مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای کنکور

دسته بندی ها

(1226)
(1)
(15)
(10)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(5)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1225)
(8)
(4)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1220)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات / تولید کننده ها

(10)
(2)
(1)
(7)
(1)
(12)
(27)
(3)
(1)
(3)
(2)
(139)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(18)
(145)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(4)
(2)
(14)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(11)
(5)
(2)
(39)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(13)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(15)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(12)
(1)
(1)
(2)
(54)
(1)
(1)
(5)
(2)
(10)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(294)
(28)
(1)
(5)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(31)
(29)
(2)
(111)
(7)
(2)
(1)
(5)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(17)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(6)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(39)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(10)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(17)
(1)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(27)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(13)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1253 محصول
بيوفيزيک

کنکور

بیوفیزیک


1,850,000 ریال

شيمي آلي2

کنکور

شیمی آلی2


2,000,000 ریال

خط در گرافيک

کنکور

خط در گرافیک


150,000 ریال

مباني جبـــر

کنکور

مبانی جبـــر


4,640,000 ریال

استخراج فلزات

کنکور

استخراج فلزات


4,000,000 ریال

پژوهش عملياتي

کنکور

پژوهش عملیاتی


3,400,000 ریال

ديناميک ماشين

کنکور

دینامیک ماشین


1,280,000 ریال

کتاب برق جلد1

کنکور

کتاب برق جلد1


600,000 ریال

خواص مکانيکي مواد

کنکور

خواص مکانیکی مواد


1,400,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين

کنکور

طراحی اجزای ماشین


4,500,000 ریال

مرجع کامل حسابرسي

کنکور

مرجع کامل حسابرسی


4,100,000 ریال

استاتيک(کتاب ارشد)

کنکور

استاتیک


2,650,000 ریال

خط در گرافيک:کنکور

کنکور

خط در گرافیک:کنکور


150,000 ریال

دروس تخصصي استخراج

کنکور

دروس تخصصی استخراج


3,740,000 ریال

ديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک


2,840,000 ریال

کتاب درس خواص مواد

کنکور

کتاب درس خواص مواد


1,620,000 ریال

تحليل آماري پيشرفته

کنکور

تحلیل آماری پیشرفته


1,200,000 ریال

تحليل سازه ها(ارشد)

کنکور

تحلیل سازه ها


3,600,000 ریال

رياضي عمومي 1: جلد1

کنکور

ریاضی عمومی 1: جلد1


2,800,000 ریال

رياضي عمومي 2: جلد1

کنکور

ریاضی عمومی 2: جلد1


2,500,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد1

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد1


4,300,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي

کنکور

سیستم های کنترل خطی


5,680,000 ریال

ميکروالکترونيک جلد1

کنکور

میکروالکترونیک جلد1


1,200,000 ریال

ميکروالکترونيک جلد2

کنکور

میکروالکترونیک جلد2


1,200,000 ریال

هيدروليک(سري عمران)

کنکور

هیدرولیک


3,980,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


3,400,000 ریال

رياضي فيزيک1و2(ارشد)

کنکور

ریاضی فیزیک1و2


3,650,000 ریال

زبانشناسي(کتاب ارشد)

کنکور

زبانشناسی


1,260,000 ریال

کنکور ارشد رشد حرکتي

کنکور

کنکور ارشد رشد حرکتی


3,500,000 ریال

مرجع کامل انتقال جرم

کنکور

مرجع کامل انتقال جرم


4,500,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,480,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,250,000 ریال

الکترونيک1(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک1


3,640,000 ریال

تاريخ جهان(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ جهان


3,980,000 ریال

دروس تخصصي مکانيک سنگ

کنکور

دروس تخصصی مکانیک سنگ


1,760,000 ریال

رياضي عمومي1و2 : جلد3

کنکور

ریاضی عمومی1و2 : جلد3


4,500,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق


2,640,000 ریال

سيستم عامل(کتاب ارشد)

کنکور

سیستم عامل


2,870,000 ریال

شيمي فيزيک(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


3,340,000 ریال

طراحي 1و2:(کنکور هنر)

کنکور

طراحی 1و2:


140,000 ریال

مهندسي کنترل اتوماتيک

کنکور

مهندسی کنترل اتوماتیک


4,900,000 ریال

اصول فقه:کارشناسي ارشد

کنکور

اصول فقه:کارشناسی ارشد


1,550,000 ریال

برق جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد1:کارشناسی ارشد


110,000 ریال

برق جلد5:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد5:کارشناسی ارشد


90,000 ریال

تاريخ اسلام(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ اسلام


1,870,000 ریال

ترموديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

ترمودینامیک


2,870,000 ریال

حقوق خصوصي(دکتري آزاد)

کنکور

حقوق خصوصی


400,000 ریال

حقوق عمومي(دکتري آزاد)

کنکور

حقوق عمومی


200,000 ریال

متون تخصصي علوم تربيتي

کنکور

متون تخصصی علوم تربیتی


1,580,000 ریال

مديريت مالي(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت مالی


3,240,000 ریال

مرجع کامل انتقال حرارت

کنکور

مرجع کامل انتقال حرارت


6,500,000 ریال

مرجع کامل کنکور ژئودزي

کنکور

مرجع کامل کنکور ژئودزی


4,350,000 ریال

مکانيک سيالات(ويراست3)

کنکور

مکانیک سیالات


4,900,000 ریال

هوش مصنوعي (کتاب ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی


3,640,000 ریال

انتقال حرارت(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال حرارت


2,680,000 ریال

حقوق عمومي(دکتري دولتي)

کنکور

حقوق عمومی


300,000 ریال

زبان دکتري وزارت بهداشت

کنکور

زبان دکتری وزارت بهداشت


4,500,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين کد674

کنکور

طراحی اجزاء ماشین کد674


200,000 ریال

علم النفس:کارشناسي ارشد

کنکور

علم النفس:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

فيزيک خاک:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک خاک:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

مجموعه حقوق:دکتري دولتي

کنکور

مجموعه حقوق:دکتری دولتی


400,000 ریال

معماري(7سال کنکور آزاد)

کنکور

معماری


300,000 ریال

مقاومت مصالح(کتاب ارشد)

کنکور

مقاومت مصالح


5,840,000 ریال

ميکروب شناسي(کتاب ارشد)

کنکور

میکروب شناسی


3,440,000 ریال

الکترونيک2(ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک2


5,280,000 ریال

حرکت شناسي:کارشناسي ارشد

کنکور

حرکت شناسی:کارشناسی ارشد


950,000 ریال

خواص مواد جامع:کنکور هنر

کنکور

خواص مواد جامع:کنکور هنر


1,100,000 ریال

ديناميک ماشين(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک ماشین


2,870,000 ریال

رياضيات جامع صنايع غذايي

کنکور

ریاضیات جامع صنایع غذایی


220,000 ریال

زبان انگليسي عمومي دکتري

کنکور

زبان انگلیسی عمومی دکتری


4,800,000 ریال

زبان تخصصي مديريت-اشراقي

کنکور

زبان تخصصی مدیریت-اشراقی


1,500,000 ریال

ساختمان هاي گسسته:(ارشد)

کنکور

ساختمان های گسسته:


2,350,000 ریال

فيزيک پيش دانشگاهي کد802

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی کد802


1,100,000 ریال

فيزيک مدرن:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک مدرن:کارشناسی ارشد


3,200,000 ریال

کتاب جامع روان شناسي رشد

کنکور

کتاب جامع روان شناسی رشد


5,980,000 ریال

گرامر انگليسي(کتاب ارشد)

کنکور

گرامر انگلیسی


1,680,000 ریال

مباني جبر خطي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی جبر خطی


3,440,000 ریال

مجموعه آمار(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه آمار


300,000 ریال

مکانيک سيالات(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک سیالات


3,240,000 ریال

هوش مصنوعي:کارشناسي ارشد

کنکور

هوش مصنوعی:کارشناسی ارشد


4,900,000 ریال

Advanced vocabulary tests

کنکور

Advanced vocabulary tests


540,000 ریال

رياضيات مهندسي(کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات مهندسی


3,760,000 ریال

سيستم عامل: کارشناسي ارشد

کنکور

سیستم عامل: کارشناسی ارشد


4,350,000 ریال

شيمي فيزيک(کارشناسي ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


2,950,000 ریال

طراحي الگوريتم(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی الگوریتم


3,980,000 ریال

کاربرد خط در گرافيک:کنکور

کنکور

کاربرد خط در گرافیک:کنکور


300,000 ریال

کاربرد کامپيوتر در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت


40,000 ریال

گزيده تاريخ هنر مشرق زمين

کنکور

گزیده تاریخ هنر مشرق زمین


3,590,000 ریال

مجموعه پرسش هاي ترسيم فني

کنکور

مجموعه پرسش های ترسیم فنی


1,640,000 ریال

مجموعه پرسش هاي خواص مواد

کنکور

مجموعه پرسش های خواص مواد


1,190,000 ریال

مصالح ساختماني(کتاب ارشد)

کنکور

مصالح ساختمانی


1,980,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي:کتاب ارشد

کنکور

ارتعاشات مکانیکی:کتاب ارشد


2,980,000 ریال

پايگاه داده ها:(کتاب ارشد)

کنکور

پایگاه داده ها:


2,400,000 ریال

تحقيق در عمليات :کتاب ارشد

کنکور

تحقیق در عملیات :کتاب ارشد


1,870,000 ریال

حسابداري صنعتي2(کتاب ارشد)

کنکور

حسابداری صنعتی2


160,000 ریال

رياضيات عمومي2( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی2


2,180,000 ریال

زبان عمومي (کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان عمومی


2,850,000 ریال

کارگاه برق(سيم پيچي) کد697

کنکور

کارگاه برق


1,200,000 ریال

مديريت مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت مالی: کارشناسی ارشد


3,850,000 ریال

مرجع کامل کنکور فتوگرامتري

کنکور

مرجع کامل کنکور فتوگرامتری


1,850,000 ریال

مکانيک کوانتومي(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک کوانتومی


3,650,000 ریال

مهندسي شهرسازي:دکتري دولتي

کنکور

مهندسی شهرسازی:دکتری دولتی


350,000 ریال

هوش مصنوعي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی:


3,950,000 ریال

بانک تست کارشناسي ارشد GMAT

کنکور

بانک تست کارشناسی ارشد GMAT


4,350,000 ریال

خلاقيت تصويري و تجسمي: جلد2

کنکور

خلاقیت تصویری و تجسمی: جلد2


2,590,000 ریال

روان شناسي رشد:ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی رشد:ارشد و دکتری


3,340,000 ریال

روانشناسي تربيتي(کتاب ارشد)

کنکور

روانشناسی تربیتی


1,380,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(2) کد329

کنکور

ریاضی علم کامپیوتر


1,600,000 ریال

رياضيات مهندسي:(ارشدودکتري)

کنکور

ریاضیات مهندسی:


5,300,000 ریال

زبان تخصصي ويژه رشته مشاوره

کنکور

زبان تخصصی ویژه رشته مشاوره


1,200,000 ریال

ساختمان داده ها (کتاب ارشد)

کنکور

ساختمان داده ها


3,740,000 ریال

شيمي معدني جلد1:شيمي معدني1

کنکور

شیمی معدنی جلد1:شیمی معدنی1


2,440,000 ریال

مرجع کامل کنکور نقشه برداري

کنکور

مرجع کامل کنکور نقشه برداری


2,130,000 ریال

معماري کامپيوتر (کتاب ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر


1,490,000 ریال

مقاله نويسي به زبان انگليسي

کنکور

مقاله نویسی به زبان انگلیسی


1,950,000 ریال

مهندسي نرم افزار(کتاب ارشد)

کنکور

مهندسی نرم افزار


790,000 ریال

الکترونيک ديجيتال(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک دیجیتال


3,140,000 ریال

برنامه ريزي درسي(دکتري آزاد)

کنکور

برنامه ریزی درسی


200,000 ریال

حسابداري صنعتي:کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری صنعتی:کارشناسی ارشد


2,950,000 ریال

حسابداري مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری مالی: کارشناسی ارشد


3,800,000 ریال

روان شناسي باليني(کتاب ارشد)

کنکور

روان شناسی بالینی


2,860,000 ریال

روان شناسي تربيتي(کتاب ارشد)

کنکور

روان شناسی تربیتی


2,870,000 ریال

روان شناسي سلامت(دکتري آزاد)

کنکور

روان شناسی سلامت


400,000 ریال

روان شناسي عمومي(دکتري آزاد)

کنکور

روان شناسی عمومی


400,000 ریال

زبان انگليسي برق:راهيان ارشد

کنکور

زبان انگلیسی برق:راهیان ارشد


2,700,000 ریال

زبان انگليسي جامع: کنکور هنر

کنکور

زبان انگلیسی جامع: کنکور هنر


260,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی اجزای ماشین


3,240,000 ریال

عــــربي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

عــــربی:کارشناسی ارشدودکتری


3,200,000 ریال

گرافيک (کارداني به کارشناسي)

کنکور

گرافیک


1,300,000 ریال

مباني آناليز عددي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی آنالیز عددی


2,880,000 ریال

مدارهاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی2


5,640,000 ریال

مدارهاي منطقي:(ارشد و دکتري)

کنکور

مدارهای منطقی:


3,350,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


2,980,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,480,000 ریال

مهندسي نرم افزار:راهيان ارشد

کنکور

مهندسی نرم افزار:راهیان ارشد


3,200,000 ریال

نثر فارسي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

نثر فارسی جلد1:کارشناسی ارشد


4,900,000 ریال

بازاريابي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

بازاریابی:


4,650,000 ریال

تاريخ ايران اسلامي(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ ایران اسلامی


3,940,000 ریال

تاريخ ايران باستان(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ ایران باستان


2,940,000 ریال

تاريخ لباس جهان:کارشناسي ارشد

کنکور

تاریخ لباس جهان:کارشناسی ارشد


1,900,000 ریال

جغرافيا(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

جغرافیا


110,000 ریال

روان شناسي رشد:کتاب جامع ارشد

کنکور

روان شناسی رشد:کتاب جامع ارشد


95,000 ریال

روان شناسي شخصيت:ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی شخصیت:ارشد و دکتری


2,480,000 ریال

شبکه‌هاي کامپيوتري(کتاب ارشد)

کنکور

شبکه‌های کامپیوتری


3,760,000 ریال

شيمي آلي 1و2و3(کارشناسي ارشد)

کنکور

شیمی آلی 1و2و3


4,500,000 ریال

فيزيک پايه1و2و3(ارشد و دکتري)

کنکور

فیزیک پایه1و2و3


4,950,000 ریال

مباني آناليز رياضي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی آنالیز ریاضی


3,870,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي حقوق جزا

کنکور

مجموعه سوالات دکترای حقوق جزا


120,000 ریال

مجموعه فيزيک(کنکور ارشد)91/99

کنکور

مجموعه فیزیک


3,900,000 ریال

مردم شناسي و روش هاي آن:کنکور

کنکور

مردم شناسی و روش های آن:کنکور


60,000 ریال

يادگيري حرکتي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

یادگیری حرکتی:


1,600,000 ریال

آيين دادرسي مدني:کارشناسي ارشد

کنکور

آیین دادرسی مدنی:کارشناسی ارشد


1,100,000 ریال

اقتصاد خرد (کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

اقتصاد خرد


3,460,000 ریال

انگل شناسي پزشکي:کارشناسي ارشد

کنکور

انگل شناسی پزشکی:کارشناسی ارشد


320,000 ریال

حسابرسي: کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حسابرسی: کارشناسی ارشد و دکتری


2,600,000 ریال

روان شناسي عمومي:کارشناسي ارشد

کنکور

روان شناسی عمومی:کارشناسی ارشد


3,200,000 ریال

روش ها و فنون تدريس(کتاب ارشد)

کنکور

روش ها و فنون تدریس


2,440,000 ریال

زبان انگليسي عمومي1(گرامر)ارشد

کنکور

زبان انگلیسی عمومی1


1,980,000 ریال

زبان شناسي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

زبان شناسی:کارشناسی ارشدودکتری


2,750,000 ریال

شرح آزموني قانون مجازات اسلامي

حقوق معارف الهیات

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی


4,750,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک(ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک


2,250,000 ریال

کنترل خطي جلد اول:ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلد اول:ارشد و دکتری


2,900,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي1(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی1


2,870,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی2


2,440,000 ریال

متون فقه:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

متون فقه:کارشناسی ارشد و دکتری


3,600,000 ریال

مديريت بازاريابي (ارشد مديريت)

کنکور

مدیریت بازاریابی


220,000 ریال

مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


280,000 ریال

مکانيک خاک:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

مکانیک خاک:کارشناسی ارشد پارسه


280,000 ریال

مهندسي شيمي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

مهندسی شیمی جلد1:کارشناسی ارشد


190,000 ریال

استعداد تحصيلي:ويژه آزمون دکتري

کنکور

استعداد تحصیلی:ویژه آزمون دکتری


4,200,000 ریال

اقتصاد خرد: رشته مديريت و صنايع

کنکور

اقتصاد خرد: رشته مدیریت و صنایع


2,200,000 ریال

انتقال حرارت جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

انتقال حرارت جلد1:کارشناسی ارشد


3,400,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت(کتاب ارشد)

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


1,440,000 ریال

پايگاه داده ها جلد1:راهيان ارشد

کنکور

پایگاه داده ها جلد1:راهیان ارشد


3,200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت کسب و کار MBA

کنکور

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار MBA


2,000,000 ریال

زبان عمومي کارشناسي ارشد مديريت

کنکور

زبان عمومی کارشناسی ارشد مدیریت


2,300,000 ریال

مباني و فراگرد بودجه ريزي دولتي

کنکور

مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی


400,000 ریال

مجموعه آزمون هاي ارشد زبان عربي

کنکور

مجموعه آزمون های ارشد زبان عربی


330,000 ریال

مجموعه پرسش هاي تاريخ هنر ايران

کنکور

مجموعه پرسش های تاریخ هنر ایران


2,390,000 ریال

مجموعه تربيت بدني1(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی1


350,000 ریال

مجموعه تربيت بدني2(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی2


320,000 ریال

مرجع کامل حسابداري مالي و صنعتي

کنکور

مرجع کامل حسابداری مالی و صنعتی


1,000,000 ریال

معماري کامپيوتر:(کارشناسي ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر:


1,800,000 ریال

نوروسايکولوژي(دکتري روان شناسي)

کنکور

نوروسایکولوژی


2,980,000 ریال

حقوق اساسي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق اساسی:کارشناسی ارشد و دکتری


3,450,000 ریال

حقوق تجارت:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق تجارت:کارشناسی ارشد و دکتری


1,800,000 ریال

حقوق خصوصي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

حقوق خصوصی


300,000 ریال

حقوق مدني1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی1:کارشناسی ارشد و دکتری


2,450,000 ریال

حقوق مدني2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی2:کارشناسی ارشد و دکتری


650,000 ریال

خواص فيزيکي مواد (کارشناسي ارشد)

کنکور

خواص فیزیکی مواد


2,600,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 1و2(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 1و2


650,000 ریال

زيست شناسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

زیست شناسی


250,000 ریال

شيمي-جلد1(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد1


140,000 ریال

شيمي-جلد2(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد2


115,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين: کارشناسي ارشد

کنکور

طراحی اجزای ماشین: کارشناسی ارشد


2,250,000 ریال

علوم سياسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

علوم سیاسی


300,000 ریال

مباحث اساسي در روان شناسي باليني

کنکور

مباحث اساسی در روان شناسی بالینی


1,500,000 ریال

مجموعه حقوق بين الملل(ارشد)80/96

کنکور

مجموعه حقوق بین الملل


320,000 ریال

مجموعه معماري(کنکور ارشد)91-1401

کنکور

مجموعه معماری


3,200,000 ریال

مدارهاي الکتريکي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی جلد1


5,840,000 ریال

مهندسي کامپيوتر(7سال کنکور آزاد)

کنکور

مهندسی کامپیوتر


300,000 ریال

تاريخ ادبيات:آزمون ارشد زبان عربي

کنکور

تاریخ ادبیات:آزمون ارشد زبان عربی


150,000 ریال

جهان سوم و مسائل آن:کارشناسي ارشد

کنکور

جهان سوم و مسائل آن:کارشناسی ارشد


2,850,000 ریال

دروس زمين شناسي(ساختماني-اقتصادي)

کنکور

دروس زمین شناسی


1,880,000 ریال

روان شناسي باليني:(کارشناسي ارشد)

کنکور

روان شناسی بالینی:


2,750,000 ریال

روش ها و فنون تدريس:کارشناسي ارشد

کنکور

روش ها و فنون تدریس:کارشناسی ارشد


2,750,000 ریال

زبان تخصصي مديريت (کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت


2,450,000 ریال

سيگنال ها و سيستم ها:ارشد و دکتري

کنکور

سیگنال ها و سیستم ها:ارشد و دکتری


5,450,000 ریال

کانه شناسي:آزمون ارشد مهندسي معدن

کنکور

کانه شناسی:آزمون ارشد مهندسی معدن


160,000 ریال

کنکور ارشد انتقال جرم:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد انتقال جرم:راهیان ارشد


4,300,000 ریال

کنکور ارشد سيستم عامل:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد سیستم عامل:راهیان ارشد


3,500,000 ریال

مدارهاي الکتريکي(درس وکنکور ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی


42,000 ریال

مديريت آموزشي (کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی


2,490,000 ریال

مديريت آموزشي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی:


3,250,000 ریال

موسيقي جلد1:(کارداني به کارشناسي)

کنکور

موسیقی جلد1:


52,000 ریال

بهداشت محيط: کارشناسي ارشد و دکترا

کنکور

بهداشت محیط: کارشناسی ارشد و دکترا


480,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1: ارشد و دکترا

کنکور

تحقیق در عملیات جلد1: ارشد و دکترا


2,400,000 ریال

تعليم و تربيت اسلامي:کارشناسي ارشد

کنکور

تعلیم و تربیت اسلامی:کارشناسی ارشد


2,300,000 ریال

حقوق بين الملل خصوصي:کارشناسي ارشد

کنکور

حقوق بین الملل خصوصی:کارشناسی ارشد


1,500,000 ریال

زبان عمومي ارشد و دکتري جلد1:گرامر

کنکور

زبان عمومی ارشد و دکتری جلد1:گرامر


4,900,000 ریال

سيستم عامل (درس و کنکور ارشد)کد145

کنکور

سیستم عامل


2,400,000 ریال

طراحي و ساخت کامپايلرها(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی و ساخت کامپایلرها


3,880,000 ریال

علوم تغذيه و علوم بهداشتي در تغذيه

کنکور

علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه


300,000 ریال

مجموعه مديريت1(کنکور ارشد 1402-91)

کنکور

مجموعه مدیریت1


3,950,000 ریال

مديريت صنعتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت صنعتی


300,000 ریال

مرجع کامل مديريت استراتژيک پيشرفته

کنکور

مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته


2,500,000 ریال

مروري جامع بر حسابداري مالي: جلد 2

کنکور

مروری جامع بر حسابداری مالی: جلد 2


3,000,000 ریال

مهندسي صنايع(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی صنایع


300,000 ریال

مهندسي عمران(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی عمران


300,000 ریال

نثر فارسي جلد2:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نثر فارسی جلد2:کارشناسی ارشدودکتری


4,600,000 ریال

هيدروليک:کارشناسي ارشد عمران پارسه

کنکور

هیدرولیک:کارشناسی ارشد عمران پارسه


50,000 ریال

انتقال جرم و عمليات واحد(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد


2,870,000 ریال

حسابداري مالي و صنعتي:کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری مالی و صنعتی:کارشناسی ارشد


4,200,000 ریال

روان شناسي عمومي(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

روان شناسی عمومی


1,870,000 ریال

روان شناسي مرضي:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

روان شناسی مرضی:کارشناسی ارشد پارسه


380,000 ریال

رياضي عمومي 1: کارشناسي ارشدو دکتري

کنکور

ریاضی عمومی 1: کارشناسی ارشدو دکتری


6,950,000 ریال

زبان تخصصي حسابداري:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی حسابداری:


2,100,000 ریال

زبان تخصصي در تربيت بدني(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در تربیت بدنی


160,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,250,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,750,000 ریال

شيمي تجزيه دستگاهي1و2:کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی تجزیه دستگاهی1و2:کارشناسی ارشد


4,750,000 ریال

شيمي دارويي:کنکور ارشد وزارت بهداشت

کنکور

شیمی دارویی:کنکور ارشد وزارت بهداشت


380,000 ریال

کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

کنکور

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای


500,000 ریال

مجموعه مهندسي مکانيک(ارشد)1393-1402

کنکور

مجموعه مهندسی مکانیک


3,950,000 ریال

معادلات ديفرانسيل جلد2:ارشد و دکتري

کنکور

معادلات دیفرانسیل جلد2:ارشد و دکتری


4,400,000 ریال

مقاومت مصالح1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح1:کارشناسی ارشد و دکتری


3,650,000 ریال

مهندسي مکانيک(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی مکانیک


300,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها(کتاب ارشد)

کنکور

نظریه زبان ها و ماشین ها


2,440,000 ریال

نظم فارسي جلد1 :کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نظم فارسی جلد1 :کارشناسی ارشدودکتری


3,950,000 ریال

نظم فارسي جلد2 :کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نظم فارسی جلد2 :کارشناسی ارشدودکتری


4,650,000 ریال

استعداد تحصيلي PHD دکتري علوم انساني

کنکور

استعداد تحصیلی PHD دکتری علوم انسانی


500,000 ریال

اصول طراحي پايگاه داده ها(کتاب ارشد)

کنکور

اصول طراحی پایگاه داده ها


3,480,000 ریال

انتقال حرارت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

انتقال حرارت:


2,450,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل پروژه: کتاب ارشد

کنکور

برنامه ریزی و کنترل پروژه: کتاب ارشد


2,680,000 ریال

تحقيق در عمليات1(پژوهش عملياتي)کد786

کنکور

تحقیق در عملیات1


1,400,000 ریال

حرکات اصلاحي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

حرکات اصلاحی:


1,200,000 ریال

حوزه هاي جامعه شناسي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

حوزه های جامعه شناسی جلد1


94,000 ریال

روان شناسي سلامت:آزمون کارشناسي ارشد

کنکور

روان شناسی سلامت:آزمون کارشناسی ارشد


140,000 ریال

روان شناسي شخصيت:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

روان شناسی شخصیت:کارشناسی ارشد پارسه


410,000 ریال

رياضي عمومي 2: کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

ریاضی عمومی 2: کارشناسی ارشد و دکتری


2,900,000 ریال

زبان تخصصي در روان شناسي (کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در روان شناسی


2,840,000 ریال

زبان تخصصي علوم ورزشي(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی علوم ورزشی


1,400,000 ریال

زبان شناسي همگاني (کتاب ارشد- دکتري)

کنکور

زبان شناسی همگانی


3,440,000 ریال

ساختمان گسسته(درس و کنکور ارشد)کد434

کنکور

ساختمان گسسته


2,400,000 ریال

مجموعه سوالات دکتري روان شناسي سلامت

کنکور

مجموعه سوالات دکتری روان شناسی سلامت


140,000 ریال

مجموعه مهندسي برق کنترل(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق کنترل


300,000 ریال

مقاومت مصالح 2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح 2:کارشناسی ارشد و دکتری


2,400,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي: کارشناسي ارشد

کنکور

نظریه های جامعه شناسی: کارشناسی ارشد


3,200,000 ریال

1100تست برگزيده متون فقه:ارشد و دکتري

کنکور

1100تست برگزیده متون فقه:ارشد و دکتری


3,800,000 ریال

2000 سوال چهارگزينه اي حسابداري صنعتي

کنکور

2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی


2,000,000 ریال

general english for advanced purposes

کنکور

general english for advanced purposes


490,000 ریال

اصول و مباني نظري ترجمه:کارشناسي ارشد

کنکور

اصول و مبانی نظری ترجمه:کارشناسی ارشد


1,650,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

کنکور

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


2,800,000 ریال

پايگاه داده ها:بانک سوالات آزمون ارشد

کنکور

پایگاه داده ها:بانک سوالات آزمون ارشد


2,890,000 ریال

تحقيق در عمليات1:تستهاي طبقه بندي شده

کنکور

تحقیق در عملیات1:تستهای طبقه بندی شده


1,350,000 ریال

تحليل سازه ها:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تحلیل سازه ها:


4,350,000 ریال

تکنولوژي آموزشي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

تکنولوژی آموزشی:کارشناسی ارشد و دکتری


3,000,000 ریال

حقوق جزاي عمومي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق جزای عمومی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,850,000 ریال

سوالات نوين در شيمي آلي (مجموعه شيمي)

کنکور

سوالات نوین در شیمی آلی


2,440,000 ریال

مباني مشاوره و راهنمايي:کارشناسي ارشد

کنکور

مبانی مشاوره و راهنمایی:کارشناسی ارشد


2,850,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه


3,300,000 ریال

مجموعه مديريت اجرايي(کنکور ارشد)80/94

کنکور

مجموعه مدیریت اجرایی


750,000 ریال

مجموعه مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مجموعه مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


1,000,000 ریال

مجموعه مهندسي شيمي(سوالات کنکور ارشد)

کنکور

مجموعه مهندسی شیمی


4,980,000 ریال

مديريت بازرگاني-بازاريابي(دکتري آزاد)

کنکور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی


400,000 ریال

معادلات ديفرانسيل جلد1 (ارشد و دکتري)

کنکور

معادلات دیفرانسیل جلد1


2,900,000 ریال

2000 سوال چهار گزينه اي تئوري حسابداري

کنکور

2000 سوال چهار گزینه ای تئوری حسابداری


2,000,000 ریال

آسيب شناسي ورزشي:کارشناسي ارشد و دکترا

کنکور

آسیب شناسی ورزشی:کارشناسی ارشد و دکترا


2,850,000 ریال

اقتصاد کلان(رشته اقتصاد کليه گرايش ها)

کنکور

اقتصاد کلان


1,200,000 ریال

پي سازي(آزمون کارشناسي ارشد سري عمران)

کنکور

پی سازی


5,480,000 ریال

تحقيق در عمليات2:تست هاي طبقه بندي شده

کنکور

تحقیق در عملیات2:تست های طبقه بندی شده


3,200,000 ریال

حقوق تجارت:مجموعه پرسشهاي چهارگزينه اي

کنکور

حقوق تجارت:مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای


5,250,000 ریال

درس و کنکور پايگاه داده‌ها (ارشد)کد136

کنکور

درس و کنکور پایگاه داده‌ها


2,400,000 ریال

روان شناسي رشد:ارشد و دکتري روان شناسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی رشد:ارشد و دکتری روان شناسی


80,000 ریال

روان شناسي شخصيت:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی شخصیت:کارشناسی ارشد و دکتری


3,350,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد(1و2)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد


3,000,000 ریال

زبان انگليسي تخصصي در تاريخ(کتاب ارشد)

کنکور

زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ


2,480,000 ریال

زبان عمومي ارشد زير ذره بين جلد2:گرامر

کنکور

زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد2:گرامر


2,000,000 ریال

ژئودزي:سوالات چهارگزينه اي و نکات جامع

کنکور

ژئودزی:سوالات چهارگزینه ای و نکات جامع


2,240,000 ریال

ساختمان داده ها(درس و کنکور ارشد)کد254

کنکور

ساختمان داده ها


3,400,000 ریال

کنترل خطي جلددوم:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلددوم:کارشناسی ارشد و دکتری


1,900,000 ریال

کنکور ارشد يادگيري حرکتي (راهيان ارشد)

کنکور

کنکور ارشد یادگیری حرکتی


3,200,000 ریال

مجموعه روان شناسي:کتاب جامع دکتري جلد2

کنکور

مجموعه روان شناسی:کتاب جامع دکتری جلد2


1,250,000 ریال

مجموعه سوال هاي چهارگزينه اي علم النفس

کنکور

مجموعه سوال های چهارگزینه ای علم النفس


90,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون دکتراي بيوتکنولوژي

کنکور

مجموعه سوالات آزمون دکترای بیوتکنولوژی


180,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق تجارت

کنکور

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت


4,200,000 ریال

معادلات ديفرانسيل کارشناسي ارشد ودکتري

کنکور

معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد ودکتری


1,850,000 ریال

مکانيک کوانتوم1و2(کارشناسي ارشدودکتري)

کنکور

مکانیک کوانتوم1و2


3,650,000 ریال

مهندسي برق جلد1:بانک سوالات ارشد پارسه

کنکور

مهندسی برق جلد1:بانک سوالات ارشد پارسه


250,000 ریال

2000 سوال چهار گزينه اي حسابداري مديريت

کنکور

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مدیریت


2,000,000 ریال

آزمون دکتري حقوق عمومي کد2113

کنکور

آزمون دکتری حقوق عمومی کد2113 سال 91/94


350,000 ریال

آمار و کاربرد آن در مديريت:    (جلد1و2)

کنکور

آمار و کاربرد آن در مدیریت:


4,000,000 ریال

استعداد تحصيلي دکتري مشترک کليه رشته ها

کنکور

استعداد تحصیلی دکتری مشترک کلیه رشته ها


890,000 ریال

اقتصاد خرد ويژه رشته علوم اقتصادي(ارشد)

کنکور

اقتصاد خرد ویژه رشته علوم اقتصادی


2,950,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها جلد1

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد1


5,500,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها جلد2

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد2


4,900,000 ریال

حقوق جزاي اختصاصي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق جزای اختصاصی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,350,000 ریال

روان شناسي تربيتي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی تربیتی:کارشناسی ارشد و دکتری


2,400,000 ریال

روان شناسي رشد(دکتري مجموعه روان شناسي)

کنکور

روان شناسی رشد


4,980,000 ریال

روش تحقيق در مديريت:کنکور کارشناسي ارشد

کنکور

روش تحقیق در مدیریت:کنکور کارشناسی ارشد


70,000 ریال

رياضي گسسته و مباني ترکيبيات(کتاب ارشد)

کنکور

ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات


3,450,000 ریال

رياضيات عمومي2:کارشناسي ارشد(سري عمران)

کنکور

ریاضیات عمومی2:کارشناسی ارشد


5,580,000 ریال

زبان تخصصي در مهندسي کامپيوتر:کتاب ارشد

کنکور

زبان تخصصی در مهندسی کامپیوتر:کتاب ارشد


2,870,000 ریال

زبان تخصصي شيمي محض و کاربردي:کتاب ارشد

کنکور

زبان تخصصی شیمی محض و کاربردی:کتاب ارشد


2,240,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي صنايع / کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی صنایع / کارشناسی ارشد


1,500,000 ریال

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي

کنکور

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی


480,000 ریال

کنکور ارشد GMAT استعداد و آمادگي تحصيلي

کنکور

کنکور ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی


190,000 ریال

مجموعه حسابداري: کارشناسي ارشد(91-1401)

کنکور

مجموعه حسابداری: کارشناسی ارشد


3,450,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

تحقیق در عملیات جلد1:کارشناسی ارشد پارسه


320,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد2:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

تحقیق در عملیات جلد2:کارشناسی ارشد پارسه


390,000 ریال

تربيت بدني و علوم ورزشي(7سال کنکور آزاد)

کنکور

تربیت بدنی و علوم ورزشی


300,000 ریال

حسابداري صنعتي: بانک سوالات چهارگزينه اي

کنکور

حسابداری صنعتی: بانک سوالات چهارگزینه ای


2,500,000 ریال

روش هاي تدريس در زبان انگليسي(کتاب ارشد)

کنکور

روش های تدریس در زبان انگلیسی


2,980,000 ریال

رياضي عمومي 1 (کارداني به کارشناسي)کد236

کنکور

ریاضی عمومی 1


2,800,000 ریال

زبان عمومي ارشد زير ذره بين جلد1(واژگان)

کنکور

زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد1


1,800,000 ریال

سازه هاي بتني جلد1:آزمون ارشد(سري عمران)

کنکور

سازه های بتنی جلد1:آزمون ارشد


2,180,000 ریال

سازه هاي بتني جلد2:آزمون ارشد(سري عمران)

کنکور

سازه های بتنی جلد2:آزمون ارشد


2,680,000 ریال

سازه هاي هوايي:آزمون ارشد(مهندسي هوافضا)

کنکور

سازه های هوایی:آزمون ارشد


240,000 ریال

سير تحول معماري اسلامي:کارشناسي ارشد هنر

کنکور

سیر تحول معماری اسلامی:کارشناسی ارشد هنر


130,000 ریال

شيمي تجزيه جلد2:تجزيه دستگاهي(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی تجزیه جلد2:تجزیه دستگاهی


3,240,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي عمران 1389:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی عمران 1389:راهیان ارشد


40,000 ریال

مباني آناليز رياضي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مبانی آنالیز ریاضی:کارشناسی ارشد و دکتری


5,850,000 ریال

مجموعه پرسش هاي چهارگزينه اي مالياتي1403

کنکور

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای مالیاتی1403


3,100,000 ریال

مجموعه علوم تربيتي:کارشناسي ارشد(95/401)

کنکور

مجموعه علوم تربیتی:کارشناسی ارشد


3,300,000 ریال

مجموعه علوم ورزشي (90-1401):کارشناسي اشد

کنکور

مجموعه علوم ورزشی


3,200,000 ریال

مدارهاي منطقي و آزمايشگاه (سري کاک)کد303

کنکور

مدارهای منطقی و آزمایشگاه


1,900,000 ریال

معماري علمي کاربردي(کارداني به کارشناسي)

کنکور

معماری علمی کاربردی


40,000 ریال

نظارت و راهنمايي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

نظارت و راهنمایی:


3,600,000 ریال

آزمون دکتري مجموعه علوم جغرافيايي2 کد2102

کنکور

آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی2 کد2102


300,000 ریال

الکترونيک1و2:به همراه سوالات ارشد و دکتري

کنکور

الکترونیک1و2:به همراه سوالات ارشد و دکتری


2,120,000 ریال

تحليلگري بازار سرمايه:مجموعه سوالات آزمون

مدیریت اقتصاد حسابداری

تحلیلگری بازار سرمایه:مجموعه سوالات آزمون


1,200,000 ریال

تکنولوژي آموزشي:بانک سوالات کارشناسي ارشد

کنکور

تکنولوژی آموزشی:بانک سوالات کارشناسی ارشد


600,000 ریال

جعبه سياه بهداشت محيط:سوالات ارشد و دکتري

کنکور

جعبه سیاه بهداشت محیط:سوالات ارشد و دکتری


4,880,000 ریال

زبان تخصصي ويژه رشته حقوق:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی ویژه رشته حقوق:


2,400,000 ریال

شيمي تجزيه جلد1:شيمي تجزيه 1و2(کتاب ارشد)

j