مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تاریخ و فلسفه هنر

دسته بندی ها

(1)
(1)
(7)
(417)

موضوع های اصلی

(2)
(382)
(4)
(1)
(5)
(1)
(4)
(15)
(12)

موضوع های فرعی

(1)
(169)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(8)
(4)
(2)
(2)
(2)
(213)
(1)
(1)
(10)

انتشارات / تولید کننده ها

(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(18)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(6)
(5)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(6)
(11)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(16)
(4)
(1)
(1)
(2)
(46)
(5)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(11)
(6)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(14)
(5)
(4)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(45)
(10)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(4)
(4)
(4)
(6)
(1)
(5)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

مترجم ها

(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
426 محصول
زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی


2,100,000 ریال

فهم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فهم هنر


1,700,000 ریال

مدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

مدرنیسم


750,000 ریال

هنر مصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مصر


900,000 ریال

اصول هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اصول هنر


1,100,000 ریال

در جريان

تاریخ و فلسفه هنر

در جریان


750,000 ریال

اتاق روشن

تاریخ و فلسفه هنر

اتاق روشن


2,100,000 ریال

پول و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پول و هنر


1,700,000 ریال

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


9,800,000 ریال

زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

زیباشناسی


2,200,000 ریال

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


1,250,000 ریال

فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر


2,200,000 ریال

مباني هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی هنر


1,500,000 ریال

چيستي هنر؟

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر؟


820,000 ریال

هنر و ارزش

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ارزش


200,000 ریال

رسم نقد هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رسم نقد هنر


795,000 ریال

مکاتب نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

مکاتب نقاشی


3,000,000 ریال

هنر مدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرنیسم


3,600,000 ریال

تاريخ کوبيسم

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ کوبیسم


1,450,000 ریال

حرمت شکني ها

تاریخ و فلسفه هنر

حرمت شکنی ها


1,200,000 ریال

زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی


1,100,000 ریال

عصر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

عصر آوانگارد


5,900,000 ریال

شش نام زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

شش نام زیبایی


600,000 ریال

روان شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روان شناسی هنر


1,300,000 ریال

فيلم هاي پازلي

هنرهای نمایشی

فیلم های پازلی


2,480,000 ریال

آرت نوو(هنر نو)

تاریخ و فلسفه هنر

آرت نوو


6,700,000 ریال

اين يک چپق نيست

تاریخ و فلسفه هنر

این یک چپق نیست


450,000 ریال

حکمت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر اسلامی


2,000,000 ریال

خلاصه تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

خلاصه تاریخ هنر


3,000,000 ریال

ده هزار سال هنر

تاریخ و فلسفه هنر

ده هزار سال هنر


6,000,000 ریال

زيباشناسي عکاسي

هنرهای تجسمی

زیباشناسی عکاسی


1,900,000 ریال

سرآغاز کار هنري

تاریخ و فلسفه هنر

سرآغاز کار هنری


1,480,000 ریال

عبور از ديوارها

تاریخ و فلسفه هنر

عبور از دیوارها


2,900,000 ریال

فلسفه تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تاریخ هنر


4,250,000 ریال

فلسفه هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر معاصر


3,250,000 ریال

مباني تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی تاریخ هنر


1,250,000 ریال

مباني هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی هنر ایران


1,800,000 ریال

هنر در گذر زمان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در گذر زمان


12,950,000 ریال

هنر و ادب ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و ادب ایران


2,300,000 ریال

هنر همچون درمان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر همچون درمان


2,400,000 ریال

زيبا شناسي چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

زیبا شناسی چیست؟


3,150,000 ریال

هنر در چند دقيقه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در چند دقیقه


2,100,000 ریال

هنر نوگراي ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نوگرای ایران


3,700,000 ریال

دلوز در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

دلوز در قابی دیگر


220,000 ریال

ديزاين و دموکراسي

تاریخ و فلسفه هنر

دیزاین و دموکراسی


2,550,000 ریال

شاهکار هنري چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

شاهکار هنری چیست؟


1,800,000 ریال

لکان و فيلم معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

لکان و فیلم معاصر


2,650,000 ریال

آشنايي با هيروگليف

تاریخ و فلسفه هنر

آشنایی با هیروگلیف


980,000 ریال

تاريخ زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی شناسی


3,250,000 ریال

نظريه هنر آوانگارد

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر آوانگارد


1,850,000 ریال

نقشمايه هاي ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

نقشمایه های ایرانی


1,200,000 ریال

هنر به منزله تجربه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به منزله تجربه


2,500,000 ریال

جستاري بر تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جستاری بر تاریخ هنر


1,950,000 ریال

راهبردهاي هنرمندانه

تاریخ و فلسفه هنر

راهبردهای هنرمندانه


1,300,000 ریال

زايش مدرنيسم ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

زایش مدرنیسم ایرانی


4,900,000 ریال

زيبايي شناسي ديزاين

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی دیزاین


3,250,000 ریال

نمايش در دوره قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

نمایش در دوره قاجار


6,500,000 ریال

واسطه گري هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

واسطه گری هنر معاصر


2,600,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در آگورای معاصر


560,000 ریال

هنر مدرن:مختصر مفيد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرن:مختصر مفید


550,000 ریال

هنر معاصر در فرانسه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر در فرانسه


6,000,000 ریال

تاريخ تصوير براي همه

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تصویر برای همه


3,200,000 ریال

جهاني شدن و هنر جديد

تاریخ و فلسفه هنر

جهانی شدن و هنر جدید


2,900,000 ریال

درباره هنرمند جنجالي

تاریخ و فلسفه هنر

درباره هنرمند جنجالی


1,300,000 ریال

نظريه براي تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه برای تاریخ هنر


2,290,000 ریال

هنر پژواک اقليم هشتم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر پژواک اقلیم هشتم


3,500,000 ریال

هنر معاصر:مختصر مفيد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر:مختصر مفید


900,000 ریال

پرورش رفتار هنرمندانه

تاریخ و فلسفه هنر

پرورش رفتار هنرمندانه


1,300,000 ریال

تاريخ مختصر کيوريتوري

هنرهای نمایشی

تاریخ مختصر کیوریتوری


3,300,000 ریال

جزيياتي از هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

جزییاتی از هنر اسلامی


3,500,000 ریال

شورشيان هنر قرن بيستم

تاریخ و فلسفه هنر

شورشیان هنر قرن بیستم


2,200,000 ریال

فلسفه هنر جانور- ساخت

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر جانور- ساخت


640,000 ریال

هنر مدرن در ناخودآگاه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرن در ناخودآگاه


7,500,000 ریال

هنر و القاي ايدئولوژي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و القای ایدئولوژی


4,000,000 ریال

ابي واربورگ:مورخ تصوير

تاریخ و فلسفه هنر

ابی واربورگ:مورخ تصویر


1,950,000 ریال

جستارهايي در تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در تاریخ هنر


2,500,000 ریال

ديدن هنر؟ کتاب پرسش ها

تاریخ و فلسفه هنر

دیدن هنر؟ کتاب پرسش ها


870,000 ریال

هنر مقدس:اصول و روش ها

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مقدس:اصول و روش ها


700,000 ریال

پرتره هايي از هنر معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

پرتره هایی از هنر معاصر


1,700,000 ریال

پيشگامان نمايش در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پیشگامان نمایش در ایران


3,000,000 ریال

تاريخ هنر (for dummies)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


5,200,000 ریال

زيبايي شناسي کنش اجرايي

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی کنش اجرایی


3,800,000 ریال

زيبايي شناسي مدرن ژاپني

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی مدرن ژاپنی


850,000 ریال

کاندينسکي معنويت در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

کاندینسکی معنویت در هنر


450,000 ریال

گرايش هاي هنر (ايسم ها)

تاریخ و فلسفه هنر

گرایش های هنر


2,200,000 ریال

وابي سابي ملاحظاتي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی ملاحظاتی دیگر


1,100,000 ریال

آغاز بي پايان هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

آغاز بی پایان هنر مفهومی


1,600,000 ریال

تاريخ تئاتر سياسي(2جلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر سیاسی


1,850,000 ریال

تاريخ هنر (ايران و جهان)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


2,000,000 ریال

تاريخ هنر رنسانس ايتاليا

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر رنسانس ایتالیا


1,800,000 ریال

درآمدي تصويري بر فمينيسم

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی تصویری بر فمینیسم


550,000 ریال

فيلمسفه:فلسفه فيلم ساخته

هنرهای نمایشی

فیلمسفه:فلسفه فیلم ساخته


440,000 ریال

هنر چين از 1980( دوجلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چین از 1980


7,500,000 ریال

تاريخ تاريخ هنر در فرانسه

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تاریخ هنر در فرانسه


750,000 ریال

جايگاه زيبايي در عالم هنر

تاریخ و فلسفه هنر

جایگاه زیبایی در عالم هنر


550,000 ریال

درباره عکاسي:جستاري فلسفي

هنرهای تجسمی

درباره عکاسی:جستاری فلسفی


1,100,000 ریال

زيبايي شناسي در قرن بيستم

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی در قرن بیستم


320,000 ریال

سينماگران قرن بيست و يک/2

هنرهای نمایشی

سینماگران قرن بیست و یک/2


750,000 ریال

شمايل انسان در هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

شمایل انسان در هنر اسلامی


2,100,000 ریال

نگاهي به تاريخ نقاشي جهان

تاریخ و فلسفه هنر

نگاهی به تاریخ نقاشی جهان


1,400,000 ریال

هنر معاصر تاريخ و جغرافيا

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر تاریخ و جغرافیا


1,800,000 ریال

درآمد فلسفه اي براي موسيقي

موسیقی

درآمد فلسفه ای برای موسیقی


1,350,000 ریال

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


2,600,000 ریال

هنــــــــر و اخـــــــلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنــــــــر و اخـــــــلاق


600,000 ریال

آيا مدرنيسم شکست خورده است؟

تاریخ و فلسفه هنر

آیا مدرنیسم شکست خورده است؟


900,000 ریال

پرسشهايي در تاريخ هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پرسشهایی در تاریخ هنر ایران


80,000 ریال

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي

تاریخ و فلسفه هنر

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی


1,800,000 ریال

ضد سنت بوو:خاطره هاي بامداد

تاریخ و فلسفه هنر

ضد سنت بوو:خاطره های بامداد


1,900,000 ریال

فلسفه اسلامي و زيبايي شناسي

فلسفه

فلسفه اسلامی و زیبایی شناسی


550,000 ریال

مقدمه اي کوتاه بر تئوري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقدمه ای کوتاه بر تئوری هنر


1,200,000 ریال

هنر اسلامي:تاريخ هنر ايران5

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی:تاریخ هنر ایران5


1,650,000 ریال

يونان:دين اسطوره تراژدي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

یونان:دین اسطوره تراژدی هنر


220,000 ریال

تاريخ هنر ايران و جهان(رنگي)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر ایران و جهان


3,000,000 ریال

رويکردهاي معاصر در آموزش هنر

تاریخ و فلسفه هنر

رویکردهای معاصر در آموزش هنر


5,250,000 ریال

پانوفسکي و بنيادهاي تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر


3,500,000 ریال

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنيم

تاریخ و فلسفه هنر

در باب مشاهده:چگونه نگاه کنیم


3,100,000 ریال

فرهنگنامه تاريخي زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگنامه تاریخی زیبایی شناسی


1,200,000 ریال

گفتارهايي در پديدار شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

گفتارهایی در پدیدار شناسی هنر


450,000 ریال

زيبايي شناسي و جامعه شناسي هنر

علوم سیاسی علوم اجتماعی

زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر


95,000 ریال

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر ارسطو:فلسفه و حکمت:7


320,000 ریال

فيلم و فلسفه جدي گرفتن فيلم ها

تاریخ و فلسفه هنر

فیلم و فلسفه جدی گرفتن فیلم ها


1,650,000 ریال

چشم پاينده:جستارهايي درباره هنر

تاریخ و فلسفه هنر

چشم پاینده:جستارهایی درباره هنر


1,600,000 ریال

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چيست؟

تاریخ و فلسفه هنر

هنر بدون عنوان :هنر معاصر چیست؟


800,000 ریال

داعيه هاي هنر از جوتور تا پيکاسو

تاریخ و فلسفه هنر

داعیه های هنر از جوتور تا پیکاسو


3,640,000 ریال

فلسفه تحليلي هنر: فلسفه و حکمت 5

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه تحلیلی هنر: فلسفه و حکمت 5


150,000 ریال

فلسفه سينما:متون و نوشتارهاي پايه

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه سینما:متون و نوشتارهای پایه


3,300,000 ریال

ناخودآگاه در نمايشنامه هاي شکسپير

تاریخ و فلسفه هنر

ناخودآگاه در نمایشنامه های شکسپیر


2,100,000 ریال

هنر اموي و عباسي:تاريخ هنر ايران6

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اموی و عباسی:تاریخ هنر ایران6


1,200,000 ریال

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در نظر افلاطون: فلسفه و حکمت1


110,000 ریال

از زيبايي متافيزيکي تا زيبايي هنري

فلسفه

از زیبایی متافیزیکی تا زیبایی هنری


780,000 ریال

اماکن هنري ايران:تاريخ هنر ايران12

تاریخ و فلسفه هنر

اماکن هنری ایران:تاریخ هنر ایران12


1,650,000 ریال

انقلاب مفهومي:تاريخ هنر معاصر جهان

تاریخ و فلسفه هنر

انقلاب مفهومی:تاریخ هنر معاصر جهان


7,900,000 ریال

پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني

تاریخ و فلسفه هنر

پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایرانی


950,000 ریال

حقيقت و زيبايي (درس‌هاي فلسفه هنر)

تاریخ و فلسفه هنر

حقیقت و زیبایی


3,400,000 ریال

در جستجوي زبان نو (تحول هنر نقاشي)

هنرهای تجسمی

در جستجوی زبان نو


6,250,000 ریال

فلسفه هنرها:درآمدي بر زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنرها:درآمدی بر زیبایی شناسی


2,300,000 ریال

گزيده زيباشناسي هگل:فلسفه و حکمت:3

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده زیباشناسی هگل:فلسفه و حکمت:3


150,000 ریال

ماوريتزيو کاتلان:دغل باز دنياي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

ماوریتزیو کاتلان:دغل باز دنیای هنر


850,000 ریال

هديه :خلاقيت و هنرمند در جهان مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

هدیه :خلاقیت و هنرمند در جهان مدرن


1,750,000 ریال

امواج پست مدرن:تاريخ هنر معاصر جهان

تاریخ و فلسفه هنر

امواج پست مدرن:تاریخ هنر معاصر جهان


7,400,000 ریال

نقاشي هاي سلطنتي ايران در عصر قاجار

هنرهای تجسمی

نقاشی های سلطنتی ایران در عصر قاجار


10,000,000 ریال

هنر مانوي و زردشتي:تاريخ هنر ايران3

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مانوی و زردشتی:تاریخ هنر ایران3


1,650,000 ریال

هنر نگارگري ايران:تاريخ هنر ايران11

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نگارگری ایران:تاریخ هنر ایران11


1,200,000 ریال

يک پيام بزرگتر:گفتگو با ديويد هاکني

تاریخ و فلسفه هنر

یک پیام بزرگتر:گفتگو با دیوید هاکنی


2,700,000 ریال

تحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر کد2319

صنایع دستی

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر کد2319


540,000 ریال

کاشي و کاشي کاران طهران در عصر قاجار

هنرهای تجسمی

کاشی و کاشی کاران طهران در عصر قاجار


3,200,000 ریال

آموزش عمومي هنر:چيستي، چرايي و چگونگي

تاریخ و فلسفه هنر

آموزش عمومی هنر:چیستی، چرایی و چگونگی


400,000 ریال

الفباي هنر امروز:هنر از نگاه کيوريتور

تاریخ و فلسفه هنر

الفبای هنر امروز:هنر از نگاه کیوریتور


900,000 ریال

فرهنگ هاي هنري ايران:تاريخ هنر ايران1

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگ های هنری ایران:تاریخ هنر ایران1


1,700,000 ریال

فلسفه هنر ميشل فوکو:تبارشناسي مدرنيته

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر میشل فوکو:تبارشناسی مدرنیته


1,850,000 ریال

هنر ايلخاني و تيموري:تاريخ هنر ايران9

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایلخانی و تیموری:تاریخ هنر ایران9


1,200,000 ریال

هنر سلجوقي و خوارزمي:تاريخ هنر ايران8

تاریخ و فلسفه هنر

هنر سلجوقی و خوارزمی:تاریخ هنر ایران8


1,650,000 ریال

تاريخ سينماي ايران از آغاز تا سال 1357

هنرهای نمایشی

تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1357


4,200,000 ریال

تحولات تصويري هنر ايران :بررسي انتقادي

تاریخ و فلسفه هنر

تحولات تصویری هنر ایران :بررسی انتقادی


3,750,000 ریال

زيبايي شناسي :دانشنامه فلسفه استنفورد5

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی شناسی :دانشنامه فلسفه استنفورد5


3,200,000 ریال

هنر صفوي، زند، قاجار:تاريخ هنر ايران10

تاریخ و فلسفه هنر

هنر صفوی، زند، قاجار:تاریخ هنر ایران10


1,650,000 ریال

آقاي سناريست:حديث نفس و آثار سعيد مطلبي

ادبیات

آقای سناریست:حدیث نفس و آثار سعید مطلبی


2,900,000 ریال

تفسيري بر تراژدي هاي يونان باستان کد282

تاریخ و فلسفه هنر

تفسیری بر تراژدی های یونان باستان کد282


1,840,000 ریال

اوج و افول مدرنيسم(تاريخ هنر معاصر جهان)

تاریخ و فلسفه هنر

اوج و افول مدرنیسم


7,000,000 ریال

فتوپلي:پژوهش روان شناختي و زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

فتوپلی:پژوهش روان شناختی و زیبایی شناختی


2,300,000 ریال

فلسفه شکسپير:کشف معناي پنهان نمايشنامه ها

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه شکسپیر:کشف معنای پنهان نمایشنامه ها


1,050,000 ریال

هنر از ديدگاه مارتين هيدگر:فلسفه و حکمت:8

تاریخ و فلسفه هنر

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر:فلسفه و حکمت:8


200,000 ریال

هنر چگونه ميتواند زندگي شما را دگرگون کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چگونه میتواند زندگی شما را دگرگون کند


3,200,000 ریال

راهنماي فلسفه و فيلم راتلج:مسائل و مفاهيم1

هنرهای نمایشی

راهنمای فلسفه و فیلم راتلج:مسائل و مفاهیم1


3,650,000 ریال

نظريه هاي هنر از افلاطون تا وينکلمان: جلد1

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر از افلاطون تا وینکلمان: جلد1


2,350,000 ریال

پديدارشناسي هنر و ادبيات:هوسرل هايدگر سارتر

تاریخ و فلسفه هنر

پدیدارشناسی هنر و ادبیات:هوسرل هایدگر سارتر


2,200,000 ریال

هنر ساماني و هنر غزنوي-تاريخ هنر ايران جلد7

تاریخ و فلسفه هنر

هنر سامانی و هنر غزنوی-تاریخ هنر ایران جلد7


1,650,000 ریال

تئوري هاي مدرن اجرا از استانيسلاوسکي تا بوآل

تاریخ و فلسفه هنر

تئوری های مدرن اجرا از استانیسلاوسکی تا بوآل


1,900,000 ریال

مباني نظري هنرهاي سنتي(ايران در دوره اسلامي)

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی نظری هنرهای سنتی


2,500,000 ریال

مجموعه هنر در تمدن اسلامي: مباني نظري کد2124

تاریخ و فلسفه هنر

مجموعه هنر در تمدن اسلامی: مبانی نظری کد2124


2,090,000 ریال

معرفي زيباشناسي:زيباشناسي فلسفي به زبان ساده

تاریخ و فلسفه هنر

معرفی زیباشناسی:زیباشناسی فلسفی به زبان ساده


2,800,000 ریال

هنر ايران:گزيده اي از مجموعه موزه هنرهاي شرق

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایران:گزیده ای از مجموعه موزه هنرهای شرق


3,000,000 ریال

راهنماي فلسفه و فيلم راتلج2: مولف ها و روندها

تاریخ و فلسفه هنر

راهنمای فلسفه و فیلم راتلج2: مولف ها و روندها


4,950,000 ریال

روانکاوي و ادبيات و هنر از فرويد تا ژاک دريدا

تاریخ و فلسفه هنر

روانکاوی و ادبیات و هنر از فروید تا ژاک دریدا


3,500,000 ریال

مارکسيسم و تاريخ هنر از ويليام ماريس تا چپ نو

تاریخ و فلسفه هنر

مارکسیسم و تاریخ هنر از ویلیام ماریس تا چپ نو


2,800,000 ریال

نظريه هاي تاثيرگذار در هنر که شما بايد بدانيد

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های تاثیرگذار در هنر که شما باید بدانید


1,880,000 ریال

هنر و زيبايي شناسي در شرق آسيا:فلسفه و حکمت:9

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا:فلسفه و حکمت:9


120,000 ریال

راهنماي نازيبايي شناسي:فلسفه و هنر در عصر حاضر

تاریخ و فلسفه هنر

راهنمای نازیبایی شناسی:فلسفه و هنر در عصر حاضر


1,900,000 ریال

مجموعه هنر در تمدن اسلامي: هنرهاي صناعي کد2152

تاریخ و فلسفه هنر

مجموعه هنر در تمدن اسلامی: هنرهای صناعی کد2152


3,510,000 ریال

نظريه هاي هنر:از امپرسيونيسم تا کاندينسکي جلد3

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از امپرسیونیسم تا کاندینسکی جلد3


2,950,000 ریال

هنر تعاملي از منظر فلسفي:رابطه بدنمندي و تعامل

تاریخ و فلسفه هنر

هنر تعاملی از منظر فلسفی:رابطه بدنمندی و تعامل


1,700,000 ریال

انسان زيباشناس:گفتگوهايي درباره هنر و زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

انسان زیباشناس:گفتگوهایی درباره هنر و زیباشناسی


2,350,000 ریال

خيال مثال و جمال در عرفان اسلامي:فلسفه و حکمت 4

تاریخ و فلسفه هنر

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی:فلسفه و حکمت 4


120,000 ریال

درک عمومي هنر (تاريخ هنر و معماري ايران و جهان)

تاریخ و فلسفه هنر

درک عمومی هنر


2,700,000 ریال

ريتم تفکر: هنر ادبيات و موسيقي پس از مرلو پونتي

تاریخ و فلسفه هنر

ریتم تفکر: هنر ادبیات و موسیقی پس از مرلو پونتی


550,000 ریال

موزه خيالي آثار موسيقايي:جستاري در فلسفه موسيقي

موسیقی

موزه خیالی آثار موسیقایی:جستاری در فلسفه موسیقی


2,800,000 ریال

هنرمند و ايراني- هند و  اسلامي:تاريخ هنر ايران4

تاریخ و فلسفه هنر

هنرمند و ایرانی- هند و اسلامی:تاریخ هنر ایران4


1,250,000 ریال

جستاري در سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

صنایع دستی

جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی


2,350,000 ریال

از فلسفه تا هنر:در جستجوي پلي ميان نظر و امر هنري

تاریخ و فلسفه هنر

از فلسفه تا هنر:در جستجوی پلی میان نظر و امر هنری


2,050,000 ریال

بررسي نقش و جايگاه خورشيد در فرهنگ هنر و اعتقادات

تاریخ و فلسفه هنر

بررسی نقش و جایگاه خورشید در فرهنگ هنر و اعتقادات


400,000 ریال

ميان ساعت و بستر:چهارروايت از تاريخ نقاشي اروپايي

هنرهای تجسمی

میان ساعت و بستر:چهارروایت از تاریخ نقاشی اروپایی


4,200,000 ریال

نگاره ها در تکاپوي خويش:بررسي فلسفي تاريخي و هنري

تاریخ و فلسفه هنر

نگاره ها در تکاپوی خویش:بررسی فلسفی تاریخی و هنری


550,000 ریال

وابي سابي براي هنرمندان شاعران فيلسوفان ديزاينرها

تاریخ و فلسفه هنر

وابی سابی برای هنرمندان شاعران فیلسوفان دیزاینرها


1,100,000 ریال

تاريخ هنر ايران و جهان:سوالات تاليفي و پاسخ تشريحي

کنکور

تاریخ هنر ایران و جهان:سوالات تالیفی و پاسخ تشریحی


1,750,000 ریال

جنون گردآوري هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داري

تاریخ و فلسفه هنر

جنون گردآوری هنر معاصر:در باب مجموعه و مجموعه داری


2,800,000 ریال

کنکاشي در هنر معاصر ايران:ريشه ها و ديدگاههاي نوين

تاریخ و فلسفه هنر

کنکاشی در هنر معاصر ایران:ریشه ها و دیدگاههای نوین


9,000,000 ریال

هنر اجتماعي:مقالاتي در جامعه شناسي هنر معاصر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اجتماعی:مقالاتی در جامعه شناسی هنر معاصر ایران


1,800,000 ریال

شوق مجموعه داري:گنجينه آثار لاکي ايران در عصر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

شوق مجموعه داری:گنجینه آثار لاکی ایران در عصر قاجار


5,000,000 ریال

هيولاي هستي:سفري با هايدگر در راه سينماي ترس آگاهانه

فلسفه

هیولای هستی:سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه


2,500,000 ریال

تحليل پديدارشناختي هنر:شرحي بر آگاهي زيباشناختي هوسرل

تاریخ و فلسفه هنر

تحلیل پدیدارشناختی هنر:شرحی بر آگاهی زیباشناختی هوسرل


950,000 ریال

جستارهايي در باب اسطوره:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري15

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهایی در باب اسطوره:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری15


1,900,000 ریال

نظريه هنر و زيبايي شناسي از ديدگاه شيخ نجم الدين کبري

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه هنر و زیبایی شناسی از دیدگاه شیخ نجم الدین کبری


620,000 ریال

تقدير هنر:بيگانگي زيباشناختي از کانت تا دريدا و آدورنو

تاریخ و فلسفه هنر

تقدیر هنر:بیگانگی زیباشناختی از کانت تا دریدا و آدورنو


2,500,000 ریال

هنر و معماري ايران و جهان(از کهن ترين زمان تا عصر حاضر)

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و معماری ایران و جهان


2,500,000 ریال

اشاره اي به زيباشناسي از منظر پديدارشناسي:فلسفه و حکمت:2

تاریخ و فلسفه هنر

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی:فلسفه و حکمت:2


220,000 ریال

انديشيدن با هنر (بازانديشي انتقادي در فرهنگ امروز ايران)

تاریخ و فلسفه هنر

اندیشیدن با هنر


2,800,000 ریال

روان اسطوره شناسي هاي هنري:نظريه ها و نقدهاي ادبي هنري13

تاریخ و فلسفه هنر

روان اسطوره شناسی های هنری:نظریه ها و نقدهای ادبی هنری13


2,500,000 ریال

قدرت پنهان زيبايي:چرا خوشبختي در نگاه تماشاگر نهفته است؟

تاریخ و فلسفه هنر

قدرت پنهان زیبایی:چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟


1,300,000 ریال

نورهاي رنگي و رنگ هاي نوراني:تاملي در نگارگري قرون ميانه

فلسفه

نورهای رنگی و رنگ های نورانی:تاملی در نگارگری قرون میانه


1,500,000 ریال

شمايل نگاري خدا و موجودات فراطبيعي در هنر ابتدايي هخامنشي

تاریخ و فلسفه هنر

شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی در هنر ابتدایی هخامنشی


550,000 ریال

آن سوي بهشت: مقاله هايي در حوزه سياست، تاريخ، ادبيات و هنر

ادبیات

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزه سیاست، تاریخ، ادبیات و هنر


6,900,000 ریال

عکاسي معاصر ايران:تحول نگاه عکاسانه به واقعيت از1357تا1390

هنرهای تجسمی

عکاسی معاصر ایران:تحول نگاه عکاسانه به واقعیت از1357تا1390


1,800,000 ریال

من طبيعت هستم:حرف ها و ايده هاي جکسون پولاک در باب هستي و زندگي

هنرهای تجسمی

من طبیعت هستم:حرف ها و ایده های جکسون پولاک در باب هستی و زندگی


800,000 ریال

طرح ها و نقش هاي ايراني از دوران پيش از تاريخ تاپايان دوره ساساني

هنرهای تجسمی

طرح ها و نقش های ایرانی از دوران پیش از تاریخ تاپایان دوره ساسانی


4,500,000 ریال

فضا به مثابه پشتيبان:نگاهي به رويکردهاي پديدارشناسانه در هنر مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

فضا به مثابه پشتیبان:نگاهی به رویکردهای پدیدارشناسانه در هنر مدرن


2,950,000 ریال

کيوريتورباوري:چگونه کيوريتوري بر جهان هنر و همه چيزهاي ديگر چيره شد

تاریخ و فلسفه هنر

کیوریتورباوری:چگونه کیوریتوری بر جهان هنر و همه چیزهای دیگر چیره شد


700,000 ریال

گفتگوي بي پايان:روانکاوي معاصر و فرايندهاي خلق اثر هنري از ايده تا

تاریخ و فلسفه هنر

گفتگوی بی پایان:روانکاوی معاصر و فرایندهای خلق اثر هنری از ایده تا نمایش


890,000 ریال

هنر چين

تاریخ و فلسفه هنر

هنر چین


فاقد موجودی

معني هنر

تاریخ و فلسفه هنر

معنی هنر


فاقد موجودی

هنر مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مدرن


فاقد موجودی

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


فاقد موجودی

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


فاقد موجودی

تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر


فاقد موجودی

چيستي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

چیستی هنر


فاقد موجودی

هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایران


فاقد موجودی

هنر مشروح

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مشروح


فاقد موجودی

هنر و علم

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و علم


فاقد موجودی

تاريخ زشتي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زشتی


فاقد موجودی

تصويرخواني

تاریخ و فلسفه هنر

تصویرخوانی


فاقد موجودی

صد مانيفست

تاریخ و فلسفه هنر

صد مانیفست


فاقد موجودی

گلستان هنر

تاریخ و فلسفه هنر

گلستان هنر


فاقد موجودی

هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی


فاقد موجودی

هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی


فاقد موجودی

هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی


فاقد موجودی

هنر مفهومي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر مفهومی


فاقد موجودی

پرسش از هنر

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش از هنر


فاقد موجودی

معني زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

معنی زیبایی


فاقد موجودی

هنر رومانسک

تاریخ و فلسفه هنر

هنر رومانسک


فاقد موجودی

هنر و جامعه

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و جامعه


فاقد موجودی

آنچه هنر است

تاریخ و فلسفه هنر

آنچه هنر است


فاقد موجودی

اسطوره و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره و هنر


فاقد موجودی

تاريخ زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ زیبایی


فاقد موجودی

زيبايي و هنر

تاریخ و فلسفه هنر

زیبایی و هنر


فاقد موجودی

هنر نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

هنر نقد هنری


فاقد موجودی

هنر و آنارشي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و آنارشی


فاقد موجودی

هنر و معنويت

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و معنویت


فاقد موجودی

جهان هاي هنري

تاریخ و فلسفه هنر

جهان های هنری


فاقد موجودی

روش شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روش شناسی هنر


فاقد موجودی

صيد ماهي بزرگ

تاریخ و فلسفه هنر

صید ماهی بزرگ


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر


فاقد موجودی

نقطه، خط، سطح

هنرهای تجسمی

نقطه، خط، سطح


فاقد موجودی

هنر هند معاصر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر هند معاصر


فاقد موجودی

تاريخ هنر نوين

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر نوین


فاقد موجودی

شکوه هنر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

شکوه هنر قاجار


فاقد موجودی

فرهنگ چين: هنر

تاریخ و فلسفه هنر

فرهنگ چین: هنر


فاقد موجودی

نظريه در تئاتر

هنرهای نمایشی

نظریه در تئاتر


فاقد موجودی

هنر دوران مدرن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر دوران مدرن


فاقد موجودی

استتيک رمانتيسم

تاریخ و فلسفه هنر

استتیک رمانتیسم


فاقد موجودی

انسان شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

انسان شناسی هنر


فاقد موجودی

تاريخ هاي تئاتر

هنرهای نمایشی

تاریخ های تئاتر


فاقد موجودی

حد و مرزهاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

حد و مرزهای هنر


فاقد موجودی

مباني تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی تاریخ هنر


فاقد موجودی

مباني زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیباشناسی


فاقد موجودی

مباني فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی فلسفه هنر


فاقد موجودی

منظره و هنر غرب

تاریخ و فلسفه هنر

منظره و هنر غرب


فاقد موجودی

هنر بعد از 1960

تاریخ و فلسفه هنر

هنر بعد از 1960


فاقد موجودی

اسطوره شناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

اسطوره شناسی هنر


فاقد موجودی

فلسفه هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر اسلامی


فاقد موجودی

نساجي سنتي ايران

تاریخ و فلسفه هنر

نساجی سنتی ایران


فاقد موجودی

هنر معاصر آفريقا

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر آفریقا


فاقد موجودی

تاريخ تئاتر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ تئاتر ایران


فاقد موجودی

دانشنامه هنر ژاپن

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه هنر ژاپن


فاقد موجودی

سرگذشت موسيقي پاپ

موسیقی

سرگذشت موسیقی پاپ


فاقد موجودی

سرگذشت موسيقي راک

موسیقی

سرگذشت موسیقی راک


فاقد موجودی

ويروس مجموعه داري

تاریخ و فلسفه هنر

ویروس مجموعه داری


فاقد موجودی

دريدا در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

دریدا در قابی دیگر


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی


فاقد موجودی

گتاري در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

گتاری در قابی دیگر


فاقد موجودی

مباني زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی زیبایی شناسی


فاقد موجودی

هنر جنوب شرقي آسيا

تاریخ و فلسفه هنر

هنر جنوب شرقی آسیا


فاقد موجودی

هنر در عصر ديجيتال

تاریخ و فلسفه هنر

هنر در عصر دیجیتال


فاقد موجودی

چهـــره ها و پرسشها

تاریخ و فلسفه هنر

چهـــره ها و پرسشها


فاقد موجودی

خاستگاه هنر انتزاعي

تاریخ و فلسفه هنر

خاستگاه هنر انتزاعی


فاقد موجودی

درآمدي بر فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر فلسفه هنر


فاقد موجودی

سي قرن طراحي گرافيک

هنرهای تجسمی

سی قرن طراحی گرافیک


فاقد موجودی

شاهکارهاي هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

شاهکارهای هنر ایران


فاقد موجودی

فلسفه هنر کامپيوتري

فلسفه

فلسفه هنر کامپیوتری


فاقد موجودی

هندسه خيال و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

هندسه خیال و زیبایی


فاقد موجودی

بودريار در قابي ديگر

تاریخ و فلسفه هنر

بودریار در قابی دیگر


فاقد موجودی

سبکها و مکتبهاي هنري

تاریخ و فلسفه هنر

سبکها و مکتبهای هنری


فاقد موجودی

گزيده تاريخ هنر جهان

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده تاریخ هنر جهان


فاقد موجودی

معنا در هنرهاي تجسمي

تاریخ و فلسفه هنر

معنا در هنرهای تجسمی


فاقد موجودی

هنر مي تواند کمک کند

تاریخ و فلسفه هنر

هنر می تواند کمک کند


فاقد موجودی

تصوير زن در هنر قاجار

تاریخ و فلسفه هنر

تصویر زن در هنر قاجار


فاقد موجودی

دانشنامه زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی


فاقد موجودی

سرگذشت نقاشي در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

سرگذشت نقاشی در ایران


فاقد موجودی

آشنايي با هنر:گام نخست

تاریخ و فلسفه هنر

آشنایی با هنر:گام نخست


فاقد موجودی

بر سر نقد هنري چه آمد؟

تاریخ و فلسفه هنر

بر سر نقد هنری چه آمد؟


فاقد موجودی

پرتره هاي سلطنتي قاجار

هنرهای تجسمی

پرتره های سلطنتی قاجار


فاقد موجودی

تاريخ هنر ايران و جهان

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر ایران و جهان


فاقد موجودی

جستارهاي زيبايي شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

جستارهای زیبایی شناختی


فاقد موجودی

در جستجوي فضاهاي گمشده

تاریخ و فلسفه هنر

در جستجوی فضاهای گمشده


فاقد موجودی

فلسفه هنر مسيحي و شرقي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر مسیحی و شرقی


فاقد موجودی

مانويت دين جغرافيا هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مانویت دین جغرافیا هنر


فاقد موجودی

مفاهيم اساسي فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مفاهیم اساسی فلسفه هنر


فاقد موجودی

هنـــــر و قلمرو اخلاق

تاریخ و فلسفه هنر

هنـــــر و قلمرو اخلاق


فاقد موجودی

تاريخ و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

تجلي معنا در هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

تجلی معنا در هنر اسلامی


فاقد موجودی

سبک ها و مکاتب هنري غرب

تاریخ و فلسفه هنر

سبک ها و مکاتب هنری غرب


فاقد موجودی

سينماي اگزيستانسياليستي

هنرهای نمایشی

سینمای اگزیستانسیالیستی


فاقد موجودی

شاهزاده پاپ:اندي وارهول

تاریخ و فلسفه هنر

شاهزاده پاپ:اندی وارهول


فاقد موجودی

شيوه هاي مختلف نقد هنري

تاریخ و فلسفه هنر

شیوه های مختلف نقد هنری


فاقد موجودی

گفتارهايي در باب بينايي

تاریخ و فلسفه هنر

گفتارهایی در باب بینایی


فاقد موجودی

مباني و مسائل زيباشناسي

تاریخ و فلسفه هنر

مبانی و مسائل زیباشناسی


فاقد موجودی

هنر معاصر پس از جنگ سرد

تاریخ و فلسفه هنر

هنر معاصر پس از جنگ سرد


فاقد موجودی

امکان و ضرورت هنر اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

امکان و ضرورت هنر اسلامی


فاقد موجودی

تاريخ ادبيات و هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ ادبیات و هنر ایران


فاقد موجودی

ســـومر و اکـــد -کد1665

تاریخ و فلسفه هنر

ســـومر و اکـــد -کد1665


فاقد موجودی

فلسفه هنر و زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر و زیبایی شناسی


فاقد موجودی

هفت اصل تزئيني هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

هفت اصل تزئینی هنر ایران


فاقد موجودی

تاريخ مجسمه سازي در ايران

صنایع دستی

تاریخ مجسمه سازی در ایران


فاقد موجودی

سيري در هنر و تمدن اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در هنر و تمدن اسلامی


فاقد موجودی

فلسفه هنر از ديدگاه مارکس

تاریخ و فلسفه هنر

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


فاقد موجودی

متفکران بزرگ زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

متفکران بزرگ زیبایی شناسی


فاقد موجودی

هنر به روايت مدرسه دوباتن

تاریخ و فلسفه هنر

هنر به روایت مدرسه دوباتن


فاقد موجودی

درآمدي بر زيباشناسي اسلامي

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی


فاقد موجودی

سياست عشق ميان هنر و فلسفه

تاریخ و فلسفه هنر

سیاست عشق میان هنر و فلسفه


فاقد موجودی

گرايشهاي ضد هنري(دادائيسم)

تاریخ و فلسفه هنر

گرایشهای ضد هنری


فاقد موجودی

درآمدي بر روش شناسي هاي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

درآمدی بر روش شناسی های هنر


فاقد موجودی

سيري در هنر ايران جلد14و 15

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در هنر ایران جلد14و 15


فاقد موجودی

مردم شناسي هنر(هنر ابتدايي)

تاریخ و فلسفه هنر

مردم شناسی هنر


فاقد موجودی

از باغ گلستان  تا کاخ گلستان

تاریخ و فلسفه هنر

از باغ گلستان تا کاخ گلستان


فاقد موجودی

پژوهشهايي در شناخت هنر ايران

تاریخ و فلسفه هنر

پژوهشهایی در شناخت هنر ایران


فاقد موجودی

روش ها و نظريه هاي تاريخ هنر

تاریخ و فلسفه هنر

روش ها و نظریه های تاریخ هنر


فاقد موجودی

شاه و پادشاهي در هنر هخامنشي

تاریخ و فلسفه هنر

شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی


فاقد موجودی

مقالاتي درباره زيباشناسي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر


فاقد موجودی

پرسش هاي بزرگ در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

پرسش های بزرگ در زیبایی شناسی


فاقد موجودی

مرلو-پونتي و تحليل آثار نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی


فاقد موجودی

نقش برجسته هاي نويافته ساساني

تاریخ و فلسفه هنر

نقش برجسته های نویافته ساسانی


فاقد موجودی

10000 سال هنر(ده هزار سال هنر)

تاریخ و فلسفه هنر

10000 سال هنر


فاقد موجودی

سيري در هنر ايران(دوره 15جلدي)

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در هنر ایران


فاقد موجودی

فيلم و فلسفه جدي گرفتن فيلم ها

تاریخ و فلسفه هنر

فیلم و فلسفه جدی گرفتن فیلم ها


فاقد موجودی

نقد زيبايي شناختي و نقد اخلاقي

تاریخ و فلسفه هنر

نقد زیبایی شناختی و نقد اخلاقی


فاقد موجودی

گزيده اي از تاريخ نمايش در جهان

هنرهای نمایشی

گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان


فاقد موجودی

نگاهي به تاريخ هنر ايران و جهان

تاریخ و فلسفه هنر

نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان


فاقد موجودی

شناخت هنر کودکان براي آموزش بهتر

تاریخ و فلسفه هنر

شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر


فاقد موجودی

هنر نقاشي ايران از آغاز تا اسلام

هنرهای تجسمی

هنر نقاشی ایران از آغاز تا اسلام


فاقد موجودی

اثر هنري در سده باز توليد مکانيکي

تاریخ و فلسفه هنر

اثر هنری در سده باز تولید مکانیکی


فاقد موجودی

تاريخ مفاهيم بنيادين زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی


فاقد موجودی

تاريخ هنر ايران و جهان(سياه سفيد)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر ایران و جهان


فاقد موجودی

تفکر از دريچه زيبايي شناسي کد2376

تاریخ و فلسفه هنر

تفکر از دریچه زیبایی شناسی کد2376


فاقد موجودی

دانشنامه زيبايي شناسي و فلسفه هنر

تاریخ و فلسفه هنر

دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر


فاقد موجودی

فيلم همچون فلسفه:انديشيدن بر پرده

هنرهای نمایشی

فیلم همچون فلسفه:اندیشیدن بر پرده


فاقد موجودی

مقدمه اي بر تاريخ گرافيک در ايران

تاریخ و فلسفه هنر

مقدمه ای بر تاریخ گرافیک در ایران


فاقد موجودی

اهميت نظريه از پوليس تا پسامدرنيسم

تاریخ و فلسفه هنر

اهمیت نظریه از پولیس تا پسامدرنیسم


فاقد موجودی

ماتريس زيبايي:پست مدرنيسم و زيبايي

تاریخ و فلسفه هنر

ماتریس زیبایی:پست مدرنیسم و زیبایی


فاقد موجودی

ابزارآلات جنگ (مجموعه هنر اسلامي12)

تاریخ و فلسفه هنر

ابزارآلات جنگ


فاقد موجودی

101 نکته که در مدرسه هنر بايد بدانيد

تاریخ و فلسفه هنر

101 نکته که در مدرسه هنر باید بدانید


فاقد موجودی

ابزارآلات علمي (مجموعه هنر اسلامي11)

تاریخ و فلسفه هنر

ابزارآلات علمی


فاقد موجودی

انگيزه آفرينندگي در سير تاريخي هنرها

تاریخ و فلسفه هنر

انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها


فاقد موجودی

گزيده تاريخ هنر ايران:معماري و نقاشي

تاریخ و فلسفه هنر

گزیده تاریخ هنر ایران:معماری و نقاشی


فاقد موجودی

هنر و پاسخگويي:نخستين جستارهاي فلسفي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و پاسخگویی:نخستین جستارهای فلسفی


فاقد موجودی

پابلوپيکاسو مردي که دوزخ را نقاشي کرد

تاریخ و فلسفه هنر

پابلوپیکاسو مردی که دوزخ را نقاشی کرد


فاقد موجودی

مردي که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد

تاریخ و فلسفه هنر

مردی که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد


فاقد موجودی

نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر


فاقد موجودی

تاريخ هنر به زبان آدميزاد(for dummies)

تاریخ و فلسفه هنر

تاریخ هنر به زبان آدمیزاد


فاقد موجودی

حرف آخر(مجموعه مقالات از 1353 تا 1393)

تاریخ و فلسفه هنر

حرف آخر


فاقد موجودی

نسبت هنر و ايدئولوژي نزد والتر بنيامين

تاریخ و فلسفه هنر

نسبت هنر و ایدئولوژی نزد والتر بنیامین


فاقد موجودی

فلاسفه و موسيقي از يونان باستان تا نيچه

تاریخ و فلسفه هنر

فلاسفه و موسیقی از یونان باستان تا نیچه


فاقد موجودی

نظريه هاي هنر:از وينکلمان تا بودلر جلد2

تاریخ و فلسفه هنر

نظریه های هنر:از وینکلمان تا بودلر جلد2


فاقد موجودی

هنر پارتي و ساساني-تاريخ هنر ايران جلد2

تاریخ و فلسفه هنر

هنر پارتی و ساسانی-تاریخ هنر ایران جلد2


فاقد موجودی

هنر زيبايي تفکر:تاملي در مباني نظري هنر

تاریخ و فلسفه هنر

هنر زیبایی تفکر:تاملی در مبانی نظری هنر


فاقد موجودی

هيچکاک فلسفي:سرگيجه و اضطرابهاي بي خبري

تاریخ و فلسفه هنر

هیچکاک فلسفی:سرگیجه و اضطرابهای بی خبری


فاقد موجودی

هنر و عامليت:بسوي نظريه جديد انسان شناختي

تاریخ و فلسفه هنر

هنر و عاملیت:بسوی نظریه جدید انسان شناختی


فاقد موجودی

بازاريابي امر محسوس:7گفتار در زيبايي شناسي

تاریخ و فلسفه هنر

بازاریابی امر محسوس:7گفتار در زیبایی شناسی


فاقد موجودی

تالار قندريز: تجربه اي در عرضه اجتماعي هنر

تاریخ و فلسفه هنر

تالار قندریز: تجربه ای در عرضه اجتماعی هنر


فاقد موجودی

حکمت هنر و زيبايي در اسلام: فلسفه و حکمت:6

تاریخ و فلسفه هنر

حکمت هنر و زیبایی در اسلام: فلسفه و حکمت:6


فاقد موجودی

سيري در حکمت هنر اسلامي از نمايش تا معماري

تاریخ و فلسفه هنر

سیری در حکمت هنر اسلامی از نمایش تا معماری


فاقد موجودی

هنر اسلامي و تبلور آن در تاج محل و الحمراء

تاریخ و فلسفه هنر

هنر اسلامی و تبلور آن در تاج محل و الحمراء


فاقد موجودی

هنر ايران عصر قاجار در مجموعه هاي مجارستان

تاریخ و فلسفه هنر

هنر ایران عصر قاجار در مجموعه های مجارستان


فاقد موجودی

تمايزهاي بدون تفاوت:روايتي از سير تحول سوژه

تاریخ و فلسفه هنر

تمایزهای بدون تفاوت:روایتی از سیر تحول سوژه


فاقد موجودی

تيغ و تنبور:هنر دوره تيموريان به روايت متون

تاریخ و فلسفه هنر

تیغ و تنبور:هنر دوره تیموریان به روایت متون


فاقد موجودی

ميزانسن معاصر اجراي تئاتر در آغاز هزاره سوم

تاریخ و فلسفه هنر

میزانسن معاصر اجرای تئاتر در آغاز هزاره سوم


فاقد موجودی