مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر مهندسی

دسته بندی ها

(74)
(19)
(31)
(2)
(836)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(9)
(467)
(10)
(71)
(1)
(31)
(369)
(3)

موضوع های فرعی

(18)
(1)
(4)
(2)
(1)
(326)
(13)
(1)
(53)
(3)
(184)
(25)
(1)
(1)
(10)
(50)
(71)
(13)
(5)
(4)
(2)
(7)
(19)
(10)
(11)
(5)
(54)
(67)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(28)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(20)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(10)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
(16)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(11)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(3)
(1)
(14)
(1)
(1)
(4)
(3)
(36)
(2)
(3)
(3)
(1)
(9)
(3)
(1)
(7)
(36)
(14)
(1)
(3)
(13)
(5)
(1)
(1)
(13)
(21)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(9)
(24)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(7)
(12)
(5)
(5)
(1)
(1)
(18)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(8)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(19)
(4)
(4)
(24)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(36)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(6)
(6)
(2)
(9)
(1)
(45)
(3)
(7)
(6)
(2)
(1)
(18)
(1)
(20)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(19)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(46)
(1)
(3)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
964 محصول
رسم فني

مهندسی

رسم فنی


1,500,000 ریال

خواص مواد

کنکور

خواص مواد


880,000 ریال

بهداشت کار

مهندسی

بهداشت کار


800,000 ریال

کليد فولاد

مهندسی

کلید فولاد


2,500,000 ریال

آمار مهندسي

علوم پایه

آمار مهندسی


70,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


220,000 ریال

نجوم ژئودزي

مهندسی

نجوم ژئودزی


880,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


1,950,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


200,000 ریال

رياضي عمومي2

کنکور

ریاضی عمومی2


200,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2


85,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


1,900,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


2,600,000 ریال

ريسندگي مدرن

مهندسی

ریسندگی مدرن


160,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


800,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


400,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


1,850,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


600,000 ریال

نظريه احتمال

علوم پایه

نظریه احتمال


550,000 ریال

هيدروديناميک

مهندسی

هیدرودینامیک


550,000 ریال

اصول آمارسنجي

علوم پایه

اصول آمارسنجی


120,000 ریال

اقتصاد مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی


450,000 ریال

نظريه بازي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی ها


1,500,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


630,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


250,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


400,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


120,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


650,000 ریال

کامپيوتر و مغز

مهندسی

کامپیوتر و مغز


500,000 ریال

ارگونومي در عمل

مهندسی

ارگونومی در عمل


1,200,000 ریال

رياضي عمومي2 ق1

علوم پایه

ریاضی عمومی2 ق1


200,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


1,500,000 ریال

نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی2


200,000 ریال

WPF به زبان ساده

مهندسی

WPF به زبان ساده


1,350,000 ریال

رياضيات عمومي يک

علوم پایه

ریاضیات عمومی یک


1,650,000 ریال

مباني زمين شناسي

مهندسی

مبانی زمین شناسی


2,100,000 ریال

استاتيک (ويراست9)

مهندسی

استاتیک


3,000,000 ریال

ايمني و حفاظت فني

مهندسی

ایمنی و حفاظت فنی


700,000 ریال

دستيار مهندس حريق

مهندسی

دستیار مهندس حریق


330,000 ریال

روش پژوهش و ارائه

مهندسی

روش پژوهش و ارائه


490,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


100,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


138,000 ریال

ترسيم فني:کتاب درس

مهندسی

ترسیم فنی:کتاب درس


1,665,000 ریال

رياضي عمومي1 کد646

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد646


650,000 ریال

زمين شناسي ساختاري

مهندسی

زمین شناسی ساختاری


2,100,000 ریال

شناخت و علوم الياف

پوشاک و مد

شناخت و علوم الیاف


800,000 ریال

مهندسي مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی مالی اسلامی


540,000 ریال

CALCULUS  vol2 9/ED

علوم پایه

CALCULUS vol2 9/ED


2,500,000 ریال

پيل سوختي غشاپليمري

مهندسی

پیل سوختی غشاپلیمری


1,600,000 ریال

ديباچه اي بر مهندسي

مهندسی

دیباچه ای بر مهندسی


490,000 ریال

روش تحقيق در مهندسي

مهندسی

روش تحقیق در مهندسی


650,000 ریال

رياضي عمومي 2 کد673

علوم پایه

ریاضی عمومی 2 کد673


950,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد1

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد1


3,100,000 ریال

فرهنگ و تمدن کاريزي

مهندسی

فرهنگ و تمدن کاریزی


2,200,000 ریال

مکانيک کلاسيک کد455

علوم پایه

مکانیک کلاسیک کد455


650,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد1

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد1


1,650,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد2

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد2


1,400,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد2


1,500,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,700,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


70,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,200,000 ریال

اصول بهداشت محيط کار

مهندسی

اصول بهداشت محیط کار


78,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی2


1,870,000 ریال

ايمني در تاسيسات برق

مهندسی

ایمنی در تاسیسات برق


750,000 ریال

رياضيات عمومي 2 جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی 2 جلد2


1,750,000 ریال

رياضيات مهندسي کد672

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کد672


1,200,000 ریال

رياضيات مهندسي-قديمي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی-قدیمی


320,000 ریال

سيستم هاي اعلام حريق

مهندسی

سیستم های اعلام حریق


180,000 ریال

مباني ويژگي هاي کاغذ

مهندسی

مبانی ویژگی های کاغذ


850,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2022

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2022


1,450,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


500,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


990,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد 1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد 1


1,500,000 ریال

آمار و احتمال 1 کد290

علوم پایه

آمار و احتمال 1 کد290


1,200,000 ریال

آمار و احتمال 2 کد260

علوم پایه

آمار و احتمال 2 کد260


550,000 ریال

آمار و احتمال کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمال کاربردی


500,000 ریال

آمار و احتمال مقدماتي

علوم پایه

آمار و احتمال مقدماتی


870,000 ریال

از حس برف تا خطر بهمن

مهندسی

از حس برف تا خطر بهمن


1,000,000 ریال

بلور شناسي  پرتو ايکس

مهندسی

بلور شناسی پرتو ایکس


220,000 ریال

رياضيات مقدماتي کد792

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی کد792


550,000 ریال

شيمي مواد غذايي: جلد2

مهندسی

شیمی مواد غذایی: جلد2


250,000 ریال

صنعت عطر و ادکلن سازي

مهندسی

صنعت عطر و ادکلن سازی


4,200,000 ریال

فلزات در مهندسي پزشکي

مهندسی

فلزات در مهندسی پزشکی


670,000 ریال

مديريت مهندسي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت مهندسی ساختمان


610,000 ریال

مرجع کامل ترموديناميک

کنکور

مرجع کامل ترمودینامیک


3,200,000 ریال

مقاومت مصالح(ويراست7)

مهندسی

مقاومت مصالح


2,500,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد1


92,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد2


350,000 ریال

ارزيابي اقتصادي طرح ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزیابی اقتصادی طرح ها


520,000 ریال

ترموديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

ترمودینامیک


1,380,000 ریال

راهنماي نصب کفپوش بتني

مهندسی

راهنمای نصب کفپوش بتنی


150,000 ریال

رياضيات عمومي (رياضي6)

علوم پایه

ریاضیات عمومی


110,000 ریال

مباني احتمال (ويراست8)

علوم پایه

مبانی احتمال


1,350,000 ریال

مرجع کامل انتقال حرارت

کنکور

مرجع کامل انتقال حرارت


3,980,000 ریال

مطلب matlab   براي همه

مهندسی

مطلب matlab برای همه


2,500,000 ریال

مفاهيم آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم آمار و احتمالات


188,000 ریال

مقاومت مصالح(ويرايش 7)

مهندسی

مقاومت مصالح


5,000,000 ریال

مقدمه اي بر نانوفناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانوفناوری


110,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه آمار

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه آمار


175,000 ریال

نوآوري در آموزش مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری در آموزش مهندسی


115,000 ریال

انتقال حرارت(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال حرارت


2,240,000 ریال

حل المسائل آمار کاربردي

علوم پایه

حل المسائل آمار کاربردی


120,000 ریال

رسم فني عمومي (ويراست4)

مهندسی

رسم فنی عمومی


2,700,000 ریال

روش تحقيق در علوم تجربي

مهندسی

روش تحقیق در علوم تجربی


85,000 ریال

رياضيات عمومي دو2 /جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی دو2 /جلد1


1,200,000 ریال

زمين شناسي براي مهندسين

مهندسی

زمین شناسی برای مهندسین


2,400,000 ریال

فيزيک خاک:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک خاک:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

فيزيک يک:درسنامه مکانيک

علوم پایه

فیزیک یک:درسنامه مکانیک


2,500,000 ریال

محاسبات تاسيسات ساختمان

مهندسی

محاسبات تاسیسات ساختمان


5,500,000 ریال

مديريت بحران و پاسخ ملي

مهندسی

مدیریت بحران و پاسخ ملی


380,000 ریال

مقاومت مصالح  (ويرايش6)

مهندسی

مقاومت مصالح


4,800,000 ریال

مقاومت مصالح(کتاب ارشد)

کنکور

مقاومت مصالح


2,840,000 ریال

مکانيک تحليلي (ويراست7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


1,000,000 ریال

مکانيک سيالات (ويراست3)

مهندسی

مکانیک سیالات


3,400,000 ریال

مهارت هاي کاربردي پژوهش

مهندسی

مهارت های کاربردی پژوهش


250,000 ریال

ارگونومي در حمل دستي بار

مهندسی

ارگونومی در حمل دستی بار


12,000 ریال

ايمن سازي در برابر زلزله

مهندسی

ایمن سازی در برابر زلزله


100,000 ریال

حفاظت صنعتي در سازمان ها

مهندسی

حفاظت صنعتی در سازمان ها


150,000 ریال

راحتي و طراحي (ارگونومي)

مهندسی

راحتی و طراحی


260,000 ریال

کليد اتوکد صنعتي AUTOCAD

مهندسی

کلید اتوکد صنعتی AUTOCAD


380,000 ریال

مديريت پروژه و اخــــلاق

مهندسی

مدیریت پروژه و اخــــلاق


200,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


200,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


180,000 ریال

مکانيک سيالات(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک سیالات


1,870,000 ریال

آمار فضايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

آمار فضایی و کاربردهای آن


200,000 ریال

تکنيک هاي نمونه گيري جلد2

علوم پایه

تکنیک های نمونه گیری جلد2


30,000 ریال

جريان دوفازي جوشش و ميعان

مهندسی

جریان دوفازی جوشش و میعان


750,000 ریال

راهکارهاي مداخله در بحران

مهندسی

راهکارهای مداخله در بحران


75,000 ریال

رياضيات کاربردي علوم زمين

علوم پایه

ریاضیات کاربردی علوم زمین


250,000 ریال

زمين شناسي عمومي و مهندسي

مهندسی

زمین شناسی عمومی و مهندسی


180,000 ریال

فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


2,000,000 ریال

کانوايرها:کاربرد و انتخاب

مهندسی

کانوایرها:کاربرد و انتخاب


50,000 ریال

کنترل پروژه(علمي کاربردي)

مهندسی

کنترل پروژه


240,000 ریال

مدل سازي مهندسي با COMSOL

مهندسی

مدل سازی مهندسی با COMSOL


1,750,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي (ويراست6)

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی


4,000,000 ریال

ايمني و بهداشت در محيط کار

مهندسی

ایمنی و بهداشت در محیط کار


400,000 ریال

تجزيه هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

تجزیه های آماری چند متغیره


380,000 ریال

تحليل رگرسيون پيشرفته با R

علوم پایه

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R


1,000,000 ریال

تعمير و نصب ماشين لباسشويي

مهندسی

تعمیر و نصب ماشین لباسشویی


700,000 ریال

روش هاي بهينه سازي چندهدفه

علوم پایه

روش های بهینه سازی چندهدفه


170,000 ریال

رياضيات پايه کارداني کد525

علوم پایه

ریاضیات پایه کاردانی کد525


650,000 ریال

رياضيات عمومي1( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی1


2,690,000 ریال

قنات قصبه گناباد:يک اسطوره

مهندسی

قنات قصبه گناباد:یک اسطوره


48,000 ریال

کاربرد و مهندسي انتخاب پمپ

مهندسی

کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ


2,900,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:مکانيک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:مکانیک


800,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي جوشکاري

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی جوشکاری


1,700,000 ریال

اصول سرپرستي (علمي کاربردي)

مهندسی

اصول سرپرستی


800,000 ریال

برنامه ريزي بحران و بازسازي

مهندسی

برنامه ریزی بحران و بازسازی


140,000 ریال

تجزيه و تحليل سري هاي زماني

علوم پایه

تجزیه و تحلیل سری های زمانی


165,000 ریال

تمرينات نرم‌افزارهاي ترسيمي

مهندسی

تمرینات نرم‌افزارهای ترسیمی


105,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق2


450,000 ریال

دانش مالي براي مهندسان جلد1

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی برای مهندسان جلد1


750,000 ریال

دانش مالي براي مهندسان جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی برای مهندسان جلد2


440,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(1) کد318

علوم پایه

ریاضی علم کامپیوتر


1,200,000 ریال

رياضي عمومي1 کد693:کارشناسي

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد693:کارشناسی


2,400,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


1,950,000 ریال

سرخس در تکاپوي توسعه پايدار

مهندسی

سرخس در تکاپوی توسعه پایدار


700,000 ریال

شيمي عمومي جلد1(ويرايش ششم)

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


1,500,000 ریال

مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

مبانی احتمال و کاربردهای آن


580,000 ریال

مبلمان شهري:مسائل و چالش ها

مهندسی

مبلمان شهری:مسائل و چالش ها


2,100,000 ریال

مرجع کاربردي پرينتر سه بعدي

مهندسی

مرجع کاربردی پرینتر سه بعدی


1,480,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد2

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد2


180,000 ریال

مهندسي صنايع در توليد پوشاک

مهندسی

مهندسی صنایع در تولید پوشاک


141,000 ریال

برنامه ريزي خطي (ويرايش سوم)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


400,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال ويراست3

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال ویراست3


2,350,000 ریال

راهنماي حل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل


790,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک

مهندسی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


380,000 ریال

کليد اتوکد ساختماني AUTO CAD

مهندسی

کلید اتوکد ساختمانی AUTO CAD


360,000 ریال

مدارهاي منطقي:(ارشد و دکتري)

کنکور

مدارهای منطقی:


2,650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,680,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,480,000 ریال

مفاهيم پايه‌اي آمار و احتمال

علوم پایه

مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال


300,000 ریال

نانوشته هايي در اخلاق مهندسي

مهندسی

نانوشته هایی در اخلاق مهندسی


135,000 ریال

نژادهاي متداول سگ سانان اهلي

مهندسی

نژادهای متداول سگ سانان اهلی


300,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1 به شيوه مدرن

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1 به شیوه مدرن


1,650,000 ریال

آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي

مهندسی

آشوب و کاربردهای آن در مهندسی


280,000 ریال

آمار و احتمالات مقدماتي کد816

علوم پایه

آمار و احتمالات مقدماتی کد816


850,000 ریال

آموزش جامع نقشه خواني ساختمان

مهندسی

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان


1,700,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,900,000 ریال

راهنماي حل محاسبات عددي کد269

علوم پایه

راهنمای حل محاسبات عددی کد269


580,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1 707 مساله حل شده


1,970,000 ریال

سيستم هاي صف:مدل هاي صف(جلد2)

علوم پایه

سیستم های صف:مدل های صف


1,000,000 ریال

شيمي عمومي: جلد2(ويرايش ششم )

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


1,500,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


350,000 ریال

مکانيک سيالات وايت  (ويراست7)

مهندسی

مکانیک سیالات وایت


2,800,000 ریال

مکانيک سيالات وايت  (ويراست7)

مهندسی

مکانیک سیالات وایت


3,800,000 ریال

ميکروبيولوژي جامع آب و فاضلاب

مهندسی

میکروبیولوژی جامع آب و فاضلاب


5,000,000 ریال

اصول ترسيم با اتوکد2020AUTOCAD

مهندسی

اصول ترسیم با اتوکد2020AUTOCAD


1,580,000 ریال

انرژي خورشيدي، انرژي پاک آينده

مهندسی

انرژی خورشیدی، انرژی پاک آینده


800,000 ریال

بهداشت ايمني و محيط زيست باطري

مهندسی

بهداشت ایمنی و محیط زیست باطری


240,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال قسمت2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت2


1,750,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد2

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد2


2,100,000 ریال

درآمدي بر پايش پروفايل هاي خطي

علوم پایه

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی


400,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي 7 کد121

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی 7 کد121


70,000 ریال

رياضي عمومي مقطع کارداني کد181

علوم پایه

ریاضی عمومی مقطع کاردانی کد181


1,350,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2 ق1

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2 ق1


2,000,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک(ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک


2,250,000 ریال

قنات ها:فني براي دستيابي به آب

مهندسی

قنات ها:فنی برای دستیابی به آب


60,000 ریال

مفاهيم کاربردي آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات


1,600,000 ریال

مکانيک سيالات2:اصول و کاربردها

مهندسی

مکانیک سیالات2:اصول و کاربردها


800,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(گرافيک مهندسي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


800,000 ریال

يک راهنماي عملي براي روش تحقيق

مهندسی

یک راهنمای عملی برای روش تحقیق


450,000 ریال

آشنايي با نرم افزار ارائه Prezi

مهندسی

آشنایی با نرم افزار ارائه Prezi


700,000 ریال

آموزش کاربردي نرم افزار FLAC 3D

مهندسی

آموزش کاربردی نرم افزار FLAC 3D


750,000 ریال

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM

مهندسی

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM


390,000 ریال

اصول مديريت بحران در کلان شهرها

مهندسی

اصول مدیریت بحران در کلان شهرها


100,000 ریال

ايمني عملياتي در صنعت نفت و گاز

مهندسی

ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز


850,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


880,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


880,000 ریال

راهنماي کاربردي مطلب 8.6 Matlab

مهندسی

راهنمای کاربردی مطلب 8.6 Matlab


4,900,000 ریال

شيمي عمومي براي رشته‌هاي مهندسي

علوم پایه

شیمی عمومی برای رشته‌های مهندسی


900,000 ریال

مسائل برگزيده معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل


340,000 ریال

مکانيک سيالات براي مهندسان شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


720,000 ریال

آشنايي با آمار توصيفي و استنباطي

علوم پایه

آشنایی با آمار توصیفی و استنباطی


215,000 ریال

اخلاق حرفه اي در مهندسي و مديريت

مهندسی

اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت


1,690,000 ریال

بررسي و تحليل حوادث شغلي و صنعتي

مهندسی

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی


520,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال- جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد1ق2


500,000 ریال

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی


900,000 ریال

ديناميک (مکانيک مهندسي) ويرايش11

مهندسی

دینامیک


2,100,000 ریال

راهنماي حل مسائل نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1


600,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي:علوم انساني

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی:علوم انسانی


170,000 ریال

طراحي نوين در مهندسي (Ecodesign)

مهندسی

طراحی نوین در مهندسی


38,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


1,000,000 ریال

مهندسي معکوس نرم افزارهاي موبايل

مهندسی

مهندسی معکوس نرم افزارهای موبایل


750,000 ریال

وسايل پزشکي: کاربرد و ايمني جلد2

مهندسی

وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی جلد2


200,000 ریال

هندسه ايراني:کاربرد هندسه در عمل

مهندسی

هندسه ایرانی:کاربرد هندسه در عمل


600,000 ریال

اقتصاد مهندسي و آناليز تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری


1,100,000 ریال

برنامه ريزي خطي (تحقيق در عمليات)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


180,000 ریال

پردازش ديجيتالي تصاوير  (ويرايش3)

علوم پایه

پردازش دیجیتالی تصاویر


2,700,000 ریال

تکنولوژي منسوجات (از ليف تا کالا)

مهندسی

تکنولوژی منسوجات


150,000 ریال

جزئيات معماري در ساختمان هاي مدرن

مهندسی

جزئیات معماری در ساختمان های مدرن


200,000 ریال

حساب تغييرات کاربردي براي مهندسين

علوم پایه

حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین


740,000 ریال

راهنماي کاربرد آب در صنعت (2جلدي)

مهندسی

راهنمای کاربرد آب در صنعت


800,000 ریال

روش اجزاي محدود در تحليل ارتعاشات

مهندسی

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات


300,000 ریال

روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي

مهندسی

روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی


200,000 ریال

رياضي 1 جلد3(کنکور کارشناسي ارشد)

کنکور

ریاضی 1 جلد3


100,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد1


2,600,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد2


2,300,000 ریال

مکانيک سيالات  ( استريتر) ويرايش9

مهندسی

مکانیک سیالات


1,800,000 ریال

مواد نانو،فناوري هاي نانو و طراحي

علوم پایه

مواد نانو،فناوری های نانو و طراحی


250,000 ریال

مهندسان از اهرام مصر تا فضاپيماها

کودک و نوجوان

مهندسان از اهرام مصر تا فضاپیماها


4,400,000 ریال

الگوريتم ژنتيک و بهينه سازي مهندسي

مهندسی

الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی


149,000 ریال

انسان آنتروپومتري ارگونومي و طراحي

مهندسی

انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی


1,200,000 ریال

تحليل هزينه و منفعت (علمي کاربردي)

مهندسی

تحلیل هزینه و منفعت


600,000 ریال

زيست فيزيک و زيست مکانيک در معماري

مهندسی

زیست فیزیک و زیست مکانیک در معماری


690,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد1

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد1


1,960,000 ریال

نظريه صف:مدل سازي و تحليل کاربردها

علوم پایه

نظریه صف:مدل سازی و تحلیل کاربردها


160,000 ریال

همگرايي مديريت پروژه و مديريت دانش

مدیریت اقتصاد حسابداری

همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش


400,000 ریال

آمار و احتمالات (مقطع کارداني)کد196

علوم پایه

آمار و احتمالات


650,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


2,040,000 ریال

الکتروديناميک کلاسيک: جلد2(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک: جلد2


2,000,000 ریال

انگليسي عمومي براي دانشجويان مهندسي

زبان انگلیسی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی


1,000,000 ریال

تحليل رگرسيون غيرخطي و کاربردهاي آن

علوم پایه

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن


56,000 ریال

ترموديناميک آماري :مباني و کاربردها

علوم پایه

ترمودینامیک آماری :مبانی و کاربردها


750,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي1 کد667

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی1 کد667


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد668

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد668


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد678

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد678


650,000 ریال

ساختمان شيميايي و فيزيک الياف نساجي

علوم پایه

ساختمان شیمیایی و فیزیک الیاف نساجی


1,100,000 ریال

طراحي و محاسبات سيستم هاي استندپايپ

مهندسی

طراحی و محاسبات سیستم های استندپایپ


1,080,000 ریال

فرهنگ تشريحي ايمني و بهداشت حرفه اي

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حرفه ای


94,000 ریال

مقاومت پيشرفته و الاستيسيته کاربردي

مهندسی

مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی


750,000 ریال

مقاومت مصالح1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح1:کارشناسی ارشد و دکتری


2,900,000 ریال

مکانيک سيالات مباني و کاربردها جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها جلد1


950,000 ریال

انتقال حرارت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

انتقال حرارت:


2,450,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال for dummies

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال for dummies


1,800,000 ریال

راهنماي حل آمار و احتمال جلد1 کد 364

علوم پایه

راهنمای حل آمار و احتمال جلد1 کد 364


43,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1-کتاب دوم (ويرايش 5)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1-کتاب دوم


1,500,000 ریال

مقاومت مصالح 2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح 2:کارشناسی ارشد و دکتری


2,400,000 ریال

مقاومت مصالح1 ويژه رشته مهندسي عمران

مهندسی

مقاومت مصالح1 ویژه رشته مهندسی عمران


1,700,000 ریال

مقدمه اي بر کاربرد رياضيات در مهندسي

علوم پایه

مقدمه ای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی


250,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سيالات  (ويراست6)

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سیالات


3,000,000 ریال

اخلاق حرفه اي و ارزش هاي انساني کد751

مهندسی

اخلاق حرفه ای و ارزش های انسانی کد751


200,000 ریال

ايمني کار و سلامت روان براي آتشنشانان

مهندسی

ایمنی کار و سلامت روان برای آتشنشانان


280,000 ریال