مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر مهندسی

دسته بندی ها

(74)
(18)
(29)
(2)
(805)
(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(8)
(462)
(10)
(71)
(1)
(29)
(343)
(3)

موضوع های فرعی

(18)
(1)
(3)
(1)
(324)
(13)
(1)
(54)
(3)
(166)
(26)
(1)
(1)
(10)
(45)
(71)
(13)
(5)
(3)
(2)
(7)
(19)
(10)
(11)
(5)
(51)
(63)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(28)
(2)
(1)
(1)
(3)
(20)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
(13)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(10)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(14)
(1)
(1)
(4)
(3)
(36)
(2)
(3)
(3)
(1)
(8)
(3)
(1)
(7)
(35)
(9)
(3)
(12)
(5)
(1)
(1)
(13)
(20)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(9)
(20)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
(7)
(12)
(5)
(5)
(1)
(18)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(9)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(18)
(4)
(4)
(24)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(35)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(6)
(4)
(2)
(9)
(53)
(3)
(7)
(6)
(2)
(1)
(18)
(1)
(18)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(18)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(41)
(1)
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(34)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
930 محصول
رسم فني

مهندسی

رسم فنی


1,500,000 ریال

خواص مواد

کنکور

خواص مواد


880,000 ریال

بهداشت کار

مهندسی

بهداشت کار


800,000 ریال

شيمي عمومي

علوم پایه

شیمی عمومی


550,000 ریال

آمار مهندسي

علوم پایه

آمار مهندسی


70,000 ریال

آمار مهندسي

علوم پایه

آمار مهندسی


52,000 ریال

بازرسي فلنج

مهندسی

بازرسی فلنج


280,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


220,000 ریال

مهندسي خلاء

مهندسی

مهندسی خلاء


70,000 ریال

نجوم ژئودزي

مهندسی

نجوم ژئودزی


290,000 ریال

ايمني در برق

مهندسی

ایمنی در برق


1,300,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


200,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


600,000 ریال

رياضي عمومي2

کنکور

ریاضی عمومی2


200,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


250,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


230,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


2,200,000 ریال

ريسندگي مدرن

مهندسی

ریسندگی مدرن


160,000 ریال

سيستم هاي صف

علوم پایه

سیستم های صف


400,000 ریال

شيرهاي صنعتي

مهندسی

شیرهای صنعتی


750,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


600,000 ریال

مباني احتمال

علوم پایه

مبانی احتمال


1,850,000 ریال

نظريه احتمال

علوم پایه

نظریه احتمال


550,000 ریال

هيدروديناميک

مهندسی

هیدرودینامیک


550,000 ریال

ارگونومي شغلي

مهندسی

ارگونومی شغلی


200,000 ریال

اصول آمارسنجي

علوم پایه

اصول آمارسنجی


120,000 ریال

اقتصاد مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی


245,000 ریال

اقتصاد مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی


350,000 ریال

اقتصاد مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی


450,000 ریال

شناسايي سيستم

مهندسی

شناسایی سیستم


295,000 ریال

نظريه بازي ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

نظریه بازی ها


860,000 ریال

رياضي عمومي(1)

علوم پایه

ریاضی عمومی


90,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


630,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


340,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


250,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


1,300,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


650,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


120,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


170,000 ریال

کامپيوتر و مغز

مهندسی

کامپیوتر و مغز


450,000 ریال

ارگونومي در عمل

مهندسی

ارگونومی در عمل


1,200,000 ریال

خودآموز رسم فني

مهندسی

خودآموز رسم فنی


280,000 ریال

رياضي عمومي2 ق1

علوم پایه

ریاضی عمومی2 ق1


200,000 ریال

نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی2


200,000 ریال

رياضيات عمومي يک

علوم پایه

ریاضیات عمومی یک


1,150,000 ریال

زمين شناسي عمومي

مهندسی

زمین شناسی عمومی


300,000 ریال

مباني زمين شناسي

مهندسی

مبانی زمین شناسی


2,100,000 ریال

استاتيک (ويراست9)

مهندسی

استاتیک


3,000,000 ریال

ايمني و حفاظت فني

مهندسی

ایمنی و حفاظت فنی


700,000 ریال

دستيار مهندس حريق

مهندسی

دستیار مهندس حریق


330,000 ریال

روش پژوهش و ارائه

مهندسی

روش پژوهش و ارائه


490,000 ریال

شيمي تجزيه مهندسي

علوم پایه

شیمی تجزیه مهندسی


800,000 ریال

کنترل کيفيت آماري

علوم پایه

کنترل کیفیت آماری


160,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


100,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل


138,000 ریال

اصول تنظيم قرارداد

مهندسی

اصول تنظیم قرارداد


160,000 ریال

ترسيم فني:کتاب درس

مهندسی

ترسیم فنی:کتاب درس


1,665,000 ریال

رياضي عمومي1 کد646

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد646


650,000 ریال

زمين شناسي ساختاري

مهندسی

زمین شناسی ساختاری


2,100,000 ریال

محاسبات آماري با R

علوم پایه

محاسبات آماری با R


435,000 ریال

مکانيک سيالات جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات جلد1


800,000 ریال

مهندسي مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی مالی اسلامی


540,000 ریال

همراه ناظر ساختمان

مهندسی

همراه ناظر ساختمان


1,350,000 ریال

CALCULUS vol1 9/ED

علوم پایه

CALCULUS vol1 9/ED


2,400,000 ریال

CALCULUS vol2 9/ED

علوم پایه

CALCULUS vol2 9/ED


2,500,000 ریال

CALCULUS vol2,14ED

زبان انگلیسی

CALCULUS vol2,14ED


2,000,000 ریال

آينده پژوهي و انرژي

مهندسی

آینده پژوهی و انرژی


300,000 ریال

اصول جامع آتش نشاني

مهندسی

اصول جامع آتش نشانی


3,800,000 ریال

ديباچه اي بر مهندسي

مهندسی

دیباچه ای بر مهندسی


490,000 ریال

روش تحقيق در مهندسي

مهندسی

روش تحقیق در مهندسی


450,000 ریال

رياضي عمومي 2 کد673

علوم پایه

ریاضی عمومی 2 کد673


300,000 ریال

رياضيات عالي مهندسي

علوم پایه

ریاضیات عالی مهندسی


900,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد1

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد1


3,100,000 ریال

ليزر و کاربردهاي آن

علوم پایه

لیزر و کاربردهای آن


500,000 ریال

مباني فيزيک(مکانيک)

علوم پایه

مبانی فیزیک


120,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد1

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد1


1,650,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد2

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد2


1,400,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد2


1,500,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,700,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,200,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


70,000 ریال

اصول بهداشت محيط کار

مهندسی

اصول بهداشت محیط کار


78,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی1


1,490,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی2


1,870,000 ریال

ايمني در تاسيسات برق

مهندسی

ایمنی در تاسیسات برق


750,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال


2,350,000 ریال

جزئيات اجراي ساختمان

مهندسی

جزئیات اجرای ساختمان


440,000 ریال

رياضيات مهندسي کد672

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کد672


850,000 ریال

رياضيات مهندسي-قديمي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی-قدیمی


320,000 ریال

سيستم هاي اعلام حريق

مهندسی

سیستم های اعلام حریق


180,000 ریال

مباني ويژگي هاي کاغذ

مهندسی

مبانی ویژگی های کاغذ


850,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2022

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2022


1,450,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


500,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


990,000 ریال

مکانيک (ويرايش جديد)

علوم پایه

مکانیک


650,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد 1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد 1


1,500,000 ریال

آمار و احتمال 1 کد290

علوم پایه

آمار و احتمال 1 کد290


750,000 ریال

آمار و احتمال 2 کد260

علوم پایه

آمار و احتمال 2 کد260


550,000 ریال

آمار و احتمال کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمال کاربردی


100,000 ریال

آمار و احتمال مقدماتي

علوم پایه

آمار و احتمال مقدماتی


900,000 ریال

از حس برف تا خطر بهمن

مهندسی

از حس برف تا خطر بهمن


1,000,000 ریال

بلور شناسي پرتو ايکس

مهندسی

بلور شناسی پرتو ایکس


220,000 ریال

تجزيه و تحليل رگرسيون

علوم پایه

تجزیه و تحلیل رگرسیون


180,000 ریال

خوردگي و کنترل خوردگي

مهندسی

خوردگی و کنترل خوردگی


500,000 ریال

رياضيات مقدماتي کد792

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی کد792


550,000 ریال

شيمي عمومي: 707 مسئله

علوم پایه

شیمی عمومی: 707 مسئله


1,350,000 ریال

شيمي مواد غذايي: جلد2

مهندسی

شیمی مواد غذایی: جلد2


250,000 ریال

فلزات در مهندسي پزشکي

مهندسی

فلزات در مهندسی پزشکی


670,000 ریال

مديريت مهندسي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت مهندسی ساختمان


610,000 ریال

مرجع کامل ترموديناميک

کنکور

مرجع کامل ترمودینامیک


3,200,000 ریال

مقاومت مصالح(ويراست7)

مهندسی

مقاومت مصالح


2,500,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد1


92,000 ریال

آمار و احتمالات مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمالات مهندسی


30,000 ریال

ارزيابي اقتصادي طرح ها

مدیریت اقتصاد حسابداری

ارزیابی اقتصادی طرح ها


520,000 ریال

ترموديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

ترمودینامیک


1,380,000 ریال

راهنماي نصب کفپوش بتني

مهندسی

راهنمای نصب کفپوش بتنی


150,000 ریال

رياضيات عمومي (رياضي6)

علوم پایه

ریاضیات عمومی


110,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته


150,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته


75,000 ریال

رياضيات مهندسي کاربردي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کاربردی


780,000 ریال

زبان فني مکانيک: کد604

زبان انگلیسی

زبان فنی مکانیک: کد604


250,000 ریال

سيري در رياضيات مهندسي

علوم پایه

سیری در ریاضیات مهندسی


50,000 ریال

مباني احتمال (ويراست8)

علوم پایه

مبانی احتمال


1,350,000 ریال

مرجع کامل انتقال حرارت

کنکور

مرجع کامل انتقال حرارت


3,980,000 ریال

مطلب matlab  براي همه

مهندسی

مطلب matlab برای همه


1,800,000 ریال

مفاهيم آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم آمار و احتمالات


188,000 ریال

مقدمه اي بر آمار رياضي

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار ریاضی


84,000 ریال

مقدمه اي بر نانوفناوري

علوم پایه

مقدمه ای بر نانوفناوری


110,000 ریال

مقدمه‌اي بر نظريه آمار

علوم پایه

مقدمه‌ای بر نظریه آمار


175,000 ریال

نوآوري در آموزش مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

نوآوری در آموزش مهندسی


115,000 ریال

آشنايي با مکانيک کلاسيک

علوم پایه

آشنایی با مکانیک کلاسیک


370,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


107,000 ریال

انتقال حرارت(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال حرارت


1,640,000 ریال

پژوهش و ارائه در مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و ارائه در مهندسی


550,000 ریال

حل المسائل آمار کاربردي

علوم پایه

حل المسائل آمار کاربردی


120,000 ریال

رسم فني عمومي (ويراست3)

مهندسی

رسم فنی عمومی


1,600,000 ریال

روش تحقيق در علوم تجربي

مهندسی

روش تحقیق در علوم تجربی


85,000 ریال

زمين شناسي مهندسي کارست

مهندسی

زمین شناسی مهندسی کارست


47,000 ریال

فيزيک خاک:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک خاک:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

کاربرد پليمرها در پزشکي

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی


700,000 ریال

محاسبات تاسيسات ساختمان

مهندسی

محاسبات تاسیسات ساختمان


5,500,000 ریال

مديريت بحران و پاسخ ملي

مهندسی

مدیریت بحران و پاسخ ملی


380,000 ریال

مقاومت مصالح(کتاب ارشد)

کنکور

مقاومت مصالح


2,840,000 ریال

مکانيک تحليلي (ويراست7)

علوم پایه

مکانیک تحلیلی


400,000 ریال

مکانيک سيالات (ويراست3)

مهندسی

مکانیک سیالات


3,400,000 ریال

مهارت هاي کاربردي پژوهش

مهندسی

مهارت های کاربردی پژوهش


250,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي ويرايش4

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی ویرایش4


3,400,000 ریال

ارگونومي در حمل دستي بار

مهندسی

ارگونومی در حمل دستی بار


12,000 ریال

ايمن سازي در برابر زلزله

مهندسی

ایمن سازی در برابر زلزله


100,000 ریال

حفاظت صنعتي در سازمان ها

مهندسی

حفاظت صنعتی در سازمان ها


150,000 ریال

راحتي و طراحي (ارگونومي)

مهندسی

راحتی و طراحی


260,000 ریال

ساختمان هاي گسسته:(ارشد)

کنکور

ساختمان های گسسته:


2,350,000 ریال

کليد اتوکد صنعتي AUTOCAD

مهندسی

کلید اتوکد صنعتی AUTOCAD


380,000 ریال

مديريت پروژه و اخــــلاق

مهندسی

مدیریت پروژه و اخــــلاق


200,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


180,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی


200,000 ریال

مکانيک سيالات(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک سیالات


1,870,000 ریال

آشنايي با ديناميک آشوبناک

علوم پایه

آشنایی با دینامیک آشوبناک


120,000 ریال

آمار فضايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

آمار فضایی و کاربردهای آن


200,000 ریال

تکنيک هاي نمونه گيري جلد2

علوم پایه

تکنیک های نمونه گیری جلد2


30,000 ریال

راهکارهاي مداخله در بحران

مهندسی

راهکارهای مداخله در بحران


75,000 ریال

رياضي عمومي1 به زبان ساده

علوم پایه

ریاضی عمومی1 به زبان ساده


350,000 ریال

رياضيات کاربردي علوم زمين

علوم پایه

ریاضیات کاربردی علوم زمین


250,000 ریال

زمين شناسي عمومي و مهندسي

مهندسی

زمین شناسی عمومی و مهندسی


180,000 ریال

فيزيک پايه1:مکانيک و گرما

علوم پایه

فیزیک پایه1:مکانیک و گرما


180,000 ریال

فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


1,200,000 ریال

کانوايرها:کاربرد و انتخاب

مهندسی

کانوایرها:کاربرد و انتخاب


50,000 ریال

کنترل پروژه(علمي کاربردي)

مهندسی

کنترل پروژه


240,000 ریال

معادلات ديفرانسيل مقدماتي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل مقدماتی


25,000 ریال

آمار و احتمالات در جغرافيا

علوم پایه

آمار و احتمالات در جغرافیا


115,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي (ويراست6)

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی


4,000,000 ریال

ايمني و بهداشت در محيط کار

مهندسی

ایمنی و بهداشت در محیط کار


400,000 ریال

تجزيه هاي آماري چند متغيره

علوم پایه

تجزیه های آماری چند متغیره


380,000 ریال

تعمير و نصب ماشين لباسشويي

مهندسی

تعمیر و نصب ماشین لباسشویی


700,000 ریال

درس و کنکور رياضيات مهندسي

علوم پایه

درس و کنکور ریاضیات مهندسی


90,000 ریال

روش تحقيق در علوم و مهندسي

علوم پایه

روش تحقیق در علوم و مهندسی


120,000 ریال

روش هاي بهينه سازي چندهدفه

علوم پایه

روش های بهینه سازی چندهدفه


170,000 ریال

رياضيات پايه کارداني کد525

علوم پایه

ریاضیات پایه کاردانی کد525


650,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي کد645

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی کد645


110,000 ریال

رياضيات عمومي1( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی1


2,690,000 ریال

کاربرد و مهندسي انتخاب پمپ

مهندسی

کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ


2,900,000 ریال

مباني فيزيک آماري و گرمايي

علوم پایه

مبانی فیزیک آماری و گرمایی


950,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:مکانيک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:مکانیک


800,000 ریال

اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق

مهندسی

اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق


580,000 ریال

اصول سرپرستي (علمي کاربردي)

مهندسی

اصول سرپرستی


800,000 ریال

برنامه ريزي بحران و بازسازي

مهندسی

برنامه ریزی بحران و بازسازی


140,000 ریال

تجزيه و تحليل سري هاي زماني

علوم پایه

تجزیه و تحلیل سری های زمانی


165,000 ریال

تمرينات نرم‌افزارهاي ترسيمي

مهندسی

تمرینات نرم‌افزارهای ترسیمی


105,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق2


450,000 ریال

روش هاي ژئوالکتريکي کاربردي

مهندسی

روش های ژئوالکتریکی کاربردی


650,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(1) کد318

علوم پایه

ریاضی علم کامپیوتر


750,000 ریال

رياضي عمومي1 کد693:کارشناسي

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد693:کارشناسی


1,500,000 ریال

سيستم هاي فازي و کنترل فازي

علوم پایه

سیستم های فازی و کنترل فازی


790,000 ریال

شيمي عمومي جلد1(ويرايش ششم)

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


1,500,000 ریال

مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

مبانی احتمال و کاربردهای آن


580,000 ریال

مرجع کاربردي پرينتر سه بعدي

مهندسی

مرجع کاربردی پرینتر سه بعدی


1,480,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد1

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد1


180,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد2

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد2


180,000 ریال

مهندسي سيستم هاي اعلان حريق

مهندسی

مهندسی سیستم های اعلان حریق


1,570,000 ریال

برنامه ريزي خطي (ويرايش سوم)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


400,000 ریال

تئوري و مسائل رياضيات مهندسي

علوم پایه

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی


220,000 ریال

راهنماي حل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل


790,000 ریال

رياضي و کاربردهاي آن در آمار

علوم پایه

ریاضی و کاربردهای آن در آمار


65,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک

مهندسی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


380,000 ریال

کليد اتوکد ساختماني AUTO CAD

مهندسی

کلید اتوکد ساختمانی AUTO CAD


360,000 ریال

مجموعه استانداردهاي GRI 2020

مهندسی

مجموعه استانداردهای GRI 2020


880,000 ریال

مدارهاي منطقي:(ارشد و دکتري)

کنکور

مدارهای منطقی:


2,650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,680,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,480,000 ریال

مفاهيم پايه‌اي آمار و احتمال

علوم پایه

مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال


300,000 ریال

مقدمه اي بر فرايندهاي تصادفي

علوم پایه

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی


150,000 ریال

نانوشته هايي در اخلاق مهندسي

مهندسی

نانوشته هایی در اخلاق مهندسی


135,000 ریال

نژادهاي متداول سگ سانان اهلي

مهندسی

نژادهای متداول سگ سانان اهلی


300,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1 به شيوه مدرن

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1 به شیوه مدرن


1,120,000 ریال

آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي

مهندسی

آشوب و کاربردهای آن در مهندسی


280,000 ریال

آمار و احتمالات مقدماتي کد816

علوم پایه

آمار و احتمالات مقدماتی کد816


550,000 ریال

آموزش جامع نقشه خواني ساختمان

مهندسی

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان


1,700,000 ریال

بيومتريالها (اصول و کاربردها)

علوم پایه

بیومتریالها


1,350,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


180,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,900,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


1,000,000 ریال

راهنماي حل محاسبات عددي کد269

علوم پایه

راهنمای حل محاسبات عددی کد269


580,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1 707 مساله حل شده


1,480,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2 707 مساله حل شده


940,000 ریال

شيمي عمومي: جلد2(ويرايش ششم )

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


1,500,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


350,000 ریال

کليد CATIA(مونتاژ و نقشه کشي)

مهندسی

کلید CATIA


120,000 ریال

مکانيک سيالات وايت (ويراست7)

مهندسی

مکانیک سیالات وایت


2,000,000 ریال

اصول ترسيم با اتوکد2020AUTOCAD

مهندسی

اصول ترسیم با اتوکد2020AUTOCAD


1,580,000 ریال

بهداشت ايمني و محيط زيست باطري

مهندسی

بهداشت ایمنی و محیط زیست باطری


240,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال قسمت2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت2


1,750,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد2

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد2


2,100,000 ریال

حل المسائل کتاب رياضيات مهندسي

علوم پایه

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی


780,000 ریال

درآمدي بر پايش پروفايل هاي خطي

علوم پایه

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی


400,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي 7 کد121

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی 7 کد121


70,000 ریال

رياضي عمومي مقطع کارداني کد181

علوم پایه

ریاضی عمومی مقطع کاردانی کد181


1,350,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک(ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک


2,250,000 ریال

فيزيک پايه2:ترموديناميک و گرما

علوم پایه

فیزیک پایه2:ترمودینامیک و گرما


180,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

علوم پایه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی


1,000,000 ریال

مکانيک سيالات2:اصول و کاربردها

مهندسی

مکانیک سیالات2:اصول و کاربردها


800,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(رسم فني عمومي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


170,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(گرافيک مهندسي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


800,000 ریال

آشنايي با نرم افزار ارائه Prezi

مهندسی

آشنایی با نرم افزار ارائه Prezi


700,000 ریال

آموزش کاربردي نرم افزار FLAC 3D

مهندسی

آموزش کاربردی نرم افزار FLAC 3D


750,000 ریال

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM

مهندسی

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM


390,000 ریال

اصول مديريت بحران در کلان شهرها

مهندسی

اصول مدیریت بحران در کلان شهرها


100,000 ریال

ايمني عملياتي در صنعت نفت و گاز

مهندسی

ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز


850,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري جلد2- متالورژي

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری جلد2- متالورژی


350,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


880,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


880,000 ریال

راهنماي کاربردي مطلب 8.6 Matlab

مهندسی

راهنمای کاربردی مطلب 8.6 Matlab


3,100,000 ریال

شيمي عمومي براي رشته‌هاي مهندسي

علوم پایه

شیمی عمومی برای رشته‌های مهندسی


300,000 ریال

مسائل برگزيده معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل


340,000 ریال

مکانيک سيالات براي مهندسان شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


720,000 ریال

آشنايي با آمار توصيفي و استنباطي

علوم پایه

آشنایی با آمار توصیفی و استنباطی


215,000 ریال

اخلاق حرفه اي در مهندسي و مديريت

مهندسی

اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت


1,690,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال- جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد1ق2


500,000 ریال

ديناميک (مکانيک مهندسي) ويرايش11

مهندسی

دینامیک


2,100,000 ریال

راهنماي حل مسائل نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1


600,000 ریال

رياضيات 1و2(کارداني به کارشناسي)

کنکور

ریاضیات 1و2


1,200,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي:علوم انساني

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی:علوم انسانی


170,000 ریال

زلزله و سبک سازي در صنعت ساختمان

مهندسی

زلزله و سبک سازی در صنعت ساختمان


50,000 ریال

طراحي نوين در مهندسي (Ecodesign)

مهندسی

طراحی نوین در مهندسی


38,000 ریال

کاربرد سراميک ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی


1,300,000 ریال

ماکرو ارگونومي(ارگونومي سازماني)

مهندسی

ماکرو ارگونومی


345,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


400,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي با مطلب

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی با مطلب


650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل و کاربردهاي آن

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن


75,000 ریال

وسايل پزشکي: کاربرد و ايمني جلد2

مهندسی

وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی جلد2


200,000 ریال

هندسه ايراني:کاربرد هندسه در عمل

مهندسی

هندسه ایرانی:کاربرد هندسه در عمل


600,000 ریال

اصول و مباني تحقيق در علوم مهندسي

مهندسی

اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی


550,000 ریال

اقتصاد مهندسي و آناليز تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری


300,000 ریال

برنامه ريزي خطي (تحقيق در عمليات)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


180,000 ریال

پردازش ديجيتالي تصاوير (ويرايش3)

علوم پایه

پردازش دیجیتالی تصاویر


2,700,000 ریال

تکنولوژي منسوجات (از ليف تا کالا)

مهندسی

تکنولوژی منسوجات


150,000 ریال

جزئيات معماري در ساختمان هاي مدرن

مهندسی

جزئیات معماری در ساختمان های مدرن


200,000 ریال

حساب تغييرات کاربردي براي مهندسين

علوم پایه

حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین


740,000 ریال

حل مسائل نظريه احتمال و کاربرد آن

علوم پایه

حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن


700,000 ریال

راهنماي کاربرد آب در صنعت (2جلدي)

مهندسی

راهنمای کاربرد آب در صنعت


800,000 ریال

روش اجزاي محدود در تحليل ارتعاشات

مهندسی

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات


300,000 ریال

روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي

مهندسی

روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی


200,000 ریال

رياضي 1 جلد3(کنکور کارشناسي ارشد)

کنکور

ریاضی 1 جلد3


100,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد1


1,400,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد2


2,300,000 ریال

مباني فيزيک جلد1:مکانيک (ويراست9)

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد1:مکانیک


450,000 ریال

مباني فيزيک: مکانيک و حرارت کد493

علوم پایه

مبانی فیزیک: مکانیک و حرارت کد493


90,000 ریال

مقدمه اي بر تحليل رگرسيون کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی


105,000 ریال

مکانيک سيالات ( استريتر) ويرايش9

مهندسی

مکانیک سیالات


1,800,000 ریال

مواد نانو،فناوري هاي نانو و طراحي

علوم پایه

مواد نانو،فناوری های نانو و طراحی


250,000 ریال

مهندسان از اهرام مصر تا فضاپيماها

کودک و نوجوان

مهندسان از اهرام مصر تا فضاپیماها


4,400,000 ریال

نانوبيوالکترونيک:مباني و کاربردها

علوم پایه

نانوبیوالکترونیک:مبانی و کاربردها


320,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي (ويراست2)

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


1,200,000 ریال

الگوريتم ژنتيک و بهينه سازي مهندسي

مهندسی

الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی


149,000 ریال

انسان آنتروپومتري ارگونومي و طراحي

مهندسی

انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی


1,200,000 ریال

تحليل هزينه و منفعت (علمي کاربردي)

مهندسی

تحلیل هزینه و منفعت


300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق اول ج 2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق اول ج 2


2,100,000 ریال

زيست فيزيک و زيست مکانيک در معماري

مهندسی

زیست فیزیک و زیست مکانیک در معماری


690,000 ریال

فرهنگ بزرگ جوشکاري: انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ بزرگ جوشکاری: انگلیسی- فارسی


1,200,000 ریال

کاربرد کامپوزيت ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد کامپوزیت ها در مهندسی پزشکی


250,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد1

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد1


1,960,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد2

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد2


1,840,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل 707 مساله حل شده


1,180,000 ریال

نظريه صف:مدل سازي و تحليل کاربردها

علوم پایه

نظریه صف:مدل سازی و تحلیل کاربردها


160,000 ریال

همگرايي مديريت پروژه و مديريت دانش

مدیریت اقتصاد حسابداری

همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش


400,000 ریال

آمار و احتمالات (مقطع کارداني)کد196

علوم پایه

آمار و احتمالات


650,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


2,040,000 ریال

انگليسي عمومي براي دانشجويان مهندسي

زبان انگلیسی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی


1,000,000 ریال

تحليل رگرسيون غيرخطي و کاربردهاي آن

علوم پایه

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن


56,000 ریال

ترموديناميک آماري :مباني و کاربردها

علوم پایه

ترمودینامیک آماری :مبانی و کاربردها


750,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي1 کد667

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی1 کد667


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد668

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد668


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد678

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد678


200,000 ریال

روش هاي فوريه براي مهندسان و محققان

علوم پایه

روش های فوریه برای مهندسان و محققان


480,000 ریال

ساختمان شيميايي و فيزيک الياف نساجي

علوم پایه

ساختمان شیمیایی و فیزیک الیاف نساجی


1,100,000 ریال

طراحي و محاسبات سيستم هاي استندپايپ

مهندسی

طراحی و محاسبات سیستم های استندپایپ


1,080,000 ریال

فرهنگ تشريحي ايمني و بهداشت حرفه اي

فرهنگ لغت

فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حرفه ای


94,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي و کاربردها

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردها


52,000 ریال

مکانيک سيالات مباني و کاربردها جلد1

مهندسی

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها جلد1


950,000 ریال

آمار و احتمال براي مهندسي مدرن 2جلدي

علوم پایه

آمار و احتمال برای مهندسی مدرن 2جلدی


400,000 ریال

تحقيق در عمليات1(پژوهش عملياتي)کد786

کنکور

تحقیق در عملیات1


500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال for dummies

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال for dummies


1,800,000 ریال

راهنماي حل آمار و احتمال جلد1 کد 364

علوم پایه

راهنمای حل آمار و احتمال جلد1 کد 364


43,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1-کتاب دوم (ويرايش 5)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1-کتاب دوم


1,500,000 ریال

مقاومت مصالح 2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح 2:کارشناسی ارشد و دکتری


880,000 ریال

مقاومت مصالح1 ويژه رشته مهندسي عمران

مهندسی

مقاومت مصالح1 ویژه رشته مهندسی عمران


1,700,000 ریال

مقدمه اي بر مکانيک سيالات (ويراست6)

مهندسی

مقدمه ای بر مکانیک سیالات


2,000,000 ریال

مکانيک مهندسي دينــــــاميک(ويرايش7)

مهندسی

مکانیک مهندسی دینــــــامیک


1,000,000 ریال

اخلاق حرفه اي و ارزش هاي انساني کد751

مهندسی

اخلاق حرفه ای و ارزش های انسانی کد751


200,000 ریال

ايمني کار و سلامت روان براي آتشنشانان

مهندسی

ایمنی کار و سلامت روان برای آتشنشانان


280,000 ریال

تشريح کامل مسائل مکانيک آماري (پتريا)

علوم پایه

تشریح کامل مسائل مکانیک آماری


380,000 ریال

حل المسائل تمرين هاي فرد رياضي مهندسي

علوم پایه

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی


85,000 ریال

راهنماي جامع مهندسي سازه براي معماران

مهندسی

راهنمای جامع مهندسی سازه برای معماران


700,000 ریال

روش هاي عددي کاربردي در مهندسي و علوم

علوم پایه

روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم


320,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2(ويراست10)

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


1,700,000 ریال

فيزيک پايه2(الکتريسته و مغناطيس)کد744

علوم پایه

فیزیک پایه2


650,000 ریال

کولرهاي آبي (ساختمان،تعمير و نگهداري)

مهندسی

کولرهای آبی


700,000 ریال

مقدمه اي بر ترموديناميک آماري کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی


480,000 ریال

مکانيک سيالات (مباني و کاربردها) جلد2

مهندسی

مکانیک سیالات


990,000 ریال

تحقيق در عمليات2:سري کتابهاي قورت بده!

کنکور

تحقیق در عملیات2:سری کتابهای قورت بده!


680,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


400,000 ریال

راهنماي حل مسائل مقاومت مصالح1 ويراست5

مهندسی

راهنمای حل مسائل مقاومت مصالح1 ویراست5


90,000 ریال

شيمي عمومي2: اصول و واکنش ها (ويرايش7)

علوم پایه

شیمی عمومی2: اصول و واکنش ها


900,000 ریال

عکس‌العمل سازه‌هاي فلزي در برابر زلزله

مهندسی

عکس‌العمل سازه‌های فلزی در برابر زلزله


25,000 ریال

فيزيک پايه (جلد2):سيالات،حرارت و امواج

علوم پایه

فیزیک پایه


650,000 ریال

فيزيک: جلد2 شاره ها و گرما (ويراست 5)

علوم پایه

فیزیک: جلد2 شاره ها و گرما


43,000 ریال

مباني فيزيک جلد1: مکانيک و حرارت کد648

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد1: مکانیک و حرارت کد648


750,000 ریال

مروري بر مسائل مقاومت مصالح پوپوف جلد2

مهندسی

مروری بر مسائل مقاومت مصالح پوپوف جلد2


600,000 ریال

مقدمه اي بر فناوري تجهيزات پزشکي: جلد1

علوم پایه

مقدمه ای بر فناوری تجهیزات پزشکی: جلد1


180,000 ریال

ارتعاشات(مکانيک، هوافضا): کارشناسي ارشد

کنکور

ارتعاشات


2,100,000 ریال

اصول تصفيه آب و فاضلاب هاي شهري و صنعتي

مهندسی

اصول تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی


160,000 ریال

انتقال حرارت جابجايي پيشرفته (ويراست 2)

مهندسی

انتقال حرارت جابجایی پیشرفته


1,400,000 ریال

ترموديناميک1 براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

ترمودینامیک1 برای رشته های فنی و مهندسی


160,000 ریال

تشريح مسائل مباني احتمال و کاربردهاي آن

علوم پایه

تشریح مسائل مبانی احتمال و کاربردهای آن


480,000 ریال

روش هاي آماري در علوم محيطي و جغرافيايي

علوم پایه

روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی


110,000 ریال

رياضي گسسته و مباني ترکيبيات(کتاب ارشد)

کنکور

ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات


1,650,000 ریال

رياضيات مهندسي (فني مهندسي و علوم پايه)

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


150,000 ریال

صنايع شبکه اي و اطلاعاتي رويکرد اقتصادي

مدیریت اقتصاد حسابداری

صنایع شبکه ای و اطلاعاتی رویکرد اقتصادی


50,000 ریال

مباني فيزيک (الکتريسته و مغناطيس):کد695

علوم پایه

مبانی فیزیک


1,200,000 ریال

مباني فيزيک هاليدي: ويرايش11جلد1:مکانيک

علوم پایه

مبانی فیزیک هالیدی: ویرایش11جلد1:مکانیک


1,620,000 ریال

معادلات ديفرانسيل: نظريه، تکنيک و تمرين

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل: نظریه، تکنیک و تمرین


750,000 ریال

مقدمه اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي

مهندسی

مقدمه ای بر اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی


200,000 ریال

اخلاق مهندسي در بهداشت ايمني و محيط زيست

مهندسی

اخلاق مهندسی در بهداشت ایمنی و محیط زیست


120,000 ریال

اصول نقشه کشي ساختمان:آموزش به شيوه مدرن

مهندسی

اصول نقشه کشی ساختمان:آموزش به شیوه مدرن


1,280,000 ریال

اقتصاد مهندسي پيشرفته و تحليل تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری


400,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار: کد2164

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار: کد2164


210,000 ریال

تشريح کامل مسائل کنترل کيفيت آماري کد509

علوم پایه

تشریح کامل مسائل کنترل کیفیت آماری کد509


200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق2(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق2


2,300,000 ریال

راهنماي استخدام و کار در پروژه هاي صنعتي

مهندسی

راهنمای استخدام و کار در پروژه های صنعتی


100,000 ریال

زيست مواد،اندام هاي مصنوعي و مهندسي بافت

مهندسی

زیست مواد،اندام های مصنوعی و مهندسی بافت


400,000 ریال

معادلات ديفرانسيل و کاربرد آن ها با متلب

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها با متلب


700,000 ریال

مکانيک پيشرفته مواد مرکب و عناصر سازه اي

مهندسی

مکانیک پیشرفته مواد مرکب و عناصر سازه ای


450,000 ریال

مکانيک سيالات2براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات2برای رشته های فنی و مهندسی


250,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها:(کارشناسي ارشد)

کنکور

نظریه زبان ها و ماشین ها:


460,000 ریال

آشنايي با مديريت طرح CM و مديريت پيمان MC

مهندسی

آشنایی با مدیریت طرح CM و مدیریت پیمان MC


1,070,000 ریال

آشنايي کاربردي با نظريه تابع چگالي احتمال

مهندسی

آشنایی کاربردی با نظریه تابع چگالی احتمال


1,200,000 ریال

آمار و احتمال در مهندسي و علوم (ويرايش 2)

علوم پایه

آمار و احتمال در مهندسی و علوم


680,000 ریال

اصول مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE

مهندسی

اصول مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE


1,800,000 ریال

تحليل داده هاي ژئوفيزيک:تئوري معکوس گسسته

مهندسی

تحلیل داده های ژئوفیزیک:تئوری معکوس گسسته


500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد1ق1(ويراست7)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد1ق1


2,100,000 ریال

خواص مکانيکي مواد:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

خواص مکانیکی مواد:


1,800,000 ریال

روشهاي آماري ناپارامتري کاربردي(ويرايش 3)

علوم پایه

روشهای آماری ناپارامتری کاربردی


40,000 ریال

کاربرد سنجش از دور در علوم زمين(علوم خاک)

مهندسی

کاربرد سنجش از دور در علوم زمین


660,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک: سيالات و ترموديناميک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک: سیالات و ترمودینامیک


350,000 ریال

معادلات ديفرانسيل+مسائل برگزيده کتاب بويس

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل+مسائل برگزیده کتاب بویس


90,000 ریال

مکانيک سيالات1 براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

مکانیک سیالات1 برای رشته های فنی و مهندسی


300,000 ریال

آزمايشگاه فيزيک پايه1(مکانيک و حرارت)کد700

علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک پایه1


130,000 ریال

اصول و مباني صورت وضعيت نويسي و دفاع از آن

مهندسی

اصول و مبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن


800,000 ریال

تشريح کامل مسائل فيزيک پايه1:مکانيک و گرما

علوم پایه

تشریح کامل مسائل فیزیک پایه1:مکانیک و گرما


60,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1 ق2(ويرايش12)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 ق2


340,000 ریال

راهنماي حل رياضي عمومي (مقطع کارداني)کد261

علوم پایه

راهنمای حل ریاضی عمومی


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي علم کامپيوتر1 کد396

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی علم کامپیوتر1 کد396


120,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي علم کامپيوتر2 کد651

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی علم کامپیوتر2 کد651


80,000 ریال

روش هاي آماري براي جغرافيا :راهنماي دانشجو

علوم پایه

روش های آماری برای جغرافیا :راهنمای دانشجو


220,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک مواد:ارشد و دکتري

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد:ارشد و دکتری


850,000 ریال

مباني فيزيک: جلد1 (مکانيک و گرما) ويرايش10

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد1


2,300,000 ریال

مباني فيزيک: جلد3(فيزيک عمومي3و4) ويراست11

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد3


3,000,000 ریال

مدل ها و نرم افزارهاي تصميم گيري چند شاخصه

مهندسی

مدل ها و نرم افزارهای تصمیم گیری چند شاخصه


390,000 ریال

آزمايش هاي فيزيک الکتريسيته و مغناطيس کد660

علوم پایه

آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس کد660


70,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان فني و مهندسي: کد1057

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی: کد1057


140,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل رياضيات عمومي جلد1

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی جلد1


800,000 ریال

تحليل و تشريح کامل مسائل رياضيات عمومي جلد2

علوم پایه

تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی جلد2


1,200,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق اول ج 1(ويراست6)

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق اول ج 1


1,950,000 ریال

حفاظت صنعتي:مديريت ايمني و بهداشت کار عمومي

مهندسی

حفاظت صنعتی:مدیریت ایمنی و بهداشت کار عمومی


600,000 ریال

حل مسائل الاستيسيته:نظري، کاربردي، محاسباتي

مهندسی

حل مسائل الاستیسیته:نظری، کاربردی، محاسباتی


750,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي و آمار مقدماتي کد622

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی و آمار مقدماتی کد622


100,000 ریال

راهنماي و حل مسائل شيمي عمومي: جلد1 ويراست6

علوم پایه

راهنمای و حل مسائل شیمی عمومی: جلد1 ویراست6


300,000 ریال

عملکرد مواد و غشاهاي نانوساختار در تصفيه آب

مهندسی

عملکرد مواد و غشاهای نانوساختار در تصفیه آب


340,000 ریال

کاربرد نرم افزارMATLAB مطلب در مهندسي کنترل

مهندسی

کاربرد نرم افزارMATLAB مطلب در مهندسی کنترل


1,150,000 ریال

مباني فيزيک پلاسما براي مهندسين و پژوهشگران

علوم پایه

مبانی فیزیک پلاسما برای مهندسین و پژوهشگران


700,000 ریال

مقدمه اي بر فرايندهاي تصادفي و کاربردهاي آن

علوم پایه

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن


23,000 ریال

مکانيک سيالات با کاربردهاي مهندسي ويرايش 10

مهندسی

مکانیک سیالات با کاربردهای مهندسی ویرایش 10


700,000 ریال

آمار و احتمال:مفاهيم و کاربردها در مهندسي آب

علوم پایه

آمار و احتمال:مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب


240,000 ریال

انتقال حرارت و جرم:مباني و کاربردها(ويراست4)

مهندسی

انتقال حرارت و جرم:مبانی و کاربردها


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد3

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد3


220,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد3

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد3


85,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي1 کد692:کارشناسي

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی1 کد692:کارشناسی


950,000 ریال

روان شناسي و ارگونومي پيشرفت هاي نظري و عملي

مهندسی

روان شناسی و ارگونومی پیشرفت های نظری و عملی


250,000 ریال

رياضيات پيش دانشگاهي(فني مهندسي و علوم پايه)

علوم پایه

ریاضیات پیش دانشگاهی


33,000 ریال

طراحي سيستم هاي کنترل و برق تونل هاي جاده اي

مهندسی

طراحی سیستم های کنترل و برق تونل های جاده ای


6,000 ریال

مباني فيزيک: جلد1 (مکانيک و گرما) -ويرايش 11

علوم پایه

مبانی فیزیک: جلد1


1,800,000 ریال

مدارهاي الکتريکي 1و2(تست هاي تاليفي و آزمون)

کنکور

مدارهای الکتریکی 1و2


2,650,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته فني و مهندسي: کد5

زبان انگلیسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی: کد5


800,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جلد1


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي جلد3

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جلد3


1,350,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحلي جلد1 ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلی جلد1 ق1


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي: جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی: جلد1


2,000,000 ریال

گرافيک طراحي مهندسي:رسم دستي، مدل سازي و تجسم

مهندسی

گرافیک طراحی مهندسی:رسم دستی، مدل سازی و تجسم


600,000 ریال

مباني فيزيک(جلد2-الکتريسيته و مغناطيس)ويراست6

علوم پایه

مبانی فیزیک


45,000 ریال

مدار منطقي(کتاب ارشد و دکتري)سيستمهاي ديجيتال

کنکور

مدار منطقی


1,640,000 ریال

مقدمه اي بر آمار مهندسي و کنترل کيفيت کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر آمار مهندسی و کنترل کیفیت کاربردی


1,350,000 ریال

نمونه سوالات امتحانات معادلات ديفرانسيل کد718

علوم پایه

نمونه سوالات امتحانات معادلات دیفرانسیل کد718


150,000 ریال

استاندارد خاموش کننده هاي قابل حمل آتش NFPA 10

مهندسی

استاندارد خاموش کننده های قابل حمل آتش NFPA 10


750,000 ریال

انرژي هيدروژن با نگرشي بر پيل هاي سوختي پليمري

مهندسی

انرژی هیدروژن با نگرشی بر پیل های سوختی پلیمری


600,000 ریال

انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه برداري: کد955

مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه برداری: کد955


110,000 ریال

ايمني و بهداشت محيط کار(دوره هاي علمي کاربردي)

مهندسی

ایمنی و بهداشت محیط کار


200,000 ریال

تشريح جامع مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال ج2ق1

علوم پایه

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2ق1


1,360,000 ریال

خلاصه درس و حل مسائل فيزيک پايه (مکانيک) کد502

علوم پایه

خلاصه درس و حل مسائل فیزیک پایه


44,000 ریال

طراحي و محاسبات سيستم هاي اطفاء حريق اسپرينکلر

مهندسی

طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر


1,780,000 ریال

فيزيک براي علوم و مهندسي جلد1:مکانيک (ويراست7)

علوم پایه

فیزیک برای علوم و مهندسی جلد1:مکانیک


320,000 ریال

کتاب جامع ايمني و سلامت کار براي مهندسان: جلد1

مهندسی

کتاب جامع ایمنی و سلامت کار برای مهندسان: جلد1


1,390,000 ریال

کتاب جامع ايمني و سلامت کار براي مهندسان: جلد2

مهندسی

کتاب جامع ایمنی و سلامت کار برای مهندسان: جلد2


1,490,000 ریال

مباني فيزيک (فيزيک پايه4: ويراست10:فيزيک جديد)

علوم پایه

مبانی فیزیک


650,000 ریال

مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد (ارگونومي)

مهندسی

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید


1,650,000 ریال

نانو نوآوري:ابداعات تجاري شده حوزه نانو فناوري

علوم پایه

نانو نوآوری:ابداعات تجاری شده حوزه نانو فناوری


1,300,000 ریال

اصول فيزيک: ويرايش9-جلد2:شاره ها، موج ها و گرما

علوم پایه

اصول فیزیک: ویرایش9-جلد2:شاره ها، موج ها و گرما


220,000 ریال

برنامه ريزي خطي و الگوريتم هاي شبکه هاي ارتباطي

علوم پایه

برنامه ریزی خطی و الگوریتم های شبکه های ارتباطی


120,000 ریال

تحليل مدارهاي الکتريکي1:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تحلیل مدارهای الکتریکی1:


2,250,000 ریال

تشريح جامع مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال ج1 ق1

علوم پایه

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1 ق1


2,000,000 ریال