مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای آزمون و کنکور

دسته بندی ها

(1582)
(1)
(9)
(19)
(1)

موضوع های اصلی

(148)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1175)
(6)
(12)
(259)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(16)
(1)
(123)
(1)
(3)
(5)
(44)
(1170)
(1)
(1)
(2)
(22)
(1)
(2)
(6)
(199)

انتشارات / تولید کننده ها

(10)
(2)
(1)
(7)
(1)
(1)
(64)
(1)
(27)
(2)
(2)
(2)
(2)
(138)
(9)
(1)
(2)
(1)
(14)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(13)
(18)
(6)
(1)
(133)
(1)
(1)
(7)
(26)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(2)
(14)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(11)
(1)
(5)
(2)
(1)
(15)
(39)
(1)
(1)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(23)
(1)
(6)
(1)
(10)
(6)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(12)
(1)
(14)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(55)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(14)
(10)
(2)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(292)
(7)
(1)
(30)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(40)
(29)
(2)
(108)
(154)
(2)
(1)
(4)
(4)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(6)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(38)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(36)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(7)
(1)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(20)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(57)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(15)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1612 محصول
بيوفيزيک

کنکور

بیوفیزیک


680,000 ریال

تست هوشIQ

آزمونهای استخدامی

تست هوشIQ


850,000 ریال

خواص مواد

کنکور

خواص مواد


880,000 ریال

خط در گرافيک

کنکور

خط در گرافیک


150,000 ریال

رياضي عمومي2

کنکور

ریاضی عمومی2


200,000 ریال

اقتصاد مهندسي

کنکور

اقتصاد مهندسی


90,000 ریال

پژوهش عملياتي

کنکور

پژوهش عملیاتی


2,000,000 ریال

درک عمومي هنر

کنکور

درک عمومی هنر


1,900,000 ریال

ديناميک ماشين

کنکور

دینامیک ماشین


1,280,000 ریال

مهندس ناظر خبره

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مهندس ناظر خبره


1,780,000 ریال

خواص فيزيکي مواد

کنکور

خواص فیزیکی مواد


1,500,000 ریال

استخدام بهترين ها

آزمونهای استخدامی

استخدام بهترین ها


770,000 ریال

استخدامي دبير هنر

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر هنر


1,550,000 ریال

خواص مکانيکي مواد

کنکور

خواص مکانیکی مواد


1,400,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين

کنکور

طراحی اجزای ماشین


1,400,000 ریال

مرجع کامل حسابرسي

کنکور

مرجع کامل حسابرسی


2,000,000 ریال

نظارت را قورت بده

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

نظارت را قورت بده


1,990,000 ریال

استاتيک(کتاب ارشد)

کنکور

استاتیک


2,650,000 ریال

بيوفيزيک:کتاب ارشد

کنکور

بیوفیزیک:کتاب ارشد


290,000 ریال

خط در گرافيک:کنکور

کنکور

خط در گرافیک:کنکور


150,000 ریال

ديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک


2,840,000 ریال

ژنتيک پايه و پزشکي

علوم پایه

ژنتیک پایه و پزشکی


150,000 ریال

تحليل آماري پيشرفته

کنکور

تحلیل آماری پیشرفته


900,000 ریال

تحليل سازه ها(ارشد)

کنکور

تحلیل سازه ها


1,750,000 ریال

رياضي عمومي 1: جلد1

کنکور

ریاضی عمومی 1: جلد1


2,000,000 ریال

رياضي عمومي 2: جلد1

کنکور

ریاضی عمومی 2: جلد1


1,800,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد1

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد1


3,100,000 ریال

زبان تخصصي کامپيوتر

کنکور

زبان تخصصی کامپیوتر


200,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي

کنکور

سیستم های کنترل خطی


650,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي

کنکور

سیستم های کنترل خطی


4,950,000 ریال

ميکروالکترونيک جلد1

کنکور

میکروالکترونیک جلد1


750,000 ریال

ميکروالکترونيک جلد2

کنکور

میکروالکترونیک جلد2


950,000 ریال

هيدروليک(سري عمران)

کنکور

هیدرولیک


2,680,000 ریال

استخدامي مراقب سلامت

آزمونهای استخدامی

استخدامی مراقب سلامت


1,100,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


300,000 ریال

رياضي فيزيک1و2(ارشد)

کنکور

ریاضی فیزیک1و2


2,650,000 ریال

زبان انگليسي 90 پلاس

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی 90 پلاس


1,380,000 ریال

زبانشناسي(کتاب ارشد)

کنکور

زبانشناسی


1,260,000 ریال

مرجع کامل انتقال جرم

کنکور

مرجع کامل انتقال جرم


3,900,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,480,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,250,000 ریال

الکترونيک1(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک1


1,740,000 ریال

تاريخ جهان(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ جهان


1,980,000 ریال

رياضي عمومي1و2 : جلد3

کنکور

ریاضی عمومی1و2 : جلد3


3,500,000 ریال

سيستم عامل(کتاب ارشد)

کنکور

سیستم عامل


2,870,000 ریال

طراحي 1و2:(کنکور هنر)

کنکور

طراحی 1و2:


140,000 ریال

مديريت مهندسي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت مهندسی ساختمان


610,000 ریال

مرجع کامل ترموديناميک

کنکور

مرجع کامل ترمودینامیک


3,200,000 ریال

اصول فقه:کارشناسي ارشد

کنکور

اصول فقه:کارشناسی ارشد


1,550,000 ریال

برق جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد1:کارشناسی ارشد


110,000 ریال

برق جلد5:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد5:کارشناسی ارشد


90,000 ریال

ترموديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

ترمودینامیک


1,380,000 ریال

حقوق خصوصي(دکتري آزاد)

کنکور

حقوق خصوصی


400,000 ریال

حقوق عمومي(دکتري آزاد)

کنکور

حقوق عمومی


200,000 ریال

راهنماي شهرک سازي جلد2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای شهرک سازی جلد2


60,000 ریال

رياضيات و آمار مقدماتي

کنکور

ریاضیات و آمار مقدماتی


500,000 ریال

مديريت مالي(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت مالی


1,540,000 ریال

مرجع کامل انتقال حرارت

کنکور

مرجع کامل انتقال حرارت


3,980,000 ریال

مرجع کامل کنکور ژئودزي

کنکور

مرجع کامل کنکور ژئودزی


2,820,000 ریال

هوش مصنوعي (کتاب ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی


2,980,000 ریال

استخدامي دبير حرفه و فن

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر حرفه و فن


1,870,000 ریال

انتقال حرارت(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال حرارت


2,240,000 ریال

حقوق عمومي(دکتري دولتي)

کنکور

حقوق عمومی


300,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين کد674

کنکور

طراحی اجزاء ماشین کد674


200,000 ریال

علم النفس:کارشناسي ارشد

کنکور

علم النفس:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

فيزيک خاک:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک خاک:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

مجموعه حقوق:دکتري دولتي

کنکور

مجموعه حقوق:دکتری دولتی


400,000 ریال

معماري(7سال کنکور آزاد)

کنکور

معماری


300,000 ریال

مقاومت مصالح(کتاب ارشد)

کنکور

مقاومت مصالح


2,840,000 ریال

ميکروب شناسي(کتاب ارشد)

کنکور

میکروب شناسی


2,870,000 ریال

استخدامي دبير تربيت بدني

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر تربیت بدنی


1,750,000 ریال

استخدامي دبير علوم تجربي

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر علوم تجربی


1,980,000 ریال

استخدامي مهندسي کامپيوتر

آزمونهای استخدامی

استخدامی مهندسی کامپیوتر


1,500,000 ریال

الکترونيک2(ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک2


2,840,000 ریال

بانک سوالات مصاحبه حضوري

آزمونهای استخدامی

بانک سوالات مصاحبه حضوری


1,490,000 ریال

حرکت شناسي:کارشناسي ارشد

کنکور

حرکت شناسی:کارشناسی ارشد


950,000 ریال

خواص مواد جامع:کنکور هنر

کنکور

خواص مواد جامع:کنکور هنر


1,100,000 ریال

رياضيات جامع صنايع غذايي

کنکور

ریاضیات جامع صنایع غذایی


220,000 ریال

زبان تخصصي مديريت-اشراقي

کنکور

زبان تخصصی مدیریت-اشراقی


1,500,000 ریال

فيزيک پيش دانشگاهي کد802

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی کد802


850,000 ریال

فيزيک مدرن:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک مدرن:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

مباني جبر خطي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی جبر خطی


2,650,000 ریال

مجموعه آمار(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه آمار


300,000 ریال

مرجع کامل حسابداري صنعتي

کنکور

مرجع کامل حسابداری صنعتی


480,000 ریال

مکانيک سيالات(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک سیالات


1,870,000 ریال

ناگفته هاي طراحي- معماري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ناگفته های طراحی- معماری


600,000 ریال

وظايف شوراي اسلامي شهرها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

وظایف شورای اسلامی شهرها


880,000 ریال

Advanced vocabulary tests

کنکور

Advanced vocabulary tests


540,000 ریال

سيستم عامل: کارشناسي ارشد

کنکور

سیستم عامل: کارشناسی ارشد


3,200,000 ریال

شيمي فيزيک(کارشناسي ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


1,750,000 ریال

طراحي الگوريتم(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی الگوریتم


1,980,000 ریال

کاربرد خط در گرافيک:کنکور

کنکور

کاربرد خط در گرافیک:کنکور


300,000 ریال

کاربرد کامپيوتر در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت


40,000 ریال

مجموعه پرسش هاي خواص مواد

کنکور

مجموعه پرسش های خواص مواد


1,190,000 ریال

مصالح ساختماني(کتاب ارشد)

کنکور

مصالح ساختمانی


640,000 ریال

نکته و تست پايگاه داده ها

کنکور

نکته و تست پایگاه داده ها


2,900,000 ریال

آزمون هاي سنجش و تقويت هوش

آزمونهای استخدامی

آزمون های سنجش و تقویت هوش


450,000 ریال

ارتعاشات مکانيکي:کتاب ارشد

کنکور

ارتعاشات مکانیکی:کتاب ارشد


2,980,000 ریال

پايگاه داده ها:(کتاب ارشد)

کنکور

پایگاه داده ها:


2,400,000 ریال

تحقيق در عمليات :کتاب ارشد

کنکور

تحقیق در عملیات :کتاب ارشد


1,870,000 ریال

حسابداري صنعتي2(کتاب ارشد)

کنکور

حسابداری صنعتی2


160,000 ریال

رياضيات عمومي1( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی1


2,690,000 ریال

رياضيات عمومي2( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی2


2,180,000 ریال

کارگاه برق(سيم پيچي) کد697

کنکور

کارگاه برق


300,000 ریال

مجموعه سوالات تفکر انتقادي

کنکور

مجموعه سوالات تفکر انتقادی


600,000 ریال

مديريت بازاريابي:کتاب ارشد

کنکور

مدیریت بازاریابی:کتاب ارشد


140,000 ریال

مديريت مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت مالی: کارشناسی ارشد


2,600,000 ریال

مرجع کامل کنکور فتوگرامتري

کنکور

مرجع کامل کنکور فتوگرامتری


1,850,000 ریال

مهندسي شهرسازي:دکتري دولتي

کنکور

مهندسی شهرسازی:دکتری دولتی


350,000 ریال

هوش مصنوعي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی:


3,200,000 ریال

استخدامي سردفتري اسناد رسمي

آزمونهای استخدامی

استخدامی سردفتری اسناد رسمی


2,700,000 ریال

بانک تست کارشناسي ارشد GMAT

کنکور

بانک تست کارشناسی ارشد GMAT


3,850,000 ریال

بيوشيمي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

بیوشیمی:کارشناسی ارشدودکتری


4,250,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستیار مهندسان مجری و ناظر2


1,250,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر3

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستیار مهندسان مجری و ناظر3


810,000 ریال

راهنماي تحليل آماري پيشرفته

کنکور

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته


600,000 ریال

رياضي علم کامپيوتر(2) کد329

کنکور

ریاضی علم کامپیوتر


950,000 ریال

رياضيات مهندسي:(ارشدودکتري)

کنکور

ریاضیات مهندسی:


2,950,000 ریال

زبان تخصصي ويژه رشته مشاوره

کنکور

زبان تخصصی ویژه رشته مشاوره


1,200,000 ریال

شيمي معدني جلد1:شيمي معدني1

کنکور

شیمی معدنی جلد1:شیمی معدنی1


1,180,000 ریال

مخزن1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مخزن1:کارشناسی ارشد و دکتری


650,000 ریال

معماري کامپيوتر (کتاب ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر


1,490,000 ریال

مقاله نويسي به زبان انگليسي

کنکور

مقاله نویسی به زبان انگلیسی


750,000 ریال

مهندسي نرم افزار(کتاب ارشد)

کنکور

مهندسی نرم افزار


790,000 ریال

برنامه ريزي درسي(دکتري آزاد)

کنکور

برنامه ریزی درسی


200,000 ریال

حسابداري صنعتي:کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری صنعتی:کارشناسی ارشد


2,950,000 ریال

حسابداري مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری مالی: کارشناسی ارشد


3,800,000 ریال

روان شناسي باليني(کتاب ارشد)

کنکور

روان شناسی بالینی


2,860,000 ریال

روان شناسي تربيتي(کتاب ارشد)

کنکور

روان شناسی تربیتی


2,870,000 ریال

روان شناسي سلامت(دکتري آزاد)

کنکور

روان شناسی سلامت


400,000 ریال

روان شناسي عمومي(دکتري آزاد)

کنکور

روان شناسی عمومی


400,000 ریال

زبان انگليسي جامع: کنکور هنر

کنکور

زبان انگلیسی جامع: کنکور هنر


260,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک

کنکور

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


480,000 ریال

طراحي: (کارداني به کارشناسي)

کنکور

طراحی:


65,000 ریال

گرافيک (کارداني به کارشناسي)

کنکور

گرافیک


1,300,000 ریال

مدارهاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی2


2,440,000 ریال

مدارهاي منطقي:(ارشد و دکتري)

کنکور

مدارهای منطقی:


2,650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,680,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,480,000 ریال

مهندسي نرم افزار:راهيان ارشد

کنکور

مهندسی نرم افزار:راهیان ارشد


1,180,000 ریال

نثر فارسي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

نثر فارسی جلد1:کارشناسی ارشد


2,850,000 ریال

بازاريابي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

بازاریابی:


2,950,000 ریال

تاريخ ايران اسلامي(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ ایران اسلامی


2,240,000 ریال

جغرافيا(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

جغرافیا


110,000 ریال

ديناميک ماشين:(کارشناسي ارشد)

کنکور

دینامیک ماشین:


1,200,000 ریال

راهنماي جامع آزمون تافل دکتري

کنکور

راهنمای جامع آزمون تافل دکتری


450,000 ریال

روان شناسي رشد:کتاب جامع ارشد

کنکور

روان شناسی رشد:کتاب جامع ارشد


95,000 ریال

روان شناسي شخصيت:ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی شخصیت:ارشد و دکتری


2,480,000 ریال

شبکه‌هاي کامپيوتري(کتاب ارشد)

کنکور

شبکه‌های کامپیوتری


1,760,000 ریال

شيمي آلي 1و2و3(کارشناسي ارشد)

کنکور

شیمی آلی 1و2و3


3,500,000 ریال

فيزيک پايه1و2و3(ارشد و دکتري)

کنکور

فیزیک پایه1و2و3


3,400,000 ریال

کتاب جامع مديريت پروژه و ساخت

کنکور

کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت


210,000 ریال

مباني آناليز رياضي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی آنالیز ریاضی


1,880,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي حقوق جزا

کنکور

مجموعه سوالات دکترای حقوق جزا


120,000 ریال

مردم شناسي و روش هاي آن:کنکور

کنکور

مردم شناسی و روش های آن:کنکور


60,000 ریال

آيين دادرسي مدني:کارشناسي ارشد

کنکور

آیین دادرسی مدنی:کارشناسی ارشد


1,100,000 ریال

اقتصاد خرد (کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

اقتصاد خرد


2,860,000 ریال

انگل شناسي پزشکي:کارشناسي ارشد

کنکور

انگل شناسی پزشکی:کارشناسی ارشد


320,000 ریال

انگيزش و هيجان: ارشد روان آموز

کنکور

انگیزش و هیجان: ارشد روان آموز


1,990,000 ریال

روان شناسي عمومي:کارشناسي ارشد

کنکور

روان شناسی عمومی:کارشناسی ارشد


2,450,000 ریال

روش ها و فنون تدريس(کتاب ارشد)

کنکور

روش ها و فنون تدریس


2,440,000 ریال

زبان انگليسي عمومي1(گرامر)ارشد

کنکور

زبان انگلیسی عمومی1


1,980,000 ریال

زبان شناسي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

زبان شناسی:کارشناسی ارشدودکتری


2,400,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک(ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک


2,250,000 ریال

کنترل خطي جلد اول:ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلد اول:ارشد و دکتری


1,300,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي1(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی1


2,870,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی2


1,680,000 ریال

متون فقه:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

متون فقه:کارشناسی ارشد و دکتری


3,600,000 ریال

مديريت بازاريابي (ارشد مديريت)

کنکور

مدیریت بازاریابی


220,000 ریال

مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


280,000 ریال

مکانيک خاک:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

مکانیک خاک:کارشناسی ارشد پارسه


280,000 ریال

مهندسي شيمي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

مهندسی شیمی جلد1:کارشناسی ارشد


190,000 ریال

3000پرسش خواص مواد و صنايع دستي

کنکور

3000پرسش خواص مواد و صنایع دستی


1,450,000 ریال

استعداد تحصيلي:ويژه آزمون دکتري

کنکور

استعداد تحصیلی:ویژه آزمون دکتری


2,500,000 ریال

اقتصاد خرد: رشته مديريت و صنايع

کنکور

اقتصاد خرد: رشته مدیریت و صنایع


1,800,000 ریال

انتقال حرارت جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

انتقال حرارت جلد1:کارشناسی ارشد


1,800,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت(کتاب ارشد)

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


1,440,000 ریال

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاري

آزمونهای استخدامی

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاری


1,900,000 ریال

درس و کنکور کامپايلر(ارشد)کد473

کنکور

درس و کنکور کامپایلر


450,000 ریال

درسنامه جامع آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

درسنامه جامع آزمون های استخدامی


680,000 ریال

زبان تخصصي مديريت کسب و کار MBA

کنکور

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار MBA


1,600,000 ریال

زبان عمومي کارشناسي ارشد مديريت

کنکور

زبان عمومی کارشناسی ارشد مدیریت


1,800,000 ریال

مجموعه آزمون هاي ارشد زبان عربي

کنکور

مجموعه آزمون های ارشد زبان عربی


330,000 ریال

مجموعه تربيت بدني1(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی1


350,000 ریال

مجموعه تربيت بدني2(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی2


320,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي هنر97-1400

کنکور

مجموعه سوالات دکترای هنر97-1400


1,500,000 ریال

مديريت صنعتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت صنعتی:کنکور دکتری سراسری


350,000 ریال

مروري بر تئوري ها و اصول مديريت

کنکور

مروری بر تئوری ها و اصول مدیریت


1,200,000 ریال

معماري کامپيوتر:(کارشناسي ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر:


1,800,000 ریال

نوروسايکولوژي(دکتري روان شناسي)

کنکور

نوروسایکولوژی


2,480,000 ریال

چاه آزمايي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

چاه آزمایی:کارشناسی ارشد و دکتری


265,000 ریال

حقوق اساسي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق اساسی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,800,000 ریال

حقوق تجارت:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق تجارت:کارشناسی ارشد و دکتری


1,800,000 ریال

حقوق خصوصي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

حقوق خصوصی


300,000 ریال

حقوق مدني1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی1:کارشناسی ارشد و دکتری


2,450,000 ریال

حقوق مدني2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی2:کارشناسی ارشد و دکتری


650,000 ریال

خلاقيت تصويري و تجسمي: کنکور هنر

کنکور

خلاقیت تصویری و تجسمی: کنکور هنر


1,200,000 ریال

خواص فيزيکي مواد (کارشناسي ارشد)

کنکور

خواص فیزیکی مواد


1,900,000 ریال

روان شناسي تربيتي:کتاب جامع ارشد

کنکور

روان شناسی تربیتی:کتاب جامع ارشد


1,080,000 ریال

روان شناسي عمومي: ارشد روان آموز

کنکور

روان شناسی عمومی: ارشد روان آموز


1,920,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 1و2(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 1و2


650,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 3و4(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 3و4


90,000 ریال

زيست شناسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

زیست شناسی


250,000 ریال

سينتيک و طراحي راکتورهاي شيميايي

مهندسی

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی


120,000 ریال

شيمي-جلد1(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد1


140,000 ریال

شيمي-جلد2(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد2


115,000 ریال

علوم سياسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

علوم سیاسی


300,000 ریال

گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی


1,890,000 ریال

مباحث اساسي در روان شناسي باليني

کنکور

مباحث اساسی در روان شناسی بالینی


1,500,000 ریال

مجموعه حقوق بين الملل(ارشد)80/96

کنکور

مجموعه حقوق بین الملل


320,000 ریال

مدارهاي الکتريکي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی جلد1


2,980,000 ریال

مصاحبه گري و استخدام موفقيت آميز

مدیریت اقتصاد حسابداری

مصاحبه گری و استخدام موفقیت آمیز


500,000 ریال

مهندسي کامپيوتر(7سال کنکور آزاد)

کنکور

مهندسی کامپیوتر


300,000 ریال

VLSI:کارشناسي ارشد کامپيوتر پارسه

کنکور

VLSI:کارشناسی ارشد کامپیوتر پارسه


250,000 ریال

تاريخ ادبيات:آزمون ارشد زبان عربي

کنکور

تاریخ ادبیات:آزمون ارشد زبان عربی


150,000 ریال

روش هاي توليد: علمي کاربردي کد636

کنکور

روش های تولید: علمی کاربردی کد636


320,000 ریال

رياضي 1 جلد3(کنکور کارشناسي ارشد)

کنکور

ریاضی 1 جلد3


100,000 ریال

ژئوشيمي آلي:آزمون ارشد مهندسي نفت

کنکور

ژئوشیمی آلی:آزمون ارشد مهندسی نفت


160,000 ریال

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


550,000 ریال

کانه شناسي:آزمون ارشد مهندسي معدن

کنکور

کانه شناسی:آزمون ارشد مهندسی معدن


160,000 ریال

کتاب جامع نقشه برداري جلد1:ژئودزي

کنکور

کتاب جامع نقشه برداری جلد1:ژئودزی


215,000 ریال

کنکور ارشد انتقال جرم:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد انتقال جرم:راهیان ارشد


370,000 ریال

مبحث1 مقررات ملي ساختمان : تعاريف

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث1 مقررات ملی ساختمان : تعاریف


220,000 ریال

مدارهاي الکتريکي(درس وکنکور ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی


42,000 ریال

مديريت آموزشي (کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی


1,490,000 ریال

مديريت آموزشي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی:


2,250,000 ریال

مرجع لغات زبان عمومي:ارشد و دکتري

کنکور

مرجع لغات زبان عمومی:ارشد و دکتری


1,290,000 ریال

معماري اسلامي:کارشناسي ارشد کد156

کنکور

معماری اسلامی:کارشناسی ارشد کد156


170,000 ریال

موسيقي جلد1:(کارداني به کارشناسي)

کنکور

موسیقی جلد1:


52,000 ریال

ابزار دقيق(سوالات مصاحبه استخدامي)

آزمونهای استخدامی

ابزار دقیق


2,000,000 ریال

انتقال داده ها:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

انتقال داده ها:کارشناسی ارشد پارسه


220,000 ریال

بهداشت محيط: کارشناسي ارشد و دکترا

کنکور

بهداشت محیط: کارشناسی ارشد و دکترا


480,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1: ارشد و دکترا

کنکور

تحقیق در عملیات جلد1: ارشد و دکترا


2,400,000 ریال

تعليم و تربيت اسلامي:کارشناسي ارشد

کنکور

تعلیم و تربیت اسلامی:کارشناسی ارشد


2,300,000 ریال

چک ليست نظارت بر ايمني و حفاظت کار

مهندسی

چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار


1,300,000 ریال

درسنامه آزمون هاي استخدامي: مامايي

آزمونهای استخدامی

درسنامه آزمون های استخدامی: مامایی


600,000 ریال

زبان تخصصي ويژه مجموعه علوم تربيتي

کنکور

زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی


750,000 ریال

سيستم عامل (درس و کنکور ارشد)کد145

کنکور

سیستم عامل


350,000 ریال

علوم تغذيه و علوم بهداشتي در تغذيه

کنکور

علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه


300,000 ریال

مجموعه مديريت1(کنکور ارشد 1401-91)

کنکور

مجموعه مدیریت1


2,600,000 ریال

مديريت دولتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت دولتی


300,000 ریال

مديريت صنعتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت صنعتی


300,000 ریال

مرجع کامل مديريت استراتژيک پيشرفته

کنکور

مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته


1,500,000 ریال

مهندسي صنايع(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی صنایع


300,000 ریال

مهندسي عمران(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی عمران


300,000 ریال

نثر فارسي جلد2:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نثر فارسی جلد2:کارشناسی ارشدودکتری


4,600,000 ریال

هيدروليک:کارشناسي ارشد عمران پارسه

کنکور

هیدرولیک:کارشناسی ارشد عمران پارسه


50,000 ریال

انتقال جرم و عمليات واحد(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد


1,240,000 ریال

ايستايي براي دانشجويان معماري کد110

کنکور

ایستایی برای دانشجویان معماری کد110


150,000 ریال

چک ليست هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان


860,000 ریال

حسابداري مالي و صنعتي:کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری مالی و صنعتی:کارشناسی ارشد


4,200,000 ریال

روان شناسي عمومي(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

روان شناسی عمومی


1,870,000 ریال

روان شناسي مرضي:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

روان شناسی مرضی:کارشناسی ارشد پارسه


380,000 ریال

رياضي عمومي 1: کارشناسي ارشدو دکتري

کنکور

ریاضی عمومی 1: کارشناسی ارشدو دکتری


3,600,000 ریال

زبان تخصصي حسابداري:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی حسابداری:


2,100,000 ریال

زبان تخصصي در تربيت بدني(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در تربیت بدنی


160,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,800,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,250,000 ریال

شيمي تجزيه دستگاهي1و2:کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی تجزیه دستگاهی1و2:کارشناسی ارشد


3,450,000 ریال

شيمي دارويي:کنکور ارشد وزارت بهداشت

کنکور

شیمی دارویی:کنکور ارشد وزارت بهداشت


380,000 ریال

کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

کنکور

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای


500,000 ریال

ماليه عمومي و بودجه:(کارشناسي ارشد)

کنکور

مالیه عمومی و بودجه:


2,600,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات استخدام قضات

آزمونهای استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات استخدام قضات


48,000 ریال

مجموعه مهندسي برق قدرت(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق قدرت


300,000 ریال

معادلات ديفرانسيل جلد2:ارشد و دکتري

کنکور

معادلات دیفرانسیل جلد2:ارشد و دکتری


1,600,000 ریال

معماري کامپيوتر(کارشناسي ارشد)کد596

کنکور

معماری کامپیوتر


320,000 ریال

مقاومت مصالح1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح1:کارشناسی ارشد و دکتری


2,900,000 ریال

مهندسي مکانيک(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی مکانیک


300,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها(کتاب ارشد)

کنکور

نظریه زبان ها و ماشین ها


1,680,000 ریال

نظم فارسي جلد1 :کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نظم فارسی جلد1 :کارشناسی ارشدودکتری


3,200,000 ریال

نظم فارسي جلد2 :کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نظم فارسی جلد2 :کارشناسی ارشدودکتری


3,350,000 ریال

هندبوک دفاتر فني شرکت هاي پيمانکاري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

هندبوک دفاتر فنی شرکت های پیمانکاری


1,500,000 ریال

استعداد تحصيلي PHD دکتري علوم انساني

کنکور

استعداد تحصیلی PHD دکتری علوم انسانی


500,000 ریال

اصول طراحي پايگاه داده ها(کتاب ارشد)

کنکور

اصول طراحی پایگاه داده ها


1,980,000 ریال

الکترونيک1و2 (کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک1و2


2,900,000 ریال

انتقال حرارت:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

انتقال حرارت:


2,450,000 ریال

تشريح کامل پي و پي سازي براساس مبحث7

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل پی و پی سازی براساس مبحث7


185,000 ریال

حوزه هاي جامعه شناسي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

حوزه های جامعه شناسی جلد1


94,000 ریال

درسنامه جامع علوم شيلاتي(کنکور ارشد)

کنکور

درسنامه جامع علوم شیلاتی


450,000 ریال

روان شناسي سلامت:آزمون کارشناسي ارشد

کنکور

روان شناسی سلامت:آزمون کارشناسی ارشد


140,000 ریال

روان شناسي شخصيت:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

روان شناسی شخصیت:کارشناسی ارشد پارسه


410,000 ریال

رياضي عمومي 2: کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

ریاضی عمومی 2: کارشناسی ارشد و دکتری


2,900,000 ریال

زبان تخصصي در روان شناسي (کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در روان شناسی


790,000 ریال

ساختمان گسسته(درس و کنکور ارشد)کد434

کنکور

ساختمان گسسته


750,000 ریال

کليد واژه آزمون معماري: طراحي و اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون معماری: طراحی و اجرا


125,000 ریال

مجموعه سوالات دکتري روان شناسي سلامت

کنکور

مجموعه سوالات دکتری روان شناسی سلامت


140,000 ریال

مجموعه مهندسي برق کنترل(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق کنترل


300,000 ریال

مقاومت مصالح 2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح 2:کارشناسی ارشد و دکتری


2,400,000 ریال

منطق جديد:مجموعه سوالات ارشد و دکتري

کنکور

منطق جدید:مجموعه سوالات ارشد و دکتری


900,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي: کارشناسي ارشد

کنکور

نظریه های جامعه شناسی: کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

هوش مصنوعي:کارشناسي ارشد:راهيان ارشد

کنکور

هوش مصنوعی:کارشناسی ارشد:راهیان ارشد


3,000,000 ریال

2000 سوال چهارگزينه اي حسابداري صنعتي

کنکور

2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی


2,000,000 ریال

general english for advanced purposes

کنکور

general english for advanced purposes


490,000 ریال

الکترونيک ديجيتال:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

الکترونیک دیجیتال:کارشناسی ارشد پارسه


240,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

کنکور

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


2,200,000 ریال

تحقيق در عمليات1:تستهاي طبقه بندي شده

کنکور

تحقیق در عملیات1:تستهای طبقه بندی شده


1,350,000 ریال

تحليل سازه ها:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

تحلیل سازه ها:


4,350,000 ریال

تکنولوژي آموزشي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

تکنولوژی آموزشی:کارشناسی ارشد و دکتری


2,800,000 ریال

جعبه سياه زبان:سوالات ارشد علوم پزشکي

کنکور

جعبه سیاه زبان:سوالات ارشد علوم پزشکی


4,480,000 ریال

روان شناسي فيزيولوژيک: ارشد روان آموز

کنکور

روان شناسی فیزیولوژیک: ارشد روان آموز


1,980,000 ریال

مباني مشاوره و راهنمايي:کارشناسي ارشد

کنکور

مبانی مشاوره و راهنمایی:کارشناسی ارشد


2,850,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه


2,200,000 ریال

مجموعه مديريت اجرايي(کنکور ارشد)80/94

کنکور

مجموعه مدیریت اجرایی


750,000 ریال

مجموعه مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مجموعه مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


1,000,000 ریال

مديريت بازرگاني-بازاريابي(دکتري آزاد)

کنکور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی