مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سایر مهندسی

دسته بندی ها

(73)
(34)
(33)
(2)
(890)
(3)

موضوع های اصلی

(2)
(1)
(1)
(24)
(466)
(10)
(70)
(1)
(33)
(424)
(3)

موضوع های فرعی

(18)
(1)
(4)
(2)
(1)
(325)
(13)
(1)
(1)
(51)
(5)
(230)
(27)
(1)
(1)
(10)
(50)
(70)
(13)
(4)
(20)
(3)
(7)
(20)
(10)
(11)
(6)
(56)
(71)
(3)

انتشارات / تولید کننده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(28)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(20)
(1)
(5)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(10)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(5)
(3)
(1)
(16)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(22)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(11)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(16)
(1)
(1)
(4)
(3)
(36)
(2)
(3)
(3)
(1)
(10)
(4)
(1)
(11)
(39)
(14)
(1)
(4)
(13)
(5)
(1)
(1)
(14)
(24)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(9)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(9)
(24)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(7)
(10)
(6)
(5)
(1)
(1)
(18)
(14)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(8)
(5)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(14)
(4)
(5)
(23)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(37)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
(7)
(1)
(7)
(2)
(10)
(2)
(39)
(3)
(7)
(6)
(3)
(1)
(19)
(1)
(24)
(1)
(25)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(14)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(42)
(1)
(3)
(11)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(9)
(2)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1035 محصول
ديناميک

کنکور

دینامیک


3,500,000 ریال

رسم فني

مهندسی

رسم فنی


1,500,000 ریال

شيمي آب

مهندسی

شیمی آب


1,800,000 ریال

فرترن 90

مهندسی

فرترن 90


1,380,000 ریال

بهداشت کار

مهندسی

بهداشت کار


800,000 ریال

شيمي عمومي

علوم پایه

شیمی عمومی


1,800,000 ریال

کليد فولاد

مهندسی

کلید فولاد


5,900,000 ریال

کنترل کيفيت

علوم پایه

کنترل کیفیت


1,500,000 ریال

نجوم ژئودزي

مهندسی

نجوم ژئودزی


880,000 ریال

ايمني در برق

مهندسی

ایمنی در برق


3,000,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1


1,950,000 ریال

رياضي مهندسي

علوم پایه

ریاضی مهندسی


1,900,000 ریال

رياضيات پايه

علوم پایه

ریاضیات پایه


2,600,000 ریال

ريسندگي مدرن

مهندسی

ریسندگی مدرن


600,000 ریال

اصول آمارسنجي

علوم پایه

اصول آمارسنجی


120,000 ریال

الياف پيشرفته

مهندسی

الیاف پیشرفته


1,600,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


350,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


630,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


750,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


1,900,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


850,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


400,000 ریال

رياضيات مهندسي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی


3,200,000 ریال

کامپيوتر و مغز

مهندسی

کامپیوتر و مغز


650,000 ریال

اخلاق در مهندسي

مهندسی

اخلاق در مهندسی


600,000 ریال

ارگونومي در عمل

مهندسی

ارگونومی در عمل


1,200,000 ریال

سيستم هاي ايمني

مهندسی

سیستم های ایمنی


700,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


1,500,000 ریال

WPF به زبان ساده

مهندسی

WPF به زبان ساده


1,350,000 ریال

رياضيات عمومي يک

علوم پایه

ریاضیات عمومی یک


2,650,000 ریال

زمين شناسي عمومي

مهندسی

زمین شناسی عمومی


1,800,000 ریال

مباني زمين شناسي

مهندسی

مبانی زمین شناسی


2,100,000 ریال

استاتيک (ويراست9)

مهندسی

استاتیک


4,200,000 ریال

ايمني و حفاظت فني

مهندسی

ایمنی و حفاظت فنی


1,400,000 ریال

ايمني و حفاظت فني

مهندسی

ایمنی و حفاظت فنی


700,000 ریال

برش صنعتي منسوجات

مهندسی

برش صنعتی منسوجات


450,000 ریال

چاپ در صنعت نساجي

مهندسی

چاپ در صنعت نساجی


500,000 ریال

روش پژوهش و ارائه

مهندسی

روش پژوهش و ارائه


1,200,000 ریال

ترسيم فني:کتاب درس

مهندسی

ترسیم فنی:کتاب درس


1,665,000 ریال

رياضي عمومي1 کد646

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد646


1,800,000 ریال

زمين شناسي ساختاري

مهندسی

زمین شناسی ساختاری


2,100,000 ریال

محاسبات آماري با R

علوم پایه

محاسبات آماری با R


1,800,000 ریال

مهندسي مالي اسلامي

مدیریت اقتصاد حسابداری

مهندسی مالی اسلامی


1,900,000 ریال

همراه ناظر ساختمان

مهندسی

همراه ناظر ساختمان


2,400,000 ریال

CALCULUS  vol2,14ED

زبان انگلیسی

CALCULUS vol2,14ED


2,000,000 ریال

پيل سوختي غشاپليمري

مهندسی

پیل سوختی غشاپلیمری


1,600,000 ریال

ديباچه اي بر مهندسي

مهندسی

دیباچه ای بر مهندسی


490,000 ریال

روش تحقيق در مهندسي

مهندسی

روش تحقیق در مهندسی


650,000 ریال

رياضي عمومي 2 کد673

علوم پایه

ریاضی عمومی 2 کد673


2,400,000 ریال

رياضيات عالي مهندسي

علوم پایه

ریاضیات عالی مهندسی


2,350,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد1

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد1


4,300,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد2

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد2


4,900,000 ریال

ليزر و کاربردهاي آن

علوم پایه

لیزر و کاربردهای آن


1,000,000 ریال

مکانيک کلاسيک کد455

علوم پایه

مکانیک کلاسیک کد455


650,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد1

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد1


3,500,000 ریال

مکانيک کلاسيک: جلد2

علوم پایه

مکانیک کلاسیک: جلد2


3,000,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد2


1,500,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


3,300,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


70,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی


1,200,000 ریال

اصول نقشه کشي صنعتي2

مهندسی

اصول نقشه کشی صنعتی2


3,900,000 ریال

درآمدي بر مکانيک سنگ

مهندسی

درآمدی بر مکانیک سنگ


900,000 ریال

رياضيات عمومي 2 جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی 2 جلد2


2,650,000 ریال

رياضيات مهندسي کد672

علوم پایه

ریاضیات مهندسی کد672


2,000,000 ریال

رياضيات مهندسي-قديمي

علوم پایه

ریاضیات مهندسی-قدیمی


880,000 ریال

فيزيک جلد1(ويراست 5)

علوم پایه

فیزیک جلد1


3,500,000 ریال

مباني فناوري اطلاعات

مدیریت اقتصاد حسابداری

مبانی فناوری اطلاعات


1,200,000 ریال

مباني ويژگي هاي کاغذ

مهندسی

مبانی ویژگی های کاغذ


1,550,000 ریال

مدل سازي رياضي کد734

علوم پایه

مدل سازی ریاضی کد734


1,520,000 ریال

مرجع کامل اتوکد 2022

مهندسی

مرجع کامل اتوکد 2022


2,000,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


5,500,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


990,000 ریال

مکانيک (ويرايش جديد)

علوم پایه

مکانیک


4,500,000 ریال

آمار و احتمال 1 کد290

علوم پایه

آمار و احتمال 1 کد290


1,200,000 ریال

آمار و احتمال 2 کد260

علوم پایه

آمار و احتمال 2 کد260


550,000 ریال

آمار و احتمال کاربردي

علوم پایه

آمار و احتمال کاربردی


500,000 ریال

آمار و احتمال مقدماتي

علوم پایه

آمار و احتمال مقدماتی


1,200,000 ریال

خوردگي و کنترل خوردگي

مهندسی

خوردگی و کنترل خوردگی


1,500,000 ریال

رياضيات مقدماتي کد792

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی کد792


550,000 ریال

صنعت عطر و ادکلن سازي

مهندسی

صنعت عطر و ادکلن سازی


4,200,000 ریال

فلزات در مهندسي پزشکي

مهندسی

فلزات در مهندسی پزشکی


1,250,000 ریال

مديريت مهندسي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت مهندسی ساختمان


3,330,000 ریال

مرجع کامل ترموديناميک

کنکور

مرجع کامل ترمودینامیک


5,500,000 ریال

مقاومت مصالح(ويراست7)

مهندسی

مقاومت مصالح


3,500,000 ریال

مقدمه اي بر مکاترونيک

مهندسی

مقدمه ای بر مکاترونیک


2,950,000 ریال

نقشه کشي صنعتي 2 جلد2

مهندسی

نقشه کشی صنعتی 2 جلد2


350,000 ریال

آمار و احتمالات مهندسي

علوم پایه

آمار و احتمالات مهندسی


2,780,000 ریال

ترموديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

ترمودینامیک


2,870,000 ریال

راهنماي نصب کفپوش بتني

مهندسی

راهنمای نصب کفپوش بتنی


150,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته


250,000 ریال

کاربرد آمار در جغرافيا

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد آمار در جغرافیا


2,300,000 ریال

مرجع کامل انتقال حرارت

کنکور

مرجع کامل انتقال حرارت


6,500,000 ریال

مطلب matlab   براي همه

مهندسی

مطلب matlab برای همه


2,500,000 ریال

مقاومت مصالح(ويرايش 7)

مهندسی

مقاومت مصالح


5,000,000 ریال

مقدمه اي بر بهينه سازي

علوم پایه

مقدمه ای بر بهینه سازی


1,610,000 ریال

آشنايي با مکانيک کلاسيک

علوم پایه

آشنایی با مکانیک کلاسیک


370,000 ریال

انتقال حرارت(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال حرارت


2,680,000 ریال

پژوهش و ارائه در مهندسي

مدیریت اقتصاد حسابداری

پژوهش و ارائه در مهندسی


1,050,000 ریال

حل المسائل آمار کاربردي

علوم پایه

حل المسائل آمار کاربردی


950,000 ریال

رسم فني عمومي (ويراست4)

مهندسی

رسم فنی عمومی


2,700,000 ریال

روش تحقيق در علوم تجربي

مهندسی

روش تحقیق در علوم تجربی


85,000 ریال

رياضيات عمومي دو2 /جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی دو2 /جلد1


2,650,000 ریال

زمين شناسي براي مهندسين

مهندسی

زمین شناسی برای مهندسین


2,400,000 ریال

فيزيک براي رشته‌هاي فني

علوم پایه

فیزیک برای رشته‌های فنی


1,400,000 ریال

فيزيک خاک:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک خاک:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

فيزيک يک:درسنامه مکانيک

علوم پایه

فیزیک یک:درسنامه مکانیک


3,700,000 ریال

کاربرد پليمرها در پزشکي

علوم پایه

کاربرد پلیمرها در پزشکی


700,000 ریال

مقاومت مصالح  (ويرايش6)

مهندسی

مقاومت مصالح


4,800,000 ریال

مقاومت مصالح(کتاب ارشد)

کنکور

مقاومت مصالح


5,840,000 ریال

مکانيک سيالات (ويراست3)

مهندسی

مکانیک سیالات


5,800,000 ریال

مهارت هاي کاربردي پژوهش

مهندسی

مهارت های کاربردی پژوهش


250,000 ریال

آشنايي با دامپروري ايران

مهندسی

آشنایی با دامپروری ایران


1,500,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي ويرايش4

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی ویرایش4


3,400,000 ریال

ارگونومي در حمل دستي بار

مهندسی

ارگونومی در حمل دستی بار


12,000 ریال

اصول زمين شناسي ايزوتوپي

مهندسی

اصول زمین شناسی ایزوتوپی


1,000,000 ریال

ايمني در صنايع نفت و گاز

مهندسی

ایمنی در صنایع نفت و گاز


2,500,000 ریال

ايمني و بهداشت  محيط کار

مهندسی

ایمنی و بهداشت محیط کار


980,000 ریال

تعميرکار پکيج شوفاژ گازي

مهندسی

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی


2,500,000 ریال

حفاظت صنعتي در سازمان ها

مهندسی

حفاظت صنعتی در سازمان ها


150,000 ریال

ساختمان هاي گسسته:(ارشد)

کنکور

ساختمان های گسسته:


2,350,000 ریال

مکانيک سيالات(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک سیالات


3,240,000 ریال

آشنايي با تحقيق در عمليات

علوم پایه

آشنایی با تحقیق در عملیات


3,300,000 ریال

آشنايي با ديناميک آشوبناک

علوم پایه

آشنایی با دینامیک آشوبناک


1,000,000 ریال

آمار فضايي و کاربردهاي آن

علوم پایه

آمار فضایی و کاربردهای آن


500,000 ریال

تکنيک هاي نمونه گيري جلد2

علوم پایه

تکنیک های نمونه گیری جلد2


30,000 ریال

رياضيات کاربردي علوم زمين

علوم پایه

ریاضیات کاربردی علوم زمین


250,000 ریال

رياضيات مهندسي(کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات مهندسی


3,760,000 ریال

زمين شناسي عمومي و مهندسي

مهندسی

زمین شناسی عمومی و مهندسی


180,000 ریال

مدل سازي مهندسي با COMSOL

مهندسی

مدل سازی مهندسی با COMSOL


1,750,000 ریال

آمار و احتمالات در جغرافيا

علوم پایه

آمار و احتمالات در جغرافیا


880,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي (ويراست6)

مهندسی

ارتعاشات مکانیکی


5,700,000 ریال

اصول طراحي آماري آزمايش ها

علوم پایه

اصول طراحی آماری آزمایش ها


1,900,000 ریال

تشريح مسائل الکترونيک ليزر

علوم پایه

تشریح مسائل الکترونیک لیزر


850,000 ریال

تعميرات يخچال به زبان ساده

مهندسی

تعمیرات یخچال به زبان ساده


1,750,000 ریال

روش تحقيق در علوم و مهندسي

علوم پایه

روش تحقیق در علوم و مهندسی


1,400,000 ریال

روش هاي بهينه سازي چندهدفه

علوم پایه

روش های بهینه سازی چندهدفه


2,000,000 ریال

رياضيات پايه کارداني کد525

علوم پایه

ریاضیات پایه کاردانی کد525


1,200,000 ریال

شيمي عمومي: جلد1(ويراست 6)

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد1


3,500,000 ریال

مباني فيزيک آماري و گرمايي

علوم پایه

مبانی فیزیک آماری و گرمایی


2,000,000 ریال

مسئله هاي ناب فيزيک:مکانيک

علوم پایه

مسئله های ناب فیزیک:مکانیک


1,400,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي جوشکاري

مهندسی

مقدمه ای بر مهندسی جوشکاری


1,700,000 ریال

نصب و تعمير سردخانه فريوني

مهندسی

نصب و تعمیر سردخانه فریونی


2,000,000 ریال

نقشه کشي صنعتي جلد 1 حدادي

مهندسی

نقشه کشی صنعتی جلد 1 حدادی


2,200,000 ریال

آمار و احتمال مهندسي و علوم

علوم پایه

آمار و احتمال مهندسی و علوم


2,250,000 ریال

ايمني در پروژه هاي ساختماني

مهندسی

ایمنی در پروژه های ساختمانی


1,500,000 ریال

تجزيه و تحليل سري هاي زماني

علوم پایه

تجزیه و تحلیل سری های زمانی


1,500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق2


450,000 ریال

دانش مالي براي مهندسان جلد2

مدیریت اقتصاد حسابداری

دانش مالی برای مهندسان جلد2


440,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(1) کد318

علوم پایه

ریاضی علم کامپیوتر


2,200,000 ریال

رياضي عمومي1 کد693:کارشناسي

علوم پایه

ریاضی عمومی1 کد693:کارشناسی


3,950,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2


1,950,000 ریال

سرخس در تکاپوي توسعه پايدار

مهندسی

سرخس در تکاپوی توسعه پایدار


700,000 ریال

سيستم هاي فازي و کنترل فازي

علوم پایه

سیستم های فازی و کنترل فازی


1,700,000 ریال

شيمي عمومي جلد1(ويرايش ششم)

علوم پایه

شیمی عمومی جلد1


2,100,000 ریال

مديريت يکپارچه جريان سنج آب

مهندسی

مدیریت یکپارچه جریان سنج آب


1,500,000 ریال

مفاهيم و روش هاي آماري جلد1

علوم پایه

مفاهیم و روش های آماری جلد1


1,450,000 ریال

نگرش سيستمي در مديريت سوانح

مهندسی

نگرش سیستمی در مدیریت سوانح


3,950,000 ریال

برنامه ريزي خطي (ويرايش سوم)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


400,000 ریال

پردازش تصوير ديجيتال ويراست3

مهندسی

پردازش تصویر دیجیتال ویراست3


2,350,000 ریال

تئوري و مسائل رياضيات مهندسي

علوم پایه

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی


1,400,000 ریال

راهنماي حل معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل


2,000,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته: جلد1

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته: جلد1


3,900,000 ریال

مجموعه استانداردهاي GRI 2020

مهندسی

مجموعه استانداردهای GRI 2020


880,000 ریال

مدارهاي منطقي:(ارشد و دکتري)

کنکور

مدارهای منطقی:


3,350,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,680,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,480,000 ریال

مفاهيم پايه‌اي آمار و احتمال

علوم پایه

مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال


1,300,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1 به شيوه مدرن

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1 به شیوه مدرن


2,750,000 ریال

آمار و احتمالات مقدماتي کد816

علوم پایه

آمار و احتمالات مقدماتی کد816


1,600,000 ریال

آموزش جامع نقشه خواني ساختمان

مهندسی

آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان


3,200,000 ریال

بيومتريالها (اصول و کاربردها)

علوم پایه

بیومتریالها


2,980,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


1,300,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1


3,500,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


2,000,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد2


3,800,000 ریال

راهنماي حل محاسبات عددي کد269

علوم پایه

راهنمای حل محاسبات عددی کد269


2,000,000 ریال

رياضي عمومي1

علوم پایه

ریاضی عمومی1 707 مساله حل شده


2,670,000 ریال

رياضي عمومي2

علوم پایه

ریاضی عمومی2 707 مساله حل شده


1,820,000 ریال

سيستم هاي صف:مدل هاي صف(جلد2)

علوم پایه

سیستم های صف:مدل های صف


1,000,000 ریال

شيمي عمومي: جلد2(ويرايش ششم )

علوم پایه

شیمی عمومی: جلد2


2,100,000 ریال

طراحي سيستم هاي انرژي خورشيدي

مهندسی

طراحی سیستم های انرژی خورشیدی


1,600,000 ریال

فيزيک عمومي1(707مساله حل شده)

علوم پایه

فیزیک عمومی1


3,600,000 ریال

کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

مهندسی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


1,200,000 ریال

مقاومت مصالح پيشرفته(ويراست6)

مهندسی

مقاومت مصالح پیشرفته


5,300,000 ریال

ميکروبيولوژي جامع آب و فاضلاب

مهندسی

میکروبیولوژی جامع آب و فاضلاب


5,000,000 ریال

نانومواد و کاربرد آن در پزشکي

مهندسی

نانومواد و کاربرد آن در پزشکی


3,000,000 ریال

بهداشت ايمني و محيط زيست باطري

مهندسی

بهداشت ایمنی و محیط زیست باطری


240,000 ریال

جريان در شبکه ها در شرايط فازي

مهندسی

جریان در شبکه ها در شرایط فازی


1,240,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال: جلد2

مهندسی

حساب دیفرانسیل و انتگرال: جلد2


4,200,000 ریال

درآمدي بر پايش پروفايل هاي خطي

علوم پایه

درآمدی بر پایش پروفایل های خطی


400,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي 7 کد121

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی 7 کد121


70,000 ریال

رياضي عمومي مقطع کارداني کد181

علوم پایه

ریاضی عمومی مقطع کاردانی کد181


2,400,000 ریال

رياضيات مهندسي پيشرفته جلد2 ق1

علوم پایه

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2 ق1


2,000,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک(ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک


2,250,000 ریال

مفاهيم کاربردي آمار و احتمالات

علوم پایه

مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات


1,600,000 ریال

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

علوم پایه

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی


1,900,000 ریال

نقشه کشي صنعتي1(گرافيک مهندسي)

مهندسی

نقشه کشی صنعتی1


2,000,000 ریال

يک راهنماي عملي براي روش تحقيق

مهندسی

یک راهنمای عملی برای روش تحقیق


450,000 ریال

آشنايي با نرم افزار ارائه Prezi

مهندسی

آشنایی با نرم افزار ارائه Prezi


700,000 ریال

آموزش کاربردي نرم افزار FLAC 3D

مهندسی

آموزش کاربردی نرم افزار FLAC 3D


750,000 ریال

اصول مديريت بحران در کلان شهرها

مهندسی

اصول مدیریت بحران در کلان شهرها


100,000 ریال

انسان و تنش هاي حرارتي محيط کار

مهندسی

انسان و تنش های حرارتی محیط کار


2,000,000 ریال

تکنولوژي جوشکاري جلد2- متالورژي

مهندسی

تکنولوژی جوشکاری جلد2- متالورژی


1,320,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد1ق1

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1ق1


880,000 ریال

مکانيک سيالات براي مهندسان شيمي

مهندسی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


1,600,000 ریال

آشنايي با آمار توصيفي و استنباطي

علوم پایه

آشنایی با آمار توصیفی و استنباطی


300,000 ریال

اخلاق حرفه اي در مهندسي و مديريت

مهندسی

اخلاق حرفه ای در مهندسی و مدیریت


2,030,000 ریال

بررسي و تحليل حوادث شغلي و صنعتي

مهندسی

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی


520,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال- جلد1ق2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد1ق2


500,000 ریال

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردي

علوم پایه

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی


900,000 ریال

ديناميک (مکانيک مهندسي) ويرايش11

مهندسی

دینامیک


5,400,000 ریال

راهنماي حل مسائل نقشه کشي صنعتي1

مهندسی

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی1


600,000 ریال

فراصوت: مباني و نوآوري در کاربرد

علوم پایه

فراصوت: مبانی و نوآوری در کاربرد


2,850,000 ریال

کاربرد سراميک ها در مهندسي پزشکي

علوم پایه

کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی


1,300,000 ریال

ماکرو ارگونومي(ارگونومي سازماني)

مهندسی

ماکرو ارگونومی


2,000,000 ریال

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی


1,000,000 ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي با مطلب

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل معمولی با مطلب


650,000 ریال

هندسه ايراني:کاربرد هندسه در عمل

مهندسی

هندسه ایرانی:کاربرد هندسه در عمل


900,000 ریال

اصول و مباني تحقيق در علوم مهندسي

مهندسی

اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی


850,000 ریال

اقتصاد مهندسي و آناليز تصميم گيري

مدیریت اقتصاد حسابداری

اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری


2,000,000 ریال

برنامه ريزي خطي (تحقيق در عمليات)

علوم پایه

برنامه ریزی خطی


180,000 ریال

حساب تغييرات کاربردي براي مهندسين

علوم پایه

حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین


1,200,000 ریال

حل مسائل نظريه احتمال و کاربرد آن

علوم پایه

حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن


700,000 ریال

روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي

مهندسی

روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی


200,000 ریال

روش هاي نوين آناليز سطح زيست مواد

مهندسی

روش های نوین آنالیز سطح زیست مواد


2,950,000 ریال

رياضي 1 جلد3(کنکور کارشناسي ارشد)

کنکور

ریاضی 1 جلد3


100,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد1

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد1


4,600,000 ریال

رياضيات عمومي و کاربردهاي آن جلد2

علوم پایه

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن جلد2


2,300,000 ریال

کليد آلومينيوم و آليا‌ژهاي وابسته

مهندسی

کلید آلومینیوم و آلیا‌ژهای وابسته


3,500,000 ریال

کنترل پيشرفته و سيستم هاي ديناميک

مهندسی

کنترل پیشرفته و سیستم های دینامیک


2,100,000 ریال

مباني فيزيک جلد1:مکانيک (ويراست9)

علوم پایه

مبانی فیزیک جلد1:مکانیک


1,000,000 ریال

مقدمه اي بر تحليل رگرسيون کاربردي

علوم پایه

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی


520,000 ریال

مکانيک سيالات  ( استريتر) ويرايش9

مهندسی

مکانیک سیالات


4,000,000 ریال

آمار و احتمالات کاربردي  (ويراست2)

علوم پایه

آمار و احتمالات کاربردی


3,500,000 ریال

استاتيک براي رشته هاي فني و مهندسي

مهندسی

استاتیک برای رشته های فنی و مهندسی


800,000 ریال

اطلاعات طراحي براي مهندسين پلاستيک

مهندسی

اطلاعات طراحی برای مهندسین پلاستیک


600,000 ریال

الگوريتم ژنتيک و بهينه سازي مهندسي

مهندسی

الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی


149,000 ریال

انسان آنتروپومتري ارگونومي و طراحي

مهندسی

انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی


1,200,000 ریال

ايمني مبتني بر رفتار و خطاي انساني

مهندسی

ایمنی مبتنی بر رفتار و خطای انسانی


2,000,000 ریال

تحليل هزينه و منفعت (علمي کاربردي)

مهندسی

تحلیل هزینه و منفعت


600,000 ریال

حساب ديفرانسيل و انتگرال ق اول ج 2

علوم پایه

حساب دیفرانسیل و انتگرال ق اول ج 2


5,500,000 ریال

زيست فيزيک و زيست مکانيک در معماري

مهندسی

زیست فیزیک و زیست مکانیک در معماری


690,000 ریال

فرهنگ بزرگ جوشکاري: انگليسي- فارسي

فرهنگ لغت

فرهنگ بزرگ جوشکاری: انگلیسی- فارسی


3,000,000 ریال

کاربرد رايانه در مديريت و حسابداري

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری


1,600,000 ریال

مباني احتمالات و آمار مهندسي: جلد1

علوم پایه

مبانی احتمالات و آمار مهندسی: جلد1


3,800,000 ریال

معادلات ديفرانسيل

علوم پایه

معادلات دیفرانسیل 707 مساله حل شده


2,380,000 ریال

همگرايي مديريت پروژه و مديريت دانش

مدیریت اقتصاد حسابداری

همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش


400,000 ریال

CALCULUS 15ED  حساب ديفرانسيل توماس

زبان انگلیسی

CALCULUS 15ED حساب دیفرانسیل توماس


9,800,000 ریال

آمار و احتمالات (مقطع کارداني)کد196

علوم پایه

آمار و احتمالات


2,000,000 ریال

آناتومي و فيزيولوژي در مهندسي پزشکي

علوم پایه

آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی


3,540,000 ریال

الکتروديناميک کلاسيک: جلد2(ويراست3)

علوم پایه

الکترودینامیک کلاسیک: جلد2


2,000,000 ریال

راهنماي حل مسائل رياضي عمومي2 کد678

علوم پایه

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی2 کد678


2,000,000 ریال

رياضيات مقدماتي براي جغرافيا کد1962

علوم پایه

ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا کد1962


2,060,000 ریال

ساختمان شيميايي و فيزيک الياف نساجي

علوم پایه

ساختمان شیمیایی و فیزیک الیاف نساجی


1,100,000 ریال

طراحي و محاسبات سيستم هاي استندپايپ

مهندسی

طراحی و محاسبات سیستم های استندپایپ


1,080,000 ریال

مقاومت پيشرفته و الاستيسيته کاربردي

مهندسی

مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی


1,500,000 ریال

مقاومت مصالح1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح1:کارشناسی ارشد و دکتری


3,650,000 ریال

CALCULUS   9/ED حساب ديفرانسيل آدامز

زبان انگلیسی

CALCULUS 9/ED حساب دیفرانسیل آدامز