مای کتاب MyKetab

همه دسته بندی‌ها

سبد خرید شما

سبد خرید

شما هیچ کالایی در سبد خرید خود ندارید.

به خرید خود ادامه دهید

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای آزمون و کنکور

دسته بندی ها

(1544)
(1)
(10)
(19)
(1)

موضوع های اصلی

(137)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1158)
(7)
(11)
(249)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(12)
(1)
(114)
(1)
(4)
(5)
(44)
(1153)
(1)
(1)
(3)
(20)
(1)
(1)
(6)
(193)

انتشارات / تولید کننده ها

(10)
(2)
(1)
(7)
(60)
(1)
(27)
(2)
(2)
(2)
(2)
(137)
(8)
(1)
(2)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(13)
(18)
(2)
(1)
(133)
(1)
(1)
(7)
(26)
(1)
(15)
(1)
(1)
(2)
(14)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(5)
(10)
(1)
(5)
(2)
(1)
(14)
(39)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(21)
(1)
(2)
(1)
(9)
(6)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(11)
(1)
(14)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(55)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(14)
(10)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(287)
(7)
(1)
(30)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(45)
(29)
(2)
(111)
(151)
(2)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(6)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(36)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(9)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(27)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(36)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(8)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(7)
(7)
(3)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(10)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(20)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(57)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(15)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
1575 محصول
بيوفيزيک

کنکور

بیوفیزیک


680,000 ریال

تست هوشIQ

آزمونهای استخدامی

تست هوشIQ


850,000 ریال

خواص مواد

کنکور

خواص مواد


880,000 ریال

هيدرولوژي

کنکور

هیدرولوژی


160,000 ریال

خط در گرافيک

کنکور

خط در گرافیک


150,000 ریال

رياضي عمومي2

کنکور

ریاضی عمومی2


200,000 ریال

مباني جبـــر

کنکور

مبانی جبـــر


2,250,000 ریال

استخراج فلزات

کنکور

استخراج فلزات


1,400,000 ریال

اقتصاد مهندسي

کنکور

اقتصاد مهندسی


90,000 ریال

پژوهش عملياتي

کنکور

پژوهش عملیاتی


1,500,000 ریال

درک عمومي هنر

کنکور

درک عمومی هنر


1,200,000 ریال

ديناميک ماشين

کنکور

دینامیک ماشین


950,000 ریال

مکانيک سيالات

کنکور

مکانیک سیالات


1,300,000 ریال

خواص فيزيکي مواد

کنکور

خواص فیزیکی مواد


1,500,000 ریال

استخدامي دبير هنر

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر هنر


1,550,000 ریال

توابع مختلط(ارشد)

کنکور

توابع مختلط


120,000 ریال

طراحي اجزاي ماشين

کنکور

طراحی اجزای ماشین


1,400,000 ریال

مرجع کامل حسابرسي

کنکور

مرجع کامل حسابرسی


1,500,000 ریال

بيوفيزيک:کتاب ارشد

کنکور

بیوفیزیک:کتاب ارشد


290,000 ریال

خط در گرافيک:کنکور

کنکور

خط در گرافیک:کنکور


150,000 ریال

ديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

دینامیک


960,000 ریال

ژنتيک پايه و پزشکي

علوم پایه

ژنتیک پایه و پزشکی


150,000 ریال

تحليل آماري پيشرفته

کنکور

تحلیل آماری پیشرفته


900,000 ریال

تحليل سازه ها(ارشد)

کنکور

تحلیل سازه ها


1,750,000 ریال

رياضي عمومي 1: جلد1

کنکور

ریاضی عمومی 1: جلد1


2,000,000 ریال

رياضي عمومي 2: جلد1

کنکور

ریاضی عمومی 2: جلد1


1,300,000 ریال

رياضيات مهندسي جلد1

کنکور

ریاضیات مهندسی جلد1


3,100,000 ریال

زبان تخصصي کامپيوتر

کنکور

زبان تخصصی کامپیوتر


200,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي

کنکور

سیستم های کنترل خطی


650,000 ریال

هيدروليک(سري عمران)

کنکور

هیدرولیک


1,980,000 ریال

استخدامي مراقب سلامت

آزمونهای استخدامی

استخدامی مراقب سلامت


1,100,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


300,000 ریال

زبان انگليسي 90 پلاس

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی 90 پلاس


1,080,000 ریال

زبانشناسي(کتاب ارشد)

کنکور

زبانشناسی


1,260,000 ریال

کنکور ارشد رشد حرکتي

کنکور

کنکور ارشد رشد حرکتی


1,300,000 ریال

مرجع کامل انتقال جرم

کنکور

مرجع کامل انتقال جرم


1,800,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,480,000 ریال

آزمون سازي(کتاب ارشد)

کنکور

آزمون سازی


1,250,000 ریال

الکترونيک1(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک1


1,740,000 ریال

تاريخ جهان(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ جهان


1,980,000 ریال

رياضي عمومي1و2 : جلد3

کنکور

ریاضی عمومی1و2 : جلد3


1,500,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق


1,360,000 ریال

سيستم عامل(کتاب ارشد)

کنکور

سیستم عامل


980,000 ریال

شيمي فيزيک(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


2,440,000 ریال

طراحي 1و2:(کنکور هنر)

کنکور

طراحی 1و2:


140,000 ریال

مديريت مهندسي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مدیریت مهندسی ساختمان


610,000 ریال

مرجع کامل ترموديناميک

کنکور

مرجع کامل ترمودینامیک


3,200,000 ریال

اصول فقه:کارشناسي ارشد

کنکور

اصول فقه:کارشناسی ارشد


1,550,000 ریال

برق جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد1:کارشناسی ارشد


110,000 ریال

برق جلد5:کارشناسي ارشد

کنکور

برق جلد5:کارشناسی ارشد


90,000 ریال

تاريخ اسلام(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ اسلام


440,000 ریال

ترموديناميک(کتاب ارشد)

کنکور

ترمودینامیک


1,380,000 ریال

حقوق خصوصي(دکتري آزاد)

کنکور

حقوق خصوصی


400,000 ریال

حقوق عمومي(دکتري آزاد)

کنکور

حقوق عمومی


200,000 ریال

راهنماي شهرک سازي جلد2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

راهنمای شهرک سازی جلد2


60,000 ریال

رياضيات و آمار مقدماتي

کنکور

ریاضیات و آمار مقدماتی


500,000 ریال

کامپايلر:کارشناسي ارشد

کنکور

کامپایلر:کارشناسی ارشد


660,000 ریال

مديريت مالي(کتاب ارشد)

کنکور

مدیریت مالی


1,540,000 ریال

مرجع کامل انتقال حرارت

کنکور

مرجع کامل انتقال حرارت


3,980,000 ریال

مرجع کامل کنکور ژئودزي

کنکور

مرجع کامل کنکور ژئودزی


1,800,000 ریال

استخدامي دبير حرفه و فن

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر حرفه و فن


1,870,000 ریال

انتقال حرارت(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال حرارت


1,640,000 ریال

حقوق عمومي(دکتري دولتي)

کنکور

حقوق عمومی


300,000 ریال

طراحي اجزاء ماشين کد674

کنکور

طراحی اجزاء ماشین کد674


200,000 ریال

علم النفس:کارشناسي ارشد

کنکور

علم النفس:کارشناسی ارشد


1,800,000 ریال

فيزيک خاک:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک خاک:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

مباني جبر:کارشناسي ارشد

کنکور

مبانی جبر:کارشناسی ارشد


1,690,000 ریال

مجموعه حقوق:دکتري دولتي

کنکور

مجموعه حقوق:دکتری دولتی


400,000 ریال

معماري(7سال کنکور آزاد)

کنکور

معماری


300,000 ریال

مقاومت مصالح(کتاب ارشد)

کنکور

مقاومت مصالح


2,840,000 ریال

ميکروب شناسي(کتاب ارشد)

کنکور

میکروب شناسی


1,740,000 ریال

استخدامي دبير تربيت بدني

آزمونهای استخدامی

استخدامی دبیر تربیت بدنی


1,750,000 ریال

استخدامي مهندسي کامپيوتر

آزمونهای استخدامی

استخدامی مهندسی کامپیوتر


1,500,000 ریال

الکترونيک2(ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک2


2,840,000 ریال

بانک سوالات مصاحبه حضوري

آزمونهای استخدامی

بانک سوالات مصاحبه حضوری


1,390,000 ریال

تئوري و مسائل اقتصاد خرد

مدیریت اقتصاد حسابداری

تئوری و مسائل اقتصاد خرد


880,000 ریال

حرکت شناسي:کارشناسي ارشد

کنکور

حرکت شناسی:کارشناسی ارشد


560,000 ریال

رياضيات جامع صنايع غذايي

کنکور

ریاضیات جامع صنایع غذایی


220,000 ریال

زبان انگليسي عمومي دکتري

کنکور

زبان انگلیسی عمومی دکتری


2,450,000 ریال

زبان تخصصي مديريت-اشراقي

کنکور

زبان تخصصی مدیریت-اشراقی


800,000 ریال

ساختمان هاي گسسته:(ارشد)

کنکور

ساختمان های گسسته:


2,350,000 ریال

فيزيک پيش دانشگاهي کد802

علوم پایه

فیزیک پیش دانشگاهی کد802


350,000 ریال

فيزيک مدرن:کارشناسي ارشد

کنکور

فیزیک مدرن:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

مباني جبر خطي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی جبر خطی


2,650,000 ریال

مجموعه آمار(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه آمار


300,000 ریال

مرجع کامل حسابداري صنعتي

کنکور

مرجع کامل حسابداری صنعتی


480,000 ریال

مکانيک سيالات(کتاب ارشد)

کنکور

مکانیک سیالات


1,870,000 ریال

ناگفته هاي طراحي- معماري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

ناگفته های طراحی- معماری


600,000 ریال

وظايف شوراي اسلامي شهرها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

وظایف شورای اسلامی شهرها


880,000 ریال

Advanced vocabulary tests

کنکور

Advanced vocabulary tests


540,000 ریال

درس و کنکور سريع++c کد358

کنکور

درس و کنکور سریع++c کد358


800,000 ریال

سيستم عامل: کارشناسي ارشد

کنکور

سیستم عامل: کارشناسی ارشد


1,230,000 ریال

شيمي فيزيک(کارشناسي ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک


1,750,000 ریال

طراحي الگوريتم(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی الگوریتم


1,980,000 ریال

کاربرد خط در گرافيک:کنکور

کنکور

کاربرد خط در گرافیک:کنکور


300,000 ریال

کاربرد کامپيوتر در مديريت

مدیریت اقتصاد حسابداری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت


40,000 ریال

مجموعه پرسش هاي خواص مواد

کنکور

مجموعه پرسش های خواص مواد


1,190,000 ریال

مصالح ساختماني(کتاب ارشد)

کنکور

مصالح ساختمانی


640,000 ریال

مهندسي ترافيک(کتاب دکتري)

کنکور

مهندسی ترافیک


280,000 ریال

آزمون هاي سنجش و تقويت هوش

آزمونهای استخدامی

آزمون های سنجش و تقویت هوش


450,000 ریال

اصلاح نباتات:کارشناسي ارشد

کنکور

اصلاح نباتات:کارشناسی ارشد


480,000 ریال

پايگاه داده ها:(کتاب ارشد)

کنکور

پایگاه داده ها:


2,400,000 ریال

حسابداري صنعتي2(کتاب ارشد)

کنکور

حسابداری صنعتی2


160,000 ریال

رياضيات عمومي1( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی1


2,690,000 ریال

رياضيات عمومي2( کتاب ارشد)

کنکور

ریاضیات عمومی2


2,180,000 ریال

رياضيات کاربردي عددي(ارشد)

کنکور

ریاضیات کاربردی عددی


520,000 ریال

کارگاه برق(سيم پيچي) کد697

کنکور

کارگاه برق


300,000 ریال

مديريت بازاريابي:کتاب ارشد

کنکور

مدیریت بازاریابی:کتاب ارشد


140,000 ریال

مديريت مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

مدیریت مالی: کارشناسی ارشد


1,950,000 ریال

مرجع کامل کنکور فتوگرامتري

کنکور

مرجع کامل کنکور فتوگرامتری


1,180,000 ریال

مهندسي شهرسازي:دکتري دولتي

کنکور

مهندسی شهرسازی:دکتری دولتی


350,000 ریال

هوش مصنوعي:(کارشناسي ارشد)

کنکور

هوش مصنوعی:


2,400,000 ریال

1000پرسش 10 آزمون کارآفريني

کنکور

1000پرسش 10 آزمون کارآفرینی


145,000 ریال

استخدامي سردفتري اسناد رسمي

آزمونهای استخدامی

استخدامی سردفتری اسناد رسمی


1,700,000 ریال

بانک تست کارشناسي ارشد GMAT

کنکور

بانک تست کارشناسی ارشد GMAT


3,850,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر2

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستیار مهندسان مجری و ناظر2


1,250,000 ریال

دستيار مهندسان مجري و ناظر3

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

دستیار مهندسان مجری و ناظر3


810,000 ریال

راهنماي تحليل آماري پيشرفته

کنکور

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته


600,000 ریال

رياضيات مهندسي:(ارشدودکتري)

کنکور

ریاضیات مهندسی:


2,160,000 ریال

زبان تخصصي ويژه رشته مشاوره

کنکور

زبان تخصصی ویژه رشته مشاوره


1,200,000 ریال

ساختمان داده ها (کتاب ارشد)

کنکور

ساختمان داده ها


1,740,000 ریال

شيمي معدني جلد1:شيمي معدني1

کنکور

شیمی معدنی جلد1:شیمی معدنی1


1,180,000 ریال

مخزن1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مخزن1:کارشناسی ارشد و دکتری


650,000 ریال

مرجع کامل کنکور نقشه برداري

کنکور

مرجع کامل کنکور نقشه برداری


750,000 ریال

معماري کامپيوتر (کتاب ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر


1,490,000 ریال

مقاله نويسي به زبان انگليسي

کنکور

مقاله نویسی به زبان انگلیسی


750,000 ریال

مهندسي نرم افزار(کتاب ارشد)

کنکور

مهندسی نرم افزار


790,000 ریال

1000 پرسش 10 آزمون بازاريابي

کنکور

1000 پرسش 10 آزمون بازاریابی


125,000 ریال

الکترونيک ديجيتال(کتاب ارشد)

کنکور

الکترونیک دیجیتال


1,680,000 ریال

برنامه ريزي درسي(دکتري آزاد)

کنکور

برنامه ریزی درسی


200,000 ریال

حسابداري صنعتي:کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری صنعتی:کارشناسی ارشد


2,400,000 ریال

حسابداري مالي: کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری مالی: کارشناسی ارشد


2,800,000 ریال

روان شناسي باليني(کتاب ارشد)

کنکور

روان شناسی بالینی


2,860,000 ریال

روان شناسي تربيتي(کتاب ارشد)

کنکور

روان شناسی تربیتی


1,980,000 ریال

روان شناسي سلامت(دکتري آزاد)

کنکور

روان شناسی سلامت


400,000 ریال

روان شناسي عمومي(دکتري آزاد)

کنکور

روان شناسی عمومی


400,000 ریال

زبان انگليسي جامع: کنکور هنر

کنکور

زبان انگلیسی جامع: کنکور هنر


260,000 ریال

زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک

کنکور

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


480,000 ریال

سيستم هاي عامل پيشرفته:دکتري

کنکور

سیستم های عامل پیشرفته:دکتری


460,000 ریال

طراحي: (کارداني به کارشناسي)

کنکور

طراحی:


65,000 ریال

عــــربي:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

عــــربی:کارشناسی ارشدودکتری


2,350,000 ریال

گرافيک (کارداني به کارشناسي)

کنکور

گرافیک


1,300,000 ریال

مباني آناليز عددي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی آنالیز عددی


2,480,000 ریال

مدارهاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی2


2,440,000 ریال

مدارهاي منطقي:(ارشد و دکتري)

کنکور

مدارهای منطقی:


2,650,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,680,000 ریال

معادلات ديفرانسيل(کتاب ارشد)

کنکور

معادلات دیفرانسیل


1,480,000 ریال

مهندسي نرم افزار:راهيان ارشد

کنکور

مهندسی نرم افزار:راهیان ارشد


1,180,000 ریال

نثر فارسي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

نثر فارسی جلد1:کارشناسی ارشد


2,850,000 ریال

بازاريابي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

بازاریابی:


2,950,000 ریال

تاريخ ايران اسلامي(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ ایران اسلامی


2,240,000 ریال

تاريخ ايران باستان(کتاب ارشد)

کنکور

تاریخ ایران باستان


1,540,000 ریال

تاريخ لباس جهان:کارشناسي ارشد

کنکور

تاریخ لباس جهان:کارشناسی ارشد


450,000 ریال

تئوري هاي مديريت:ارشد و دکترا

کنکور

تئوری های مدیریت:ارشد و دکترا


940,000 ریال

جغرافيا(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

جغرافیا


110,000 ریال

ديناميک ماشين:(کارشناسي ارشد)

کنکور

دینامیک ماشین:


1,200,000 ریال

راهنماي جامع آزمون تافل دکتري

کنکور

راهنمای جامع آزمون تافل دکتری


450,000 ریال

روان شناسي رشد:کتاب جامع ارشد

کنکور

روان شناسی رشد:کتاب جامع ارشد


95,000 ریال

روان شناسي شخصيت:ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی شخصیت:ارشد و دکتری


1,640,000 ریال

شبکه‌هاي کامپيوتري(کتاب ارشد)

کنکور

شبکه‌های کامپیوتری


1,760,000 ریال

شيمي آلي 1و2و3(کارشناسي ارشد)

کنکور

شیمی آلی 1و2و3


3,500,000 ریال

فيزيک پايه1و2و3(ارشد و دکتري)

کنکور

فیزیک پایه1و2و3


3,400,000 ریال

کتاب جامع مديريت پروژه و ساخت

کنکور

کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت


210,000 ریال

مباني آناليز رياضي(کتاب ارشد)

کنکور

مبانی آنالیز ریاضی


1,880,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي حقوق جزا

کنکور

مجموعه سوالات دکترای حقوق جزا


120,000 ریال

مردم شناسي و روش هاي آن:کنکور

کنکور

مردم شناسی و روش های آن:کنکور


60,000 ریال

آيين دادرسي مدني:کارشناسي ارشد

کنکور

آیین دادرسی مدنی:کارشناسی ارشد


1,100,000 ریال

انگل شناسي پزشکي:کارشناسي ارشد

کنکور

انگل شناسی پزشکی:کارشناسی ارشد


320,000 ریال

انگيزش و هيجان: ارشد روان آموز

کنکور

انگیزش و هیجان: ارشد روان آموز


690,000 ریال

حسابرسي: کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حسابرسی: کارشناسی ارشد و دکتری


1,800,000 ریال

روان شناسي عمومي:کارشناسي ارشد

کنکور

روان شناسی عمومی:کارشناسی ارشد


2,450,000 ریال

روش ها و فنون تدريس(کتاب ارشد)

کنکور

روش ها و فنون تدریس


2,440,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک(ارشد)

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک


2,250,000 ریال

کنترل خطي جلد اول:ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلد اول:ارشد و دکتری


1,300,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي1(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی1


870,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي2(کتاب ارشد)

کنکور

ماشین های الکتریکی2


1,680,000 ریال

متون فقه:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

متون فقه:کارشناسی ارشد و دکتری


2,450,000 ریال

مجموعه کتاب هاي علوم دامي جلد4

کنکور

مجموعه کتاب های علوم دامی جلد4


95,000 ریال

مديريت بازاريابي (ارشد مديريت)

کنکور

مدیریت بازاریابی


220,000 ریال

مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


280,000 ریال

مکانيک خاک:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

مکانیک خاک:کارشناسی ارشد پارسه


280,000 ریال

مهندسي شيمي جلد1:کارشناسي ارشد

کنکور

مهندسی شیمی جلد1:کارشناسی ارشد


190,000 ریال

3000پرسش خواص مواد و صنايع دستي

کنکور

3000پرسش خواص مواد و صنایع دستی


1,450,000 ریال

استعداد تحصيلي:ويژه آزمون دکتري

کنکور

استعداد تحصیلی:ویژه آزمون دکتری


2,500,000 ریال

اقتصاد خرد: رشته مديريت و صنايع

کنکور

اقتصاد خرد: رشته مدیریت و صنایع


1,800,000 ریال

بررسي سيستم هاي قدرت(کتاب ارشد)

کنکور

بررسی سیستم های قدرت


1,440,000 ریال

پايگاه داده ها جلد1:راهيان ارشد

کنکور

پایگاه داده ها جلد1:راهیان ارشد


1,150,000 ریال

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاري

آزمونهای استخدامی

خلاصه دروس درسنامه جامع پرستاری


1,900,000 ریال

درس و کنکور کامپايلر(ارشد)کد473

کنکور

درس و کنکور کامپایلر


450,000 ریال

درسنامه جامع آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

درسنامه جامع آزمون های استخدامی


680,000 ریال

زبان تخصصي مديريت کسب و کار MBA

کنکور

زبان تخصصی مدیریت کسب و کار MBA


1,200,000 ریال

زبان عمومي کارشناسي ارشد مديريت

کنکور

زبان عمومی کارشناسی ارشد مدیریت


1,000,000 ریال

مجموعه آزمون هاي ارشد زبان عربي

کنکور

مجموعه آزمون های ارشد زبان عربی


330,000 ریال

مجموعه تربيت بدني1(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی1


350,000 ریال

مجموعه تربيت بدني2(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه تربیت بدنی2


320,000 ریال

مجموعه سوالات دکتراي هنر97-1400

کنکور

مجموعه سوالات دکترای هنر97-1400


900,000 ریال

مديريت صنعتي:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مدیریت صنعتی:کنکور دکتری سراسری


350,000 ریال

مروري بر تئوري ها و اصول مديريت

کنکور

مروری بر تئوری ها و اصول مدیریت


1,200,000 ریال

معماري کامپيوتر:(کارشناسي ارشد)

کنکور

معماری کامپیوتر:


1,800,000 ریال

مهندسي صنايع:کنکور دکتري سراسري

کنکور

مهندسی صنایع:کنکور دکتری سراسری


1,200,000 ریال

نوروسايکولوژي(دکتري روان شناسي)

کنکور

نوروسایکولوژی


2,480,000 ریال

جامعه شناسي سياسي (ارشد و دکتري)

کنکور

جامعه شناسی سیاسی


820,000 ریال

چاه آزمايي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

چاه آزمایی:کارشناسی ارشد و دکتری


265,000 ریال

چينه شناسي:آزمون ارشد زمين شناسي

کنکور

چینه شناسی:آزمون ارشد زمین شناسی


100,000 ریال

حقوق اساسي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق اساسی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,800,000 ریال

حقوق تجارت:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق تجارت:کارشناسی ارشد و دکتری


1,800,000 ریال

حقوق خصوصي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

حقوق خصوصی


300,000 ریال

حقوق مدني1:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی1:کارشناسی ارشد و دکتری


1,100,000 ریال

حقوق مدني2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی2:کارشناسی ارشد و دکتری


650,000 ریال

خواص فيزيکي مواد (کارشناسي ارشد)

کنکور

خواص فیزیکی مواد


1,900,000 ریال

روان شناسي تربيتي:کتاب جامع ارشد

کنکور

روان شناسی تربیتی:کتاب جامع ارشد


1,080,000 ریال

رياضيات 1و2(کارداني به کارشناسي)

کنکور

ریاضیات 1و2


1,200,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 1و2(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 1و2


650,000 ریال

زبان تخصصي مديريت 3و4(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی مدیریت 3و4


90,000 ریال

زيست شناسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

زیست شناسی


250,000 ریال

سنگ شناسي:آزمون ارشد مهندسي معدن

کنکور

سنگ شناسی:آزمون ارشد مهندسی معدن


90,000 ریال

شيمي-جلد1(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد1


140,000 ریال

شيمي-جلد2(مجموعه آزمون هاي ارشد)

کنکور

شیمی-جلد2


115,000 ریال

علوم سياسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

علوم سیاسی


300,000 ریال

مباحث اساسي در روان شناسي باليني

کنکور

مباحث اساسی در روان شناسی بالینی


1,500,000 ریال

مجموعه حقوق بين الملل(ارشد)80/96

کنکور

مجموعه حقوق بین الملل


320,000 ریال

مجموعه معماري(کنکور ارشد)91-1400

کنکور

مجموعه معماری


2,400,000 ریال

مدارهاي الکتريکي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی جلد1


2,980,000 ریال

مصاحبه گري و استخدام موفقيت آميز

مدیریت اقتصاد حسابداری

مصاحبه گری و استخدام موفقیت آمیز


500,000 ریال

مهندسي کامپيوتر(7سال کنکور آزاد)

کنکور

مهندسی کامپیوتر


300,000 ریال

VLSI:کارشناسي ارشد کامپيوتر پارسه

کنکور

VLSI:کارشناسی ارشد کامپیوتر پارسه


250,000 ریال

تاريخ ادبيات:آزمون ارشد زبان عربي

کنکور

تاریخ ادبیات:آزمون ارشد زبان عربی


150,000 ریال

تاريخ هنر ايران:کارشناسي ارشد هنر

کنکور

تاریخ هنر ایران:کارشناسی ارشد هنر


220,000 ریال

جهان سوم و مسائل آن:کارشناسي ارشد

کنکور

جهان سوم و مسائل آن:کارشناسی ارشد


1,720,000 ریال

روش ها و فنون تدريس:کارشناسي ارشد

کنکور

روش ها و فنون تدریس:کارشناسی ارشد


2,200,000 ریال

روش هاي توليد: علمي کاربردي کد636

کنکور

روش های تولید: علمی کاربردی کد636


320,000 ریال

رياضي 1 جلد3(کنکور کارشناسي ارشد)

کنکور

ریاضی 1 جلد3


100,000 ریال

زمين شناسي و مصالح ساختماني کد205

کنکور

زمین شناسی و مصالح ساختمانی کد205


100,000 ریال

ژئوشيمي آلي:آزمون ارشد مهندسي نفت

کنکور

ژئوشیمی آلی:آزمون ارشد مهندسی نفت


160,000 ریال

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


400,000 ریال

کانه شناسي:آزمون ارشد مهندسي معدن

کنکور

کانه شناسی:آزمون ارشد مهندسی معدن


160,000 ریال

کتاب جامع نقشه برداري جلد1:ژئودزي

کنکور

کتاب جامع نقشه برداری جلد1:ژئودزی


215,000 ریال

کنکور ارشد انتقال جرم:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد انتقال جرم:راهیان ارشد


370,000 ریال

کنکور ارشد سيستم عامل:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد سیستم عامل:راهیان ارشد


700,000 ریال

مبحث1 مقررات ملي ساختمان : تعاريف

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث1 مقررات ملی ساختمان : تعاریف


220,000 ریال

مجموعه مهندسي برق (کارشناسي ارشد)

کنکور

مجموعه مهندسی برق


3,800,000 ریال

مدارهاي الکتريکي(درس وکنکور ارشد)

کنکور

مدارهای الکتریکی


42,000 ریال

مديريت آموزشي (کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی


1,490,000 ریال

مديريت آموزشي:(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

مدیریت آموزشی:


1,850,000 ریال

مرجع لغات زبان عمومي:ارشد و دکتري

کنکور

مرجع لغات زبان عمومی:ارشد و دکتری


1,290,000 ریال

معماري اسلامي:کارشناسي ارشد کد156

کنکور

معماری اسلامی:کارشناسی ارشد کد156


170,000 ریال

موسيقي جلد1:(کارداني به کارشناسي)

کنکور

موسیقی جلد1:


52,000 ریال

آزمون دکتري مجموعه رياضي(1) کد2233

کنکور

آزمون دکتری مجموعه ریاضی


300,000 ریال

ابزار دقيق(سوالات مصاحبه استخدامي)

آزمونهای استخدامی

ابزار دقیق


1,600,000 ریال

انتقال داده ها:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

انتقال داده ها:کارشناسی ارشد پارسه


220,000 ریال

بهداشت محيط: کارشناسي ارشد و دکترا

کنکور

بهداشت محیط: کارشناسی ارشد و دکترا


480,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1: ارشد و دکترا

کنکور

تحقیق در عملیات جلد1: ارشد و دکترا


850,000 ریال

چک ليست نظارت بر ايمني و حفاظت کار

مهندسی

چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار


850,000 ریال

درسنامه آزمون هاي استخدامي: مامايي

آزمونهای استخدامی

درسنامه آزمون های استخدامی: مامایی


600,000 ریال

ديرينه شناسي:آزمون ارشد زمين شناسي

کنکور

دیرینه شناسی:آزمون ارشد زمین شناسی


140,000 ریال

سيستم عامل (درس و کنکور ارشد)کد145

کنکور

سیستم عامل


350,000 ریال

سيستم هاي کنترل خطي(بانک تست ارشد)

کنکور

سیستم های کنترل خطی


780,000 ریال

طراحي و ساخت کامپايلرها(کتاب ارشد)

کنکور

طراحی و ساخت کامپایلرها


760,000 ریال

علوم تغذيه و علوم بهداشتي در تغذيه

کنکور

علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه


300,000 ریال

مجموعه مديريت1(کنکور ارشد 1400-91)

کنکور

مجموعه مدیریت1


1,850,000 ریال

مديريت دولتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت دولتی


300,000 ریال

مديريت صنعتي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مدیریت صنعتی


300,000 ریال

مرجع کامل مديريت استراتژيک پيشرفته

کنکور

مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته


1,100,000 ریال

مهندسي برق جلد1-مجموعه سوالات ارشد

کنکور

مهندسی برق جلد1-مجموعه سوالات ارشد


150,000 ریال

مهندسي صنايع(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی صنایع


300,000 ریال

مهندسي عمران(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی عمران


300,000 ریال

نثر فارسي جلد2:کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نثر فارسی جلد2:کارشناسی ارشدودکتری


3,600,000 ریال

هيدروليک:کارشناسي ارشد عمران پارسه

کنکور

هیدرولیک:کارشناسی ارشد عمران پارسه


50,000 ریال

آزمون نظام مهندسي برق(صلاحيت طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون نظام مهندسی برق


1,600,000 ریال

انتقال جرم و عمليات واحد(کتاب ارشد)

کنکور

انتقال جرم و عملیات واحد


1,240,000 ریال

ايستايي براي دانشجويان معماري کد110

کنکور

ایستایی برای دانشجویان معماری کد110


150,000 ریال

تاريخ روابط بين الملل:کارشناسي ارشد

کنکور

تاریخ روابط بین الملل:کارشناسی ارشد


1,480,000 ریال

توليد مخصوص و جوشکاري:کارشناسي ارشد

کنکور

تولید مخصوص و جوشکاری:کارشناسی ارشد


320,000 ریال

جغرافيا:مجموعه سوالات کارشناسي ارشد

کنکور

جغرافیا:مجموعه سوالات کارشناسی ارشد


135,000 ریال

چک ليست هاي تاسيسات مکانيکي ساختمان

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان


820,000 ریال

حسابداري مالي و صنعتي:کارشناسي ارشد

کنکور

حسابداری مالی و صنعتی:کارشناسی ارشد


3,200,000 ریال

روان شناسي عمومي(کتاب ارشد و دکتري)

کنکور

روان شناسی عمومی


1,140,000 ریال

روان شناسي مرضي:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

روان شناسی مرضی:کارشناسی ارشد پارسه


380,000 ریال

رياضي عمومي 1: کارشناسي ارشدو دکتري

کنکور

ریاضی عمومی 1: کارشناسی ارشدو دکتری


3,600,000 ریال

زبان تخصصي حسابداري:(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی حسابداری:


1,850,000 ریال

زبان تخصصي در تربيت بدني(کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در تربیت بدنی


160,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,300,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي برق:کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی برق:کارشناسی ارشد


1,250,000 ریال

شيمي تجزيه دستگاهي1و2:کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی تجزیه دستگاهی1و2:کارشناسی ارشد


2,850,000 ریال

شيمي دارويي:کنکور ارشد وزارت بهداشت

کنکور

شیمی دارویی:کنکور ارشد وزارت بهداشت


380,000 ریال

شيمي فيزيک مواد:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

شیمی فیزیک مواد:کارشناسی ارشد پارسه


85,000 ریال

کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

کنکور

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای


500,000 ریال

ماليه عمومي و بودجه:(کارشناسي ارشد)

کنکور

مالیه عمومی و بودجه:


2,600,000 ریال

مجموعه قوانين و مقررات استخدام قضات

آزمونهای استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات استخدام قضات


48,000 ریال

مجموعه مهندسي برق قدرت(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق قدرت


300,000 ریال

معماري کامپيوتر(کارشناسي ارشد)کد596

کنکور

معماری کامپیوتر


320,000 ریال

مهندسي مکانيک(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مهندسی مکانیک


300,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها(کتاب ارشد)

کنکور

نظریه زبان ها و ماشین ها


1,140,000 ریال

نظم فارسي جلد1 :کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نظم فارسی جلد1 :کارشناسی ارشدودکتری


2,250,000 ریال

نظم فارسي جلد2 :کارشناسي ارشدودکتري

کنکور

نظم فارسی جلد2 :کارشناسی ارشدودکتری


2,400,000 ریال

استخدامي هوش و سنجش و استعداد تحصيلي

آزمونهای استخدامی

استخدامی هوش و سنجش و استعداد تحصیلی


700,000 ریال

استعداد تحصيلي PHD دکتري علوم انساني

کنکور

استعداد تحصیلی PHD دکتری علوم انسانی


500,000 ریال

اصول طراحي پايگاه داده ها(کتاب ارشد)

کنکور

اصول طراحی پایگاه داده ها


1,980,000 ریال

الکترونيک1و2 (کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

الکترونیک1و2


2,900,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل پروژه: کتاب ارشد

کنکور

برنامه ریزی و کنترل پروژه: کتاب ارشد


1,540,000 ریال

تحقيق در عمليات1(پژوهش عملياتي)کد786

کنکور

تحقیق در عملیات1


500,000 ریال

تشريح کامل پي و پي سازي براساس مبحث7

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

تشریح کامل پی و پی سازی براساس مبحث7


185,000 ریال

حرکات اصلاحي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

حرکات اصلاحی:


800,000 ریال

حوزه هاي جامعه شناسي جلد1(کتاب ارشد)

کنکور

حوزه های جامعه شناسی جلد1


94,000 ریال

درسنامه جامع علوم شيلاتي(کنکور ارشد)

کنکور

درسنامه جامع علوم شیلاتی


450,000 ریال

روان شناسي سلامت:آزمون کارشناسي ارشد

کنکور

روان شناسی سلامت:آزمون کارشناسی ارشد


140,000 ریال

روان شناسي شخصيت:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

روان شناسی شخصیت:کارشناسی ارشد پارسه


410,000 ریال

رياضي عمومي 2: کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

ریاضی عمومی 2: کارشناسی ارشد و دکتری


2,340,000 ریال

زبان تخصصي در روان شناسي (کتاب ارشد)

کنکور

زبان تخصصی در روان شناسی


790,000 ریال

زبان تخصصي علوم ورزشي(کارشناسي ارشد)

کنکور

زبان تخصصی علوم ورزشی


1,400,000 ریال

زبان شناسي همگاني (کتاب ارشد- دکتري)

کنکور

زبان شناسی همگانی


1,760,000 ریال

ساختمان گسسته(درس و کنکور ارشد)کد434

کنکور

ساختمان گسسته


350,000 ریال

کليد واژه آزمون معماري: طراحي و اجرا

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون معماری: طراحی و اجرا


125,000 ریال

مجموعه سوالات دکتري روان شناسي سلامت

کنکور

مجموعه سوالات دکتری روان شناسی سلامت


140,000 ریال

مجموعه مهندسي برق کنترل(دکتري دولتي)

کنکور

مجموعه مهندسی برق کنترل


300,000 ریال

مقاومت مصالح 2:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

مقاومت مصالح 2:کارشناسی ارشد و دکتری


880,000 ریال

منطق جديد:مجموعه سوالات ارشد و دکتري

کنکور

منطق جدید:مجموعه سوالات ارشد و دکتری


900,000 ریال

مهندسي نرم افزار:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

مهندسی نرم افزار:کارشناسی ارشد پارسه


1,200,000 ریال

نظريه هاي جامعه شناسي: کارشناسي ارشد

کنکور

نظریه های جامعه شناسی: کارشناسی ارشد


1,750,000 ریال

2000 سوال چهارگزينه اي دانش مسائل روز

کنکور

2000 سوال چهارگزینه ای دانش مسائل روز


125,000 ریال

general english for advanced purposes

کنکور

general english for advanced purposes


490,000 ریال

الکترونيک ديجيتال:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

الکترونیک دیجیتال:کارشناسی ارشد پارسه


240,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها

کنکور

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


1,200,000 ریال

تحقيق در عمليات1:تستهاي طبقه بندي شده

کنکور

تحقیق در عملیات1:تستهای طبقه بندی شده


1,350,000 ریال

ترموديناميک کارشناسي ارشد مهندسي شيمي

کنکور

ترمودینامیک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


1,850,000 ریال

تکنولوژي آموزشي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

تکنولوژی آموزشی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,950,000 ریال

حقوق جزاي عمومي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق جزای عمومی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,850,000 ریال

راه سازي و روسازي راه:(کارشناسي ارشد)

کنکور

راه سازی و روسازی راه:


990,000 ریال

روان شناسي فيزيولوژيک: ارشد روان آموز

کنکور

روان شناسی فیزیولوژیک: ارشد روان آموز


1,190,000 ریال

مباني مشاوره و راهنمايي:کارشناسي ارشد

کنکور

مبانی مشاوره و راهنمایی:کارشناسی ارشد


1,150,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمايه

مدیریت اقتصاد حسابداری

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه


2,200,000 ریال

مجموعه مديريت اجرايي(کنکور ارشد)80/94

کنکور

مجموعه مدیریت اجرایی


750,000 ریال

مجموعه مديريت بازرگاني:کتاب جامع ارشد

کنکور

مجموعه مدیریت بازرگانی:کتاب جامع ارشد


1,000,000 ریال

مجموعه مهندسي شيمي(سوالات کنکور ارشد)

کنکور

مجموعه مهندسی شیمی


3,450,000 ریال

مديريت بازرگاني-بازاريابي(دکتري آزاد)

کنکور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی


400,000 ریال

نمونه سوالات آزمون‌هاي استخدامي عمران

آزمونهای استخدامی

نمونه سوالات آزمون‌های استخدامی عمران


18,000 ریال

2000 سوال چهار گزينه اي تئوري حسابداري

کنکور

2000 سوال چهار گزینه ای تئوری حسابداری


1,000,000 ریال

آسيب شناسي ورزشي:کارشناسي ارشد و دکترا

کنکور

آسیب شناسی ورزشی:کارشناسی ارشد و دکترا


1,950,000 ریال

اطلس هواشناسي جاده اي بزرگراه هاي کشور

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

اطلس هواشناسی جاده ای بزرگراه های کشور


100,000 ریال

اقتصاد کلان(رشته اقتصاد کليه گرايش ها)

کنکور

اقتصاد کلان


800,000 ریال

پي سازي(آزمون کارشناسي ارشد سري عمران)

کنکور

پی سازی


1,790,000 ریال

تحقيق در عمليات2:سري کتابهاي قورت بده!

کنکور

تحقیق در عملیات2:سری کتابهای قورت بده!


680,000 ریال

درس و کنکور پايگاه داده‌ها (ارشد)کد136

کنکور

درس و کنکور پایگاه داده‌ها


1,100,000 ریال

دستنامه آمادگي براي آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

دستنامه آمادگی برای آزمون های استخدامی


1,200,000 ریال

راهسازي(آزمون کارشناسي ارشد سري عمران)

کنکور

راهسازی


1,780,000 ریال

روان شناسي رشد:ارشد و دکتري روان شناسي

روانشناسی مددکاری مشاوره

روان شناسی رشد:ارشد و دکتری روان شناسی


80,000 ریال

روان شناسي شخصيت:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

روان شناسی شخصیت:کارشناسی ارشد و دکتری


1,750,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در مديريت جلد(1و2)

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت جلد


1,500,000 ریال

زبان انگليسي تخصصي در تاريخ(کتاب ارشد)

کنکور

زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ


490,000 ریال

زبان عمومي ارشد زير ذره بين جلد2:گرامر

کنکور

زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد2:گرامر


1,150,000 ریال

ژئودزي:سوالات چهارگزينه اي و نکات جامع

کنکور

ژئودزی:سوالات چهارگزینه ای و نکات جامع


1,040,000 ریال

ساختمان داده ها(درس و کنکور ارشد)کد254

کنکور

ساختمان داده ها


1,800,000 ریال

سوالات مصاحبه حضوري آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

سوالات مصاحبه حضوری آزمون های استخدامی


900,000 ریال

کنترل خطي جلددوم:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

کنترل خطی جلددوم:کارشناسی ارشد و دکتری


720,000 ریال

کنکور ارشد انتقال داده ها :راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد انتقال داده ها :راهیان ارشد


45,000 ریال

کنکور ارشد يادگيري حرکتي (راهيان ارشد)

کنکور

کنکور ارشد یادگیری حرکتی


1,150,000 ریال

مبحث2 مقررات ملي ساختمان :نظامات اداري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث2 مقررات ملی ساختمان :نظامات اداری


500,000 ریال

مجموعه آزمون هاي استخدامي مصاحبه حضوري

آزمونهای استخدامی

مجموعه آزمون های استخدامی مصاحبه حضوری


780,000 ریال

مجموعه درسنامه ها و آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

مجموعه درسنامه ها و آزمون های استخدامی


2,500,000 ریال

مجموعه روان شناسي:کتاب جامع دکتري جلد2

کنکور

مجموعه روان شناسی:کتاب جامع دکتری جلد2


1,250,000 ریال

مجموعه سوال هاي چهارگزينه اي علم النفس

کنکور

مجموعه سوال های چهارگزینه ای علم النفس


90,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون دکتراي بيوتکنولوژي

کنکور

مجموعه سوالات آزمون دکترای بیوتکنولوژی


180,000 ریال

مجموعه ضوابط و مقررات ملي ساختمان سازي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مجموعه ضوابط و مقررات ملی ساختمان سازی


320,000 ریال

معادلات ديفرانسيل کارشناسي ارشد ودکتري

کنکور

معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد ودکتری


1,850,000 ریال

مهندسي برق جلد1:بانک سوالات ارشد پارسه

کنکور

مهندسی برق جلد1:بانک سوالات ارشد پارسه


250,000 ریال

مهندسي برق جلد2:بانک سوالات ارشد پارسه

کنکور

مهندسی برق جلد2:بانک سوالات ارشد پارسه


250,000 ریال

نقشه برداري:سوالات کنکور کارشناسي ارشد

کنکور

نقشه برداری:سوالات کنکور کارشناسی ارشد


330,000 ریال

2000 سوال چهار گزينه اي حسابداري مديريت

کنکور

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مدیریت


1,100,000 ریال

آزمون دکتري حقوق عمومي کد2113

کنکور

آزمون دکتری حقوق عمومی کد2113 سال 91/94


350,000 ریال

ارتعاشات(مکانيک، هوافضا): کارشناسي ارشد

کنکور

ارتعاشات


2,100,000 ریال

استعداد تحصيلي دکتري مشترک کليه رشته ها

کنکور

استعداد تحصیلی دکتری مشترک کلیه رشته ها


890,000 ریال

الگو2:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

الگو2:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


400,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها جلد1

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد1


3,190,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها جلد2

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد2


1,300,000 ریال

تقويت استعداد و آمادگي تحصيلي: هوش برتر

آزمونهای استخدامی

تقویت استعداد و آمادگی تحصیلی: هوش برتر


590,000 ریال

حقوق جزاي اختصاصي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق جزای اختصاصی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,350,000 ریال

حقوق مدني(تعهدات):کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق مدنی


470,000 ریال

دوخت2:کارداني- کارشناسي رشته طراحي دوخت

کنکور

دوخت2:کاردانی- کارشناسی رشته طراحی دوخت


400,000 ریال

روان شناسي رشد(دکتري مجموعه روان شناسي)

کنکور

روان شناسی رشد


2,340,000 ریال

روش تحقيق در مديريت:کنکور کارشناسي ارشد

کنکور

روش تحقیق در مدیریت:کنکور کارشناسی ارشد


70,000 ریال

رياضي گسسته و مباني ترکيبيات(کتاب ارشد)

کنکور

ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات


1,650,000 ریال

زبان انگليسي عمومي2(لغت و درک مطلب)ارشد

کنکور

زبان انگلیسی عمومی2


1,360,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي صنايع / کارشناسي ارشد

کنکور

زبان تخصصی مهندسی صنایع / کارشناسی ارشد


500,000 ریال

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي

کنکور

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی


480,000 ریال

کنکور ارشد GMAT استعداد و آمادگي تحصيلي

کنکور

کنکور ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی


190,000 ریال

مجموعه حسابداري: کارشناسي ارشد(91-1400)

کنکور

مجموعه حسابداری: کارشناسی ارشد


2,350,000 ریال

مجموعه هنرهاي ساخت و معماري:راهيان ارشد

کنکور

مجموعه هنرهای ساخت و معماری:راهیان ارشد


200,000 ریال

معماري کامپيوتر (درس و کنکور ارشد)کد204

کنکور

معماری کامپیوتر


105,000 ریال

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها کد723

کنکور

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها کد723


350,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد1:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

تحقیق در عملیات جلد1:کارشناسی ارشد پارسه


320,000 ریال

تحقيق در عمليات جلد2:کارشناسي ارشد پارسه

کنکور

تحقیق در عملیات جلد2:کارشناسی ارشد پارسه


390,000 ریال

تربيت بدني و علوم ورزشي(7سال کنکور آزاد)

کنکور

تربیت بدنی و علوم ورزشی


300,000 ریال

ترجمه و اعراب گذاري:آزمون ارشد زبان عربي

کنکور

ترجمه و اعراب گذاری:آزمون ارشد زبان عربی


180,000 ریال

درک شفاف و آناليز دقيق از تاخير در پروژه

مهندسی

درک شفاف و آنالیز دقیق از تاخیر در پروژه


600,000 ریال

روش هاي تدريس در زبان انگليسي(کتاب ارشد)

کنکور

روش های تدریس در زبان انگلیسی


1,980,000 ریال

رياضي عمومي 1 (کارداني به کارشناسي)کد236

کنکور

ریاضی عمومی 1


1,100,000 ریال

زبان عمومي ارشد زير ذره بين جلد1(واژگان)

کنکور

زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد1


1,050,000 ریال

سازه هاي بتني جلد1:آزمون ارشد(سري عمران)

کنکور

سازه های بتنی جلد1:آزمون ارشد


1,680,000 ریال

سازه هاي بتني جلد2:آزمون ارشد(سري عمران)

کنکور

سازه های بتنی جلد2:آزمون ارشد


980,000 ریال

سازه هاي هوايي:آزمون ارشد(مهندسي هوافضا)

کنکور

سازه های هوایی:آزمون ارشد


240,000 ریال

سير تحول معماري اسلامي:کارشناسي ارشد هنر

کنکور

سیر تحول معماری اسلامی:کارشناسی ارشد هنر


130,000 ریال

شرح درس و بانک سوالات آزمون هاي استخدامي

آزمونهای استخدامی

شرح درس و بانک سوالات آزمون های استخدامی


2,750,000 ریال

شيمي تجزيه جلد2:تجزيه دستگاهي(کتاب ارشد)

کنکور

شیمی تجزیه جلد2:تجزیه دستگاهی


1,340,000 ریال

عناصر و جزئيات اجرايي ساختمان(کتاب ارشد)

کنکور

عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان


1,540,000 ریال

کليد واژه هاي آزمون محاسبات  (سري عمران)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه های آزمون محاسبات


280,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي عمران 1389:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی عمران 1389:راهیان ارشد


40,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي بانک ها

آزمونهای استخدامی

مجموعه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها


1,390,000 ریال

مجموعه علوم اقتصادي جلد1:کتاب جامع دکتري

کنکور

مجموعه علوم اقتصادی جلد1:کتاب جامع دکتری


980,000 ریال

مجموعه علوم اقتصادي جلد2:کتاب جامع دکتري

کنکور

مجموعه علوم اقتصادی جلد2:کتاب جامع دکتری


980,000 ریال

مجموعه علوم تربيتي:کارشناسي ارشد(93/400)

کنکور

مجموعه علوم تربیتی:کارشناسی ارشد


2,950,000 ریال

مجموعه علوم ورزشي (90-1400):کارشناسي اشد

کنکور

مجموعه علوم ورزشی


1,950,000 ریال

مدارهاي منطقي و آزمايشگاه (سري کاک)کد303

کنکور

مدارهای منطقی و آزمایشگاه


250,000 ریال

معماري علمي کاربردي(کارداني به کارشناسي)

کنکور

معماری علمی کاربردی


40,000 ریال

نظارت و راهنمايي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

نظارت و راهنمایی:


1,290,000 ریال

نظريه زبان ها و ماشين ها:(کارشناسي ارشد)

کنکور

نظریه زبان ها و ماشین ها:


460,000 ریال

آزمون دکتري مجموعه علوم جغرافيايي2 کد2102

کنکور

آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی2 کد2102


300,000 ریال

اصول تنظيم و کنترل بودجه بندي دولتي کد859

کنکور

اصول تنظیم و کنترل بودجه بندی دولتی کد859


720,000 ریال

الکترومغناطيس:مسائل کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

الکترومغناطیس:مسائل کارشناسی ارشد و دکتری


158,000 ریال

الکترونيک1و2:به همراه سوالات ارشد و دکتري

کنکور

الکترونیک1و2:به همراه سوالات ارشد و دکتری


2,120,000 ریال

ايستايي و سيستم هاي ساختماني جلد1:ايستايي

کنکور

ایستایی و سیستم های ساختمانی جلد1:ایستایی


130,000 ریال

تکنولوژي آموزشي:بانک سوالات کارشناسي ارشد

کنکور

تکنولوژی آموزشی:بانک سوالات کارشناسی ارشد


600,000 ریال

جهان سوم و مسائل آن:آزمون ارشد علوم سياسي

کنکور

جهان سوم و مسائل آن:آزمون ارشد علوم سیاسی


90,000 ریال

خط در گرافيک:کارداني به کارشناسي گروه هنر

کنکور

خط در گرافیک:کاردانی به کارشناسی گروه هنر


200,000 ریال

خواص مکانيکي مواد:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

خواص مکانیکی مواد:


1,800,000 ریال

درس و کنکور انتقال داده ها(ارشد کامپيوتر)

کنکور

درس و کنکور انتقال داده ها


42,000 ریال

سازه هاي فولادي و بتني1و2:(کارشناسي ارشد)

کنکور

سازه های فولادی و بتنی1و2:


650,000 ریال

سازه هاي فولادي:کارشناسي ارشد عمران پارسه

کنکور

سازه های فولادی:کارشناسی ارشد عمران پارسه


240,000 ریال

سوال هاي نوين در شيمي آلي (بانک تست ارشد)

کنکور

سوال های نوین در شیمی آلی


2,440,000 ریال

شيمي معدني(1و2 ،آلي و فلزي):کارشناسي ارشد

کنکور

شیمی معدنی


3,900,000 ریال

طراحي و ساخت کامپايلرها(بانک سوالات ارشد)

کنکور

طراحی و ساخت کامپایلرها


380,000 ریال

قوانين و مقررات مرتبط با سيما و منظر شهري

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

قوانین و مقررات مرتبط با سیما و منظر شهری


100,000 ریال

کليد واژه جامع کليه آزمون هاي نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه جامع کلیه آزمون های نظام مهندسی


3,190,000 ریال

کنکور ارشد رياضيات مهندسي برق:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد ریاضیات مهندسی برق:راهیان ارشد


1,400,000 ریال

مبحث20 مقررات ملي ساختمان:علائم و تابلوها

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث20 مقررات ملی ساختمان:علائم و تابلوها


230,000 ریال

مترجمي زبان انگليسي(7سال کنکور ارشد آزاد)

کنکور

مترجمی زبان انگلیسی


250,000 ریال

محاسبات عددي:کارشناسي ارشد کامپيوتر پارسه

کنکور

محاسبات عددی:کارشناسی ارشد کامپیوتر پارسه


230,000 ریال

مرجع کامل آزمون هاي استخدامي: فوريت پزشکي

آزمونهای استخدامی

مرجع کامل آزمون های استخدامی: فوریت پزشکی


1,150,000 ریال

مرجع کامل آزمونهاي استخدامي: بهداشت عمومي

آزمونهای استخدامی

مرجع کامل آزمونهای استخدامی: بهداشت عمومی


1,150,000 ریال

نظريه هاي مشاوره و روان درماني(کتاب ارشد)

کنکور

نظریه های مشاوره و روان درمانی


680,000 ریال

آزمون هاي ورود به حرفه پايه3 : نظارت عمران

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون های ورود به حرفه پایه3 : نظارت عمران


180,000 ریال

استعداد تحصيلي:دکترا(ويژه گروه فني مهندسي)

کنکور

استعداد تحصیلی:دکترا


1,950,000 ریال

اصول فلسفه و تعليم تربيت اسلامي(کتاب ارشد)

کنکور

اصول فلسفه و تعلیم تربیت اسلامی


860,000 ریال

پرسش و پاسخ بيوشيمي(عمومي، پزشکي و باليني)

کنکور

پرسش و پاسخ بیوشیمی


280,000 ریال

ترسيم فني ويژه داوطلبان کنکور هنر و معماري

کنکور

ترسیم فنی ویژه داوطلبان کنکور هنر و معماری


750,000 ریال

حقوق بين الملل عمومي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

حقوق بین الملل عمومی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,600,000 ریال

درس و کنکور طراحي آنالوگ CMOSمدارهاي مجتمع

کنکور

درس و کنکور طراحی آنالوگ CMOSمدارهای مجتمع


150,000 ریال

راهسازي و روسازي:کارشناسي ارشد عمران پارسه

کنکور

راهسازی و روسازی:کارشناسی ارشد عمران پارسه


130,000 ریال

روسازي راه (آزمون کارشناسي ارشد سري عمران)

کنکور

روسازی راه


1,980,000 ریال

روش تحقيق ويژه دانشجويان علوم انساني کد711

کنکور

روش تحقیق ویژه دانشجویان علوم انسانی کد711


120,000 ریال

روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره(کتاب ارشد)

کنکور

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره


540,000 ریال

سيستم هاي ساختماني در معماري:کارشناسي ارشد

کنکور

سیستم های ساختمانی در معماری:کارشناسی ارشد


160,000 ریال

شيمي فيزيک و ترموديناميک مواد:ارشد و دکتري

کنکور

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد:ارشد و دکتری


850,000 ریال

فتوگرامتري:سوالات چهارگزينه اي و نکات جامع

کنکور

فتوگرامتری:سوالات چهارگزینه ای و نکات جامع


1,030,000 ریال

کليد واژه آزمون نظام مهندسي عمران(محاسبات)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی عمران


108,000 ریال

کليد واژه آزمون نظام مهندسي معماري (طراحي)

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری


108,000 ریال

کنکور ارشد علوم کامپيوتر(جلد1:آناليز عددي)

کنکور

کنکور ارشد علوم کامپیوتر


54,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي صنايع (سراسري) 1395-1401

کنکور

کنکور ارشد مهندسی صنایع


2,700,000 ریال

کنکور ارشد مهندسي معماري جلد17:راهيان ارشد

کنکور

کنکور ارشد مهندسی معماری جلد17:راهیان ارشد


160,000 ریال

کنکور دکتري رشد و تکامل حرکتي:راهيان دکتري

کنکور

کنکور دکتری رشد و تکامل حرکتی:راهیان دکتری


600,000 ریال

کنکور کارشناسي ارشد مکانيک خاک:راهيان ارشد

کنکور

کنکور کارشناسی ارشد مکانیک خاک:راهیان ارشد


140,000 ریال

ماشين هاي الکتريکي:(کارشناسي ارشد و دکتري)

کنکور

ماشین های الکتریکی:


1,950,000 ریال

مبحث14 مقررات ملي ساختمان :تاسيسات مکانيکي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث14 مقررات ملی ساختمان :تاسیسات مکانیکی


460,000 ریال

مبحث16 مقررات ملي ساختمان :تاسيسات بهداشتي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

مبحث16 مقررات ملی ساختمان :تاسیسات بهداشتی


460,000 ریال

متصدي امور دفتري:آزمون استخدامي قوه قضائيه

آزمونهای استخدامی

متصدی امور دفتری:آزمون استخدامی قوه قضائیه


2,400,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش

آزمونهای استخدامی

مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش


280,000 ریال

مجموعه علوم جغرافيايي(جلد1)کتاب جامع دکتري

کنکور

مجموعه علوم جغرافیایی


330,000 ریال

آزمون هاي آزمايشي طراحي معماري- نظام مهندسي

نظام مهندسی و کارشناس رسمی

آزمون های آزمایشی طراحی معماری- نظام مهندسی


600,000 ریال

برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها(ارشد)

کنکور

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها


1,030,000 ریال

بيومکانيک ورزشي(کنکور ارشد رشته تربيت بدني)

کنکور

بیومکانیک ورزشی


700,000 ریال

تاريخ روابط بين الملل:آزمون ارشد علوم سياسي

کنکور

تاریخ روابط بین الملل:آزمون ارشد علوم سیاسی


100,000 ریال

راهنماي جامع انتخاب مشاور در طرح هاي عمراني

مهندسی

راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح های عمرانی


780,000 ریال

رياضيات و کاربرد آن در اقتصاد:کارشناسي ارشد

کنکور

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد:کارشناسی ارشد


1,850,000 ریال

زبان تخصصي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

کنکور

زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


82,000 ریال

زبان ماشين و اسمبلي ويژه دوره کارداني کد268

کنکور

زبان ماشین و اسمبلی ویژه دوره کاردانی کد268


550,000 ریال

سازمان هاي بين المللي:کارشناسي ارشد و دکتري

کنکور

سازمان های بین المللی:کارشناسی ارشد و دکتری


1,850,000 ریال