديناميک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیرنده دینامیک


37,000 ریال

ثروتمندترين مرد بابل

مدیریت اقتصاد حسابداری

ثروتمندترین مرد بابل


470,000 ریال

چرا زنان خريد ميکنند

مدیریت اقتصاد حسابداری

چرا زنان خرید میکنند


530,000 ریال

دانش و توانش ارتباطي

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش و توانش ارتباطی


100,000 ریال

راه اندازي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه اندازی کسب و کار


1,720,000 ریال

شوهرت را بازنشسته کن

مدیریت اقتصاد حسابداری

شوهرت را بازنشسته کن


85,000 ریال

علم و هنر تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

علم و هنر تصمیم گیری


500,000 ریال

کارآفريني بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی بین المللی


290,000 ریال

کسب و کار الکترونيکي

مهندسی

کسب و کار الکترونیکی


800,000 ریال

کسب و کار بين المللي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار بین المللی


430,000 ریال

کسب و کارهاي پلتفرمي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کارهای پلتفرمی


870,000 ریال

مثلث طلايي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مثلث طلایی کسب و کار


170,000 ریال

مديريت برندهاي صنعتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت برندهای صنعتی


350,000 ریال

ميلياردرهاي بيت کوين

مدیریت اقتصاد حسابداری

میلیاردرهای بیت کوین


720,000 ریال

نفروشي، فروخته ميشوي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نفروشی، فروخته میشوی


750,000 ریال

اجراي اثربخش استراتژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اجرای اثربخش استراتژی


470,000 ریال

ارزش گذاري نشان تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزش گذاری نشان تجاری


1,850,000 ریال

استارتاپ توسعه و شکست

مدیریت اقتصاد حسابداری

استارتاپ توسعه و شکست


2,000,000 ریال

برندسازي در بخش عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی در بخش عمومی


500,000 ریال

برندسازي در بخش عمومي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی در بخش عمومی


400,000 ریال

پاداش؟ هوش کسب و کار1

مدیریت اقتصاد حسابداری

پاداش؟ هوش کسب و کار1


440,000 ریال

تاجر ديروز تاجر امروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاجر دیروز تاجر امروز


200,000 ریال

ثروتمند‌ترين مرد بابل

مدیریت اقتصاد حسابداری

ثروتمند‌ترین مرد بابل


550,000 ریال

جامعه شناسي کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

جامعه شناسی کارآفرینی


110,000 ریال

درک رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

درک رسانه های اجتماعی


600,000 ریال

راز جذب پول در ايران7

مدیریت اقتصاد حسابداری

راز جذب پول در ایران7


210,000 ریال

طراحي کسب و کاري بهتر

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی کسب و کاری بهتر


1,340,000 ریال

علوم و فنون کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

علوم و فنون کارآفرینی


180,000 ریال

قطار سرعت به سوي ثروت

مدیریت اقتصاد حسابداری

قطار سرعت به سوی ثروت


559,000 ریال

کتاب مستطاب کار و کسب

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب مستطاب کار و کسب


580,000 ریال

کسب و کار در عصر جديد

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار در عصر جدید


750,000 ریال

مديريت استراتژيک برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک برند


350,000 ریال

مقدمه اي بر کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مقدمه ای بر کسب و کار


140,000 ریال

هنر رسانه هاي اجتماعي

علوم سیاسی علوم اجتماعی

هنر رسانه های اجتماعی


360,000 ریال

هوش عاطفي در محيط کار

روانشناسی عمومی

هوش عاطفی در محیط کار


935,000 ریال

100راز ساده افراد موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

100راز ساده افراد موفق


220,000 ریال

احکام کسب و کار کد2439

مدیریت اقتصاد حسابداری

احکام کسب و کار کد2439


750,000 ریال

استراتژي سرمايه انساني

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی سرمایه انسانی


90,000 ریال

اصول و مباني کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی کارآفرینی


160,000 ریال

بازاريابي به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی به زبان ساده


699,000 ریال

بالندگي فردي و سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

بالندگی فردی و سازمانی


65,000 ریال

پيشرفت فني و بازار کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

پیشرفت فنی و بازار کار


29,000 ریال

تامين مالي کارآفرينانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

تامین مالی کارآفرینانه


110,000 ریال

تحليل کسب و کار کد2288

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل کسب و کار کد2288


530,000 ریال

تئوري مديريت استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری مدیریت استراتژیک


2,000,000 ریال

جادوي مغازه هاي پرفروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

جادوی مغازه های پرفروش


580,000 ریال

جستاري در برندينگ شهري

مدیریت اقتصاد حسابداری

جستاری در برندینگ شهری


70,000 ریال

جوهره مديريت استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

جوهره مدیریت استراتژیک


150,000 ریال

راهنماي اصلي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای اصلی کسب و کار


500,000 ریال

رسيدن به فروش بيش ازحد

مدیریت اقتصاد حسابداری

رسیدن به فروش بیش ازحد


900,000 ریال

سرگذشت شگفت انگيز گوگل

مدیریت اقتصاد حسابداری

سرگذشت شگفت انگیز گوگل


210,000 ریال

طراحي نظام جبران خدمات

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی نظام جبران خدمات


550,000 ریال

فروش ارتباطي و مشارکتي

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروش ارتباطی و مشارکتی


90,000 ریال

کسب و کار و تجارت نوين

مهندسی

کسب و کار و تجارت نوین


185,000 ریال

مديريت اخلاق کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت اخلاق کسب و کار


750,000 ریال

مديريت ارتباط با مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت ارتباط با مشتری


1,050,000 ریال

موتورهاي نوآوري پايدار

مدیریت اقتصاد حسابداری

موتورهای نوآوری پایدار


680,000 ریال

نقش هوش هيجاني در فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

نقش هوش هیجانی در فروش


1,099,000 ریال

ابزارهاي موفقيت سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

ابزارهای موفقیت سازمانی


200,000 ریال

اخلاق و احکام کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق و احکام کسب و کار


400,000 ریال

استارت آپ :راهنماي عملي

مدیریت اقتصاد حسابداری

استارت آپ :راهنمای عملی


650,000 ریال

استراتژي گروه کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی گروه کسب و کار


1,560,000 ریال

بازآفريني مدل کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازآفرینی مدل کسب و کار


390,000 ریال

شگفتي هاي اجتناب ناپذير

مدیریت اقتصاد حسابداری

شگفتی های اجتناب ناپذیر


200,000 ریال

صد ابزار کسب و کار موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

صد ابزار کسب و کار موفق


220,000 ریال

فضاي کسب و کار در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

فضای کسب و کار در ایران


250,000 ریال

قدرت خلق کسب و کار نوپا

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت خلق کسب و کار نوپا


650,000 ریال

مدل مديريت تاب آوريCERT

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل مدیریت تاب آوریCERT


500,000 ریال

مدل هاي کسب و کار مجازي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدل های کسب و کار مجازی


350,000 ریال

مشتري مداري:مشاور همراه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری مداری:مشاور همراه


150,000 ریال

مهارت هاي هوش کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت های هوش کسب و کار


390,000 ریال

نوآوري و مديريت محصولات

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری و مدیریت محصولات


650,000 ریال

آزمون ايده هاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

آزمون ایده های کسب و کار


2,000,000 ریال

استراتژي خوب/استراتژي بد

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی خوب/استراتژی بد


1,380,000 ریال

اشک هاي يک ميليارد دلاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اشک های یک میلیارد دلاری


410,000 ریال

پرورش نوآوري و کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

پرورش نوآوری و کارآفرینی


450,000 ریال

تحول در ساختار درآمدزايي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحول در ساختار درآمدزایی


490,000 ریال

داستان پردازي با داده ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

داستان پردازی با داده ها


1,380,000 ریال

رونق در هر وضعيت اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

رونق در هر وضعیت اقتصادی


1,250,000 ریال

رهبري کسب و کار در آينده

مدیریت اقتصاد حسابداری

رهبری کسب و کار در آینده


400,000 ریال

سلطان هر کسب و کار مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

سلطان هر کسب و کار مشتری


147,000 ریال

قاپيدن بيشترين سهم بازار

مدیریت اقتصاد حسابداری

قاپیدن بیشترین سهم بازار


60,000 ریال

قدرت بازاريابي مشاهده اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

قدرت بازاریابی مشاهده ای


120,000 ریال

کارآفريني (اصول و مباني)

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی


40,000 ریال

کفش باز:بنيان گذار نايکي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کفش باز:بنیان گذار نایکی


980,000 ریال

مديريت استراتژيک پيشرفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک پیشرفته


485,000 ریال

مديريت برند به زبان ساده

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت برند به زبان ساده


880,000 ریال

مديريت راهبردي نام تجاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت راهبردی نام تجاری


740,000 ریال

مديريت رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت رسانه های اجتماعی


900,000 ریال

مديريت نوآوري و تکنولوژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت نوآوری و تکنولوژی


1,050,000 ریال

10فرمان رهبري پيروزمندانه

مدیریت اقتصاد حسابداری

10فرمان رهبری پیروزمندانه


240,000 ریال

آزمودن ايده هاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

آزمودن ایده های کسب و کار


1,840,000 ریال

آموزه هاي مديريت:115آموزه

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزه های مدیریت:115آموزه


400,000 ریال

اخلاق مالي و سرمايه گذاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق مالی و سرمایه گذاری


500,000 ریال

ارتباطات بازاريابي و برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارتباطات بازاریابی و برند


320,000 ریال

اصول و مباني فروش حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اصول و مبانی فروش حرفه ای


1,200,000 ریال

امنيت سايبري براي شرکت ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

امنیت سایبری برای شرکت ها


220,000 ریال

با دمپايي وارد فروش نشويد

مدیریت اقتصاد حسابداری

با دمپایی وارد فروش نشوید


300,000 ریال

تحليل شناسي داده هاي بزرگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیل شناسی داده های بزرگ


390,000 ریال

خلق يک کسب و کار ثروت ساز

روانشناسی عمومی

خلق یک کسب و کار ثروت ساز


850,000 ریال

راه اندازي کسب و کار شخصي

مدیریت اقتصاد حسابداری

راه اندازی کسب و کار شخصی


400,000 ریال

روش هاي تحقيق در بازرگاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

روش های تحقیق در بازرگانی


350,000 ریال

شرکتي به اندازه کافي بزرگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

شرکتی به اندازه کافی بزرگ


349,000 ریال

شکوفايي و مرگ کسب و کارها

مدیریت اقتصاد حسابداری

شکوفایی و مرگ کسب و کارها


620,000 ریال

صعود به قله هاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

صعود به قله های کسب و کار


480,000 ریال

کسب و کار از ديدگاه اسلام

مدیریت اقتصاد حسابداری

کسب و کار از دیدگاه اسلام


570,000 ریال

مـــدل کسب و کار شمـــــا

مدیریت اقتصاد حسابداری

مـــدل کسب و کار شمـــــا


1,380,000 ریال

مزيت:درباره سلامت سازماني

مدیریت اقتصاد حسابداری

مزیت:درباره سلامت سازمانی


580,000 ریال

مغناطيس:هنر جذب کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مغناطیس:هنر جذب کسب و کار


1,000,000 ریال

هنر اجراي اثربخش استراتژي

مدیریت اقتصاد حسابداری

هنر اجرای اثربخش استراتژی


700,000 ریال

22 قانون تغيير ناپذير برند

مدیریت اقتصاد حسابداری

22 قانون تغییر ناپذیر برند


500,000 ریال

آيا هر ارتباطي ارتباط است؟

روانشناسی عمومی

آیا هر ارتباطی ارتباط است؟


440,000 ریال

اخلاق حرفه اي در کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق حرفه ای در کسب و کار


225,000 ریال

اخلاق و احکام در کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

اخلاق و احکام در کسب و کار


1,000,000 ریال

از ما بهتران داستان موفقيت

روانشناسی عمومی

از ما بهتران داستان موفقیت


590,000 ریال

انقلاب در دنياي خرده فروشي

مدیریت اقتصاد حسابداری

انقلاب در دنیای خرده فروشی


460,000 ریال

برنامه کسب و کار در يک روز

مدیریت اقتصاد حسابداری

برنامه کسب و کار در یک روز


120,000 ریال

پايداري کسب و کار در ايران

مدیریت اقتصاد حسابداری

پایداری کسب و کار در ایران


1,500,000 ریال

درآمدي بر مديريت استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

درآمدی بر مدیریت استراتژیک


120,000 ریال

راهنماي تهيه طرح کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

راهنمای تهیه طرح کسب و کار


380,000 ریال

رفتار سازماني(for dummies)

روانشناسی عمومی

رفتار سازمانی


1,500,000 ریال

صبح جادويي براي کارآفرينان

مدیریت اقتصاد حسابداری

صبح جادویی برای کارآفرینان


300,000 ریال

فروشگاه:راهکارها و نکته ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

فروشگاه:راهکارها و نکته ها


140,000 ریال

کار و موفقيت در جهان امروز

مدیریت اقتصاد حسابداری

کار و موفقیت در جهان امروز


65,000 ریال

کارآفريني و دانش کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی و دانش کسب و کار


180,000 ریال

گمرک الکترونيک و کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

گمرک الکترونیک و کارآفرینی


150,000 ریال

مارک زاکربرگ به روايت خودش

مدیریت اقتصاد حسابداری

مارک زاکربرگ به روایت خودش


475,000 ریال

مديريت استراتژيک برند جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت استراتژیک برند جلد2


560,000 ریال

مديريت مراکز خريد و مال ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت مراکز خرید و مال ها


425,000 ریال

مشتري ها چگونه فکر ميکنند؟

مدیریت اقتصاد حسابداری

مشتری ها چگونه فکر میکنند؟


300,000 ریال

مهارتها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارتها و قوانین کسب و کار


600,000 ریال

نواحي نوآوري در عرصه جهاني

مدیریت اقتصاد حسابداری

نواحی نوآوری در عرصه جهانی


340,000 ریال

يخ شکن ها: سرنخ هاي موفقيت

مدیریت اقتصاد حسابداری

یخ شکن ها: سرنخ های موفقیت


499,000 ریال

53 اصل راه اندازي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

53 اصل راه اندازی کسب و کار


290,000 ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی رسانه های اجتماعی


640,000 ریال

بازاريابي محتوا در هفت هفته

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازاریابی محتوا در هفت هفته


280,000 ریال

برندسازي و بازاريابي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

برندسازی و بازاریابی اسلامی


360,000 ریال

تاخت، از ايده تا عمل بتازيد

مدیریت اقتصاد حسابداری

تاخت، از ایده تا عمل بتازید


260,000 ریال

تدوين طرح کسب و کار حرفه اي

مدیریت اقتصاد حسابداری

تدوین طرح کسب و کار حرفه ای


142,000 ریال

چابک:مجله کسب و کار هاروارد

مدیریت اقتصاد حسابداری

چابک:مجله کسب و کار هاروارد


415,000 ریال

داده هاي مشتري و حريم خصوصي

مدیریت اقتصاد حسابداری

داده های مشتری و حریم خصوصی


540,000 ریال

زبان تخصصي مديريت کسب و کار

زبان انگلیسی

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار


360,000 ریال

ساختن يک نام تجاري در 30روز

مدیریت اقتصاد حسابداری

ساختن یک نام تجاری در 30روز


590,000 ریال

سياست گذاري توسعه کارآفريني

مدیریت اقتصاد حسابداری

سیاست گذاری توسعه کارآفرینی


400,000 ریال

طراحي و تدوين طرح کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و تدوین طرح کسب و کار


500,000 ریال

طراحي و تدوين طرح کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

طراحی و تدوین طرح کسب و کار


590,000 ریال

کتاب جامع کارآفريني و پروژه

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب جامع کارآفرینی و پروژه


190,000 ریال

کتاب طلايي سين جيم هاي فروش

مدیریت اقتصاد حسابداری

کتاب طلایی سین جیم های فروش


545,000 ریال

گلادياتورهاي ويدئو مارکتينگ

مدیریت اقتصاد حسابداری

گلادیاتورهای ویدئو مارکتینگ


470,000 ریال

مديريت کسب و کار و بهره وري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کسب و کار و بهره وری


160,000 ریال

مديريت کسب و کار و بهره وري

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت کسب و کار و بهره وری


150,000 ریال

مهارت ها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت ها و قوانین کسب و کار


165,000 ریال

مهارت ها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت ها و قوانین کسب و کار


220,000 ریال

مهارت ها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت ها و قوانین کسب و کار


150,000 ریال

مهارت ها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت ها و قوانین کسب و کار


750,000 ریال

مهارت ها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت ها و قوانین کسب و کار


420,000 ریال

مهارت ها و قوانين کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهارت ها و قوانین کسب و کار


330,000 ریال

هوش مالي خود را افزايش دهيد

روانشناسی عمومی

هوش مالی خود را افزایش دهید


1,260,000 ریال

21راز فروشندگان ميليون دلاري

مدیریت اقتصاد حسابداری

21راز فروشندگان میلیون دلاری


350,000 ریال

استراتژي هاي فروش بسيار موفق

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی های فروش بسیار موفق


120,000 ریال

انسان بودن، فروشنده بودن است

مدیریت اقتصاد حسابداری

انسان بودن، فروشنده بودن است


1,000,000 ریال

بدون فيلتر:داستان اينستاگرام

مدیریت اقتصاد حسابداری

بدون فیلتر:داستان اینستاگرام


980,000 ریال

تجارت و کسب و کار الکترونيکي

مهندسی

تجارت و کسب و کار الکترونیکی


440,000 ریال

تصميم گيري:کتاب همراه مديران

مدیریت اقتصاد حسابداری

تصمیم گیری:کتاب همراه مدیران


400,000 ریال

توليد ناب براي شرکت هاي کوچک

مدیریت اقتصاد حسابداری

تولید ناب برای شرکت های کوچک


510,000 ریال

چشم اندازهايي نو به رشد شرکت

مدیریت اقتصاد حسابداری

چشم اندازهایی نو به رشد شرکت


380,000 ریال

دانش مالي خود را افزايش دهيد

روانشناسی عمومی

دانش مالی خود را افزایش دهید


265,000 ریال

رازهاي بازاريابي استارتاپ ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

رازهای بازاریابی استارتاپ ها


280,000 ریال

فرامين و فنون تفکر استراتژيک

مدیریت اقتصاد حسابداری

فرامین و فنون تفکر استراتژیک


790,000 ریال

قصه هاي ماهي براي تحول زندگي

روانشناسی عمومی

قصه های ماهی برای تحول زندگی


499,000 ریال

کارآفريني رويکردي روانشناختي

مدیریت اقتصاد حسابداری

کارآفرینی رویکردی روانشناختی


120,000 ریال

مديريت برندها(يک منظر معاصر)

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت برندها


350,000 ریال

مديريت و موفقيت در کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

مدیریت و موفقیت در کسب و کار


370,000 ریال

هوش تجاري و مديريت کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

هوش تجاری و مدیریت کسب و کار


250,000 ریال

101 تکنيک بري جذب و حفظ مشتري

مدیریت اقتصاد حسابداری

101 تکنیک بری جذب و حفظ مشتری


380,000 ریال

آموزه هاي کار و کسب از مشاهير

مدیریت اقتصاد حسابداری

آموزه های کار و کسب از مشاهیر


100,000 ریال

استراتژي چيست؟(مجموعه مقالات)

مدیریت اقتصاد حسابداری

استراتژی چیست؟


220,000 ریال

بازآفريني مدل تجاري:مدير مدرن

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازآفرینی مدل تجاری:مدیر مدرن


395,000 ریال

بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار


390,000 ریال

بازمهندسي فرايندهاي کسب و کار

مدیریت اقتصاد حسابداری

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار


900,000 ریال

تلنگرهاي طلايي براي نسل هزاره

مدیریت اقتصاد حسابداری

تلنگرهای طلایی برای نسل هزاره


280,000 ریال