مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تاریخ و فلسفه هنر

دسته بندی ها

(1)
(1)
(5)
(341)

موضوع های اصلی

(1)
(316)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
(10)
(8)

موضوع های فرعی

(1)
(138)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(4)
(2)
(1)
(2)
(178)
(1)
(1)
(5)

انتشارات / تولید کننده ها

(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(17)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(5)
(11)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(15)
(4)
(1)
(1)
(41)
(4)
(1)
(9)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(40)
(9)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
348 محصول
فهم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فهم هنر


1,200,000 ریال

مدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

مدرنیسم


750,000 ریال

هنر مصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مصر


900,000 ریال

اصول هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اصول هنر


1,100,000 ریال

در جريان

تاریخ و فلسفه هنر

در جریان


750,000 ریال

قدرت هنر

تاریخ و فلسفه هنر

قدرت هنر


370,000 ریال

هنر مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرن


3,000,000 ریال

اتاق روشن

تاریخ و فلسفه هنر

اتاق روشن


870,000 ریال

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


5,800,000 ریال

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


6,000,000 ریال

چيستي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر


680,000 ریال

هنر مشروح

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مشروح


500,000 ریال

تاريخ زشتي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زشتی


1,750,000 ریال

هنر و ارزش

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ارزش


200,000 ریال

رسم نقد هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رسم نقد هنر


750,000 ریال

مکاتب نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

مکاتب نقاشی


1,600,000 ریال

هنر مدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرنیسم


3,600,000 ریال

آنچه هنر است

تاریخ و فلسفه هنر

آنچه هنر است


850,000 ریال

تاريخ زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی


900,000 ریال

تاريخ کوبيسم

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ کوبیسم


270,000 ریال

زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی


420,000 ریال

زيبايي و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی و هنر


600,000 ریال

جهان هاي هنري

تاریخ و فلسفه هنر

جهان های هنری


1,020,000 ریال

روش شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روش شناسی هنر


850,000 ریال

شش نام زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

شش نام زیبایی


600,000 ریال

نقطه، خط، سطح

هنرهای تجسمی

نقطه، خط، سطح


300,000 ریال

هنر هند معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر هند معاصر


650,000 ریال

تاريخ هنر نوين

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر نوین


5,000,000 ریال

فرهنگ چين: هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگ چین: هنر


160,000 ریال

نظريه در تئاتر

هنرهای نمایشی

نظریه در تئاتر


450,000 ریال

استتيک رمانتيسم

تاریخ و فلسفه هنر

استتیک رمانتیسم


450,000 ریال

اين يک چپق نيست

تاریخ و فلسفه هنر

این یک چپق نیست


355,000 ریال

حد و مرزهاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

حد و مرزهای هنر


350,000 ریال

حکمت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر اسلامی


2,000,000 ریال

خلاصه تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

خلاصه تاریخ هنر


1,700,000 ریال

ده هزار سال هنر

تاریخ و فلسفه هنر

ده هزار سال هنر


6,000,000 ریال

زيباشناسي عکاسي

هنرهای تجسمی

زیباشناسی عکاسی


1,900,000 ریال

عبور از ديوارها

تاریخ و فلسفه هنر

عبور از دیوارها


1,500,000 ریال

فلسفه هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر معاصر


750,000 ریال

مباني تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی تاریخ هنر


1,250,000 ریال

مباني زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیباشناسی


950,000 ریال

مباني فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی فلسفه هنر


790,000 ریال

مباني هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی هنر ایران


600,000 ریال

هنر در گذر زمان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در گذر زمان


5,950,000 ریال

هنر همچون درمان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر همچون درمان


920,000 ریال

زيبا شناسي چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

زیبا شناسی چیست؟


1,000,000 ریال

فلسفه هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر اسلامی


170,000 ریال

هنر در چند دقيقه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در چند دقیقه


690,000 ریال

هنر نوگراي ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نوگرای ایران


1,400,000 ریال

تاريخ تئاتر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر ایران


1,100,000 ریال

دانشنامه هنر ژاپن

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه هنر ژاپن


1,800,000 ریال

سرگذشت موسيقي پاپ

موسیقی

سرگذشت موسیقی پاپ


1,100,000 ریال

سرگذشت موسيقي راک

موسیقی

سرگذشت موسیقی راک


1,700,000 ریال

مباني زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیبایی شناسی


1,600,000 ریال

نقشمايه هاي ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

نقشمایه های ایرانی


550,000 ریال

هنر جنوب شرقي آسيا

تاریخ و فلسفه هنر

هنر جنوب شرقی آسیا


190,000 ریال

هنر در عصر ديجيتال

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در عصر دیجیتال


650,000 ریال

جستاري بر تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جستاری بر تاریخ هنر


800,000 ریال

چهـــره ها و پرسشها

تاریخ و فلسفه هنر

چهـــره ها و پرسشها


145,000 ریال

سي قرن طراحي گرافيک

هنرهای تجسمی

سی قرن طراحی گرافیک


420,000 ریال

فلسفه هنر کامپيوتري

فلسفه

فلسفه هنر کامپیوتری


880,000 ریال

واسطه گري هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

واسطه گری هنر معاصر


2,200,000 ریال

هندسه خيال و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

هندسه خیال و زیبایی


160,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در آگورای معاصر


560,000 ریال

هنر مدرن:مختصر مفيد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرن:مختصر مفید


550,000 ریال

تاريخ تصوير براي همه

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تصویر برای همه


2,250,000 ریال

درباره هنرمند جنجالي

تاریخ و فلسفه هنر

درباره هنرمند جنجالی


1,300,000 ریال

سبکها و مکتبهاي هنري

تاریخ و فلسفه هنر

سبکها و مکتبهای هنری


800,000 ریال

گزيده تاريخ هنر جهان

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده تاریخ هنر جهان


1,200,000 ریال

معنا در هنرهاي تجسمي

تاریخ و فلسفه هنر

معنا در هنرهای تجسمی


850,000 ریال

هنر پژواک اقليم هشتم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر پژواک اقلیم هشتم


2,600,000 ریال

جزيياتي از هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

جزییاتی از هنر اسلامی


1,300,000 ریال

دانشنامه زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی


1,500,000 ریال

شورشيان هنر قرن بيستم

تاریخ و فلسفه هنر

شورشیان هنر قرن بیستم


950,000 ریال

آشنايي با هنر:گام نخست

تاریخ و فلسفه هنر

آشنایی با هنر:گام نخست


1,900,000 ریال

جستارهاي زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهای زیبایی شناختی


600,000 ریال

جستارهايي در تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در تاریخ هنر


2,500,000 ریال

ديدن هنر؟ کتاب پرسش ها

تاریخ و فلسفه هنر

دیدن هنر؟ کتاب پرسش ها


870,000 ریال

مفاهيم اساسي فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مفاهیم اساسی فلسفه هنر


950,000 ریال

هنر مقدس:اصول و روش ها

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مقدس:اصول و روش ها


700,000 ریال

پرتره هايي از هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

پرتره هایی از هنر معاصر


600,000 ریال

پيشگامان نمايش در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پیشگامان نمایش در ایران


1,300,000 ریال

تاريخ هنر (for dummies)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


2,450,000 ریال

سبک ها و مکاتب هنري غرب

تاریخ و فلسفه هنر

سبک ها و مکاتب هنری غرب


1,500,000 ریال

سينماي اگزيستانسياليستي

هنرهای نمایشی

سینمای اگزیستانسیالیستی


980,000 ریال

شاهزاده پاپ:اندي وارهول

تاریخ و فلسفه هنر

شاهزاده پاپ:اندی وارهول


650,000 ریال

کاندينسکي معنويت در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

کاندینسکی معنویت در هنر


450,000 ریال

آغاز بي پايان هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

آغاز بی پایان هنر مفهومی


750,000 ریال

تاريخ تئاتر سياسي(2جلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر سیاسی


980,000 ریال

تاريخ هنر (ايران و جهان)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


900,000 ریال

درآمدي تصويري بر فمينيسم

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی تصویری بر فمینیسم


550,000 ریال

فيلمسفه:فلسفه فيلم ساخته

هنرهای نمایشی

فیلمسفه:فلسفه فیلم ساخته


440,000 ریال

گرايش هاي هنري (ايسم ها)

تاریخ و فلسفه هنر

گرایش های هنری


900,000 ریال

هفت اصل تزئيني هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هفت اصل تزئینی هنر ایران


1,500,000 ریال

هنر چين از 1980( دوجلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چین از 1980


7,500,000 ریال

تاريخ تاريخ هنر در فرانسه

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تاریخ هنر در فرانسه


750,000 ریال

جايگاه زيبايي در عالم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جایگاه زیبایی در عالم هنر


550,000 ریال

درباره عکاسي:جستاري فلسفي

هنرهای تجسمی

درباره عکاسی:جستاری فلسفی


1,100,000 ریال

زيبايي شناسي در قرن بيستم

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی در قرن بیستم


320,000 ریال

سينماگران قرن بيست و يک/2

هنرهای نمایشی

سینماگران قرن بیست و یک/2


750,000 ریال

شمايل انسان در هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

شمایل انسان در هنر اسلامی


2,100,000 ریال

فلسفه هنر از ديدگاه مارکس

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


420,000 ریال

نگاهي به تاريخ نقاشي جهان

تاریخ و فلسفه هنر

نگاهی به تاریخ نقاشی جهان


850,000 ریال

هنر معاصر تاريخ و جغرافيا

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر تاریخ و جغرافیا


750,000 ریال

درآمد فلسفه اي براي موسيقي

موسیقی

درآمد فلسفه ای برای موسیقی


1,350,000 ریال

آيا مدرنيسم شکست خورده است؟

تاریخ و فلسفه هنر

آیا مدرنیسم شکست خورده است؟


900,000 ریال

پرسشهايي در تاريخ هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پرسشهایی در تاریخ هنر ایران


80,000 ریال

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي

تاریخ و فلسفه هنر

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی


1,300,000 ریال

فلسفه اسلامي و زيبايي شناسي

فلسفه

فلسفه اسلامی و زیبایی شناسی


550,000 ریال

مقدمه اي کوتاه بر تئوري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقدمه ای کوتاه بر تئوری هنر


1,200,000 ریال

يونان:دين اسطوره تراژدي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

یونان:دین اسطوره تراژدی هنر


220,000 ریال

از باغ گلستان  تا کاخ گلستان

تاریخ و فلسفه هنر

از باغ گلستان تا کاخ گلستان


2,750,000 ریال

تاريخ هنر ايران و جهان(رنگي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر ایران و جهان


1,400,000 ریال

روش ها و نظريه هاي تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روش ها و نظریه های تاریخ هنر


800,000 ریال

رويکردهاي معاصر در آموزش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رویکردهای معاصر در آموزش هنر


700,000 ریال

مقالاتي درباره زيباشناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر


150,000 ریال

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنيم

تاریخ و فلسفه هنر

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنیم


620,000 ریال

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7


100,000 ریال

چشم پاينده:جستارهايي درباره هنر

تاریخ و فلسفه هنر

چشم پاینده:جستارهایی درباره هنر


1,600,000 ریال

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چیست؟


800,000 ریال

تاريخ مفاهيم بنيادين زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی


2,600,000 ریال

تاريخ هنر ايران و جهان(سياه سفيد)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر ایران و جهان


900,000 ریال

تفکر از دريچه زيبايي شناسي کد2376

تاریخ و فلسفه هنر

تفکر از دریچه زیبایی شناسی کد2376


650,000 ریال

فيلم همچون فلسفه:انديشيدن بر پرده

هنرهای نمایشی

فیلم همچون فلسفه:اندیشیدن بر پرده


650,000 ریال

مقدمه اي بر تاريخ گرافيک در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

مقدمه ای بر تاریخ گرافیک در ایران


2,000,000 ریال

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1


110,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري

فلسفه

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری


780,000 ریال

انقلاب مفهومي:تاريخ هنر معاصر جهان

تاریخ و فلسفه هنر

انقلاب مفهومی:تاریخ هنر معاصر جهان


3,500,000 ریال

اهميت نظريه از پوليس تا پسامدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

اهمیت نظریه از پولیس تا پسامدرنیسم


430,000 ریال

پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایرانی


290,000 ریال

حقيقت و زيبايي (درس‌هاي فلسفه هنر)

تاریخ و فلسفه هنر

حقیقت و زیبایی


2,300,000 ریال

در جستجوي زبان نو (تحول هنر نقاشي)

هنرهای تجسمی

در جستجوی زبان نو


2,450,000 ریال

گزيده زيباشناسي هگل:فلسفه و حکمت:3

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده زیباشناسی هگل:فلسفه و حکمت:3


150,000 ریال

ماتريس زيبايي:پست مدرنيسم و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

ماتریس زیبایی:پست مدرنیسم و زیبایی


300,000 ریال

ماوريتزيو کاتلان:دغل باز دنياي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

ماوریتزیو کاتلان:دغل باز دنیای هنر


850,000 ریال

امواج پست مدرن:تاريخ هنر معاصر جهان

تاریخ و فلسفه هنر

امواج پست مدرن:تاریخ هنر معاصر جهان


3,500,000 ریال

يک پيام بزرگتر:گفتگو با ديويد هاکني

تاریخ و فلسفه هنر

یک پیام بزرگتر:گفتگو با دیوید هاکنی


1,300,000 ریال

تحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر کد2319

صنایع دستی

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر کد2319


540,000 ریال

گزيده تاريخ هنر ايران:معماري و نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده تاریخ هنر ایران:معماری و نقاشی


1,000,000 ریال

هنر و پاسخگويي:نخستين جستارهاي فلسفي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و پاسخگویی:نخستین جستارهای فلسفی


1,650,000 ریال

آموزش عمومي هنر:چيستي، چرايي و چگونگي

تاریخ و فلسفه هنر

آموزش عمومی هنر:چیستی، چرایی و چگونگی


400,000 ریال

پابلوپيکاسو مردي که دوزخ را نقاشي کرد

تاریخ و فلسفه هنر

پابلوپیکاسو مردی که دوزخ را نقاشی کرد


300,000 ریال

فلسفه هنر ميشل فوکو:تبارشناسي مدرنيته

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر میشل فوکو:تبارشناسی مدرنیته


1,850,000 ریال

مردي که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد

تاریخ و فلسفه هنر

مردی که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد


480,000 ریال

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر


2,000,000 ریال

تاريخ سينماي ايران از آغاز تا سال 1357

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1357


2,000,000 ریال

تاريخ هنر به زبان آدميزاد(for dummies)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر به زبان آدمیزاد


1,500,000 ریال

حرف آخر(مجموعه مقالات از 1353 تا 1393)

تاریخ و فلسفه هنر

حرف آخر


1,200,000 ریال

زيبايي شناسي :دانشنامه فلسفه استنفورد5

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی :دانشنامه فلسفه استنفورد5


3,200,000 ریال

نسبت هنر و ايدئولوژي نزد والتر بنيامين

تاریخ و فلسفه هنر

نسبت هنر و ایدئولوژی نزد والتر بنیامین


500,000 ریال

اوج و افول مدرنيسم(تاريخ هنر معاصر جهان)

تاریخ و فلسفه هنر

اوج و افول مدرنیسم


4,400,000 ریال

فلسفه شکسپير:کشف معناي پنهان نمايشنامه ها

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه شکسپیر:کشف معنای پنهان نمایشنامه ها


1,050,000 ریال

هنر چگونه ميتواند زندگي شما را دگرگون کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چگونه میتواند زندگی شما را دگرگون کند


2,250,000 ریال

بازاريابي امر محسوس:7گفتار در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

بازاریابی امر محسوس:7گفتار در زیبایی شناسی


720,000 ریال

تالار قندريز: تجربه اي در عرضه اجتماعي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تالار قندریز: تجربه ای در عرضه اجتماعی هنر


350,000 ریال

نظريه هاي هنر از افلاطون تا وينکلمان: جلد1

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر از افلاطون تا وینکلمان: جلد1


2,350,000 ریال

تمايزهاي بدون تفاوت:روايتي از سير تحول سوژه

تاریخ و فلسفه هنر

تمایزهای بدون تفاوت:روایتی از سیر تحول سوژه


450,000 ریال

ميزانسن معاصر اجراي تئاتر در آغاز هزاره سوم

تاریخ و فلسفه هنر

میزانسن معاصر اجرای تئاتر در آغاز هزاره سوم


1,600,000 ریال

تصوير سازي داستاني در کتابهاي چاپ سنگي فارسي

تاریخ و فلسفه هنر

تصویر سازی داستانی در کتابهای چاپ سنگی فارسی


1,200,000 ریال

هنر ايران:گزيده اي از مجموعه موزه هنرهاي شرق

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایران:گزیده ای از مجموعه موزه هنرهای شرق


3,000,000 ریال

روانکاوي و ادبيات و هنر از فرويد تا ژاک دريدا

تاریخ و فلسفه هنر

روانکاوی و ادبیات و هنر از فروید تا ژاک دریدا


1,700,000 ریال

مارکسيسم و تاريخ هنر از ويليام ماريس تا چپ نو

تاریخ و فلسفه هنر

مارکسیسم و تاریخ هنر از ویلیام ماریس تا چپ نو


2,100,000 ریال

مارکسيسم و هنر آوانگارد:بويس/وارهول/کلن/دوشان

تاریخ و فلسفه هنر

مارکسیسم و هنر آوانگارد:بویس/وارهول/کلن/دوشان


680,000 ریال

هنر و زيبايي شناسي در شرق آسيا:فلسفه و حکمت:9

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا:فلسفه و حکمت:9


120,000 ریال

عکاسي و فلسفه:مقالاتي در باب ماهيت تصوير عکاسي

هنرهای تجسمی

عکاسی و فلسفه:مقالاتی در باب ماهیت تصویر عکاسی


1,950,000 ریال

نظريه هاي هنر:از امپرسيونيسم تا کاندينسکي جلد3

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از امپرسیونیسم تا کاندینسکی جلد3


1,980,000 ریال

هنر تعاملي از منظر فلسفي:رابطه بدنمندي و تعامل

تاریخ و فلسفه هنر

هنر تعاملی از منظر فلسفی:رابطه بدنمندی و تعامل


1,300,000 ریال

انسان زيباشناس:گفتگوهايي درباره هنر و زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

انسان زیباشناس:گفتگوهایی درباره هنر و زیباشناسی


2,350,000 ریال

خيال مثال و جمال در عرفان اسلامي:فلسفه و حکمت 4

تاریخ و فلسفه هنر

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی:فلسفه و حکمت 4


120,000 ریال

درک عمومي هنر (تاريخ هنر و معماري ايران و جهان)

تاریخ و فلسفه هنر

درک عمومی هنر


1,500,000 ریال

ريتم تفکر: هنر ادبيات و موسيقي پس از مرلو پونتي

تاریخ و فلسفه هنر

ریتم تفکر: هنر ادبیات و موسیقی پس از مرلو پونتی


550,000 ریال

بررسي نقش و جايگاه خورشيد در فرهنگ هنر و اعتقادات

تاریخ و فلسفه هنر

بررسی نقش و جایگاه خورشید در فرهنگ هنر و اعتقادات


400,000 ریال

در ستايش سايه ها:نگاهي ديگر به زيبايي شناسي ژاپني

تاریخ و فلسفه هنر

در ستایش سایه ها:نگاهی دیگر به زیبایی شناسی ژاپنی


370,000 ریال

نگاره ها در تکاپوي خويش:بررسي فلسفي تاريخي و هنري

تاریخ و فلسفه هنر

نگاره ها در تکاپوی خویش:بررسی فلسفی تاریخی و هنری


550,000 ریال

وابي سابي براي هنرمندان شاعران فيلسوفان ديزاينرها

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی برای هنرمندان شاعران فیلسوفان دیزاینرها


730,000 ریال

تاريخ هنر ايران و جهان:سوالات تاليفي و پاسخ تشريحي

کنکور

تاریخ هنر ایران و جهان:سوالات تالیفی و پاسخ تشریحی


1,750,000 ریال

جنون گردآوري هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داري

تاریخ و فلسفه هنر

جنون گردآوری هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داری


800,000 ریال

از زبان هنرمندان:مصاحبه با هنرمندان اوايل دهه هشتاد

تاریخ و فلسفه هنر

از زبان هنرمندان:مصاحبه با هنرمندان اوایل دهه هشتاد


800,000 ریال

جستارهايي در باب اسطوره:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري15

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در باب اسطوره:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری15


750,000 ریال

نظريه هنر و زيبايي شناسي از ديدگاه شيخ نجم الدين کبري

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر و زیبایی شناسی از دیدگاه شیخ نجم الدین کبری


620,000 ریال

تقدير هنر:بيگانگي زيباشناختي از کانت تا دريدا و آدورنو

تاریخ و فلسفه هنر

تقدیر هنر:بیگانگی زیباشناختی از کانت تا دریدا و آدورنو


2,500,000 ریال

هنر و معماري ايران و جهان(از کهن ترين زمان تا عصر حاضر)

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و معماری ایران و جهان


850,000 ریال

اشاره اي به زيباشناسي از منظر پديدارشناسي:فلسفه و حکمت:2

تاریخ و فلسفه هنر

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی:فلسفه و حکمت:2


32,000 ریال

شمايل نگاري خدا و موجودات فراطبيعي در هنر ابتدايي هخامنشي

تاریخ و فلسفه هنر

شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی در هنر ابتدایی هخامنشی


550,000 ریال

صد سال نقاشي در تهران:تهران در هنر نقاشي از قاجار تا معاصر

هنرهای تجسمی

صد سال نقاشی در تهران:تهران در هنر نقاشی از قاجار تا معاصر


1,460,000 ریال

عکاسي معاصر ايران:تحول نگاه عکاسانه به واقعيت از1357تا1390

هنرهای تجسمی

عکاسی معاصر ایران:تحول نگاه عکاسانه به واقعیت از1357تا1390


1,800,000 ریال

هنر از دريچه نظريه:درسگفتارهايي پيرامون نظريه و نقد در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دریچه نظریه:درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر


3,700,000 ریال

از بهزاد تا رضا عباسي:سير تکاملي مينياتور در سده 10 و 11هجري

تاریخ و فلسفه هنر

از بهزاد تا رضا عباسی:سیر تکاملی مینیاتور در سده 10 و 11هجری


195,000 ریال

اشک ها و تصويرها:حکايت انسانهايي که در برابر نقاشي ها گريسته اند

تاریخ و فلسفه هنر

اشک ها و تصویرها:حکایت انسانهایی که در برابر نقاشی ها گریسته اند


720,000 ریال

تاريخ تحليلي هنر معاصر ايران:از آغاز تاثير هنر غرب تا جنبش سقاخانه

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران:از آغاز تاثیر هنر غرب تا جنبش سقاخانه


2,000,000 ریال

سيم آخر و فلسفه:جستارهايي فلسفي درباره بهترين سريال تاريخ تلويزيون

تاریخ و فلسفه هنر

سیم آخر و فلسفه:جستارهایی فلسفی درباره بهترین سریال تاریخ تلویزیون


1,150,000 ریال

کيوريتورباوري:چگونه کيوريتوري بر جهان هنر و همه چيزهاي ديگر چيره شد

تاریخ و فلسفه هنر

کیوریتورباوری:چگونه کیوریتوری بر جهان هنر و همه چیزهای دیگر چیره شد


370,000 ریال

مباني عرفاني هنر  و معماري اسلامي(وحدت وجود و وحدت شهود/کيمياي خيال)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی


900,000 ریال

هنر چين

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چین


فاقد موجودی

معني هنر

تاریخ و فلسفه هنر

معنی هنر


فاقد موجودی

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


فاقد موجودی

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


فاقد موجودی

کتاب کميک

تاریخ و فلسفه هنر

کتاب کمیک


فاقد موجودی

هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایران


فاقد موجودی

هنر و علم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و علم


فاقد موجودی

چيستي هنر؟

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر؟


فاقد موجودی

صد مانيفست

تاریخ و فلسفه هنر

صد مانیفست


فاقد موجودی

گلستان هنر

تاریخ و فلسفه هنر

گلستان هنر


فاقد موجودی

هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی


فاقد موجودی

هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی


فاقد موجودی

هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی


فاقد موجودی

هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مفهومی


فاقد موجودی

پرسش از هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش از هنر


فاقد موجودی

معني زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

معنی زیبایی


فاقد موجودی

هنر رومانسک

تاریخ و فلسفه هنر

هنر رومانسک


فاقد موجودی

هنر و جامعه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و جامعه


فاقد موجودی

اسطوره و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره و هنر


فاقد موجودی

حرمت شکني ها

تاریخ و فلسفه هنر

حرمت شکنی ها


فاقد موجودی

عصر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

عصر آوانگارد


فاقد موجودی

هنر نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نقد هنری


فاقد موجودی

هنر و آنارشي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و آنارشی


فاقد موجودی

هنر و معنويت

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و معنویت


فاقد موجودی

صيد ماهي بزرگ

تاریخ و فلسفه هنر

صید ماهی بزرگ


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر


فاقد موجودی

شکوه هنر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

شکوه هنر قاجار


فاقد موجودی

هنر دوران مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر دوران مدرن


فاقد موجودی

آرت نوو(هنر نو)

تاریخ و فلسفه هنر

آرت نوو


فاقد موجودی

انسان شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

انسان شناسی هنر


فاقد موجودی

تاريخ هاي تئاتر

هنرهای نمایشی

تاریخ های تئاتر


فاقد موجودی

سرآغاز کار هنري

تاریخ و فلسفه هنر

سرآغاز کار هنری


فاقد موجودی

فلسفه تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تاریخ هنر


فاقد موجودی

مباني تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی تاریخ هنر


فاقد موجودی

منظره و هنر غرب

تاریخ و فلسفه هنر

منظره و هنر غرب


فاقد موجودی

هنر بعد از 1960

تاریخ و فلسفه هنر

هنر بعد از 1960


فاقد موجودی

اسطوره شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره شناسی هنر


فاقد موجودی

نساجي سنتي ايران

تاریخ و فلسفه هنر

نساجی سنتی ایران


فاقد موجودی

هنر معاصر آفريقا

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر آفریقا


فاقد موجودی

دلوز در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

دلوز در قابی دیگر


فاقد موجودی

شاهکار هنري چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

شاهکار هنری چیست؟


فاقد موجودی

ويروس مجموعه داري

تاریخ و فلسفه هنر

ویروس مجموعه داری


فاقد موجودی

تاريخ زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی شناسی


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی


فاقد موجودی

گتاري در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

گتاری در قابی دیگر


فاقد موجودی

نظريه هنر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر آوانگارد


فاقد موجودی

هنر به منزله تجربه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به منزله تجربه


فاقد موجودی

خاستگاه هنر انتزاعي

تاریخ و فلسفه هنر

خاستگاه هنر انتزاعی


فاقد موجودی

درآمدي بر فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر فلسفه هنر


فاقد موجودی

زايش مدرنيسم ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

زایش مدرنیسم ایرانی


فاقد موجودی

شاهکارهاي هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

شاهکارهای هنر ایران


فاقد موجودی

بودريار در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

بودریار در قابی دیگر


فاقد موجودی

هنر معاصر:مختصر مفيد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر:مختصر مفید


فاقد موجودی

هنر مي تواند کمک کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر می تواند کمک کند


فاقد موجودی

تصوير زن در هنر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

تصویر زن در هنر قاجار


فاقد موجودی

سرگذشت نقاشي در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

سرگذشت نقاشی در ایران


فاقد موجودی

پرتره هاي سلطنتي قاجار

هنرهای تجسمی

پرتره های سلطنتی قاجار


فاقد موجودی

تاريخ هنر ايران و جهان

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر ایران و جهان


فاقد موجودی

در جستجوي فضاهاي گمشده

تاریخ و فلسفه هنر

در جستجوی فضاهای گمشده


فاقد موجودی

مانويت دين جغرافيا هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مانویت دین جغرافیا هنر


فاقد موجودی

هنـــــر و قلمرو اخلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنـــــر و قلمرو اخلاق


فاقد موجودی

تاريخ و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

تجلي معنا در هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

تجلی معنا در هنر اسلامی


فاقد موجودی

شيوه هاي مختلف نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

شیوه های مختلف نقد هنری


فاقد موجودی

مباني و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

وابي سابي ملاحظاتي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی ملاحظاتی دیگر


فاقد موجودی

هنر معاصر پس از جنگ سرد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر پس از جنگ سرد


فاقد موجودی

امکان و ضرورت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

امکان و ضرورت هنر اسلامی


فاقد موجودی

تاريخ ادبيات و هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ ادبیات و هنر ایران


فاقد موجودی

تاريخ هنر رنسانس ايتاليا

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر رنسانس ایتالیا


فاقد موجودی

ســـومر و اکـــد -کد1665

تاریخ و فلسفه هنر

ســـومر و اکـــد -کد1665


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی شناسی


فاقد موجودی

تاريخ مجسمه سازي در ايران

صنایع دستی

تاریخ مجسمه سازی در ایران


فاقد موجودی

سيري در هنر و تمدن اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در هنر و تمدن اسلامی


فاقد موجودی

هنر به روايت مدرسه دوباتن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به روایت مدرسه دوباتن


فاقد موجودی

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


فاقد موجودی

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


فاقد موجودی

سياست عشق ميان هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

سیاست عشق میان هنر و فلسفه


فاقد موجودی

گرايشهاي ضد هنري(دادائيسم)

تاریخ و فلسفه هنر

گرایشهای ضد هنری


فاقد موجودی

هنــــــــر و اخـــــــلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنــــــــر و اخـــــــلاق


فاقد موجودی

درآمدي بر روش شناسي هاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر روش شناسی های هنر


فاقد موجودی

سيري در هنر ايران جلد14و 15

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در هنر ایران جلد14و 15


فاقد موجودی

مردم شناسي هنر(هنر ابتدايي)

تاریخ و فلسفه هنر

مردم شناسی هنر


فاقد موجودی

پژوهشهايي در شناخت هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پژوهشهایی در شناخت هنر ایران


فاقد موجودی

شاه و پادشاهي در هنر هخامنشي

تاریخ و فلسفه هنر

شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی


فاقد موجودی

پرسش هاي بزرگ در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش های بزرگ در زیبایی شناسی


فاقد موجودی

فرهنگنامه تاريخي زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگنامه تاریخی زیبایی شناسی


فاقد موجودی

گفتارهايي در پديدار شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

گفتارهایی در پدیدار شناسی هنر


فاقد موجودی

مرلو-پونتي و تحليل آثار نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی


فاقد موجودی

نقش برجسته هاي نويافته ساساني

تاریخ و فلسفه هنر

نقش برجسته های نویافته ساسانی


فاقد موجودی

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر


فاقد موجودی

نقد زيبايي شناختي و نقد اخلاقي

تاریخ و فلسفه هنر

نقد زیبایی شناختی و نقد اخلاقی


فاقد موجودی

نگاهي به تاريخ هنر ايران و جهان

تاریخ و فلسفه هنر

نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان


فاقد موجودی

شناخت هنر کودکان براي آموزش بهتر

تاریخ و فلسفه هنر

شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر


فاقد موجودی

فلسفه تحليلي هنر: فلسفه و حکمت 5

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تحلیلی هنر: فلسفه و حکمت 5


فاقد موجودی

هنر نقاشي ايران از آغاز تا اسلام

هنرهای تجسمی

هنر نقاشی ایران از آغاز تا اسلام


فاقد موجودی

اثر هنري در سده باز توليد مکانيکي

تاریخ و فلسفه هنر

اثر هنری در سده باز تولید مکانیکی


فاقد موجودی

دانشنامه زيبايي شناسي و فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر


فاقد موجودی

فلسفه سينما:متون و نوشتارهاي پايه

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه سینما:متون و نوشتارهای پایه


فاقد موجودی

فلسفه هنرها:درآمدي بر زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنرها:درآمدی بر زیبایی شناسی


فاقد موجودی

ابزارآلات جنگ (مجموعه هنر اسلامي12)

تاریخ و فلسفه هنر

ابزارآلات جنگ


فاقد موجودی

101 نکته که در مدرسه هنر بايد بدانيد

تاریخ و فلسفه هنر

101 نکته که در مدرسه هنر باید بدانید


فاقد موجودی

ابزارآلات علمي (مجموعه هنر اسلامي11)

تاریخ و فلسفه هنر

ابزارآلات علمی


فاقد موجودی

انگيزه آفرينندگي در سير تاريخي هنرها

تاریخ و فلسفه هنر

انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها


فاقد موجودی

هنر سلجوقي و خوارزمي:تاريخ هنر ايران8

تاریخ و فلسفه هنر

هنر سلجوقی و خوارزمی:تاریخ هنر ایران8


فاقد موجودی

تحولات تصويري هنر ايران :بررسي انتقادي

تاریخ و فلسفه هنر

تحولات تصویری هنر ایران :بررسی انتقادی


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر:از وينکلمان تا بودلر جلد2

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از وینکلمان تا بودلر جلد2


فاقد موجودی

هنر زيبايي تفکر:تاملي در مباني نظري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر زیبایی تفکر:تاملی در مبانی نظری هنر


فاقد موجودی

هيچکاک فلسفي:سرگيجه و اضطرابهاي بي خبري

تاریخ و فلسفه هنر

هیچکاک فلسفی:سرگیجه و اضطرابهای بی خبری


فاقد موجودی

هنر از ديدگاه مارتين هيدگر:فلسفه و حکمت:8

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر:فلسفه و حکمت:8


فاقد موجودی

هنر و عامليت:بسوي نظريه جديد انسان شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و عاملیت:بسوی نظریه جدید انسان شناختی


فاقد موجودی

حکمت هنر و زيبايي در اسلام: فلسفه و حکمت:6

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر و زیبایی در اسلام: فلسفه و حکمت:6


فاقد موجودی

سيري در حکمت هنر اسلامي از نمايش تا معماري

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در حکمت هنر اسلامی از نمایش تا معماری


فاقد موجودی

هنر اسلامي و تبلور آن در تاج محل و الحمراء

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی و تبلور آن در تاج محل و الحمراء


فاقد موجودی

هنر ايران عصر قاجار در مجموعه هاي مجارستان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایران عصر قاجار در مجموعه های مجارستان


فاقد موجودی

تيغ و تنبور:هنر دوره تيموريان به روايت متون

تاریخ و فلسفه هنر

تیغ و تنبور:هنر دوره تیموریان به روایت متون


فاقد موجودی

داوري زيباشناختي (دانشنامه فلسفه استنفورد72)

تاریخ و فلسفه هنر

داوری زیباشناختی


فاقد موجودی

در حضور امر حسي: مقالاتي در باب زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

در حضور امر حسی: مقالاتی در باب زیبایی شناسی


فاقد موجودی

مباني نظري هنرهاي سنتي(ايران در دوره اسلامي)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی نظری هنرهای سنتی


فاقد موجودی

مجموعه هنر در تمدن اسلامي: مباني نظري کد2124

تاریخ و فلسفه هنر

مجموعه هنر در تمدن اسلامی: مبانی نظری کد2124


فاقد موجودی

تاريخ زيبايي شناسي جلد2:زيبايي شناسي قرون وسطي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی شناسی جلد2:زیبایی شناسی قرون وسطی


فاقد موجودی

تعريف هنر و زيبايي (دانشنامه فلسفه استنفورد67)

تاریخ و فلسفه هنر

تعریف هنر و زیبایی


فاقد موجودی

مجموعه هنر در تمدن اسلامي: هنرهاي صناعي کد2152

تاریخ و فلسفه هنر

مجموعه هنر در تمدن اسلامی: هنرهای صناعی کد2152


فاقد موجودی

معنا و مفهوم زيبايي در المناظر و تنقيح المناظر

تاریخ و فلسفه هنر

معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر


فاقد موجودی

طرح اشياء در هنر اسلامي ايران/هنر و تمدن اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

طرح اشیاء در هنر اسلامی ایران/هنر و تمدن اسلامی


فاقد موجودی

جستاري در سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

صنایع دستی

جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی


فاقد موجودی

مفهوم امر زيباشناختي (دانشنامه فلسفه استنفورد71)

تاریخ و فلسفه هنر

مفهوم امر زیباشناختی


فاقد موجودی

درآمدي بر هنرهاي زيبا:جستارهايي درباره هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر هنرهای زیبا:جستارهایی درباره هنر و فلسفه


فاقد موجودی

رهيافت هاي مناسب در شناخت و تحليل آثار برجسته هنري

تاریخ و فلسفه هنر

رهیافت های مناسب در شناخت و تحلیل آثار برجسته هنری


فاقد موجودی

سبک عباسي:قرآن نويسي تا قرن 4 (مجموعه هنر اسلامي1)

تاریخ و فلسفه هنر

سبک عباسی:قرآن نویسی تا قرن 4


فاقد موجودی

کنکاشي در هنر معاصر ايران:ريشه ها و ديدگاههاي نوين

تاریخ و فلسفه هنر

کنکاشی در هنر معاصر ایران:ریشه ها و دیدگاههای نوین


فاقد موجودی

هنر اجتماعي:مقالاتي در جامعه شناسي هنر معاصر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اجتماعی:مقالاتی در جامعه شناسی هنر معاصر ایران


فاقد موجودی

پس از تيمور:قرآن نويسي تا قرن10 (مجموعه هنر اسلامي3)

تاریخ و فلسفه هنر

پس از تیمور:قرآن نویسی تا قرن10


فاقد موجودی

حيات اجتماعي هنر:مقدمه اي بر تاريخ و جامعه شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

حیات اجتماعی هنر:مقدمه ای بر تاریخ و جامعه شناسی هنر


فاقد موجودی

کمال آراستگي:قرآن نويسي تا قرن13(مجموعه هنر اسلامي4)

تاریخ و فلسفه هنر

کمال آراستگی:قرآن نویسی تا قرن13


فاقد موجودی

هيولاي هستي:سفري با هايدگر در راه سينماي ترس آگاهانه

فلسفه

هیولای هستی:سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه


فاقد موجودی

اين صفحه سفيد است:هنر غياب ساموئل بکت و عباس کيارستمي

تاریخ و فلسفه هنر

این صفحه سفید است:هنر غیاب ساموئل بکت و عباس کیارستمی


فاقد موجودی

هنر و ترس:مشاهداتي درباره خطرات و پاداشهاي آفرينش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ترس:مشاهداتی درباره خطرات و پاداشهای آفرینش هنر


فاقد موجودی

درآمدي بر زيبايي شناسي و جنسيت:نقدي بر گفتمان فمينيستي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیبایی شناسی و جنسیت:نقدی بر گفتمان فمینیستی


فاقد موجودی

تاريخ هنر رنسانس در ايتاليا (نقاشي، معماري، مجسمه سازي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا


فاقد موجودی

قالين:چکيده اي از تاريخ و هنرقالي بافي مشرق زمين(2جلدي)

صنایع دستی

قالین:چکیده ای از تاریخ و هنرقالی بافی مشرق زمین


فاقد موجودی

کارهاي استادانه:قرآن نويسي تا قرن8 (مجموعه هنر اسلامي2)

تاریخ و فلسفه هنر

کارهای استادانه:قرآن نویسی تا قرن8


فاقد موجودی

روان اسطوره شناسي هاي هنري:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري13

تاریخ و فلسفه هنر

روان اسطوره شناسی های هنری:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری13


فاقد موجودی

جستارهايي در چيستي هنر اسلامي:مجموعه مقالات و درس گفتارها

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در چیستی هنر اسلامی:مجموعه مقالات و درس گفتارها


فاقد موجودی

نويسندگان برجسته قلمرو هنر از عهد کهن تا پايان سده نوزدهم

تاریخ و فلسفه هنر

نویسندگان برجسته قلمرو هنر از عهد کهن تا پایان سده نوزدهم


فاقد موجودی

آن سوي بهشت: مقاله هايي در حوزه سياست، تاريخ، ادبيات و هنر

ادبیات

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزه سیاست، تاریخ، ادبیات و هنر


فاقد موجودی

هنر قلم:تحول و تنوع در خوشنويسي اسلامي(مجموعه هنر اسلامي5)

تاریخ و فلسفه هنر

هنر قلم:تحول و تنوع در خوشنویسی اسلامی


فاقد موجودی

گرايش به غرب در هنر قاجار عثماني و هند (مجموعه هنر اسلامي6)

تاریخ و فلسفه هنر

گرایش به غرب در هنر قاجار عثمانی و هند


فاقد موجودی

سينماهاي تهران:مروري بر تاريخچه سالن هاي سينما از قاجار تا امروز

هنرهای نمایشی

سینماهای تهران:مروری بر تاریخچه سالن های سینما از قاجار تا امروز


فاقد موجودی

مباني سنتي هنر و زندگي:تاملي در کتاب رقص شيواي آناندا کوماراسوامي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی سنتی هنر و زندگی:تاملی در کتاب رقص شیوای آناندا کوماراسوامی


فاقد موجودی

وابي-سابي:زيبايي شناسي ژاپني براي هنرمندان، طراحان، شاعران و فيلسوفان

تاریخ و فلسفه هنر

وابی-سابی:زیبایی شناسی ژاپنی برای هنرمندان، طراحان، شاعران و فیلسوفان


فاقد موجودی

گفتگوي بي پايان:روانکاوي معاصر و فرايندهاي خلق اثر هنري از ايده تا

تاریخ و فلسفه هنر

گفتگوی بی پایان:روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش


فاقد موجودی

مارکو گريگوريان و مرتضي مميز:با عينک جوزف کسوث(نگاهي به آغاز هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مارکو گریگوریان و مرتضی ممیز:با عینک جوزف کسوث


فاقد موجودی